UNIVERZITET U TUZLI

RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET

OPSKRBA VODOM I
ODVODNJA PODIZANJE VODE

Prof. dr. sc. NEDIM SULJIĆ, dipl.ing.građ. 1 2

•Dovod vode do objekata f-ja visinskog položaja vodozahvata i mjesta potrošnje
•Rijetki slučajevi zahvat vode visočiji od mjesta potrošnje gravitacija
•Najčešće podizanje vode raznim uređajima

UREĐAJI SA VJEDRICAMA
•Podizanje vode iz kopanih bunara obično na selima
•Jednostavni i zastarjeli uređaji za podizanje vode Higijenski bunar sa vjedricama
•Zahtjevaju otvorene bunare zagađenje neizbježno
voda nije higijenski ispravna
-vjedrice u potpuno zatvorenoj kućici
-sanacija postojećih nehigijenskih bunara na selu

sanacija bez velikih troškova

3 4
Bunar sa vjedricama

1

.ELEVATORI •Elevatori •Podizanje vode iz kopanih bunara. Prema pogonu podjela pumpi: -ručne -motorne Zgrade ručne pumpe Šema dizanja vode razne vrste klipnih i krilnih pumpi 7 8 Zgrade motorne pumpe centrifugalne Ručne klipne pumpe sa 1 ili 2 cilindra Cilindar pumpe 2 .. 10. cisterni i R -ne smeta smrzavanje vode •Postoji beskonačna traka koja nosi vodu -daju higijenski ispravnu vodu potpuno su zatvoreni •Voda se sa trake okreće oko točka u kućici -dobro montirani i pažljivo rukovanje gotovo da nema kvarova -nedostatak visoka cijena nepažljivim rukovanjem se lako kvare potreban stručan popravak Trake elevatora 1 – sa posudama Kopani bunar sa elevatorom 2 – specijalne trake Specijalne trake pomoću adhezije zadržavaju vodu do obrtanja oko gornjeg točka usljed centrifugalne sile voda se prolije 5 6 u unutrašnjost kućice PUMPE Ručne pumpe •Uređaji sa vjedricama i elevatori samo kod kopanih bunara 1) Ručne klipne pumpe •Pumpe primjena u svim slučajevima -male količine vode •Pumpe usisavanjem dizanje vode do pumpe -za kratkotrajnu upotrebu rukovanje pomoću teškog ručnog rada potiskivanjem dizanje vode na potrebnu visinu znatne visine -rad vertikalni uglačani cilindar visina usisavanja (h1) ograničena teorijski i iznosi max.33m (1bar) ručnom snagom pokretanje klipa sa zaptivkom visina usisavanja (h1) obično manja od 8m pomoću klipa u cilindru se stvara vakuum vakuum usisava vodu visina potiskivanja (h2) teorijski neograničena visina potiskivanja (h2) f-ja konstrukcije pumpe. čvrstoće materijala .

-visina usisavanja obično 7 do 8m 2) Krilne pumpe -NV u bunaru niži -ručicom se pokreće klilo sa dva ventila -dva ventila u bubnju od ljevanog željeza pumpe sa spuštenim cilindrom (3) -kretanjem poluge i krila u dva smjera max. lagane -pouzdane u radu . male dimenzije . H usisavanja 6m ventil krila i pregrada u bubnju se naizmjenično otvaraju •Rad pumpi nije neprekidan f-ja kretanja klipa u cilindru voda se istovremeno usisava i potiskuje •Za neprekidni mlaz pumpa koja na vrhu ima zračni kotlić -mlaz vode neprekinut -visina usisavanja obično 7m zračni kotlić zrak djeluje kao amortizer -ukupna H dizanja najviše 25m 18m na potiskivanje Ručna klipna pumpa sa zračnim kotlićem 9 10 •Spriječavanje zamrzavanja vode u pumpi i cijevima Motorne pumpe -njihovo pražnjenje pomoću ispusnih slavina prikladna mjesta -u zgradama zbog dizanja od najmanjih do najvećih količina vode -toplotno izolovati dijelove koji mogu mrznuti -u zgradama za sve visine dizanja -danas uglavnom centrifugalne pumpe raznih konstrukcija •Dimenzioniranje ručnih pumpi -prema podacima o učinku u katalozima proizvođača 1) Centrifugalne pumpe -prosječni učinak jedne osobe pri dizanju vode dijagram dole -dosta jeftine . relativno tihe -prema položaju ose horizontalne i vertikalne Prema dijagramu: obično direktno povezane sa elektromotorom -naći učinak za zadatu H u l/min -prema djelovanju obične i samousisne -na osnovu tog učinka odabir pumpe iz kataloga proizvođača 11 12 Prosječni učinak ručnog pumpanja 3 . jednostavne konstrukcije .

