San Jose City National High School

Mala-Detalyadong Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 9

I. Layunin:

A. Panlahat:

Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod. ( AP9MSP-IVf-12)

B. Tiyak:

1. Naipaliliwanag ang mga bumubuo sa sektor ng paglilingkod.

2. Nakatutukoy ng mga gawain o hanapbuhay na nakapaloob sa bawat sub-sektor ng

paglilingkod.

3. Nabibigyang-halaga ang sektor ng paglilingkod bilang isang mahalagang salik sa pag-unlad ng
ekonomiya at maging sa pamumuhay ng mga tao sa lipunan.

4. Nakabubuo ng maikling sanaysay ukol sa pagpapahalaga sa mga manggagawang Pilipino.

II. Nilalaman

A. Paksa – Ang Sektor ng Paglilingkod

B. Kagamitan – kagamitang biswal, mga larawan, tisa at pisara, pie grap, marker at manila paper,

laptop, at projector.

C. Sanggunian – Ekonomiks, Aralin 4, pahina 412 – 414, Google.com.ph

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagsasagawa sa mga pang-araw-araw na gawain:

1.1 Pagsasaayos sa kapaligiran ng silid aralan

1.2 Panalangin

1.3 Pagtatala ng mga lumiban sa klase

2. Balik-aral

2.1 Ano ang sektor ng industriya?

2.2 Ano-ano ang sub-sektor ng industriya?
3. Talasalitaan

3.1 Paglilingkod – salita na tumutukoy sa pagbibigay ng serbisyo sa halip na bumuo ng

Produkto

3.2 GDP – Gross Domestic Product

4. Pagganyak: “#TrabaHula”

Panuto: Bumuo ng dalawang (2) pangkat ng mag-aaral na tig-limang miyembro. Sa bawat pangkat
huhulaan ng mga kagrupo ang mga i-aakto o i-aarte ng kanilang actor/aktres. Bibigyan ang bawat pangkat ng
isang (1) minuto sa pagsasagawa ng gawain at ang may pinakamaraming mahuhulaan ay ang siyang
magkakamit ng gantimpala.

Mga Trabahong huhulaan ng ikalawang
Mga Trabahong huhulaan ng unang pangkat: pangkat:

*Traffic Enforcer *Call Center Agent *Bus Driver *Security Guard

*Sundalo *Photograper *Barbero *Painter

*Doktor *Guro *Parlorista *Piloto

Mga gabay na katanungan:

1. Ano-ano ang mga hanapbuhay na inakto ng mga mag-aaral?

2. Saang sektor pang- ekonomiya ito nakapaloob?

B. Panlinang na Gawain

Gawain . Pagtalakay sa paksa

1. Pabigyang-kahulugan ang paglilingkod bilang isang sektor pang-ekonomiya.

2. Ipasuri ang bahaging ginagampanan ng Sektor ng Serbisyo sa ating bansa gamit ang pie graph.
Pie Graph 1. Frequency
distribution of GDP based on
Industrial Origin.

Mga pamprosesong katanungan:

2.1 Ano ang inilalarawan ng pie graph?

2.2 Alin sa mga sektor pang-ekonomiya ang may pinakamalaking kontribusyon sa GDP ng

bansa?

2.3 Bakit ang service sector ang may pinakamalaking ambag sa GDP ng ating bansa?

3 Ano ang dalawang uri ng paglilingkodo serbisyo?

4. Ano-ano ang mga bumubuo sa sektor ng paglilingkod?

Gawain 2: “Categorizing-Grid”

Panuto: Sa gawaing ito, hahatiin ang klase sa apat na grupo. Ang bawat grupo ay magbibigay ng tatlong (3)
halimbawa ng hanapbuhay o trabaho na nakapaloob sa bawat sub-sektor batay sa mga larawan na kanilang
susuriin. Tatagal ang pagsusuri at pagtatala sa loob lamang ng tatlong (3) haggang limang (5) minuto.

Pangkat 1 – Transportasyon, komunikasyon at imbakan

Pangkat 2 – Kalakalan

Pangkat 3 – Pananalapi

Pangkat 4 – Paupahang Bahay at real estate

Pangkat 5 – Serbisyong Panlipunan

Matapos maitala ang mga trabaho o gawain na nakapaloob sa bawat sub-sektor, ilalarawan ng
tagapag-ulat ng bawat grupo kung ano ang gawain sa mga trabahong kanilang itinala at ipaliliwanag kung bakit
kailangan ng isang bansa ang kanilang serbisyo.

