)

Sách do Bác Sĩ Hà Ngọc Thuần 74
QY13HD, Úc Châu 17 Feb 2015
biếu Quán Ven Đường

I

crJ TIU9NH.TIJ{]C. KHANC

cu Ki.NGOAT Hiu CUtrNc-gt
l)l rn .nnc dti 2A nnnl nnr (1.ktu,\uh ci.L nlt lii|-Nqr trc\r nit \i n\u Ptre)
bo fich - tndl! ciu I:u Sno
Nd t nan i hii-r,ro.ti
^20

L---',
TIII," TCT BE :

xrri
r, qi trhi itr rul lanjil - trli ANH }TINH XLT,iT ]I^N
rirln-d(r-, r, a* lgrY ! 1 re,
Di-c,r" c. Mrnh-vco HUiNH-THUC KHANG t'r'l

BII( THII BI-MAT
8U fltliilfl - ifil{ II,|i il&

8U tfl-it00il'llill $IItrIIG.BT
oli* rnn 3

\Li.n. d nh C det- nan s v i i t - N o n I tons tn it i.|t!j t A LA t P I dql

ffi

ANH.MINH XU,{T.BiN
tut flItfi [[AT -B[f
lii.rgoqi-Htu CtdnA Dt, bA. cll-tii .nchtmng.
'nbt tr'
.rt ,i,t, tt,t. tttt rn n\dn J: t!?o 1,,\t loi n f
S,io-Nd,,, dn, nnnh @o Nhtlt , ndrn 1C06, hi)\i)o
.d.hanong, FAe .lan thin! ai lJt6.!t l,itt TiitHitnt nn
.itr-rlcr kr{i2 ca. Mnc l,\u od hn rliah tni dAt nstti

\),L !- ,t. ri. r,--Lr' h! rrn rt -, t, 1\h\ t'hti
1Li th.o thiiat n ria Nr6 fijng ,r';ng, ni1 .1it cho ntoc
di-cit tii aiil hi NhAt ltar ui ttul. ngds t2 thnro oititlj
niint 19i7, ntu.aa tinh-thl)n hu \i& at nar ri'c.in Tiin

7iin.r1t. t,rt5: .l.t,\.o,,.,t -1,- J:t 4-t, : .- !,
nd! chq nnn cinlt nl\. tn6t |rii,| ftu Lnicd sdo lidrr
Li bdt ui ,uitc, l;ln4i h lr'li.lr qxo .ir{/i,n,, .ii qrr,
tfi ui Dtr!-kinh,tan\ Lh! nnllndc khary lnc hdo n|ndi.
Nr,ing r'. (idorldxa tin h:rc bi ntnt liita Tiinriih_tuti
.(."r"o.!'a./r,,i,,l,tr, tih tq. -ho r".l'a! Tllilt;
DAt tuh n|li ltiiri, ,ri d.ii rr. llrir ( lrnrd,ri ! (,i!)
nsndi xtod khnr! h"t Ai d(tc btiL.

nin 19rJ. nndn tinh-tta t..rq .|oni rude Lil^-
.|n!lr,Tiin-,inh ft Nhiit Bii ltii oi chat;ulrunnhahic-
Kl.,Ilt nLQt htt. thn bino llntL oOhn k)a Lnnh4t.NhAt
-6-
C4 ltulJnh phnc d@ kt rd tinhJ ntt hiin tai nnag nrnc
un ttinh b4! nhinlj lhtro\g thdd. Lt ct\ thn Orq
lsHlDA, tl,o t.\'\-t.t \"1, l.t. l,,t.r,r 1t"n_,!r
ta1l t\ltlD | \-:r 44 t,. .,, t \t t6t rni ,. t.nl.Nnm
corc Htu i Dn4-tiinh), Rnr tnr du, ;iin itis (\r
I-(lI TI}A
H\J|t .o ,1-.n ttr T. tt,,t.,ht t 1 :\:.ttt\Jr
ttt.h F, J ,,tr r,),. ..,a .f.t, t t6i
.
tn,t.Li,lr 4 .. .t,o d.. . 1tt-\ "al t rtt t.. nt:r',.ph.) sia !ie. b+!, cnn[ nh4n lgddi h'' dtr]i
nsln
conn rlda yiit-ltln tut. .ti cA !n)^o tiiaa!.uitIiin linh lna nh;, rua, rhno hnc ths nnv kni k!4 E6t
rt ru'., chtiq 6i ctlo td ttit tha nn1) ,9n& fii liit bns. NgUi ki'.m !.i thi thlv b6i ch6 lnv 3.ch
.t irbna ri titLt,i : uit:h-xrntq in aiNd.c k1 ton! nlt siny' KhB vl kfdq cd
aan fto thi,ki tho6,t PLt;!) r:t tntt. ttlry thvi nLtdc rnqh, Ll,6ng kip s;a chna nhuin chini l3i- E
t.;t tt,! tan.b:, ' --,'_ - -,,.,_ .,.. ri chan ti. phiin ldq ir6.s dqi, voi vln3
tii hnth (r7 tiii) .1t1tj lL hlt tttili titt tir-\r.,,i.rlia Fit bin Ghu^ c6 biathio) dens rar tnnll x''n
tiin sirlh l:t6nq tt\.fia ]|,ttg. cnr i lih \i ti :inh
it1 t!"" tli t, ?.:"',..\.,1 ,.. r:1r, ., Tq bi;t lin !hi!'! hqi .6J!, "henb ^l ii" ch' gd",
ann tult 6nj tnnra l-i.lt uttitiu-Rn'tihj sinh), nn.,ho kh6ns dn dtp 13; .io xiinr ddtrc c,i c,i thin i b;'c
tr tltshn h. tnufil r i a)tlnttt. c& fli'h dl dn l.ng .ni h6i d;n. 6ong c6 rhnt dnD
Bttt thc nit h. htiJ |ii rit b tat Dno nfit
)i tiit
1.nr1i,.t-.-tF_.1d. 1t t'..,a,..,., ri i,1,1r dc.
Bdns sina kfioins s;o.thna mni cn d] dtl d;
n6: niy. Itp gid tilu mdr, it !i nhic lai viqc cn, taP
ka {hr. rhiv alo l,i;t can' lin theo 3d'} 'ss'i
'hn
nsori mit .rch k[inh .d5t Ghu 5i.h nst'i PhrP ndi
cruyen viCt.Nam, chi ttny m6( EAt vY...) a6i v'i c]!!_
''i netc violNan rn 30 naD lii arv cnlg tiqhir+Ds
hiqn lai toqs qE c, kh6og hh,ii c6 ch; nel! che crrl
biqr l\6hs rnu
biio J; lons khio '"L 6uo! hi:u '6 chso :ruons bi
.
-8-
koB l6i (d€ Dnt do nci dbtr*noi, cn. nsudi
Dhu
xE!. rlll nlnn. tJ-tiau anr .6r linhfinL s6p tBi ko4
brc rbE n;y, khans phii &[6nr c6 diiu b; icf, .[
dinh, Dd .rc quiE rri nrd. phn-TaDg c6 .nnr t nudn BITS IflU xinu sap rfi tlr-ur{ir
dy, hdlc cd 1rr: .rr. 6it vi.. dr mii nsqc r n{i kfiac Yt rtoiNc etf eaic B,lo uco)t

N!d! hnne nit tlttE ElrrstdnQui.lt$.2.,13)
Nsuri ei;, lLo I
Do.\^- T a \ua:T
Leo-rhdssoh: MiNH-vrEN

Nhuc dr, Lltc rho rhlii 6ai in cr. vi iLt-ltjnc liiu-
Phu: CiLi ng[ir dE rr,]! | su, ldi rii rilr, linr cirr: ntn{ yi hii lhcn.
c!
l,haEl tnnh-Gia , :al N(n ,i, t/iiit-rhri, rr a-'tr"I/ 'fho riJr 6 B.n{.rii.) rairj i; Lhnn* ij drr.ng-ti.h
ln < Laa thisanh ,. ,'ir t.ono adn ( tril/-Nn,n
llii-nhni llt1Di irin lrur! rr;i. L5a[] 12 nm ti.n nilol inSinr \_*.
oatuJ q\8.-!i,, lh Phan-bii.Chn mg n1dti 1iA nana mtri rldtr lrr io . o rloi do;r{ lbirr, dudnu tr! \i trLrr
.1o J , roi la"\t.totttnr.. o1J " a
". tnt tr-J thn \' d,.". ,1". r,'
nig anlj hi,. t rdno-giA,, Thn\o lao,b Lietii"- di)r rncsr $ir lri srx, n3lfuilrrn4 d(6c cnn: ng.rri Iittr
'
J!i ,.i'
'.
nbrrhJ, riilnllibtr rtrin! t)trid udL riinr 'r''
I.nra di soi nhrn,
di( rgoni Dgito drr, trrdn! tt Liu gi ljir mnr, tti|h ch,ic
'l\r,&n!-sii giiuq s c hi. lhrj rn c[ c rnt, cm ti l]ijr

Vi D;i (nrn hJ rLlr r;tl0ijc, liin dn Lrnh DLic .i'r
qtrac1l:in cirtr{ L1)thi}{i o !ai hai hri. nii L:io ii{lunc
."..,r'nr ,r . .: ! \. rn,.., ..,r,., ,,i,rsi
ci'D4 l.i co u,rt ntrjJn ( hLorg ri .Lrrx gii| nbrn,, JJn
ixJ dn rlt niD: (,titr iri iim l0r)1).
'l-rong n,iy ruoi :iLn, it, ngrdi 0,i ridr xl
'.al
_t0_
hro.i h,d' dlo. h1 lit,d,, D-.o:rc, t.,: sJ ntnt, duor - -
n' nEr,''.Jr r,Dq, t.'Dt' .,i.J,,tt nqr,, rir uc t.hdng r'ia 1,,ian,!fr l,r:jflrni l.,g (D ry... d! rA cti(r lan*
,r d.,.. ,,.du. 1i,^1cqnrri,.rj\unqyij,nar.!1, rl.1'h.1in., rr,.. nhd nl,,,i,-,r;o.i,., Lh4r.. .u i,.
r,. rr
lF\i rh' Jo, , :, rLi. r.,oll cr _s:! tr I h,i
'r,i nLrr,
'r ci,,A
dr.^. qtii tunA Itii lhrJ I -r'hri.d y'tn moiioq flri (ir Sao-:irr
N,.'u r'1u .,'n., t,rh. !N!.an.,r,.ru\itr, l,anh giii qua d?,i mi r.i 0rjnh ]i loi crriic fi,jng, r.o.q
,1,,1" .r, .-,... r.,:i,.r..,tr1i.1..,.. ..Jr ,to,fEt
,-
L,tr. citrh mn.c.i lni hn-cdi ttraur. m6r {iing ltrdc dii !i,i
dr:rr hoi lh&, nghi rling xorig dri l dn{ c.n tri h.j rih,
I:., j6 ..', ,tj t:nr.. ..,n1.-
rla, HuC.,i ctrur,racchtu (ra vii rnnnn d.il) trlr d,ii ciiD dit Drir litr (1939, ,t0. llt.
i trlrr rh nrm, r(ir Sn.
),, ,:", ,., :.r,,.\,,i, r.,.. \.:'rl .,'. lr ii u ^.Jn. ' ,i +..i, r. ,
tj,,'t , i 1i' lr|o|,9
I
'i. '.
lLn', ru lna. rI ckii, d6 s6rg dd ctiIl, txir{ iriJl) .tr.c
lriitr-c r),i^-).
,l .'r.u 1'' ,jti .r1 r,.,
I .1 .,1. ,. ,, tr.,. ,. ci ,.. I
rrt mi! rln n.c doc tii, giil riitr rirtr (iri. n]!dnr
(ii
'.,,,, trFog nliin lLii, lttriJi ld g iiqndi ctLr 1.!rri;!l g i,
v ,|;] l.,ol,.'
, . '. ., .i r: I i...1 .r,". .nns rtr'iid( rtrLrii kL(h pl,ri( xr.r .ii.h ni !j rinr, s) !r'; D!i'
' l. l:,n ll|; 1,,, , Dro ht.;o ruiiL duonN. Njl .l'iljc r[trr!.n rldr n:]ir .rjrq
,'j, \ . ,,.{ .tJ,, r/T (l ...-'t..-, r ti. \,.,,tii., i,... t..,.ii.,,
loi liy liD ciLnr-\ . 1Li:r Nrc.

.,t.. t.i rL.. .u.. tr t.ir 1,1
l''"',"1.. .1..j,, {,,
,.. . . . .'' ]1 i ,n' lj ,ro l,n t| i'' vir ( sro nnl , r.r... 1\r il iui)i !i,L rii k{6, lnond Li_r
Ju'.r r'.J .. ..1 ,. I I ,r,, I I ', ' 'o',,,
ttr,,. n., ,{,..1,,a,,,,o,s.1, ., r:t .i li. r.n, ,i r.,. r,ru. t,rr,t-t e,rt,,, ,',
.i, tro,,. _,: r ri{ , _ r nh.nli. i rl'iirn nshi rdx liv nrol bni l:ir, mot rjr dii.
nllui n{trr,ln ,.!ui,i,i-ct,iu ci,r ng&ji .( cniu,,.rrirn(
gir l i strr{ llrrc Phn-t.rng, hlli llrilm ltnr dnng Li,o {, ,.,3 .r, ,, ,.'.: .A ru..i, , t,,. .o ', i,. .. ll1n t.J d
'!dn,
i)
c6 car ri tJr6.(? rar ditr itr m6ng Unnlr
ldCu-trj1'r h,rn onngyoryrhnncilnncrnr'.ndntrgLiori qunc, nhdd,
!lir(l]nnLDA.Jjjan, (2), Dn Trin.r)6rx rrbonx l3), rior r' { F ,r H r., 1.: t, tr I'i' inl .r ..,, t. n^t'.i tr .ir:
,I
",
cnn! li nol hri lltn .an 16l sxn
- t2-
.r'l{ da,ng,d6i roi .!trirc 'Ii cnng crrn.e mot giiy qdrn_ I'or ni. l^' I'1 f'Euui l'l'ilr ',
.ri r,61 'l'irnA
hO, lui,ng gnD kLoiLng ih]i co ( nx:in ddi n,Or ltrud !
"&
un luoD mIJ,. rrln cich che d{us(ih,ll. ciiichin ttl,ng
niy nn .1tr0. litng cr'i nghia !I xxjt phiin-rri ( ka lhit , rror; l.l,o'"saor, rr,Eori,lr .\' nur'lrc.. D.
I l'n o,j trrdr nhienD cnng ( b tr tra 1ri dnn! bito, hn)

il4t lidog sunir yiu glu lhi mudn iji lint
Divinc Yn hien,rai
Or
d:i I Jo | ,, 1."' rr E. .i ,Ju..., ..u.,
' rl"n ,1; orn. r'^n ri,o.rhui 'j . { .' ';. ri.
d'l' rru'(,.t ' l,.rA trtr,tr j,o.. nD ,.t.u r1.,',, Li n[r sao buii nr.i, llong l,a L.. ibry n,ir d6i lan!,
lli, h(]'n d',r rrio cri ngtria (cir nling ctrd.l,J lidl, lric c6 lti sru h,i. drn rai cdn shi nh,t sr dau. \in
cna cu IihiiDs,Tir, m6r blu m:1tr R.ns rrdi ,i nnrc dinn li'n l{trg nhr xu., Fong vi honn.clnh :,.1i0t, sxnh
AiiL
uii' 6io,,oi lro,i,1nr.ri. it.'.. rl, i.. .o, to..d.u. Lrr lJ Ll.':' Lu. r, ir r.n' /ui' .( ' 1rj
ohnn!'/ Diin d.i .l'lir3? co ,!)t dii]tr droc gi uing l,\..''l,J'.loq,1'.'on. ' "'u!.
u.i' .i" .l'.1.'
-1'n

