‫ماهنامه مالی‪ ،‬ماه دوهم‪ ،‬سال ‪۹۳۱۴‬‬

‫گردآوری و نشر‪ :‬ریاست پالیسی مالی‪ ،‬وزارت مالیه‬
‫تمام جدول ها با استفاده از معلومات سیستم معلوماتی اداره امور مالی افغانستان که به تاریخ ‪ ۱۶‬حمل ‪ ۱۳۱۴‬اخذ‬
‫گردیده‪ ،‬ترتیب شده است‪.‬‬

‫فهرست مطالب‬
‫نکات برجسته بودجه‬ ‫‪1‬‬
‫خالصه عواید‬ ‫‪2‬‬
‫خالصه مصارف‬ ‫‪3‬‬
‫میزان اجرای بودجه‬ ‫‪4‬‬
‫جدول ها‬ ‫‪5‬‬
‫جدول ‪ .1‬خالصه بودجه‬ ‫‪5‬‬
‫جدول ‪ .2‬عواید ادغام شده بودجه اصلی‬ ‫‪6‬‬
‫جدول ‪ .3‬عواید داخلی ادغام شده بودجه اصلی به اساس والیت‬ ‫‪6‬‬
‫جدول ‪ .4‬مصارف ادغام شده بودجه اصلی به اساس کتگوری اقتصادی‬ ‫‪7‬‬
‫جدول ‪ .5‬مصارف عادی بودجه اصلی‬ ‫‪7‬‬
‫جدول ‪ .6‬مصارف ادغام شده بودجه اصلی به اساس رکن استراتیژی انکشاف ملی افغانستان‬ ‫‪8‬‬
‫جدول ‪ .7‬مصارف ناخالص توحید شده بودجه اصلی به اساس وزارت‬ ‫‪9‬‬
‫جدول ‪ .7‬مصارف ناخالص توحید شده بودجه اصلی به اساس وزارت (ادامه)‬ ‫‪10‬‬
‫جدول ‪ .7‬مصارف ناخالص توحید شده بودجه اصلی به اساس وزارت (ادامه)‬ ‫‪11‬‬
‫جدول ‪ .8‬مصارف ادغام شده بودجه اصلی به اساس سکتور ‪COFOG‬‬ ‫‪12‬‬
‫جدول ‪ .9‬معامالت دارایی های غیر مالی در بودجه اصلی ادغام شده‬ ‫‪13‬‬
‫جدول ‪ .11‬معامالت دارایی های مالی و قروض در بودجه اصلی ادغام شده‬ ‫‪13‬‬
‫جدول ‪ .11‬اقدامات بدیل کسر‪/‬مازاد و تمویل در بودجه اصلی توحید شده‬ ‫‪13‬‬
‫پا نویس ها‬ ‫‪14‬‬
‫لغت نامه‬ ‫‪15‬‬

