‫راپور مالی ماهوار‬

‫ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ‬

‫وزارت مالیه‬

‫دلو‬
‫سال مالی ‪۱۳۹۶‬‬
‫محتویات‬
‫خالصه‬
‫‪ .1‬خالصه احصایه های مالی حکومت‬
‫‪ .2‬خالصه عواید‬
‫‪ .3‬عواید ماهوار‬
‫‪ .4‬عواید به اساس والیت‬
‫‪ .5‬خالصه مصارف‬
‫‪ .6‬مصارف عملیاتی‬
‫‪ .7‬مصارف به اساس وزارت‬
‫‪ .8‬مصارف به اساس طبقه بندی وظایف حکومت‬
‫‪ .9‬مصارف به اساس والیت‬
‫‪ .10‬مصارف به اساس سکتور های استراتیژی انکشاف ملی افغانستان‬
‫‪ .11‬تمویل‬

‫‪1‬‬
1396
1% 1% ‫و‬ ‫و سال ا‬ ‫م ا‬
4%
1%
4%
‫عواید دا ی از رو سا تا ا و‬
‫م‬

15%
‫ی‬
‫و‬ ‫او و‬
‫ا و ما‬
‫ا م‬ ‫د‬ ‫وم‬ Afs 21.8 bn
‫و‬
2% ‫ته‬ ‫ت یر سبت به سا‬
‫د ا‬ ‫ا‬ ‫و‬
8% 64% ‫ما ی‬ ‫ا‬ 5.5%
‫و ی‬ ‫س و‬ ‫اد و وس‬ ‫د‬ ‫وم‬
‫م‬

Inner Chart is ۱۳۹۶

450000
‫سال‬ ‫ی و دد ماس‬ ۲ ‫راپور ماه‬
400000 Revenue 1396
350000 18000
300000 Revenue 1395 16000

250000 14000
Target 1396 12000
200000 1395 YTD 1396 YTD
10000
150000 8000
‫و‬ ‫و سال ا‬ ‫م ا‬
100000 6000
50000 4000
2000
0
Jad Dal Hou Ham Saw Jaw Sar Asa Sun Miz Aqr Qaw 0
Wages G+S Interest Social Capital
Transfers

AFMIS Download: 18 April 2017 Macro-Fiscal Performance Gender Directorate (MFPD)

2
‫چارت عواید‬
‫به میلیون افغانی‬

‫ت ی عواید‬
‫ای‬ ‫م و‬
60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

‫د‬ ‫تی‬ ‫ا راات عواید مالیاتی در م ایسه به هد‬ ‫د‬ ‫تی‬ ‫ا راات ی عواید در م ایسه به هد‬
‫ای‬ ‫م و‬ ‫ای‬ ‫م و‬
450000
80000
400000
70000
350000
60000
300000
50000
250000
40000
200000
30000
150000
20000 100000
10000 Not including customs revenue 50000
0 0
Jad Dal Hou Ham Saw Jaw Sar Asa Sun Miz Aqr Qaw Jad Dal Hou Ham Saw Jaw Sar Asa Sun Miz Aqr Qaw

Revenue t Revenue t-1 Target t Revenue t Revenue t-1 Target t

‫د‬ ‫ا راات عواید یر مالیاتی در م ایسه به هد ت ی‬ ‫د‬ ‫ا راات عواید مر ی در م ایسه به هد ت ی‬
‫ای‬ ‫م و‬
‫ای‬ ‫م و‬
45000
35000
40000
35000 30000

30000 25000
25000
20000
20000
15000
15000
10000 10000
5000 5000
Not including miscellaneous or social security revenue
0
Jad Dal Hou Ham Saw Jaw Sar Asa Sun Miz Aqr Qaw 0
Jad Dal Hou Ham Saw Jaw Sar Asa Sun Miz Aqr Qaw
Revenue t Revenue t-1 Target t
Revenue t Revenue t-1 Target t

3
‫چارت مصارف‬
‫به میلیون افغانی‬

‫ار رد مصار از رو سا تا ا و‬ ‫در هر ما‬ ‫ا راات مصار‬
450000 60000
400000
50000
350000
300000 40000
250000
30000
200000
150000 20000
100000
10000
50000
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Current Year Last Year Linear Trend of Budget Current Year Last Year Linear Trend of Budget

‫ای‬ ‫مصار ا‬ ‫مصار عم یاتی‬
180000 300000
160000
250000
140000
120000 200000
100000
150000
80000
60000 100000
40000
50000
20000
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Current Year Last Year Linear Trend of Budget Current Year Last Year Linear Trend of Budget

4
5
‫‪200000‬‬
‫‪1395 YTD‬‬ ‫‪1396 YTD‬‬ ‫‪1396 Budget‬‬
‫‪180000‬‬
‫‪Portion of Budget Spent‬‬
‫‪160000‬‬
‫‪140000‬‬
‫‪120000‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪23.0%‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪0.0%‬‬

‫‪100000‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Compensation of Employees‬‬ ‫‪Use of Goods and Services‬‬ ‫‪Interest‬‬ ‫‪Social Transfers‬‬ ‫‪Gross Acquisition of Nonfinancial‬‬
‫‪Assets‬‬

‫وزارت های عمده اجرایی ‪ -‬مصارف انکشافی‬ ‫وزارتهای عمده اجرایی ‪ -‬مصارف عملیاتی‬
‫‪Rate‬‬ ‫‪Rate‬‬
‫‪2.8%‬‬ ‫وزارت امور داخله‬ ‫‪1‬‬ ‫‪120.7%‬‬ ‫آکادمی ساینس‬ ‫‪1‬‬
‫‪0.5%‬‬ ‫وزارت حج و اوقاف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪64.3%‬‬ ‫اداره کارتوگرافی و جیودیزی‬ ‫‪2‬‬
‫‪0.4%‬‬ ‫وزارت معادن و صنایع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20.2%‬‬ ‫وزارت تجارت‬ ‫‪3‬‬
‫‪0.3%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19.3%‬‬ ‫ولسی جرگه‬ ‫‪4‬‬
‫‪0.3%‬‬ ‫اداره مستقل ارگنهای محل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫مشرانو جرگه‬ ‫‪5‬‬
‫‪0.1%‬‬ ‫وزارت انکشاف دهات‬ ‫‪6‬‬ ‫‪16.3%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪6‬‬
‫‪0.0%‬‬ ‫شرکت برشنا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12.6%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪7‬‬
‫‪0.0%‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12.3%‬‬ ‫سرویس محافظت از رئیس جمهور‬ ‫‪8‬‬
‫‪0.0%‬‬ ‫اداره استاندردهای ملی افغانستان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫اداره مرکزی احصائیه‬ ‫‪9‬‬
‫‪9.0%‬‬ ‫وزارت دولت در امور پارلمانی‬ ‫‪10‬‬

‫ده وزارت عمده ‪ -‬مصارف انکشافی (نرخ اجراا ت)‬ ‫ده وزارت عمده ‪ -‬مصارف عملیاتی ( نرخ اجراا ت)‬
‫‪Rate‬‬ ‫‪Rate‬‬
‫‪2.8%‬‬ ‫وزارت امور داخله‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫وزارت دفاع‬ ‫‪1‬‬
‫‪0.4%‬‬ ‫وزارت معادن و صنایع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫وزارت داخله‬ ‫‪2‬‬
‫‪0.3%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪16.3%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪3‬‬
‫‪0.3%‬‬ ‫اداره مستقل ارگانهای محل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪4‬‬
‫‪0.5%‬‬ ‫وزارت حج و اوقاف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7.7%‬‬ ‫وزارت شهداء و معلولین‬ ‫‪5‬‬
‫‪0.1%‬‬ ‫وزارت شهر سازی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12.6%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪6‬‬
‫شاروالی های‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬ ‫‪7‬‬
‫‪0.0%‬‬ ‫شرکت برشنا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19.3%‬‬ ‫ولسی جرگه‬ ‫‪8‬‬
‫‪0.0%‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬ ‫‪9‬‬ ‫‪120.7%‬‬ ‫آکادمی ساینس‬ ‫‪9‬‬
‫کمسیون عالی انرژی اتمی افغانستان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12.3%‬‬ ‫سرویس محافظت از رئیس جمهور‬ ‫‪10‬‬
‫‪16.7%‬‬ ‫اجراا ت مورد انتظار‬ ‫‪16.7%‬‬ ‫اجراا ت مورد انتظار‬

