‫راپور مالی ماهوار‬

‫ریاست عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ‬

‫وزارت مالیه‬

‫حوت‬
‫سال مالی ‪۱۳۹۶‬‬
‫محتویات‬
‫خالصه‬
‫‪ .1‬خالصه احصایه های مالی حکومت‬
‫‪ .2‬خالصه عواید‬
‫‪ .3‬عواید ماهوار‬
‫‪ .4‬عواید به اساس والیت‬
‫‪ .5‬خالصه مصارف‬
‫‪ .6‬مصارف عملیاتی‬
‫‪ .7‬مصارف به اساس وزارت‬
‫‪ .8‬مصارف به اساس طبقه بندی وظایف حکومت‬
‫‪ .9‬مصارف به اساس والیت‬
‫‪ .10‬مصارف به اساس سکتور های استراتیژی انکشاف ملی افغانستان‬
‫‪ .11‬تمویل‬

‫‪1‬‬
1396
‫و‬ ‫و سال ا‬ ‫م ا‬
3% 2%
3%
2% 5% ‫عواید دا ی از رو سا تا ا و‬
‫م ت‬

‫ی‬
‫حا م ت ا و و ح و‬
‫ا و ما‬
‫ح ومت‬ Afs 33.9 bn
15% ‫و‬
‫حت‬ ‫ت یر سبت به سا قب‬
60% ‫ات‬ ‫ا‬ ‫تو‬
4% ‫ما ی‬ ‫حا ت‬ 5.2%
6%
‫و ی‬ ‫س و‬ ‫و وس‬ ‫ا‬ ‫ح ومت‬
‫م‬

Inner Chart is 1396

450000
400000
‫ماس‬ ‫ت ی‬
۳ ‫راپور ماه‬
Revenue 1396
350000 40000
300000 Revenue 1395 35000
250000 30000
Target 1396
200000 25000 1395 YTD 1396 YTD

150000 20000
15000 ‫و‬ ‫و سال ا‬ ‫تم ا‬
100000
10000
50000
5000
0
Jad Dal Hou Ham Saw Jaw Sar Asa Sun Miz Aqr Qaw 0
Wages G+S Interest Social Capital
Transfers

AFMIS Download: 24 April 2017 Macro-Fiscal Performance Gender Directorate (MFPD)

2
‫چارت عواید‬
‫به میلیون افغانی‬

‫ت ی عواید‬
‫ای‬ ‫م و‬
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

‫د‬ ‫تی‬ ‫ا راات عواید مالیاتی در م ایسه به هد‬ ‫د‬ ‫تی‬ ‫ا راات ی عواید در م ایسه به هد‬
‫ای‬ ‫م و‬ ‫ای‬ ‫م و‬
450000
80000
400000
70000
350000
60000
300000
50000
250000
40000
200000
30000
150000
20000 100000
10000 Not including customs revenue 50000
0 0
Jad Dal Hou Ham Saw Jaw Sar Asa Sun Miz Aqr Qaw Jad Dal Hou Ham Saw Jaw Sar Asa Sun Miz Aqr Qaw

Revenue t Revenue t-1 Target t Revenue t Revenue t-1 Target t

‫د‬ ‫ا راات عواید یر مالیاتی در م ایسه به هد ت ی‬ ‫د‬ ‫ا راات عواید مر ی در م ایسه به هد ت ی‬
‫ای‬ ‫م و‬
‫ای‬ ‫م و‬
45000
35000
40000
35000 30000

30000 25000
25000
20000
20000
15000
15000
10000 10000
5000 5000
Not including miscellaneous or social security revenue
0
Jad Dal Hou Ham Saw Jaw Sar Asa Sun Miz Aqr Qaw 0
Jad Dal Hou Ham Saw Jaw Sar Asa Sun Miz Aqr Qaw
Revenue t Revenue t-1 Target t
Revenue t Revenue t-1 Target t

3
‫چارت مصارف‬
‫به میلیون افغانی‬

‫ار رد ی مصار از رو سا تا ا و‬ ‫ا راات مصار در هر ما‬
450000 60000
400000
50000
350000
300000 40000
250000
30000
200000
150000 20000
100000
10000
50000
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Current Year Last Year Linear Trend of Budget Current Year Last Year Linear Trend of Budget

‫ای‬ ‫مصار ا‬ ‫مصار عم یاتی‬
180000 300000
160000
250000
140000
120000 200000
100000
150000
80000
60000 100000
40000
50000
20000
0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Current Year Last Year Linear Trend of Budget Current Year Last Year Linear Trend of Budget

4
‫‪200000‬‬
‫‪1395 YTD‬‬ ‫‪1396 YTD‬‬ ‫‪1396 Budget‬‬
‫‪180000‬‬
‫‪Portion of Budget Spent‬‬
‫‪160000‬‬
‫‪140000‬‬
‫‪120000‬‬ ‫‪20.3%‬‬ ‫‪8.2%‬‬ ‫‪25.2%‬‬ ‫‪11.8%‬‬ ‫‪2.1%‬‬

‫‪100000‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Compensation of Employees‬‬ ‫‪Use of Goods and Services‬‬ ‫‪Interest‬‬ ‫‪Social Transfers‬‬ ‫‪Gross Acquisition of Nonfinancial Assets‬‬

‫وزارت های عمده اجرا کنند ‪ -‬مصارف انکشافی‬ ‫وزارت های عمده اجرا کنند ‪ -‬مصارف عملیاتی‬
‫‪Rate‬‬ ‫‪Rate‬‬
‫‪15.3%‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪302.3%‬‬ ‫آکادمی ساینس‬ ‫‪1‬‬
‫‪14.0%‬‬ ‫وزارت داخله‬ ‫‪2‬‬ ‫‪67.2%‬‬ ‫اداره جیو دیزی و کارتوگرافی‬ ‫‪2‬‬
‫‪10.2%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪26.7%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪3‬‬
‫‪10.1%‬‬ ‫وزارت احیاء و انکشاف دهات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24.8%‬‬ ‫وزارت تجارت‬ ‫‪4‬‬
‫‪9.5%‬‬ ‫لوی سارنوال‬ ‫‪5‬‬ ‫‪22.9%‬‬ ‫ولیسی جرگه‬ ‫‪5‬‬
‫‪6.5%‬‬ ‫وزارت تجارت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22.0%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪6‬‬
‫‪4.0%‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪21.5%‬‬ ‫مشرانو جرگه‬ ‫‪7‬‬
‫‪3.9%‬‬ ‫وزارت زراعت‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫سرویس محافظت از رئیس جمهوری‬ ‫‪8‬‬
‫‪3.9%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20.1%‬‬ ‫وزارت خارجه‬ ‫‪9‬‬
‫‪3.4%‬‬ ‫وزارت حج و اوقاف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪19.6%‬‬ ‫وزارت احیاء و انکشاف دهات‬ ‫‪10‬‬

‫ده وزارت عمده ‪ -‬مصارف انکشافی (نرخ اجراا ت)‬ ‫ده وزارت عمده ‪ -‬مصارف عملیاتی (نرخ اجراا ت)‬
‫‪Rate‬‬ ‫‪Rate‬‬
‫‪10.1%‬‬ ‫وزارت احیاء و انکشاف دهات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫وزارت دفاع‬ ‫‪1‬‬
‫‪2.7%‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19.2%‬‬ ‫وزارت داخله‬ ‫‪2‬‬
‫‪4.0%‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪15.3%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪3‬‬
‫‪10.2%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪26.7%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪4‬‬
‫‪3.9%‬‬ ‫وزارت زراعت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10.8%‬‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی‬ ‫‪5‬‬
‫‪3.9%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20.1%‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬ ‫‪6‬‬
‫‪14.0%‬‬ ‫وزارت داخله‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22.0%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪7‬‬
‫‪0.8%‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15.3%‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬ ‫‪8‬‬
‫‪1.6%‬‬ ‫وزارت شهر سازی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪302.3%‬‬ ‫آکادمی ساینس‬ ‫‪9‬‬
‫‪0.5%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪17.0%‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬ ‫‪10‬‬
‫‪25.0%‬‬ ‫اجراا ت مورد انتظار‬ ‫‪25.0%‬‬ ‫اجراا ت مورد انتظار‬

‫‪5‬‬
‫ومت‬ ‫دو ‪ :۱‬الصه ا صایه های مالی‬
‫مرور‬ ‫رشد‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫جدول منابع و استفاده از وجوه‬
‫از شروع سال تا کنون‬ ‫ماه‬ ‫ماه ‪۳‬‬ ‫بودجه از شروع سال تا ماه ‪۳‬‬ ‫ماه ‪۳‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪۳‬‬ ‫به میلیون افغانی‬
‫ا‬ ‫مو و‬ ‫م و‬ ‫ت ی مالی ح ومت‬ ‫ح‬
‫تم‬ ‫م و‬ ‫م‬ ‫‪-26%‬‬ ‫‪-52.9%‬‬ ‫‪13043‬‬ ‫‪57103‬‬ ‫‪386721‬‬ ‫‪27673‬‬ ‫‪77578‬‬ ‫عواید‬
‫‪-78%‬‬ ‫‪-95.5%‬‬ ‫‪366‬‬ ‫‪5008‬‬ ‫‪78791‬‬ ‫‪8052‬‬ ‫‪23094‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫یاددا ت‬ ‫‪-74%‬‬ ‫‪-99.8%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪685‬‬ ‫‪11565‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪2628‬‬ ‫مال ات ثا ت‬
‫‪-85%‬‬ ‫‪-84.4%‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪24673‬‬ ‫‪1947‬‬ ‫‪4971‬‬ ‫ا توما‬ ‫مال ات‬
‫س ما ول‬ ‫م مو‬ ‫و سال ا و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-72%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪978‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪131‬‬ ‫ا‬ ‫مال ات اال‬
‫م و‬ ‫ای و‬ ‫‪ 57.1‬م ا‬ ‫‪-80%‬‬ ‫‪-96.9%‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪5417‬‬ ‫‪1899‬‬ ‫‪6772‬‬ ‫اس و مات‬ ‫مال ا اال‬
‫ما سو م‬ ‫ها‬ ‫‪ 13‬م ا‬ ‫ست‬ ‫‪-73%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2110‬‬ ‫‪30004‬‬ ‫‪2706‬‬ ‫‪7764‬‬ ‫لم ی‬ ‫ا ت‬ ‫مال ات اال‬
‫م‬ ‫م است‬ ‫ست‬ ‫و‬ ‫‪-87%‬‬ ‫‪-99.9%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪6154‬‬ ‫‪503‬‬ ‫‪827‬‬ ‫سا مال ات‬
‫‪-49%‬‬ ‫‪-94.4%‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪23196‬‬ ‫‪258803‬‬ ‫‪16054‬‬ ‫‪45335‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫ا ما سو ‪ 1396‬ه و‬ ‫و‬ ‫و‬
‫‪-49%‬‬ ‫‪-94.4%‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪23196‬‬ ‫‪16054‬‬ ‫‪45335‬‬ ‫ا ی‬ ‫ح ومت ا‬
‫ا ی ما‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ست و‬ ‫ی ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫لم ی‬ ‫سا ما ها‬
‫ما سو ‪52.9%‬‬ ‫م و‬ ‫ست و‬ ‫‪245%‬‬ ‫‪272.6%‬‬ ‫‪11619‬‬ ‫‪28586‬‬ ‫‪43907‬‬ ‫‪3118‬‬ ‫‪8290‬‬ ‫سایر عواید‬
‫سال ‪ 1395‬و ست‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪-37%‬‬ ‫‪-98.3%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪2394‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪332‬‬ ‫ا ت‬ ‫و‬
‫و سال‬ ‫س ما‬ ‫م و‬ ‫و‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪-56.9%‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪1456‬‬ ‫‪6333‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪1428‬‬ ‫وش اس و مات‬
‫م‬ ‫و‬ ‫‪ 26%‬م‬ ‫و‬ ‫ا و‬ ‫‪-51%‬‬ ‫‪-72.0%‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪3009‬‬ ‫‪26698‬‬ ‫‪2307‬‬ ‫‪6162‬‬ ‫م ا‬
‫و سال ‪ 1395‬می ا‬ ‫و‬ ‫‪-49%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪6162‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪108‬‬ ‫ی ‪ -‬و ال ی ا و س‬ ‫ا س‬
‫ا‬ ‫و س ما ول ‪1396‬‬ ‫‪ -‬م و‬ ‫‪9100%‬‬ ‫‪16070.3%‬‬ ‫‪10714‬‬ ‫‪23858‬‬ ‫‪2319‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪259‬‬ ‫و‬ ‫سا‬
‫‪-64%‬‬ ‫‪-64.5%‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪5221‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪860‬‬ ‫اعانه های اجتماعی‬
‫و‬ ‫ل‬ ‫‪ 14.7%‬و‬
‫ها ‪ 3.3%‬و‬ ‫ما سو‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪14.5%‬‬ ‫‪29878‬‬ ‫‪44582‬‬ ‫‪263475‬‬ ‫‪26098‬‬ ‫‪45251‬‬ ‫مصارف‬
‫ل می‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪42.8%‬‬ ‫‪22590‬‬ ‫‪35792‬‬ ‫‪176491‬‬ ‫‪15820‬‬ ‫‪32733‬‬ ‫مزد کارمندان‬
‫ما سو ‪ 14.5%‬و ست‬ ‫‪-‬م ا‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪-26.5%‬‬ ‫‪6196‬‬ ‫‪7138‬‬ ‫‪86576‬‬ ‫‪8427‬‬ ‫‪10265‬‬ ‫استفاده اجناس و خدمات‬
‫و سال ا و ‪ 1%‬م‬ ‫و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصرف سرمایه ثابت‬
‫‪ 16.9%‬و‬ ‫سال ی می ا‬ ‫و‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪-82.7%‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪134‬‬ ‫مفاد‬
‫ست‬ ‫س ما م‬ ‫م ای‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪350‬‬ ‫سبسایدی ها‬
‫ا‬ ‫س ما سو م ی می ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪548%‬‬ ‫‪102.8%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫می‬ ‫م ست م ا‬ ‫و‬ ‫م و‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪-58.4%‬‬ ‫‪714‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫‪1766‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سایر مصارف‬
‫ا‬
‫‪-61%‬‬ ‫‪-1168.4%‬‬ ‫‪-16836‬‬ ‫‪12521‬‬ ‫‪123246‬‬ ‫‪1576‬‬ ‫‪32328‬‬ ‫بیالنس عادی خالص‬