muon rgi,n diDo .hdrg? tdi Ar,nn! h rriir. chi lr.ng .hi lthl cn. qu,lL-ko.! nhtr r(r n,:i l.n ho dn glii ri.
a cD ,l6ng l)1o lrcn* nrrc vi r{oai LrarL cirn! cic ,.,u \ir h,im. ,
li4d nguri qtrirn Lir nllj. ]tiir tlsi triil ntrrc Vi4_ '.r.,
rit dlrt glr'l iiD hon! xil,ai, kl.nA .i di,u lui g:in.
f.-,' 1,,\,,,'.,U ,' o,J' g l' B;'.,,,:t... .hx r., !!. 1r,sJn,'.bi i^, r-ilqr
'
noi ctrndg Doi quii, rrr dlron rir liiy Dnn4 diitr .6 rha lur cii n6.g ti,,h thiln hiing lJ,dr(, k\dng ra tl,u_c lw.
.b(r lirl noc, loi tiv tinn n,irL, .rio, r. .nrs.
Ddu nl,r bon t,i lorg l.rlng hqc ( r. la, dnc m.
r,ri c"o "\ rm .1r.,. 6u L: .; lbi -
thdi thal dtra hoi 16 rni ki k!,{c. sd drdc sr hit, tr[tr
lnr cacn qi m:rL aiir drdc cni Il-li.o ll,i kh0rg (icc gi
'lron! oxj ca foi r tii, lrc,, (lja-.inh,, ( s,.to Diii,
oi'oil rhc (lnrn, rhtii lr:uh, Lr .. Ilri dJi rri LinI htDn 'lhi .lrr bo ri6t llllo
nni ntdn, mnoirn lid to/tn
ntrJc ncolLi cnnrt ri.c n(.ii bil,l,.x ttir nlrg, utrr. hjlltr rroir r.lu,,g,tuJn.l.iln) nl.s l"n' ii'n',ldo.' .. S'
16 (lroc L{o, hri, r.,u ,ri ic , tri !.ona ilro cir l.ruiq-
c6 tlLt com, di Iln D tudic, itr u6n! {ug stdng Ao
,', ,,11 , qll-liu hitr[ l,ao, ntto,)i LO ,iii "Ynn_sir[, ri k]rong cd
,,
','
t4- _t5_
-
'fht nn. lhiin .iioDg betr tutj rI. bidt eiD, nhnng
ihurdl ( /lr do at'n ddnr,,.dn, 4Ir, dn {ruoc rhbi rno &ltng !o gl. gni dutrg hqp dudc. Xen nhr (lu SIo-
1n.Cli{LdLUra" rrolJ 6. rr'^i rhi,i ss, Jjjn..], Li Nrm !D.ra!c,trli 1loor(di mAy nlr nn B0r chicthiD
v4t-chl , ridn-nhiin tiy cli doc can{Luydt Eng_E.b. md{6iri1n Bb coi, chua ndi cluyan kltrc. Nsu-Sdn
kbong plii kbong c6 cat ldl. nn nry troc ^-ni
trotrnhnthe
rc'n luan-lynlrv rdd r(c, chd dio-drc ln lti_blc: trrinr
.!. lrtrJO plbtrg lh[ Illing Iin stctlb_hoyCn, rtrbne li do mt, muoi DI nry b,tr riu .ia tsy thd nc ling
lr:n" c.u ,1,u.)ns L tr ,turcrll. sly c.rjn sh bDU., r,; rgiLy chit DhI tllinh m n[i l)qc d6. V:iy n0n gii! lritn
g6t nldu sr vno ru_. trur-lrc- nuoc r'....\Jtr, , g)J n1y .nr ndi irnl.( .)hr ,,ri
'r^nL
cnng nLtr sicogidns-1da rlo,li.r ,Oog c6l, rim Mp,
liong nrn drxnlr.Dio. vitr ci! d,Ji phtn-lir str-
Iroi n(ro lroql ri\o cli {o b n rtc chiit cht. do Lin,
.j, li c,i ,li ' d.1G t1. .rtr 4ri. 'nal
.iL..t.i. n Lt!t t ,ts) mu mJr- co l,'"I.tui ror1 n" biF,;'l:u I '6'.,,
\",i'.,6r,.. thi I'n-'i yr it i.,t r, r.,: LL, n,, i 'lJi l. L.ro Aio' ,lr, deu, Lhd,'; Ar . rr,,' A ..' ,
', 'A
"i'.r
l: l'..i I A.Nitrf, n ii 1"u i. lru \I n"r. ,t,u ts, ,t -
,u
hnng, dnng.chi khip ngotiDdn tritD. mot tiDroi phonc
triln bb ngoti. lrai bi liiu theu d'1. d lrong nudc G6 -' 10 I'_., :i ',l .', si .
neuri P|rI llxtr r y vio cho bnng r{)j orco mn cbnl dDu thrn rliii, khr)ig Dlii ldi n,ri ( tri.1urn, ri!.g Drn
quil,, bi toi rn IJ rrit, giiDrhiiL vno mar trdi nri,lnal n,'nh ., n.' ri .'6'"'i."l"u "1"
,ut.. t.. ,.r , o.i, tu. i .,.1 .,,.. lrj'i gii,. SoDg lc diii rai hi{n"lii r:i hrong.lri oi 10i rrutc
qm sLrp .gi .hi6u il.n. nhri giiic m6ng moi tinL, d,.n sxo v:itr dn mdi l,y-eong.hodtd dxlt hoitl:4, cd ng,iy
,1" .Jo ' ,'
din.IUiy (liin lxi n nn\ rnar nEo nxrr, cLli .trAr,d ' :l,j 'A ,l,il A,: r '
ctrc,. Vi Lhco cna suy-iti1c fonc lnm lio c n* uar it
kinhi'gblatrt lrUr liclr sir, t.i c6 m6r diiju ric.rinni u!,iJ
Tinrr-rmo8 dirsDg, {lri khni rhtr dn n6i lratr. nrJ dii thlt ltrnrg lriqu:
F.',, 1.., ,..i rJ irr" r.,, ,.i,rrt,1i l.n 1,n,. ,r.,
vqr, btuh ihoc giiii, iedrp dnr rii, ii t:i $ ngLieprih
:h.tr r-i ' Ju' a
' inl ,.' !, I d'; I ' .- '. J
'ni
riiu-dial di ). Iai lio .:l ,hdrng'r! 1y dl liu. \Lrr nt',
hnDg l0r Iuc. mii ngo:ti ra thang pLii bitD nn,.
bic aol, hnryt Lro lLiri lhl litr kbdnt ll'rdlg c6, nl'troL
Lln{ anl,-hnng do thi,ill,{ r.o nrlncno( Lpn !n[_l]i'n!
t.r.,.ri ri, ..t J1 d,:.' i,' 16"ii ,{'.,p , c.,'. kh.nE liD t'ong ning sln, nconi dnng-ndi, !hdtrg xri riLd
h.Fn ; J.u,ti,, L".i ii.!ui5,'i tir,.j,a Ll.-d, r:o,.. 1..,
( giA rai tr.a , rl.[ l,iar ih,u rrnnh ciri hio rill srix kh.o( c6. N.o in,g ItnDg-lrc trt], n'li cr. nu6. r:in
[h{nrg hi rr,rj khi lhic.g .h:it chLh ngrv nrv r:in
']i,ij
l7-
nhr xh, dAnric con It6ng chtu Tien. crido cniridl
du " n.. nib r:.n.t.i , .rr ti , .i i-Bdrs, ,t,,h ,i,, ,p"r, - o,* dro.,B ai p {.i JJ \a Lti,u Io nLuo,
' dJli ur,\, . \",utr tr,
.lr,1 l,l";.
r,\. chi'.t.,:,.t. i i,,
I din_h6q ce Jrt nrl,c viet-Nln cnthg ta ci. 'r.o.g Lotr {y rin nl a. ray
o t.,t) .,.n t.11,. \,.-.d,,r Lu,n, trlnh ha, sonc kh6ng phii t honE .ir Dot s5 il rIr ir
ri,1 t, . r Li ... ,,r ,1 ,r tJ - nud.
q;1c,,., 't, .a *.,i,r,' "', r ,nh li' ' oi nh; lr:1i,. nn tu' g rin l(rdne ,luan
,: m,i. I {ihru eiun8 tl,itr (nhu N@yan-fong Ei4p, 1-r]n-ditrh-Pirc. siih dny
$r.l .,' ," r- i tr nru^i tii J, nlru NgDyan,hru riii v.v ) d:l hrDb da cn& ca-ha,i; kh6
'1:tr I khong
ci sao? (hain vi l)o:in cinh ic-lidr, khi .,lroc ai A d&ii cri thi iJ dr dii l:ru !'\ truql vdi [o com
r' d{ic L3i ),ro boc nI bnc hdtr l)hia chuD! qnanh, La. Lhong lnn sro ni:I'8, dinh phii chi; rl, da lh.i.
trbiatr tht gidn! rdr ti ctrir rht rni diD ne. Ihonq lrai
lon d!{Jc nty thoi. Nio
l^Ud,j n ." n.71 ,.r...,j. "r,l mri siita dii hi.! irmh
d,.t..ti,,,j,J n,rr r..ntiu i\I,)l mai n,]i c6 .uoc xorr chuy&n, 0iay cniu dbi ct,o,.
,|L l' hol, 4;'i ii, rhi nhrD rari nrrc si, nn DUdc filn dnng, dui vti
'.,,,
', 'sUF"
tau mx drLr t)6n!, bro Dl,ior [3.1 hnH b ]in. lri n dror nra. n)i khdn rni Drrrc TIn, xoal n6l.iirra,non
nerch .l:nr, .u..s dLn io.Lrp !rors rir ngoei rran r;lv ^_gn
.guoi gi6i : dai qtrin d rj cd Eri lhilng-S.ri Qrich.
1, 1 - , i, h ,n rt': rA .h., ii T; Nghi, di.g r,y-rrtrng-ll rhrr cbac thilng-soti hi ca,
' r! dai \ic,Iiau-l.nh nghiam
ld.i *hip ,n.ir rrhia, mnon,rir r!!,i s6n! | lrir n r d0ns uqhiar-Dhian thinh
!trni \L iing, l.im hdry du|i. Droi qtr\an rrung_rdoe ntdl dxo quAn mii tinh. 86 'nirh.
In cti.[tnE !di]i rnodg
.lrrn-ctri dn il6ds_nhi1, trgtrui nro. dau vui lnng ra
dnng, lt! n[nh m sLic, nArri khdtr dlog muu, rhco rAi co riLnl, nh l..ng c06., .nng li on?,c cd r,rr. nl,ll.
m,i diDg, lrdDg.ii.g lhao{ lhiltr. Dtry ciitr nhit rri rd) I(d .iI l.o.g hhoin( diii cii rtrJ miri. dnng oli lan
drn.fi cnne mor ii nhi cro cip khoa_h.c cbuye._h.r. di,ug,'i mdi tnm ndn v c (r, ldic qtry€l linii niru r,
hoic c6 thidu nlrdi, mI du ti trj6l p6iin.rJ. l.o,g $ni (td t I T.+ " '.,i,',k; ''.-".':."u.:
I'i,-'r .r!. uii.q6 ,A.A I.. r'," Dli.\t..,. B:. , g .tf .u. hiap lnng, hr nhiin rb cni tiau-qui ( ci !r6nc arnL
r{o, ruing kh'rog to hsp hdi st \d rr. rrung d,inr c:iJ ditr, ltl'aoc cin,16 nriL n6 ir dnng rliing
(lrjo! s{nh hog rrong; nii phn iq !,r. rt I * +
tr )n rd: .ro; .rrl r' \ tl d r.r... ,pu .,Liiin dilr 11 it 6 ,A) lludna chi nhrrrin[ hn] ctn din r,i rl,rm
t6i, song khongphii li khdng c, Ur(c sr liu L:ing ctr*ng : Ii !n cii.{ sai khjitr dnoc lii vilc rhu.ng. l)nycilDydu
trltr nr,y hrdi riim naJ, nno .hiau b,r-phir. cric co_quqtr nl,ir li ntrtu c,r(.o-clnl, Lr clr cn ibiL l'riqu xu.n,S
I'onE.JJ,.''oag nror, IL,.Scbih. it.'s I,J i,x, trJ, rl. 11... lr, (rl. ll'b , lrl.'l'i..
.r [' ,t iri , nt it), r,,'li l|r i],n do,rn rno lu)-,i
- ta- - t9-
mdi ll hl,. LhoiH p.,ii l,on ng 16i lrin ngip phuan! D6trg, Viil-^_rD norc chine t, ntn
",nI, d, 6 Hinn(
rbro v'Ec lnrh mj IID Jtro. \i.c IJ, co du6i l,ln .han "il .uunUqu)i.n 'AUii 'l-3n. L1i
vi cl.aDg 6i ci,r c6 cb6 ^Iua h:!u h.t,uJri . d,jTc miit n:ir dctr, vu.{ }i}n ra nsoni I4i ln dian lrit cam
n:i chir sio., \ur hrj d.A vn-. trir!tji, rh clr .d dl nghien!.[:it, mn cn.c ( Nh,'i- niga chidDtrnh t
(1!01), nnL.htrdng mn8 dOi dCn lutc .bitrg li, dr lac
rJJ rblo rehr. m, tsi t:i- n,u -.u .ro;: t,". .\i,,u b,
m s.o? Plua.g Lrdrg rin-hnnh rd dia{iam qm lni. La bjn \bdr.l,:n l) rDrdint- .! nij Lt,an" LJi. -' .i,i
'
doo ii6 bQ noi nto? Cbn rbuybtr citrg ra, Ui pbii kn dch nd-lc ,(u-rli cllo ginng da rrns; l(ch binh
m"o l"!n, 1r.i ctriiif rtr/4' -o r rt,inL sJr" ir .r
li l, r.u ,c ml loo ri.u sr! dune n.0i nchd ,hoo lrnh
ngr,.,bi trry, vil.nAtrji jronA rJU ,v nt,ii Lloor n., Pl i'-1Jtrg. J"n. r.1ns rtiro :h, ar o. o\., ,; t..iJ
'
{.}i lhqng-qrdc.':" 'Ihco gmng rft nnu'fh{D-B{oTr,
m1 L.eu i.l'du tr6i 1.F vii;. rrr.ooc ,t.. .O.c oo
'i4n6
oruli Llo , 1,, c.]1., ror . ,i no siDi.. :n nup Ih^ .to, ,tai nrdc Sd $nng citr ctu kh6c trui s:in rur nhA Titr,
, ,j ,rr l,'rtr ti n rluy ilui co chna ddn, tbem .hi qunn,Le ddo qu6c-l!,
t1 .ti mL,L d,0, dr nhi'lin.r,1r .ah!rhu vdi.t, \r,'.r..'.-,i ti p
hi' r.hung pLir ),, t.i,tjr,tiDA LIor.
Jr trI, rn i,, , [h6,; t,ti. mi, ti,. B, Si, mn dr,ti dir trgtrc hiic:ir !,lJ tiing dtrdc irii", rr
,hilirl.rJ-n. m01 soi Ldng sii.g, ngtrdi nrrc ra lii. tnd .iii gar
n(, ih c.rur;nh sMg d{I ?l,n Taog, tho]u,hitD l)dn!boc n'og {tdnjj
nr !h[i r]iqn t- ,a - .&). ,fai sro?cbi tni tr;dc
tii( ,.' dn( du-L' lhit ci v' \it. r", ,. ., n,/. nr,,,
,, o r.Lu r [iD. t,.nr |.onc .! n ".,a..
duong cuilc ydtr-nhii clrrS cic qnen-hi )iiDo.
',.,. *- .n" ,-, * .r , ,,; -, . ir.,,i- sino
lang hio-[iep, un t.a ltl]l DhiLtr, nhu Dtri i)i Trnog Tin.
hosch .I ,t,nr, I u,., t\i Ji,. \lJ, .ru-
hioh van li\ .grdi drng Dgodi ci lihuyl!'r)oarng-Nghi, lln,NguJon T\ian-\ii llj-lhiLiL,ns
rr,ong a,i_ t ,\,
nin D:i. g,'). ttrt "",orr,,iL ", Jn"iu uJoh $d1,1,'i "un,,ir ynnriq...i,crhndcnh trhio cungcaiidn(Llhrtr-vnfioc-
yLJ : . L.i. m'r" r, rr .,,tloi , r.i (i
,,bi i, a{! i{), lie,, (Edng-.\ E6ng viin rir yto gin 6c ngudi liar-Nam
o ,r{itn ... Ju,." . r.i .1 \.r-t oi 1 lr * ) t q chtng Ia, dtu nay c.n Ldn n,5i nhiic .hir rrrd'g d'il (.r)
)
e lui s,o cu nLJm l.'i Lrt. .x! hintr .r,{n{
..,un't,1.' Bln J'y a.
'tr,,
,4,| xjn.,nn, rdi Dal niD, bxo nhjdu n,ri cin-cL! q$n-
t|'ep do+n cu6i cnns su ci'r'rtrh ir! fitr rdi q(fi srch (liin (,i, Irr, l)iitr
TroDg rl'4 do:u sau c6 blo
Bi!tr, Phi-lrll-Hu, Nun l)&Dg ,lnin{lio .\ .v..) lrfig-
dodtrg dIr thtra.iir I,hip, lloin!-qtrio Nippon {,iitrCdn
ei, Ddi .gxy, thdng ,eri (i ."..v..
'lrtrnc 30, ,I0 niim kis, dtro,x tic r[C,tr:D ,iu \ri
d,'i:.n i,,c !ru-di,m,,t.sn [^t rt. l.rr:, ,li,:
'rrirF rroar6 d ri- L.n irni, ,i,n* rrj,t ,r;, \n xrli/
i
,r.ng,r.,F ti.. tdi,niir ncuoiJAL
1rtr"D,r-In n:\,
"hi
rirh-v , r. I l.u' . li i r.. ,h. .unq nr. 6,Geli j:r. ,ti, DiEu dn-tucvng m&i
r'i'4 mr.,.lii!Ll.o'; nt.r nquJrirr.in.t,ri e h, tln.
o.,li .:inS. I I rr: tl,on! r. r,,;,lol \t:, i1 donl.bdo mor
cl,{t Da,l sn.s, ng{c dltu tan },ln dri m,tr h,i diLi sroy.
r)o.\N l[i B1
,,'rtrtr.oCt v tdra J r,..
. i \.t,t,o' , .,1.,m
Lr n:oxnaFu t,, 1u.in+u. I uac vi..
.
X'i- Vi€t-Nam vti vlrnc thcnh - wqns
in J,. r' I . a I 1, Jr -rrR thio ".r, ,,.,- .t. ,,,,." chunc D+i - D6ng - .{ rr6n nts r4r - trl
rra D61 dibu gi. Nir di)i !6i linb_thg,rrc viai Nrur mti cnns 6r,rc'traDs k[6n kia iiln-r4i.
ctin " r.,, I rti,
',1,:
r.ir n. , j, I n.. t., ',i 'iuo, t.t.",, ,.p mr,i. d,r,l
nd .. vi t., ro. d! I nr \cr rDui,i nlv ca (iri ihtrri:t Lrroc.in th,!h miohl
ii rhiid6 .ric ntii |j gia . r,unE-|1'.\p
'. r. 1.,- -r'. ju. i Ph,
qnin nhiltr ri,
chnnr_h.i Nippon !i .hinh s{cl 'rgoli_atuo, qucn di,ng. ghD .i Ll., cr. rluirg{hnu-Lorn
dtji \ri Edng-dnoog, '.r,,
uonE ihdi kJ chi[n cnac kro dni nii_\, hjnh nhr cou vno trorg, lrri, {tu6di1tr rro. Iilr \am, xin ndi nnrc
Siii clii i lticr ( Dur rrj liqn n.xn!,, J_ltitn loio \tr.is
lrdp lhari, ( [oii. 1ii co cha p]6,rgngri ddn nhirug. r/-r .Jtr ;'!., l,Li1 dj.. d , ,E ," r.o.,, .1.i, .oi
qtry-ki r rln dr nirl ioj Dhiii Linh-hong khois
'ti.I, Anh.vy, ( l.inr ChidD tranll 'fhii Bitr[ lhu.g, nitJ. Nr.-
dlm hi) la nn)r .ich dtdDx ar. ,l ch Jic nlrill -. r'rr.rD n,J: Oli
lli thdi,co,tn lir ric dCr n.i. d,iuVidr\anr do'.A.i g'ii p'oig 13' \',..,ct,.\nh \tj ihicr ti'..
^n3\ rac ,{-clriu, lnp thtnh, vn.s ih!!:tlvuqDg.l,ung,, Ilurn
,1. r", , n , ri-cj.,t, ,;tr.- Eri, t.
lqnh Tbidn Holn8 cnnt crc nhi\ J!tr-nLrin dtro.jt cuac
""! ,3) r r"i tiu. ,q,r .r. g'i,iDJFI r,t-Il' ,t rnya' .* . 1L;o i .:. rhr, ,i
,r I r'tr"' ' i' .rnr ,, ,,,, ' t..I, I,.r.,, '
j". (ij1 .to '
1., {,. , I,i.. r. ,' ditr neho biCt, lthdDg cbi ddn giiiq dn vl.e ,({h:lu.
, ,nt ,t,, . sJ;t a,r
" r''ii .' un nni, ci, | ,Jn \' . ,tr" \r ), ," 6 ,tr..,; 6 r.
'u.' r'tr atr. rhn 'n- 1 ' _. iiL
-i. ',, ,:', - , L. -,,t:i! Ddng-i ,n ncr [l1t nii vrh d, nroc Viit-tixd, chtug
'. tr ,r rroqt lhm-ri 1r. kbdng di;o gi nghi narl.
liu
'1r., ',' ,.,i .' , i , i, ., ,i r,,
. '4d
itir Ln-,.. luiL tlidu oim ltlcl' nhtr ld r;irm .i]a 'fli[n-Honqj
'!"r' 1,,:,rJ,, ,,
)l_ -2' -
cile {Lirg,lol ci'a onng (ur!, rlni (oi nilr c6i Xa Vi.l [iin linL lri khlc thJ: I'ien clnll iri
Bdo( drdig, chi dn { .l,iin-ltriid n(oli.giro Di\ kbdng ^_a'n
,iiJ diilim vnorii ch6 . nia lr.tr sr sudng ' (b:io lhranE
,l'i,. ri, tuc , ui.,, r,. h., I .L J T . llo, '.',r', !l. n'4 ' rJn str
ngni flnr.cni cdn{-hiatr njan crrdns, ( tJ,dng dl,nh,oa qntur
,'8odi cItu tJ[ii thLrc,, ktridD cno to]n cai rirtl_nnanr Nani cn Honngrtuln, glir r.ong grng rlcDncitchra
r
,1r... .J .do., ,,r" ,i. .,t. ,J,tii, ..I..,.....,, n\rmiiy ldt) dao :,i nti non, ltli.ing nSiih rd iy vrcL
,r,. -, ot,ttrj.t.,. tr.i.,.in, t\t,,.t.j.t,t.. ti ,o. nrn dir-giri llnng{iiu kh6.g vrLot.lnn duoc. Tirh thd
lr:indi{, Yiar A-r.r drirc c6 .ri d),J rhic iJ rir ldq PhrpLi."l'i .' i' . i " '' i' ll vu .r'
',nu. - .h" .'.,n '
r'.or1. r.i. ri.i,. .Al r,. ,i ,t,., t,,, D,r F.,:,'. ,- :.
rrooq lr L n r,'' . lL !' \ r
Itr L.'l' .i,1.ti. ,., \,a,S .in.,6.ri.tr.,L, 'ng .rngLcn nii!, nruacri lihiu biiu Vichl,,.plrr:
'r 'o .t Irdng-d "
J,c t,L, . . { . ,;, u. Lir I,r, .n hug " ll nhu ran-gi,io, hi,ng llsry tuydn lrnybtr .ho
t1".,. ,. .. , I .. .,, ." . , . , t.i, Cing k8o l{)ig ngndi h'on! lir di rdi li,tr, cnng nl't
ij
tdn nNon ddi Hrdrg rNan. (iii dlxrdg ninq cnn, tro drei han d[ l&n gnP
'ntr.n
{l)ioh sip lnn lrei ,liJc hiDi. nl :a ngo:ii nS:nr diim.
11. n.. ., .nir.. li l'r 1..,,.i.1u.''ccl. i d'.i,i
ro.i, 1. rtr). , u' ,r I -. ,," ti dD (1a,. ,t,i r,i vin-da ll,ari-girn lL.i (rhuoc dir !l'a!p
'
ntl)l licn, dny cnng tn .ti rrrd|ll] i n.'r htr Jroc nfr" ,,hi 'liD il,a gifi, l'hi.hnu, cii grong ltl,.ng atr).
r'"n l .i Li ,e 1,,- . r t \,,t 1 i ',.i. 1,rr, rt..,
ni^.,. \,' ... r.. 'r 'luy lht{i€n Quilc rJ cLhrt}pln D0ng-l']hill
v:rI i.dn
',:.. r.., tr, t..i I i., ..,,
cri gijc mo. m diyr rlri,i Drrn bom mir drtr rin nhd c6 l,iaf r6c quiNir ya kii,h ld, c.n " drt tri liqn-
'ld': r ,1, 1,.. i r1_n, t.., ,o,q,r,f, .itri ,.6, r'r,-,'iri,l l', ','-.oh'i
Ei. , Oin orior ri.n l,,ic. dri di.p vi hiru t,ci i f {, .?*_
so{ trli qua nxx cuac rd luc chi r flLrd, st(D sr:t
xaD ori, lilr ca diii sic, duiri chir rtuytr dic ntrLii ,li * + 7i 5), uy qnyin thiluc si. d,, dxri nir,
ding riro..ng riec .lili ngo?i, np l)irc di: drp Jjidng din
\'ji r"
,,., :' r',il ,,i' 'lI '16' !u, \ir \''L
'.''
| 'L
", , " '
mK/n cli c,t l)hdng ihi, ll]le ch(ac b{ni loi, n3ln .iqll
I'{ bil mutr, nluui n[nh d rs rc, crnr( diinx irynhrtr cl,c da,y, Lil ngoii t ,qr r:im l,ing .PlrlI-Iiqi llritr
brdc ldn con ,l(nr* hnr fu nrai l.ong carng cuac i cdrg lf itn " n,:l bil trong t1,l trglN tr,tim ll)rrcl,inh ol'i chiir
'ln' . , 'u '. r r t,.,6 iusi l'. ''r 'i' 'r L-
',
n!.iri .org viOc. bi'a lrri l,iLt chiu *: '. d?to I'nng liD
_24
-2\-
chu6r hhdng c6 cai 3l goi Ll clrdtrh.srch_ nii lia. Dstr.,i biit. song r6i krrone ddm chc ani mt n6i flruc nlttr rhd.
r4rl,Nom i du6' nlv I6p d, nrn riig {r. .xng o.,n& lrhd'r3 Dl,ii liong kcu ra! cria bedari ktong drtr dnu.
Lho' vur ; ..'i l'.e chlr-.rJnt,, m,J !t,utr; ro \r, dru,od
iah droi lrurc ntil mi kh6i rtrn lrDDs Jt, lio! bi di: tlia. tirh x!6d oudc vidr-N3m rr ngny Dat. nhtr
!4o hirdng bidr lil tro. i, dra,i dio rln,r, cr iLir c6ca" tidtr xu, rinh, nhu cn tro63 vac a,Ji, rtn chin, sq ne,
nhr llir nqr, n,ng lcn DEdE Lem rhiCc, lia o,5,!
Dhang dx mi, lthdng I'iCt dru, sim s8l dlnh trgrng diltr
'lhco nhr llnrc-chltng ka lratr, hi4tr- tmtrg nrd ..n
Ih,tna bict so. ri. qi. chocli l(1n.c{inurc rir b,lnhz
nDy tii ngiL! nno u dllo viat_Nan lhso fldr DgiJ kh6 khdng llLa c'iu cltu, !5. khong .h6i cni drdc. Song
:rb, n;u n lir ,\ ,ttr Loc tly ,y 1r.i njtr F' Lr^ ;itr,nd, sA di dan tha, ddtr do cAi chtrtrrtch (dier quiJc, tir
ddtr rrong rtrotrg cdr rhicr nhiir u nna uy drnh rltrac ma' cu1- ,ttri.r1u.ir ria q'. rot ,'
r 'A
tlli rLLu doi gnip nguri, s{,!r sou dn ,,rng rnbi,.to hl, dnc (chnrh hrtD r}luc rin, {ctrnh 16 ph( rn
m,]r r: h-o. . /t.i ri ,oJ srnt.. .nx ,u ,_. . n Li ,t ,t rt *a) !l6n r6i kbdng kbr orroc ngQr ibn trn
an. kJt c6 ngid !inh, sau ngit, dri nuDlr dir. Nlrr h:in [n rha'nb hrh.d dEn fl'., ch]i ru)di nhian kLdns
\,/ a,, .u ":i' rho:it rti kbi av phii nit nni .[i chinh cno8 linh-dLilcd.h&u ciLr d{n
(r. ,..tn .dn6 ,,1 j,tr r..,.. . L uu,r r6c viar Nrm. rdi d{m n6i.hrtc rld.
'Fr, r ',iJ 'ninl
Dgitp ng6i llru cn prtwne (ln nhoc, ltling ca khi luc
rhin dn lim phin-tii kiAlrotn rrotrB yin{ rhanh.ruong ' li n, , '.i, .- I oie r;. ii' I Jl', '.ir \..i
'.r1c
chung DrlDolg-n satr triiyi cii d6 rt,
ILiin, nrr rrcn cotr
l,',1S
';,y .tr " r.rD, .i-rl 6-. ; i,
Lluan8.rri ru" Dd$.i D3 tnron,.q,)c,tro,.J,i,., .guJatr do rhinh cai l,cnh iri riln-dhntr llc nin,,
lit
'.qu hnn dri niio. dho ddtr t.y bun lhiiJ, tang dlu du!,
lrinh, hoi. gii vi c, "Etrrrier da", lridl did chir cno
J'i.. baLr'i, v i'.oxi Lndn" rir,J "d,!, o,S.d Jv.., t.|..'i "j phu.ni, l,,n'.),.n'J. l,'",.1' Lo v\,mj
thiy rri rghc kinh LDD kniIl vlr. rong roi irurc \3u
nu6i hnN di nor". nhadibu IoI ciaiibr rriCr phrtr,s
hr-r.ng "sJng I'ti,. hbdng gily ph(r trio.Iu'tn liDg rmn{
D6trg di tnng n6i s!o.l(t, do lc n6i sru) , ,l, r .. t. u ., .^, ,l'. d Ji Jni,.. c" tr
,li\, 'l'iyI'r, 1,rn.
,t' LiI l.Jo L, 'u I-1 l.J.-:ir,, '.'rg .i
Nhu dibu l)i, 16 ran. chtrll loi d:i l)hrr yno .:iu 'i' ' ' ' '
rrntr dI, s6trg nni tan tn.Ir. nhung rrrii g6c srn hnr ]i-nh
rrn,,rtir L'J.sii d;n^, , d trgdJ. t.1ic J,i, t,L.,n (tlli {i6ng sol niy ui ri cly rnr iunn snu) fian rLD*
brrinh T, trqii bu,t,: - i gin Lat, m,r ciii Sidng rcrcn Drne tblng PlirP,. mnt
Itii ,\ b u 'n.'.o
r, .'tru 1.u, 1"..,, nLt,^ .orcl' D4 uli,' r'I .t' ,J.!. kl , l''.u o.ha'
"y:n
-26-
1i rnn! ra, l6p lrrdc ngi auiing l6p su triii lan, trorc
sau hhtng l(ni nno drtl Thi dd do4n c{n-sn(Vi0LN.m
l'hl!-thtroc,, qury dlu ictn lxi, ldi kh.ng sao lttrone
ludn m6t brm nurc hir d6.g iirh vi ac r.udtr yrn Nhfrng 6n-tuong cfi
dndFbAo di-vine rrdi Bir \i nurc mn I6n liang IOu
,',ri.c\' ddn(b.o.fo'j, i n. -r"oQtr! rhu6, ***
pl,6r-khdi iin[-orr'n, dnng ildi d:]rh d6 .ai ),nn (Nrdc DOA\" Tltt'..'tf
honL thong chna drqc, mi .hi rO cri ctrtng llruc
( ch ns biDh cd rDdc chii3, Lic!-3n cdch m4ns duri rlidi viqr-Nah Phdp rhu6c
(18i2- 1r)i2 Nhnt-Tt din Quti-\,i, ti thilo 30 ndn)