‫‪6‬‬
‫ومت‬ ‫دو ‪ :۱‬الصه ا صایه های مالی‬
‫مرور‬ ‫رشد‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫جدول منابع و استفاده از وجوه‬
‫از شروع سال تا کنون‬ ‫ماه‬ ‫ماه ‪2‬‬ ‫بودجه از شروع سال تا ماه ‪2‬‬ ‫ماه ‪2‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪2‬‬ ‫به میلیون افغانی‬
‫م و‬ ‫وم‬ ‫ی مالی‬
‫م‬ ‫د‬ ‫م و‬ ‫ا مد د‬ ‫مود و‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪39.8%‬‬ ‫‪21978‬‬ ‫‪44060‬‬ ‫‪386721‬‬ ‫‪15725‬‬ ‫‪49905‬‬ ‫عواید‬
‫‪-69%‬‬ ‫‪-83.1%‬‬ ‫‪1210‬‬ ‫‪4642‬‬ ‫‪78791‬‬ ‫‪7154‬‬ ‫‪15042‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫یاددا ت‬ ‫‪-59%‬‬ ‫‪-82.5%‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪11565‬‬ ‫‪859‬‬ ‫‪1665‬‬ ‫ثا‬ ‫مال ا‬
‫‪-86%‬‬ ‫‪-81.6%‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪24673‬‬ ‫‪1621‬‬ ‫‪3024‬‬ ‫ا د و م اد‬ ‫مال ا‬
‫سال ا و م مو ا و د‬ ‫و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-62%‬‬ ‫‪-64.0%‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪978‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪97‬‬ ‫ادد‬ ‫اال‬ ‫مال ا‬
‫‪44‬‬ ‫د دو ما ول ال‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪-74%‬‬ ‫‪-86.8%‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪1284‬‬ ‫‪5417‬‬ ‫‪1916‬‬ ‫‪4873‬‬ ‫اس و دما‬ ‫اال‬ ‫مال ا‬
‫مد‬ ‫ی می ود‬ ‫م و‬ ‫ا‬ ‫‪-58%‬‬ ‫‪-82.3%‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪30004‬‬ ‫‪2547‬‬ ‫‪5059‬‬ ‫لم ی‬ ‫ا‬ ‫اال‬ ‫مال ا‬
‫د ما دو م و‬ ‫ا د‬ ‫‪ 21.98‬م‬ ‫‪-67%‬‬ ‫‪-74.2%‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪324‬‬ ‫مال ا‬ ‫سا‬
‫س‬ ‫ا د د‬ ‫م‬ ‫د س‬ ‫‪-24%‬‬ ‫‪119.9%‬‬ ‫‪12216‬‬ ‫‪22297‬‬ ‫‪258803‬‬ ‫‪5556‬‬ ‫‪29281‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫ا ما ول‬ ‫و دد‬ ‫م و‬ ‫‪-24%‬‬ ‫‪119.9%‬‬ ‫‪12216‬‬ ‫‪22297‬‬ ‫‪5556‬‬ ‫‪29281‬‬ ‫ا ی‬ ‫ا‬ ‫وم‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لم ی‬ ‫سا ما ها‬
‫ا‬ ‫د س و‬ ‫د ی‬ ‫‪1396‬‬
‫‪228%‬‬ ‫‪219.0%‬‬ ‫‪8401‬‬ ‫‪16967‬‬ ‫‪43907‬‬ ‫‪2634‬‬ ‫‪5171‬‬ ‫سایر عواید‬
‫د‬ ‫و د م و‬ ‫س‬ ‫سا ود‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪13.3%‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪224‬‬ ‫و د اد‬
‫دو د سال‬ ‫‪39.8%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪33.1%‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪1199‬‬ ‫‪6333‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪833‬‬ ‫وش اس و دما‬
‫د م و‬ ‫ا د‬ ‫‪ 1395‬می‬ ‫‪-39%‬‬ ‫‪-42.3%‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪2363‬‬ ‫‪26698‬‬ ‫‪1819‬‬ ‫‪3855‬‬ ‫م ا‬
‫و سال‬ ‫دو ما‬ ‫و د‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪-59.9%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪67‬‬ ‫ی ‪ -‬و ال ی ا و س‬ ‫ا س‬
‫و د‬ ‫‪ 12%‬م‬ ‫و‬ ‫ا و‬ ‫‪6708%‬‬ ‫‪4927.5%‬‬ ‫‪6489‬‬ ‫‪13144‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪193‬‬ ‫و د‬ ‫سا‬
‫د د دو ما ول ‪ 1395‬می‬ ‫م و‬ ‫‪-63%‬‬ ‫‪-60.4%‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪5221‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪410‬‬ ‫اعانه های اجتماعی‬
‫ا د‬
‫و د د دو ما ول ‪1396‬‬ ‫‪ -‬م و‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪-17.1%‬‬ ‫‪12882‬‬ ‫‪14704‬‬ ‫‪261063‬‬ ‫‪15540‬‬ ‫‪19168‬‬ ‫مصارف‬
‫‪-22%‬‬ ‫‪-14.4%‬‬ ‫‪11588‬‬ ‫‪13203‬‬ ‫‪175778‬‬ ‫‪13545‬‬ ‫‪16913‬‬ ‫مزد کارمندان‬
‫د می سد و ما‬ ‫‪ 11%‬و د‬
‫‪-49%‬‬ ‫‪-54.3%‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪84939‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪1853‬‬ ‫استفاده اجناس و خدمات‬
‫د‬ ‫ها ی ‪ 5.6%‬و د‬ ‫دو‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصرف سرمایه ثابت‬
‫ل می د د‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مفاد‬
‫د ما دو و د دو ما ول‬ ‫‪-‬م ا‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫سبسایدی ها‬
‫ب ‪ 17%‬و‬ ‫م مو ی‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫دو د سال‬ ‫‪ 23%‬م‬ ‫‪796%‬‬ ‫‪1423.9%‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪468‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪52‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫اد د دو ما‬ ‫ود‬ ‫می ا د ‪5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سایر مصارف‬
‫سد س‬ ‫م‬
‫‪-4%‬‬ ‫‪4828.3%‬‬ ‫‪9096‬‬ ‫‪29356‬‬ ‫‪125659‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪30737‬‬ ‫بیالنس عادی خالص‬
‫می ا د‬ ‫س د ما دو مث‬ ‫‪-‬‬
‫و د‬ ‫ا د د م و‬
‫‪-95%‬‬ ‫‪-95.3%‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪110939‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪342‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالیاتی‬
‫م‬ ‫د‬ ‫می ا د‬ ‫م ا‬ ‫‪-95%‬‬ ‫‪-95.3%‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪342‬‬ ‫دارایی های ثابت‬
‫می ا د‬ ‫دو د سال‬ ‫‪-95%‬‬ ‫‪-94.9%‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪344‬‬ ‫سب د ی ا ثا‬
‫امه‬ ‫وا‬
‫‪5%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫)‪(-‬‬ ‫وش د ی ا ثا‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تغییر در موجودی ها‬
‫و‬ ‫و د م‬ ‫م مو‬ ‫از رو سا تاا و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اقالم بهادار‬
‫و‬ ‫و سال ا‬ ‫د‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫دارایی های غیر تولیدی‬

‫ا‬ ‫و د م ها م‬ ‫عادی‬ ‫ال‬ ‫بیال‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-5848.2%‬‬ ‫‪9080‬‬ ‫‪29340‬‬ ‫‪14719‬‬ ‫‪-158‬‬ ‫‪30395‬‬ ‫قرض دهی‪/‬قرض گیری خالص‬
‫د‬ ‫ا و م ا‬ ‫دول‬ ‫د‬ ‫مد‬
‫س‬
‫‪-4%‬‬ ‫‪-5848.2%‬‬ ‫‪-9080‬‬ ‫‪-29340‬‬ ‫‪-14719‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪-30468‬‬ ‫معامالت در دارایی های مالی‬
‫س ال‬ ‫قر ه یری قر ه دهی ال‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-653.6%‬‬ ‫‪-8936‬‬ ‫‪-29351‬‬ ‫‪1614‬‬ ‫‪-29358‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬
‫مالی‬ ‫ی ا‬ ‫د‬ ‫سب ال‬ ‫اد م ها‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-653.6%‬‬ ‫‪-8936‬‬ ‫‪-29351‬‬ ‫‪1614‬‬ ‫‪-29358‬‬ ‫و دد ی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫و د ا ی‬
‫‪-101%‬‬ ‫‪-90.1%‬‬ ‫‪-144‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪-1456‬‬ ‫‪-1110‬‬ ‫مجموع قروض گرفته شده خالص‬
‫‪-115%‬‬ ‫‪-100.8%‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪-1456‬‬ ‫‪-1110‬‬ ‫و دد ی‬
‫‪-7674851%‬‬ ‫‪734589.4%‬‬ ‫‪-156‬‬ ‫‪-156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫و د ا ی‬

‫‪-‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تفاوت‬

‫‪7‬‬
‫دو ‪ :۲‬الصه عواید‬

‫مرور ی‬ ‫سال به سال‬ ‫تفاوت‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫به میلیون افغانی‬
‫هدفکنون از شروع سال تا کنون ماه‬
‫سال تا‬
‫هدف ‪ -‬از شروع از‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪2‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪2‬‬
‫مد‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫و د وس‬ ‫م و‬
‫د‬ ‫ما ش م‬
‫‪40%‬‬ ‫‪-11.7%‬‬ ‫‪-24.3%‬‬ ‫‪29036.0‬‬ ‫‪386721.4‬‬ ‫‪21977.9‬‬ ‫‪15725.0‬‬ ‫‪44060.3‬‬ ‫‪49905.0‬‬ ‫مجموع عواید‬
‫‪-4%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪9625.8‬‬ ‫‪127918.9‬‬ ‫‪9762.3‬‬ ‫‪10169.2‬‬ ‫‪21762.8‬‬ ‫‪20623.7‬‬ ‫عواید داخلی‬
‫یاددا ت‬
‫‪-83%‬‬ ‫‪-69.1%‬‬ ‫‪-79.4%‬‬ ‫‪5875.1‬‬ ‫‪78790.7‬‬ ‫‪1210.0‬‬ ‫‪7153.9‬‬ ‫‪4642.1‬‬ ‫‪15042.0‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫د د دو ما ول‬ ‫‪ -‬م مو و د م و‬ ‫‪-83%‬‬ ‫‪-58.9%‬‬ ‫‪-83.7%‬‬ ‫‪921.5‬‬ ‫‪11565.1‬‬ ‫‪149.9‬‬ ‫‪859.0‬‬ ‫‪683.8‬‬ ‫‪1664.9‬‬ ‫مالیات ثابت‬
‫د دو‬ ‫‪ 21.76%‬م ا د م ا د ی م و‬ ‫‪-82%‬‬ ‫‪-86.1%‬‬ ‫‪-82.5%‬‬ ‫‪1703.2‬‬ ‫‪24673.0‬‬ ‫‪298.0‬‬ ‫‪1620.9‬‬ ‫‪419.6‬‬ ‫‪3023.6‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬
‫و می ا د ها د ما ‪ 2‬م ‪ 9.7‬م ا د‬ ‫م ها‬ ‫‪-64%‬‬ ‫‪-61.8%‬‬ ‫‪-83.0%‬‬ ‫‪89.1‬‬ ‫‪977.8‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪97.0‬‬ ‫مالیات بر جایدات ها‬
‫دد س‬ ‫و د ما د ی م و‬ ‫‪-87%‬‬ ‫‪-73.6%‬‬ ‫‪-58.5%‬‬ ‫‪610.7‬‬ ‫‪5416.8‬‬ ‫‪253.2‬‬ ‫‪1916.0‬‬ ‫‪1284.4‬‬ ‫‪4873.3‬‬ ‫مالیات بر فروشات‬
‫د‬ ‫د م و‬ ‫‪ -‬د دو ما ول ‪ 17.6%‬و د‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪350.3‬‬ ‫‪6154.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪169.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪324.4‬‬ ‫سایری مالیات‬
‫د س‬ ‫س و ‪ 7.6‬م ا د ها د ما دلو م و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪107.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫جریمه های مالیاتی‬
‫‪-82%‬‬ ‫‪-58.3%‬‬ ‫‪-79.5%‬‬ ‫‪2200.3‬‬ ‫‪30003.9‬‬ ‫‪450.0‬‬ ‫‪2546.9‬‬ ‫‪2109.6‬‬ ‫‪5058.7‬‬ ‫مالیات بر عوارض گمرکی و واردات‬
‫و د ‪5.5%‬‬ ‫و سال ا و م و‬ ‫‪-‬‬
‫د‬ ‫دو د ‪ 1395‬ود س ما و د م و‬ ‫‪184%‬‬ ‫‪206.7%‬‬ ‫‪128.0%‬‬ ‫‪3750.7‬‬ ‫‪49128.2‬‬ ‫‪8552.4‬‬ ‫‪3015.3‬‬ ‫‪17120.7‬‬ ‫‪5581.7‬‬ ‫عواید غیر مالیاتی‬
‫دو د سال ی ود‬ ‫د ی د ما دو ‪ 4%‬م‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪-7.9%‬‬ ‫‪-24.7%‬‬ ‫‪155.9‬‬ ‫‪2394.3‬‬ ‫‪117.4‬‬ ‫‪103.6‬‬ ‫‪206.1‬‬ ‫‪223.6‬‬ ‫عایدات از جایداد های اصلی‬
‫س‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪44.0%‬‬ ‫‪40.3%‬‬ ‫‪522.0‬‬ ‫‪6333.5‬‬ ‫‪732.3‬‬ ‫‪550.1‬‬ ‫‪1199.3‬‬ ‫‪832.8‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬
‫د د ما دو ‪78.6%‬‬ ‫مال ا ی م و‬ ‫‪ -‬ود‬ ‫‪-42%‬‬ ‫‪-37.3%‬‬ ‫‪-49.1%‬‬ ‫‪2015.7‬‬ ‫‪25025.6‬‬ ‫‪1025.9‬‬ ‫‪1760.6‬‬ ‫‪2307.4‬‬ ‫‪3681.5‬‬ ‫فیس های اداری‬
‫ل می د د‬ ‫م مو و د د ی‬ ‫‪-54%‬‬ ‫‪43.9%‬‬ ‫‪-97.0%‬‬ ‫‪428.6‬‬ ‫‪4521.7‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫رویالتی ها‬
‫‪-59%‬‬ ‫‪-68.3%‬‬ ‫‪-81.6%‬‬ ‫‪130.4‬‬ ‫‪1672.3‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪58.0‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪173.8‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬
‫اس و دما‬ ‫های رو به ر د و ا‬ ‫‪-‬ب‬ ‫‪-98%‬‬ ‫‪-91.6%‬‬ ‫‪-99.9%‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫‪1640.3‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫صنایع استخراجی‬
‫د مد مال ا‬ ‫های رو به اه مال ا ها‬ ‫‪-‬ب‬ ‫‪4928%‬‬ ‫‪6708.1%‬‬ ‫‪6326.3%‬‬ ‫‪101.0‬‬ ‫‪2319.1‬‬ ‫‪6488.6‬‬ ‫‪129.1‬‬ ‫‪13144.4‬‬ ‫‪193.1‬‬ ‫عواید متفرقه‬
‫س ا د و سا مال ا ها ا ش مود‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪-60%‬‬ ‫‪-62.6%‬‬ ‫‪-54.5%‬‬ ‫‪332.5‬‬ ‫‪5221.3‬‬ ‫‪151.1‬‬ ‫‪381.3‬‬ ‫‪153.3‬‬ ‫‪410.3‬‬ ‫اعانه های اجتماعی‬
‫مم س سا ا‬ ‫د و دم‬ ‫د‬ ‫س‬
‫‪120%‬‬ ‫‪-23.9%‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪19410.2‬‬ ‫‪258802.5‬‬ ‫‪12215.5‬‬ ‫‪5555.8‬‬ ‫‪22297.5‬‬ ‫‪29281.3‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫دد‬ ‫د ا و د وا و‬
‫‪120%‬‬ ‫‪-23.9%‬‬ ‫‪12215.5‬‬ ‫‪5555.8‬‬ ‫‪22297.5‬‬ ‫‪29281.3‬‬ ‫کشور های خارجی‬
‫‪405%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪12215.5‬‬ ‫‪2418.1‬‬ ‫‪22297.5‬‬ ‫‪21176.4‬‬ ‫کشور های خارجی‪ -‬عادی‬
‫امه‬ ‫وا‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3137.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪8105.0‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‬
‫م ها‬ ‫وم‬ ‫د وس‬ ‫عواید دا ی م مو و د م و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‪ -‬عادی‬
‫مو ل د ا امل م ود‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‪-‬انکشافی‬
‫د سال ل‬ ‫م‬ ‫ش س‬ ‫د‬ ‫سا به سا م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‬
‫ول‬ ‫ا ب مو ل د ا ا ل م ود‬ ‫م ای بالعو و و‬
‫ی‬ ‫م سد ما‬ ‫م‬ ‫و ا ا ال ها م‬ ‫ا د م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‪ -‬انکشافی‬
‫منبع‪ :‬وزارت مالیه ‪ ،‬ریاست پالیسی مالی‬

