Velimir Milanović

BAZE PODATAKA i
ACCESS

Lazarevac 2012.

05.02.2012

U Access 2007 izveštaji se mogu vrlo jednostavno kreirati ručno. kreiran je izveštaj koji prikazuje podatke o svim čitaocima i i knjigama koje su zadužili..02. što je prikazano na slededoj slici. Velja Milanovid. Autor: msc. Detaljni izveštaji uključuju i sumirane podatke kao što su konačne sume. Baze podataka i Access 2 7. Slika 1 Nakon izbora ove opcije. Slika 2 Kliknuti na dugme Next pri čemu se prelazi na korak u kojem je potrebno specificirati ukoliko postoji potreba za određenim grupisanjem podataka.. Kreiranje izveštaja korišdenjem čarobnjaka U primeru koji sledi. prebrojavanja. Izveštaj se pomodu čarobnjaka kreira izborom opcije Report Wizard iz tab-a Create. procentualna izračunavanja i sl. a zatim i njihove atribute koje treba prikazati na izveštaju. U ovom izveštaju potrebno je izvršiti grupisanje po čitaocu.. prof. ali i iz više tabela. 05.2012 . otvara se prozor iz kojeg je potrebno izabrati tabelu(e) i/ili upit(e). Izveštaji mogu prikazivati podatke iz jedne. a takođe postoji mogudnost korišdenja čarobnjaka (wizard). Izveštaji Izveštajima se vrši organizacija i sumiranje podataka radi njihovog preglednijeg prikazivanja i analize na ekranu ili na papiru nakon štampanja.

prof.2012 .02. Autor: msc. Velja Milanovid. Baze podataka i Access 3 Slika 3 Slika 4 Na slededi korak prelazi se klikom na dugme Next gde je potrebno specificirati sortiranje ukoliko je potrebno i sumiranje željenih podataka. 05.

02. Potrebno je izabrati odgovarajudi način prikaza podataka (Layout). pa treba označiti željene. kao i orijentaciju izveštaja. Prepoznati su samo oni atributi nad kojima je mogude vršiti sumiranje. ponuđene su i opcije za izračunavanje prosečne (Avg). Ovo je prikazano na slededoj slici. prof. kao i da li je potrebno izračunati procenat svake pojedinačne sume u ukupnoj. Baze podataka i Access 4 Slika 5 Klikom na dugme Summary Options otvara se novi prozor u kojem je mogude izabrati atribut čije vrednosti je potrebno sumirati. uspravno (Portrait) ili vodoravno Autor: msc. U ovom primeru. nede biti izabrano ni ovo. minimalne (Min) i maksimalne (Max) vrednosti. a to su oni tipa Number. a zatim Next. jedini atribut koji je mogude sumirati je cena. 05. Slika 6 Sa desne strane prozora (prethodna slika) mogude je izabrati da li de izveštaj biti detaljan ili de sadržati samo konačne sume za svakog čitaoca. Kliknuti na dugme Ok.2012 . ali pošto ovde nije izabrana opcija sumiranja. Pored sumiranja. Velja Milanovid.

ved de izveštaj biti u beloj boji.2012 . a zatim izabrati da li da se prikaže izveštaj u Report View (opcija Preview the report) ili da se otvori u Design Autor: msc. a zatim dodeliti naziv izveštaju u slededem koraku. Dizajn izveštaja bide naknadno urađen. Ovaj korak prikazan je na slededoj slici. Slika 7 Kliknuti na dugme Next. Velja Milanovid. 05. a zatim izabrati stil izveštaja. kako bi sve mogle stati na papir (opcija Adjust the field width so all fields fit on a page). Slika 8 Kliknuti na dugme Next. prof. U ovom primeru izabrano je None. Takođe. može se označiti opcija za automatsko podešavanje širine kolona.02. Ova podešavanja prikazana su na slededoj slici. što znači da nede biti primenjen ni jedan stil. Baze podataka i Access 5 (Landscape).

Slika 9 Kliknuti na dugme Finish. ukoliko to izabrano kao opcija. prof. Slika 10 Autor: msc.02.2012 . kao što se vidi na slededoj slici. Nakon toga vrši se generisanje izveštaja koji se prikazuje u Report View. 05. Baze podataka i Access 6 View kako bi se dodatno kastomizovao (opcija Modify the report's design). Velja Milanovid. Ovo je prikazano na slededoj slici.

Kreiranje izveštaja bez korišdenja čarobnjaka Da bi se kolona cena pomerila. Report Footer se nalazi na poslednjoj strani izveštaja i može prikazivati razne sume i slično. 05. potrebno je desnim klikom miša na izveštaj otvoriti pomodni meni i izabrati opciju Design View.2012 . dok se Page Footer pojavljuje u dnu svake strane i može prikazivati broj strane i/ili ukupan broj strana. tj. Page Header se pojavljuje na vrhu svake strane izveštaja i prikazuje nazive kolona. Sekcija Detail se nalazi između Page Header i Page Footer i prikazuje konkretne vrednosti iz odgovarajudih tabela. Ova izveštaj u Design View izgleda kao na slededoj slici. Autor: msc. Sekcija Report Header pojavljuje se na prvoj strani izveštaja i prikazuje njegov naslov. Baze podataka i Access 7 Design View izveštaja Da bi se izveštaj otvorio u Design View radi dodatnih prilagođavanja. slične onima koje su opisane u poglavlju Forme. Velja Milanovid. Slika 11 Sekcije izveštaja Na prethodnoj slici mogu se uočiti sekcije u okviru izveštaja. naziv. potrebno je prevudi je mišem i otpustiti taster miša onda kada se pojavi vertikalna narandžasta linija na željenom mestu. Ova linija vidljiva je na slededoj slici. prof.02.

