DOXOLOGY: LORD I OFFER YOU MY LIFE I will be good learning all the way

All from the heart, these things I do
All that I am, all that I have I'll make you proud because I love you
I lay them down before You, oh Lord I'll be alright, I'll be OK
All my regrets, all my acclaims I will be fine
The joy and the pain, I'm making them Yours And I'll be good all the way
All from the heart, these things I do
I'll make you proud because I do
Lord, I offer my life to You
I love you so
Everything I've been through, use it for Your glory
Lord I offer my days to You I will stand tall and I'll try not to fall
Lifting my praise to You as a pleasing sacrifice As I reach all of my goals
Lord I offer You my life I will go on,and I will move on
All because of you
Things in the past, things yet unseen For you
Wishes and dreams that are yet to come true
I'll be alright, I'll be OK
All of my heart, all of my praise I will be good learning all the way
My heart and my hands are lifted to You All from the heart, these things I do
I'll make you proud because I love you
Lord, I offer my life to You I'll be alright, I'll be OK
Everything I've been through, use it for Your glory I will be fine
And I'll be good all the way
Lord I offer my days to You
All from the heart, these things I do
Lifting my praise to You as a pleasing sacrifice I'll make you proud because I do
Lord I offer You my life I love you so.
I love you so.
Lord, I offer my life to You I love you so.
Everything I've been through, use it for Your glory
Lord I offer my days to You
GRADUATION SONG: PANIBAGONG BUKAS
Lifting my praise to You as a pleasing sacrifice
Kay sarapgunitianmgaalaalanglumipas
Lord I offer You my life Tilabakalian langnangtayo’ymangarap
Sapaglipasngoras
Hinubogtayongpanahon
WELCOME SONG: I’LL BE ALRIGHT Matatagnatingnakayananmgapagsuboknahamon
It's time for me to let you know
I am so glad that I have you Chrorus:
Through all these years Paalamnaakingkaibigan, guro at kamag-aral
I am so thankful Dalakoangalaalanasaati’ynagdaan
Muntinatingmgapangarap
Now that I've grown Dalanginkosamaykapal
I'll always be thinking of you Nawa’ysapanibagongbukas
With all the things you taught me so Tayo ay magtagumpay…
Always remember Tagumpay…
I'll be alright, I'll be OK Ito naangtakdangorasnatayo ay magwawalay

saan a Tattaom nagaget da napulkok Iti lubong pagdidinnamagan Ngem managdaydayawda. Aglipay ken Ablan (Ken //:Kabangibang ken gan- dadduma pay) gannaet ay! Da Marcos ken Escoda Inda ap-apalan:// Annak mo a kalalatakan Ay asin! Nagan mo inkam iwaragawag Iti amin a sangalubongan (Repeat III) Ilocos Norte tampok amianan mst Sikat tangsit kailokuan (2X) . Kas katibker kat Cordillera narang-ay panagbiag da Sin-aw mo taaw a sarmingan ii ii Dilavo ken Davila barbaryo mi ti Dakam amin nga annakmo amianan Di maikuspil ken mapagtalkan Ti taeng mi. Ingget gasat nga ili kalkalsadam ti nalapok A ti Dios pinaraburan Tubom isut naemma.Upanglakbayinanglandas Patungosaatingbukas Masakit man sadamdamin Iwananangnakaraan Ngunitdahilsamuntingpangarap Mst Kailangannatingmaglakbay (Back to Chorus 2X) Panangasin Provincial March (Pasuquin Hymn) (Ilocos Norte) i I Pasuquin anakmot nagnaganan Probinsiya a baluarte da’t bilagot Sarikedked ti kailokuan Asideg ka’t baybay. lugar ken ayuyang Ingget tured toy pusok Pagaramidan asin Nga agbiag ti pudno a dalan pagdidinnamagan Inkam amin agkaykaysa Dagup ti il-ili ditoy kailokuan A manalaknib pagsayaatan Ipustamit biag ken amin mi iii Tano agbalin a pagtamdan Karudkodenmit bakasa saminto met sibugan iii Danum arubos na isaang mi diay Ita saklolom (O Norte) kerraang Timmanur banuar pagilian Sungrudanmit kayo taga bantay Da Juan ken Antonio Luna Ay asin.asin kaimasan Ricarte.

] [Type a quote from the document or the summary of an interesting point.[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. You can position the text box anywhere in the document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.] . Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.

Y. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box. 2014.] Department of education Schools division of ilocos norte NAGABUNGAN Elementary School Pasuquin SCHOOL FORM 6 (Sf6) S.[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document.2015 .

Binsang Elementary School B SF1 – GRADE VI MERCURY (SCHOOL REGISTER) SY 2014-2015 (B MARIBEL S. TABUA Teacher .

Binsang Elemen SF4 – GRADE V (MONTHLY LEARNE LEVEL OF PRO SY 2014 MARIBEL S Teach .

.

Binsang Elemen SF5 – GRADE V (REPORT ON PROM OF PROFI SY 2014 MARIBEL S Teac .

Binsang Elemen SF6 – GRADE V (SUMMARIZED PROMOTION & PROFICIE SY 2014 MARIBEL S Teach .

Binsang Eleme RANKING GRADE VI- S MARIBEL Teac .

Binsang Elemen SF6 – GRADE V (DAILY ATTENDAN LEARNE SY 2014 MARIBEL S Teach .

Related Interests