‫نکات برجسته بودجه‬

‫این ماهنامه مالی‪ ،‬تطبیق بودجه ملی را به صورت کوتاه مرور وتوضیح مینماید‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫نکات برجسته بودجه عادی‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ o‬در جریان ماه دوهم سال مالی ‪ 1394‬عواید داخلی به ‪ 7.5‬میلیارد افغانی جمع اوری گردیده است در مقایسه با ‪ 7.9‬میلیارد افغانی که در ماه‬
‫اول این سال مالی جمع اوری گردیده بود‪ .‬در مجموع از شروع سال تا اخیر ماه دهم ‪ 15.4‬میلیارد افغانی جمع اوری گردیده است‪.‬‬
‫‪ o‬درماه دوهم مجموع کمک های بالعوض برای بودجه عادی بالغ بر ‪ 1.6‬ملیارد افغانی دریافت گردیده است ‪ ،‬درحالیکه درماه اول این رقم‬
‫برای بودجه عادی تقریبا ‪ 22.2‬میلیارد افغانی بود‪.‬‬
‫‪ o‬مجموع مصارف عادی در ماه دوهم سال روان مبلغ ‪ 11.7‬میلیارد افغانی میباشد و این رقم در ماه اول سال روان ‪ 2.5‬میلیارد افغانی بود‪.‬‬
‫درحالیکه از شروع سال تا اخیر ماه دوهم مصارف بودجه عادی درحدود ‪ 13.1‬میلیارد افغانی میرسد‪.‬‬
‫‪ o‬بیالنس بودجه عادی از آغاز سال ‪ 1394‬تا کنون بالغ بر ‪ 25.1‬ملیارد افغانی بشمول کمکهای بالعوض مازاد را نشان میدهد‪ ،‬درحالیکه این رقم‬
‫درعین زمان سال گذشته بالغ بر ‪ 1.6‬ملیارد افغانی مازاد میرسید‪.‬‬
‫نکات برجسته بودجه انکشافی‪:‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ o‬مجموعه مصارف بودجه انکشافی در ماه دوهم سال ‪ 1394‬بالغ بر ‪ 1.1‬ملیارد افغانی بوده‪ ،‬که در مقایسه با ماه اول سال ‪ 1394‬این رقم به‬
‫‪ 1.2‬میلیارد افغانی میرسید‪ .‬از شروع سال تا اکنون این مصارف به ‪ 1.2‬میلیارد افغانی میرسد‪.‬‬
‫‪ o‬مجموعه حصول کمک های بالعوض انکشافی در ماه دوهم سال ‪ 1394‬بالغ بر ‪ 2.3‬میلیارد افغانی میرسد که این رقم در ماه گذشته مبلغ ‪1.8‬‬
‫میلیارد افغانی دریافت گردیده بود‪.‬‬
‫‪ o‬بیالنس بودجه انکشافی از آغاز سال تا ختم ماه دوهم ‪ 2.8‬میلیارد افغانی با مازاد بودجه مواجه شده است‪ ،‬درمقایسه با ‪ 2‬میلیارد افغانی مازاد‬
‫درختم ماه اول سال مالی ‪.1394‬‬