‫‪8‬‬
‫دو ‪ :۳‬عواید ماهوار‬

‫‪1396‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪Year:‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Month:‬‬

‫‪21977.9‬‬ ‫‪22082.4‬‬ ‫‪15725.0‬‬ ‫‪34180.0‬‬ ‫مجموع عواید‬
‫‪9762.3‬‬ ‫‪12000.5‬‬ ‫‪10169.2‬‬ ‫‪10454.5‬‬ ‫عواید داخ لی‬

‫‪1210.0‬‬ ‫‪3432.2‬‬ ‫‪7153.9‬‬ ‫‪7888.0‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫‪149.9‬‬ ‫‪533.8‬‬ ‫‪859.0‬‬ ‫‪806.0‬‬ ‫مالیات ثابت‬
‫‪298.0‬‬ ‫‪121.6‬‬ ‫‪1620.9‬‬ ‫‪1402.7‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬
‫‪15.1‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪54.9‬‬ ‫مالیات بر دارایی‬
‫‪253.2‬‬ ‫‪1031.2‬‬ ‫‪1916.0‬‬ ‫‪2957.3‬‬ ‫مالیات بر فروشات‬
‫‪169.1‬‬ ‫‪155.3‬‬ ‫سایر مالیات‬
‫‪43.7‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫جریمه های مالیاتی‬
‫‪450.0‬‬ ‫‪1659.6‬‬ ‫‪2546.9‬‬ ‫‪2511.9‬‬ ‫عوارض گمرکی‪ ،‬مالیات بر واردات‬

‫‪8552.4‬‬ ‫‪8568.3‬‬ ‫‪3015.3‬‬ ‫‪2566.5‬‬ ‫عواید غیر مالیاتی‬
‫‪117.4‬‬ ‫‪88.6‬‬ ‫‪103.6‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫عاید دارایی های عمده‬
‫‪732.3‬‬ ‫‪467.0‬‬ ‫‪550.1‬‬ ‫‪282.7‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬
‫‪1025.9‬‬ ‫‪1281.5‬‬ ‫‪1760.6‬‬ ‫‪1920.9‬‬ ‫فیس اداری‬
‫‪13.0‬‬ ‫‪39.6‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫رویالتی ها‬
‫‪24.0‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪58.0‬‬ ‫‪115.9‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬
‫‪0.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫صنعت استخراج‬
‫‪6488.6‬‬ ‫‪6655.8‬‬ ‫‪129.1‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫عواید متفرقه‬
‫‪151.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪381.3‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫سهمیه های اجتماعی‬

‫‪12215.5‬‬ ‫‪10081.9‬‬ ‫‪5555.8‬‬ ‫‪23725.5‬‬ ‫کمکهای بالعوض‬
‫‪12215.5‬‬ ‫‪10081.9‬‬ ‫‪5555.8‬‬ ‫‪23725.5‬‬ ‫کشورهای خارجی‬
‫‪12215.5‬‬ ‫‪10081.9‬‬ ‫‪2418.1‬‬ ‫‪18758.2‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪3137.7‬‬ ‫‪4967.3‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫مؤسسات بین المللی‬
‫مؤسسات بین المللی ‪ -‬عادی‬
‫مؤسسات بین المللی ‪ -‬انکشافی‬
‫سایر واحدهای حکومتی‬
‫سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬عادی‬
‫سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬انکشافی‬

‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی اداره امور مالی‬

‫‪9‬‬
‫والیت‬ ‫دو ‪ :۴‬عواید با اسا‬
‫فیصدی رشد ماهوار‬
‫مرور ی‬ ‫‪YTD %‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬
‫و د وس‬ ‫و ی م و‬ ‫سال‬ ‫ماه به ماه سال به‬ ‫هدف‬ ‫هدف‬ ‫ماه ‪2‬‬ ‫ماه ‪1‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪2‬‬
‫‪-8.8%‬‬ ‫‪-7.9%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪19028.0‬‬ ‫‪181.2‬‬ ‫‪198.7‬‬ ‫‪196.9‬‬ ‫‪378.1‬‬ ‫‪358.6‬‬ ‫کابل‬
‫د‬ ‫ما ش م‬ ‫ها م‬ ‫وال و و‬
‫‪15.1%‬‬ ‫‪29.6%‬‬ ‫‪6.9%‬‬ ‫‪181.3‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫کاپیسا‬
‫‪-47.5%‬‬ ‫‪24.4%‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪320.6‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫پروان‬
‫‪ -72.5%‬یاددا ت‬ ‫‪-38.6%‬‬ ‫‪5.8%‬‬ ‫‪232.3‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫وردگ‬
‫‪-23.8%‬‬ ‫‪-42.7%‬‬ ‫‪12.5%‬‬ ‫‪176.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫لوگر‬
‫‪1.0%‬‬ ‫‪-6.3%‬‬ ‫‪18.2%‬‬ ‫‪14956.4‬‬ ‫‪1314.2‬‬ ‫‪1301.2‬‬ ‫‪1402.8‬‬ ‫‪2717.0‬‬ ‫‪2286.3‬‬ ‫ننگرهار‬
‫‪1396‬‬ ‫‪ 41% -‬و ‪ 59%‬و د د دو ما‬ ‫‪-3.7%‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫‪214.3‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫لغمان‬
‫و‬ ‫ا ا م‬ ‫ب وس و‬ ‫‪19.9%‬‬ ‫‪-77.9%‬‬ ‫‪52.9%‬‬ ‫‪95.5‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫پنجشیر‬
‫‪-40.0%‬‬ ‫‪9.7%‬‬ ‫‪8.5%‬‬ ‫‪373.8‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪31.7‬‬ ‫‪36.8‬‬ ‫بغالن‬
‫د س‬ ‫م و‬ ‫ا د وال ا‬ ‫‪ 59.5%‬مس و‬ ‫‪-8.6%‬‬ ‫‪16.5%‬‬ ‫‪185.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫بامیان‬
‫و د ا‬ ‫ا‬ ‫‪- -37.1%‬‬ ‫‪-12.7%‬‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫‪424.2‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪54.8‬‬ ‫غزنی‬
‫وال ا‬ ‫د د‬ ‫م و‬ ‫و د‬ ‫‪-2.5%‬‬ ‫‪-56.6%‬‬ ‫‪53.8%‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪40.8‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫پکتیکا‬
‫‪-51.8%‬‬ ‫‪-19.6%‬‬ ‫‪18.7%‬‬ ‫‪661.3‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪114.6‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪123.8‬‬ ‫‪171.5‬‬ ‫پکتیا‬
‫د‬ ‫مود‬ ‫م‬ ‫‪1‬م ا د ای‬ ‫‪-64.8%‬‬ ‫‪-37.2%‬‬ ‫‪18.0%‬‬ ‫‪293.1‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪113.3‬‬ ‫خوست‬
‫م‬ ‫و د‬ ‫‪ - -15.5%‬م موال وال ا س د‬ ‫‪-8.6%‬‬ ‫‪14.6%‬‬ ‫‪169.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫کنر‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫نورستان‬
‫ا‬ ‫ی‬ ‫و د م‬ ‫می د‬ ‫و‬ ‫‪-69.4%‬‬ ‫‪-61.0%‬‬ ‫‪12.0%‬‬ ‫‪308.6‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫بدخشان‬
‫ا ل می ود‬ ‫‪-47.2%‬‬ ‫‪-25.5%‬‬ ‫‪9.5%‬‬ ‫‪367.5‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫تخار‬
‫‪32.8%‬‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫‪34.2%‬‬ ‫‪350.9‬‬ ‫‪56.9‬‬ ‫‪42.8‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪120.1‬‬ ‫‪94.6‬‬ ‫کندز‬
‫‪-45.1%‬‬ ‫‪-23.4%‬‬ ‫‪10.3%‬‬ ‫‪162.6‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫سمنگان‬
‫وا امه‪:‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪-17.9%‬‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫‪20608.6‬‬ ‫‪1009.5‬‬ ‫‪982.1‬‬ ‫‪1229.5‬‬ ‫‪2239.0‬‬ ‫‪1862.6‬‬ ‫بلخ‬
‫‪-39.0%‬‬ ‫‪11.0%‬‬ ‫‪8.7%‬‬ ‫‪168.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫سرپل‬
‫‪-68.5%‬‬ ‫‪-32.5%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪177.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫غور‬
‫وال ا‬ ‫س‬ ‫وال م س د‬ ‫والیات ا س ا‬ ‫‪-27.7%‬‬ ‫‪13.4%‬‬ ‫‪7.1%‬‬ ‫‪131.5‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫دایکندی‬
‫ود‬ ‫و م سوب م‬ ‫س و د ا د‬ ‫‪-65.1%‬‬ ‫‪-85.2%‬‬ ‫‪8.1%‬‬ ‫‪57.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫ارزگان‬
‫‪-67.3%‬‬ ‫‪-15.8%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪104.8‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫زابل‬
‫ما‬ ‫س‬ ‫ما به ما م‬ ‫‪24.8%‬‬ ‫‪-20.3%‬‬ ‫‪8.9%‬‬ ‫‪13680.9‬‬ ‫‪539.9‬‬ ‫‪432.5‬‬ ‫‪677.1‬‬ ‫‪1217.0‬‬ ‫‪930.5‬‬ ‫کندهار‬
‫‪-41.0%‬‬ ‫‪-39.4%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪308.2‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫‪40.2‬‬ ‫جوزجان‬
‫د سال‬ ‫ما‬ ‫س‬ ‫سا به سا م‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪-5.9%‬‬ ‫‪71.6%‬‬ ‫‪394.3‬‬ ‫‪136.8‬‬ ‫‪134.0‬‬ ‫‪145.5‬‬ ‫‪282.3‬‬ ‫‪261.8‬‬ ‫فاریاب‬
‫‪-50.9%‬‬ ‫‪97.6%‬‬ ‫‪9.3%‬‬ ‫‪614.9‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪77.6‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪95.7‬‬ ‫هلمند‬
‫‪-44.3%‬‬ ‫‪-1.7%‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪128.6‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫بادغیس‬
‫‪-27.3%‬‬ ‫‪-35.1%‬‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫‪22650.9‬‬ ‫‪1204.3‬‬ ‫‪1656.0‬‬ ‫‪1855.7‬‬ ‫‪3060.0‬‬ ‫‪3238.9‬‬ ‫هرات‬
‫‪-28.2%‬‬ ‫‪-12.5%‬‬ ‫‪211.1%‬‬ ‫‪297.6‬‬ ‫‪293.1‬‬ ‫‪408.3‬‬ ‫‪335.0‬‬ ‫‪628.1‬‬ ‫‪760.0‬‬ ‫فراه‬
‫‪-21.6%‬‬ ‫‪9.2%‬‬ ‫‪266.2%‬‬ ‫‪541.7‬‬ ‫‪752.8‬‬ ‫‪960.0‬‬ ‫‪689.3‬‬ ‫‪1442.1‬‬ ‫‪1913.5‬‬ ‫نیمروز‬
‫‪13.7%‬‬ ‫‪-20.6%‬‬ ‫‪14.1%‬‬ ‫‪63181.8‬‬ ‫‪3953.4‬‬ ‫‪3476.0‬‬ ‫‪4978.5‬‬ ‫‪8931.9‬‬ ‫‪8041.4‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تادیات برون مرزی‬
‫‪-4.0%‬‬ ‫‪-18.7%‬‬ ‫‪13.5%‬‬ ‫‪161708.6 9762.3‬‬ ‫‪10169.2‬‬ ‫‪12000.6 21762.9‬‬ ‫‪20623.7‬‬ ‫مجموع‬

