Class: ML127 K53CLC2

Student name:
1401015353 Dương Hải Nghi
1401015356 Lê Trần Tú Ngọc
1401015360 Phạm Bích Ngọc
1401015412 Nguyễn Mai Quỳnh Như
1401015435 Ngô Trần Tiến Phát
1401015436 Phan Tấn Phát
1401015447 Đào Lan Phương
1401015472 Nguyễn Phan Thu Quỳnh
1401015524 Hoàng Lan Thi
1401015637 Phạm Phương Trúc

Translation into Vietnamese

Clause 6 Điều 6. CHẤM DỨT TÙY Ý
TERMINATION (Điều khoản này sẽ không được áp dụng trong trường hợp áp
FOR dụng những quy định tại Phần III, tương ứng với Điều 37 trong
CONVENIENCE Đơn đặt hàng này.)
(A) Trừ trường hợp có những điều khoản khác thuộc Đơn đặt
hàng này, Người Mua phải thông báo dưới dạng văn bản về việc
chấm dứt một phần hay toàn bộ Đơn hàng chậm nhất 10 ngày sau
khi quyết định chấm dứt, ngoại trừ trường hợp Người mua có lý
do chính đáng cho việc chấm dứt ngay lập tức một phần hay toàn
bộ Đơn hàng vì khách hàng của Người mua thực hiện các hành
động gây ảnh hưởng đến một phần hay toàn bộ tiến trình thực
hiện Hợp đồng chính. Ngay khi nhận được thông báo trên, Người
Bán có trách nhiệm ngừng công trình ngay lập tức, bao gồm
nhưng không giới hạn trong việc sản xuất, thu mua nguyên vật
liệu để thực hiện phần Đơn hàng bị chấm dứt.
(B) Trong trường hợp chấm dứt Đơn hàng theo Điều 6 như trên,
Người Mua và Người Bán sẽ thỏa thuận thay đổi Giá đơn hàng,
với điều kiện:
(i) Sự thay đổi về Giá không vượt quá Giá đã thỏa thuận trong
Đơn hàng
(ii) Trừ trường hợp có quy định khác trong đơn hàng này, trong
trường hợp chấm dứt một phần không điều chỉnh trên giá của
phần còn lại của đơn hàng này, tức là phần chưa bị chấm dứt;

(vi) Yêu cầu điều chỉnh cuối cùng của Người Bán được nhận trong vòng chín mươi (90) ngày theo lịch kể từ ngày yêu cầu điều chỉnh được nộp. (iv) Người Bán và Người Mua sẽ đồng ý về số tiền thanh toán cho Vật liệu Sản xuất không được giao và chấp nhận theo phần (C) dưới đây:. theo đúng điều khoản 37 FOR DEFAULT trong hợp đồng này. và (ii) Nguyên Vật Liệu Sản Xuất mà Người Bán và nhà thầu đã sản xuất ra hoặc mua vào để phục vụ cho Đơn Hàng này ngay khi có thông báo Chấm Dứt Tuỳ Ý. (iii) không đảm bảo đầy đủ việc thực hiện hợp đồng trong tương lai. ( C ) Trường hợp chấm dứt Đơn hàng này theo điều khoản (A) như trên. Dựa theo chỉ dẫn của Người Mua. Đơn hàng không thể thực hiện được. (iii) Người Mua sẽ thanh toán giá đặt hàng cho các hạnh mục hoàn chỉnh được giao và chấp nhận theo phần (C) dưới đây. (iv) nộp hoặc đã nộp đơn xin phá sản. Người Mua có thể yêu cầu Người Bán. nếu Người Bán: (i) không tuân thủ điều khoản bất kì của Hợp Đồng. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG [Điều khoản này không được TERMINATION áp dụng nếu Mục III được áp dụng. Người Bán sẽ không có biện pháp khắc phục nào khác sau thời hạn này. Và (vii) Người Bán phải tiếp tục công việc chưa bị chấm dứt. chuyển nhượng quyền sở hữu và bàn giao lại. với thông báo bằng văn bản.] (A) Người Mua. bất kì: (i) Các Hạng Mục hoàn chỉnh nào. có thể chấm dứt Hợp đồng này vì lí do có sai sót về toàn thể hoặc sai sót về bộ phận Đơn hàng. Clause 7 Điều 7. Việc chống đối sẽ là một tranh chấp theo điều khoản Tranh chấp. theo chỉ dẫn của Người Mua. (ii) không cố gắng và vì sự không cố gắng này. Người Bán sẽ phải bảo vệ và giữ gìn những tài sản thuộc quyền sở hữu của Người Bán mà Người Mua muốn được chuyển nhượng sở hữu và bàn giao. . (v) Người Bán gửi yêu cầu điều chỉnh bằng văn bản trong vòng 21 ngày kể từ ngày chấm dứt có hiệu lực.