Di l)r,, vi.c nurc, dn li ordi
Ngtrdi lih0ng cd nudc
dd( rhrang nhr hin chdn rno rn g, mn .ing d.r Id
nirr ln nhic hi chuler .161 lnac lgiip nl[u ding.di
cln (lrtr \ot, liac ct Luao rx:J, chl rnnijn Dglrc ) u:li
gi di\iug nhr cni .ICt ng:iy l,,rtrr qur, nlric lni giiing
L.,o -c6,hur ,6-."-,. :uoc fu/. ,ir -.r..ir, tn
lbii rcm liqc hroc, mn {-fi.h,]i]im v.'s t6, o) ]n
D:ii rhdtrg-LiDh cia dang l'iola vi ltra tJnh{ ltr ILrm
lii 0hin n,:,ng, lrac tl,ui1l nar {lorn cin-sn_
T
i, ng
tribu riurr:ly trnn srDsrhrong E6ng. ngrdi
l,LlI) drp chnn ddn giii dit\in[ chir \ nit, dau naJdn
ri-t., . nut",.,,, J. ,c l ,iinoi,, u
TI.}-PHAN {ierNrm chLi.g ir oglian trhi0n rnl ttir}l{lc l6n, c6
liang ItL nr,rc riln h dD luajrn, c6 ti.t'4ir vn Dtrir Di1nr,
Dor c,{cH MANC cia cu sAo.NAM nldl cii dru nbi giijDg ricu-.n)o, cN.rdt lo d:ll nrdc
do tay cs t,t viir lri. cl,i,n dim, h,t nunrr drqc ydu ltrus, ciri cdng t,: lhion

rtu.{ h;i rrl{r Dric rrq,
_ 28,
. -29-
diatr khotrd ch6 rirn5, mn c{i gidng c{oh mng Nrirg
PIAD hon s0 trae nnr, ]rndng fthi niio dnL vt c6 Dr(,! .lly nau.irur" rr,,oncN4urFo cro rl''! uic' LUn{.ii.,
rb/ lr. rg:r, n.i1, rl,o,thj nu ,h:., r:tn. Lh,
J1 rt."o ni)buds Lt rir; dng Nenrar-thicD-Thn{r (Tin Ed.s) s.r
'.d' \h' -{, i., iJ. t.i"o, .c, i mr ., ,n; cri r,trI,
Inc .an8 Tnd [b6ng cliu bAng PLII). .nog thorgbinh Honog-
nl., Jur nlju rdi. Ti !i r.on: i, !r lirlr rhJd ni,,ch, r,l.(iam hup 'oi ruonl q' in C,.D"o'13tr Lu( \rr\ P\t!,
luan duui Go. ,itr r,, ,'^nq rd. . I rtra.6 cdi ,'ir dnnh \di quin PhdD, r{d Lang-son, ciu GiiJ gicidroc
rcr
&ut. 116og cam duu,,ruin ll'Ap L: rh. , rdc flj diu \ln.nr.
san Dor Edi, c. u,a chi. un.! tLrri kyl
Itiriar. cl,Ct trin ntuI 1373, Fra!.i!-GdrDier chgi lren
Txo.J_Itl .t-rr8 NH.{T trnn 13S3, .guJi Phrp c6 dnc tuane yi, bir kl ni!n),
Q35t-$At)
llin ornh-lict bcrl5fl.ho qrtn Phtp iDng lit0g khoog
d:l'u khinn da q nn Vi+rNrm.
r': ' 'u'
Ihln r'. , d','
i',ln ilrl r'.,s ::. i.r,, !,11 ots\,r; vj' '..\,
L:r,.i, Nsoni ra nhu iriu[ Inn.rbir d Nqha r.. Hd tiilr
'1. Il'.'9.!i-u.,brr'...ti s., n;. Lt,:,., Lo-a oJo.., {'friin-Tin. l)rar!.: nhu,Shi, }Ioing+hr Tl,ii0 bii hlch
r' I l-i ;r. u'..' ts .; r,Jr !.!j.t J \J,.. r. , rn,o
iLir ll-i, ad,.1 ,. ,b u.. Irhsi rlunr.ri,itr L ri,rr |.cqr. ,oi lJ i'r:.r Jr,.lll rr.Jr.o..,1q !.'t ro ....r.
nh
"rian" ' . uio: ..\JE l,li lao ,hJ, . vnr ,, .in ..it,,,l.inl
chi' r, .nr L !o rg dr;.D t,, |lo \u]r... ( ru&s! rbui uuli bnr\ rli vn. tl r(ao! di
i.'dl.'i'.'ob
uli.'. li5Lt4rig
r., 8..' ! 1., $ rrotrr N,,n L,rn! r ic ktn.h $ido clDng;
'rgt.iJ
rr: nio ":nj .o .0 E\ourln- tr,otr; uoD. i I.\ \,ran i Bd. na) di dicn loln lor. loF{ li4t nlhr-a ohr,
rrn.r t,,ro,t..prrrrrnDry,.t,.inl'r.r-.i,,,,rri,.b,(.,
.6 bni vin q!irc.i,! lC.gtrir_si).
( Ira Lnn'l cd lli-Di Iiiqt-n,]ri,
^'r,'u.nr-. r Lr. r.' 'i;.i' .r3(. jt.int, |IJ.:.\ib.,
lii ihirrhir ll;n lbj rbit ann 187J,li,r rhi n,i onD .'troi ixi srrh qunn 1i kitrh turr.
llJ&l), qmn ihltrll rrir: o.g .nB
^"S(],in,tri.phu"nE, i L; lmtrq.l-iln n:rhia bnrdd Tiin. r)::ii'r r\o
lIoAng_nidu,lrtrtc aau giii rbtnh c,r rt i q n phnt, thnoh
bi lrn'n. diu rir tial tLdlY cliu
'rhtr-c.
I ru pb |u,,q A'. r . tvr- uurg .,t,.i1 .,r"x ( Ynn lrirrtrltdg {run! ll,d clrlr'lari3, IrL'.'c lutr l\
' u,i, i (/Lnl .ro.j1 rhturk.
-ro- *l_
a'lio dd r\' NEUJin-! uong Tn, \guyro dD.. .]u
nar hi L in .'n tn' Hra, rruln,r16 ! , mlv
LTr]- Ilrt HII
E IAi.hctr_ "rrir-ri!
r Jn, rrru cd 6, , t\i,p \ni oqrr Anh d Huo-L{inA. (t33i-t390)
lha din ta lri bar dcm .b6r & ,trong-CinE.
Nrm Ric.kj bai xt dn ttzt thii, ngndi PbAI) dn dirn
vnnrhtn lhi dna Le-Tut.. ong Trin.ty_Tnng (2) aCp ihnnh dli bnD-tLi ( rin Thrrtng{dn" (lhsdng-sox
dnc hi vua vdi di st saia pllll rhEsne ihul,zr ctro rri u{..$6 f, Jr !+ + , ) dr, du.i cnng hr&ngring
Nah-ij hi. silne h.r i tiial vidc khdhs xoog, th. r)D ihru, cn lrcn cro n,n da ru6q dr6i. Yi4c lrirc vici
Nsm [''6rA c!)n ldn, Ei d,o. na r,i Prln br.' o1i
lunf rrr,6 vo ,, j. r,r ,hr,, nrn Jj,c I njrc ,u Li, ',]n,
])Llc Nam.lrjatr nhdtr nudc Pb(p lln ntrrc Blo u0,
khdns chiu rang phtt), cho In ahLrc). C{i riing ( Brntr-
aal rllinlj TAt,l nNdn nicng mol toi, Iho.g r.iLn ding ftni ])tc Trilu.dinh Miin.Ttanh LLi tiiu cni .1n
"
{.ntung di, sdi.nii trr;i! lroog nuoc (.hr uriri.ki
Dhin nuitc tiel-Nrm ln rbrO.quac, bit dtn Ph:'tlvidt
.nng ky lldr-uoc nim 1s3t miL tori. ci trurc vigr NxB
. nl'trJ'" i.' . lr'. \,i h:inj, di..i. mor d id tj lnn miCng th bOD han rhtr ngu'ri Phtlp. ki-uirc giiya
,dr
dai r )ra rltrrn lia.irns,, !6di l.ong nurc sn ldi viac Qudc-do. ghi nrol rEl qndcsi cho ViatNrm tr, ngin
''r6c naua r,.ra ., . ,. rhr.s.ar, th bjcr.ta. nt nt tp n:Ln thd clni iirn slch.
coo ,l ,, tr. .:r ui. .!, ruo,. tlu ,it r,,n; n:,n n.ri
c6nE u 311' ''ni ji:, Huou".Cjl6 ilu rhd b[y 3i, dtri.l,'61{ ll ong Totr-ihSuThuICt ,ii!
a \iri I-rjc
nu6c,^ih, rlphii dri ilii. phxrn-thi. Dua,r cntrs \-gurEn_ riJd trru,i,'q o,. Li'n I' d,i{;"i
'l'.'i|l'e.'( Tt :'1 L,,.1, g lhr r,.,c M..,. tLr,.r, Ir _ khnng chiln qtran l)l,,ip, Uro nhieu diau ngudi l'InP
hnDg-Chyong ltrrdnx-nrhi viic .itr vian vn dgojJi.Sia,, ydu-ciiu Dni lj, di:tr cr hyrli c,i,
.{c rilc troq,\du, .hont vd hi.tr vi khdng). rI{ dions
dr?,Dg mor nr6c l.rn nhr Trtrog lloa. hhdn! giup cho Ern ,la n 2- rl,r r11' ,lm \l D.. (lis: . ung
\ir \'tr. n ,' .,i.. ',1
cnng tay chiln iudng tni.d.trh Ln EE.SorD !n qtr'rt
'
ai dndc, .ho dcn tonn [i,] dtu hatr{_ I'Dtnl'tr: o,ui I'u''", lunA'truJ d,1., t.,D l'1,:
IloC. Ciiru lic lnlr trghi 0h:rn rntr lhi d g l0 nLLir
n,'. -r.\ ,, t...,,6 .,,,t 1.. U,.,,t.J ,ri ,,it, (lotCt l,iD tlrco ni'nr liidn ciLr trtirnr ( orar laLm vietr Llg'c
con d{: cir rtr-lLrirrq rnrn!-qtr:l. vi bii rgori vrty, - .'oo lja r'in' '';o, loi i \-n o 'ii.L -' rjo' . " ,
'r q' 1
i l, t 4 Lit'
5:,r nmn \ro rl,inl,, plianA cho qriln Phrip nr)l i
'n
-11-
nlu {rtr-Loc,c6 ctiu thuJnh+trng, nan cLCl va ti6c .r
dnnh boc liau n,)l kco cudi cnnq. vt d6 mi
ta c6 cai n3n i (inh_lhabh rh6r
nrrr {ru6, .nn, 6Ol cfiuJ€n lh{)
$n, nrm It nitr c) Qnins-\afl rht 6Ds Trin-ngocr)t ('rlnai lin
liirt'.lhj1 rr ,i,, Oog TuonE rh, rL., ItrnF Sa;- r.rg sn),ii.gNguyao lli4u, Phrn-hi-PhiID, Neutan-
N{hi .l r. - c1m-t0, r,, rt idd Cjn.vu-;e
L, , ,i, t, ,.i1, Tha.h (t'ic Tin Hnn), TGDi i. Phrn-iitr Bnrh (ihin_
.r Dur. p'iind d,j. nto nqt r1.brnt,, rr. r:t,i1.Fo' snfi Cu 'b)llnl. I-a ain\ Huy, ratr iic h,.g tiiu cbi{'
r.lv n1,,, o f; d. Nhinrr Dquri lru_ttiDh ,,h_
,.h6trr \6' \'r. nLl.,3,,lr) 0rq N'ur-Jtr 1. .'h n\! "o m" ca
'A ,ri .on,nOi dt.c th6i chal, tiUu! li'n rilc ntrirc l!€n
3) ')1, .\',n, A,rhFnr ., \'J: ru,:o t.,trd1^.1rnr- mtrdi n,6y DIm- r(]t rhi Cin\tutr[ ctu ditrg. kd!
Lrr.ll1. Nr, nr'.,C-Tr,,]t.,,.",5 ,,t..," ,,""" A'xo b1' J.rnr-cl .iu
i''t' n'nr .l' r'i' qu\'. r(h
ir. '?y I \ u_N"m 'h:im
Ddr.lti In. .h,n .{Jm kr ,., .tn rronq. n'c HJ_e l1 \F' i-E-:D
"; ' r

o c ,,,tr; '' -r t., , s,.j trr L .ro n," rii, t,- n,at vi.lri lit trcog-,gr rrong ci lrn {idi ctu giri Nnr

i,l ,,.. \+ ,,* rrr," .r ,r.,. ,,""':i,,,i
lqo$ bi dn! .. Cdn-ldn rni clrdt Dgoai dio. Cq Sno_Nrn
rri,! r'no L,i,.i,, Pt. ^ r H ".".,,
d) Quin[ t , Qui'ig l],nu lhi .. OnF Boi']chi-Tui
,or Lui c'n \,,o.o, 1., .,j,.," rr ' lr. '. \',. l.t, vu'. ll"ortcn "l r rr 1 o, 'u D_
.
",.,,,-,,r, ",, "" ;.;
r.,im !in6 NF1l.t..i" ,,nF 1,..,j .o,.1 m.,3..,., r',i, rna-. no ' ,lir sJ lr ".D r-' h'in .,.1' .'": kl' 'nc
hs nq drdc lti6n-,1(ne, bad tu dr g n.t ci, ban mian lrLo,
dr,..rJ onr \[_-tn 1,., -,o.rt \"
,l,nl \i,. rJi, ,,n; klronx rl,ip vio Inii nrd- Doin gnn! cl lli rnn
'tn,... \ci' \6, rhni al i( si slnh mr Ind vidc lihong l[rnh. sru
' 6 l''p I 1.,1' L .': l. .. \ux . ri1 ll r.t ',o, S !l! . rl "
Litn lr')n.litr )
'1-'