‫‪-1-‬‬
‫‪123,923‬‬ ‫خالصه عواید‬
‫(‬ ‫)‬ ‫‪111,531‬‬
‫این بخش عوایدی را به تصویر می کشد که از‬
‫‪99,138‬‬
‫حکومت دریافت گردیده و جهت تمویل مصارف و‬
‫‪86,746‬‬ ‫ارائه خدمات حکومتی مورد استفاده قرار گرفته‬
‫‪76,419‬‬ ‫است‪ .‬این عواید ممکن است عوایدی داخلی یا‬
‫‪66,092‬‬ ‫کمک های بالعوض تمویل کنندگان باشد‪ .‬معلومات‬
‫‪55,765‬‬ ‫بیشتر در جدول های ‪ ۲‬و ‪ ۳‬موجود می باشد‪.‬‬
‫‪46,265‬‬
‫‪36,764‬‬ ‫پیشرفت ها در عواید داخلی‬
‫‪27,263‬‬
‫‪18,175‬‬ ‫مجموع عواید داخلی از آغاز سا ل ‪ 1394‬تا‬ ‫‪‬‬
‫‪9,088‬‬ ‫‪15,436‬‬
‫‪7,922‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪16,AFMIS‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ختم ماه دوهم تقریبآ درحدود ‪ 15.4‬میلیارد‬
‫افغانی بوده در مقایسه با هدف تعیین شده‬
‫‪12.0‬‬ ‫آغاز سال تا کنون که ‪ 18.2‬میلیارد افغانی می‬
‫باشد‪ ،‬که درحدود ‪ 2.7‬ملیارد افغانی یا ‪15‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪10.0‬‬ ‫درصد کمتر از هدف تعیین شده می باشد‪.‬‬
‫عواید مالیاتی از آغاز سال ‪ 1394‬تا کنون‬ ‫‪‬‬
‫‪8.0‬‬ ‫‪7.5‬‬
‫‪7.1‬‬ ‫‪ 7.5‬میلیارد افغانی بوده است‪ ،‬که این رقم‬
‫‪6.0‬‬
‫کمتر از هدف تعین شده سال ‪ 1394‬بوده و‬
‫‪4.5‬‬ ‫از از عواید حقیقی سال مالی ‪ 1393‬زیاد تر‬
‫‪4.1 4.4‬‬
‫‪4.0‬‬ ‫میباشد‪.‬‬
‫‪2.9 2.8‬‬
‫‪2.3‬‬ ‫محصوالت گمرکی از آغاز سال تا کنون ‪4.4‬‬ ‫‪‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.8‬‬
‫میلیارد افغانی می باشد‪ ،‬که این رقم کمتر از‬
‫‪0.3 0.6‬‬ ‫عواید پیشبینی شده سال جاری و از عواید‬
‫‪-‬‬
‫حقیقی سال مالی کذشته زیاد میباشد‪.‬‬
‫مجموعه عواید غیر مالیاتی از آغاز سال تا‬ ‫‪‬‬
‫کنون ‪ 2.9‬میلیارد افغانی می باشد‪ ،‬این رقم‬
‫‪1394‬‬ ‫‪16,AFMIS‬‬ ‫‪:‬‬
‫زیادتر ازهدف تعیین شده سال ‪ 1394‬و‬
‫‪140.0‬‬
‫همچنان از عواید جمع اوری شده سال مالی‬
‫‪ 1393‬میباشد‪.‬‬
‫‪120.0‬‬ ‫پیشرفت ها در کمک های بالعوض تمویل‬
‫‪100.0‬‬ ‫کنندگان‬
‫کمک های بالعوض عادی از آغاز سال‬ ‫‪‬‬
‫‪80.0‬‬
‫‪ 1394‬تا کنون ‪ 22.8‬میلیارد افغانی بوده‪ ،‬در‬
‫‪60.0‬‬ ‫مقایسه با ‪ 2.8‬میلیارد افغانی در عین زمان‬
‫سال ‪1393‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪22.8‬‬
‫مجموع کمک های بالعوض انکشافی از‬ ‫‪‬‬
‫‪20.0‬‬ ‫شروع ‪ 1394‬تا اخیر ما دوهم ‪ 4‬میلیارده‬
‫‪-‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪4.0‬‬
‫افغانی دریافت گردیده است‪ ،‬که د سال کذشته‬
‫نیز عین مقدار برای تمویل بودجه انکشافی‬
‫رسید گریده بود‪.‬‬
‫‪1394‬‬ ‫‪16,AFMIS‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪-2-‬‬
‫‪283,486‬‬
‫‪259,862‬‬