(D) Người Bán sẽ không được phép đòi thêm một khoản phí nào ngoài những khoản phí đã được đề cập trong điều khoản này. (B) Khi chấm dứt hợp đồng. Người Mua có quyền rút lại một khoản thanh toán mà Người Mua cho rằng là cần thiết để bảo về Người Mua khỏi những tổn thất gây ra bởi các quyền lưu giữ và yêu sách chưa giải quyết xong của người nắm quyền kê biên trước đó cũng như phần giá thu mua ước tính dôi ra mà Người Mua có quyền được hưởng. thiệt hại trực tiếp mà Người Mua phải chịu vì lý do không hoàn thành nghĩa vụ. Người Mua sẽ thanh toán the Giá đặt hàng sau khi hoàn tất quá trình giao nhận hàng. (C) Nếu đơn hàng này bị chấm dứt do không hoàn thành nghĩa vụ. nếu như xác định được lỗi giao trễ không do Người Bán gây ra hoặc là lỗi có thể tha thứ được nêu rõ trong Điều Khoản Chậm Trễ Giao Hàng Có Lý Do Cho Phép. Người Bán phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng chưa bị chấm dứt theo quy định của điều khoản này. bao gồm những chi phí phát sinh thêm bởi Người Mua do lấy hàng từ nơi khác. Dựa trên chỉ dẫn của Người Mua.(v) không trả được nợ hoặc gặp khó khăn lớn về tài chính. Người Mua có thể yêu cầu Người Bán chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa và giao (i) những hàng đã hoàn thành và (ii) những nguyên vật liệu sản xuất mà Người Bán và nhà thầu phụ đã sản xuất riêng biệt hoặc mua lại một phần của đơn hàng này theo như thông báo chấm dứt hợp đồng do không hoàn thành nghĩa vụ. quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên sẽ là như nhau như thể là việc chấm dứt hợp đồng đã được ban hành vì quyền lợi của Người Mua và điều khoản Chấm Dứt Tuỳ Ý sẽ được áp dụng. nhưng phải chịu trách nhiệm với Người Mua về tất cả những mất mát. Mọi bất đồng về giá khác sẽ được xét trong điều khoản Tranh chấp. Người Bán cũng phải bảo vệ và bảo quản tài sản thuộc quyền sở hữu của mình mà Người Mua có lợi ích trong đó. (E) Sau khi chấm dứt hợp đồng. Người Bán không có quyền đòi thêm khoản tiền nào ngoài những khoản đã nêu trong hợp đồng. (F) Quyền lợi và sụ bồi thường đối với Người Mua trong điều .

hoặc có khả năng dẫn đến Chậm trễ có thể tha thứ. bất cứ ngày giao hàng bị trì hoãn cần thiết hợp lý để bù đắp cho tính hiệu lực của trì hoãn có thể bỏ qua. Người bán phải thông báo bằng văn bản đến Người mua. Người mua phải thực hiện giải pháp thay thế nhanh chóng và chịu mọi chi phí (D) Trong trường hợp trì hoãn có thể bỏ qua. hoản hoạn. chiến tranh. Không được kéo dài thời gian giao hàng quá thời gian trì hoãn có thể bỏ qua có hiệu lực trong bất cứ . trong hợp đồng này) (A) Sự chậm trễ của người bán trong bất kì nghĩa vụ nào được qui định trong Đơn hang này được gây ra bởi (i) thiên tai. và (ii) những tác động không thể tránh khỏi dù đã cố gắng. mô tả về sự kiện đã dẫn đến. phụ thuộc vào các mục của điều khoản này. bạo động. hay bất kì sự kiện nào được cấu thành từ một thế lực khác vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lí của Người bán. Nếu người bán chấp thuận giải pháp thay thế. cấu thánh Chậm trễ có thể tha thứ (B) Ngoài những sự kiện được mô tả ở đoạn (A). những chậm trễ do lỗi của Nhà thầu phụ phía Người bán có thể cấu thành Chậm trễ có thể tha thứ nếu như sự kiện gây lỗi của Nhà thầu phụ là tương đồng với những điều kiện được nêu ở khoản (A) (C) Để xác minh Chậm trễ có thể tha thứ. Clause 8 Điều 8. hành động của chính phủ. kèm theo với Điều 37 DELAY . và gửi cho Người mua một giải pháp thay thế hợp lí trong vòng 10 ngày sau khi sự kiện xảy đến cho Người mua. Chậm trễ có thể tha thứ ( Điều khoản này sẽ không có EXCUSABLE hiệu lực nếu như Mục 3 được áp dụng. khoản này và trong bất kì những điều khoản khác của đơn đặt hàng này sẽ được coi là là một phần bổ sung cho quyền lợi và mức bồi thường cho người mua được quy định bỏi luật hoặc cái điều khoản và điều kiện này. mà không phải lỗi do người bán và gây cản trở trong việc thi hành nghĩa vụ của Người bán.