‫امه‬ ‫وا‬ ‫‪-67%‬‬ ‫‪-65.8%‬‬ ‫‪2352‬‬ ‫‪2368‬‬ ‫‪113955‬‬ ‫‪6887‬‬ ‫‪7229‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالیاتی‬
‫‪-65%‬‬ ‫‪-63.4%‬‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪2341‬‬ ‫‪6351‬‬ ‫‪6693‬‬ ‫دارایی های ثابت‬
‫و‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م مو‬ ‫از رو سا تاا و‬ ‫‪-65%‬‬ ‫‪-63.4%‬‬ ‫‪2325‬‬ ‫‪2343‬‬ ‫‪6352‬‬ ‫‪6696‬‬ ‫ثا ت‬ ‫ی ا‬ ‫سب‬
‫سال ا و‬
‫‪-26%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ی ا ثا ت )‪(-‬‬ ‫وش‬
‫م‬ ‫م ا‬ ‫م ها‬ ‫عادی و‬ ‫ال‬ ‫بیال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تغییر در موجودی ها‬
‫ست‬ ‫و م ا‬ ‫ا‬ ‫ول‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اقالم بهادار‬
‫‪-95%‬‬ ‫‪-94.9%‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪535‬‬ ‫‪536‬‬ ‫دارایی های غیر تولیدی‬
‫م ها‬ ‫ا‬ ‫س ال‬ ‫ال‬ ‫قر ه یری قر ه دهی‬
‫مالی‬ ‫ی ا‬ ‫سب ال‬ ‫‪-60%‬‬ ‫‪261.3%‬‬ ‫‪-19188‬‬ ‫‪10152‬‬ ‫‪9292‬‬ ‫‪-5311‬‬ ‫‪25098‬‬ ‫قرض دهی‪/‬قرض گیری خالص‬

‫‪-61%‬‬ ‫‪362.9%‬‬ ‫‪19188‬‬ ‫‪-10153‬‬ ‫‪-9292‬‬ ‫‪4145‬‬ ‫‪-26323‬‬ ‫معامالت در دارایی های مالی‬
‫‪-62%‬‬ ‫‪501.5%‬‬ ‫‪19451‬‬ ‫‪-9900‬‬ ‫‪3234‬‬ ‫‪-26124‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬
‫‪-62%‬‬ ‫‪501.5%‬‬ ‫‪19451‬‬ ‫‪-9900‬‬ ‫‪3234‬‬ ‫‪-26124‬‬ ‫ی‬ ‫و‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ا ی‬ ‫و‬
‫‪27%‬‬ ‫‪-128.9%‬‬ ‫‪-263‬‬ ‫‪-252‬‬ ‫‪911‬‬ ‫‪-199‬‬ ‫مجموع قروض گرفته شده خالص‬
‫‪-90%‬‬ ‫‪-117.2%‬‬ ‫‪-176‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪-90‬‬ ‫ی‬ ‫و‬
‫‪124%‬‬ ‫‪-19.5%‬‬ ‫‪-87‬‬ ‫‪-243‬‬ ‫‪-108‬‬ ‫‪-108‬‬ ‫ا ی‬ ‫و‬

‫‪-‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-1166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تفاوت‬

‫‪6‬‬
‫دو ‪ :۲‬الصه عواید‬

‫مرور ی‬ ‫سال به سال‬ ‫تفاوت‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫به میلیون افغانی‬
‫هدفکنون از شروع سال تا کنون ماه‬
‫سال تا‬
‫هدف ‪ -‬از شروع از‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪۳‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪۳‬‬
‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وس‬ ‫و‬ ‫م و‬ ‫ح‬
‫ما ش م‬ ‫‪-53%‬‬ ‫‪-26.4%‬‬ ‫‪-55.1%‬‬ ‫‪29036.0‬‬ ‫‪386721.4‬‬ ‫‪13042.6‬‬ ‫‪27673.3‬‬ ‫‪57102.9‬‬ ‫‪77578.4‬‬ ‫مجموع عواید‬
‫یاددا ت‬
‫‪5%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪26.2%‬‬ ‫‪9625.8‬‬ ‫‪127918.9‬‬ ‫‪12144.0‬‬ ‫‪11619.6‬‬ ‫‪33906.8‬‬ ‫‪32243.3‬‬ ‫عواید داخلی‬
‫عواید ای ما‬
‫‪-95%‬‬ ‫‪-78.3%‬‬ ‫‪-93.8%‬‬ ‫‪5875.1‬‬ ‫‪78790.7‬‬ ‫‪365.8‬‬ ‫‪8051.9‬‬ ‫‪5008.0‬‬ ‫‪23093.9‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫‪-100%‬‬ ‫‪-73.9%‬‬ ‫‪-99.8%‬‬ ‫‪921.5‬‬ ‫‪11565.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪963.3‬‬ ‫‪685.5‬‬ ‫‪2628.2‬‬ ‫مالیات ثابت‬
‫س ما ول سال‬ ‫و م و‬ ‫‪ -‬م مو‬ ‫‪-84%‬‬ ‫‪-85.4%‬‬ ‫‪-82.1%‬‬ ‫‪1703.2‬‬ ‫‪24673.0‬‬ ‫‪304.1‬‬ ‫‪1947.3‬‬ ‫‪723.7‬‬ ‫‪4970.9‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬
‫ی ست م ست‬ ‫ای ما‬ ‫‪ 33.9‬م ا‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-71.7%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪89.1‬‬ ‫‪977.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪130.7‬‬ ‫مالیات بر جایدات ها‬
‫ما سو ها ‪12.1‬‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫م ها‬ ‫‪-97%‬‬ ‫‪-80.2%‬‬ ‫‪-90.3%‬‬ ‫‪610.7‬‬ ‫‪5416.8‬‬ ‫‪59.4‬‬ ‫‪1899.0‬‬ ‫‪1343.8‬‬ ‫‪6772.3‬‬ ‫مالیات بر فروشات‬
‫ست‬ ‫ی م و‬ ‫ما‬ ‫م ا و‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪350.3‬‬ ‫‪6154.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪502.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪827.3‬‬ ‫سایری مالیات‬
‫م و‬ ‫ول ‪ 26.5%‬و و‬ ‫‪ -‬س ما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪108.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫جریمه های مالیاتی‬
‫و‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-72.8%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪2200.3‬‬ ‫‪30003.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2705.7‬‬ ‫‪2109.6‬‬ ‫‪7764.4‬‬ ‫مالیات بر عوارض گمرکی و واردات‬
‫و سال ا و ‪5.2%‬‬ ‫ی‬ ‫‪ -‬و‬
‫‪230%‬‬ ‫‪215.9%‬‬ ‫‪214.0%‬‬ ‫‪3750.7‬‬ ‫‪49128.2‬‬ ‫‪11778.1‬‬ ‫‪3567.7‬‬ ‫‪28898.8‬‬ ‫‪9149.4‬‬ ‫عواید غیر مالیاتی‬
‫و ست م ا ها و‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫و‬
‫‪-98%‬‬ ‫‪-37.3%‬‬ ‫‪-98.8%‬‬ ‫‪155.9‬‬ ‫‪2394.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪108.1‬‬ ‫‪207.9‬‬ ‫‪331.7‬‬ ‫عایدات از جایداد های اصلی‬
‫ما‬ ‫ما سو ‪5%‬‬ ‫و‬ ‫ی م‬ ‫‪-57%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪-50.8%‬‬ ‫‪522.0‬‬ ‫‪6333.5‬‬ ‫‪256.8‬‬ ‫‪595.6‬‬ ‫‪1456.1‬‬ ‫‪1428.4‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬
‫ست‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫‪-71%‬‬ ‫‪-50.2%‬‬ ‫‪-68.5%‬‬ ‫‪2015.7‬‬ ‫‪25025.6‬‬ ‫‪635.4‬‬ ‫‪2226.2‬‬ ‫‪2942.8‬‬ ‫‪5907.7‬‬ ‫فیس های اداری‬
‫‪-100%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪428.6‬‬ ‫‪4521.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪50.4‬‬ ‫رویالتی ها‬
‫ا‬ ‫ال و‬ ‫مال ا ی‬
‫های رو به ر د و‬ ‫ب‬ ‫‪-86%‬‬ ‫‪-74.1%‬‬ ‫‪-91.6%‬‬ ‫‪130.4‬‬ ‫‪1672.3‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫‪254.7‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬
‫م ا‬ ‫ش و م‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-95.6%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫‪1640.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫صنایع استخراجی‬
‫های رو به اه مال ات ثا ت مال ات م مال ات و ات س‬ ‫ب‬ ‫‪16070%‬‬ ‫‪9100.1%‬‬ ‫‪10510.9%‬‬ ‫‪101.0‬‬ ‫‪2319.1‬‬ ‫‪10713.7‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪23858.1‬‬ ‫‪259.3‬‬ ‫عواید متفرقه‬
‫و‬ ‫و سا مال ا ها ا ش مو ست‬ ‫ا‬ ‫‪-65%‬‬ ‫‪-63.6%‬‬ ‫‪-52.0%‬‬ ‫‪332.5‬‬ ‫‪5221.3‬‬ ‫‪159.5‬‬ ‫‪449.2‬‬ ‫‪312.8‬‬ ‫‪859.5‬‬ ‫اعانه های اجتماعی‬
‫ا و م‬ ‫مم ست سا ا‬ ‫م‬ ‫م‬

‫وا امه‬ ‫‪-94%‬‬ ‫‪-48.8%‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪19410.2‬‬ ‫‪258802.5‬‬ ‫‪898.6‬‬ ‫‪16053.7‬‬ ‫‪23196.1‬‬ ‫‪45335.0‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫م ها‬ ‫وس ح ومت‬ ‫عواید دا ی م مو و م و‬ ‫‪-94%‬‬ ‫‪-48.8%‬‬ ‫‪898.6‬‬ ‫‪16053.7‬‬ ‫‪23196.1‬‬ ‫‪45335.0‬‬ ‫کشور های خارجی‬
‫ا امل م و‬ ‫مو ل‬ ‫‪-95%‬‬ ‫‪-28.7%‬‬ ‫‪537.4‬‬ ‫‪10829.7‬‬ ‫‪22834.9‬‬ ‫‪32006.1‬‬ ‫کشور های خارجی‪ -‬عادی‬
‫ل‬ ‫سال‬ ‫ش ست م‬ ‫سا به سا م‬ ‫‪-93%‬‬ ‫‪-97.3%‬‬ ‫‪361.2‬‬ ‫‪5224.0‬‬ ‫‪361.2‬‬ ‫‪13329.0‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫ول‬ ‫و‬ ‫ا حا ل م‬ ‫ا ب مو ل‬ ‫م ای بالعو و و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‬
‫ی‬ ‫س ما‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و ا ا ال ها م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‪ -‬عادی‬
‫س‬ ‫م‬ ‫ح ح ومت ا ت‬ ‫و ات م و‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‪-‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‪ -‬انکشافی‬