‫‪10‬‬
‫دو ‪ :۵‬الصه مصار‬
‫ی‪:‬‬ ‫فیصدی از شروع سال تا اکنون‬
‫مرور‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫میلیون افغانی‬
‫ا‬ ‫و‬ ‫ما ش‬ ‫اد‬ ‫د‬ ‫م ی‬ ‫ا‬ ‫و یم‬ ‫بودجه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪2‬‬ ‫ماه ‪1‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪2‬‬
‫مو سا ما ی و‬ ‫س‬ ‫و م ا ا‬ ‫می‬ ‫اال‬ ‫د‬ ‫وم‬ ‫مد د‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪415365.3‬‬ ‫‪12899.1 15884.1‬‬ ‫‪1823.2‬‬ ‫‪14722.2‬‬ ‫‪19512.0‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫د‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫‪36338.6‬‬ ‫و و ا تیاطی ‪o/w‬‬
‫‪12897.8‬‬ ‫‪15883.0‬‬ ‫‪1822.1‬‬ ‫‪14719.9‬‬ ‫‪19509.7‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬
‫یاددا ت‬
‫‪7.5%‬‬ ‫‪175778.2‬‬ ‫‪11588.4 13544.6‬‬ ‫‪1614.2‬‬ ‫‪13202.6‬‬ ‫‪16912.6‬‬ ‫حقوق و معاشات کارمندان‬
‫‪7.5%‬‬ ‫‪175778.2‬‬ ‫‪11588.36 13544.61 3368.023‬‬ ‫‪13202.6‬‬ ‫‪16912.63‬‬ ‫اد‬ ‫ود‬
‫سد س‬ ‫م‬ ‫‪ -‬د دو ما ول سال ‪ 3.5%‬ما ود‬ ‫‪11009.4 12797.9‬‬ ‫‪1591.5‬‬ ‫‪12600.9‬‬ ‫‪16075.8‬‬ ‫مزد و معاشات‬
‫و سال ا و د م ا س ا سال‬ ‫اال م ا ا‬ ‫‪-‬م ا‬ ‫‪9600.0‬‬ ‫‪11051.5‬‬ ‫‪1420.6‬‬ ‫‪11020.6‬‬ ‫‪14165.1‬‬ ‫مزد و معاشات نقدی‬
‫س‬ ‫ش د‬ ‫می‬ ‫ما و‬ ‫و‬ ‫م ا‬ ‫‪1300.9‬‬ ‫‪1745.7‬‬ ‫‪166.1‬‬ ‫‪1467.0‬‬ ‫‪1909.9‬‬ ‫مزد و معاشات جنسی‬
‫د ود‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪113.4‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫پیش پرداخت مزد و معاشات‬
‫‪144.2‬‬ ‫‪178.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪144.3‬‬ ‫‪187.7‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫د ‪403.7‬‬ ‫ا ‪ 20%‬اد ه م‬ ‫د اد ه‬ ‫س‬ ‫‪144.2‬‬ ‫‪178.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪144.3‬‬ ‫‪187.7‬‬ ‫مزایای اجتماعی نقدی‬
‫م ا د ود س‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی جنسی‬
‫امل م ا‬ ‫‪-‬‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ب سا‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-14.8‬‬ ‫‪-24.3‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪-15.2‬‬ ‫‪-25.8‬‬ ‫برگشت معاشات‬
‫ا شد‬ ‫اس و دما‬ ‫و سا‬ ‫وم‬ ‫م ما و‬ ‫‪449.6‬‬ ‫‪592.9‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪472.6‬‬ ‫‪674.8‬‬ ‫سایر حقوق و امتیازات‬
‫دو د سال‬ ‫د ماس ا‬ ‫سو‬ ‫د‬ ‫س‬
‫‪1.1%‬‬ ‫‪84939.1‬‬ ‫‪738.3‬‬ ‫‪1615.5‬‬ ‫‪203.5‬‬ ‫‪941.8‬‬ ‫‪1852.8‬‬ ‫استفاده از اجناس و خدمات‬
‫ا‬ ‫م‬ ‫ا شد‬ ‫س‬ ‫ش د‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪38531.0‬‬ ‫‪688.1‬‬ ‫‪720.2‬‬ ‫‪233.8‬‬ ‫‪891.6‬‬ ‫‪954.0‬‬ ‫اد‬ ‫ود‬
‫‪.‬‬
‫‪142.9‬‬ ‫‪152.3‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪166.3‬‬ ‫‪183.5‬‬ ‫سفر‬
‫‪17.2‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪47.8‬‬ ‫ارتباطات‬
‫امه‪:‬‬ ‫وا‬
‫‪124.6‬‬ ‫‪779.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪124.6‬‬ ‫‪791.0‬‬ ‫خدمات قراردادی‬
‫‪39.7‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫‪90.8‬‬ ‫ترمیمات و حفظ و مراقبت‬
‫م اد‬ ‫د‬ ‫مول‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م مو‬ ‫ا ال‬ ‫م مو مصار‬
‫‪59.9‬‬ ‫‪91.6‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪81.4‬‬ ‫‪110.5‬‬ ‫تسهیالت‬
‫ای‬ ‫و ود‬ ‫اد‬ ‫ود‬ ‫بود ه اص ی‬ ‫‪284.5‬‬ ‫‪309.4‬‬ ‫‪127.1‬‬ ‫‪411.6‬‬ ‫‪450.6‬‬ ‫روغنیات‬
‫‪69.4‬‬ ‫‪170.2‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪75.9‬‬ ‫‪178.7‬‬ ‫استفاده های دیگر از اجناس و خدمات‬
‫دد و‬ ‫ا‬ ‫ا م ا‬ ‫د‬ ‫م ا‬ ‫مصار عادی س‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫ابزار و مواد (< ‪)50,000‬‬
‫و و ا‬ ‫د ها م و‬ ‫و مثال‬ ‫م دد‬ ‫سب د ی ثا‬ ‫م‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫مصارف دیگر‬
‫ود‬ ‫ا‬ ‫اد م ا د ما م‬ ‫ود‬ ‫ا مساو‬ ‫م ا ا و‬ ‫د‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪139.6‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪55.6‬‬ ‫‪141.4‬‬ ‫پیش پرداختها و مصارف برگشتی‬
‫م دد‬ ‫س‬ ‫اد و‬ ‫ا ی امل‬
‫‪23.0%‬‬ ‫‪345.5‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مفاد‬
‫ا‬ ‫ا م‬ ‫و‬ ‫مد ما د‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫اال‬ ‫س دارایی های یر مالی م‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫به غیر اتباع‬
‫اد م دد م ا د‬ ‫مد‬ ‫ا م ا‬
‫‪6.8%‬‬ ‫‪7024.5‬‬ ‫‪475.6‬‬ ‫‪380.4‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪480.3‬‬ ‫‪402.2‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی‬
‫ا سی ا ل‬ ‫د‬ ‫ل م ا‬ ‫و و امتیازات و ارم دا م مو‬ ‫پردا ت‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫سب ساییدیها‬
‫م ا د د‬ ‫م اس‬ ‫ا ا د دو‬ ‫ا مدد مال ا‬ ‫د‬
‫‪12.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به واحدهای اداری و سایر مؤسسات‬
‫ام ا‬ ‫ا مد‬ ‫ما د ی‬ ‫ما ی‬ ‫ا‬ ‫ا ا و سهم‬ ‫م د وم‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬عادی‬
‫مو د‬ ‫امل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫مو د م دد‬ ‫امل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ما ی‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫د و سا‬ ‫د د ها ا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫م ال‬ ‫م دد‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫و م د‬ ‫م ا د‬ ‫ا مد‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬عادی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬انکشافی‬
‫دما م و ی و‬ ‫وم‬ ‫ی ما د‬ ‫م‬ ‫و دمات‬ ‫ا ا‬ ‫‪462.9‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪462.9‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫تامینات اجتماعی‬
‫امل م دد‬ ‫ای ا د‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایر انتقاالت اجتماعی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مساعدتهای اجتماعی‬
‫ا‬ ‫م‬ ‫دد‬ ‫و ش‬ ‫م و‬ ‫د ها س‬ ‫ا‬ ‫س ساییدی ا‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫پیش پرداخت سب ساییدیها‪ ،‬کمکهای بالعوض‬
‫اد م دد‬ ‫ا‬ ‫ا دول ی‬ ‫د‬

