Lucrarea de laborator L2

Măsurarea puterii în circuitele electrice

A. Măsurarea puterii în circuitele de curent continuu

În circuitele de curent continuu interesează cunoaşterea puterii debitate de sursa,
PG=UGIG si puterea consumatǎ de receptor, PR=URIR.
Măsurarea puterii debitate sau absorbite se poate realiza fie prin metoda
ampermetrului si voltmetrului (metoda indirecta voltampermetricǎ) fie prin metode directa cu
ajutorul wattmetrului.
1. Metoda ampermetrului si voltmetrului
Este o metodǎ indirectǎ întrucât se măsoară tensiunea si intensitatea curentului, iar
puterea se calculează ca fiind egala cu produsul dintre tensiunea şi curentul prin circuit:
P=UI [W].
Existǎ două variante de montaj: montajul amonte a cărei schemǎ este prezentatǎ în
figura 2.1,a şi montajul aval în figura 2.1,b.

I IA RA IR IA IR
A A
IV RA IV UR
U U V UR R U U V R
RV RV

a) b)
Fig. 2.1

Dacǎ UV şi IA sunt indicaţiile aparatelor ale căror rezistenţe interne au fost notate cu
RV şi RA, puterile absorbite de receptorul R pentru cele 2 variante de montaj sunt date de
relaţiile:
- pentru montajul amonte:
PR = U R I R = (U V − R A I A ) = U V I A − R A I A ,
2

ΔPR
ΔPR = P − PR , ε[%] = 100 , eroarea absoluta si eroarea relativa de
PR
măsurare;
- pentru montajul aval:
2
UV
PR = U R I R = U V (I A − I V ) = U V I A − ,
RV
ΔPR
ΔPR = P − PR , ε[%] = 100 , eroarea absoluta si eroarea relativa de
PR
măsurare.

1

Dupǎ modul de legare în circuitul de mǎsurare al celor 2 bobine rezultǎ cele 2 variante de montaj. astfel cǎ indicaţia α a wattmetrului este datǎ de relaţia: α=KUI=KP. care parcurge bobina de tensiune este direct proporţional cu tensiunea U. acestea. 2. Datoritǎ construcţiei simple. 2. iar montajul aval pentru rezistenţe R<<RV.3. wattmetrul electrodinamic are o largǎ utilizare în practicǎ.2.3. puterea calculându-se ca produsul indicaţiilor celor douǎ aparate.2. 2. întrucât puterea o prezintă direct wattmetrul. Bobina de curent (este bobina fixǎ realizatǎ cu număr mic de spire şi secţiune mare) se conectează în serie cu receptorul. amonte şi aval. 2 . de regulǎ se neglijează. ale cǎror scheme sunt prezentate în figura 2.5 ÷ 5)W. Simbolurile uzuale folosite pentru reprezentarea wattmetrului sunt prezentate în figura 2. *** Varianta de montaj amonte se recomandǎ pentru măsurarea puterilor când R>>RA. * * * W * Fig. Observaţii: 2 2 UV * În relaţia de mai sus: p A = R A I A . iar bobina de tensiune (este bobina mobilǎ realizatǎ cu un număr mare de spire subţiri) se conectează în paralel cu receptorul. robusteţii şi preciziei ridicate. iar curentul I1 din bobina de curent este chiar curentul I ce trece prin receptor. * * R WU I1 = I I1 = I * R WI * I I2 I2 U R U R R ad R ad a) b) Fig. Curentul I2. Metoda wattmetrului Este o metodǎ directǎ. respectiv p V = reprezintă consumurile RV proprii ale aparatelor ** Întrucât puterile consumate de aparate sunt foarte mici (0.

