Name:Toguro, Ichiro Virtue:Justice Archetype:Reaper

Geist:Dishonored Samurai Vice:Pride Threshold:The Silent
Chronicle: Concept:Shapeshifter Krewe:
Attributes
POWER Intelligence ●●
OOOOO Strength ●●
OOOOO Presence ●●
OOOOO
FINESSE Wits ●●●●
OOOOO Dexterity ●●●●
OOOOO Manipulation ●●
OOOOO

RESISTANCE Resolve ●●
OOOOO Stamina ●●
OOOOO Composure ●●
OOOOO

Skills Other Traits
Mental Merits Health
(-3 unskilled) _________________
Small Framed ●●
OOOOO ●●●●●●
OOOOOOOOOOOO
Academics __________ OOOOO _________________
Double Jointed ●●
OOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Computer__________ OOOOO _________________ ●●●
OOOOO
Willpower
Contacts - Twilight Network

Crafts_____________ OOOOO _________________
Ceremonies ●●●
OOOOO
Investigation _________
●●●●
OOOOO _________________
Resources ●
OOOOO ●●●●
OOOOOOOOOO
Medicine ___________ OOOOO _________________OOOOO ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Occult _____________ OOOOO _________________OOOOO
Politics____________
Science _____________
OOOOO
OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
Psyche

OOOOOOOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO Plasm
Physical ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
(-1 unskilled) Keystone Memento ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
■■■■■
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
■■■■■■■■■■
Athletics__________OOOOO _______________________
Sash
Brawl____________●● _______________________
Drive_____________OOOOO
OOOOO
_______________________ Synergy
Firearms__________OOOOO Max Synergy:___
Larceny___________OOOOO Keys 10______________O
Stealth_____________
Dark Areas ●●●●●
OOOOO Cold Wind O Primeval O 9______________ O
Survival____________ OOOOO Grave-Dirt O Pyre-Flame O 8______________ O
Weaponry____________
Body Weapons ●●●●
OOOOO Industrial O Stigmata O 7______________● O
Passion O Stillness ●
O 6______________● O
Phantasm ●
O Tear-Stained O 5______________● O
4______________●
Social Manifestations 3______________●
O
O
(-1 unskilled) Boneyard__________OOOOO 2______________● O
Animal Ken_________OOOOO Caul______________ ●●●
OOOOO 1______________● O
Empathy__________OOOOO Curse______________OOOOO
Expression_____________
●●
OOOOO Marionette_________OOOOO Size:4_____________
Intimidation_________
OOOOO Oracle____________OOOOO Speed:11____________
Persuasion___________
●●●●●
OOOOO
Convincing Elder Toguro Rage______________ OOOOO Defense:__________
4/7
Socialize_____________
OOOOO Shroud____________ OOOOO Armor:0___________
Streetwise____________
OOOOO _________________OOOOO Initiative Mod:6______
Subterfuge____________
OOOOO _________________OOOOO Experience:________
Attributes: 5/4/3 • Skills 11/7/4 (+3 Specialties) • Record Archetype and Threshold • Manifestations: 3 dots • Select 1 Key from Threshold and 1 to represent Keystone
Merits 7 • (Buying the fifth dot in Attributes, Skills or Merits costs two points) • Health = Stamina + Size • Willpower = Resolve + Composure • Size = 5 for adult human-sized
Defense = Lowest of Dexterity or Wits • Initiative Mod = Dexterity + Composure • Speed = Strength + Dexterity + 5 • Starting Synergy = 7 • Psyche starts at 1 dot • Plasm starts at 1/2 max pool.
Geist Other Traits
Name:__________________ _________________OOOOO _________________OOOOO
Age:____________________ _________________OOOOO _________________OOOOO
Description:______________ _________________OOOOO _________________OOOOO
_______________________
_______________________
_______________________ Ceremonies
_______________________ Name Rating Dice Pool Book/Page
_______________________ ___________________
Finding the Crossroads ___ Psyche
3
___________
+ Wits ___________
159
_______________________ ___________________ ___ ___________ ___________
_______________________ ___________________ ___ ___________ ___________
_______________________ ___________________ ___ ___________ ___________
_______________________ ___________________ ___ ___________ ___________
___________________ ___ ___________ ___________
Krewe ___________________ ___ ___________ ___________
Name:__________________
Founder:________________
Mementos
Members:________________ _______________________ _______________________
_______________________ Type:___________________ Type:___________________
_______________________ Threshold:________________ Threshold:________________
_______________________ Key:____________________ Key:____________________
_______________________ Special:__________________ Special:__________________
_______________________ _______________________ _______________________
Ban:____________________
_______________________ _______________________ _______________________
_______________________ Type:___________________ Type:___________________
_______________________ Threshold:________________ Threshold:________________
_______________________ Key:____________________ Key:____________________
_______________________ Special:__________________ Special:__________________
Duty:___________________ _______________________ _______________________
_______________________
_______________________
_______________________ Equipment
_______________________ Item Durability Structure Size Cost
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
Destiny:_________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________
_______________________
Benefits:_________________
Combat
_______________________ Weapon/Attack Dice Mod. Range Clip Size
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
_______________________ __________________ _______ _______ _____ _____
Krewe Experience:__________ __________________ _______ _______ _____ _____
Spent:_____ Remaining:_____ __________________ _______ _______ _____ _____
Experience Chart: Attribute: New dots x5 • Skill: New dots x3 • Skill Specialty: 3 • New Key: 10 • Manifestation: New dots x6 • Merit: New dots x2 • Psyche: New dots x8
Synergy: New dots x3 • Willpower: 8
Expanded Merits
Allies Mentor
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Contacts Resources
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Fame Retainer
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Other(___________________) Other(___________________)
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________

Possessions
Gear (Carried) Other Equipment
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Vehicles
Type Durability Structure Size Acceleration Safe Speed Max Speed Handling
_________________ ________ ________ _______ ______ ______ ______ ______
_________________ ________ ________ _______ ______ ______ ______ ______
_________________ ________ ________ _______ ______ ______ ______ ______

Haunt
Location Description
_______________________ _________________________________________________
_______________________ _________________________________________________
_______________________ _________________________________________________
_______________________ _________________________________________________
_______________________ _________________________________________________
_______________________ _________________________________________________
History
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Goals/Destiny
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Description
Age:____________________ ________________________________________________
Date of Birth:______________ ________________________________________________
First Death:_______________ ________________________________________________
Hair:____________________ ________________________________________________
Eyes:____________________ ________________________________________________
Race:____________________ ________________________________________________
Nationality:_______________ ________________________________________________
Height:__________________ ________________________________________________
Weight:__________________ ________________________________________________
Sex:_____________________ ________________________________________________

Visuals
Krewe Chart Character Sketch