‫د ولی د م ا ل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ا م سس‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا ت االت‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪110939.3‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪343.7‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪344.3‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬
‫ا د و سب سا د ها‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ما د‬ ‫د س‬ ‫دما ی‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪8768.8‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫اد‬ ‫ود‬
‫‪16.2‬‬ ‫‪342.5‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪342.1‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالی‬
‫دد‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫پردا ت م اد م اد‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫فروش زمین و ساختمانها‬
‫‪3.4‬‬ ‫‪332.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪332.2‬‬ ‫ساختمانها و ساختارها‬
‫مو ل‬ ‫مس‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫ا‬ ‫ود‬ ‫امل د ه س‬ ‫و و ا تیاطی‬
‫‪14.0‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫ماشین االت‪/‬تجهیزات (>‪)50,000‬‬
‫ود‬ ‫ا یم و د‬ ‫د د س س سال و و‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫م ا د‬
‫ش‬ ‫ی ا‬ ‫ود‬ ‫اد‬ ‫ا سال‬ ‫د‬ ‫ود و‬ ‫و د ا‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اسناد بهادار‬
‫د‬ ‫م‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫زمین‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫پیش پرداختهای عمده‬

‫اقالم قابل یادداشت‪:‬‬
‫‪36338.6‬‬ ‫وجوه احتیاطی‬

‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی ادارۀ امور مالی‬

‫‪11‬‬
‫عم یاتی‬ ‫دو ‪ :۶‬مصار‬
‫مرور ی‬ ‫‪ ٪‬از شروع‬
‫رشد ماهانه‬ ‫فیصدی‬ ‫سال تا اکنون‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫میلیون افغانی‬
‫سال به سال‬ ‫ماه به ماه‬ ‫بودجه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪2‬‬ ‫ماه ‪1‬‬ ‫سال تا ماه ‪2‬‬ ‫از شروع‬
‫ساس و‬ ‫م ای‬ ‫ی م ا‬ ‫م و‬
‫‪-12.3%‬‬ ‫‪254.4%‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪229344.6‬‬ ‫‪12845.5 14647.7‬‬ ‫‪3624.3‬‬ ‫‪14668.7‬‬ ‫‪18271.9‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫اد‬ ‫ود‬ ‫س‬ ‫ا ما م ا‬ ‫می د‬ ‫‪-12.3%‬‬ ‫‪254.5%‬‬ ‫‪12844.3 14646.5‬‬ ‫‪3623.2‬‬ ‫‪14666.3‬‬ ‫‪18269.7‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬
‫د‬ ‫می‬ ‫و‬
‫‪-14.4%‬‬ ‫‪244.1%‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪175778.2‬‬ ‫‪11588.4‬‬ ‫‪13544.6‬‬ ‫‪3368.0‬‬ ‫‪13202.6‬‬ ‫‪16912.6‬‬ ‫حقوق و معاشات‬
‫وت‬ ‫‪-14.0%‬‬ ‫‪235.9%‬‬ ‫‪11009.4‬‬ ‫‪12797.9‬‬ ‫‪3277.9‬‬ ‫‪12600.9‬‬ ‫‪16075.8‬‬ ‫مزد و معاشات‬
‫‪-13.1%‬‬ ‫‪208.3%‬‬ ‫‪9600.0‬‬ ‫‪11051.5‬‬ ‫‪3113.6‬‬ ‫‪11020.6‬‬ ‫‪14165.1‬‬ ‫مزد و معاشات نقدی‬
‫‪-25.5%‬‬ ‫‪692.2%‬‬ ‫‪1300.9‬‬ ‫‪1745.7‬‬ ‫‪164.2‬‬ ‫‪1467.0‬‬ ‫‪1909.9‬‬ ‫مزد و معاشات جنسی‬
‫دو ما‬ ‫م ا ی ا ال‬ ‫م ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12957%‬‬ ‫‪271168%‬‬ ‫‪108.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪113.4‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫پیش پرداخت مزد و معاشات‬
‫م ا ی می ا د‬ ‫‪ 6.4%‬م مو ود‬ ‫‪-19.1%‬‬ ‫‪1400.0%‬‬ ‫‪144.2‬‬ ‫‪178.1‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪144.3‬‬ ‫‪187.7‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫‪-19.1%‬‬ ‫‪1400.0%‬‬ ‫‪144.2‬‬ ‫‪178.1‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪144.3‬‬ ‫‪187.7‬‬ ‫مزایای اجتماعی نقدی‬
‫م ا ی ا ال ‪ 12.3%‬د م ا س‬ ‫‪-‬م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی جنسی‬
‫س‬ ‫دو د سال ی ا ش د‬ ‫ا‬ ‫‪-38.9%‬‬ ‫‪926.4%‬‬ ‫‪-14.8‬‬ ‫‪-24.3‬‬ ‫‪-1.4‬‬ ‫‪-15.2‬‬ ‫‪-25.8‬‬ ‫برگشت معاشات‬
‫‪-24.2%‬‬ ‫‪448.6%‬‬ ‫‪449.6‬‬ ‫‪592.9‬‬ ‫‪82.0‬‬ ‫‪472.6‬‬ ‫‪674.8‬‬ ‫سایر معاشات‬
‫شد‬ ‫ما د‬ ‫د ‪ 2.5%‬س‬
‫س‬ ‫‪-4.5%‬‬ ‫‪194.3%‬‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪38531.0‬‬ ‫‪688.1‬‬ ‫‪720.2‬‬ ‫‪233.8‬‬ ‫‪891.6‬‬ ‫‪954.0‬‬ ‫استفادۀ اجناس و خدمات‬
‫سفر‬
‫ه و اال‬ ‫م‬ ‫م ا‬ ‫‪-‬د‬ ‫‪34.0%‬‬
‫‪-60.6%‬‬
‫‪360.5%‬‬
‫‪323.9%‬‬
‫‪142.6‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪106.4‬‬
‫‪43.7‬‬
‫‪31.0‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪166.0‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪137.4‬‬
‫‪47.8‬‬ ‫ارتباطات‬
‫ود س‬ ‫ما ی‬ ‫‪28.9%‬‬ ‫‪803.5%‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫‪58.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫خدمات قراردادی‬
‫‪ 50,000‬می ا د‬ ‫م‬ ‫‪ -‬اس و وسا ی‬ ‫‪-42.3%‬‬ ‫‪79.9%‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫‪90.8‬‬ ‫حفظ و مراقبت‬
‫‪-34.6%‬‬ ‫‪218.0%‬‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪91.6‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪81.4‬‬ ‫‪110.5‬‬ ‫تسهیالت‬
‫د س‬ ‫د‬ ‫اس و دما‬ ‫ا‬ ‫‪-8.0%‬‬ ‫‪101.5%‬‬ ‫‪284.5‬‬ ‫‪309.4‬‬ ‫‪141.2‬‬ ‫‪411.6‬‬ ‫‪450.6‬‬ ‫روغنیات‬
‫س ما م‬ ‫‪64.1%‬‬ ‫‪724.9%‬‬ ‫‪69.4‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪75.9‬‬ ‫‪50.7‬‬ ‫استفاده های دیگر از اجناس و خدمات‬
‫د‬ ‫م ا ها ساسا م ا ا سا‬ ‫‪-‬م ا‬ ‫‪-75.1%‬‬ ‫‪26.8%‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫ابزار و مواد (< ‪)50,000‬‬
‫‪181.9%‬‬ ‫‪480.4%‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫سایر مصارف‬
‫ل می‬ ‫م ای‬ ‫ا و ‪ 90%‬م ا‬ ‫‪355.6%‬‬ ‫‪3051.0%‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪55.6‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫پیش پرداخت ها و برگشت مصارف‬
‫د د‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23.0%‬‬ ‫‪345.5‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مفاد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫به غیر اتباع‬

‫‪25.0%‬‬ ‫‪2082.9%‬‬ ‫‪8.1%‬‬ ‫‪5921.0‬‬ ‫‪475.6‬‬ ‫‪380.4‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪480.3‬‬ ‫‪402.2‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی‬
‫امه‬ ‫وا‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫سب ساییدیها‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به واحدهای حکومتی و سایر مؤسسات‬
‫م اد‬ ‫د‬ ‫مول‬ ‫م مو م ا‬ ‫ا ال‬ ‫م مو مصار‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫ای‬ ‫دو ش اد و‬ ‫وم‬ ‫عادی ود‬ ‫بود‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومت ‪ -‬عادی‬
‫ا‬ ‫ا‬ ‫م ا ی‬ ‫اد‬ ‫ود‬ ‫دد س‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومت ‪ -‬انکشافی‬
‫ام ا م ی‬ ‫د‬ ‫ا یم‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪1423.9%‬‬ ‫‪2024.6%‬‬ ‫‪462.9‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪462.9‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫تامینات اجتماعی‬
‫س اد م و د‬ ‫ولو‬ ‫د‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایر انتقاالت اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مساعدتهای اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫پیش پرداخت سب ساییدیها‪ ،‬کمکهای بالعوض‬
‫ای‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وم‬ ‫بود ا ا ی ود‬
‫ش ود‬ ‫م دد م ا د‬ ‫وم ی‬ ‫وس د‬
‫ا‬ ‫ا س ا م دد و‬ ‫اد و مد د‬ ‫امل م ا‬ ‫‪463.1%‬‬ ‫‪2141.6%‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪8768.8‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬
‫ای‬ ‫مو ل م و د ود‬ ‫م و مد ا وس دو‬ ‫‪872.1%‬‬ ‫‪-3103.3%‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیرمالی‬
‫مد اد م د‬ ‫و ا ا ود‬ ‫ا د سا‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫فروش زمین و ساختمان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ساختمانها و ساختارها‬
‫‪600.5%‬‬ ‫‪2141.6%‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫ماشین آالت ‪ /‬تجهیزات (>‪)50,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اسناد بهادار‬
‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫زمین‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫پیش پرداختهای عمده‬
‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی ادارۀ امور مالی‬