Centrifugalne pumpe Centrifugalne horizontalne pumpe 13 14 -centrifugalna pumpa nema ventila -kolo sa lopaticama (1) ili rotor se okreće velikom v Centrifugalne vertikalne pumpe -rotor u kutiji od ljevanog željeza (2) -savijene lopatice stvaraju radijalne kanale (3) -kroz radijalne kanale prolazi voda Presjeci kroz centrifugalnu pumpu -usljed centrifugalne sile velikom v voda struji -voda dolazi na periferiju kola (4) -voda dalje struji u potisnu cijev (7) Jednostepena pumpa 1 kotač sa lopaticama Višestepena pumpa više kola sa lopaticama Podjela pumpi prema visini potiskivanja: Višestepena centrifugalna pumpa Pumpe niskog p H < 20 m Pumpe srednjeg p H=20 do 60 m Pumpe visokog p H > 60 m 15 16 4 .

Obične centrifugalne pumpe Samousisne centrifugalne pumpe -propuštaju vodu i kad miruju voda prolazi kroz pumpu i kad ona ne radi -rotor može usisavati i zrak potpuno neosjetljive na nezaptivenost usisne cijevi -pumpa može raditi i kad je potisni vod zatvoren ona se okreće bez učinka -mogu pumpati i zrak nije bitna trasa po visini usisne cijevi -nisu osjetljive na sitne čestice u vodi (npr.4 do 0. S) -vrlo osjetljive na S primjena potpuno čista voda -veoma osjetljive na zrak u usisnoj cijevi -mogu puniti hidroforski kotao zrakom prije nego što postigne p uključenja -odbojni ventil nije potreban ako je usisna cijev puna vode -nedostatak nizak stepen korisnosti -usisna cijev po mogućnosti ravna i što kraća što manje otpora * veće pumpe η=0.6 17 Samousisna centrifugalna pumpa 18 Podvodne pumpe -primjena kod niskog NV u bunaru često kod subarteških cijevnih bunara -imaju oblik cilindra relativno malog D -zajedno sa elektromotorom spuštaju se u bunar uronjaju se u vodu -ima višestepeni centrifugalnu pumpu i elektromotor izolirano učahuren -rad agregata nečujan . izvlačenje iz cijevi i popravak traju dugo -nezamjenjive za H > 25m Karakteristike pumpe 19 20 Podvodna pumpa u bunarskoj cijevi 5 .4 do 0.2 do 0.7 do 0.4 * srednje i velike pumpe η=0.6 -stepen korisnog djelovanja: * male pumpe η=0. nema opasnosti od smrzavanja -ne zahtjevaju CS niti skupa okna -skuplje od nadvodnih osjetljivije su .8 * male pumpe η=0.

veći stepen korisnosti cca 20% od ostalih vrijednosti -skuplje od centrifugalnih . krive (tačka K) -izbor tipa pumpe: * za potrebnu Q i H odabir pumpe * odabir pumpe sa max krive η u blizini te tačke 21 22 Manometarska visina Hm: 2) Klipne pumpe -na geodetsku H dodati gubitke u cijevi i armat. zauzimaju više prostora -sličan rad kao i ručna klipna pumpa -manometarska visina usisavanja je max. Karakteristike centrifugalne pumpe: Dimenzioniranje centrifugalne pumpe: -kriva sa odnosom Q i H (manometarska visina) -f-ja konstrukcije tipa pumpe Dimenzioniranje elektromotora: ili -povećanjem H smanjuje se Q i obrnuto Kriva η: -stepen korisnog dejstva pumpe određene H i Q Karakteristike pumpe -najbolji rad pumpe na mjestu max. viskoznosti i p zraka -pri suprotnom kretanju potiskuje vodu kroz tlačni ventil P -potiskivanje vode u potisnu cijev Klipna motorna pumpa -postoje horizontalne i vertikalne klipne pumpe 23 24 6 . 8m -klip K u obliku dugačkog cilindra -usisna visina f-ja tipa pumpe daje proizvođač -klip K se kreće snagom motora u dva pravca Šema podizanja vode -usisna visina manjih pumpi Hsm=5 do 6 m -klip K preko usisnog ventila S usisava vodu iz cijevi -usisna visina f-ja T tečnosti. složenije . -manja upotreba od centrifugalnih -gubitak H na trenje u usisnom i potisnom vodu -imaju veću usisnu H od centrifugalnih .

Related Interests