‫(‬ ‫)‬
‫‪236,239‬‬ ‫خالصه مصارف‬
‫‪212,615‬‬
‫‪188,991‬‬ ‫این بخش مصارفی را به تصویر می کشد که‬
‫‪165,367‬‬ ‫توسط حکومت جهت ارائه خدمات حکومتی از‬
‫‪141,743‬‬ ‫آغاز سال تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬
‫‪13 3‬‬ ‫معلومات بیشتر در مورد لست جزئیات این‬
‫‪118,119‬‬
‫‪94,495‬‬ ‫مصارف به اساس نوع مصارف و سکتور ها‬
‫‪70,872‬‬ ‫برای بودجه های عادی و انکشافی در جدول های‬
‫‪47,248‬‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۸‬موجود است‪.‬‬
‫‪23,624‬‬
‫‪13,132‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪2,484‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪16,AFMIS‬‬ ‫‪:‬‬
‫مصارف بودجه عادی از آغاز سال تا اخیر‬ ‫‪‬‬
‫(‬ ‫‪) 139,963‬‬
‫‪152,687‬‬ ‫ماه دوهم سال ‪ 1394‬در حدود ‪ 13.1‬میلیارد‬
‫(‬ ‫)‬
‫‪127,239‬‬ ‫افغانی می باشد‪ ،‬که نسبتآ با مصارف حقیقی‬
‫‪114,515‬‬
‫سال ګذشته درعین زمان و از هدف تعین شده‬
‫‪101,791‬‬ ‫(‬ ‫)‬ ‫برای سال ‪ 1394‬کاهش را نشان میدهد‪.‬‬
‫‪89,067‬‬ ‫‪88,206‬‬
‫مصارف دستمزد ها از آغاز سال تا ختم ماه‬ ‫‪‬‬
‫‪76,343‬‬
‫‪80,855‬‬ ‫دوهم ‪ 12.3‬میلیارد افغانی بوده‪ ،‬در مقایسه با‬
‫‪73,505‬‬
‫‪63,619‬‬ ‫‪66,154‬‬ ‫مصارف حقیقی ‪ 16.3‬میلیارد افغانی در عین‬
‫‪58,804‬‬
‫‪50,896‬‬ ‫‪51,453‬‬ ‫زمان سال مالی ‪.1393‬‬
‫‪38,172‬‬ ‫‪36,752‬‬
‫‪44,103‬‬
‫مصارف خدمات و اجناس از آغاز سال تا‬ ‫‪‬‬
‫‪25,448‬‬ ‫‪29,402‬‬ ‫کنون ‪ 1.8‬میلیارد افغانی بود‪ ،‬در مقایسه با‬
‫‪22,051‬‬
‫‪12,724‬‬ ‫‪14,701‬‬ ‫‪ 1.1‬ملیارد افغانی که در عین زمان سال‬
‫‪7,350‬‬
‫‪162 1,222‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪16,AFMIS‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 1393‬به مصرف رسیده بود‪.‬‬
‫‪120.0‬‬
‫بودجه انکشافی‬
‫‪102.0‬‬
‫‪100.0‬‬ ‫مصارف بودجه انکشافی از آغاز سال تا ختم‬ ‫‪‬‬
‫ماه دوهم در حدود ‪ 1.2‬میلیارد افغانی می‬
‫‪80.0‬‬ ‫باشد‪ ،‬که این مصارف کمتر ازهدف تعیین‬
‫‪71.3‬‬
‫شده بودجه بشمول انتقالی‪ ،‬از تعین شده برای‬
‫‪60.0‬‬ ‫بودجه بدون انتقالی میباشد و همچنان از رقم‬
‫‪41.1‬‬ ‫نسبت به مصارف حقیقی سال گذشته میباشد‪.‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪31.1‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫مصارف خدمات و اجناس از آغاز سال تا‬ ‫‪‬‬
‫کنون ‪ 1.5‬میلیارد افغانی در مقایسه با‬
‫‪20.0‬‬ ‫‪16.3‬‬
‫‪12.3‬‬
‫‪7.9‬‬ ‫مصارف حقیقی ‪ 1.1‬میلیارد افغانی درسال‬
‫‪0.8‬‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1 0.5‬‬ ‫‪0.1 0.0‬‬ ‫‪1.0 0.8‬‬ ‫‪0.7 0.0‬‬ ‫‪.1393‬‬
‫‪0.0‬‬
‫مصارف کسب دارایی های غیر مالی از‬ ‫‪‬‬
‫آغاز سال ‪ 1394‬تااخیر ماه دوهم ‪1.8‬‬
‫‪1394‬‬ ‫‪16,AFMIS‬‬ ‫‪:‬‬ ‫میلیارد افغانی بوده است‪ ،‬در مقایسه با‬
‫مصارف حقیقی ‪ 2‬میلیارد در عین زمان سال‬
‫مالی ‪.1393‬‬