‫‪12‬‬
‫وزارت‬ ‫به اسا‬ ‫دو ‪ :۷‬مصار‬
‫مرور ی‬ ‫فیصدی از شروع سال تا اکنونتغیرا ت ‪%‬‬
‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬
‫بودجه از آغاز سال تا کنون ماه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪2‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪2‬‬
‫‪-17.8%‬‬ ‫‪-23.7%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪415365.3‬‬ ‫‪13054.7‬‬ ‫‪15884.1‬‬ ‫‪14877.9‬‬ ‫‪19512.0‬‬ ‫مصارف مجموعی‬
‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫اد د م‬ ‫‪371720.7‬‬ ‫‪12902.4‬‬ ‫‪15205.0‬‬ ‫‪14702.5‬‬ ‫‪18800.3‬‬
‫یو‬ ‫ا ود‬ ‫د‬ ‫وم و‬ ‫‪-4.9%‬‬ ‫‪-18.8%‬‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪58604.6‬‬ ‫‪3317.1‬‬ ‫‪3486.8‬‬ ‫‪3317.1‬‬ ‫‪4084.3‬‬ ‫وزارت امور داخله‬
‫د‬ ‫م ا د‬ ‫و‬ ‫سد‬ ‫م‬ ‫‪-34.8%‬‬ ‫‪-40.6%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪67510.2‬‬ ‫‪3416.4‬‬ ‫‪5242.8‬‬ ‫‪3569.4‬‬ ‫‪6007.9‬‬ ‫وزارت دفاع ملی‬
‫‪-11.4%‬‬ ‫‪-15.8%‬‬ ‫‪0.7%‬‬ ‫‪6074.9‬‬ ‫‪44.6‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬
‫یاددا ت‬ ‫‪807.9%‬‬ ‫‪121.9%‬‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫‪1804.8‬‬ ‫‪107.3‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪195.9‬‬ ‫‪88.3‬‬ ‫ریاست محافظت رییس جمهور‬
‫‪-37.9%‬‬ ‫‪-23.8%‬‬ ‫‪16.1%‬‬ ‫‪14575.3‬‬ ‫‪1300.2‬‬ ‫‪2094.8‬‬ ‫‪2352.1‬‬ ‫‪3086.3‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬
‫‪-24.8%‬‬ ‫‪-28.8%‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪148569.7‬‬ ‫‪8185.6‬‬ ‫‪10886.5‬‬ ‫‪9478.9‬‬ ‫‪13319.5‬‬ ‫مجموع مصارف سکتور امنیت‬
‫ا‬ ‫م‬ ‫د س و‬ ‫‪ -‬م ا‬
‫ما ی و ا م‬ ‫م و‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫دفتر رییس جمهور‬
‫‪31.4%‬‬ ‫‪19.1%‬‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫‪491.8‬‬ ‫‪66.7‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪90.9‬‬ ‫‪76.4‬‬ ‫مشرانو جرگه شورای ملی‬
‫ود‬ ‫اد ‪5%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫‪18.2%‬‬ ‫‪1616.3‬‬ ‫‪195.5‬‬ ‫‪193.4‬‬ ‫‪294.8‬‬ ‫‪297.1‬‬ ‫ولسی جرگه شورای ملی‬
‫د دو ما ول‬ ‫س و ا م و‬ ‫‪8.9%‬‬ ‫‪-8.7%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪3517.3‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫ستره محکمه‬
‫‪23.9%‬‬ ‫‪17.2%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪1137.2‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫وزارت عدلیه‬
‫سال می ا د‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪9.9%‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫‪4904.6‬‬ ‫‪205.0‬‬ ‫‪194.7‬‬ ‫‪322.8‬‬ ‫‪293.7‬‬ ‫اداره امور‬
‫م‬ ‫دد‬ ‫‪ -‬م ا‬ ‫‪151.9%‬‬ ‫‪33.9%‬‬ ‫‪8.1%‬‬ ‫‪138.1‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫وزارت دولت در امور پارلمانی‬
‫د ‪ 1395‬می ا د‬ ‫دو‬ ‫‪-26.6%‬‬ ‫‪-26.2%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪1979.9‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫‪57.5‬‬ ‫‪49.6‬‬ ‫‪67.2‬‬ ‫وزارت حج و اوقاف‬
‫‪-24.8%‬‬ ‫‪-22.7%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪1691.0‬‬ ‫‪65.9‬‬ ‫‪87.6‬‬ ‫‪101.6‬‬ ‫‪131.4‬‬ ‫لوی څارنوالی‬
‫سا‬ ‫م ا‬ ‫د‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫‪-7.6%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪218.4‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫کمیسیون انتخابات‬
‫س ا‬ ‫م‬ ‫‪-25.9%‬‬ ‫‪-53.0%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪521.4‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72.3‬‬ ‫کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی‬
‫می ا د‬ ‫د ما‬ ‫م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪4995.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬
‫‪ -‬ادمی م ی سا س و د‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‬
‫ی‬ ‫و ا و‬ ‫ود‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪164.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری‬
‫‪119.9%‬‬ ‫‪52.0%‬‬ ‫‪3.7%‬‬ ‫‪5364.8‬‬ ‫‪199.4‬‬ ‫‪90.7‬‬ ‫‪199.4‬‬ ‫‪131.2‬‬ ‫اداره مستقل ارگان های محلی‬
‫د‬ ‫د دو ما ول د‬ ‫م ا‬ ‫‪14.2%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪26853.1‬‬ ‫‪889.8‬‬ ‫‪779.0‬‬ ‫‪1192.8‬‬ ‫‪1142.3‬‬ ‫مجموع سکتور حکومتداری‪ ،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬
‫س و م ی د‬ ‫‪ -‬م ا‬
‫وزارت فواید عامه‬
‫س‬ ‫ا ش د‬ ‫ساال‬ ‫م ا‬ ‫‪-86.3%‬‬
‫‪0.9%‬‬
‫‪-87.0%‬‬
‫‪-9.2%‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪3.7%‬‬
‫‪31793.6‬‬
‫‪394.6‬‬
‫‪51.3‬‬
‫‪10.8‬‬
‫‪374.5‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪51.3‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪395.6‬‬
‫‪16.3‬‬ ‫وزارت ترانسپورت و هوانوردی‬
‫دا‬ ‫و‬ ‫م ا‬ ‫ا‬ ‫‪-10.6%‬‬ ‫‪-12.7%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪2715.8‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫وزارت مخابرات‬
‫مومی م‬ ‫اس‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫‪-59.6%‬‬ ‫‪-59.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪10889.1‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪88.8‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪741.6‬‬ ‫شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون‬
‫س‬ ‫می ا شد‬ ‫‪19.8%‬‬ ‫‪19.8%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪25095.1‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫شرکت بریشنا‬
‫ا‬ ‫د‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29.8%‬‬ ‫‪-21.8%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪4332.7‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫وزارت انکشاف شهری‬
‫ا د د ولو ی می ا د‬ ‫ما ی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1297.1‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬
‫‪12.9%‬‬ ‫‪-6.1%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪2965.6‬‬ ‫‪49.3‬‬ ‫‪43.6‬‬ ‫‪59.2‬‬ ‫‪63.1‬‬ ‫وزارت معادن و صنایع‬
‫ش ا ل می‬ ‫دول د‬ ‫‪-46.1%‬‬ ‫‪-60.7%‬‬ ‫‪64.3%‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫اداره جیودیزی و کارتوگرافی‬
‫ا د‬ ‫‪36.9%‬‬ ‫‪-7.8%‬‬ ‫‪7.0%‬‬ ‫‪224.5‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫اداره ملی حفاظت محیط زیست‬
‫‪23.2%‬‬ ‫‪-32.5%‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫‪54.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫کمیسیون عالی انرژی آتومی‬
‫‪-77.3%‬‬ ‫‪-77.3%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫شهروالی ها‬
‫امه‬ ‫وا‬
‫‪-62.9%‬‬ ‫‪-63.5%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪80515.5‬‬ ‫‪217.9‬‬ ‫‪587.7‬‬ ‫‪250.2‬‬ ‫‪684.8‬‬ ‫مجموعه سکتور زیربنا و منابع طبیعی‬

‫ا‬ ‫م‬ ‫م مو‬ ‫ا ال‬ ‫مصار‬ ‫م مو‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪-8.7%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪46068.9‬‬ ‫‪1590.4‬‬ ‫‪1588.1‬‬ ‫‪1590.4‬‬ ‫‪1742.5‬‬ ‫وزارت معارف‬
‫ا م اد‬ ‫د‬ ‫مول‬ ‫‪68.8%‬‬ ‫‪18.4%‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪8018.9‬‬ ‫‪239.5‬‬ ‫‪141.9‬‬ ‫‪309.0‬‬ ‫‪261.1‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬
‫‪-24.2%‬‬ ‫‪-47.7%‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪838.5‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫وزارت اطالعات و فرهنگ‬
‫و‬ ‫اد‬ ‫ود‬ ‫می‬ ‫بود ه عادی ود‬ ‫‪-16.2%‬‬ ‫‪-33.3%‬‬ ‫‪105.3%‬‬ ‫‪270.7‬‬ ‫‪255.3‬‬ ‫‪304.6‬‬ ‫‪285.2‬‬ ‫‪427.2‬‬ ‫اکادمی علوم‬
‫دد‬ ‫ا ی م س می‬ ‫‪-64.1%‬‬ ‫‪-64.7%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪567.2‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫کمیته ملی اولمپیک‬
‫ی س‬ ‫ود‬ ‫ما‬ ‫اد‬ ‫ود‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪-10.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪55764.3‬‬ ‫‪2110.1‬‬ ‫‪2071.5‬‬ ‫‪2209.4‬‬ ‫‪2481.0‬‬ ‫مجموع سکتور معارف‬
‫ا‬ ‫و‬ ‫ولو‬ ‫ا مید‬ ‫ام‬
‫ا د‬ ‫ا‬ ‫ای‬ ‫‪-31.0%‬‬ ‫‪-46.6%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪14300.7‬‬ ‫‪146.6‬‬ ‫‪212.3‬‬ ‫‪167.4‬‬ ‫‪313.5‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬
‫‪-31.0%‬‬ ‫‪-46.6%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪14300.7‬‬ ‫‪146.6‬‬ ‫‪212.3‬‬ ‫‪167.4‬‬ ‫‪313.5‬‬ ‫مجموع سکتور صحت‬

‫‪-33.9%‬‬ ‫‪-45.8%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪9467.9‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫‪113.3‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫‪138.0‬‬ ‫وزارت زراعت‬
‫‪30.9%‬‬ ‫‪-33.9%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪1681.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫وزارت مبارزه با مواد مخدر‬
‫‪-79.6%‬‬ ‫‪-80.7%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪13686.3‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪206.0‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪217.5‬‬ ‫وزارت احیا و انکشف دهات‬
‫‪-61.6%‬‬ ‫‪-66.0%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪24835.8‬‬ ‫‪125.1‬‬ ‫‪325.7‬‬ ‫‪125.1‬‬ ‫‪368.1‬‬ ‫مجموع سکتور زراعت و انکشاف دهات‬