Fields available in related tables. isti deluje smislenije. 05.2012 . Baze podataka i Access 8 Slika 12 Nakon pomenutih podešavanja redosleda kolona. Fields List. zatim iz tabela koje su povezane sa tabelama koje se nalaze u pomenutom delu prozora. Tada se otvara prozor za dodavanje kolona iz tabele(a) čiji su atributi ved na izveštaju. da bi se umesto neke kolone postavile druge kolone. prof. Autor: msc. i najzad kolona iz ostalih tabela. Fields available in other tables. Međutim. vidi se na slededoj slici. Slika 13 Potrebno je iz dela Fields available in related tables izabrati atribut ime iz tabele. u okviru dela Fields available for this view. Velja Milanovid. potrebno je izabrati ved objašnjenu opciju Add Existing Fields iz tab-a Design. prevudi ga na željeno mesto.02. Ovaj prozor.

ovom atributu u sekciji Detail ne sme se menjati naziv. mogude je dodatno srediti izveštaj u pogledu poravnanja teksta. 05. Ovo se može učiniti dvostrukim klikom miša na naslov kolone. klikom desnim tasterom miša na istu i biranjem opcije Delete iz pomodnog menija. Autor: msc. Slika 15 Uz pomod ved uobičajenih opcija Microsoft Office paketa u tab-u Home. Međutim. Izveštaj nakon ovih izmena dobija izgled prikazan na slededoj slici. čime se on selektuje i postaje spreman za izmenu. Potrebno je preimenovati kolonu MESTO u npr. prof. RM.02.2012 . Velja Milanovid. Baze podataka i Access 9 Slika 14 Sada je mogude obrisati kolonu Mesto. boja i slično (opcije za font). jer on označava stvarno ime atributa iz tabele. podebljanja.

kliknuti na Add a sort..02. i u Design View izveštaja mogude je isti obojiti uz pomod prozora Property Sheet. Podrazumeva se da ne mogu sve funkcije računanja biti primenjene na sve tipove podataka. Min. što nije neophodno. kliknuti na Add a group. Tada se u dnu izveštaja otvara Group. Baze podataka i Access 10 Potrebno je centrirati zaglavlja kolona i podesiti svakoj koloni odgovarajudu širinu selektovanjem iste i povlačenjem leve ili desne ivice mišem. Opcije Sum. 05. Slika 16 Klikom na male strelice bira se atribut po kojem je potrebno izvršiti grupisanje. to je mogude uraditi u Design View pomodu opcije Group & Sort iz Ribbon palete u okviru tab-a Design. ili ukoliko je atribut tekstualnog tipa sortiranje je mogude po abecedi. svaku sekciju mogude je obojiti u drugačiju boju u okviru opcije Back Color. Ovaj izveštaj bide obojen npr. Max. a opcija Alternate Color je mogude koristiti samo u onim sekcijama u okviru kojih se prikazuju instance. Dodatna izračunavanja na izveštaju. Page Header.. koja vrši prebrojavanje odgovarajudih instanci. pa se dešava ponavljanje sekcije. To znači da je kolonu potrebno proširiti.2012 . plavom bojom u sekciji Report Header. . prof. Velja Milanovid. a zatim se iz pomodnog menija bira Total opcija i konkretna funkcija. mogu se primeniti direktno u Design View na izveštaju. u slučaju da je atribut brojčanog tipa. Ova izračunavanja se postavljaju desnim klikom miša na polje nad kojim se isto podešava. Takođe. opadajudim ili rastudim redosledom. kako bi se mogle videti vrednosti u istoj. koja nisu mogla da se definišu putem wizard-a. pa se može obrisati biranjem Delete opcije pomodnog menija koji se otvara desnim klikom miša na isti. na prethodnoj slici vidi se komentar ispred sumarnih podataka za svakog čitaoca (na slici Summary for 'IDRadnika' = 1 (1 detail record)). zatim svetlijom plavom zaglavlja kolona. i slično kod ostalih tipova podataka. koji je prikazan na slededoj slici. tj. odnosno sortiranje. ili ukoliko je potrebno sortirati podatke po još nekim poljima. Ukoliko se javi potreba za drugačijim grupisanjem i sortiranjem podataka. sekcija … Takođe. Za tekstualno polje najčešde se primenjuje funkcija Count Records. dok je za numerička polja Autor: msc. Sort and Total prozor. zatim from smallest to largest (na prethodnoj slici) označava da se izabran atribut sortira počev od najmanje vrednosti. Da bi se svaka sekcija izveštaja jasno uočila. Avg. Ove opcije su vidljive na prethodnoj slici. Count. Ono što se može desiti na izveštaju. Da bi se dodalo novo grupisanje. to je pojavljivanje znaka "#" u nekoj od kolona.

kao što su Sum. Count Values. Slika 17 Autor: msc. a zatim i ukupno za ceo izveštaj. Average. Velja Milanovid.2012 . prof.02. 05. Standard Deviation. Variance. Izabrana funkcija računanja prikazuje se za svaku grupu (ukoliko grupisanje postoji). Count Records. Opcija Total prikazana je na slededoj slici. Max. Baze podataka i Access 11 dostupno najviše funkcija. Min.