Trong trường hợp chấm dứt hợp đồng. sau trì hoãn có thể bỏ qua tiếp tục kéo dài trong vòng 30 ngày. trừ khi thay đổi là do khiếm khuyết trong lô hàng. Người mua có thể yêu cầu sửa chữa hoặc đổi trả những các nguyên vật liệu không tương ứng hoặc thực hiện lại các dịch vụ không tương ứng mà không tăng giá hợp đồng.A quy định . THANH TOÁN VÀ CHIẾT KHẤU Người mua thanh toán trong 30 ngày kể từ ngày sau: (i) ngày chấp nhận của các điều khoản (ii) từ ngày người mua nhận hóa đơn được chấp thuận. Clause 9 Điều 9 . quyền và nghĩa vụ của người mua và người bán sẽ được xác định dựa trên các điều khoản về chấm dứt hợp đồng trong đây. Clause 15 Điều 15 GIAO HÀNG DELIVERY (A) Người Bán chịu trách nhiệm cho các Hạng mục trong Đơn hàng này đến khi chúng được giao hàng đến điểm F. (E) Ngoài các trường hợp trên. Người mua phải thực hiện các quyền sau khi được chấp thuận . trường hợp nào. Các điều khoản về chiết khấu sẽ phải được nên rõ trên mỗi hóa đơn.Kiểm định/ Chấp nhận Người bán sẽ chỉ đệ đơn chấp thuận những Điều khoản ứng với các yêu cầu của bản hợp đồng này. Người mua bảo lưu quyền kiểm định hoặc kiểm tra bất cứ nguyên vật liệu hoặc dịch vụ nào đã được đệ đơn chấp thuận. và (2) Trước khi bất cứ thay đổi quan trọng nào diễn ra với lô hàng. Bất cứ chiết khấu thanh toán nào sẽ được tính từ cùng ngày. Không có điều chỉnh về giá trong đơn hàng này. Clause 13 Điều 13 GIÁ. người mua có thể chấm dứt hợp đồng trong sự quyết định tuyệt đối của người mua. Nếu việc sửa chữa/ đổi trả hoặc thực hiện lại không khắc phục được các khiếm khuyết hoặc không khả thi. Người mua có thể yêu cầu một khoản giảm giá hợp lý hoặc suy xét về việc chấp nhận các nguyên vật liệu hoặc dịch vụ không tương ứng.C.(1) Trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi khiếm khuyết được phát hiện hoặc đáng lẽ đã được phát hiện.

(B)Thời gian là cơ sở cốt lõi của việc thực hiện Đơn hàng này. Nếu các Hạng mục được giao trước thời gian thỏa thuận hơn mười lăm (15) ngày. do lỗi của Người Bán khi không tuân thủ những điều khoản được qui định trong hợp đồng này. Người Bán sẽ phải bồi thường và đảm bảo Người mua không bị thiệt hại và gánh bất kỳ chi phí nào. . trong Đơn hàng này. Người Bán phải ngay lập tức thông báo cho Người Mua sự chậm trễ đó bằng văn bản. chi phí phát sinh do Người Bán chịu. Người Bán phải chứng minh được là mọi điều khoản trong hợp đồng này đều tuân thủ theo qui định và những điều luật vừa đề cập trên và từng điều khoản đều đồng nhất theo luật. Nếu Người Bán gặp phải hoặc dự đoán bất kì chậm trễ nào trong việc thực hiện Đơn hàng này. Clause 23 Điều 23 LUẬT ÁP DỤNG COMPLIANCE Người Bán sẽ phải tuân thủ theo luật của chính phủ. Ngày giao hàng trong Đơn hàng này là ngày các Hạng mục phải có ở cảng tại cơ sở của Người Mua. Người Mua có thể ghi nợ vào tài khoản của Người Bán khoản phí thuê tàu thực tế phát sinh khi vận chuyển từ hoặc đến Người Mua. Trong trường hợp sau. bao gồm lợi nhuận bị mất đi. chi phí thuê luật sư và chi phí giải quyết tranh chấp tại tòa án. luật của bang WITH LAWS và luật địa phương. bao gồm nhưng không giới hạn áp dụng những luật môi trường. Người Bán sẽ được quy trách nhiệm nếu có bất kì hư hỏng thiệt hại nào từ việc chậm trễ giao hàng. Người Bán có quyền giữ các Hạng mục và thanh toán như giao hàng đúng thỏa thuận hoặc trao trả các Hạng mục cho Người Bán. Thông báo này hay sự công nhận của Người Bán đều không có giá trị pháp lý bảo hộ cho việc không tuân thủ ngày giao hàng thỏa thuận trong Đơn hàng này.

Related Interests