4. asterisc. Măsurarea puterii in circuitul de curent continuu Tabelul 2. UV IA RA RV P PR ΔPR PR ales Receptor Montaj ε[%] crt. motiv pentru care câte una din bornele circuitului de curent şi de tensiune sunt marcate distinctiv (steluţǎ. în montajul amonte wattmetrul mǎsoarǎ puterea absorbitǎ de receptor şi puterea consumatǎ de bobina de curent pWI=RWII2. IA A P0 K R U0 UV V Fig. ** La mǎsurarea puterilor mici se pot comite erori din cauza consumurilor (pierderilor) de putere in bobinele wattmetrului. Pentru o valoare aleasa a tensiunii si o poziţie aleasa a cursorului reostatului de sarcina R se citesc indicaţiile ampermetrului si voltmetrului pentru varianta amonte (comutatorul K închis la stânga). Desfăşurarea lucrării Pentru măsurarea puterii electrice in circuitul de curent continuu prin metoda ampermetrului si voltmetrului se realizează montajul prezentat in schema electrica din figura 2. iar în montajul aval wattmetrul mǎsoarǎ puterea absorbitǎ de receptor şi puterea consumatǎ de U2 bobina de tensiune p WU = . Astfel. 2. curenţii prin bobinele aparatului trebuie sǎ aibǎ sensuri bine determinate. Cu ajutorul reostatului P0 in montaj potentiometric. In coloana „PR ales” se alege valoarea PR care corespunde celei mai mici erori relative. R WU + R a 3. sǎgeatǎ sau literele U şi I).1 Nr. Observaţii: * Pentru ca indicaţia wattmetrului sǎ fie corectǎ. Datele experimentale si valorile mărimilor calculate cu relaţiile prezentate la punctul „1” se trec in tabelul 2.4. ca sursa locala reglabila. apoi pentru varianta aval (comutatorul K închis la dreapta).1. [V] [A] [Ω] [Ω] [W] [W] [W] [W] amonte 1 Reostat 1 aval amonte 2 Reostat 2 aval amonte 3 Reostat 3 aval 3 . se aleg valorile tensiunii de alimentare a montajului.

. Puterea activa se măsoară direct cu wattmetrul. B. UI S Celelalte puteri ale circuitelor de curent alternativ sunt: . unitatea de măsură Volt Amper Reactiv. egala cu Q= UI sinφ [VAR]. Dacǎ u = 2 U sin ωt şi i = 2I sin (ωt − ϕ) . I2 I2 I2 U * R bm * ϕ I = I1 I = I1 * w * R ad I = I1 U U Fig. P P cos ϕ = = este factorul de putere al circuitului. puterea reactiva Q si puterea aparenta S.puterea reactiva Q [VAR]. Puterea activǎ P consumatǎ de un receptor monofazat sau debitatǎ de o sursǎ monofazatǎ care are la borne tensiunea u şi este parcurs de curentul i se defineşte ca valoarea medie a puterii instantanee p=u·i pe un numǎr întreg de perioade: nT ~ 1 P=~ nT ∫0 p = u ⋅i = u ⋅ i dt Dacǎ u şi i sunt sunt mǎrimi sinusoidale având valorile instantanee: u = 2 U sin ωt . 1. Măsurarea puterii active cu wattmetrul electrodinamic Curentul I absorbit de receptor parcurge bobina fixǎ (de curent) a wattmetrului. este alimentatǎ la tensiunea U şi este parcursǎ de un curent I2 conform figurii 2. Puterea aparentǎ nu se măsoară direct. Măsurarea puterilor în circuitele monofazate de curent alternativ Pentru circuitele monofazate de curent alternativ se definesc următoarele puteri: puterea instantanee p. 2. puterea aparentǎ S [VA]. egala cu S= UI= P 2 + Q 2 [VA]. i = 2I sin (ωt − ϕ) curentul i fiind defazat cu unghiul φ în urma tensiunii atunci puterea activǎ P rezultǎ: P=UI cosφ [W]. Puterea reactiva se măsoară direct cu varmetrul. atunci: 4 . unitatea de măsură Volt Amper. în timp ce bobina mobilǎ a acestuia în serie cu o rezistenţǎ adiţionalǎ Ra. puterea activa P. se calculează.5.5.

