Pamahalaan

Ito ay isang institusyong nagpapahayag
ng mga damdamin at opinyon ng mga
tao sa pamamagitan ng mga
namumunong inihalal ng mamamayan
upang isagawa ang mga gawaing
pulitikal.

Page 1

Bakit mahalaga ang Pamahalaan? Dahil ito ang nangangasiwa sa mga gawaing tumutugon sa mga pangngailangan at paglilingkod ng mga mamayan. Page 2 .

sino ang namumuno sa kanilang pook? Sa bansa? Anong mangyayari kung walang namumuno? Page 3 .Sino ang namumuno sa silid-aralan? Sino ang kanyang nasasakupan? Paano sila nagtutulungan? Kung iuugnay ninyo ang kalagayan ng silid-aralan sa pamahalaan.

Anu-ano ang katangian ng isang bansang may demokratikong pamahalaan? Page 4 .

Basahin ng Tahimik “Ang Bansang Demokratiko” Magandang Pilipinas 6 p. 115-116 Page 5 .

Ang bansang demokratiko ay institusyong nagpapahayag ng opinion ng mga tao at nangangalaga sa kaayusan ng bansa. Page 6 .

Page 7 .

Page 8 .

Page 9 .

. Malaya ang mga tao na magpahayag ng __ kanilang pagtutol. Lagyan ng tsek (√) kaugnayan sa pamahalaan at ekis (x) kung wala. √ 4. √ 1. Inihahalal ng mga tao ang namumuno ng __ Page 10 pamahalaan. x 2. Tumutugon sa mga pangangailangan ng __ mga nasasakupan. Kinikilala ang pagpapasya ng nakakarami __ sa pagpili ng pangulo. Nakikialam sa patakaran ng ibang bansa. √ 5. __ √ 3.