Enkele Dua's voor in de heilige maand Speciale dua's (gebeden) gedurende de heilige maand

Ramadaan-oel-Moebarak: Ramadaan-oel-Moebarak:

Yaa Allaah hamaarie zoebaan par Kalmah-e-Tayyibah Dua na het nuttigen van de Sehrie maaltijd:
hami-sha djaarie farmaa;
Yaa waasi-a'lfadli wa yaa waasi-a'lmagh-firati
Yaa Allaah hamin kaamiel Iemaan nasieb farmaa aur igh-firlanaa.
poerie hiedaayat ataa farmaa;
Onderstaande dua veelvuldig tijdens de 1e ashra
Yaa Allaah hamin poere Ramazaan sharief kie ni'matin (1 - 10 dagen) opzeggen:
aur anwaaro barakaat se maalaa maal farmaa;
Allaahoemmar-hamnaa yaa arhamar-raahimien.
Yaa Allaah ham par apnie Rehmat naaziel farmaa, Karam
kie baariesh farmaa aur Riezqe halaal ataa farmaa; Onderstaande dua veelvuldig tijdens de 2e ashra
(11 - 20 dagen) opzeggen:
Yaa Allaah hamin diene Islaam ke ehkaam par
moekammal taur par amal karne waalaa banaade; Allaahoem-magh-firlanaa dzoenoebanaa
yaa rabbal-aa'lamien.
Yaa Allaah toe hamin Apnaa mohtaadj banaa, kisie ghair
kaa mohtaadj nah banaa; Onderstaande dua veelvuldig tijdens de 3e ashra
(21 - 30 dagen) opzeggen:
Yaa Allaah hamin Lailatul-Qadr nasieb farmaa;
Allaahoemma qinaa a-dzaa-bannaari wa
Yaa Allaah hamin Hadj-dje maqboelo mabroer nasieb adgilnal-djannaata ma-a'l-abraar yaa ghaffaar
farmaa;
Onderstaande dua veelvuldig tijdens lailatoel-Qadr
Yaa Allaah hamin Djhoet, Ghiebat, Boghzo Kienah, opzeggen:
Boerai, Djhag-re, Fasaad se doer rakh;
Allaahoemma innaka a'fow-woen tohibboel-a'fwa
Yaa Allaah ham se Tang dastie, Gauf, Ghabraahat aur faa'-foe a'n-naa yaa kariem.
Qarz ke bodjh ko doer farmaa;
Onderstaande dua veelvuldig de hele dag door
Yaa Allaah hamaare Sagierah aur Kabierah ghunaahon opzeggen in de heilige maand:
ko mo-aaf farmaa;
Laa-ie-laaha illallaahoe, Allaahoemma nas-tagh-firoka
Yaa Allaah ham ko Dadj-djaal ke fietne, Shaitaan aur wa nas-alokal-djannata wa na-oe'-dzo-bika minannaar.
Nafs ke Shar se mehfoez rakh;

Yaa Allaah Auraton ko parde kie poerie poerie
paa-bandie karne kie taufieq ataa farmaa;