‫‪56.0%‬‬ ‫‪-1.1%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪666.4‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫وزارت سرحدات‪ ،‬اقوام و قبایل‬
‫‪490.9%‬‬ ‫‪309.5%‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫‪8025.2‬‬ ‫‪525.9‬‬ ‫‪89.0‬‬ ‫‪525.9‬‬ ‫‪128.4‬‬ ‫وزارت کار‪ ،‬امور اجتماعی‪،‬شهدا ومعلولین‬
‫‪44.8%‬‬ ‫‪7.7%‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫‪474.4‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان‬
‫‪-41.0%‬‬ ‫‪-30.6%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪263.8‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫وزارت امور زنان‬
‫‪-14.0%‬‬ ‫‪-5.8%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪228.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی‬
‫‪48.8%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪402.0‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫ریاست مستقل انسجام امور کوچی ها‬
‫‪316.6%‬‬ ‫‪189.9%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪10059.9‬‬ ‫‪593.6‬‬ ‫‪142.5‬‬ ‫‪600.8‬‬ ‫‪207.2‬‬ ‫مجموع سکتور مصوونیت اجتماعی‬

‫‪194.9%‬‬ ‫‪135.7%‬‬ ‫‪6.9%‬‬ ‫‪7220.2‬‬ ‫‪461.3‬‬ ‫‪156.4‬‬ ‫‪499.0‬‬ ‫‪211.7‬‬ ‫وزارت مالیه‬
‫‪1261.8%‬‬ ‫‪690.5%‬‬ ‫‪11.9%‬‬ ‫‪1048.3‬‬ ‫‪118.0‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪124.3‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫وزارت تجارت‬
‫‪56.6%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪503.4‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬
‫‪47.8%‬‬ ‫‪-11.0%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪556.5‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫اداره کنترول و تفتیش‬
‫‪44.7%‬‬ ‫‪-9.5%‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫‪163.2‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫اداره احصاییه مرکزی‬
‫‪256.0%‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪330.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫اداره ملی ستندرد‬
‫‪217.2%‬‬ ‫‪138.7%‬‬ ‫‪6.9%‬‬ ‫‪9822.1‬‬ ‫‪633.8‬‬ ‫‪199.8‬‬ ‫‪677.8‬‬ ‫‪283.9‬‬ ‫مجموع سکتور حکومتداری اق تصادی و انکشاف سکتور خصوصی‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪999.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ریزرف های تخصیص نه یافته‬
‫‪-77.6%‬‬ ‫‪-75.4%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪43644.6‬‬ ‫‪152.3‬‬ ‫‪679.1‬‬ ‫‪175.4‬‬ ‫‪711.7‬‬ ‫غیر مشخص‬
‫‪-77.6%‬‬ ‫‪-75.4%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪44644.2‬‬ ‫‪152.3‬‬ ‫‪679.1‬‬ ‫‪175.4‬‬ ‫‪711.7‬‬ ‫مجموع طبقه بندی نشده‬

‫‪13‬‬
‫ومت‬ ‫طب ه ب دی وظای‬ ‫به اسا‬ ‫دو ‪ :۸‬مصار‬

‫مرور‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬
‫ماه ‪2‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪2‬‬
‫ال‬ ‫د‬ ‫ساس‬ ‫م ا‬ ‫‪1282.3‬‬ ‫‪1458.2‬‬ ‫‪1570.9‬‬ ‫‪1842.5‬‬ ‫خدمات عامه‬
‫ود‬ ‫د می د ا م‬ ‫ا دول ‪COFOG‬‬ ‫‪1282.3‬‬ ‫‪1455.1‬‬ ‫‪1570.8‬‬ ‫‪1839.4‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫دس و د‬ ‫ولو‬ ‫د سا ا د‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫س‬
‫‪4907.8‬‬ ‫‪7413.3‬‬ ‫‪6219.6‬‬ ‫‪9253.3‬‬ ‫دفاعی‬
‫یاددا ت‬ ‫‪4893.9‬‬ ‫‪7410.8‬‬ ‫‪6204.9‬‬ ‫‪9250.2‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪13.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫ام‬ ‫دول د دما‬ ‫م‬ ‫و سال ا و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3701.4‬‬ ‫‪3931.5‬‬ ‫‪3772.8‬‬ ‫‪4706.2‬‬ ‫نظم و امنیت عامه‬
‫ام د م ا س ا‬ ‫و م‬ ‫س و دا ی و‬ ‫‪3701.4‬‬ ‫‪3931.5‬‬ ‫‪3772.8‬‬ ‫‪4706.2‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ش‬ ‫د‬ ‫ما‬ ‫س‬ ‫دو د ‪ 1395‬ا ش مود‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫د‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ما ی و م‬ ‫ا م و‬
‫س‬ ‫‪503.0‬‬ ‫‪1078.0‬‬ ‫‪543.4‬‬ ‫‪1238.4‬‬ ‫امور اقتصادی‬
‫‪503.0‬‬ ‫‪745.8‬‬ ‫‪543.4‬‬ ‫‪906.2‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪332.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪332.2‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫امه‬ ‫وا‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫حفظ محیط زیست‬
‫‪15.7‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ا‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫طب ه ب دی الیت های دولت‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫سا ما م ل س‬ ‫دول‬
‫‪17.2‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫مسکن و تسهیالت اجتماعی‬
‫مد می ا د‬ ‫مصار عادی م ا‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ی‬ ‫می ا د‬ ‫مد ا امل م ا ا و‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫ود‬ ‫د‬ ‫سال‬ ‫اد‬ ‫‪150.5‬‬ ‫‪243.9‬‬ ‫‪171.3‬‬ ‫‪346.2‬‬ ‫صحت‬
‫‪150.5‬‬ ‫‪242.9‬‬ ‫‪171.3‬‬ ‫‪345.2‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ی ا س‬ ‫د‬ ‫مد م ا‬ ‫م ا‬ ‫مصار عمد‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪92.1‬‬ ‫‪124.8‬‬ ‫‪109.9‬‬ ‫‪158.2‬‬ ‫سرگرمی‪ ،‬فرهنگ و دین‬
‫‪88.6‬‬ ‫‪113.9‬‬ ‫‪106.4‬‬ ‫‪147.3‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪3.5‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪1828.0‬‬ ‫‪1732.5‬‬ ‫‪1897.6‬‬ ‫‪2006.8‬‬ ‫معارف‬
‫‪1828.0‬‬ ‫‪1732.5‬‬ ‫‪1897.6‬‬ ‫‪2006.8‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪556.6‬‬ ‫‪109.9‬‬ ‫‪559.5‬‬ ‫‪158.3‬‬ ‫مصوونیت اجتماعی‬
‫‪556.6‬‬ ‫‪109.9‬‬ ‫‪559.5‬‬ ‫‪158.3‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف انکشافی‬

‫‪13054.7‬‬ ‫‪16130.2‬‬ ‫‪14877.9‬‬ ‫‪19760.9‬‬ ‫مجموع‬

‫‪14‬‬
‫والیت‬ ‫به اسا‬ ‫دو ‪ :۹‬مصار‬

‫مرور‬ ‫ماه‬ ‫‪YTD‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬
‫رشد ‪%‬‬ ‫ماه ‪2‬‬ ‫سال تا ماه ‪2‬‬ ‫از شروع‬
‫ما‬ ‫ی‬ ‫وال ی می ا د ما م و‬ ‫اد د م ا‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫‪-25.8%‬‬ ‫‪510.5‬‬ ‫‪487.7‬‬ ‫‪513.1‬‬ ‫‪691.7‬‬ ‫کابل‬
‫ا وال ی‬ ‫م‬ ‫ی م ا‬ ‫وم ا س‬ ‫م ا‬ ‫‪-7.2%‬‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫‪88.9‬‬ ‫‪95.9‬‬ ‫‪88.9‬‬ ‫‪98.8‬‬ ‫کاپیسا‬
‫د‬ ‫اث‬
‫‪-21.8%‬‬ ‫‪-21.8%‬‬ ‫‪119.2‬‬ ‫‪152.4‬‬ ‫‪119.2‬‬ ‫‪152.4‬‬ ‫پروان‬
‫‪-48.2%‬‬ ‫‪-48.2%‬‬ ‫‪70.7‬‬ ‫‪136.5‬‬ ‫‪70.7‬‬ ‫‪136.5‬‬ ‫وردک‬
‫‪85.9%‬‬ ‫‪85.9%‬‬ ‫‪85.6‬‬ ‫‪46.0‬‬ ‫‪85.6‬‬ ‫‪46.1‬‬ ‫لوگر‬
‫یاددا ت‬ ‫‪-0.2%‬‬ ‫‪-26.5%‬‬ ‫‪848.9‬‬ ‫‪850.7‬‬ ‫‪848.9‬‬ ‫‪1155.5‬‬ ‫ننگرهار‬
‫‪59.2%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪100.5‬‬ ‫‪63.1‬‬ ‫‪100.5‬‬ ‫‪95.6‬‬ ‫لغمان‬
‫ا شد‬ ‫ا د ما وال ا‬ ‫و‬
‫و سال ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52.8%‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪40.4‬‬ ‫‪61.7‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫پنجشیر‬
‫ا مد د‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫م ا‬ ‫‪-6.0%‬‬ ‫‪-6.0%‬‬ ‫‪149.1‬‬ ‫‪158.6‬‬ ‫‪149.1‬‬ ‫‪158.6‬‬ ‫بغالن‬
‫وال ا س د ا ش د‬ ‫ساس ما و‬ ‫م ا ها‬ ‫‪31.7%‬‬ ‫‪16.0%‬‬ ‫‪54.7‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪54.7‬‬ ‫‪47.2‬‬ ‫بامیان‬
‫ا مد د‬ ‫م ا‬ ‫‪-16.5%‬‬ ‫‪-35.2%‬‬ ‫‪99.3‬‬ ‫‪119.0‬‬ ‫‪99.3‬‬ ‫‪153.3‬‬ ‫غزنی‬
‫م ا‬ ‫س د‬ ‫‪ -‬لو و ل وال ا‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫‪89.4‬‬ ‫‪81.2‬‬ ‫‪89.4‬‬ ‫‪86.1‬‬ ‫پکتیکا‬
‫د‬ ‫م دو سال ل د‬ ‫س‬ ‫‪-40.2%‬‬ ‫‪-40.2%‬‬ ‫‪638.4‬‬ ‫‪1066.7‬‬ ‫‪638.4‬‬ ‫‪1066.7‬‬ ‫پکتیا‬
‫‪0.6%‬‬ ‫‪-21.0%‬‬ ‫‪108.0‬‬ ‫‪107.4‬‬ ‫‪108.0‬‬ ‫‪136.7‬‬ ‫خوست‬
‫‪-49.6%‬‬ ‫‪-53.4%‬‬ ‫‪60.9‬‬ ‫‪120.8‬‬ ‫‪60.9‬‬ ‫‪130.6‬‬ ‫کنر‬
‫‪-71.5%‬‬ ‫‪-71.5%‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫نورستان‬
‫امه‬ ‫وا‬ ‫‪27.5%‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪138.1‬‬ ‫‪108.3‬‬ ‫‪138.1‬‬ ‫‪132.5‬‬ ‫بدخشان‬
‫‪-32.9%‬‬ ‫‪-32.9%‬‬ ‫‪116.9‬‬ ‫‪174.3‬‬ ‫‪116.9‬‬ ‫‪174.3‬‬ ‫تخار‬
‫اسا د ا‬ ‫و‬ ‫وم‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫تادیات برو مرزی‬
‫م و‬ ‫ا وال ا‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫م د د و وس‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪217.1‬‬ ‫‪206.5‬‬ ‫‪217.1‬‬ ‫‪206.5‬‬ ‫کندز‬
‫م دد‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫سمنگان‬
‫‪11.8%‬‬ ‫‪-13.2%‬‬ ‫‪754.2‬‬ ‫‪674.6‬‬ ‫‪754.2‬‬ ‫‪869.2‬‬ ‫بلخ‬
‫‪3.0%‬‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪62.4‬‬ ‫‪60.7‬‬ ‫‪62.4‬‬ ‫‪60.7‬‬ ‫سرپل‬
‫‪-60.3%‬‬ ‫‪-60.3%‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪81.8‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪81.8‬‬ ‫غور‬
‫‪-60.2%‬‬ ‫‪-60.2%‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫دایکندی‬
‫‪-56.1%‬‬ ‫‪-56.1%‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫ارزگان‬
‫‪18.3%‬‬ ‫‪18.3%‬‬ ‫‪72.1‬‬ ‫‪60.9‬‬ ‫‪72.1‬‬ ‫‪60.9‬‬ ‫زابل‬
‫‪-41.4%‬‬ ‫‪-41.4%‬‬ ‫‪761.0‬‬ ‫‪1299.6‬‬ ‫‪761.0‬‬ ‫‪1299.6‬‬ ‫کندهار‬
‫‪104.2%‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪128.1‬‬ ‫‪62.8‬‬ ‫‪128.1‬‬ ‫‪119.4‬‬ ‫جوزجان‬
‫‪-4.6%‬‬ ‫‪-4.6%‬‬ ‫‪154.7‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪154.7‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫فاریاب‬
‫‪-44.1%‬‬ ‫‪-44.1%‬‬ ‫‪471.7‬‬ ‫‪844.3‬‬ ‫‪471.7‬‬ ‫‪844.3‬‬ ‫هلمند‬
‫‪-23.6%‬‬ ‫‪-29.4%‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪64.3‬‬ ‫بادغیس‬
‫‪-35.0%‬‬ ‫‪-35.0%‬‬ ‫‪629.5‬‬ ‫‪968.4‬‬ ‫‪629.5‬‬ ‫‪968.0‬‬ ‫هرات‬
‫‪5.2%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪102.0‬‬ ‫‪97.0‬‬ ‫‪102.0‬‬ ‫‪97.0‬‬ ‫فراه‬
‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫نیمروز‬
‫‪-15.6%‬‬ ‫‪-20.2%‬‬ ‫‪6123.6‬‬ ‫‪7256.2‬‬ ‫‪7944.2‬‬ ‫‪9958.6‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫پرداخت های بیرون مرزی ‪0.0‬‬
‫‪-17.9%‬‬ ‫‪-23.9%‬‬ ‫‪13054.7‬‬ ‫‪15910.6‬‬ ‫‪14877.9‬‬ ‫‪19539.4‬‬ ‫مجموع‬