‫‪7‬‬
‫دو ‪ :۳‬عواید ماهوار‬

‫‪1396‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫سال‪:‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ماه‪:‬‬

‫‪13042.6‬‬ ‫‪21977.9‬‬ ‫‪22082.4‬‬ ‫‪27673.3‬‬ ‫‪15725.0‬‬ ‫‪34180.0‬‬ ‫مجموع عواید‬
‫‪12144.0‬‬ ‫‪9762.3‬‬ ‫‪12000.5‬‬ ‫‪11619.6‬‬ ‫‪10169.2‬‬ ‫‪10454.5‬‬ ‫عواید داخلی‬

‫‪365.8‬‬ ‫‪1210.0‬‬ ‫‪3432.2‬‬ ‫‪8051.9‬‬ ‫‪7153.9‬‬ ‫‪7888.0‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫‪1.7‬‬ ‫‪149.9‬‬ ‫‪533.8‬‬ ‫‪963.3‬‬ ‫‪859.0‬‬ ‫‪806.0‬‬ ‫مالیات ثابت‬
‫‪304.1‬‬ ‫‪298.0‬‬ ‫‪121.6‬‬ ‫‪1947.3‬‬ ‫‪1620.9‬‬ ‫‪1402.7‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪54.9‬‬ ‫مالیات بر دارایی‬
‫‪59.4‬‬ ‫‪253.2‬‬ ‫‪1031.2‬‬ ‫‪1899.0‬‬ ‫‪1916.0‬‬ ‫‪2957.3‬‬ ‫مالیات بر فروشات‬
‫‪502.9‬‬ ‫‪169.1‬‬ ‫‪155.3‬‬ ‫سایر مالیات‬
‫‪0.7‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫جریمه های مالیاتی‬
‫‪450.0‬‬ ‫‪1659.6‬‬ ‫‪2705.7‬‬ ‫‪2546.9‬‬ ‫‪2511.9‬‬ ‫عوارض گمرکی‪ ،‬مالیات بر واردات‬

‫‪11778.1‬‬ ‫‪8552.4‬‬ ‫‪8568.3‬‬ ‫‪3567.7‬‬ ‫‪3015.3‬‬ ‫‪2566.5‬‬ ‫عواید غیر مالیاتی‬
‫‪1.8‬‬ ‫‪117.4‬‬ ‫‪88.6‬‬ ‫‪108.1‬‬ ‫‪103.6‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫عاید دارایی های عمده‬
‫‪256.8‬‬ ‫‪732.3‬‬ ‫‪467.0‬‬ ‫‪595.6‬‬ ‫‪550.1‬‬ ‫‪282.7‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬
‫‪635.4‬‬ ‫‪1025.9‬‬ ‫‪1281.5‬‬ ‫‪2226.2‬‬ ‫‪1760.6‬‬ ‫‪1920.9‬‬ ‫فیس اداری‬
‫‪13.0‬‬ ‫‪39.6‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫رویالتی ها‬
‫‪10.9‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫‪58.0‬‬ ‫‪115.9‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬
‫‪0.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫صنعت استخراج‬
‫‪10713.7‬‬ ‫‪6488.6‬‬ ‫‪6655.8‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪129.1‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫عواید متفرقه‬
‫‪159.5‬‬ ‫‪151.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪449.2‬‬ ‫‪381.3‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫سهمیه های اجتماعی‬

‫‪898.6‬‬ ‫‪12215.5‬‬ ‫‪10081.9‬‬ ‫‪16053.7‬‬ ‫‪5555.8‬‬ ‫‪23725.5‬‬ ‫کمکهای بالعوض‬
‫‪898.6‬‬ ‫‪12215.5‬‬ ‫‪10081.9‬‬ ‫‪16053.7‬‬ ‫‪5555.8‬‬ ‫‪23725.5‬‬ ‫کشورهای خارجی‬
‫‪537.4‬‬ ‫‪12215.5‬‬ ‫‪10081.9‬‬ ‫‪10829.7‬‬ ‫‪2418.1‬‬ ‫‪18758.2‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪361.2‬‬ ‫‪5224.0‬‬ ‫‪3137.7‬‬ ‫‪4967.3‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫مؤسسات بین المللی‬
‫مؤسسات بین المللی ‪ -‬عادی‬
‫مؤسسات بین المللی ‪ -‬انکشافی‬
‫سایر واحدهای حکومتی‬
‫سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬عادی‬
‫سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬انکشافی‬

‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی اداره امور مالی‬

‫‪8‬‬
‫والیت‬ ‫دو ‪ :۴‬عواید با اسا‬
‫ماهوار ی‬
‫فیصدی رشد مرور‬ ‫‪YTD %‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪1395‬‬
‫وال ت و‬ ‫وس‬ ‫و‬ ‫سال و ی م و‬
‫سال به ح‬ ‫ماه به ماه‬ ‫هدف‬ ‫هدف‬ ‫ماه ‪۳‬‬ ‫ماه ‪۲‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪۳‬‬
‫ما ش م‬ ‫و ها م‬ ‫‪22.9%‬‬ ‫‪150.2%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪19028.0‬‬ ‫‪453.5‬‬ ‫‪369.1‬‬ ‫‪181.2‬‬ ‫‪831.7‬‬ ‫‪727.7‬‬ ‫کابل‬
‫‪-49.7%‬‬ ‫‪102.8%‬‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪181.3‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪39.2‬‬ ‫کاپیسا‬
‫یاددا ت‬ ‫‪44.2%‬‬ ‫‪281.2%‬‬ ‫‪21.1%‬‬ ‫‪320.6‬‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪67.6‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫پروان‬
‫‪4.0%‬‬ ‫‪493.0%‬‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫‪232.3‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪29.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪54.6‬‬ ‫وردگ‬
‫‪134.0%‬‬ ‫‪115.7%‬‬ ‫‪22.3%‬‬ ‫‪176.8‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫لوگر‬
‫‪-74.4%‬‬ ‫‪-74.8%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪14956.4‬‬ ‫‪331.4‬‬ ‫‪1292.8‬‬ ‫‪1314.2‬‬ ‫‪3048.4‬‬ ‫‪3579.1‬‬ ‫ننگرهار‬
‫م و‬ ‫ب و‬ ‫‪ 42% -‬و ‪58%‬‬ ‫‪36.3%‬‬ ‫‪132.1%‬‬ ‫‪29.5%‬‬ ‫‪214.3‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪63.3‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫لغمان‬
‫و مس و ت ا وال ات‬ ‫ا ا م‬ ‫و‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪33.3%‬‬ ‫‪65.7%‬‬ ‫‪95.5‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪62.7‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫پنجشیر‬
‫س ما ‪ 1396‬می ا‬ ‫‪64.0%‬‬ ‫‪286.0%‬‬ ‫‪25.6%‬‬ ‫‪373.8‬‬ ‫‪63.9‬‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪95.6‬‬ ‫‪75.7‬‬ ‫بغالن‬
‫‪6.3%‬‬ ‫‪29.2%‬‬ ‫‪26.6%‬‬ ‫‪185.1‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪49.3‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫بامیان‬
‫‪33.7%‬‬ ‫‪211.9%‬‬ ‫‪25.0%‬‬ ‫‪424.2‬‬ ‫‪62.9‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪106.1‬‬ ‫‪101.9‬‬ ‫غزنی‬
‫ا و ال‬ ‫ا‬ ‫‪ -‬ت‬ ‫‪-45.0%‬‬ ‫‪39.9%‬‬ ‫‪76.6%‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪83.2‬‬ ‫‪68.0‬‬ ‫پکتیکا‬
‫مو‬ ‫م و‬ ‫و‬ ‫‪27.7%‬‬ ‫‪165.2%‬‬ ‫‪40.9%‬‬ ‫‪661.3‬‬ ‫‪146.3‬‬ ‫‪114.6‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪270.2‬‬ ‫‪286.1‬‬ ‫پکتیا‬
‫مو‬ ‫م و‬ ‫ای‬ ‫م ا‬ ‫‪-44.8%‬‬ ‫‪62.0%‬‬ ‫‪29.2%‬‬ ‫‪293.1‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫‪59.5‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪85.5‬‬ ‫‪172.8‬‬ ‫خوست‬
‫‪-17.2%‬‬ ‫‪45.3%‬‬ ‫‪24.7%‬‬ ‫‪169.4‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫کنر‬
‫‪-88.1%‬‬ ‫‪73.5%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫نورستان‬
‫م‬ ‫و‬ ‫‪ -‬م موال وال ات س ح‬ ‫‪42.2%‬‬ ‫‪377.7%‬‬ ‫‪28.1%‬‬ ‫‪308.6‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪86.8‬‬ ‫‪79.5‬‬ ‫بدخشان‬
‫ا ست‬ ‫م ی‬ ‫و‬ ‫و می‬ ‫‪33.0%‬‬ ‫‪222.1%‬‬ ‫‪22.6%‬‬ ‫‪367.5‬‬ ‫‪48.2‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪83.2‬‬ ‫‪76.1‬‬ ‫تخار‬
‫می‬ ‫‪11.9%‬‬ ‫‪77.4%‬‬ ‫‪63.0%‬‬ ‫‪350.9‬‬ ‫‪100.9‬‬ ‫‪90.2‬‬ ‫‪56.9‬‬ ‫‪221.0‬‬ ‫‪184.8‬‬ ‫کندز‬
‫‪52.6%‬‬ ‫‪245.2%‬‬ ‫‪25.6%‬‬ ‫‪162.6‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫سمنگان‬
‫‪21.6%‬‬ ‫‪10.7%‬‬ ‫‪16.3%‬‬ ‫‪20608.6‬‬ ‫‪1118.0‬‬ ‫‪919.2‬‬ ‫‪1009.5‬‬ ‫‪3357.0‬‬ ‫‪2781.9‬‬ ‫بلخ‬
‫امه‪:‬‬ ‫وا‬ ‫‪44.9%‬‬ ‫‪170.5%‬‬ ‫‪21.1%‬‬ ‫‪168.7‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫سرپل‬
‫‪1.3%‬‬ ‫‪362.5%‬‬ ‫‪14.2%‬‬ ‫‪177.6‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫غور‬
‫س‬ ‫وال ات‬ ‫ست‬ ‫وال ت م س‬ ‫اسا‬ ‫والیات‬
‫و محسوب م و‬ ‫وح ا‬ ‫‪-56.8%‬‬ ‫‪-10.6%‬‬ ‫‪10.4%‬‬ ‫‪131.5‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫دایکندی‬
‫‪-44.1%‬‬ ‫‪264.0%‬‬ ‫‪12.0%‬‬ ‫‪57.7‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫ارزگان‬
‫ما‬ ‫ست‬ ‫ما به ما م‬ ‫‪-56.7%‬‬ ‫‪107.7%‬‬ ‫‪9.7%‬‬ ‫‪104.8‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫زابل‬
‫‪-48.6%‬‬ ‫‪-46.7%‬‬ ‫‪11.0%‬‬ ‫‪13680.9‬‬ ‫‪288.0‬‬ ‫‪560.6‬‬ ‫‪539.9‬‬ ‫‪1505.0‬‬ ‫‪1491.1‬‬ ‫کندهار‬
‫سال‬ ‫ما‬ ‫ست‬ ‫م‬ ‫سا به سا‬ ‫‪64.9%‬‬ ‫‪299.6%‬‬ ‫‪28.0%‬‬ ‫‪308.2‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪86.3‬‬ ‫‪71.6‬‬ ‫جوزجان‬
‫‪79.7%‬‬ ‫‪99.4%‬‬ ‫‪140.8%‬‬ ‫‪394.3‬‬ ‫‪272.7‬‬ ‫‪151.8‬‬ ‫‪136.8‬‬ ‫‪555.0‬‬ ‫‪413.6‬‬ ‫فاریاب‬
‫‪61.6%‬‬ ‫‪144.4%‬‬ ‫‪24.5%‬‬ ‫‪614.9‬‬ ‫‪93.2‬‬ ‫‪57.7‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪150.6‬‬ ‫‪153.4‬‬ ‫هلمند‬
‫‪197.1%‬‬ ‫‪407.8%‬‬ ‫‪25.9%‬‬ ‫‪128.6‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫بادغیس‬
‫‪2.7%‬‬ ‫‪53.5%‬‬ ‫‪21.7%‬‬ ‫‪22650.9‬‬ ‫‪1849.1‬‬ ‫‪1799.9‬‬ ‫‪1204.3‬‬ ‫‪4909.0‬‬ ‫‪5038.8‬‬ ‫هرات‬
‫‪4.5%‬‬ ‫‪63.3%‬‬ ‫‪371.9%‬‬ ‫‪297.6‬‬ ‫‪478.6‬‬ ‫‪458.1‬‬ ‫‪293.1‬‬ ‫‪1106.7‬‬ ‫‪1218.2‬‬ ‫فراه‬
‫‪-3.2%‬‬ ‫‪28.9%‬‬ ‫‪445.3%‬‬ ‫‪541.7‬‬ ‫‪970.2‬‬ ‫‪1002.4‬‬ ‫‪752.8‬‬ ‫‪2412.3‬‬ ‫‪2916.0‬‬ ‫نیمروز‬
‫‪27.4%‬‬ ‫‪37.1%‬‬ ‫‪22.7%‬‬ ‫‪63181.8‬‬ ‫‪5419.3‬‬ ‫‪4253.6‬‬ ‫‪3953.4 14351.1‬‬ ‫‪12294.9‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تادیات برون مرزی‬
‫‪4.5%‬‬ ‫‪24.4%‬‬ ‫‪21.0%‬‬ ‫‪161708.6 12144.0‬‬ ‫‪11619.6‬‬ ‫‪9762.3 33906.9‬‬ ‫‪32243.3‬‬ ‫مجموع‬