C. Pangwakas na Gawain

1. Pagpapahalaga
Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang sektor ng paglilingkod sa ekonomiya ng isang bansa at sa
pamumuhay ng tao sa lipunan?

2. Paglalahat

2.1 Ano ang sektor ng paglilingkod?

2.2 Punan ng datos ang mga kahon sa concept map.

.

Sektor ng Paglilingkod
(Service Sector)

?
?

? ? ? ? ?

Mga halimbawa: Mga halimbawa: Mga halimbawa: Mga halimbawa: Mga halimbawa:

1. 1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2. 2.

3. Paglalapat: “#AkoSaHinaharap”
Panuto: Sa isang-kapat na papel, isulat ang trabaho o propesyon na iyong pangarap o nais makamit.
Bigyang-katwiran kung bakit iyon ang nais. Gawin ito sa loob ng tatlong (3) minuto at makalipas nito’y tatawag
ang guro ng piling mag-aaral upang ibahagi sa klase ang kanilang naging kasagutan.

Halimbawa: Guro - nais kong maging guro dahil nais kong maglingkod sa bayan at ako’y naniniwala na sa
guro nagsisimula ang journey o paglalakbay ng mga bata upang makamit nila ang mga mithiin nila sa buhay.

IV. Pagtataya

Panuto: Sa isang-kapat na papel, isulat ang hinihinging kasagutan sa bawat katanungan. Babasahin ng guro ang
bawat tanong ng dalawang beses at pagakatapos nito’y hindi na uulitin. Tandaan, Ang grades ay pinaghihirapan
hindi nililimos.

1-3 (TAMA o MALI)
1. Ang sektor ng paglilingkod ay tumutukoy sa pagkakaloob ng serbisyong pampamayanan, panlipunan, o
personal.
2. Batay sa NSCB, ang sektor ng paglilingkod ang may pinakamalaking kontribusyonsa kitang panlabas o GDP
ng bansa noong 2012.
3. Ang paglilingkod na ipinagkakaloob ng pamahalaan ay ukol sa uri ng paglilingkod na paglilingkod na
pampribado.
4-6 (Identification)
4-5. Magbigay ng dalawa lamang mula sa limang kaugnay na Sub-sektor ng Paglilingkod.
4. __________________________________________
5. __________________________________________
6. Ang sub-sektor na ito ay tumutukoy sa mga gawain o serbisyo na may kinalaman sa institusyong pananalapi.
Anong sub-sektor ito ng paglilingkod?
7-8. ( PRIVATE o PUBLIC ) Kilalanin ang mga sumusunod na hanapbuhay at isulat kung ito ay pampubliko o
pampribadong paglilingkod.
7. CREW sa McDo
8. Instructor sa CLSU
9-10. (Larawan Suri) Tukuyin ang mga sumusunod na hanapbuhay.
9.

10.
V. Kasunduan:
Panuto: Sumulat ng maikling sanaysay sa kalahating papel na may limang (5) pangungsap. (Ang Maggagawang
Pilipino). Isusumite ito sa susunod na pagkikita.

RUBRIK SA PAGGAWA NG SANAYSAY
KRAYTIRYA PUNTOS
Umabot sa limang (5) pangungusap at malinaw na nailahad ang paksa, makabuluhan
ang bawat talata dahil sa husay ng pagpapaliwanag. Lohikal at mahusay ang
pagkakasunod-sunod ng ideya at naipakita ang pangkalahatang pagpapahalaga sa
8-10
paksa.
Umabot sa apat (4) na pangungusap. Malinaw na nailahad ang paksa , makabuluhan
ang bawat talata. Lohikal at mahusay ang pagkakasunod-sunod ng ideya ngunit hindi 5-7
naipakita ang pangkalahatang pagpapahalaga sa paksa.
Umabot sa (3) na pangungusap. Malinaw na nailahad ang paksa, ngunit di-gaanong
makabuluhan ang nilalaman ng bawat talata. Hindi mahusay ang pagkakasunod – 2-4
sunod ng ideya at hindi naipakita ang pangkalahatang pagpapahalaga sa paksa.

Inihanda ni:

EDMIL J. BIBIS
Practice Teacher

Iwinasto ni:

ARMANDO R. QUIAMBAO, JR
Teacher III

Binigyan pansin:

ROY V. VILLANUEVA
Master Teacher I

Natunghayan:

HARITO D. SILAN
Head Teacher VI