‫‪15‬‬
‫دو ‪ :۱۱‬مصارف براساس سکتورهای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان‬

‫مرور ی‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬
‫ماه ‪2‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪2‬‬ ‫ارقام به حساب میلیون افغانی می باشد‬
‫‪8,185.6 10,886.5‬‬ ‫‪9,478.9‬‬ ‫‪13,319.5‬‬ ‫امنیت‬
‫ال سی‬ ‫ولو‬ ‫ساس سا ا د‬ ‫اد د م ا‬ ‫‪889.8‬‬ ‫‪779.0‬‬ ‫‪1,192.8‬‬ ‫‪1,142.3‬‬ ‫حکومت داری‪ ،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬
‫ا م ی ا س ا می ا د‬ ‫دول س‬
‫‪217.9‬‬ ‫‪587.7‬‬ ‫‪250.2‬‬ ‫‪684.8‬‬ ‫زیربناء و منابع طبیعی‬
‫ا ال سی دول می ا د‬ ‫اس د د ولو‬
‫‪2,110.1‬‬ ‫‪2,071.5‬‬ ‫‪2,209.4‬‬ ‫‪2,481.0‬‬ ‫تعلیم و تربیه‬
‫یادا ت‬ ‫‪146.6‬‬ ‫‪212.3‬‬ ‫‪167.4‬‬ ‫‪313.5‬‬ ‫صحت‬
‫‪125.1‬‬ ‫‪325.7‬‬ ‫‪125.1‬‬ ‫‪368.1‬‬ ‫زراعت و انکشاف دهات‬
‫سه د‬ ‫وم ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪-‬م ا د س و‬ ‫‪593.6‬‬ ‫‪142.5‬‬ ‫‪600.8‬‬ ‫‪207.2‬‬ ‫حفافظت اجتماعی‬
‫د‬ ‫د‬ ‫م ا‬ ‫‪633.8‬‬ ‫‪199.8‬‬ ‫‪677.8‬‬ ‫‪283.9‬‬ ‫حکومت داری اقتصادی و توسعه سکتور خصوصی‬
‫م ا‬ ‫سه د‬ ‫م‬ ‫د ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪-‬س و‬
‫د‬ ‫د‬ ‫د دو ما ول سال ‪1396‬‬ ‫‪152.3‬‬ ‫‪679.1‬‬ ‫‪175.4‬‬ ‫‪711.7‬‬ ‫متفرقه‬

‫امه‬ ‫وا‬

‫س تورهای ار و ص توس ه م ی ا ا ستا‬
‫ا س ا می ا د ‪ -‬س اد‬ ‫و وس‬ ‫م و ا وب‬ ‫س‬
‫می ما د‬ ‫ا‬ ‫ای اسا‬ ‫ی‬
‫و ها و د ی س‬ ‫د ود‬ ‫س و ا م و‬
‫س‬ ‫ا د د‬ ‫د‬ ‫د ود‬ ‫می و د‬
‫د د‬ ‫ا‬ ‫ولو ها دول د‬

‫‪16‬‬
‫دو ‪ :۱۱‬تموی‬

‫مرور‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬
‫ماه ‪2‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪2‬‬
‫ما د می ا د‬ ‫مو ل س و ا س اد‬ ‫اد د م‬ ‫)‪(9,080.0‬‬ ‫‪158.0‬‬ ‫)‪(29,340.5) (30,467.7‬‬ ‫مجموع تمویل‬

‫یاددا ت‬
‫)‪(8,936.3‬‬ ‫‪1,614.3‬‬ ‫)‪(29,351.4‬‬ ‫)‪(29,357.7‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬
‫یو ا شد د ی‬ ‫شد د‬ ‫ا د د ل وس ا د د‬ ‫)‪(8,936.3‬‬ ‫‪1,614.3‬‬ ‫)‪(29,351.4‬‬ ‫)‪(29,357.7‬‬ ‫دا ی‬
‫شد‬ ‫ا د د‬ ‫د د‬ ‫دو وس‬ ‫می ا د امی‬ ‫)‪(11,553.9‬‬ ‫‪612.3‬‬ ‫)‪(28,310.0‬‬ ‫)‪(24,434.0‬‬ ‫اسعار و سپرده ها‬
‫د ی و ا ش د د ی می ا د‬ ‫)‪(11,710.1‬‬ ‫‪3,390.6‬‬ ‫)‪(28,466.2‬‬ ‫)‪(17,024.4‬‬ ‫حساب واحد خزاین‬
‫ش ال ‪ 9‬م ا د ا ی د ما دو می‬ ‫ا د د‬ ‫‪ -‬مو‬ ‫)‪(40.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫)‪(40.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫حساب های عواید والیتی‬
‫س مد‬ ‫ما‬ ‫‪ 20.26‬س‬ ‫ش م‬ ‫ا د مد‬ ‫‪196.2‬‬ ‫)‪(2,778.3‬‬ ‫‪196.2‬‬ ‫)‪(5,915.1‬‬ ‫حساب های تمویل کننده گان‬
‫می‬ ‫دو د سال‬ ‫ا لم‬ ‫و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,494.5‬‬ ‫سایر حساب های سپرده‬
‫ا د‬
‫‪10.2‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫قرضه‬
‫‪1.2‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫قرضه‬
‫‪9.0‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫پیش پرداخت ها‬
‫امه‬ ‫وا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119.0‬‬ ‫سایر حسابات قابل وصول‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(57.1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(57.1‬‬ ‫تصفیه حسابات‬
‫ساب ا ی ی وم م ا د‬ ‫ا‬ ‫سا وا د زای‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176.0‬‬ ‫سایر دارایی های جاری‬
‫ساب ا ی ساب‬ ‫م ب‬ ‫ساب و د‬ ‫د اسا‬
‫د ل م ا ی سا ا و د و م ا وال ی و سا ا‬ ‫دل‬ ‫‪2,607.4‬‬ ‫‪878.4‬‬ ‫)‪(1,055.3‬‬ ‫)‪(5,051.4‬‬ ‫سایر دارایی ها‬
‫و او د‬ ‫ا س ا و دو و هی‬ ‫دو و هی ا سا‬ ‫‪2,607.4‬‬ ‫‪878.4‬‬ ‫)‪(1,055.3‬‬ ‫)‪(5,051.4‬‬ ‫حسابات عواید والیتی‬
‫اسا م ا د‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ار ی‬

‫ال د‬ ‫د‬ ‫سابات قاب دریا ت اد ا‬ ‫)‪(143.7‬‬ ‫)‪(1,456.4‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫)‪(1,109.9‬‬ ‫کسب خالص مکلفیت های مالی‬
‫وم‬ ‫‪11.9‬‬ ‫)‪(1,456.4‬‬ ‫‪166.6‬‬ ‫)‪(1,110.0‬‬ ‫دا ی‬
‫‪106.6‬‬ ‫‪951.3‬‬ ‫‪225.1‬‬ ‫‪1,058.1‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‬
‫وم‬ ‫د د م‬ ‫ا‬ ‫سابات قاب پردا ت م و‬
‫‪17.3‬‬ ‫‪1,007.9‬‬ ‫‪85.8‬‬ ‫‪1,025.4‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‪ -‬عرضه کننده گان‬
‫م موال وس‬ ‫د‬ ‫مالی اال‬ ‫د ا‬ ‫دارایی های مالی‬ ‫‪89.2‬‬ ‫)‪(56.7‬‬ ‫‪139.3‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‪ -‬سایر‬
‫امل ا د و سها‬ ‫ود مو ا‬ ‫و ی ما د و ی مس د م‬ ‫‪94.9‬‬ ‫)‪(41.3‬‬ ‫‪117.9‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫مکلفیت های حقوق تقاعد‬
‫د‬ ‫ا‬ ‫ا م موس و م‬ ‫س ما م دد ولی د ی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سایر پرداخت ها‬
‫د د‬ ‫مو ی‬ ‫مو د د ل‬ ‫م د‬ ‫)‪(189.6‬‬ ‫)‪(2,366.3‬‬ ‫)‪(176.4‬‬ ‫)‪(2,191.0‬‬ ‫سایر مکلفیت ها‬
‫)‪(155.6‬‬ ‫)‪(0.0‬‬ ‫)‪(155.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ار ی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اسعار خارجی‬
‫)‪(155.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(155.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(0.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫نفع و خساره اسعار‬

‫‪17‬‬