‫‪-3-‬‬
‫میزان اجرای بودجه‬
‫میزان اجرای بودجه فیصدی بودجه اختصاص داده شده را که برای هر واحد بودجوی به مصرف رسیده است‪ ،‬سنجش می نماید (و این فیصدی در‬
‫جریان سال به همین صورت افزایش خواهد یافت)‪ .‬میزان اجرای بودجه یک شاخص ساده تطبیق بودجه ملی است‪ .‬معلومات بیشتر در مورد میزان‬
‫اجرای بودجه عادی و انکشافی وزارت ها به صورت جداگانه در جدول ‪ 7‬موجود می باشد‪.‬‬

‫‪15%‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪12%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪59%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬
‫‪1394‬‬ ‫‪16,AFMIS‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪2%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪1%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬
‫‪1394‬‬ ‫‪16,AFMIS‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪-4-‬‬
‫جدول ها‬
‫به مفایسه ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫)به میلیون افغانی(‬ ‫کود‬
‫تاریخ امروز‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد ‪%‬‬ ‫تغیر‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫بودجه عادی‬
‫‪131.0‬‬ ‫‪21,658.7‬‬ ‫‪38,190.2‬‬ ‫‪8,085.5‬‬ ‫‪30,104.7‬‬ ‫‪16,531.4‬‬ ‫‪9,751.4‬‬ ‫عواید بودجه عادی‬
‫‪12.7‬‬ ‫‪1,735.8‬‬ ‫‪15,435.9‬‬ ‫‪7,514.2‬‬ ‫‪7,921.7‬‬ ‫‪13,700.1‬‬ ‫‪6,920.1‬‬ ‫عواید داخلی‬ ‫‪1‬‬
‫‪703.7‬‬ ‫‪19,922.9‬‬ ‫‪22,754.3‬‬ ‫‪571.3‬‬ ‫‪22,183.0‬‬ ‫‪2,831.4‬‬ ‫‪2,831.4‬‬ ‫کمک های بالعوض عادی‬ ‫‪1-19‬‬
‫‪-27.7‬‬ ‫‪-5,042.1‬‬ ‫‪13,132.2‬‬ ‫‪10,648.3‬‬ ‫‪2,483.9‬‬ ‫‪18,174.2‬‬ ‫‪15,736.2‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪-24.9‬‬ ‫‪-4,060.3‬‬ ‫‪12,264.0‬‬ ‫‪9,959.7‬‬ ‫‪2,304.3‬‬ ‫‪16,324.3‬‬ ‫‪14,067.3‬‬ ‫امتیازات کارمندان‬ ‫‪21‬‬
‫‪-23.7‬‬ ‫‪-260.9‬‬ ‫‪841.1‬‬ ‫‪661.5‬‬ ‫‪179.6‬‬ ‫‪1,102.0‬‬ ‫‪923.0‬‬ ‫استفاده اجناس و خدمات‬ ‫‪22‬‬
‫‪-58.4‬‬ ‫‪-35.9‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫تکتانه‬ ‫‪23‬‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-623.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪623.4‬‬ ‫‪623.4‬‬ ‫منفعت های اجتماعی‬ ‫‪24‬‬
‫‪-97.6‬‬ ‫‪-61.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬ ‫‪25‬‬
‫ب یالنس بودجه عادی‬
‫‪-151.5‬‬ ‫‪6,777.9‬‬ ‫‪2,303.7‬‬ ‫‪-3,134.1‬‬ ‫‪5,437.8‬‬ ‫‪-4,474.2‬‬ ‫‪-8,816.1‬‬ ‫بدون کمک های بالعوض‬
‫‪-1625.3‬‬ ‫‪26,700.8‬‬ ‫‪25,058.0‬‬ ‫‪-2,562.8‬‬ ‫‪27,620.8‬‬ ‫‪-1,642.8‬‬ ‫‪-5,984.7‬‬ ‫به شمول کمک های بالعوض‬

