PERATURAN PENGGUNAAN BILIK TAYANG

1. Guru hendaklah merekodkan penggunaan Bilik Tayang dalam

Rekod Penggunaan bilik Tayang.

2. Guru hendaklah berada bersama dengan pelajar di Bilik Tayangan (

Pelajar tidak dibenarkan di Bilik Tayangan tanpa guru ).

3. Guru bertanggungjawab sepenuhnya ke atas keselamatan pelajar

dan alat – alat serta perabot di Bilik Tayangan.

4. Guru hendaklah memastikan kebersihan Bilik Tayangan dan pelajar

mesti menyusun kerusi serta memastikan suis – suis berkenaan.

5. Guru hendaklah melaporkan dengan segera kerosakan yang berlaku

kepada penyelaras atau Ketua Unit Teknologi