V.

FAMILY LIFE LINE

APRI ROSWITA
LAHIR: 1959 LAHIR: 1964
MENIKAH: 1982 MENIKAH: 1982

RONI YUDI
LAHIR: 1984 LAHIR: 1985
MENIKAH: 2011 MENIKAH: 2010

PRISKA DILA
LAHIR: 1992 LAHIR: 1999
MENIKAH: 2015 TAMAT SEKOLAH: 2016

VI. FAMILY CIRCLE

Roswita

Roni
Yudi

Apri

Priska Dila