‫‪9‬‬
‫دو ‪ :۵‬الصه مصار‬
‫فیصدی از شروع سال تا اکنون‬
‫مرور ی‪:‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫میلیون افغانی‬
‫ا‬ ‫و‬ ‫ما ش‬ ‫ا‬ ‫م ی‬ ‫ا‬ ‫و یم‬ ‫ح‬ ‫بودجه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪۳‬‬ ‫ماه ‪۲‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪۳‬‬
‫سا ما ی و‬ ‫مو‬ ‫م ا ات س‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫اال‬ ‫ح ومت‬ ‫م‬ ‫‪11.1%‬‬ ‫‪422651.4‬‬ ‫‪32230.5‬‬ ‫‪32985.6‬‬ ‫‪12899.1‬‬ ‫‪46952.8‬‬ ‫‪52483.1‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫م‬ ‫م‬ ‫‪32085.6‬‬ ‫و و ا تیاطی ‪o/w‬‬
‫‪32230.5‬‬ ‫‪32984.7‬‬ ‫‪12897.8‬‬ ‫‪46950.4‬‬ ‫‪52480.0‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬
‫یاددا ت‬
‫‪20.3%‬‬ ‫‪176491.3‬‬ ‫‪22589.8‬‬ ‫‪15820.5‬‬ ‫‪11588.4‬‬ ‫‪35792.4‬‬ ‫‪32733.1‬‬ ‫حقوق و معاشات کارمندان‬
‫ست‬‫س‬ ‫م‬ ‫س ما ول سال ‪ 11%‬ما و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20.3%‬‬ ‫‪176491.3‬‬ ‫‪22589.8‬‬ ‫‪15820.49 13544.61‬‬ ‫‪35792.4‬‬ ‫‪32733.12‬‬ ‫ا‬ ‫حت و‬
‫‪21331.5‬‬ ‫‪15062.0‬‬ ‫‪11009.4‬‬ ‫‪33932.5‬‬ ‫‪31137.8‬‬ ‫مزد و معاشات‬
‫سا‬ ‫م‬ ‫وش‬ ‫و‬ ‫ش م ا ‪25%‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪18101.4‬‬ ‫‪13098.1‬‬ ‫‪9600.0‬‬ ‫‪29122.0‬‬ ‫‪27263.2‬‬ ‫مزد و معاشات نقدی‬
‫م ا حو و‬ ‫ل م‬ ‫ول سال‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪3012.4‬‬ ‫‪1921.3‬‬ ‫‪1300.9‬‬ ‫‪4479.3‬‬ ‫‪3831.1‬‬ ‫مزد و معاشات جنسی‬
‫ا‬ ‫سا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪20%‬‬ ‫ا ات ا م‬ ‫م‬ ‫‪217.7‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪108.5‬‬ ‫‪331.1‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫پیش پرداخت مزد و معاشات‬
‫م ا‬ ‫ول سال م ا‬ ‫ست‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪387.8‬‬ ‫‪272.0‬‬ ‫‪144.2‬‬ ‫‪532.1‬‬ ‫‪459.8‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫‪387.8‬‬ ‫‪272.0‬‬ ‫‪144.2‬‬ ‫‪532.1‬‬ ‫‪459.8‬‬ ‫مزایای اجتماعی نقدی‬
‫س ما ول سال م م ا‬ ‫ش ا‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی جنسی‬
‫‪-18.7‬‬ ‫‪-21.7‬‬ ‫‪-14.8‬‬ ‫‪-33.9‬‬ ‫‪-47.4‬‬ ‫برگشت معاشات‬
‫امه‪:‬‬ ‫وا‬ ‫‪889.1‬‬ ‫‪508.1‬‬ ‫‪449.6‬‬ ‫‪1361.7‬‬ ‫‪1182.9‬‬ ‫سایر حقوق و امتیازات‬

‫تما‬ ‫مول‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م مو‬ ‫ا ال‬ ‫مصار‬ ‫م مو‬ ‫‪8.2%‬‬ ‫‪86576.3‬‬ ‫‪6195.9‬‬ ‫‪8426.9‬‬ ‫‪738.3‬‬ ‫‪7137.7‬‬ ‫‪10265.3‬‬ ‫استفاده از اجناس و خدمات‬
‫‪11.7%‬‬ ‫‪38685.2‬‬ ‫‪3626.6‬‬ ‫‪5393.5‬‬ ‫‪720.2‬‬ ‫‪4518.2‬‬ ‫‪6347.5‬‬ ‫ا‬ ‫حت و‬
‫ای‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫بود ه اص ی‬ ‫‪301.0‬‬ ‫‪189.1‬‬ ‫‪142.9‬‬ ‫‪467.3‬‬ ‫‪369.0‬‬ ‫سفر‬
‫‪219.0‬‬ ‫‪194.1‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪236.2‬‬ ‫‪241.9‬‬ ‫ارتباطات‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫م ا‬ ‫حا‬ ‫م ا‬ ‫مصار عادی س ت‬ ‫‪1947.8‬‬ ‫‪1672.7‬‬ ‫‪124.6‬‬ ‫‪2072.4‬‬ ‫‪2453.5‬‬ ‫خدمات قراردادی‬
‫ات‬ ‫و و‬ ‫ها م و‬ ‫و مثال‬ ‫ی ثا ت م‬ ‫سب‬ ‫م‬ ‫‪126.4‬‬ ‫‪184.8‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪191.1‬‬ ‫‪275.6‬‬ ‫ترمیمات و حفظ و مراقبت‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫ما م‬ ‫م ا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا مساو‬ ‫ت م ا ات و‬ ‫‪299.0‬‬ ‫‪192.1‬‬ ‫‪59.9‬‬ ‫‪380.4‬‬ ‫‪302.6‬‬ ‫تسهیالت‬
‫م‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا ی امل‬ ‫‪2062.7‬‬ ‫‪4122.5‬‬ ‫‪284.5‬‬ ‫‪2474.3‬‬ ‫‪4573.1‬‬ ‫روغنیات‬
‫‪1240.1‬‬ ‫‪1871.6‬‬ ‫‪69.4‬‬ ‫‪1316.0‬‬ ‫‪2049.7‬‬ ‫استفاده های دیگر از اجناس و خدمات‬
‫ا‬ ‫ا م‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫اال‬ ‫یر مالی م‬ ‫دارایی های‬ ‫س‬ ‫‪223.3‬‬ ‫‪204.4‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪230.2‬‬ ‫‪237.6‬‬ ‫ابزار و مواد (< ‪)50,000‬‬
‫م ا‬ ‫ا م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ا م‬ ‫‪321.3‬‬ ‫‪243.4‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪334.7‬‬ ‫‪247.4‬‬ ‫مصارف دیگر‬
‫‪695.5‬‬ ‫‪1423.8‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪751.2‬‬ ‫‪1564.6‬‬ ‫پیش پرداختها و مصارف برگشتی‬
‫سی ا ل‬ ‫ا‬ ‫و و امتیازات و ارم دا م مو ح ل حم ا‬ ‫پردا ت‬
‫ت‬ ‫م ا‬ ‫حت محاس‬ ‫و‬ ‫ا ا‬ ‫مال ا‬ ‫ا م‬ ‫ت‬
‫ام ا‬ ‫ا م‬ ‫ی‬ ‫ما‬ ‫ما ی‬ ‫ا‬ ‫ا ات و سهم‬ ‫م وم‬ ‫‪25.2%‬‬ ‫‪407.4‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪134.0‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪102.5‬‬ ‫‪134.0‬‬ ‫مفاد‬
‫مو‬ ‫امل‬ ‫ت ا‬ ‫مو م‬ ‫امل‬ ‫و ت‬ ‫م‬ ‫ما ی‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪134.0‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪102.5‬‬ ‫‪134.0‬‬ ‫به غیر اتباع‬
‫و‬ ‫ا‬ ‫و سا‬ ‫ها ا‬ ‫ت‬ ‫م ال‬ ‫م‬
‫حو م‬ ‫م ا‬ ‫ا م‬ ‫‪11.8%‬‬ ‫‪13135.9‬‬ ‫‪1069.4‬‬ ‫‪1716.2‬‬ ‫‪475.6‬‬ ‫‪1549.6‬‬ ‫‪2118.4‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی‬
‫‪350.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫سب ساییدیها‬
‫مات م و ی و‬ ‫ت‬ ‫وم‬ ‫ح‬ ‫ی ما‬ ‫م‬ ‫و دمات‬ ‫ا ا‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫کمکهای بالعوض به واحدهای اداری و سایر مؤسسات‬
‫امل م‬ ‫ای ا‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪5.8‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫ا‬ ‫م‬ ‫حت و ش‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ها ست‬ ‫ا ت‬ ‫ساییدی ا‬ ‫س‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬عادی‬
‫م‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ول ی‬ ‫ا‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪692.4‬‬ ‫‪1231.7‬‬ ‫‪462.9‬‬ ‫‪1155.3‬‬ ‫‪1283.8‬‬ ‫تامینات اجتماعی‬
‫مال‬ ‫ولی‬ ‫و تم‬ ‫ا م سس‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا ت االت‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪481.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪481.7‬‬ ‫سایر انتقاالت اجتماعی‬
‫ها‬ ‫ا و سب سا‬ ‫ت حو‬ ‫ست ما‬ ‫ما ی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مساعدتهای اجتماعی‬
‫‪21.2‬‬ ‫‪481.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪481.7‬‬ ‫پیش پرداخت سب ساییدیها‪ ،‬کمکهای بالعوض‬
‫تم‬ ‫و‬ ‫پردا ت م اد م ا‬

‫مو ل‬ ‫مس‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه ست و‬ ‫امل‬ ‫و و ا تیاطی‬
‫و‬ ‫ح ا یم و‬ ‫س س سال و و‬ ‫م‬ ‫م ا‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪113954.9‬‬ ‫‪2352.3‬‬ ‫‪6888.1‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪2370.5‬‬ ‫‪7232.4‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬
‫ش‬ ‫ی ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا سال‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫وح‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪8736.5‬‬ ‫‪100.6‬‬ ‫‪142.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪115.4‬‬ ‫‪145.8‬‬ ‫ا‬ ‫حت و‬
‫م‬ ‫‪2352.3‬‬ ‫‪6887.1‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪2368.2‬‬ ‫‪7229.2‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫فروش زمین و ساختمانها‬
‫‪1239.8‬‬ ‫‪2378.6‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1243.3‬‬ ‫‪2710.8‬‬ ‫ساختمانها و ساختارها‬
‫‪167.5‬‬ ‫‪3375.8‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪182.3‬‬ ‫‪3382.0‬‬ ‫ماشین االت‪/‬تجهیزات (>‪)50,000‬‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫اسناد بهادار‬
‫‪27.5‬‬ ‫‪535.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪535.7‬‬ ‫زمین‬
‫‪917.5‬‬ ‫‪598.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪917.5‬‬ ‫‪603.5‬‬ ‫پیش پرداختهای عمده‬

