DECIZIA – ESENŢĂ

ACTIVITĂŢII MANAGERIALE ÎN
ORGANIZAŢIILE PUBLICE

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 1
 Decizia
un element esenţial al managementului,
- cel mai important instrument specific
de exprimare,
- esenţa actului de conducere
 o funcţie de primă importanţă a

activităţii de conducere
 măsura nivelului calitativ al pregătirii

şi al “talentului” managerilor

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 2
Informaţiile de stare = decizii

- transmiterea lor în sistemul de execuţie
(prin intermediul unor mesaje de
comandă).
 Deciziile au drept “intrări” informaţiile de

stare obţinute prin feed-back-ul sistemului
organizaţional şi drept “ieşiri” - ordine,
hotărâri, dispoziţii, etc.
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 3
2. Conceptul de decizie şi tipologia
acesteia
Sistem de management
Sistem condus

Informaţii de comandă
Informaţii de stare

Circuitul informaţiilor în procesul decizional

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 4
Decidentul si Mediul
ambiant decizional
 Decidentul = un manager sau un
organism managerial care, în virtutea
obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi
responsabilităţilor circumscrise, adoptă
decizia în vederea soluţionării unei probleme
identificate în situaţia respectivă.

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 5
 Mediul ambiant decizional

 cuprinde ansamblul elementelor interne
şi externe organizaţiei, care alcătuiesc
situaţia decizională, caracterizată prin
manifestarea unor influenţe directe şi
indirecte semnificative asupra conţinutului
şi rezultatelor deciziei manageriale.

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 6
 Decizia este:
 procesul de alegere a unei căi de acţiune
în vederea atingerii unor obiective, prin a
cărei aplicare este influenţată activitatea
decidentului şi a colaboratorilor implicaţi.

 solicită capacitatea acelor angajaţi
(manageri), care au anumite
responsabilităţi de a lua hotărâri în toate
problemele ce intră în sfera lor de
competenţă
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 7
Decizia este un proces dinamic, ce are
ca scop alegerea conştientă dintre mai
multe posibilităţi (mai multe variante), a
unei direcţii de acţiune în vederea
atingerii unui obiectiv exprimat printr-un
anumit nivel de eficienţă economică şi
socială (maxim posibilă).

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 8
Caracteristici de importanţă majoră ale
deciziei:


1. să fie rezultatul unui proces decizional
raţional, ceea ce impune o analiză logică a
contextului în care au loc situaţiile şi
evenimentele care au determinat acţiunile propriu-zise.


2. să fie fundamentată prin abordarea
ştiinţifică a problemelor analizate (cercetare
operaţională şi matematică, modelare economică) sau
printr-o analiză logică bazată pe experienţă şi
intuiţie.
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 9
 3. luarea deciziei este realizată prin
alegerea soluţiei din mai multe
variante posibile, ceea ce presupune
utilizarea unui mare volum de
informaţii care să reflecte cât mai bine
realitatea.
 4. alegerea unei variante dintre cele
indetificate trebuie să fie rezultatul unui
act conştient, deliberat, al celor
direct implicaţi.
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 10
 5. decizia presupune existenţa unui obiectiv
măsurabil şi precis determinat care să permită
evaluarea periodică şi finală a gradului său de
atingere.

 6. adoptarea deciziei este considerată ca fiind
acel moment distinct din cadrul procesului de
managerial, care marchează trecerea de la
raţionamentul creator al decidenţilor la
acţiunea concretă care va produce rezultatele
dorite.
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 11
a. Decizii care nu solicită în mod necesar o
fundamentare ştiinţifică: - se adoptă
exclusiv pe baza experienţei manageriale şi
a respectării circumstanţelor legale

b. Decizii pentru a căror fundamentare este
strict necesară şi posibilă
fundamentarea ştiinţifică : - deciziile vor
avea un impact major asupra modului în
care organizaţia publică îşi va îndeplini
obiectivele
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 12
 Cerinţele unui proces decizional eficient
(Tabelul nr.…)
 a)să fie fundamentate ştiinţific ori de câte ori este posibil şi
recomandabil;

 b). să fie împuternicite şi legale;

 c). să fie transmise corect subordonaţilor (executanţi) astfel
încât să nu dea posibilitatea unor aprecieri sau interpretări
diferite;