‫بودجه انکشافی‬
‫‪0.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4,030.6‬‬ ‫‪2,242.1‬‬ ‫‪1,788.5‬‬ ‫‪4,027.6‬‬ ‫‪2,790.1‬‬ ‫کمک های بالعوض انکشافی‬
‫‪-40.2‬‬ ‫‪-822.0‬‬ ‫‪1,222.4‬‬ ‫‪1,060.2‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪2,044.4‬‬ ‫‪2,009.2‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫امتیازات کارمندان‬ ‫‪21‬‬
‫‪-57.7‬‬ ‫‪-617.4‬‬ ‫‪453.1‬‬ ‫‪453.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,070.5‬‬ ‫‪1,035.3‬‬ ‫استفاده اجناس و خدمات‬ ‫‪22‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تکتانه‬ ‫‪23‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫منفعت های اجتماعی‬ ‫‪24‬‬
‫‪-21.0‬‬ ‫‪-204.7‬‬ ‫‪769.2‬‬ ‫‪607.1‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪973.9‬‬ ‫‪973.9‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬ ‫‪25‬‬
‫‪41.6‬‬ ‫‪825.0‬‬ ‫‪2,808.2‬‬ ‫‪1,181.9‬‬ ‫‪1,626.3‬‬ ‫‪1,983.2‬‬ ‫‪780.9‬‬ ‫ب یالنس بودجه انکشافی‬

‫بودجه ادغام شده‬
‫‪105.4‬‬ ‫‪21,661.7‬‬ ‫‪42,220.8‬‬ ‫‪10,327.5‬‬ ‫‪31,893.2‬‬ ‫‪20,559.1‬‬ ‫‪12,541.6‬‬ ‫عواید‬
‫‪12.7‬‬ ‫‪1,735.8‬‬ ‫‪15,435.9‬‬ ‫‪7,514.2‬‬ ‫‪7,921.7‬‬ ‫‪13,700.1‬‬ ‫‪6,920.1‬‬ ‫عواید داخلی‬
‫‪290.5‬‬ ‫‪19,925.9‬‬ ‫‪26,784.9‬‬ ‫‪2,813.3‬‬ ‫‪23,971.6‬‬ ‫‪6,859.0‬‬ ‫‪5,621.5‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫‪-29.0‬‬ ‫‪-5,864.1‬‬ ‫‪14,354.5‬‬ ‫‪11,708.5‬‬ ‫‪2,646.1‬‬ ‫‪20,218.7‬‬ ‫‪17,745.4‬‬ ‫مصارف‬
‫ب یالنس ها‬
‫‪-116.6‬‬ ‫‪7,599.9‬‬ ‫‪1,081.3‬‬ ‫‪-4,194.3‬‬ ‫‪5,275.6‬‬ ‫‪-6,518.6‬‬ ‫‪-10,825.3‬‬ ‫بدون کمک های بالعوض‬
‫‪8085.8‬‬ ‫‪27,525.8‬‬ ‫‪27,866.2‬‬ ‫‪-1,380.9‬‬ ‫‪29,247.1‬‬ ‫‪340.4‬‬ ‫‪-5,203.8‬‬ ‫به شمول کمک های بالعوض‬