‫اق الم قابل یادداشت‪:‬‬
‫‪32085.6‬‬ ‫وجوه احتیاطی‬

‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی ادارۀ امور مالی‬

‫‪10‬‬
‫عم یاتی‬ ‫دو ‪ :۶‬مصار‬
‫مرور ی‬ ‫‪ ٪‬از شروع‬
‫می‬ ‫ساس و‬ ‫م ای‬ ‫ی م ا‬ ‫ح م و‬ ‫رشد ماهانه‬ ‫فیصدی‬ ‫سال تا اکنون‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫میلیون افغانی‬
‫و ت می‬ ‫ا‬ ‫حت و‬ ‫ا ما م ا ست‬ ‫سال به سال‬ ‫ماه به ماه‬ ‫بودجه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪۳‬‬ ‫ماه ‪۲‬‬ ‫سال تا ماه ‪۳‬‬ ‫از شروع‬
‫‪18.5%‬‬ ‫‪87.0%‬‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫‪236352.9‬‬ ‫‪27388.7 23117.7‬‬ ‫‪14647.7‬‬ ‫‪42057.4‬‬ ‫‪41389.6‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫وت‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫‪87.0%‬‬ ‫‪27388.7 23116.7‬‬ ‫‪14646.5‬‬ ‫‪42055.1‬‬ ‫‪41386.4‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬

‫ماس‬ ‫ما حوت ‪18.5%‬‬ ‫ا ال‬ ‫‪-‬م ا‬ ‫‪42.8%‬‬ ‫‪66.8%‬‬ ‫‪20.3%‬‬ ‫‪176491.3‬‬ ‫‪22589.8‬‬ ‫‪15820.5‬‬ ‫‪13544.6‬‬ ‫‪35792.4‬‬ ‫‪32733.1‬‬ ‫حقوق و معاشات‬
‫‪41.6%‬‬ ‫‪66.7%‬‬ ‫‪21331.5‬‬ ‫‪15062.0‬‬ ‫‪12797.9‬‬ ‫‪33932.5‬‬ ‫‪31137.8‬‬ ‫مزد و معاشات‬
‫ش ا و ‪87%‬‬ ‫سال‬ ‫ما‬ ‫‪38.2%‬‬ ‫‪63.8%‬‬ ‫‪18101.4‬‬ ‫‪13098.1‬‬ ‫‪11051.5‬‬ ‫‪29122.0‬‬ ‫‪27263.2‬‬ ‫مزد و معاشات نقدی‬
‫ما لو سال ‪ 1396‬م ا‬ ‫‪56.8%‬‬ ‫‪72.6%‬‬ ‫‪3012.4‬‬ ‫‪1921.3‬‬ ‫‪1745.7‬‬ ‫‪4479.3‬‬ ‫‪3831.1‬‬ ‫مزد و معاشات جنسی‬
‫ما و‬ ‫امل‬ ‫م مو م ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪411%‬‬ ‫‪26101%‬‬ ‫‪217.7‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪331.1‬‬ ‫‪43.5‬‬ ‫پیش پرداخت مزد و معاشات‬
‫‪42.6%‬‬ ‫‪117.8%‬‬ ‫‪387.8‬‬ ‫‪272.0‬‬ ‫‪178.1‬‬ ‫‪532.1‬‬ ‫‪459.8‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫و ست‬ ‫‪ 17.8%‬و‬ ‫‪42.6%‬‬ ‫‪117.8%‬‬ ‫‪387.8‬‬ ‫‪272.0‬‬ ‫‪178.1‬‬ ‫‪532.1‬‬ ‫‪459.8‬‬ ‫مزایای اجتماعی نقدی‬
‫ماس ا‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫م ا ی ا ال‬ ‫م ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی جنسی‬
‫ش مو ست‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫‪-14.0%‬‬ ‫‪-23.3%‬‬ ‫‪-18.7‬‬ ‫‪-21.7‬‬ ‫‪-24.3‬‬ ‫‪-33.9‬‬ ‫‪-47.4‬‬ ‫برگشت معاشات‬
‫ه وحو ا م‬ ‫م ا‬ ‫ما‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75.0%‬‬ ‫‪50.0%‬‬ ‫‪889.1‬‬ ‫‪508.1‬‬ ‫‪592.9‬‬ ‫‪1361.7‬‬ ‫‪1182.9‬‬ ‫سایر معاشات‬

‫و ست‬ ‫‪-32.8%‬‬ ‫‪403.5%‬‬ ‫‪11.7%‬‬ ‫‪38685.2‬‬ ‫‪3626.6‬‬ ‫‪5393.5‬‬ ‫‪720.2‬‬ ‫‪4518.2‬‬ ‫‪6347.5‬‬ ‫استفادۀ اجناس و خدمات‬
‫می ا‬ ‫‪50,000‬‬ ‫م‬ ‫‪ -‬وسا ل و اسی‬ ‫‪56.2%‬‬ ‫‪145.3%‬‬ ‫‪261.0‬‬ ‫‪167.1‬‬ ‫‪106.4‬‬ ‫‪427.0‬‬ ‫‪304.5‬‬ ‫سفر‬
‫و‬ ‫اس و مات‬ ‫حت ا‬ ‫‪12.8%‬‬ ‫‪400.8%‬‬ ‫‪219.0‬‬ ‫‪194.1‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪236.2‬‬ ‫‪241.9‬‬ ‫ارتباطات‬
‫س ما‬ ‫‪19.9%‬‬ ‫‪173.2%‬‬ ‫‪158.5‬‬ ‫‪132.2‬‬ ‫‪58.0‬‬ ‫‪233.3‬‬ ‫‪198.5‬‬ ‫خدمات قراردادی‬
‫‪-31.6%‬‬ ‫‪83.9%‬‬ ‫‪126.4‬‬ ‫‪184.8‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪191.1‬‬ ‫‪275.6‬‬ ‫حفظ و مراقبت‬
‫ست‬ ‫ل‬ ‫م ا ات‬ ‫م ا ی ساسا‬ ‫‪-‬م ا‬ ‫‪55.6%‬‬ ‫‪226.2%‬‬ ‫‪299.0‬‬ ‫‪192.1‬‬ ‫‪91.6‬‬ ‫‪380.4‬‬ ‫‪302.6‬‬ ‫تسهیالت‬
‫ل می‬ ‫م ای‬ ‫ا م و ‪85%‬‬ ‫‪-49.9%‬‬ ‫‪566.4%‬‬ ‫‪2061.5‬‬ ‫‪4118.4‬‬ ‫‪309.4‬‬ ‫‪2473.1‬‬ ‫‪4568.9‬‬ ‫روغنیات‬
‫‪23.8%‬‬ ‫‪1084.3%‬‬ ‫‪501.2‬‬ ‫‪404.8‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪577.1‬‬ ‫‪455.5‬‬ ‫استفاده های دیگر از اجناس و خدمات‬
‫‪29.5%‬‬ ‫‪390.4%‬‬ ‫‪135.5‬‬ ‫‪104.6‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪142.4‬‬ ‫‪137.7‬‬ ‫ابزار و مواد (< ‪)50,000‬‬
‫‪52.3%‬‬ ‫‪11629.2%‬‬ ‫‪295.4‬‬ ‫‪194.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪308.8‬‬ ‫‪197.7‬‬ ‫سایر مصارف‬
‫امه‬ ‫وا‬
‫‪-33.8%‬‬ ‫‪477.7%‬‬ ‫‪70.3‬‬ ‫‪106.2‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪125.9‬‬ ‫‪120.1‬‬ ‫پیش پرداخت ها و برگشت مصارف‬
‫تما‬ ‫مول‬ ‫م مو م ا‬ ‫ا ال‬ ‫م مو مصار‬
‫‪-82.7%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25.2%‬‬ ‫‪407.4‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪134.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪102.5‬‬ ‫‪134.0‬‬ ‫مفاد‬
‫ست‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫ش ا‬ ‫و‬ ‫ح ومت‬ ‫بود عادی و‬ ‫‪-82.7%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23.2‬‬ ‫‪134.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪102.5‬‬ ‫‪134.0‬‬ ‫به غیر اتباع‬
‫ا یم‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫م ا ی‬ ‫ا‬ ‫و‬
‫م و‬ ‫ولو ت س ا‬ ‫حت ام ا م ی‬
‫‪-35.6%‬‬ ‫‪175.7%‬‬ ‫‪12.7%‬‬ ‫‪12032.4‬‬ ‫‪1048.6‬‬ ‫‪1627.0‬‬ ‫‪380.4‬‬ ‫‪1528.8‬‬ ‫‪2029.2‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی‬
‫ت‬ ‫وس‬ ‫ای‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ح ومت‬ ‫ای و‬ ‫بود ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫‪350.0‬‬ ‫سب ساییدیها‬
‫ا و م‬ ‫امل م ا‬ ‫ش و‬ ‫م ا‬ ‫م‬ ‫ح وم ی‬ ‫‪102.8%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫کمکهای بالعوض به واحدهای حکومتی و سایر مؤسسات‬
‫مو ل م و و‬ ‫ا م و م ا وس و‬ ‫و‬ ‫اسا م‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬عادی‬
‫م ا م‬ ‫و ا ا و‬ ‫ا سا‬ ‫ای‬ ‫‪102.8%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومت ‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومت ‪ -‬انکشافی‬
‫‪-43.8%‬‬ ‫‪2179.4%‬‬ ‫‪692.4‬‬ ‫‪1231.7‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪1155.3‬‬ ‫‪1283.8‬‬ ‫تامینات اجتماعی‬
‫‪-99.9%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪392.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪392.5‬‬ ‫سایر انتقاالت اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مساعدتهای اجتماعی‬
‫‪-99.9%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪392.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪392.5‬‬ ‫پیش پرداخت سب ساییدیها‪ ،‬کمکهای بالعوض‬

‫‪-29.5%‬‬ ‫‪3945.6%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪8736.5‬‬ ‫‪100.6‬‬ ‫‪142.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪115.4‬‬ ‫‪145.8‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪-29.0%‬‬ ‫‪7558.4%‬‬ ‫‪100.6‬‬ ‫‪141.8‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪113.1‬‬ ‫‪142.7‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیرمالی‬
‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪-3.1‬‬ ‫فروش زمین و ساختمان‬
‫‪-95.8%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫ساختمانها و ساختارها‬
‫‪-30.5%‬‬ ‫‪3495.6%‬‬ ‫‪71.9‬‬ ‫‪103.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪86.7‬‬ ‫‪106.1‬‬ ‫ماشین آالت ‪ /‬تجهیزات (>‪)50,000‬‬
‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫اسناد بهادار‬
‫‪47.0%‬‬ ‫‪5528.9%‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫زمین‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫پیش پرداختهای عمده‬
‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی ادارۀ امور مالی‬