7) Schemele de montaj ale wattmetrelor pentru măsurarea puterii active în circuitele monofazate sunt prezentate în figura 2. scara wattmetrului electrodinamic fiind astfel uniformǎ 2) Bornele de intrare ale bobinelor de curent şi tensiune sunt marcate distinctiv. iar citirea se considerǎ negativa. K' Determinarea acesteia se face pe baza valorilor nominale ale tensiunii. I2 = ≅ deoarece: R WU = R bm + R a >>> X WU Z WU R WU Deviaţia α a wattmetrului este proporţionalǎ cu valorile efective ale curenţilor prin cele 2 bobine şi cu cosinusul unghiului dintre aceştia: U α = kI1 I 2 cos ϕ = kI cos ϕ = k 'UI cos ϕ = k ' P . U U I1 = I . se recomandǎ urmǎrirea simultanǎ a tensiunii şi curentului cu ajutorul unor aparate corespunzătoare. 2. se inverseazǎ polaritatea uneia dintre borne (de regulǎ a celei de tensiune). Un=300V. 1 5) Din relaţia α = K ' P => P = α = K W α unde KW este constanta wattmetrului.6.a varianta amonte (bobina de tensiune este conectata înaintea bobinei de curent) si în figura 2. cosφn=1. iar pentru tensiuni mai mari se utilizează transformatoare de tensiune cu tensiunea nominalǎ secundarǎ de 100V. αmax=150 => K W = = 10W / div 150 6) Întrucât este posibilǎ supraîncǎrcarea bobinelor de curent sau tensiune fǎrǎ ca deviaţia acului indicator al wattmetrului sǎ depǎşeascǎ valoarea maximǎ. 3) Dacǎ unghiul de defazaj φ dintre tensiune şi curent depǎşeşte 900 (cosφ<0. RWU Observaţii: 1) Deviaţia α a wattmetrului este proporţionalǎ cu puterea activǎ. cu curent nominal secundar de 5A sau 1A. curentului şi factorului de putere (de regulǎ = 1) valori pentru care deviaţia α=αmax: P U I cos ϕn KW = n = n n [W/div] α max α max 5 ⋅ 300 ⋅1 Exemplu: In=5A.b varianta aval (bobina de tensiune este conectata după bobina de curent). atunci P>0. Pentru a obţine deviaţia în sensul normal al scǎrii. asigurându-se astfel deviaţia acului indicator în sensul normal al scalei gradate.6. 5 . *P * W IA IA * W A A * W R WU RA RA R WU U~ V R V R U~ RV RV a) b) Fig. Extinderea domeniului de curent se realizează fie prin conectarea secţiunilor bobinei fixe în montaj serie sau paralel (în raport 1:4) fie prin utilizarea transformatoarelor de curent.6. 4) În cazul în care tensiunea de alimentare a bobinei de tensiune a wattmetrului depăşeşte valoarea nominalǎ a acesteia extinderea domeniului de tensiune se realizeazǎ pânǎ la 1200V prin conectarea în circuitul de tensiune a unor rezistenţe adiţionale. deviaţia devine negativǎ. P<0).

7. se aleg valorile tensiunii de alimentare a montajului.montajul amonte: PR = PW − R A I A − R WI I A U2 U2 . ca sursa locala reglabila. 2. Pentru o valoare aleasa a tensiunii si un tip de receptor ales se citesc indicaţiile wattmetrului.montajul aval: PG = PW + R A I A + R WI I A 8) În cazul mǎsurǎrii puterilor active la un cosφ scǎzut. Pentru măsurarea tensiunii de la bornele sarcinii se alege un voltmetru digital (cu RV>>Z. 2. Măsurarea puterii active in circuitul de curent alternativ 6 .montajul amonte: PG = PW + + R V R WU 2 2 . Z= impedanţa receptorului) in montaj aval fata de ampermetru. respectiv debitate de sursa G se vor folosi relaţiile: a) Puterea consumatǎ de receptor PR: 2 2 .montajul aval: PR = PW − − R V R WU b) Puterea debitatǎ de sursǎ PG: U2 U2 . Desfăşurarea lucrării Pentru măsurarea puterii active in circuitul monofazat de curent alternativ prin metoda directa cu ajutorul wattmetrului se realizează montajul prezentat in schema electrica din figura 2. Pentru eliminarea erorilor determinate de consumurile proprii ale aparatelor la determinarea puterilor absorbite de receptorul R.7. ampermetrului si voltmetrului. apar erori suplimentare de mǎsurare datoritǎ inductivitǎţii bobinei de tensiune a wattmetrului. Cu ajutorul autotransformatorului monofazat ATR. Pentru măsurarea puterii active absorbite de receptor se alege varianta amonte a bobinelor wattmetrului. I W A ATR L V R U C U1 Fig.

U Z= . S = UI = P 2 + Q 2 . factorul de putere al receptorului si defazajul dintre UI tensiunea si curentul prin receptor (defazajul receptorului). X = Z sin ϕ .2. rezistenta si reactanţa receptorului. Q = UI sin ϕ. puterea reactiva si puterea aparenta absorbite de receptor. Relaţiile de calcul ale mărimilor indirect măsurabile sunt: 2 2 P = PR = PW − R A I A − RWI I A .2. I Tabelul 2. ϕ = arccos(cos ϕ). impedanţa. Datele experimentale si valorile mărimilor calculate cu relaţiile prezentate mai jos se trec in tabelul 2. R = Z cos ϕ. puterea activa absorbita de receptor. U I PW RA RWI P cosφ φ Q S Z R X Receptor [V] [A] [W] [Ω] [ Ω ] [W] [ 0 ] [VAR] [VA] [Ω] [ Ω ] [ Ω ] Rezistiv Rezistiv- inductiv Rezistiv- capacitiv Rezistiv- inductiv- capacitiv 7 . P cos ϕ =.