Ho-ru'1,. X*r,i_-, lhi ciL. dng l'}hrn dinllPhniF.
"l
6inh-sn Chtl. N|^ltdi,_\uin_on. I-e \nnr, Cro_Thitig,
Ddi Ct*nh, Lnnh Btrt, I)dc Qulnh L.v.
Otr l'.'1..Jirtr-Pl'i,'.r'1.d.' \u' q'rtr PLil' \ro
dai r,r, l0 n.,d..do I1" rJ'uiq rl' o l.. r '.'E l)\'
dic ,lrdc l[r 3nn4 tl. rh'ic- lLudn( dlnlr lli qtriin
|h,rp. ,r .ns m 'tr r,i ,ri,.r g" . " r''.ra r,' dlnh r'!v
4,," i,,r ; *, \i L,Lrm- qurn .'r''!, .'u, 'rru L"\
\0 ro.dr.i^- di !i rr! dich. si,u C.o, PIan chal ritrg ndi rrn.
c) !
-14- kt lrdn, rin d6n c['tr nsui i1j{i lrone vnD!
!) Thnbb-ll6r rhi .nc 6lg T6rqj'Durrliu. Phtrn-Binn
Einh-cong-Trin3, knn ddnb ir Ba-Einlr, licng snng rnna Liln Qu{. ddn my c.n cnur dnt !in.
d6og clc lioh gi. xr, lir trin dinh kich lict c6 danh lil ihni-ttt cnci-nsng iht tui. chinh con da cS.
hong Dgbia binh. ,Ja Dtnh lri vny .t'n cu lh?i lrn, san lruDg qudc c'itr-qn6c) phni lliLn Loo vitr.
ngriri chit nhiin ,t ii. ih,iJ nim rEi0 grng, khonrl
'inroc tr;.g, DnnEon(- IrlLng ,noi thnl! rh,in R ngori yong
vny, ihn goir Lin ,ttr,itr (liing lorn ci! )'in[ liin khic. 'lHor lii fl rri Br
tlgltt) 1!20)
h) Biic-k! llli t:t; dDg Nrturdnrrorn{ l}ich, v6 hinr 'Iix ki.h ( cin vtrong, dii[ ,161 lln rhd triu rni
L!,i, lnn Cao, lilr 'll,unt, Drjc N3n, D,jc Tic, Da Xiin, h nltx. Clc d,* lon 0rIr-TrNydi, Da s.xn ct){t saql
Dii lhan y.!. siu ri!. hiig. kil !Ldr nruri smrr Trnr. nror 1xu, l, an-rri ir 'rriatr-chitr. ()og Ttitr Ttrurt cnn4
lJn) ong rloit.g-ll,n.Ihin, (r'i. D! 'r hi,u:t-c,i. .,idtr snng l-:n,, vur an Nlthi [i
Pbnr \trmX, vl ,n1r'irn .qn thC. 'l, brD b{trh hi] ditr{ .0tr1
rhuoDg de r gidi ' , ui 1.",-.
i;', ih' n "f,, !i
-,
satr {iar NrD (rn d:ir rroc oddng lhict-la ltnidi vn,lrad
,1. .., . l.ir h f ., r,tr tJ r,:,
lhurtrg bi ,tuA. dng 13 pl,[ IiLr. .gdi Ph.i,p tbonjl sio xir klric, i rllln tilldrl.hi strong .1trr, trrn
nehir l.urX
! ng .ng 4iiLnc h(ia, nhrdng Dilr hur.n oir. c. i lrid-l.i.l. .oi ,.' .rtro' t ri, b,:o i .;u. r
IuhO cl,. dns iim irai dnn-diEu, nl'u ma,t DDtc {rict, Ph:iI. lri dii, lai d:ir rr. " r[ni ]riDlr Drn. Lrr! nnry
Ctr {Lo \r n "o J, - , ,, n'oF r!,., - .e lini ..r n n,'.rj iQ. il0r rui Bt-Di Tt'lc |t, uro chi Dqtrir hnr[ qui,
\.br , , . n -,ldr bln- ,.nr f' \,,\n i \qt,.t, Dry li .. J. .ri' .tr.t,.r.o_ , D. .tj'a,
.6 D rlir Llp lnat cii d6n dE hyan qurtn, goi h dad (- ft-,{ t- -r ii r}.Jt ? Ei + a +,1',
lj-1.1 . rsJ \, ,,! o.rvid Toi ?t \,.1 ,-ntr,,,i,tuor 1\ur .Lii rr 1i. 1.,
Quitr citr vrdna .hdng voi qu:in pr,rt.6n( DD,thin r,.,it in
]',hi-Ju,,;, ,; v k1l, o:r
.im cu dni din 2r) i5, sau ll.Ang drdi dan Dni ln . khad 0rrtrng) khn.g th. iitr .i siiLl8 d'rdc, b':n llr ttro{
yl Ii g vari Tri.'tr-di.h noi, lrrEu diDh du,u quyir
Nhr hon nr"c)rl n*hia-dlng clio-vodDg, {itr lhi 2.:l nEDn' PJilo, rro,r vij .6 tup lrn i, t ,o ldr. nr.i.-
ii,o, ldu ibi 10 niN, :r0 ni!., ioli,lunn ihi kh..S rrich n3r.r' t. irl ' nu'i u,. y{.di,
LrJ .. tr" ,1'r ., a.ir, ,,:' ,:r
'iiaB
iI rtr;n 1i.,.,!,j r.'''r.un*khonl'hi. !,n.e.,,.,.'r nu.,i ' ' .,
; l,' .l,m n. rr li'..,
v:ta rr(trg tbiio n![ia-si, cIi si nhntr nbrn cn'g ddrg-h:io 1..,,9 r1' ( Jd' . .1 . , trlnd c:s nl . .iB , -!i.,,
ii qtrin: diru nnD litrn rllsE sir na lrll|] hdi rnnu hil{ rxr si-fl,tr'.'o
cnng n$t d.i .ErLoi rh'ic sii .nnjl nhiLn r:be
\J, ' o.. .,. lJ'. d'i. \.j..-1 ' 1,6,, l,,l v "f rri .'.n ,J
'*ro.
... '-nA,i:.'l-^',1 .:. tr dru,, Drr s"r: r
( n& . ! Ln! nrii,r a ,, kbiin nueo fx:rp, ,nor cudn*- .ii, rl€a,,,t.,.,.t,1.,.1. \trJ, ,t'1 io i,.ur,ti, rl. ,1,.. h J,
qtrdc t.! hing rba n[it b!:,r Lu-c,itr khdtrg eo dtrr r,ip.tdr'(-*- f ,' r! -acr, hna dtr) khi irnr lxi
giji cxo nli Dgir Jar !ii. nuoc. srnh-Jri ciu dndg-tri\o, uon; .:iih ,,o rh,rh ',j tro rnc a 'dc
*
-36- -17
ci droc n&a, tn ra dE mdi iiru ddf, dy dEE Duqc l. thudc hung-phIn {y, gid4 .dcl.mso6 nutc
tr .,u rhoi-1, JiAr rin ro. .une. r'orB .xrL rhonL-
!h uro bo" Apbu. I(r 'li,tn r:,u rlx
bi nAdr. rr6i
Bir..grc mny tiing, ngon lritu l d bdtr
trnn vlo ra mot clch bbng-bor Dhin !ha:
rir,J,-J .r i'r ..r, t6n,dIcr
t'i : !'Ji tJ. h" n./'L ri'i'.. (1r i 'n. qr ..,itra \l.b ll.o TrurAHaJ thtTnht t.nr\d., Jla-
Uroat iinh (inr: sru T
ctroc rtng-^*trir chidD-rmd,"tr (Lsu), tdt h.nh.Lirn_ 11!,t) ou'i.H:n.\nat Ltr d-b tan x\,ing-
"(inl' rt Jien binh" (1000) ngnoi t-r(oe-noa di di.h cid khni-si, NhdLbAn lam thdp ritn lultaah-:it, f)t'i tttg
)..,.-f,,,.rt ,irnt 1:/, !.\ tJo.i,r nt." nia-ri(/r & t lt, ,i j'i E, t, it,
Iihrung-bdu-vi. LrrD!-tbii siou, iai]-chi".'nt,,h1, ,," rit €
rirr rh:1i .itch-
m,.i6 :6 |,".tiin. t'a t. , '.i r.o tr , c..i tro,,"t..f ?. ti "$i 'ld !t { , € ,t- ,1 + + 111 .1t i,
A;oi (, i... d. ci,n ",j I Flu6ng 1u.c.ta, 1,At{Aitad 1. .e Jr { ,. . , .) r'",r ,"- u, ,,..-:m.iJ
dotr yiri rlri !,(ng, dn0. doc loii sir.I tnn nri traf. clc nhd tien:ihdi bu LiD so (Diiu-!rii. r'la NgnJan-
hu lrDig hnng tiji lang .hdi tbiy ri, {dr snng loi trl|jnert , . chj ,liao.fin liitsrd4lr_
(Ng lln-lrll,uA-T
Lr, ii r. i " 4 fl.n i..' .jj j, unyr_.
".,".r..i. . r., d.., ". ,,t.,:m,i rt,.Li . . ,r,, n \i.r iu., ( l lri,rn hr dri Lba-luin, cia NstrJii xlT.rch
(Ngu_yir la Truch chi QnJ ru-loc, thic! Lr d:,i ita
lLrin
rrich r[!.ti rrrnh nhil. lLin vi,o u6 nio Dr]rri viir .,
ti, rE t+ + dt, i ;l -r li a -.r+),
h"rnr1i li,ti+ chidn r).anti 1s0.1"(^-h +in ttisg Ng3). cle thli mdi \tril Lidd IroDg thii ly ],ni i "i.g
n[u s6 \i
!
lri kho{"cil ci'r'lh{n-troDS-llui (lhtu!rrongJl'a ili r
Y: $4 rhi ) viiu ibc tN ngu&i ,\n r.ins,ng pL&ng
1r.5g, (r. krn niln .rti md.h mdng n'ot \nou a drtur
f
pr, kr,.a.c& s, + ,$ r+ .r,l liJ, "r""- i! *
,iu hntu t-lei:lD-thd, ci'r Pnao-lx)i.chi]tr tPh!i.r!0i chiu
nil rnn! r(roi rhritr, lttnnq Dar ntrt'c niLo lJn jg lrj Ltru-clu l(rdl-ld-t:in tho i$ tll *. ,itr tl. rh A .tt
da qr u dat dudi lir chin s:i! .i'a nsudi ai6o( dx j ). 0n3 \i r,". rn. , r, r.' . . \ ni , -. ' rri' ';
iri.lnjr. klionA ddh cu cra_ Iiieng rn ]rha'rrng L. h.n
rli,io,lly rnrlr iutc nhrt Lln ri_B6nf. d(nh DrOt nrrc to cong r{ lbtrdng thu [y, ai no lrr, {] ci t}i1 !.n,
Li..li ..'dtra,rr,,t l. .j,.u. NrJ rrrtr! rI f t.. n .t,j,
l,rJn ,rJ r.i |l ,i., L. t., ,,1,.,'j,. ti.'tr-tiu n,r. l)rnh 3on lrons nso. Drir ,* a .: ,, -+ 'L .,f
\;, o.o!.\..; i.,i k1,,ti .,i rt JA'ir(*,,\ni a i{, 1i -! i -i l]l(),
(iti. 38ri dr i.iinF ltnnr hDn kLicp vir dii .iry nai Nhinig r{c !h:im irdn dbn viii rry, kha,t rl,uu n'r
lo {ttoi gidng ,li vndgD. Cni liir todnhli,tr[irng .i' ,.'.". !
I ltu Ju L
'. '"'i
r:i ', 1" 1,4 .i .1n.tr" .1,, \;'! ruor ,.,' [r' tt,'- uir. r:{r" lL r.o - .rn E' mn lui,
rr"d, ..ia ,.;u4 ,h..u i Lr,"tr: ci nsd! si,i nai nhr ilidn cu6og, a, si. '.'k,ch ihth
nhdn di'! o0r crich hrrg "r mrnh Dhrl li bri tui,n! l[ien "l]i ridt (rrnGdro-c! D
h:1i kt]6ng tu nats ducc.
-,9-
llu.rl.. 1," r. . .o nFr,i { .tlu, ": .. ,n! n:"v oi,I
d.:,i {ur'1u.! rt qqcri \orj \-lrdr( ,. .; drhL
cr,o Dri-& ud tt,r cr,trs ri" rr,o r.r,,1,r,i ustn:i .or"
,r r ,c r,or Nt,r.' i, I t.ri,. .!, r ,o, s ;v trJ.
'.,m r,.' i,,
,Ld. .. t,.,'1,, nBr. ,.,m',,, 1r.,
rar ,.,r +"r, .",."
'-o.r id r.J trc !ir
ngrdri Irl(p ngritr' rgxh ricd lan di'' nitr
'r, N,.i , ,.
.\u '.s, ,, t.r
!l{ cl,. phi'.o..r. miy lrp, mor rry xi brD!. t$iin cho
fl, nl, 'l'i ,, ', ,
. i ri.. ,.-,. .'
1,.. '',t ,' ,|,i,',,
.j r" , rtl 1\ i ,t t.ur- tu,
.. ,.,' ,a I t,r ,.:., ,I .,: t. (i I

.o. n,.:or .o ,,
lim nt
. .,, ,i, .,i tri, .t, J,aa .1
I'xi ohi !riiij.1(ac .bi si. ra li crj diic sl: c6 mol
thint l,ni rrin lich s4 croh trlN \,iolN-rm ia.
\l,o "u ,.,,j ,.{
J, q p .nL ,..n cd. t,J .v
'l J!,rqi,
.h'i,l:i,L r,Lln, h(-nr !,rL ' rhu ,ttruil
'
,rl Thiin-iitn sxn{ d! hoc r.-h,iuriL.. lrudc {u ndi
X'5t .1,.1 Lr hi diu Lrtrii4-nng.
l) Plrtii riiot.tluliL (i rr.ng tin icoi\r. tin luor
rniiih.,, \j r1,.,.i.,t.. n,,"",,.i.,,r,,"i-.",
1' rlrirlrn. \ut,i r.,tr.h N. r i.. .l
Jna Nr,-l,. H,
(iro, D', Quyr.. D.i ph{n I Q0!Dq riant rhi sb,rurtn
-40- -41-
(o-cia, sod Ti1D, to-\.,nh Huri eltng_Nsni lbi cn ctn, . vhr.N"E ph,^ 1u.n. rh,r. ,, rn ,o,ra pb.. .3 c.u\..n
,\e I-oan, nhiiu k[oDg ka IrCr h. li\a vi .h:,c hi.' rhii mrr, DOI rno b!" soD Li
, ) fro..q rtrd. io b.' r.,uarg, h1i bnn ray triin! khdng rha dich rri lnng dan khor-hq!
'.,:.\&ndna. ldi rin_ tlri lha, m6i ltd rhil bri, nnnf,g ,tlin (r ru
LaD lnsrug, r.rdnB DiCD.pbong, N(hd o. rhi Trjtu
,ii.g, phitr b! ch6'n gi;I, phiin bi ln tOi, gin khdng
rr,. .i r rd..a. tl.rn, H, r^ \i tro1o.r,,L nshir.r.,u(, mdy.i lo! n ngoAi :r,ri biLa cix quAn rhn.
lrltrunrL.,' h^' L.rn '.1a.,t,, .un h4 to Jr ih thl th,en)
D) Phonjl,rriitr cnp l6c tiGkane. qDxr diln ran cutr m rtct'-to'rr, .'.,ua. t.lDF,.i'.c
nhurh*Ir,nL, notr\r,urlrj,.",;-'t,,,. \'11,"I i,1i
I-an) rdn ,n nrrc gi! nrii ding ctch.mrng viar-NaD lilLr
r) (inrc diu-d.c ll,r tl lcL nim ]tlH tir ctr6c cjcb_
, Jv n rfta8 1,, ,rno'dr,i.,,ur,,.,y\,,..: ,.,i,
tren Qudc 1[, dau lbco p1'. D6ng rinb phtr orir dinh
l) fi.ing Lom nij 6 Th{i,binL, rLra -si n \xharrioh Dri.. Ngtrdi Plrit) nhd cli nic <nLiatr tlr vi Ddn bdp,
cirng lrr.n! \ri tr.nn!_ o, t-hru & pnin.\rdng. rhu duoc llrin rhiing n i. Bdng rhdi cr s:iGNrm bi
. + l'r'..,.1" lo,!rJ(,..,.,
l, Vda Doyjno Im ihdug t)nn din( (l.rts-d!o_]in, 'i'.
D."t l,:lC-.i,i 6 v'Jr.
TIrri-Phiar.r.r..) diJn ra cuac Duy-.l.tn trrd 1slc. n ,. 4rJ'n .',,,'
ltr (' i- ,.: ..t.,i DL"). Ji,c -,,t m.r( \ r-\.in. :t..rq c. nnp t..1!.r.
r,r.\qJ,,. riii ,'rr ".i-; .*," ,- ciD dlu, nhr cotr rin khon! ditr, lu nhioo rtrii { lao
... r.,",, ..r .ir-
.gnyen qtrrog Phuc "7 ngny ) .r. . r .r ,,m tirf. t,,i..1Jn:
I t. itr ' ,.BL ,'
I) Qu.'i-ki.h \ich r_.ng 6 NaE kJ. n,i chtr dr'y cr'ri chtri)i loi "t
ic dln c6,jdi 5.i trgar nar
. Lln a ( r,.,r . n ,.,. hr ci,I
l)6 lar dinI clch-mn{ viir.Nr$ ctriJ,t piip rno
ll'ili-k.r ll'G hr, Dhinh tn ngiu cii drs roi Fuy nurc u:{r
. 1,. , .r . ., l'tr)- .rr
Ti .. 1,'i1r,:..r;.jJ1 .n' r' t.rtr. r , ,,.,i ._, a,,i
.6:. r,,,.r tonr ,.ir t,,,, .uD: c.
.,,.. i aJi. '1.1J , " ." ,l . ,t,1,_ ,
6 r),1. ..x, .t' .ln , .roi brp,
'1
Lr'o,J!.u' F4Lldir r.top.n.;,,J! "1i.\r. r,i. tuti h,i lflri,c, c{i khi llit (\iim iilm Lrd. lrr oo,
c6
r6n( l,h ni)i diy. Hian clr ngtroi ptrip nng ph6 kh.n8 I-in cich-Bfi! niy lil con Ja cna .i itr! lloc iu,
,i,. .r,-. ^,l.u d lho' t,' ,.u., rt,^t.- t.' l',, L\ sir Iroc nhiip chung Erir l. ,i dfc rtr v:1].
-42 ,4r,
' TXor (i 1Hl-f rv Lro song cdr Le-Din. giLi nhln cLa ngna din-ch(nA.
(t92A _ 1140)
rhong 1ri0u ha lraD bb.g bar vul dry. ndo rxo ro xung
Ilai biL lnnh lrciclr Mns, h61 nh,r bi nrar mii a d,lt nh,D, nio giai cip trrnh diu nban. nd. tr.do [ioh
. 9 .d, c\,n.,{tri..ru)"r-c
l)l'rdng ln u, mal nbi bi c'n{ khiin i phrdnETiyi Lo!
Ilinhod cii Dan Ni nhr ld $.u nn! ihu. bon Tir-h.c nchia \I hni lri cti{glii. qndc gia ch6ng cbai Dhru.
mai catr droDg non rra nrri dntr n'ir. lrm nirr. cn6c ,i llrr .i, qu.i rtn'Ai. I'rl' .l :
,\tr cbi6o kdt liau, tlranh.nrd nr,r. pb,tp limg tir rran l'., j-rhhr 'J,,; Fr c-o d'FT, "L',.. ro , nli,r
do. ,.\, 'J
chi'r ldng tdi, na Loi rhiL! cira did( cnc[rntro( viar- '
ldn '.h . lAm cho ci'r rnng kltong l i trln tha gidi
Nm clid ngnm dtrdi .bin li,d ddr, .eroi l,Lnn ru dn dtn '.dl
Li xo dl! chn x I){i dr $6 quln .hnng bldi dp di
rin. ,u' r,o ,.'l s'n .ho1S tJj' t,, ,{-. ;,.i, .un liu, .nns ln llrnh-nien D iian h,l d6nA. dna nhru su-
n'. . id ri u4n, l:. n3u"'. | ')n n , ,t na, ,,i 'or: l, ''A rle^r'';,-lu' mo, r,r "'ur lL .!
1'-t,.i.rr.n /d, I qr.tr .ji.,;r,n r.c, ,l^,..,n rr,, ro7i"r F, 'n'.r"',
_.r i'.J1o. Fr. r.r:'nJ
!nng-l):ii ngtti iu dgn crc diir,, [iin nhr khdug bidr n1[. luY.n trtrrirtr ci {toDs ll,om
quij.gix ll gi j l.i than fhli D.trg lr.c sia chltr, t(,rg nntr, iu{h,n' tri llrinh rli rrung [rn-dianr, trro
c6 ti Lhxt di)r t')og rd lxn txy r,rrtr tra (it ,t" clrian 'nr
bii, ::jLo .rii,og-cno, nbu lbny-nsnn di ran miit
'niit
suiL ,rtr,) oho ngtrdi Pharp u ktric... D,j tir rrdLki lir, khrnrx L; nio rJr6rg kn rio. L)triin li circh{nrn!
vLdr \_rnt r: ; 4.iri Lian, nln lli,tr{rian T:ili-Ilrc cnn!
Lhdn! co cr,,rr s3 h khi, ch( rir stD* nro. x Nni cnng ,.'i' r..r .o ,r,i',r' .: ,! ,lr ...1.
nrrc ltiar gd lJ'ang ldi, Gon cirng thiy tin nghi (o 16 Iich-il,idr \,,i iDt]hhing (cdr!, n6i lratr, nhiiN ldn
n 4 + i i( .a,r JS). niio ai c6 riil gi;trs cnct- rniir noi. Ttr C6 miD cni rin lrong dd'n cl.h.m{nq
rnt iy lli .0 m'rt calDi "ri( dan( 0ri'tu cl'(r ldr, cu! hoc ci,.: tht ro& lnu ca mi phni fty-ho. ml,i
'1c
lacm lni d?,n:. nhlp rri cnc m6i ntrny liia. hap
gid roin dan rri m.c lan, (tri [6r rien b{r tin, donl]
[h 'inr
r)l,otrs xry buo $trh vl { tl 7 } , rl,. ,tri" 't
cai dndc uO 3, n,n Lot Ciilnj] cn.l]-m ng chim ngint
tu ritr! DrJ liu lhi6 (lit) $ l, g, kl,i t6 thi ,no, liso
{lri vii Dnu,, r.ong .6 i.ry dic ditD I
,: .." i ..rtrt. t."o r'ai_ Lj, rt., i nan ,r n, .r Lsi
fle dirtr o{n( vdt illtrdng nn'le, rhnnh lLi h,jr ddtrg ro 6 t,r.' Phrf,,i' sJo \ajd ri ' d
dcn, ruang d6og lu di,, tiina (khor hoc lr :nr"
g{'r d.h Dtr.,c f iu (,i ln Fkri.nx Qunnd)dns lrir
LonA r6-Qranx
vi rnrh,Lr{4 kinhn6 khfrDg-t,ii, dnn lri ditu rdc bfr giad gitr I niim), hi!tr dong biDtr r:lJ.tcb ia nhru ltlLo.i
1,,.r' d., I r.,...,' .. , t.bjl, vu + I, d.. \,. 16 ,.t iu ri,. l,ii( t,.o rl',.u sr i, r' nU...:'. I' nA,' hon nl.r,
raji 13y ddn!. f:iL c(i src phin dirg (kI qn:ri, do rtri coi qurnL bunn Ii, ein khdn( tiCt liLm gr. song ttni
rhd llrid gi,lc rurlr hiqn rdi cich khd.g qtt, I nE c ln.! trl,iel-lhdob iii-qriic.klr(ioggirJ plriil nlo d]it dosn,
alihdng lu+ng, cia lJ tllurar ]ln-khic-1u, chi'nr phir ritn tlm lr.x nslri da ri{ lhoico. t.rn tl,n cn6 hiLnn-
_ 41_
dtrq. Bi:u thirr cdi llong-rr*tr o6i dr. ru,iuarn[ ]i- -45-
t\i .,., Lap mi tuf,udrJ hd hlp,\. .iin ca m6[ n,i ciro th6ns yri trluu,.l rrd ticL qu{i e&
rLinh ni( '\n,r, '.Ehinh
ruir"ch'tng drog nbao d6m Li.t uch dii xnc rrr hinh nlrs 60DL dict huyDn nlriim: d{v tn
mnne [one ' ddn8 rro- ren gan rir lia Ea bDtrg [irn8 h$ n cix l,e-dn, kia ti hoc r.d prui NG-RrieTr, nq
coo n \rr L;'; ". .ioh dduD- diir ln ph)D-tir Mn-cti-Ne, Gia,li ta-Bich. hiqt thdotr mar
Hrni. ban diin haD sru-klr{u nrrian thli ludr]l trrri r+
( \icli-L&,, ( triaurinb ), (ilinl, cdng,, ( qns khich,
c" 'l^J,.hn i La t'tiin, \'trl khiltr lLn boh dan rau I.t cin ngtrdi rrhi'p, khd.:l
Xhii.tr'n.' .Jr I 1,i.,t,, aAi ogtrv ril t,uf ih,r ,r.ni-U b:r dn.g ra vjec ddi Eoai Bn && n6'! bon ru6qung C6-
d u r.,i, r: ..!-' rE', ,tru ,.ctr rnrl r.,, AD (RiO yn Hlrh[ v. v.. , ngoni ra rin sa1 n]an drtn
I i.,r rr .1y. 16 ri' h Losn n,thiih r,ij ih'.1..j ii., Lu +,n i[,nir.'i djr d' {.r '., i," L
.1" ^ri "nroh lid. e i tj, nr: ,.. t.: ci,L rrong nsnc, khong l. iar du!,c. ',f
n'oJ' ' i ' i6ro' ','':.t!. ,in5 ,.,
B6 la ihlti-kt Nncb-nrng liln thir tn, hep ci .l!I
Ln .1oN1md rintrat.h.,, !u. jr lli,n-lnic {iJ. bnn iu-Llc rr.a, yi lhoqrrilu .n 1m.(
to,, rtr\j,
ndo" lirr.,r .i.rh ," rud \h,..,,i.n ,ti i.rr.,.: lin nlo,ii chtr"C dun! dru mi dtc rr. ct,nh rhrtrong
,tr u mi5.rj ,(, ".,lq l(i',[ DiclL. $! Dai-Qun dii ndi: ( CrrJ ,lron! klro nil
m.n( (trhxtrr llJnS-'lhri) oiio chi6c dii rtic_tiinr (rxc_ nbiLnh, ki: chnn! !ii' duqc ngudi giri lri {L[n ,lron8
i , u,,s r[i, dtnh m,)r cji dnng , s. Ji.r, hry irilns srtrrr thi. Iio pLu diic rj ni ih. )* tb L 1r, +
,or l'
l.,m
' 'jt, .hs., toro.{ryi1 1r... .,:., .4f i ri: *. ,$ J. +- +), di rr dLlr cotr l,{l thuir hulaL
,11'o :i ,. nrtror rtittrg, hi bi ihf,6. rid ll)6i $nh cira urtr tr.g, nar
IiiGrsu khong c6 iinh ltr.n va lrisp.
hir 6. , f;Yt,r !i N1D'i, t'.i^,...r .i, s0 .ni. duri rhoi-kr' lLnr',c Phi,r!. rr':li t)nd lhdi-lr!
hi b{nh a :ixiqo.. ctr siLo-Nim ,i boD n.dtr [n tila clcl'r.nng t.im hinh ngiLn otri mI kho g r:i ..i l0r-
Ihioh, mi t,l,r ( curp Dgtrdi, bir & -rhron{ttiLi. dour .l,i ycu-t6 Ii drn nrl! vi nii,c nrrn tr{ri ginng. h.' ogoii
\; n tr r:, I,r,n ,,.i n.. ,L,r Nc,r. .. ll,a! dii, Dn xh Il o& rons rr ti(n {in lcn.
!,:, ,.r '" r,.' r.,,.r-,.... r,,, ;h,,,, r..,r ,r. ,. Iil,dn vi "rar cro lal nar rhrrc t[i ni .ao !€i o,ot
.t!.. trr,r ..rh I ,n. o tn.i :
,'1.'.' .o ,l,nt \o.re, . i., F n6.
r'Ls,i;, '1r., JU'ihur rch,m1 m.,,1... .,..,({ .l
'.Lu,x,di
.r,i.,6. ,,,i ,, jE, n:1 1
. ( 'l l, - l). ii,L.r,r.r J ii. l'rn '-
, ., tl'-. li o.n4i, ilois.(1, . , dr,tr ,!.i. T,.i l, tr: ri11 r.'' .i ,is L,: Jr-b drr ni d,.ir Dt.,'n'nr,: ,.E,jo d. .-
"n
"-.i .r',r,.o I(.rJ:n-.\i.e,,:.. Lurrt 0,, Iar, rj,ti. !. . J ' n8o,.i, ts:r mu rron* ., t;n nir t.l, no. /i. .
tlo. r.. ,.irrrora,roni in.'i.d rt,..r, ., .t iA.{, E i Lbdbg Ani nio .nDe : t i riy phinE dily l)[cn niro
cnnA bi t6 ngi phetr nfu, clto ddn nedl .ry n6 di lLnnh
I