‫‪11‬‬
‫وزارت‬ ‫به اسا‬ ‫دو ‪ :۷‬مصار‬
‫مرور ی‬ ‫فیصدی از شروع سال تا اکنونتغیرا ت ‪%‬‬
‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬
‫بودجه از آغاز سال تا کنون ماه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪۳‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪۳‬‬
‫‪-2.4%‬‬ ‫‪-10.3%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪422651.4‬‬ ‫‪32317.8‬‬ ‫‪33111.6‬‬ ‫‪47195.7‬‬ ‫‪52609.2‬‬ ‫مصارف مجموعی‬
‫ا‬ ‫ت ست و م و‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫‪382962.0‬‬ ‫‪31530.8‬‬ ‫‪32391.6‬‬ ‫‪46233.3‬‬ ‫‪51177.4‬‬
‫م ا‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫یو‬ ‫و‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪-6.3%‬‬ ‫‪19.1%‬‬ ‫‪58345.1‬‬ ‫‪7830.8‬‬ ‫‪7816.2‬‬ ‫‪11147.9‬‬ ‫‪11900.6‬‬ ‫وزارت امور داخله‬
‫‪45.9%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪67678.2‬‬ ‫‪8357.3‬‬ ‫‪5728.7‬‬ ‫‪11926.7‬‬ ‫‪11736.6‬‬ ‫وزارت دفاع ملی‬
‫ت‬ ‫یاددا‬ ‫‪334.5%‬‬ ‫‪265.4%‬‬ ‫‪16.0%‬‬ ‫‪6099.6‬‬ ‫‪931.3‬‬ ‫‪214.3‬‬ ‫‪975.8‬‬ ‫‪267.1‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬
‫‪-16.7%‬‬ ‫‪30.8%‬‬ ‫‪18.7%‬‬ ‫‪1804.8‬‬ ‫‪141.0‬‬ ‫‪169.4‬‬ ‫‪336.9‬‬ ‫‪257.7‬‬ ‫ریاست محافظت رییس جمهور‬
‫‪6689.4%‬‬ ‫‪24.0%‬‬ ‫‪26.4%‬‬ ‫‪14575.3‬‬ ‫‪1502.8‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪3854.9‬‬ ‫‪3108.4‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬
‫حوت‬ ‫لو‬ ‫ول‬ ‫‪ -‬م مو ی‬ ‫‪34.5%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪19.0%‬‬ ‫‪148502.9‬‬ ‫‪18763.3‬‬ ‫‪13950.7‬‬ ‫‪28242.2‬‬ ‫‪27270.3‬‬ ‫مجموع مصارف سکتور امنیت‬
‫ای م‬ ‫‪ 47.2‬م ا‬ ‫سال مالی ‪ 1396‬ال‬
‫‪19.1%‬‬ ‫‪10.7%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪50.9‬‬ ‫‪42.7‬‬ ‫‪86.2‬‬ ‫‪77.9‬‬ ‫دفتر رییس جمهور‬
‫م‬ ‫لم‬ ‫سال و‬ ‫‪ 11%‬و‬ ‫‪-30.5%‬‬ ‫‪8.4%‬‬ ‫‪21.5%‬‬ ‫‪491.8‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪105.6‬‬ ‫‪97.5‬‬ ‫مشرانو جرگه شورای ملی‬
‫و‬ ‫سال ‪ 1395‬و‬ ‫م‬ ‫‪ 10%‬م‬ ‫‪-11.0%‬‬ ‫‪-2.6%‬‬ ‫‪21.7%‬‬ ‫‪1616.3‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪62.2‬‬ ‫‪350.2‬‬ ‫‪359.4‬‬ ‫ولسی جرگه شورای ملی‬
‫‪-9.6%‬‬ ‫‪-9.1%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪3517.3‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫ستره محکمه‬
‫ما‬ ‫م‬ ‫‪ 2.2%‬م‬ ‫ها‬ ‫ما سو‬ ‫‪-10.5%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪9.3%‬‬ ‫‪1140.0‬‬ ‫‪60.9‬‬ ‫‪68.0‬‬ ‫‪106.2‬‬ ‫‪106.7‬‬ ‫وزارت عدلیه‬
‫ست‬ ‫و‬ ‫سال‬ ‫‪59.6%‬‬ ‫‪37.8%‬‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫‪5194.4‬‬ ‫‪597.5‬‬ ‫‪374.4‬‬ ‫‪920.4‬‬ ‫‪668.1‬‬ ‫اداره امور‬
‫‪-62.4%‬‬ ‫‪-37.2%‬‬ ‫‪14.6%‬‬ ‫‪138.1‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫وزارت دولت در امور پارلمانی‬
‫‪61.2%‬‬ ‫‪19.6%‬‬ ‫‪8.3%‬‬ ‫‪2036.6‬‬ ‫‪119.5‬‬ ‫‪74.1‬‬ ‫‪169.1‬‬ ‫‪141.4‬‬ ‫وزارت حج و اوقاف‬
‫و‬ ‫م ی‬ ‫ا‬ ‫‪-‬‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫‪102.6%‬‬ ‫‪33.4%‬‬ ‫‪16.9%‬‬ ‫‪1871.7‬‬ ‫‪215.6‬‬ ‫‪106.4‬‬ ‫‪317.2‬‬ ‫‪237.8‬‬ ‫لوی څارنوالی‬
‫‪12%‬‬ ‫س ما ول‬ ‫و ح وم‬ ‫ا‬ ‫‪29.7%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪11.8%‬‬ ‫‪220.2‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫کمیسیون انتخابات‬
‫‪-26.4%‬‬ ‫‪-36.7%‬‬ ‫‪11.4%‬‬ ‫‪521.4‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪57.5‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫‪93.7‬‬ ‫کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی‬
‫ست‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س و‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72.3‬‬ ‫کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی‬
‫و‬ ‫اس م‬ ‫‪ -‬م ا‬ ‫‪30.1%‬‬ ‫‪30.1%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪4996.9‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬
‫کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‬
‫س ا‬ ‫م ا‬
‫ما م‬ ‫‪ 1395‬می ا‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪40.1‬‬
‫‪164.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری‬
‫م ا‬ ‫م‬ ‫ی س ا‬ ‫اس م‬ ‫‪23.4%‬‬ ‫‪31.8%‬‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫‪5404.2‬‬ ‫‪390.3‬‬ ‫‪316.2‬‬ ‫‪589.7‬‬ ‫‪447.5‬‬ ‫اداره مستقل ارگان های محلی‬
‫ی‬ ‫سال‬ ‫‪35.1%‬‬ ‫‪20.1%‬‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫‪27426.1‬‬ ‫‪1608.6‬‬ ‫‪1190.3‬‬ ‫‪2801.4‬‬ ‫‪2332.6‬‬ ‫مجموع سکتور حکومتداری‪ ،‬حاکمیت ق انون و حقوق بشر‬

‫و‬ ‫و‬ ‫‪ -‬ا می م ی سا س و‬ ‫‪-40.6%‬‬ ‫‪-49.8%‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪31705.4‬‬ ‫‪933.9‬‬ ‫‪1571.8‬‬ ‫‪985.1‬‬ ‫‪1963.4‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬
‫م ا‬ ‫ت س‬ ‫ی‬ ‫ا و‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫‪9.1%‬‬ ‫‪394.6‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫وزارت ترانسپورت و هوانوردی‬
‫وزارت مخابرات‬
‫س ما ول سال ا‬ ‫‪-26.1%‬‬
‫‪-57.2%‬‬
‫‪-21.3%‬‬
‫‪-57.4%‬‬
‫‪3.9%‬‬
‫‪1.9%‬‬
‫‪2734.9‬‬
‫‪11062.8‬‬
‫‪63.8‬‬
‫‪169.4‬‬
‫‪86.4‬‬
‫‪395.6‬‬
‫‪105.4‬‬
‫‪205.5‬‬
‫‪133.9‬‬
‫‪482.6‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬
‫و‬ ‫ح ومت‬ ‫م ا‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪741.6‬‬ ‫شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون‬
‫ولت‬ ‫ولو ی ست‬ ‫ا‬ ‫حا م ت ا و‬ ‫‪-98.8%‬‬ ‫‪-98.7%‬‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪25272.8‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫‪3894.2‬‬ ‫‪49.5‬‬ ‫‪3895.2‬‬ ‫شرکت بریشنا‬
‫‪243.1%‬‬ ‫‪130.4%‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪4473.3‬‬ ‫‪100.5‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪117.5‬‬ ‫‪51.0‬‬ ‫وزارت انکشاف شهری‬
‫ساحات ا ل می ا‬ ‫اال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1297.1‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬
‫ساال‬ ‫م ا‬ ‫ش‬ ‫‪ -‬س و م ی می‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪2965.6‬‬ ‫‪76.1‬‬ ‫‪69.0‬‬ ‫‪135.3‬‬ ‫‪132.1‬‬ ‫وزارت معادن و صنایع‬
‫اداره جیودیزی و کارتوگرافی‬
‫است مومی‬ ‫وس‬ ‫م ا‬ ‫ا‬ ‫‪-98.0%‬‬
‫‪23.2%‬‬
‫‪-78.4%‬‬
‫‪8.6%‬‬
‫‪67.2%‬‬
‫‪12.7%‬‬
‫‪11.0‬‬
‫‪309.8‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪23.6‬‬
‫‪16.2‬‬
‫‪19.2‬‬
‫‪7.4‬‬
‫‪39.3‬‬
‫‪34.2‬‬
‫‪36.2‬‬ ‫اداره ملی حفاظت محیط زیست‬
‫م ت می م ا‬ ‫‪18.4%‬‬ ‫‪-9.7%‬‬ ‫‪11.5%‬‬ ‫‪54.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫کمیسیون عالی انرژی آتومی‬
‫‪-94.6%‬‬ ‫‪-94.2%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪423.1‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪434.0‬‬ ‫شهروالی ها‬
‫‪-77.6%‬‬ ‫‪-76.2%‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪81023.8‬‬ ‫‪1462.3‬‬ ‫‪6527.9‬‬ ‫‪1712.5‬‬ ‫‪7205.8‬‬ ‫مجموعه سکتور زیربنا و منابع طبیعی‬
‫امه‬ ‫وا‬
‫‪2.4%‬‬ ‫‪-1.3%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪46068.9‬‬ ‫‪3568.1‬‬ ‫‪3483.9‬‬ ‫‪5158.5‬‬ ‫‪5226.4‬‬ ‫وزارت معارف‬
‫‪11.5%‬‬ ‫‪13.8%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪8117.5‬‬ ‫‪600.2‬‬ ‫‪538.2‬‬ ‫‪909.2‬‬ ‫‪799.3‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬
‫ا‬ ‫ت‬ ‫مول‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م مو‬ ‫ا ال‬ ‫مصار‬ ‫م مو‬
‫‪53.7%‬‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪10.1%‬‬ ‫‪845.5‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪41.0‬‬ ‫‪85.1‬‬ ‫‪83.2‬‬ ‫وزارت اطالعات و فرهنگ‬
‫ما‬ ‫‪42.3%‬‬ ‫‪-2.0%‬‬ ‫‪264.0%‬‬ ‫‪270.7‬‬ ‫‪429.6‬‬ ‫‪301.9‬‬ ‫‪714.8‬‬ ‫‪729.1‬‬ ‫اکادمی علوم‬
‫‪309.1%‬‬ ‫‪95.0%‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫‪567.2‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫کمیته ملی اولمپیک‬
‫ا ی م س می‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫بود ه عادی‬ ‫‪7.2%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪12.3%‬‬ ‫‪55869.9‬‬ ‫‪4685.0‬‬ ‫‪4370.9‬‬ ‫‪6894.4‬‬ ‫‪6851.8‬‬ ‫مجموع سکتور معارف‬

‫می‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫حت‬ ‫ی ست‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫‪16.1%‬‬ ‫‪-2.1%‬‬ ‫‪7.1%‬‬ ‫‪14775.0‬‬ ‫‪888.6‬‬ ‫‪765.7‬‬ ‫‪1056.0‬‬ ‫‪1079.2‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ولو ت‬ ‫‪16.1%‬‬ ‫‪-2.1%‬‬ ‫‪7.1%‬‬ ‫‪14775.0‬‬ ‫‪888.6‬‬ ‫‪765.7‬‬ ‫‪1056.0‬‬ ‫‪1079.2‬‬ ‫مجموع سکتور صحت‬

‫‪-35.8%‬‬ ‫‪-37.0%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪9510.9‬‬ ‫‪490.8‬‬ ‫‪764.3‬‬ ‫‪565.6‬‬ ‫‪897.8‬‬ ‫وزارت زراعت‬
‫‪34.1%‬‬ ‫‪11.0%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪1681.6‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪41.0‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫وزارت مبارزه با مواد مخدر‬
‫‪10.0%‬‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫‪10.4%‬‬ ‫‪17210.2‬‬ ‫‪1743.5‬‬ ‫‪1585.0‬‬ ‫‪1785.5‬‬ ‫‪1799.5‬‬ ‫وزارت احیا و انکشف دهات‬
‫‪-4.5%‬‬ ‫‪-12.5%‬‬ ‫‪8.4%‬‬ ‫‪28402.6‬‬ ‫‪2267.0‬‬ ‫‪2373.6‬‬ ‫‪2392.1‬‬ ‫‪2734.2‬‬ ‫مجموع سکتور زراعت و انکشاف دهات‬