 d). să fie integrată în ansamblul procesului decizional, în
raport cu direcţia strategică urmată de către întreaga
organizaţie;
 e). să fie luată operativ, imediat ce a apărut o problemă de
soluţionat;
 f). să fie formulate în termeni corespunzători
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica nivelului căruia i
se adresează. Bedrule-Grigoruta 13
Orice demers decizional include următoarele
componente:
 - obiectivele urmărite;
 - decidentul/decidenţii;
 - modalitatea de acţiune asupra problemei apărute;
 - locul şi responsabilii desfăşurării şi soluţionării
problemei care necesită o decizie;
 - perioada de valabilitate şi momentul de când se
va aplica soluţia la locul de rezolvare a problemei ;
 - sursele de finanţare;
 - resursele şi mijloacele puse la dispoziţie;
 - rezultatele urmărite sau aşteptate de către cei
interesaţi.
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 14
Criterii de clasificare a deciziilor
 a) după natura obiectivelor urmărite şi
orizontul de timp :
 Decizii strategice, decizii tactice , decizii
curente
 b) după modul de elaborare şi adoptare:
(criteriul este stabilit de Herbert Simon)
 Decizii neprogramate; Decizii semi-
programate; Decizii programate
 c) După sfera de competenţă a manage-
rului decident : Decizii independente,
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
dependente Bedrule-Grigoruta 15
3. Decizia administrativă
 În administratie poate antrena, în funcţie de conţinutul ei,
consecinţe pozitive sau negative , care pot merge de la
înregistrarea unui mare succes la erori grave.

 presupune existenţa unui mecanism din care fac parte mai
multe sisteme:
 - un sistem de analiză – care are rolul de a identifica şi
formula variantele, alternativele posibile;
 - un sistem de previziune – care are rol de a anticipa
consecinţele viitoarei decizii care ar fi luată pentru fiecare
variantă în parte;
 - un sistem de evaluare – care apreciază fiecare variantă
în parte şi, în mod distinct aşteptările cele alese;
 - un sistem de referinţă – constituit criterii în funcţie de
care se analizează măsura în care acţiunile declanşate
evoluează în direcţia stabilită şi măsura în care obiectivele
stabilite au fost îndeplinite.
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 16
Proces decizional caracteristic etape (faze)
 1. Identificarea corectă a problemei apărute
pentru a cărei rezolvare este necesară o decizie.

 2. Culegerea şi prelucrarea primară a datelor, a
informaţiilor relevante pentru situaţia analizată.

 3. Construirea alternativelor de decizie –

 4. Adoptarea deciziei propriu-zise

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 17
 5. Executarea deciziei – program
concret de acţiune pentru aceasta,
materializat în dispoziţii, ordine,
instrucţiuni, proceduri decizia are un
caracter normativ şi obligatoriu.
 6. Controlul gradului de îndeplinire a
deciziei

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 18
4. Metode utilizate în adoptarea
deciziilor în organizaţiile publice

 a) metodele tradiţionale : procedee
utilizate de decidenţi individuali;
 calitatea şi personalitatea decidentului.
 intuiţia, experienţa acumulată,
imaginaţia, bunul simţ, etc
 O bună documentare şi informare

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 19
 b) metodele comparative
confruntarea unor elemente (indicatori)
obţinute din calcule, cu valori anterior
înregistrate sau poststabilite, cuprinse în
planuri, programe, etc. Aceste metode cunosc
o arie largă de utilizare, mai ales în sfera
deciziilor tactice.
c) metodele de optimizare : au ca obiectiv
obţinerea unui rezultat optim din punct de
vedere administrativ, deşi ele se bazează pe
utilizarea unui vast instrumentar matematic.
Vezi ROB (rationalizarea optiunilor bugetare –
Franţa)
©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 20
 - modele de optimizare matematice care
servesc la luarea deciziei în condiţii de
certitudine - atunci când toate elementele
necesare sunt cunoscute: alternativele,
criteriile şi consecinţele pentru simularea
decizională, metoda utilităţii decizionale;

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 21
 - modele de optimizare a deciziilor în
condiţii de incertitudine, utilizate
atunci când cele mai multe decizii sunt
luate în împrejurări necunoscute, iar
efectul lor nu poate fi anticipat cu
certitudine, ci doar cu o anumită
probabilitate

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 22
 - modele de optimizare a deciziilor în
condiţii de risc, atunci când decidenţii
ataşează unei anumite probleme de
soluţionat şi un anumit nivel de risc.

©Copyright Prof.dr.Maria Viorica
Bedrule-Grigoruta 23