-46_
nhD .hbr mii .rti ni m,trh mn nptr;i vtaLNcm
rlri ray reJ khr)trs ni cl,rnl it*c. a-, .ar r,rx, Chinh - s,ich rh6nq - tri ViOt , Nam cia
nguoi Phiip cung thri-doan di6n - tdn
Duri ni, xnr n6i chintl snch hiaE ic cia
(r854 1942) -
Ltrhii (r.U-n' A v!.L\,tr ,r ioi rrL L rhuL,. pL'itr
1" f,'.t. tr. .,. ,,..;;,
nhu riro lhdi-kj dn tl r,rn, ' ',,"
Prr,lI, bnl rti;!:
t: 1:! 'istrti
'r.'
L,s ,r ,., i ri,i
trE l';,.,1', o r i. ,h'.,

Blloc rur'i i-lriT
(1341- tsAt)
I. Plons t6r 6dtr dit, tut€t h:n d!6rng siao-th6.s
vri nud. nsoii
Dltr 1i,)n bDdc chir d{tr cliinb fhuc xri nly ihi tiin
rh;m do,' rr):r1,1( l,erirl' l.im 1oi -i,-,.r.,n,
sr: lC nd ram cbi€'n Bi. tli dam d6i Itdtr vlo NrDr
nrrc Tnn, blic T.iiltr-dinh )Iin.Thanh rbn -lidu {n
. V',,r . ",,. t,rii, J.,nr,' .o .uoi luoc q.,h ,,
',,unj..
IrL-D "n / -tror nl'ln trrrc \i^m. , lrm l.rtr I01ts
ru.g, .hi chi6m doot .:i Clo.Died vr Ii I-,o ttdn miit
,ricr.Nad ifiroh nhr co. c.
,hoog iia, tht rn torn c6i
lrong nni, rr J .ir nntr. B6 h btrdc rh'l nhel,

tluo (: Tuii .!t
ll C[ia ph, rd, hin ohlilt-rhdns s8n .'i
'iru{nr,
Snc d6Dg l,6a cna dnn.ratd viet-Nrd rnt mnh I N,d
I'r' .h'E Liol.'{.nr.huii l.'.' I'i Lhrr-l'h'al'c5\r
-48- -49-
r,al, yio liro db dIt nurc bht, lai bn6l6a ci den Oc tli -hoc cho ddo ban .6ng-dnn dudi rl6D.di, qurn-
lkhdtrg .b: n(udi r'h" , I neuoi Tsu q,nd tu rj. Dtrin niam ( lrung,qunn rhn cuu, .ni lJ ditE rhrr. tron
nl'ie i r.:uq' rrnL.Iloag .!ah .l;ua riir.\rm ,t,u," llitr'ni.lru k1.1 ei,n .tiin, \i-r i ru rl'i-ttrc r.onr \
ohiin bi[0, Ng6n nen. ,nn]r, pto.g_rrc. la{ito nhr
l'^i, JJn .i.., !uj (t.uunq ,t; it'unt r.l q.,1 , N ror
lv si srrl r\enh mor dl,..ic tnn. Nau,ii Pl'irp bidr d,in-lan si-khi Hrdng ll,a lh.y dii chdnt
Pb", I 'ii.
'ni.i rr i:,'1,djinr,n iI .hotrq d, r, c,., ri Juuc. ncn ax.,c, l.-', rl; l'a..h I'i I'I
'n:r.
.a
clrir todn qu6c lnm b{ \u yric. vn dnng chinh-strch ddJ-lri cai .trnh eii,o hir-bqi cii hin dd ntji. 'r.ie-u-dinh
tl'i lr.r ddi cii ciDh ttotrg ihrii t,i r rhong doo! hna
ei:ro qulll k[on kh6o d6 ]tm cho tlrtn ri nhu: lirr, .i nl' r.'o' r.t,".-,"1h h.,'nnt':T ,..,16! ti J,,
Nrm kj lhi nhlln }er! t'r'n xr,t rhocdir rhuc-drn, rirl, LJ', ',ood,r;i., hi L .i.,1.,riolj c:jccal
buJ .i,. rl..'i1. '.
nf'(o Lt ,r_ . 1rt,o ,n:l rro.
lnc nrri chinhrhr. nLir daD riu hLa mfn nurc cn,
cho Nab-(riau dilr q an tnDh.sr. Nrlurri ntroc Vi€l,Nrn, li !. . .l'u, 16 .i lr iu r'. r.e. "r:.
' '\:'
ll'r q,.,. r, nn t1J,ri \uirii nuoc ngoii lhd gi6i lA khic nn..
qo.i ,J., \J'\lnrro \i \E!-rrr1lnLt 1.,n, rt.,. ct -t c,,.., . j.jJ r. L. t. .tr n,,
liinh{u- dd gu }i duii rt). rl'o n,ur ., . ,, .. , 1
'" 'r.r'1,\t...,1 r, t.r; ,J,rr
r[, r.rt. titr \tr vtr. Lio-t i lir r.n rit dai dntrg. (lhi Long lri ra Dii r, ngrr,r Nxtri-
ll.-t . J6r !6i Nx trnir. u. ct,i 1..6,r,!FJi I' rL-
r:,1 r i\ . r- , b, r.r I .,r..i, . ,.i.tr, ,,.. .i , i,:
/K,irt-du,_. th.ti rn,it tt.d". Ldt rnutr,l , o\i.r ..,,,h ni,.[ ti. 1.,. ,..tui t., ,".,. ^o
rl,.'1,.. r..r' ,,1,,-..tr. trj,,,r.r (^.t.ir" 8i..., ti.,tr di. \".'t.t l., \", imi,.,.,-
.r.ii ..,. 1..,1 hr
'
,I-r 1..' ri-.t,!..trn
ci ! Iii ;i , . L. r.\ ,.int. tu,,, l,,.in rJ,-r1o ci. NrE. t,l '."',,, ir....j,..,i.
'
r.ii , \5' ! t.',,- ,r-.. 1,.,,.. , ,oi rtuji.r ,iat,..rory. no: noac liai-:\anr, c..g xii.' (tad ihd li cnug,
rni niia rau tiiu xong ding clcb ,nrDg cin_vronq orj 1I: J l,o: .1.,u' .'
Ii-'.li ruo--rln Ir.. 1,. x.,i Lr,ruar r,,,.ttr\r lLJn4 i.-r, b.of , lrr \ '''o 'i\. ..u c rt ..u ,. o
su. ,, t',.,f.rq i',:\.' .\i i,.
d' nt
r,,i.,l:u \.u r., u,t,.o,',nh 'tj, vi$L.rn,it
,lrt,, Namrr.il
r,j1,, \iic
ouf
k dn dinc rxn noi .ii.-oi drng tri .o-n!5iiD lri,.3-
L^i LII'j rAo ls tior'0. rtr. tJ rLi trhAtr. 'l.i .,r',1r, v ' '.'. l'. i,
clro rli ! (t,in l,ri rli i1 khaoc tarm hxi lri da srt khi!tr.
Iihdn klr6o vI hitn-dQc ntrdt la ddi r,ri trnng-tti lnx da nu'ri ndtr!, dt llnrg giup gind dritrq turg nung
drti qur6n n0i{hinh n-am,trinu; TrunAri ri thn- o ti dJr, r.L,,r1 ^ d:1, \.",. tJ" r'
\i,. N:m. s.o 'c
1

nl,n Neu)(i,, rrrn:JoO nr'n, rrn h6r, la,eilo dii {hlm
ria l{)trg dnn lho ( pbii rOt Dai rOr chilu, rri si-phu It, Cuud" (,inc tr ,u c.,' J'.ir ri '
'- 'n.. ',... '. ':LU:
-t0-
ul-,r, !l'd1( cio rhit, d, n. d:i. V,ir.\1.n tim grur;j
1Jri, \bdna rhi nSJi J8n '.d Ltuo.,
TLan di, Chtnh+ncti lgrri ptiiD rij khdc htri 0,ir!
lli nLijng notr vi.ga.ii phiD h riy xiinr sL!c, deu
It. :r , r:tf n .,u, ..r,i,
i. ru . nl (\a.r.; i-",, , , Nsm L!.
rn! r,,,,-
'irri _ ,\i I! .,
'-:" -'l ' '- " . ,., r' rl, ,. -r, ,". i,.,
''
ll..rl'. .,h" r t- , t.u ,^.t ,.r',h,,, L,i r,
rrun,,. d,. r., or' 4," .l ; / :, iit. I. L
.,L" L
1 :',,1,, l.,l i,
,l l ln ,,i,'
ntrri rirrrP r,tr6c 0nj L i. '\ic

IIITfC TIIC RA
Mo Iibh rhrios nur'r Iur. roav chuvi4 th'.ruyio
ciLr da, chnFs, ph:i .[iu ru.thd . Honns chnsc
llilrrt A-d6nc ,
,:,,,r, ..,,ri,r.r..ir,i,t,.itr t ". \.,.,r f,,
r., ,n y. !.i, e tr.. crJ, . t,Jn tri.r
,lu r,1, r'.ir{u4rr'.. g,,, Lir, tF,nx
r) ro ' {r
,\r | 1 Jj',p. rr., .,..: IAiiL tr .t,,.i
binh,quriir, r,rn cho.ii dir ri rdi .ro lrotrg Nan.,l i!

,{ di rid .diin6 4oi [ri d,rr,.
'Lio J. { doru Lr!n, i ir t., ,n tLh,r!rr.iri, (!rui
52
I\,t,,sn:f t,4ft,nr,t n,.6. r 1n{.tt.., rhuo_-,roinF -5)-
n'tr( un! .' 1 nhi' .hinh ri JJr rui rlLni-en^. vi4rNah. r6DphtrDs tint qtr{ic-siro d-lru_\,Bn.
ll, ' mni 1...,,.,,t,. (C, rj.\u,, ,j:.in \r ,t,i r|. lbanh-den ne D,n rruy t4c.
rii rid. t.;i,t,,,, .;r J., /ttrd._ j, ditr d:ir riltj o, ., d) lI& rrunng fl:iu-i3 dao rao lbi trbiE{ni r
i l1r l, l. 1,, ^t,,nt, .,.i, ,.r,, .tr m, ,r , , , kl sai " rtri ktriip r.oog qua,lxri,nx ciL hons tin
'c:.
19,i 11
i{,1'1 ,r,.r, .i. r,.,i..; ritr l:in ihay ci brn cun l1in-lM, rhinb r; nr6r
qurng oio (khxi.tldrD. l)i lrons rhi hnnh ciii chin!
lLutii ( ddi AinD: nio dai thdD rhi, ltr_\
nLnn var
"khdn" ,i [[,rDg id, *id roi {in cn
Fj{o.ILor, trro liinr?rrglr 1/di JId/ iN bi nt,it hnnq).
tr.^ i.u ,31'.n ,,i i-',nc. d.,jt..r \..h,., m.. t,,..
.Jn l, ,, c 1,1. nhl,. i .trr r. cL., T,a. li nhirng ac da nhin )lil. fror3 rri+\ nJ,
,iir urri.nhai Pt..if rt.r t,ii,. ru. ddi lni n[i riinh iu ctch-mrn( Siro Nrtr, \til.iv-ln; d6
lu r .i'1 I' T1.,....v.,,r.t ,p : jh.. ,.,i ttlnL rrl ral riu rni rhco [nnh{6trg rung ty, Dg.iri ri ]6 hidr,,
', /:'.u ..n: .h , rtro, ri. r N. n r^;, J , rt." i, \c , o,ji r,r rl,r,n .t.,\r.1 l''r ris ri ,1. ,i!t, v p .3i
dd diu l' n ii ..n1 ,n., rLJ rl, .
rl" i lu .: t.i- 1vt ,, ou:
I khdnE ihllJ, kh0nE Lict ditr rn Io, tth..x lrn sao
'l\" '
n.,r cli-rr, nq ri i rr .
L .lrr. .n J, ,e d ac ,., . '.,' S ..,r ,t,, . iJ
,ro. D.:.,,.i\ Lb.,. .ri t,,
.) l)iqt lri gi6ng r{ii-troc ln .ho ljch-sit yrtr,h6( InJ .,.:, "ii flio ". _-,... r., ,o r, ..1
.J.li, \;L\, ,.o,.E'jr \i..r.iin, In.L o nliinh LJr 'ni nl'J' tim,
,n.( luiii Ll1Li, i, i,'
TiL c6 li,n* btrD oi d Bi,j kr, (Tlriihi,nr, Ctr sto-
r. \\1. -,, t,,.-t.6, i, ri-, ,.t,o ilij Nr,\i ,.r r-rr'l p :J r.i ia1 J ,,,ir_.it ri \LiA r.\',n,;
.
.\,, .ui ho. , ro. hir ..n,,. .i.r n.tr.r.\, ,-,, ,i .,).rt,
',rnnrninh
' n,^1 Atr tri , ... , ,n r' t,, ,/ , di r,, ,r. .. ^ n
rrc.ii..,, 'lirg ngrdj f.i!L-\rjn rs rio Dd Dur T. n !. . 1oi .\Anrr' ., (tJtUr. r^,,ui r1!, r.6r
,"r I' a'i ,,) ,n. rl.F fi"-N,i1 .,,,,r,,,,-r
Ll i'. 'I " \.1'.jt.,'. 'i ii,_,...i,., . ". ,. , !r Lr c,r sio"'nri.!hmi'r
Nrm dln)c ".-
m kLr6i 4,rc (r.ong rd QtrrDrr [j ln!
kl':ic l, n qtrin!-ciio clo J(nr( .\u troc d6). n Juu, . hnr 1,6,
P,0.'i o{...,n', ,..,.r,,. ,,r.,.. i.,."1
c) Lui dnn{ n'd ho. {tudcj3a. hi! n36i vii!f,-rnr Laa\ t,.(,t/ ni . Fu,, rt,o. rr.og t.ii. ti4,:t .ir
ur6i xu-lifrn*, irrrgrliing Dhiii fir.h.c ra rli.c ,tjch nn\ .1' \r rl,l, o!, rd, tq,,ttr,- L{
nLi g lidtr ll,utgt lnnjt-m"n, \i crc ttrc Ii!tr-du;r ". ,tj
de c.ii rlii thoD (ng,)i .io ltrdl}l Dhid;,
,t.,1 ,t",
c Lnq . riiB
rr']sn rLly.riitir td ihi'r rL'ii si'n " r.ti d|l. al. llu"i 1,...u rin...r,tr .,,,,:,.:,|.c,..,,
lr.r-kl. -r (., r'n n'. t, ,.,ui t1.,t, ,; ,, ,.
t4- _5' _
'lo.'^.
tuy' ' \'rr.L s,ne 1iu nt,,j r.nn nons h r .r, ..
rbtr li .ho !1. lxi c6 :ic-Jt ln uuotr tat khnc $'n hri c[|g
' . 0i.( n,. ctrn1 Lr Sso-Nrm mdtun. LJjdxni,
irurs i.;. Tr.'il\fi rtr itrJ ri_ rjruir .. nln ((iu vri phili quan irrdog vii(.NADr Iir ki tbn ddc
o.:tr Jtroi
nhir rria).
.ro , ,.r , Bo ', l,ul,. ''t l,a "\, h .ld, r.d.r .ri, ! r,cL
. ri,
Ju,
r\.r , ni, ,.Ftid(. j, ro1.. tln ,,so. .
s,,t,. r o,j .bl , r, r .-,: ,i.,,. t, , ,.;i.h
r,rtr\. , \i.r rih ., t, t.\/.vl
",h , bt HL,t:,. t\H
li _N.
nr , r ,,;, , ti BUoc TH[r 'rLr
$,tr hii dtr3 tn]' liin r, ht Ltnn Du
i,
Bna dnng lEri 5iy, rhiet hi.h chitrh..lch ri
.hnin brn dd ihii. \.i rJnrL-\nnr
rt.:
:t r; r' roii tr 'r,,r ,,rd,,r., k."tr: "ir t6t aa si6Ds xgo (krn rudn6 ru.u 6nu + E & *).
rriln hoc ridn diit trhr lha ltia, iu,Lo. 1r! nor nhr
lLi kiat,ltrga th6i Nh4t1han. bi 2 hanl) rl': 1ir-, ,.i r\i'n i4np.lui'.,'1.,,l-i 't.m. .

rr! .,.,.',' r.i. 'r' trni. d'i,-,'{. S"u r..tr '1
lir,s!rJtu h, i, no. treu, pr io D,.
1,, d!nq '+gtr o,rfi-! ^Lltr-j .,,,t" 1".1"d,,,, i 'h.'.arii cLr
2 nrri r:inh hr .r.lr au.g \'i€Lr_rr !d hr?,c,
.fi\-H6 .tua doi, (:lr s:io Nrm lni nt'r chinr rno lbng,
L:'L r" {, rqi. ri,, srnx Lurn. lr,irc Nrtr-,
,.:,3i ,, cii i ... ich.n&1".tr,
1n rii, c6 bon duoc in \r, rhny ddi lri, ,rur h6i
nrf ir, Lrd"a tir sur I r.,n I I \c rrdr L,r .u,i .r,n ..,, ntr
[. ra-o n.-1, ,
,trn4
rru i. L I rrcn , in cu chrir t,tr,-r-. \.1 riu ri., J., dn .inl .!., .^ lt.: .,6r '
cdi : i xnh-lrnr! dlu ei. lJrnon ra .i, (rhidn hx anh.
,1n"l,L{fX.ti\
+ il + ,,).
NhUDS nM biit \idc Lrdn ddi ih(dng hr! lol ra
c,5
nroa: .i ,: n Lon. \ddig . "or h., rr':,\ .)'LU" gi;,
l!3r chdr vi ,dnh, con nhd dbnc b6ng rfv .hcr ri m]
quj. l nh nbu bic lroi gin kia c. ! ljLor rro sidn dB

I\i.ng *iih IiiD trdi diir vui mt.g, trLLdog Ift nhu
rir E. (iqc ruor nhtr mil tu')n, liing ca ttrng ntr snm
d1r, cr,n, .'lEu ru .J\ h. ,"u, uj r"Jm ,ejr r c,
(hoinq Ll"'; \nurri..'xo nud. .drLrrr (t- .\.
_16_
I -57 -
, ,t-l ll.i Lh:.-Tr. neo chjnh-Dh; tr..16,q rLu. t,-tr quJtn si iy, klrai llidh tlng d6b, bet thdi d[r kiaD
c r.^ \,n\, ttlr L;n- \.,. di!, tbm cho u,lra t.6 ,n., soat, dnD ,l u.n qua rhuarng mnc iliu6c ri ch{, dai
'r
\o,! vio. Iih,...i .\.-.,uJ'uo. r', i,,onq tir uloii br *ao d6i muiii, bi rhrl ludn ltr.n),
.l , Li b a .: .1 rt m i ", c\ (ht I -;L: qo; thrm
'.1
Jig,'^1.,tr c) Luitt vi-cinI ihi nanL iroDg 5rang-rhoo, l,hri,
Di.t.h:: . .,,{ l.'.d', J ..r r't,on;r,i, lluron nhr Lar cinL4:lt i rltD[ phd, r]on hio nrDc bil
.x. Ti.. n(0. Lm 1xm ."i ,t3! nxo Irong, m(qn cd lim r6idritr qtraj b6r lunD riqc !i, d;D
r..,- 1r Jiu dnng dlLu loit (vi-d,Dh, laD ltti lix diD, Uiii rItrxn
u (.' ; ,r,,., ..,.,1nh-..oj; nJ ' L,r'
ri,,. \i. nt u ,. ur I ...1, ....nq iri r lhrr. .hr Phir Iluldn .,, qutEo dudc thiu ILoitr
"i- phrt tt l,n dnoE lri iudqj, Jdnl niin PAil ljur-,8o nio
.1,1r .,,. ,l .i.' ,.,,., o,i p,6d:.,;,..,.t,{r bi.r Ih, d'rdc sii bird Dbrt (liritrh, .hiau, {y li vi qDrd
r,m rL,,: ,.,o, r: L.,D; r"I L nj., ,r,, .,, t" . .in iiir. i,u{l l, ,rc linh rroo, rrir dir d!ri ruou iI cing