‫‪0.5%‬‬ ‫‪-0.3%‬‬ ‫‪8.7%‬‬ ‫‪666.4‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪57.7‬‬ ‫‪57.9‬‬ ‫وزارت سرحدات‪ ،‬اقوام و قبایل‬
‫‪-42.7%‬‬ ‫‪-13.2%‬‬ ‫‪9.9%‬‬ ‫‪13459.2‬‬ ‫‪805.9‬‬ ‫‪1406.6‬‬ ‫‪1331.7‬‬ ‫‪1535.0‬‬ ‫وزارت کار‪ ،‬امور اجتماعی‪،‬شهدا ومعلولین‬
‫‪44.7%‬‬ ‫‪26.7%‬‬ ‫‪11.3%‬‬ ‫‪475.0‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪53.7‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان‬
‫‪27.8%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪13.4%‬‬ ‫‪263.8‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫وزارت امور زنان‬
‫‪-97.3%‬‬ ‫‪-95.5%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪528.2‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪400.9‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪408.5‬‬ ‫اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی‬
‫‪71.6%‬‬ ‫‪48.1%‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪402.0‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫ریاست مستقل انسجام امور کوچی ها‬
‫‪-51.3%‬‬ ‫‪-27.5%‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫‪15794.6‬‬ ‫‪917.8‬‬ ‫‪1886.1‬‬ ‫‪1518.6‬‬ ‫‪2093.3‬‬ ‫مجموع سکتور مصوونیت اجتماعی‬

‫‪-12.5%‬‬ ‫‪16.9%‬‬ ‫‪16.7%‬‬ ‫‪7490.4‬‬ ‫‪750.1‬‬ ‫‪857.0‬‬ ‫‪1249.1‬‬ ‫‪1068.7‬‬ ‫وزارت مالیه‬
‫‪-80.6%‬‬ ‫‪-41.5%‬‬ ‫‪17.2%‬‬ ‫‪1051.6‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪294.4‬‬ ‫‪181.3‬‬ ‫‪310.1‬‬ ‫وزارت تجارت‬
‫‪24.3%‬‬ ‫‪18.9%‬‬ ‫‪16.6%‬‬ ‫‪503.4‬‬ ‫‪62.2‬‬ ‫‪50.1‬‬ ‫‪83.3‬‬ ‫‪70.1‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬
‫‪89.9%‬‬ ‫‪34.9%‬‬ ‫‪6.9%‬‬ ‫‪556.5‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫اداره کنترول و تفتیش‬
‫‪-11.0%‬‬ ‫‪-10.2%‬‬ ‫‪12.6%‬‬ ‫‪234.9‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫اداره احصاییه مرکزی‬
‫‪37.4%‬‬ ‫‪27.1%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪330.6‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫اداره ملی ستندرد‬
‫‪-25.8%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫‪15.7%‬‬ ‫‪10167.4‬‬ ‫‪917.5‬‬ ‫‪1237.1‬‬ ‫‪1595.3‬‬ ‫‪1521.1‬‬ ‫مجموع سکتور حکومتداری اق تصادی و انکشاف سکتور خصوصی‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان‬
‫‪-76.7%‬‬ ‫‪-76.7%‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪999.6‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪89.2‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪89.2‬‬ ‫ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ریزرف های تخصیص نه یافته‬
‫‪9.3%‬‬ ‫‪-32.8%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪39689.3‬‬ ‫‪787.0‬‬ ‫‪720.0‬‬ ‫‪962.4‬‬ ‫‪1431.7‬‬ ‫غیر مشخص‬
‫‪-0.2%‬‬ ‫‪-35.4%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪40689.0‬‬ ‫‪807.8‬‬ ‫‪809.2‬‬ ‫‪983.2‬‬ ‫‪1520.9‬‬ ‫مجموع طبقه بندی نشده‬

‫‪12‬‬
‫ومت‬ ‫طب ه ب دی وظای‬ ‫به اسا‬ ‫دو ‪ :۸‬مصار‬

‫مرور‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬
‫ماه ‪۳‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪۳‬‬
‫ال ت‬ ‫ساس‬ ‫ح م ا‬ ‫‪3703.1‬‬ ‫‪7291.8‬‬ ‫‪5273.9‬‬ ‫‪9122.7‬‬ ‫خدمات عامه‬
‫و‬ ‫ام‬ ‫می‬ ‫ولت ‪COFOG‬‬ ‫ا‬ ‫‪3574.5‬‬ ‫‪3223.4‬‬ ‫‪5145.4‬‬ ‫‪5051.2‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ست و‬ ‫ولو ت‬ ‫ساحات‬
‫‪128.5‬‬ ‫‪4068.4‬‬ ‫‪128.6‬‬ ‫‪4071.5‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫ست‬
‫‪10098.4‬‬ ‫‪6426.2‬‬ ‫‪16318.0‬‬ ‫‪15679.5‬‬ ‫دفاعی‬
‫یاددا ت‬ ‫‪10011.6‬‬ ‫‪6384.5‬‬ ‫‪16216.5‬‬ ‫‪15634.7‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪86.7‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪101.4‬‬ ‫‪44.7‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫س و م ت‬ ‫ولت‬ ‫و سال ا و م ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8548.0‬‬ ‫‪8323.5‬‬ ‫‪12320.8‬‬ ‫‪13029.6‬‬ ‫نظم و امنیت عامه‬
‫و‬ ‫ش‬ ‫ست ولی م ا‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫‪8499.3‬‬ ‫‪8201.1‬‬ ‫‪12272.1‬‬ ‫‪12907.3‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ست‬ ‫م ت ام و مات ام ا ش‬
‫‪48.7‬‬ ‫‪122.4‬‬ ‫‪48.7‬‬ ‫‪122.4‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪3400.9‬‬ ‫‪7962.7‬‬ ‫‪3944.3‬‬ ‫‪9201.2‬‬ ‫امور اقتصادی‬
‫‪1716.2‬‬ ‫‪3768.1‬‬ ‫‪2259.6‬‬ ‫‪4674.3‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫امه‬ ‫وا‬ ‫‪1684.7‬‬ ‫‪4194.6‬‬ ‫‪1684.7‬‬ ‫‪4526.8‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪289.2‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪304.9‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫حفظ محیط زیست‬
‫ال ت ا‬ ‫طب ه ب دی الیت های دولت‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫سا ما م ل ست‬ ‫ولت‬ ‫‪265.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪265.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫م می ا‬ ‫مصار عادی م ا‬ ‫‪99.3‬‬ ‫‪62.3‬‬ ‫‪116.6‬‬ ‫‪96.4‬‬ ‫مسکن و تسهیالت اجتماعی‬
‫ی‬ ‫می ا‬ ‫م ا امل م ا ات و‬ ‫‪97.7‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪114.9‬‬ ‫‪69.0‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫و‬ ‫سال‬ ‫ا‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪897.5‬‬ ‫‪824.3‬‬ ‫‪1068.9‬‬ ‫‪1170.5‬‬ ‫صحت‬
‫ی ا ست‬ ‫م م ا‬ ‫م ا‬ ‫عمد‬ ‫مصار‬ ‫‪824.7‬‬ ‫‪725.8‬‬ ‫‪996.0‬‬ ‫‪1070.9‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪72.8‬‬ ‫‪98.6‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪99.5‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪257.5‬‬ ‫‪165.8‬‬ ‫‪367.3‬‬ ‫‪318.5‬‬ ‫سرگرمی‪ ،‬فرهنگ و دین‬
‫‪226.0‬‬ ‫‪164.8‬‬ ‫‪332.4‬‬ ‫‪312.0‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪31.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪4192.6‬‬ ‫‪4069.1‬‬ ‫‪6090.2‬‬ ‫‪6075.9‬‬ ‫معارف‬
‫‪4161.3‬‬ ‫‪4047.7‬‬ ‫‪6058.9‬‬ ‫‪6054.5‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪31.3‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪803.7‬‬ ‫‪1301.1‬‬ ‫‪1363.2‬‬ ‫‪1459.4‬‬ ‫مصوونیت اجتماعی‬
‫‪802.9‬‬ ‫‪1301.1‬‬ ‫‪1362.3‬‬ ‫‪1459.4‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪0.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف انکشافی‬

‫‪32290.1‬‬ ‫‪36446.1‬‬ ‫‪47167.9‬‬ ‫‪56189.9‬‬ ‫مجموع‬

‫‪13‬‬
‫والیت‬ ‫به اسا‬ ‫دو ‪ :۹‬مصار‬

‫مرور‬ ‫ماه‬ ‫‪YTD‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬
‫رشد ‪%‬‬ ‫ماه ‪۳‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪۳‬‬
‫ی‬ ‫ما م و‬ ‫وال ی می ا‬ ‫م ا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫‪-57.1%‬‬ ‫‪-51.2%‬‬ ‫‪1284.6‬‬ ‫‪2993.8‬‬ ‫‪1797.7‬‬ ‫‪3685.5‬‬ ‫کابل‬
‫م‬ ‫م ا‬ ‫ی‬ ‫ا ست‬ ‫وم‬ ‫م ا‬ ‫ما‬ ‫‪-18.1%‬‬ ‫‪-16.2%‬‬ ‫‪264.5‬‬ ‫‪323.1‬‬ ‫‪353.4‬‬ ‫‪421.8‬‬ ‫کاپیسا‬
‫اث‬ ‫ا وال ی‬ ‫‪-24.2%‬‬ ‫‪-23.8%‬‬ ‫‪483.7‬‬ ‫‪638.4‬‬ ‫‪602.8‬‬ ‫‪790.9‬‬ ‫پروان‬
‫‪31.0%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪308.0‬‬ ‫‪235.1‬‬ ‫‪378.7‬‬ ‫‪371.6‬‬ ‫وردک‬
‫‪-14.4%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪161.4‬‬ ‫‪188.6‬‬ ‫‪247.0‬‬ ‫‪234.7‬‬ ‫لوگر‬
‫یاددا ت‬ ‫‪12.2%‬‬ ‫‪-3.7%‬‬ ‫‪1854.3‬‬ ‫‪1652.8‬‬ ‫‪2703.2‬‬ ‫‪2808.3‬‬ ‫ننگرهار‬
‫‪6.4%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪225.4‬‬ ‫‪211.7‬‬ ‫‪325.8‬‬ ‫‪307.3‬‬ ‫لغمان‬
‫‪-43.8%‬‬ ‫‪-34.8%‬‬ ‫‪147.9‬‬ ‫‪263.0‬‬ ‫‪209.5‬‬ ‫‪321.4‬‬ ‫پنجشیر‬
‫ا‬ ‫و ت ما و‬ ‫ا سال ا و و‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-65.2%‬‬ ‫‪-58.4%‬‬ ‫‪426.7‬‬ ‫‪1225.0‬‬ ‫‪575.9‬‬ ‫‪1383.6‬‬ ‫بغالن‬
‫سال‬ ‫و‬ ‫ماس ا‬ ‫ما وال ات‬ ‫‪-23.1%‬‬ ‫‪-14.9%‬‬ ‫‪137.4‬‬ ‫‪178.6‬‬ ‫‪192.1‬‬ ‫‪225.8‬‬ ‫بامیان‬
‫م‬ ‫‪ 1395‬م ا‬ ‫‪22.7%‬‬ ‫‪6.9%‬‬ ‫‪502.5‬‬ ‫‪409.6‬‬ ‫‪601.8‬‬ ‫‪562.9‬‬ ‫غزنی‬
‫م وال ا ی می ا‬ ‫ل و و سا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-20.3%‬‬ ‫‪-14.9%‬‬ ‫‪233.4‬‬ ‫‪293.0‬‬ ‫‪322.8‬‬ ‫‪379.2‬‬ ‫پکتیکا‬
‫‪64.9%‬‬ ‫‪8.0%‬‬ ‫‪1487.7‬‬ ‫‪902.1‬‬ ‫‪2126.1‬‬ ‫‪1968.7‬‬ ‫پکتیا‬
‫سال‬ ‫و‬ ‫ماس ا‬ ‫ا‬ ‫م ا‬ ‫‪-21.8%‬‬ ‫‪-21.6%‬‬ ‫‪284.8‬‬ ‫‪364.1‬‬ ‫‪392.8‬‬ ‫‪500.8‬‬ ‫خوست‬
‫ست‬ ‫ش‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪-12.0%‬‬ ‫‪324.7‬‬ ‫‪307.3‬‬ ‫‪385.6‬‬ ‫‪437.9‬‬ ‫کنر‬
‫‪58.8%‬‬ ‫‪24.7%‬‬ ‫‪193.6‬‬ ‫‪121.9‬‬ ‫‪206.0‬‬ ‫‪165.2‬‬ ‫نورستان‬
‫‪10.6%‬‬ ‫‪9.6%‬‬ ‫‪768.0‬‬ ‫‪694.3‬‬ ‫‪906.0‬‬ ‫‪826.8‬‬ ‫بدخشان‬
‫امه‬ ‫وا‬ ‫‪-43.1%‬‬ ‫‪-40.4%‬‬ ‫‪270.0‬‬ ‫‪474.4‬‬ ‫‪386.9‬‬ ‫‪648.7‬‬ ‫تخار‬
‫‪-5.5%‬‬ ‫‪-2.9%‬‬ ‫‪608.4‬‬ ‫‪643.5‬‬ ‫‪825.5‬‬ ‫‪850.1‬‬ ‫کندز‬
‫اسا‬ ‫و‬ ‫ح ومت‬ ‫ت ا‬ ‫تادیات برو مرزی‬
‫‪-61.0%‬‬ ‫‪-52.8%‬‬ ‫‪166.7‬‬ ‫‪427.0‬‬ ‫‪231.1‬‬ ‫‪490.0‬‬ ‫سمنگان‬
‫ا وال ات م‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫و وس‬ ‫ات م‬
‫‪16.6%‬‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪2029.6‬‬ ‫‪1740.7‬‬ ‫‪2783.8‬‬ ‫‪2609.9‬‬ ‫بلخ‬
‫م‬ ‫و‬
‫‪-3.9%‬‬ ‫‪-2.0%‬‬ ‫‪151.1‬‬ ‫‪157.2‬‬ ‫‪213.5‬‬ ‫‪217.9‬‬ ‫سرپل‬
‫‪-50.2%‬‬ ‫‪-52.4%‬‬ ‫‪151.6‬‬ ‫‪304.7‬‬ ‫‪184.1‬‬ ‫‪386.5‬‬ ‫غور‬
‫‪11.2%‬‬ ‫‪-4.7%‬‬ ‫‪147.4‬‬ ‫‪132.5‬‬ ‫‪162.5‬‬ ‫‪170.4‬‬ ‫دایکندی‬
‫‪-58.6%‬‬ ‫‪-58.3%‬‬ ‫‪84.9‬‬ ‫‪204.9‬‬ ‫‪96.7‬‬ ‫‪231.8‬‬ ‫ارزگان‬
‫‪30.8%‬‬ ‫‪27.6%‬‬ ‫‪237.6‬‬ ‫‪181.7‬‬ ‫‪309.7‬‬ ‫‪242.6‬‬ ‫زابل‬
‫‪54.9%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪1950.9‬‬ ‫‪1259.4‬‬ ‫‪2711.9‬‬ ‫‪2559.0‬‬ ‫کندهار‬
‫‪-8.0%‬‬ ‫‪-3.5%‬‬ ‫‪263.5‬‬ ‫‪286.5‬‬ ‫‪391.6‬‬ ‫‪405.9‬‬ ‫جوزجان‬
‫‪9.8%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪376.2‬‬ ‫‪342.7‬‬ ‫‪530.9‬‬ ‫‪504.9‬‬ ‫فاریاب‬
‫‪25.4%‬‬ ‫‪-7.0%‬‬ ‫‪1215.9‬‬ ‫‪969.8‬‬ ‫‪1687.5‬‬ ‫‪1814.1‬‬ ‫هلمند‬
‫‪0.7%‬‬ ‫‪-7.2%‬‬ ‫‪183.3‬‬ ‫‪182.1‬‬ ‫‪228.8‬‬ ‫‪246.4‬‬ ‫بادغیس‬
‫‪15.8%‬‬ ‫‪-5.5%‬‬ ‫‪1550.3‬‬ ‫‪1338.9‬‬ ‫‪2179.8‬‬ ‫‪2306.9‬‬ ‫هرات‬
‫‪45.6%‬‬ ‫‪34.8%‬‬ ‫‪384.0‬‬ ‫‪263.7‬‬ ‫‪486.0‬‬ ‫‪360.7‬‬ ‫فراه‬
‫‪-53.8%‬‬ ‫‪-41.7%‬‬ ‫‪89.2‬‬ ‫‪193.2‬‬ ‫‪144.4‬‬ ‫‪247.7‬‬ ‫نیمروز‬
‫‪7.6%‬‬ ‫‪-4.8%‬‬ ‫‪13290.4 12350.0 21234.5 22308.5‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬
‫‪84.0%‬‬ ‫‪85.5%‬‬ ‫‪78.3‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫‪78.9‬‬ ‫پرداخت های بیرون مرزی ‪42.5‬‬
‫‪-0.6%‬‬ ‫‪-9.3%‬‬ ‫‪32317.8 32497.7 47195.7 52037.1‬‬ ‫مجموع‬

‫‪14‬‬
‫دو ‪ :۱۱‬مصارف براساس سکتورهای استراتیژی انکشاف ملی افغانستان‬

‫مرور ی‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬
‫ماه ‪۳‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪۳‬‬
‫‪18,763.3 13,950.7‬‬ ‫‪28,242.2 27,270.3‬‬ ‫امنیت‬
‫ولو ت ال سی‬ ‫ساس ساحات‬ ‫م ا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫‪1,608.6 1,190.3‬‬ ‫‪2,801.4‬‬ ‫‪2,332.6‬‬ ‫حکومت داری‪ ،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬
‫ا م ی ا س ا می ا‬ ‫ولت س‬
‫‪1,462.3 6,527.9‬‬ ‫‪1,712.5‬‬ ‫‪7,205.8‬‬ ‫زیربناء و منابع طبیعی‬
‫ولو ت ا ال سی ولت می ا‬ ‫اس‬
‫‪4,685.0 4,370.9‬‬ ‫‪6,894.4‬‬ ‫‪6,851.8‬‬ ‫تعلیم و تربیه‬
‫یاددا ت‬ ‫‪888.6‬‬ ‫‪765.7‬‬ ‫‪1,056.0‬‬ ‫‪1,079.2‬‬ ‫صحت‬
‫‪2,267.0 2,373.6‬‬ ‫‪2,392.1‬‬ ‫‪2,734.2‬‬ ‫زراعت و انکشاف دهات‬
‫شم ا‬ ‫و‬ ‫م تو‬ ‫‪-‬م ا‬ ‫‪917.8‬‬ ‫‪1,886.1‬‬ ‫‪1,518.6‬‬ ‫‪2,093.3‬‬ ‫حفافظت اجتماعی‬
‫ل می‬ ‫مومی‬ ‫‪917.5‬‬ ‫‪1,237.1‬‬ ‫‪1,595.3‬‬ ‫‪1,521.1‬‬ ‫حکومت داری اقتصادی و توسعه سکتور خصوصی‬
‫س ما ول ‪1396‬‬ ‫م ا‬ ‫سه‬ ‫حت م‬ ‫‪-‬س و‬
‫‪807.8‬‬ ‫‪809.2‬‬ ‫‪983.2‬‬ ‫‪1,520.9‬‬ ‫متفرقه‬

‫وا امه‬
‫س تورهای ار و ص توس ه م ی ا ا ستا‬
‫ا س ا می ا ‪ -‬س ا‬ ‫و وس‬ ‫م و ا وب‬ ‫س‬
‫می ما‬ ‫ا‬ ‫ای اسا‬ ‫ی‬
‫ی ست‬ ‫و ها و‬ ‫و‬ ‫س و ا م و‬
‫ست‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫می و‬

‫‪15‬‬
‫دو ‪ :۱۱‬تموی‬

‫مرور‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۳۹۵‬‬
‫ماه ‪۳‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪۳‬‬
‫می ا‬ ‫ما‬ ‫مو ل س و ا س ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫‪19,188.0‬‬ ‫‪4,144.9‬‬ ‫)‪(10,152.5) (26,322.8‬‬ ‫مجموع تمویل‬

‫‪19,451.0‬‬ ‫‪3,233.7‬‬ ‫)‪(9,900.4‬‬ ‫)‪(26,124.0‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬
‫یاددا ت‬
‫‪19,451.0‬‬ ‫‪3,233.7‬‬ ‫)‪(9,900.4‬‬ ‫)‪(26,124.0‬‬ ‫دا ی‬
‫یو ا ش‬ ‫ش‬ ‫ل وس‬‫ا‬ ‫‪ -‬ا‬ ‫‪16,096.9‬‬ ‫‪704.3‬‬ ‫)‪(12,213.1‬‬ ‫)‪(23,729.7‬‬ ‫اسعار و سپرده ها‬
‫ا‬ ‫و وس‬ ‫امی‬ ‫ی می ا‬ ‫‪11,562.8‬‬ ‫‪995.2‬‬ ‫)‪(16,903.4‬‬ ‫)‪(16,029.1‬‬ ‫حساب واحد خزاین‬
‫ی می ا‬ ‫یو ا ش‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(8.9‬‬ ‫)‪(40.0‬‬ ‫)‪(8.9‬‬ ‫حساب های عواید والیتی‬
‫ا ی ما سو‬ ‫ا ش ‪ 19.1‬م ا‬ ‫‪ -‬مو ت ا‬ ‫‪4,534.1‬‬ ‫)‪(282.0‬‬ ‫‪4,730.3‬‬ ‫)‪(6,197.1‬‬ ‫حساب های تمویل کننده گان‬
‫ا ش‪ 9‬م و‬ ‫م‬ ‫ا ش سا‬ ‫م‬ ‫می ا‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(1,494.5‬‬ ‫سایر حساب های سپرده‬
‫و ت ال‬ ‫می ا م‬ ‫ا ی ما‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫قرضه‬
‫م ح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫قرضه‬
‫می ا‬ ‫سال‬ ‫و‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫پیش پرداخت ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪58.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177.5‬‬ ‫سایر حسابات قابل وصول‬
‫‪-‬‬ ‫‪58.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫تصفیه حسابات‬
‫امه‬ ‫وا‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176.0‬‬ ‫سایر دارایی های جاری‬
‫ا ت حساب ا ی ی ح ومت م ا‬ ‫سا وا د زای‬ ‫‪3,350.3‬‬ ‫‪2,468.1‬‬ ‫‪2,295.0‬‬ ‫)‪(2,583.2‬‬ ‫سایر دارایی ها‬
‫م ب حساب ا ی حساب‬ ‫ا س ا حساب و ح‬ ‫‪3,350.3‬‬ ‫‪2,468.1‬‬ ‫‪2,295.0‬‬ ‫)‪(2,583.2‬‬ ‫حسابات عواید والیتی‬
‫ل م ا ی حسا ات و و م ا وال ی و حسا ات‬ ‫ل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ار ی‬
‫و او‬ ‫و و هی‬ ‫اسا و‬ ‫و و هی ا سا‬
‫اسا م ا‬
‫)‪(263.0‬‬ ‫‪911.2‬‬ ‫)‪(252.1‬‬ ‫)‪(198.8‬‬ ‫کسب خالص مکلفیت های مالی‬
‫ت‬ ‫ال‬ ‫سابات قاب دریا ت ا ات‬ ‫)‪(175.7‬‬ ‫‪1,019.6‬‬ ‫)‪(9.2‬‬ ‫)‪(90.4‬‬ ‫دا ی‬
‫ح ومت‬ ‫)‪(157.8‬‬ ‫‪1,224.6‬‬ ‫‪67.3‬‬ ‫‪2,282.7‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‬
‫‪43.5‬‬ ‫‪1,258.2‬‬ ‫‪129.3‬‬ ‫‪2,283.6‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‪ -‬عرضه کننده گان‬
‫م ح ومت‬ ‫ت ا‬ ‫سابات قاب پردا ت م و‬ ‫)‪(201.3‬‬ ‫)‪(33.6‬‬ ‫)‪(62.0‬‬ ‫)‪(0.9‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‪ -‬سایر‬
‫‪14.3‬‬ ‫)‪(13.9‬‬ ‫‪132.2‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫مکلفیت های حقوق تقاعد‬
‫م موال وس‬ ‫ا مالی اال‬ ‫دارایی های مالی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سایر پرداخت ها‬
‫امل ا و سها‬ ‫و ی ما ح و ی مس م و مو ا‬
‫ا‬ ‫ی ا م موس و م‬ ‫ولی‬ ‫س ما م‬ ‫)‪(32.2‬‬ ‫)‪(191.1‬‬ ‫)‪(208.7‬‬ ‫)‪(2,382.1‬‬ ‫سایر مکلفیت ها‬
‫مو ی‬ ‫ل ح‬ ‫مو‬ ‫م‬ ‫)‪(87.3‬‬ ‫)‪(108.4‬‬ ‫)‪(242.9‬‬ ‫)‪(108.4‬‬ ‫ار ی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اسعار خارجی‬
‫)‪(87.3‬‬ ‫)‪(126.0‬‬ ‫)‪(242.9‬‬ ‫)‪(126.0‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫نفع و خساره اسعار‬

‫‪16‬‬

Related Interests