rian; \rui lJ un! run L'i ra tr, qL !i. d) l,u:it nti diit nhni{ Lholn Dtxr nha .ni cAn
'rto chinh 3icL nty, nhiitr trhtr tddA rriu, dirv rh( kl.Dg ( chi,, ( sro). dd.g nal cari nn Fx trhlr ius0 din
llai nllilc, lJrdn{ src kD ridr, {in n6i dni khri n00 dins, horic t':r ll)0 dnng dln roJ dnnn, Jrirm hr br
rhnr! ddn nx)r DIm. hoiic nlrr niD dCn n:r'n sru niin,,
.) si diilh mi)i itn n,ji riitrg, di.:tr rhij ddc dne .t., - .., . 1 . in l.i ., , r1d,ru L i r.i),
L, .t, l:r . L ,,, , , .1' r,, r,.,.t, t,.,di ..,,1 '.
d,in lth,)Dg chi ketr vrn ei '... '
droc.
tr 31, urtr Lti,oq t,{ ,. r
t.,,,
lri :1i! s5 ri-re, lijn'd.s6 'rj ti loi cia rjr. ti L.
-ch.r,
r r n . tr, 1..{ i Jr j.rr.l. ,- tu .r. ,, L ,," ,1, r,.,.Fpl,i.n.u o,T nui i,1!^,., ,ro ',..,i
,rr .J,o., .'o', /rq.iir. :,,","r.,, '...,; ,la c5 rlrien Dhi, chitr. lldn trhu n.na dnn' cirnl rnng
.tr.,i ,.-,"t,.rn
T,n .1.i. br, ,o,., r, r .,.8 Io.g lhon qtr,ri l,ic mnr Da Il rinh, c'i ihh rnr
rA. l'l x L, l+ {,c 8,. cha cau r qri y-!.... bn.tr !trng hiitr x{ch,
'non.nng rrm
lln b:,n tr(oc chi ci khori, cin{ buarc thiLi Iinh mdD
L\ ,; a i:i Ji i ,, 1r., r,:, ,i.,{ t.
rl,.,ji , ,r, bjri chnr ibui: oha ))nx oxy btn con gn rLin( r , nSiJ
.l r.,r,.tJ'.. ,,j, ,." .-, 1,.,. ,.,,,r,,: ui I'in nlii,n nu, ng[i ru ut tr\n.g chtrtin n![iar
'.:...1.,.
kiLl'r! r,ii LJ;iu or I I ri Lco. irL,r (l'ur aL I uctr rtrr .iing fliii r.p tnod .rl,D-bii
{.. ,,d,, r", I ."^ ,.., ,.,-r,, , . .,,, () Qtri diitr hrn.hd ba con rio rrrGng lroc, riL lir
...,' 1,1 ,'.'J nthidr ril hon iil tai ihi nglc, hoesidr d.n co. !r6i
',,1,, n:in D;i di5r Aiiy thri snrh, giij ttri sinL do ti ruirg
ir, n.n i..Ilr ,i tr,'i, r,,.. jl-r..',u0. inr j .r ,:u \. nt,n. t., Lui. t.,i, .o,t,u rv
'.la
_,8_ _59_
rr xt rrn ciia r^o;.ei ,.nt,, r,, Luor c6 r',!, 16t" r.ru t,^c 16 lrt r',u( c,i,i n,itr rJo;
nr' I 1n!, ir 1-'. trls n] ,. neu ,, n4 hio titrt,,:,ir \t,1r 'r. nr.,in!o,.lrnl' .ir .cr lru." .,i co rha
(.. mon i- ,lu. i ,aa! t1,, nLAa ,ld1 ,t,i l,t,in n{o t,.r ,hro
J.u .r.io .4n r.r. rl:ii Li." L.,,po n F L,
nrr, llr, njL.rni
iB,
n,u ,rij, r,r D6, h1' rtr,nq .:nc (t,or1
0n {J liLdtr{ da din-tJiLu ri b6i-dn.e 1, 2 llo, roin ld
kt,uqc dr kho. r Juo. rro [,,; iJ ,1 i -iua., ,,,t'inl .i:n ,n:..n., n.lr,li.o Lrh
\.,r, f,:. Jn t.;,1. thunq La. ., \,.tr t,r,\ t.it .,d
\!1i o .u (i: rl' .{ l.u, lJ 8,. tro t. i, k,o'!..i,, r ri,1c,,j
(r- |,, i Ji ,i,"hd, J1i i -,,hu r.or4 dra :i.,,l.u n-
I r,i .t, u; ttrd,
Rn lin dd! ur6n r!}in ci., 1hi! Lr Li0 dins, lii ddn!
.,, . .u,.s r\, lJL'"' Lxr LJt'iit,u.r:th ',.,lj, i, trtiur td r.1,h.,,, nit
-.1i,.","
1J--,, r. r:,un :i.r-r ,,i,. \in nrh.!i sa, ml\ .ii lhl .. rn,diar ru tim'.ui.,.q,.;r{r.i
diau xiu ra. Rn'!
+n r: 4r r. r ,h , rh. i! all dirtr rn ni,ir iin, m(it n!!r \ho ( drdi rrii chuu
ir, .c
gitr irJ di rbrLnh vil l)i, rti.
0r:",,,.. .r, .i,, -
i,, l ',y, r ,, ri:n: L-. o, rn
r)a ti hii tiich r{x-trnrg nh:id drn_
..ir 1.,i\ , , n ,.,\ rt, (hdrr.i j, tc_
j",.'"r"'".t1 ngJr.t.Jtr.,,i..r .? 2 ) f,_6i c{.
^"gtryin
htulJni gin hri ,ntr{i n:,ni.
llu ..h..,"{ 1..."ori,,-,a. H.,trt,a "., \e t.,.
i.- !.
'i r-onA
'tt,
,. ','u'r, :r. it,,,t,,Ln.ir ,,L... rt,iv .tur r,. t.i ,t 1, t.. r .,.
l',,.:n l.o'' .i. '.-,,.
'Linn.'JJ,
clru. r .oi. *.,r. ,;.
,t1'. t'. r,,, , I "..,,
,
,1.tr l' i'; '1i mI
.' i:, i.o.NdD, rir.tl, \. , .,tr, 'n';.rr
'91,. 6 {, ,-h !N,,D. L tr t.h4n1 r.,j.
Ii irc. q,.{Llrb r,,i nr ,. d i di ,0/,' DJru. fit n., I ,.rii (,h6.
, ,.
" j,g
,Itr L 11:r r ,J ,, co . Cu t,: ri .tj,. 1Jm tui n6r,
i , rl9_ , dnc U:o Ulr tctr
uI
'trq ,;.i ,,, ruj. ,.i,,i cu., ri. , i .,1 r;i rir '.,m .1i. .,, I i,. n,. ,,
tt.rt.. .d, r ,d. 1sr rL N.,i-\, . c.!u ou.. .f,rfri
Hrln .o .u uo-Ji,r- ,i. , ,,, r-rtrc rii.. "lli ,rL,'nh, I i{,qhir, ti L fl,am Llt lin,ltsF
,,1, :-".", .hu .ns rht._.j ,*. , *, ,
_ ,a L: ,n,," -.,
r,,.,.
r,,.r,.unc,
-1.
" q-urin.i, .oa,",.i'., x._rir,. (l{i'n dulllt thoi Nh4!-th 6e bd 2 hdr!)
n1T.,f
i, . . _.,1
Ti ...r ,g 1x, Nhitr ,li,
,.ii "
'n.rijtr,l dcp .t.rona nr t{tru \ ,. :i.r
. tlai-dbng ThE rgrho do llhi.rm sir ch(-loa, tri lhe,,
rrhr h,,r uuc .6 d 5i. (,'
'. Il,.'o r ro di,,-L,ru, ,ni, ,.,ng ,,it, ti ,.
g ,l)Os,
'
! cho ,t ,ih din cu qurirn rlirtr,
a[ Lh'ih rn". ]it,
n' ii (r92ir tJn tn. ri.rD rl'Jnl' o,en
'1,.'n r s,u,,.i n;i
1".,,
.ni'r,t,)rhi,,i-,,ttr
Nim.rnc, .uJ
'rnr i( L,!. iJt tv. Lxntj ,x I,tr,rq ai? i fl' .
-61-
I)d h Idn kich va ri|{ t\6nerri.
5) lliiy nii'n lren, pbong triln cong+irtr l, xn ngoii
t.nn vno, Ei mr.h nlrii! li! r.ong c6 nprni PLnp ci-

ba. tlridu-nidn .\u-ho. cr)hg plni trodlns r[ln
NB
dbDg-cl'i. Chin ironq rro.g dy tl6ng rn iir dru dur
dg!, mn lbin lir rr hi cfing .6 bon hnr rhco, roi
Iiin tri biL gintu (.x lthlo, ll,oi thi Hrri vtr clrrng Lilt.
li0n lur yo sd. tr,.g c6L bod drdc lhr rn tn |rh
trghi, gia cho cri diJ In6c rqli -llrLic,, khdng c6 qnr'!
llin Llro rh6p ihi khong dro. ra kti,i tiLn( miti Lr6c.
'lurg liLog .6 dnJ con .'n hoc a, tr, c, cnnq hi kuy
ri; ({lx) hoc l,iu,; ngar k!] ,ri6 cinq chrp. ci,n! dd,m
cLLdi ga. ci,5, 3 ngLrin bi con nham h.I ki, niu kliig
irinh vdiqtri. dia phuon! {n.jr ti I'til rir r crtu. Tro.x
gix dinh .fix nnn, ihinr .r nhd ngn., d,i lar chra ki
l,1o nhjau La litm nD d;tr pl'ai b6 cit (kirh riiy a rinlt
l.)nin!-.Ani nim lrBc ril lJr6).

Ird l, lr,aror licir lr6i rn6c hln{ Linh din

''ilr'r.l:JUr'r!'l'in 'L
"' "
rni thrl dii mx nDD i,6n! ni lilng, rfutc srr [l,d,,!
rii lij diN, do lr rriic siic siln c6 a .ic trurc Dll1r;!r.
r.rt" r | { j trt., -. r, .: \,.-ri\ li! :1 rri tio ,i. ...
'
N!unil)hr! ' nar hrons L)c
rhi hifh.a,irlolhu:itIhn hoxi
.it hir! nrii t!.dn, Dl6.ni L.D idr ri (ciri rtrotrg hu'ng
chiil,, n,,i lnng niit .]ar hoi-dnng cnog hsdo{ bi}f,
!,. '.::,, ,, ij ,,; u - i
qo. (u,!r lrng"i.c6 ilnr xoit mot d64 riin m6t b6r!tix,
i'l.
,nrc nhr lx bi r,cl ll,! rrJ.
nu lr .,ru L (lL ll.5 I'o,! ntn I'rnng L,c.
-6r-
rudc, ,Jitr .hr nonr
Joao rLn nAl) n,). .'l-Jr', qnrl rrutl dtrac .b11.. o6 nt.i,
4op1 culqei. dorn r,r".,.,,",,, tr;;;,;;":rli::-'" rhtrc, g'i io ,n, cd,tr t;m nbu LJy 3, d nh:\. ru ut,u
n,1; ao.ii. Jc,,. d. o ah.,r d;, dic .1. N"o1' pbjo Jor; ob.r "a d rro I ndi 1;.,
lit "io,,.,,:.1 ,,cuop"d,- .r,, .,ri,, .,;,:,;,:#,j,Ii
r;o-;" ;,.."-,,o,,(
sdi, rr chim ',,i, ri'Dg cb:ly, rroog c{i ihiin iiclr ti..!
::i,_ +D "rn u^. r, .: ,,;
"" i.1,"ii hine nstc ngip. ladg trdng m.ng c6 neni,i d{n c,rtr
nJm n;,1 rrrd .J rr t " !o', .h6ng l.,i ,h3, a,, ,' nij 'io toD; ,,, mJ,
::i ' ' '* "ri ': s. i, ,. ,',,J ii...,,,, .hir iinh. 116 l:i !ii. khong clD di{u didm gi nn..
v: .i r,ar L ,n' .u r.j rJ,nd.tJi -,n,',tir,
'o!
:: . 1l; ,;1'-: 'i,'',::,;, ,: ,', i: ' i;:l
Ithong chi t)huonq rh dc kinjr nqlren ciu gnit nin rac
viaiNrD r.ong rha, c:11' bnc lthdDg rh! .hd dli Liu
d,n.. n.. Ji,' .i..o,, Ju.1.., r.tr ,do t, i-D,n".\
:,:,.:.:i.i,J ti, .r,r .,.., -,.; ,..,r r.,,,, ;;.., , inA L \'.. .,, ,
'i^.,".''s',"'"H..,,;. ,,,"n.,. o . r.r,,L!,, ...nh ttr,..n .r",,. ,..,,' ,..r .r r'- J !lr nhr
)l^i .'ll: ' " '""' ."r ,," ',,.. ;.. ,.',, ,,., .- li bni rhudc krr6njl rbil $ign droc.
i:i'l: "ll.' :1
ru,r!rd* '''' '."v.jt,r? n,,1
l Tr.6 -r. n;a'tr,,!...
'.u.
t." t.,',,i':,,,iu,
ti|l|'n-6o:]|hir]d,l]iim6n
c* ',;,- ,o,.! ,,," ,.,,..;,,,.i,,.ir
.6r.,r,., ,. ,";;; ;";;".:il"",]:':i
re, , .. ,i,a ",1,,,-.1..I',
..;tr1,t.., 6 r 1 s.,rr .,,,. ;1,;:,i',,."11
',J' r," nn
r.li .i.ini 1..,roF. ra; ,.",..,",.i-
:.::,1.i1.,.', n"j) Ji 1,''
il;i.::T " l 4i cJo "d,. .. ,,,.1
t,trdg n,tur nJ,n dor r,, rh,,,".,
:": :"''t '. t"! " ;;'l; j.;. ;;i' ;;.:;:i
,

:'i-. 1 ".:: l"
. riD !n,' ,iii,a
.i: lJ 1'
:": . l,J"h \, , htr rhc. Lr,utrA ru, ,.i .r,ior, s. I
hent. ,1,,r:,., .r. ;,,,,.;,_:,,
,, ,.. , , -';
\af , 't, ,," "., n,,,, ..r, !i ,,,,1, n. I ,,(,,
, \iPr tui n;to1i",,,"*
,ri n.i d, r Jrl r,r, I - r1,,,"! rhii ,, Lte
ncro. i,.,. ..;,'. ";,.]j:F
"" ,n. .. ,,;, it, ,;;'. ,,,;, i" , :llj'
-6r-
Hign-trqns ViQt-Nam d6i v6i xu-thd tdn 3) Tnco lhlne toen (eiao ntdc ir dnnb nrrc
(v'r .1.' "d'6 { ( t ,\r. fu6 .in! ain, ;r.
"iro i Lh Au..t.tr rrng Lj ,,"
trQt'tB Bai-D6nq-A lei hai thE nio l F'rr n,!c
"1,; ;;;
,rdnJ ,ni.' ", nst DLlt, Lli ,rJnq phtrc r16r
' Duc _6r
fh^o hl rA! q,\ tj,n, o, D., var n.r0- . r, - , ,r lr...i
r':. ,t,'i rli 'cJi
m,Ji 1. . ir vlri c,c , u6c
Nhrr r.,r, r au,: r.;.to. I trr:Jrn h n ,(u r.. N 16r
P5,\t, I1i u, ltrich rrJn.. . -. rhl d,a, ." .q..i, ",r"
r; d. r" rhj-dorD c1:.i,.u0, h:r
'ni .o t..rnq
ll.d', ,tr, rl,dvln .l'iin{ ( m3u J, rrtra !ang .J i.,1. va
1i u,r trj.. ,Atror,
' rlri. r'q'; nr6i pLJp,! ngo,i p\.i .\nt, .r mor
sai rr !quiJc 16! Lt,t Lliin tran ,nrdn(^tr, nqor-.ho
I Ln,,r'1 \ ;.,it. .\ tri-N.,it.px.,i..,. Lnna iu: m m. c[' cnjnh nhii v chy o ca r,." n.""; ;;; ,,,
,r'+,..h.i. mr-r ird,,:,n!( N_tr,1i,1 lhnL nrr. ,'uo rjor: (ic trt'\ du,ns c ,,c t,t,ap d r,i.*.o."",,i
:;
Qtrli. a(ii,, ,ho u N(n di l)l,nr euiic .n r r: 7j,: ,? nhrn r. v6i rl, qJ.., m,Jnlru ,,.i, ri)i c,
,! rl). ,,.,n"
,l,r,-,- i ,., A, 1 ,.-1. . 'rrl'an'
, d' . Ji d1na. l] d: l6D nlrrt.i.J.dnap,u.B"diidlo,
1.. nJi I t.,1,, .-.1ti,i,c t: , ..,r . t,u , r.\..
e{.(!o;t,i. 4r ',rhJ r. .\nr- 1r; 6 { tdD; .i'1^ .., .u
f\.ii u I Jr,. ,ttrin sr Lli bi qtrcr !rch rtn Don( duond'r.
i.i.,rr.l,,rt .n1 .j, ri \1,, .tu. .i,.!
-,., !,Lli
c r d r.o1 d,n do ,'," ,.,, a ,,i, ,r rr",ll
' "*i.t
(nn ll'i long dus vso d.ru - trJ:ii ,. .o r,,, -a-r,
'J) l,rris l,i, cnr.r lti dinh-chi6r roi B(c. .urc kl ons d-or, ct.i 1 ._1 Je tt,ui Fian, .r,o._ , " ,ti, ri
'rgn hy ,inh.turn Iln !so nhnnA no r.trdno LlrLnc hv;nh
]tin
,r,,ru,o. r,,n. "
L: .- r ,11 ,1. ,o .{.. .. ; ,t,,r, ,-, ,, 11,: i n.i vr r.,i b,o nr,'ru '
rra,y 16 .ri rranS hiD l{r, klrant di lhtrclr. chaing 'i,u6l ri1 r,l.
D6i. rt mor giii F6nA.dro1(
I,L3r .; tr,r tl, cbiL
, Lu, d ojn;- L,n 1t.:n
\.,: i,,' t.i., ,trt,r .a Jui .6, o., ., r,r. H.a ,.,, lr-'n dG.drlm pt'vbc rh,l rhu,s, ct..n,i nr. ."
,r, ,' s :. ,' tt 1'-t .,n \ , \' 'r .u, .lruos 1d c!1 Jtr'g duo, viDsj ,au.ri ".tjrn rr,
\, ,, . . ";" r.- i Lt. | ,.t .. . \ ,r ilri ri. bcui r[trq pbii ,n.,ng cji 11 osu-rurn. tJ;.d3t
l', l ,,D,.. ,], nl., Dd' ,-du ,nq duoc m:. Lnon, ld taD IJr d .; oL
,. 11 ,t ,l.r .,, ,, ,t, i, "i.," i) v'.c LinF ta ,tJo
n: u J', ,r,. ' .r,r"t, L; .na 4 \: r:l ,t8,,
sai H,.Jn dua. Long ',tri tu. .i, d..n-.
I'ha,rg hui ddn cinr li Dstrdi \ial-r-xD, sxo .h. hi,r,l rl.u. Lro dicl to "tiin t"r.
.jJ'" -,1, .,i.i1 r,, ri",..., *, .r,,,""-
'..6jc -,11 dunA. groog ds
/ rt,6' [r pt,,,..-,i
"t,.t .,,i,, ,.+,cn"
nruJ rhi'g lni ULU a,ri, .r,,t.,.r.a, ",o"
,,o, ,,r, i."'
r,ri c rnr r nrroL llI Jr, !' t,,' b.D c.n furng lrr nhau, diau cin cnp "r,-
nLIl h (q;rn,tr
il -67-
-66-
hon rc4 \J.,iidt-,: t,&r.,, ,n. roi, c-.D.n.,r,rn. il.:: l:, .1.,," ,i ,r,r, rr, . 1 rr r,.,n. iu ,J1 I
'ri \. h .',,1 ,-; r *s
binr' i"o .ii n-U f.iuo' r-ior.rn hrror" \?r-N1tu
u
Ld I rn r:6tr ro,. otr niir, .o,t"rr,i,., "-""i
rr,,r,.,,:
""
I I' r,.rir
Fr l,:l i"j ,:, !,rn r. h,.r rd,;l.i
11 vi. r-
" ,.'.,,.,.
tharro;su.-t,i.,nlyrluol.\.nt.,.,h.-
{org trj, nr,., n.u., vi ,.N1nr.J 4,,r1, riD' AFd^ rJ, .*. ,." ,.
rl.il. hor rttr.n.. . .. ^Ld,:(hrnr6.
,t,,"..t,".,,-t,;; .;,: ",,,; ",. ;,,i'.;,". ;;i,,.,,:,:l:
l:".,.I,..1-N,:,duai.rul"a
",""toi.
traud' ,:tr nui! Nim ittu
::1,"11.r" trsu'j r'^nr'.ri.rLy,,i..,.,,"r
r ,! 'h1i. rh'n). .
r:r,,
D-y .l y
"li,''. lr j : ru .,: ) rrol" r. o. tr r{r l::1, ".i "" ,.. \l', v]' [l 11" litr ,u',dj \i
r .1 nirl J ir t. ro. jrr
,ntu rr-y d.in( "tnu;j :'],
,, rn "], -,,.',
1 rii: 'v'
.,o ' rl., o, i.J ..r, a ,l. .l .,
,1,-! , ), 'l'U.,t |li:n
I "" , -
I uN r r nni Yia, ,.,r", .,t,d,. r,, s .,_ ,.0
vry ,Ltrui rrdi Lt g .6', !i€c g, rurir Jr,, roan i,r r; i(tr.. ,i Jln, o,rr ,t.r, I1o-- n,,;i t" . . .r, "r.,.
1

, " ;r,
tt . .'" .r,.
:'r( ,, ,," .t",
XIN NdI DIEU HAI ;, "..,,; ",r ". ,,: "" ,,

, \'r \J,r t" ntro. l.,Jo.bu Lj.i ;
!,t..onf D, vdi bri
:l"l' .r'"rl'r ''Lr'i,'
.'.1 .';
r" "r '\.,.,
" d,i..,t. n,,j".".
drinS phijngdiy li Lai.
.,:-, .f, o,i,,r , rtry., j,.v.n, d ,q. n ,r
ro,,i,, *1, ,,
.1, ,,:, ,1,u"t, "n ior
q rr L" ,r,i, ,,,.rn,.;. b.i .)
,rr.. Li r.Lurr \ui .ic |,,1..1,]
.l
\ r r i (L,c',y
|rn PI, | ,',':! ll'\n l.'
clr.I ', '
]j',,,; . ,, , , ,, , ,.,, .r".,nJ.,,..' , h. t, tr_ ',r.
I
1:1 .dlr -.1 1,i,+.
J-[,rrr..u.- :.

t. rim ri dd, E .\rD ,t' i1o, nJ t" L. , o n r4. ,.ru,,1. | .. | ,,. '.i '1,r. t. r,1.n a,. , rr.,,,,1,r5.,,..,"1..
roD,,,., ,l,rr,4r n.., i tdre rr.",a *;.r, ,.,-t .,trra|,;ynb, t,hr,,cl,nr ot.1' I r -, t..r.,"...n,.r
nm tr', tr-ry \j m ,iu,tu. jt,'.t,,r". r., ilnr,:
, ,:,}t. ",,o A.t. \j .r
:. L la'j rr,i.,
iu,)...n.iv Jr.,
r"i.m
:,?..., ,r1r...,,.n ' nl,,ru1,
Ji.,i r1.in.o,q.lnl . rtro (h!i ,t,,. ,.,, ,. ,, :;
",
)'aJ .:,
L 1",.r'
i
r.n d,. r,un;-duo,.
ptx/., 'onq 'e Lit t; n.

,.:. '.ifn;,o.j.,n,.h,i,, ,jI,tr- Diy tn {liiu hai ltri. tr..
'.-" ",, , ,_ qlr \i, lri \ro. J4 . c:i ".,o,.-
'1) lron( rtSoiojl trr6i ttn.i chidr rdi DL!c, c6 ha,
Ei& hri nitr ph,)ng diiJ tn miL. ,.i lirL, \i, \J,'r "1, TiJ t.rl I'
').lt,, r," r aj I..x. \ .. _,. L ,Jitr ,ti,a. r.t,. sru (lruc llr vi). saudnrchid rnr, ron, sd E4riitr
-68
vtrNJ'n ..n i ,sm nL ItE rt,u, t,,u C' llosrAtuin Dri.Nt.,LBin J. .p trar \,i a.jrd.
nr Jsy tr,r'i ngliro i .,r,
\t rua6 \io d r rr n ri t:.i n.:m nJJ ,nl ,iir ,lu.,.s r,, .ti, ., r ,jo rb,l;ir
tjd nt,.p lu.rn Anh Mi ti{ d lror k,:t.t'0, n.troi r:.tN1m vn t,i,- {t.u.tnq Ldn .o!
r i 5 r,'r., b. 1 t';h J. Lr'i. JrJnu ngi bJi 4.' l'rrg I Tir., d aiir" ]jj. ,, qi,
rb-i h.l lr(n. ..ii ,t'. ,nur t:n tuln lu1.q ' 'i ,li rt'nnh LLo \m n,,nS l(- rrhd, nh1D, ,jr.ai hAi LJi t"
J\ 1..1 rJ.k lJoi rL. rorJ ,tuJt.,. n,6r ,,g.J 'rtr
,lu ) .6r : r- mill. d3n ci1; n
',I ,,.,
il.' ',] , un",,.jrl' \:ar !,ro
\'. ,,'y i.n: $,.r r...uftnE b;nd
Ni.n rr,i trt,n, tj L, rt,Lrna nu
a,"T din khi t,,,3 i. . , -. .a, fl.r r,,i , ,i . oi
r,. J;J, Ln'L .hnc i,r ,. ,io-qJJ.r,
" ,!., . ;a
'ri 1,.'t. r,ji vd yn B6,aduao4, tin\ mn tr ;d a niaL rr crrntra co i Lt'ai N{3. .trt, trur"1;I . hi """,r
Jd .lui, ci n ri di r. .rnt, ri ,tuo ,s ,l-a, r:,ri ,. nL'iJ lo.. ., nl.i'TA r0.,t,ob tO .,.. ," i" i'
".rr v'.t.lJ .unH JFhN 'J taf \rr. ro, d"; phl-, 96 ln churdn cdn hiia $udnE thrl luon "r,,,i
"im l. ,S, o ,(r,i 6 lrrn .l"v - n6 . Ldtrjt ba , cnng !or , .r,luo.,q ,i, r..,r I B.' u.na-.\, ,n. J.
l-bd-s Jxtr" 'en rx' cJng rh r4ng bJr rlic btj ph,il . Djin*.imu
r im r'n';, kh6ii...i,il t.,,t,rt.dbi.ji .o.,u
*-*tt).41+4lrJ rl'ua. \ rn tr ' Lo,.u,'n s.,.t,, \. Lsir L/
"i
lr_.onr.li,L:rl,lo ls v,".,lJ,,"uy ti:tr, rI., I rb.r
ti{y ti nriii hai itrr! tu nen phdng. l6 rui I\t. . n6oJi r, v' ro " LnL nH..r r.r)o ).Lr | . m-
5) llidn i D0ng-dlodg nly Hrdos c6 iii qi ln cLiol, Li ,lni, mrng l y, hi.l nquui lrr I Lm f, , AUy.
sn.b grdng rhr ctr'lrg n6 cEng khdDs c6 h,; duoc vide
DnJ lI diEn lri lln sdu.
si_ Du, c6 ph,l $qc Lo. dnJ r,r, lr6c lor dtu ni, nb;!
Ll.,r: nAo-. .r hlD" nBAy r,,ra,, ,,rr.a I r,trn (iLh / c'_. T unc ,rlf l i,..r,,tj.n.,d:ut.. -1.n.,
'' v' '1t p ,u. LurS - .L',6 cjc .ro .bo, t. ' ttrro \:.r
!s'ri'',':rurglro.,-'Li r.6i i \,r.far Li,.:nq-rr_
,1,1,.;, Joi'..,1o19 d, t, ,tu3 I dio, dd Lnnl..,ldnt, .o, t\l nuo: i J , ,t.rl; .';; ;j
T ntrS ltoJ. Lai t,r rt.d n"r tr. r.u Jr ,: ,.;, r.,
,ru;ne,3iv., r;."ir,,"r
lhr ,ndt
;;i; ;-ll;; ;;;;;;J
bo r.i nu. ra r3 c:,ng otrdnb.i,rr: ntDU, Uun iic Iuc. NaJ dftrLg vrin.du rlrir,khi d6 dj ,ti:1,
l.L,n4 ." Lnc ltju., F r rhr4 hr
luv', so.'8,1.'ul' tJ Ir ,".ti.u, tj, .a \,,t \.,.r\:!l
'1
\) .ttrJn sr ,lda-.rnirt'
4!y, o . rui ,ru..udi, duqc m,lr mor rlu6r: (, JJ .
'r. . i, .L., I r.t,ru_ f,,j,
cho r; vi'Llr Jtr \d rhrtuna, khona t x trdi dJr.i,,n, Ll.:'| \a l..r.Di1,.'i,-n.', r,' trr.,,..,r,,r,-.
ll,' m"i t,.r r," .uii L, r,r tr: -,r .u,r., r,ii., .r,r, r.1. .u l'i t i ,i .u .t,j.i, . r .,jn, :, n, r o;^ ,
lhrrng plii laL dro qurn nludi cno nrii chio( htj! vru ,ril,u ". ,r. J..t'., Ld ,.,. .o. rir,.qi.j ,1..^
noi cn6 chit (tri cbi rir dir chi rhi hhin '1. Ur rrr Lry l,rln d . , . ,, ,\-L ,ni, ir!;i .
chig! '^r S
, vrn i' r.u UJn' qdrr i r, t,,t, .j;,;, ,;..,;
taE,ta1r,,(il. 'huv
xr LIr ,l,Jt ra lJ d.'n r. .,1" f.,tr \.. ,ri,
Eiy 1! rrdi bii dlng tli,Dg rt!,. nin. lu 1,, , (hJy trn ,li{ t, 'lu"urli '.j
l,,i rh r r,ir
'
- 7Li
- lhutr.no (iin^\'.ncdhdnrx'\ui !rr_'"v:n J4ngLh'u
tlr, .A gi; g':, ,lrl 1, y, ro rl+ alrtn dtn \ii' Nrm'
P) Quyilr loi ,ni 'S r6 nA6i hwdrr d.i l'u runq -,.,, .r..r,.1, Ji, \' ci, nc m,n\ i.\_.\Au
I'un.' cidn lhJ
DLar i' ,n: rlirb 'tra ,luoc .l'dog n6 l'l'u-' 'u'. rd' r' r:, i^i *." ,l-.1 .'n eror Lronss'o
idm thiF cd. yiu- ilm ,ronS I-i\. nqosi rtr:n, l'hr "hiu "i.i '
r'i.Fl! J;o.. ! l\lA! osAyrl'i s'i" JlI'oJ \; Jui (nl1r
(Jrr rr, h.in r'in!r. Li', Lon rrinh I'd 'r I'.rf troi. ,nnE drh st .bI d'i l,n"n - E 1t 4t tt n
v+n Jdnj di c!.1, trtrD nl.u rtn. ..1- 'nh nl'_. dutl 'rliir
;: ,4,. ! Troi cho L 'ong lJJ, lr, l, i neng t"i " (lliAn
qurtn bio hQ bgriri !b[p lI n{,P voi dnn neuvgn'i
tLitrh la l.o', bu rh'o ('aJ m:ly'roni mrn lrD [i.L E'i Lll ll,i rhi,n lhr kj uonA l q 1' ti .( {
'lo
ly tdo dqt sai khidn, lim cbo nghe llrv x,)n rao'long 4 4r, ciu dJsh trso, ci. lli'r rrrtrl lhuoag BonL.
nAudi nghi boic, Ddi.hiau lorn rbir sau ntn trit tu
mo: D'i-Lrong.i. bor noi L.li la l'Jn 16 .l'J.sc dl). Egy li mdi h+i lh'i muti.
D6 lA ndi hai lhn l:im. Nhu rrdn iI ndj. duy lri l,iCn lr4trq x'i niv. lin
r) 8!on.g giia Nhiil-llin ri viat_Nrn cd cii Lio .6 Jieu lni, .u loi rqm l}e rronE ruoi k) ."iln lBnt,
sau ctun biCti cnnng bi,n nh,)n ch6 triios iy. dio ngtcb oI c:ti Lri ll" L 'dnr clti i I'1{ lli mi rl'oi, l4i dl mdi
{ty brtu, r. bA1 '.iv lrn bin Li',. Li' n6or i iJ tii hti v6 u. ra ls', Lhoog lrm cl'o rriir Jl ,lrqc .ar
b.r. ,lEo: ! Lhdii( ca .hunA 10 lrlt nr.lr rs .L'l' nili - il'di .I.^na rr'i 'ni hJi lJn ! (hdi hll t.i lei ,: T
lo,r '. m) Li I'ouA u.i di goo ido "{- ,,) ciLa cd nh[n, n.n lip ili lir lai lhiyl
dn on knt 6iji oln cio ngna,i kbnc, nhu lil lii Yqt
cao. n6 quy roi cno ton diu cd nI cbnng n6 clrhrh
lar ih.n clrdr cim giic cuOc din cd. Na'nh! sin
glo
dui d:.o, nPr .l'6 luu LII LloaE, I'on! iva' led r.o c5
',1
no r u .6 cl'i'.' Ir.nl'\3 luln s-
uljo r,r^ ;a r,,r.t,. L 4 .lune vl ",i" I inr {o vitr ri'
i.r'" r.';" , 'tt' . rJcL l.J.rh v' ala cli.lll no, ln 'd
lr.rr ru.. Liilr, it l.il \irl-Nrn 1iq..'"16 Ldo'au
r..b.;' ., rra,6d.,,.oirh,iiior. l.i. \L6aElrhcin'
l.ooE\irg .'.'no rL n. 'lnn.; F'U!'.3 \ ma c^ \n
nl,u ch,ru nD dsoi riD miv dcD cht fhn, h6ug s:in!
r:ir lrri k[lnr do-i rio, ll't rnng thrnl ru!,ng chtrtrg
niy Din {lrdc?
sao cbo riUu
D6 ii E6i hri $n cbi!
10) CuQc cLidD lru.| lto dll, ,\nh lfr' dq!,c lLing.
.LJ,! u .i .rn !u"'; ui ' e l: l'.' ', '"i' .\.l' \l'
_7\-
xicr), lloili ra cii ei cnlrg hi ch rg n6 anm dori. Hien
Vi6t Nam chuy6n thuQc dllrli m6t chri- ch'lng n6 nhi1tr cbiu lthoiD cnng ciip .Lo Hotog qtren
quyen bn ch6n klong rij lrtro nhian, soig dun t:i Ii, mt! m&cii! dtn
n cmnll
chinh vol b6n bdn dEi
dAt clloDg trat. Vidl Nr'. c:'t. i\rdt rii ilm6c drdi chir quyl chiin clinh
tu m6i Dqi D6ng A r.r .n. d.i r." Jl .u. J'l| t"' ,tr
'ui',.,
rr.' .. ' c:,
trgudi Vi4t-Nim droc khii.ti kbi crr t1liqt, yit [6.-
,e la)l ll,i snc sanl sin .6 l€ uing xif lan. nhu viy duuc
.'. mJi tci rlm.,1n ntsu r.r, t:ty Leh o1hp,2hui rl,o .! lll_, t"uc,n.it. d1s fuc ,16r rtu .i;oJ:
n.r rL,3 rr ntru iL, Ity Lin nh. t,si di,. . so rrnn nqrch nlr! ro, ll,uyitr, I'ru diCn, .uotr, rhrdri{n, rtiln-
". lrr', rlunn,l.il,.nh, .lnB.v.j, nij rci
,
l,l ' ' ru r-,n Ji r.,y, ru\na L ,o.rp Loi so '1, nl .ar vier [Ldnt ,rqoc biil ddn, sii :i] lo llic ricr [ao; chtra
,l i luJiir lln n:01 ,1..
kl mA '.rng nqnan tdi kix.
. l,'. tra rt , rui n,rr t.rLc nj it.,ntj d; bi,,, r.1ng
r i .,i. , \ i..-Nn,n Juoc .n chi .tn}.n .rr1n .1h,t, '2) llirl s( he lic ( nhtr rrui,c dti n6i dii roirng
LIrc '. r., ,rii, ..,1, , , iii 1., rlr
J )rt,nr tr '- r! -1 )
rl',i.uri i i .trJ n d'r' ,.t"t, .n ,,.t-.j,^,r,.o,
c"lc ."r., ct,iL u.i oo,g-.\, Ef ,thn or. nhll llrl, {i ILr}an rilD dau lar binh mar cong- r.i ctjidu-mo
,l; Ju tJIm ,l:j ilonp .fr. con JL&ra tia. lu mor bdr tinl,-n(uran l(inE Lhon[ ir.
n'x roJn (i drD tr! trri-BonB A ,:ru
-,gixt". 1C.tr \i;r \r i .6r, Lruc..o,.,mlr.un.,..rrn
19 IihhrC hi r0:
ri,. c; ,. Lii .Jtr ,,. itt,ilT, "n|i ,un_ F,f: , i
29 Binl, sr hoF ldc: mui-.! t.t h._.. '1x .. thur t._, .o,!
30) \lnh L6! cnn rh0ng: LLn:,l.,i t.J'
"1 r 1.0,,.t O:rL. ,i,.,., ;,.,t,,
,.1 trr; '(.r .:.1 3.. r. , \ tr t1 nr..,. da .a !6 | ,,. ,,,.
'19 N,li chinh ru rr.i. Lr hnm. Yi l3i tiJ-pbrdn! voi Ddng phmn[ iitrh hintr
I)o r, L en qiir .i,d 16 ma H. .T Frn t,:m hi llr{'t ,r, T nt-n t' o., . tJ.u, I r , D_ t. j,. ,tu ..6
r' 6. V..-Nrn (h,,,r8,6., o r. ,,t",, pt,l rt.,r, r n u..t.im" t.,o:j t- t,.t .i
i' I '-' qryjo, du nr c6 t-nll rhl nt , d ,,,i",.r
r,,. Io l. th ' '61n
b. . .n \:,. \ a-\J,n
'
.
.l,o .oa '10 aD ioq' 11.ti I ,. \r L
l\ Cl,i tuy'i. j(i' 1- I,I i..n d ,rorL rsJ ,.AU,. pt,lp.
di,,t,.. rt..
(ha.g irc phlm, rii rinh hiine ldl ngt)iatr. l1L.ins
nr,_ g 4i
r6u i 'IL -N,'1
1
' lr..!ienh .,t, .rrg v{t ::1 rt,ii nt,ir,r
du-c t.u4n3 ,l. :1 ft.in -0, in ,rr
viet Nan lri
lr 'l lnlDl l,n
Nbrii-Bitn chi uol chicL r[lrdn nii n]rr
i'',, n, l:],i,,^Ti!
ri. .\i' .1t'u
'.' {hnc rin!I oitr ' u,)lg drn ,;,,.n, nlo rt,tr{ (t,4n,. (rflrans-Tn mdn dn ,L -J ll tl), t:tn, il, rh.is
ns:(h lih( !:1 li l. cnDg l.p llltrd kh6ng [] ltc gii nhu, lni rlnig rii0 dnng
SidnA ctLirnA. n6nx
-74-
nlt di, yIn )rnr c{u ti6ng rir da dlng nhtr ntr,ic voi -15-
siia h'). Itn rhnr, khdng lhii nhu viin h6a da,ng ley
nhrql: tudn6vJ:.ii hd' r.oc nshi\.t, kto'd J., ,hp r.l'r.. (U, r .,1r l.l.i r' r'. 6 I',r',6 Du oa ol'inx - I ;' '
noc Uy khd hoc IC chnn! n{o, cti 116 d0 hidD. * t, . " rr r,t r"i I r''o,'or l,h5' bi B rhu r'Ll I LiJ
r4i *i kbdog tbiiu cii chfng ci,. lx, ln ri cong Dhii
'l) Ildn dii ctraDg tran Dln llr]l-ttu A-l)dtrg dn vgch
trl'u r'Itr d., r,L.'nl.l1.L lloJ'r \ar l1y
s:il r6i mtr rruc'./i, Fa3, rt., & 1'1 \ ttrra,tu.i
ir \.m n:iJ, x d,i b)(!ny iu hoic do ngani Viqt It dong o,r lloirog-
ctrdng trrdc ( binL sr, tinL-id, rnn.b6r' c6 lha nln ,,uJi c 'g r" ,irl r'oJi .i'oL',_lri-rstrrli'PJri:
c\l r'(, ureu tu;i rtlo r1 di rt,i a. ttr,) c6 v:tn J.1rIr l'., ri ,liiu n nL rln .'c.' \u :- !r d b'ta s o' Uo .B_
'r ' ' ',",, l" ':li , o Dl'-'nC :! v, I
lu (n.i clirrnh tr lri) drDh chlnll ngon rhDrin, rlt rr d rrr; l.'ii I s''
nSudi !i,lr fu di,ng rLeo cn6 tr)i th:ty lhi tri6n hi ntx (.Jm "1-
cJr r,L] Jf in bu"., b^uleo r:. Lld.6 '3.
D{, l;' v; la chnrll }lrD tnrro.g {a tlruiic,
f.{rt), Arsa/ lndi NIdt thni. t)n .n tmro)
3) 1t tlrndc nntrh rhC n o.l
,J,'t,irh p',i moi ,lrvi clu qlyir 'ld{1 tl, J P'i
rin sinh u nbu cl,inb Ih,lL lInD CLlu, cLnrlllhir r*,m,
Ei: J ,o: d nIJ ,tJ. \a .1uo, A un t, Ju rri, ci,s liinh, dn c,, li llrdc. Song tinh lhd ViqLNam .lio biat,
rhudr{..uuc r'lng 'oi kbong gi6ng hti guonil Doi t$tr.
I\uo.r. d.,,r.nji ,ru,: Ai ror,
li, I Jnrg rrn rlnt . roi t,! tr;uui nao)i , i, rrco,, nr",, in-(lhiu dn tuylt rni ni dvig liri liL kli6i nu,c
1'{n rl. Il :ilt) khoDg rd c6 ditu er dt ngi kl,ons? dn diit dn ndi utdc dii drt (htn! di.i kC tnvii !+ rq
son[ r-or I lon; JJ_ cho 1.. t,t'1., r,i t,t.i,i , . : r. r. I,t,o,
Jrh ddu. N.dL dinr Jx'.q rti' rt- ,D t.. ,v. i rF kt.or8s & t)'l'."na ll.x .dnco rbirh.,'l'i 1'ru,6_Fd_h
/r,r,:rh';' m.' oiir l.,n,1N'mli'nl"'rl'i'l'i' la I {
li rB 'r LI oitrt tJ r.'r..r ,/l.J .rA\ .b r'v lr' ;' i.
1'\'o ri Li.'r c'li ro' tui. Lho * t.:., ,i ,1 LtrJ. .!E i[ ,/ ,lli db mrc rin dan giin. can Yiel-Nqm Dot
:lr cl.nli L.,i rl.u,)c d.i L'n, ,et.i.,n rj .na t.ri,. cu.r ru,rc n,at qtrJOn di lntr ni not eiii BoDg-dtong, hicn
,,{' rto r lhu'. cin,ii.u ,Jiu sjr.o LutrS J.,r d du6i chn (toyin ltolngquan c.n cd lJ 14 c[hlh_
detrl' y l1iL, lahE: t..'d ,t"1.t.". vr ',. aliinl_rhi Uond I'l'i ' 'l
Jj t,1r tui- ,r >u ,tr n irT rJ i t, - ctr:r,n Ji. t,t L I eL.Ntrm kr. nc
L, ,1, L. Ln,ir. L i u'rD ct urr n6 t: . I,hi. , "i, ut.i .l,icn l trh n:iv. hdn rrutn{ QtdcrC nsori giao, cijns
rJ ^c !-.,nr,j _ :,h r,JE 'P mL ;d;'l'rr'\i '
.i6: bdi r.qn, r,' Jdi d.i n6, rd c,,n* J,r,. ,,I i "u.b'
.1 c^ 'trJn Gi.o .10DJ.:'1. ' \ln rii v. ,l''.,ti tr ' ,' N'r,' 'io Do'uduo:r! u-' rbr'r
J'nl' '.,jr vli IrhI0 mJ 'lv .& qui' a \i a,Lri u rhi. . ,, l ir I r"n,r lii | ^ dn lioi Jd L''rfs
otn8 lhudc-dia l,hi! & Phi Chnu ti xtm, lhi Dg.r cq n" \. r. l"{,ilr \'oi;u,'Li illo. l'l \"}D
"ld'{,tr1'6U,,,,,1n
t
-71
!.u0cbanE gilo fl ip-\'iAt c1trci ltxo \, J urj. L 13 ,
.cl,Ih n,,i Vr-Nim t.1, ndr t!io.
! I'o,.u:riro hio \a' nut. ndo nt.i: .o n,i,. t, ,|,t,,,
"
r ll,6t, .rrn4 llrn rrong Lhd,,, duoc x?, n r,,i,o on
! Ta r ,r u,r" crtrr Lr,
t,li klon( lim tJi rr, ,jr ,u, !..)
!q, du1 ci r,'i or\, , iJi rfl L..a ,,ot, l,\,i \ie \,,,.
{ h! dung ubin hnnh chiDh, riip phnp tJ' inj. .hd ddi
(t.oDg dlo Cian. hor sqi lo, .,Or hor lnn. khong crr
(gl kfidng ctrr 0riap ra ntrc doll. cbrtrh Dtrir v]dl,N{nr
(drdi quyntr ngtrdl lrlip, thdng hitn quytr ldi dtroc
.nuin{ di iti.h hong Uoa rrc la cni cam totr( rfi
([6i tha 6n chinA nu6n bo ai dit ,ini.r( ]., mnch{!
( Hnn4-Ia., btn nLu .A vri rh , nll nd,c ch,m ngtD,
' lin s'rl, khJ I'ro, dr ' oL'y nry dln .un: ,tJ r
".i nu,t. I"L sn , con sdng bLA, ,nJ,
q
,; o,'r dA1
"hn
LuAi cr'i4tr. khdie LilL hco nrtr_

Ntrtc nha ni.,. r16' dt. ra t,j s. r; 1,.. .1
s.J ,ru,.r .i, ri
. oi\, n1,,, c.,n :".'p
(ngujqr nri gidiB crnl, r.nh drdn! s6nr c(td, dau
( t,t,g nhac 6c. tirl ri6. rird cnu pLrc qtr6c lnn jt{nh
(nnnh ))hln lo sa, Dhin [biD khri, rrrrc rt{y 30 niD.
.'r \4,i4'.( rm"t.('I,),tir,, d,.ic Nt. tr6,
'Nhirin ri!n plluoos Do,,s,3E li (i dnarl,{n
(r:r.trrc ddc Dtrir
!lini dronr c.ikb6:icr iu. ]t! chocnc ditr roc dl rnn*
{A.hiD sau niyrcirns mdr vir ban D6ox-Chi mtr. hiim
(raor l,ian l[ch mtih san8 tin nr6c phd rrng c..u cttr
."i0o vn nhd *i(n qirn Hri. Ihr 'rhin-lJrojrir_ l0inuo.
rr\l- i_ (si, sang kh6c adn'titr mir xin qu,in cfu vid.. lrdi
( kl'6!g dlrr nilrri, nhir'fhrotrg-(tuilc ai'1r dir mdr .h6o
1111\ | |1|,|11t,\ i (quln ,\p-lr{o ci,r rua Ilridu-Iihuors lo tlrdi phtrc Dln
(nhn Ila (I). 3 ncin qu;in viel a, nni
(ddnrr ip nudc Ans6 jnn tln ilnr -79-
e), rdrqc Shi conS ludng tuc. Utq ntx clrr ha kh6nl
! src d' (h r rtro,, trrJ, dr 3N nrrn,
, .\' n"". t,L' .ti,. J,. ! lD '.or
' "rJr
.sr l.hdDr Ll!'q n.Lxt{rar''1rilLiihn L.-,
i Nr1 i, . rui ncLm' pbrn ,tii rt. J cr,tr; , d". rui .6 .r,, ,'d,A, 0'.1,, i.'ir t:.'o'r, ^,-i:,:' ;'.,'1,:; ,;
Ar, rL,,In ,i& m1tr, 'rL6c Jd !,hiD ! ri I ci. rl,i .rJ ltrrn6 rh,, ,, I,i,i, ,tJtr .d. :- .tr1
P\R S bi , rin, It,d,! I r t,io ,r""; . , r,,,. ,-t,r,J .!,J ," ro d, I b.rt. n .-.,,
cdn ri ljiro Id ii? Dii'te rd cnoc cliln lrrnh i_B;,;
rdir
. n',j ,tu) rti.ir, I'h i.. ttro,-1u.,tr L\o,S i1 1 ,t,. -.
bnng n, llior tlo.trs mor siin nDt dnr, ,\oh vi ,. iilu',rrr r1..., ,.ib..,:jc
\ La 1r.11. llulr ( quJn nrn dlu, tritr tuor qudr Ji, lllr_
b:
i .,: ,rb.^,n "rursrJ.,n
Lt,.{4 I u. toi
Nur. V ir Nrm rx cu,il rr. ,l.i, rJ( J5 lha i ( ,rr,r " n{l L Lidr ".
u rro !* \i" 1 rrn rtr ,trui, ta t,ir 1,rn , J{, tr. ii lhsn ,lir ni'nx Nr,i ; nAori rx n; (. \,
rl,in-r, h rn d i, tr,rn \. !lro, \, l1r mu.or riiu,r;rr tl. !:l '
,.,i, nl i Hrn , rt, i.l' ,. , ,, . ,t" , , ;, t;., ,t
,.
[iu, intrH ri LA m]nh ,tu ( .Ln r..r Lit,ritr L,i ronc l'11,S. ,.,.., rq .hrrl, ,rr nr", "; .;
t, f,,
1Ju L ru( V'r_N.im rroi! ,u ra I ijnt, \"vn! . nLnr ) i, r. ':,3' ."1a.
I)rilrdra-,\ L:tr ptL rhr,u 11,rtu!,l r phLr tdtr, xuo,a
ImJ ! J ruur LIUan .\nh vjr l.Ldtra n,, tr(u nhi, T;
.L ,\ .liin! rltro il:,tr \.
,l:i ri ],trtr.. Xtru n ct,u, srn3, (1,tr., st. nj t.,{_ t{i'u.",.,i,, r.rn,,i.,1u". tLrurE.qtrr.,,-.,, .
r\ n.ii 5i 'D3t lonA rLi, ! yi. nk^. nl' L.l nr... c:,o ,t.. ,, !, ,...D j
!6trA ,.n, ri,l' r lLLi' rlr nrui ,, r,,,r, ,.,," ,t nio rbi.h dttng m6i ph& b6, [onc drim ],i,r t,oic lrlcr
arrri, re' Hur-urc pr.itL.\,-" rsxr. k,oi ltruc Jich ra lbnp virn, Nbrrlrtin v:r diinE I
'rli ,- r r."r r,. 1, . v
:li , ,ti!n vl!r.)rn ,r"" r. n.
oru, nuo! 1,. i N
J' ll.'o \\.'Luio. ..1",.n,.,1 u.ti,ru.^ .,.n ,,
b;D cd.qtrac, dnng rang hidt, rc'un* 'rr' .ro vnng tin lr4r ir tsri ddng,\.
vai c.ic d{n
i{lc uxi_
Hdxg-j, chen rxi rljclr ciDh cnng lhatr nrdc r.an con
{luirng ddc.ll (rnnjl rbrtrh v'nr{ ch.rr rrii-rr Dni lrch-si..i'I LL In Irrr riiL i.,m
Dtri Ddos-,i,. '11d,
c) Lrlo lhni rrn, vi doi cro,lonDg knng-Iunsi, co
in ,a! ,Li) ,,,n! u.. c,i
IiinJ ,i , ai.iu Llr' . L.n!. .,tr..- . .;,r ,h r r,: r, \1 .,'. r,r.r ,.,,r ,unl
^
\i,n rn !t , I at .,, r,i, ! i
{l) tl.lic llrc-liil) IrrI ginn liip gii cl,o cllinr l)l,i'
$

-80- llt _
.. ") Iloi,c ru" rip ;di "ho .t,itrrph,t lrdnApt,Jp !r oi], littuygr niotr 6 cia rdi yry.
g) TronE Dgoii ar vl , l in6 hu," , tua t :t, LLdc ,tii o.y
lrul,io rlon tny lidn Dhdl b6. JJr ci : n tr6tr "iro "idrg
Jud' r.u". pt r. .lo, J I d,,
J to, ,
*" rrrn dru Dhir r'i, rvr .rr cr,6 r.jrr. ;nc, iii ! 'n&
cho c6 LtL, caD 16r. c .! lt'tn tr, kio,s
,i.u, u,ycn cNu"1,:
-.,,^11 kEn sA.d inh budnA trl,n duoi. !o lr.lnl.'tru.
.od +in\ dd Ja kt.6, \ur tu! pb m c-f rli
ca llu) T6i m, d h:du. 'rd r: A..,r t1n td: l;I t;
L S"i 6' .:,ntj qo x4 dn.n6 rn n,A.nl,6 rb6 ,,Ldc mo' .jct ti.,lJ1r. ,udnA ,l: t,. tlm ,trvir,thur
,
dd,*""m
cir1c56ns. ldi vF.qau,.t' d6 Lhoagtrg,, .n, .,,1,
r"c
rr l{ rAL 3,n qtrin nrA,n ,1i , u,,
rnL
kir Dho nfi. .i dil ,. nAn hu,inr c"i qri . Ur.r.i.'. .; ",; ,|ir rl,oi.r.di
'.ns ubdr do i,.;tudr t;n
SLar '-h nrn troi
\d, .,
0i d0l' r.' r.i L ,onj rri rru.a o J,j
\du ' I'ip' rr.1g' tr.rN.m ,rS.,r" .,y. toi tj u".i t,""c
"
,r.r1J' lrmA (Jm \o I t,, oFLn nF,j., i.Jy .,i
_
rrurnt. i (ira
,i
rLanl,- sn %u nJ I t_ : L,ty ri., , t. . L ,.ng
,ror phti. c ru."n , hu rim rc,
r,hii l tor cx. rtrin d{,
Uu.c-g,s \i irdr-BdDp i.
,urr 4. ru' r.nti hd h.,n r_uns r4i miin6"o.n tui ,iu, Tu) rj.r, I Urc E, .,j rE ..i1 I \t, co .,.. ,(
tu d'tu Ll'lrh to;.a jttr 'Jd
d5,n ngJna Ju. (i arn Jao Ji€u ! J ic nbtr r.,,.. "1.'kl,on; ,rii dc1. r,tila La1;su{^,n, rlu djro
kia cnling n6 rtri, doln dn cao cunn( iio nL!!r \,r ,
th. nt,u.a kl \oo rh. m..n N,+.-tiDh \aL nhnns c,ii tld quJan rrd stin c6. quj ka sjdrj u lu
.. -F{n l,re, Lonc dnng c{c[ ct,e ldP lb.;
'si. L ibhh hop. v. ru ,in !0I ;J;;;
rsoi., vnr .,1€ c1..:u, rrLng \di , hjc.\.-,"r ;i-Di" tr u,n to 'sr,.,
d.,. vr.\_tr. \,
r, ic -; ,61 m6L
,, .on* I'i. n ,a. t,nb anh ,ui . j, , FE c6 Dbun ii 'u1S(:troi'.,,t,,.
1l'i..t,ii r ,o'!-. du .,
rrhat,
, ,,"r.o
rn'D6 aiJ'. loi ..1 no. rDuc \trona
J!.n .t,- doi e titu )itr-.rr nl,u ri," ,., i t .uo. t n
di, kho g thi lrttrg pbli mutr lrs Flrirrtr cd! ching),
1 Lor n'lr ,,o h .jii B'j o'"1 t: ,^..,i nt ptr toJ,
ld, \^,r ;tuno nt.ii c\0\in 1a. F rhji, rhr,lc md I tir,e nu 1. , J,,nE ,i r,1; nrU .r,,,...r .,d ,,,, {t. ;.
n.r nrhi rhdJr, ,.1r rr LiCr tA vtr .o:ir. $n6 ili .anL .6 n.,n i I dn, !.i.,. ,lr t. I "td.u t.t..n d,)r" .a.r,..1
na !ju no' ciz ttdtrr,-nl,in 1d-Fd,i,r ph,. $nh ro r.i'n lxc. dxi k
'c '.ii nLii
a) l,id' lip vdi }inh-detr Nng dnt nh!u.
lhL,j.. rhtr,a \..n.lo r.,y ,y rhud.,[rs th, nx ;1uon"
rhd,r Litro.r l. rtr n;tr,i iuJ Lurpn i".,,r, i,".""' L. I /1 :1,u, \1.,, ..o ,tr- 1,i:1 (.,. t;. Doi I
rhui, irr [.nL nsr,jiT rjen u, ,rr n,"."',1" r, ,i, ,i,L lhrrl Ji
!ln( cIr ra, ^,"i c)rotrtrtDl I'n ciD! qurn yn td .sio ngittr, d lroo!
xni dtr..
- 82-
.l) Trym cufu lddp luoc lm'rg huo s l[6n v.v.,-
Bndc dlu ti6n trong cuQc nQl chlnh-tfl.
N[[.g Diji nllitu lorn n6i tron. i in cnng c6 1116
,lrrc "i' gal ra r,i, Akb i. Uii,t,, ni1 . Lii i huos Nunc 'vii Nsr,,t r^.,t,1. t,t0 d Jtro. .,,..-.t_Jrn c. rn
'6i,
n6lat klr gioi ctng ( dir hicn-ni'h nhicu nai, la orrc cl,rrh_r1,, n16r..i hirE .{.,Jtrdr t.,,5.r\;11r,
ci, trudc licn, kh6nq fia thidu tltrdc. "n,r.6i Li',, di. ,10: .uo r. 'n.i
\iJn rh,nr, t.i.6..,,on.krl,
.1r l'r.ll, Iili.DdrS.A n0 ,Do,r.1 .j.d, Jr r.n,
r1)Nhi Ha Liaar-N3Lactrd! nudc,vnrrLr& ribtro!( nuso{ lu) rai r,,rcl''lrng, d,i{m.i,.id,rdi.,Dtia tio{u Jo
ni,)r rp !rd sl lhuc qu;c.
'rii ,,l.ijt.re Lldo tin ln n1-. nt {tiona t,t,i:Jj obdl,n
i cdi.xc. sru i,rLrr. ri urL n-ly r t.do?. \an l^iLholg J:1'n u"n toi,rm. I'uvD.,in
,binL Jdn ndiC"r.lj. ci'o{ Lu6. JE- U,u rt ,c nh,11rA.u
rhi lrcn licl sirphm|g Dbng c6 vii cni qrrns doilrudc
dAoC llb gudnE cho viCc ain i
19 Trn hA,IiiI nLA T)n cnnE dAn u&c lh[p3 diEu
(lrnhl-phrp rrc-plrphnchra.s rS +,!- it r.l:+)
lr) (Da, ra nlrs cd Hnn-cno-Ti) dier nlln T:in, du,B
r. l,,m ,'li -qc ..i pbir i .,i \i { .i ,f
op 4)
fl) (.Ltv t0 nruc cd rrr Jn rt,atr q,0L Hslg-\ t6y nhin
thing rl'u Cro.TA. Lui klurcn ri.' Tlrh-T,o
Trdn Il vni tItr cLinb thii diu, liJ doD ginn th!),
phnp lu:it Dhion pLnc, Uy chrn cht r dAi lgudc cbtnh,
i giaa r[im tch (lia hang nrrc.gdD, md drdc .ri
c.,.rn .l,.nL ..Ji .'i) r,.o ng.a(. rb. - Jr \c ru.,
.l'im,lu' \i ri'rI ... bi1' .o "j' rr rta t.,one \a,
m,l sIm srr .t..y rAo . ., _ tr_ n J
sin 'l"'i,
kl,6i rhim. tr, h6r I n(i\t slinF mi\J rn; di I{,!
.n0r t,1,,1 ri .rcre . nr rh.' . ..,J .t .,_ n iDo,;.
i liu,o '1.'o,lh1"'n J. r. 'hrhtr{n;
'
rL r p1r 1..-c. o
da nvdc lidt-Nrm r Dgoii nbt lrn cbe cli Il, sro.

(, ([!ye' c!o1.il ]iim trir .hlirr \ich .ir nos.!d.
- a1- -8t-
x. TdNG KEr
-
Noi oi f,, ,lli, rom rr. tiy r, r, nrt
sj1y. rt,iv tJ
lrAn ln cru m; Jitr l,i. llo d?nE tal i.tl r
uri di Trunj-. tL: lir'' .htol
__
u'du rrrn ,J .n ro. -1fr rsl, r3i nlbr hrr rhll_ chi ;hd
'n rJ I'n,'.Jr I,u.,di.n;
\hr" Uin. C.,u !y .i rijnr k,1u "iL \ri
rrols rno, cnra Jo t.osn iinL rirp \.r., qry ;;ti:m [bong cho td oMc rj nur. ,,,i. ciro luo..
r( oB. n 1 46| -rr, r8t, oLln t^n ).,n. _oi. c6 mly vl "'lp ']o
ll'co Lidn! kdu
m,y fj'h.'.{r \1o..h,,, .s1c trro cJlA !r.i h;
.on dri u h6 - h nhi t.rr. cin L.r dJn J.,.y ta lim :1", , (,us rli ." ,,i,
t..o d .: duong b". l,i l,Jr I r:
swc nla
, .r \.o.\Jr Ii" m6: Jr0
cran .rrn dal Nbi. Bin I lJod), srn6, co m:' t,l'ii buoig, t,d6 ljuo: ,t,1 c: ,,u!ir ,.,oi
t6 m0t rJn IjAn qDrn-Jdd. tua. trich \ti cdu rhj)v lid- n Jr..\0 -:ng Lll ptu.. rt.r Llro Juo, S t.i ( ,.,, S
r6i rinr 'r
r1,. - '- hti Li ct,: \u,3. Lu,. Lt,Lrr ra .rn ,l.ir r., n ,jc Jr
lo: llicn.l.o."t'i un,, ,& g T I\ , r. r[ ,;. S
'', .., .o' ,** rud. ,lj ti,n6 Lirt oh.u, nlr
-on srd ao: l!A , '6 & ,s' ri, -,-,!-
h di im rhtDt nt-r th6ng Aix (tri dh trhlr 4: & ii le {
r.rr (lJ. r:rn d: ruoi,q r.:. ,t,, ltru lhrp n .n o\nn t.).
'o.i ,,,i,.h id 6r .t l{_ - ir t ft-a r0 +":
_;i ,r J + iI- iI Ci,u ni dtn n6i dii lhri
X iI R" ) cu0c ihd.

Itrr d.i ,Ji{n'loa1t..l\n, dux,1ltrt.-rh rr.irnA bnl 49 Tbir dfl Dilrne lhrm. quit hnm beo ktr .,ro
'r u chu I ro' r-L',i': ru im.tl3lE ti,l. s:nt. rJ,,bh nhx I ni liE lan nhI lim. e br'y s6 trtu hi llior (nhlc
r'uor rlo1,..'u cu,c 4I:1..rul cD:rh L tn o ,.,nc NIr,- , h.ng hio, qtrir sti hng chi nlD )omr h6a diio ,lxi
6i, ,in d.i jirn,n rLaE-Jxo,. nr,o . I r,r. bi ,Cn rrrc chi lrons rldr dl * 4 ,t, ag
v.' ,.i. ""r^;,r,i.;
nh. ti{r Dbjr duoua ,jno Nl,)r-Ljirr, t,^n td.n!L bt ,a<$r,ft; d {{^,it.&. E<*rl}).
clu lhdn6 rLidl rrong Lnc uru dui cho t uo,g.
Citr nlt iii tinh irrl)s hgny tthnn r.ong nud..
:oj ,.1ifl coh n?r J, rl,r.t, qu, ,tud,[ rt,;\ ir
n.rf iu. I'l .or 1rnd. nAUUi Lo,C rt,i!;, r..i cuu 59 Rira .ii rbtre ntiu mLdi niin n6-le drng
\d . rtr,,r ^0 ifl ^ /ons cj,Jnc Juor" r\.r \t,.,;..,?, dt Dh6p rr0n sir Mnhr dr s.'ri.l',,ut. ,t" thia ru.(
iri,nA Ii., GJ,lrin th)r sd., l,,n Aii \r .l,i n.r"n,Lr^ binh, chi rin c,ry DIau n,i t.n( dJ (iy ngii lt)rip nnro
rl il ri nl . r:rt,, L,n A,:i \i .t, r..,i .rn, Lu6n; rdld chi lu, vd 0 ihahh .t. lro Lic vrn drd rlnq L,itrh
rl. 1.o r.i,r.' r-o trA . L,-, b\ rt,i ,t0,.: .r,l.a r"ii rh' rr),.1.. si tt'. .Lt' t.,tr,., , r I l( ..i.:
.i '. e:.
.i + 4 <,r {.r,..r,.ir , ,A , ,-!'. Ii A- {; ti it r, i4 + + ,: li:,
{ f r, = } j{. ,r.:+ .+r
"{ t}qti< ,rr li + ,$).
rq n tr) '1
'lrdr l:l cau ldr khuJ.n Dgu,ii trong trLro..
lren l.rch lrong bdi ( Iilnl cdo quijc d{n, (oln.
100{i), c{u giiia vI cnu t[l
b bi nni
Lla
lric, c6c d!n, LinL
*- ,ir- rg
ngAy runn xin clnc phnc lnnh o)Gxm
chtc hudnE hr i .94 11 P.
' L(,I BAT
it ).
rnc liy vitt :ois v: r&i rlo !s|, I rhi's , lin Q'D.
C) Bite thd nAs hsush iAo 6Ane cl,G !7dn. atdt tons
D'J. i,r:, nn.or. LrJi ,os Jy,LuJ,rnara\rr,,) La sh tai nsao t 6das I nan Quiv! ltli,h 15.2.
,rl,,udc Ti6nc Den b: dtah 6nn Enn 1 thinEl284-
41\ d ktu. .u6L dAa chinh (9,3,45') rftr tai nan.
Trone Aoi ndn d6.d6i a&i $ni.;@,, t6i,,j cdi,stio
a'! nehiEn sin Li.nit, t4^"6,s.b6. N;s $d;.*;;
"A,a
tho\ d'i a.r h,:ns ( tt,da-e hLd. n?, "nn,i"c hhdnd
.t ire. Dbr c-n|,:- nlo n T I F N G.D iN \nry nat od tq,,
i

taarc ti, khqa^ t6i dien bh 6a nn! tuqu6..0dn ddrE
dn.lhrh, lau 6n nnh phan .liau ai thdi.hg 6u an.uns
hit nin hi liin .ho nhn sn nEnlt 3ou.
Ni i c,i. Lqn n,ii han, hi tt! #t ddt idnl ,it sau
(i !.iq k,ip rbr. hhbns loq p li ,.h th, toi. Ll Luo.nt
ttdct.tiiin.dn.on b fib ht,L-ein ddi nei qudc.dnt kt6ns
,ldn nhi,nc E6ns. ld ,h.ry,.t1 hiL th. niq u6t to-!.
thdi hnrruan tiols thot h! Ad nin t,ud, ,ut d:t
th,nh, t.tthi li nnt lat rh; thh Aati_ t|a ti L6'
chqa Q\ m&i c6iP bd ,16e.

ni^ tiii Lho phit nhn in TTENG.

Hoq bi ti)t.hiia.i) N[uni \ot tt'
881-
-
titi kl16nc tna hidt cAi dd, cti
nanc Lon
bn. 01d nas tht1. oi thdi di.rnns, hh6ns
hiin-tsi od ttare-lai, thz ln dl.
Tltuin-H6r nsny 16 thins 6 DXh 1945
MiNH-vtEN tai s[i
d) rdc .uic dio clinL s.3{5.
(r) s{ ctroc d;o.bhh Nh t D
rrurrh ir[iI vro !iD *in rhiido LiiL rnri. hi rLri{ DLii! rdr
roos \o, ri !Lr Nvi.".,,
i1 inb or s !i)r .ho h,to rhlr d4 f, (d' lor
'e rhi..uor, biD.
' ': cr ..,:i ro r.k'(n,
: rri rn' ruir ,.{,o, ,,. r.,hi. !,.Br! Sách do Bác Sĩ Hà Ngọc Thuần
"i',-
i.r.itr !,40, wo. r.,D. !ni ..1{o QY13HD, Úc Châu 17 Feb 2015
biếu Quán Ven Đường
.ir,.,a6.h,'"

KHONG"HOC-EANG
+{, q fH
BO SACH MQI NGUCTI
TRONG DOI Di cO i
gic hi+t
Thudns.
Kh6 \6 :< 22
.
..1
. 400!00 i
3oo$oo I
(& xa than ctr,tc phi)