‫اقدامات بدیل کسر ‪/‬مازاد بودجه ادغام شده (طوریکه در جدول ‪ 11‬نشان داده شده است )‬
‫‪105.4‬‬ ‫‪21,661.7‬‬ ‫‪42,220.8‬‬ ‫‪10,327.5‬‬ ‫‪31,893.2‬‬ ‫‪20,559.1‬‬ ‫‪12,541.6‬‬ ‫عواید به شمول کمک های بالعوض (عادی و انکشافی)‬ ‫‪1‬‬
‫‪-29.2‬‬ ‫‪-5,597.9‬‬ ‫‪13,583.8‬‬ ‫‪11,099.9‬‬ ‫‪2,483.9‬‬ ‫‪19,181.7‬‬ ‫‪16,710.5‬‬ ‫مصارف عادی (به استثنای کد ‪)25‬‬ ‫‪2-25‬‬
‫‪-58.4‬‬ ‫‪-35.9‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫تکتانه‬ ‫‪23‬‬
‫‪1979.1‬‬ ‫‪27,259.6‬‬ ‫‪28,637.0‬‬ ‫‪-772.4‬‬ ‫‪29,409.3‬‬ ‫‪1,377.3‬‬ ‫‪-4,168.9‬‬ ‫ب یالنس خالص ( ‪) 25 - 2 - 1‬‬
‫‪1892.0‬‬ ‫‪27,223.7‬‬ ‫‪28,662.6‬‬ ‫‪-746.7‬‬ ‫‪29,409.3‬‬ ‫‪1,438.9‬‬ ‫‪-4,107.4‬‬ ‫ب یالنس اب تدایی ( ‪) 23 + 25 - 2 - 1‬‬
‫)برای معلومات در مورد تمویل به جدول ‪ 11‬مراجعه شود(‬
‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬

‫جدول ‪ .2‬عواید ادغام شده بودجه اصلی‬

‫به مفایسه ‪ 1393‬تا ‪1394‬‬ ‫از ‪% 1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫)به میلیون افغانی(‬ ‫کود‬
‫به تاریخ امروز‬ ‫تابه هدف‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد ‪%‬‬ ‫تغیر‬ ‫امروز‬ ‫هدف‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫تا به تاریخ امروز‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫بودجه ادغام شده‬
‫‪105.4‬‬ ‫‪21,661.7‬‬ ‫‪42,220.8‬‬ ‫‪10,327.5‬‬ ‫‪31,893.2‬‬ ‫‪20,559.1‬‬ ‫‪12,541.6‬‬ ‫عواید به شمول کمک های بالعوض‬ ‫‪1‬‬
‫‪12.7‬‬ ‫‪1,735.8‬‬ ‫‪84.9‬‬ ‫‪18,175.3‬‬ ‫‪15,435.9‬‬ ‫‪7,514.2‬‬ ‫‪7,921.7‬‬ ‫‪13,700.1‬‬ ‫‪6,920.1‬‬ ‫عواید به استثنای کمک های بالعوض‬ ‫‪1-19‬‬

‫‪12.7‬‬ ‫‪1,735.8‬‬ ‫‪84.9‬‬ ‫‪18,175.3‬‬ ‫‪15,435.9‬‬ ‫‪7,514.2‬‬ ‫‪7,921.7‬‬ ‫‪13,700.1‬‬ ‫‪6,920.1‬‬ ‫عواید داخلی‬
‫‪6.1‬‬ ‫‪430.7‬‬ ‫‪75.1‬‬ ‫‪9,999.3‬‬ ‫‪7,507.6‬‬ ‫‪3,289.7‬‬ ‫‪4,217.9‬‬ ‫‪7,076.8‬‬ ‫‪3,522.2‬‬ ‫عواید مالیاتی‬ ‫‪11‬‬
‫‪-15.1‬‬ ‫‪-268.6‬‬ ‫‪77.1‬‬ ‫‪1,962.8‬‬ ‫‪1,514.2‬‬ ‫‪791.7‬‬ ‫‪722.5‬‬ ‫‪1,782.8‬‬ ‫‪877.3‬‬ ‫مالیات ثابت‬ ‫‪111‬‬
‫‪1.4‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪81.9‬‬ ‫‪3,159.9‬‬ ‫‪2,586.4‬‬ ‫‪1,402.5‬‬ ‫‪1,183.9‬‬ ‫‪2,551.6‬‬ ‫‪1,605.2‬‬ ‫مالیات داخلی‬ ‫‪112‬‬
‫‪-6.9‬‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪103.9‬‬ ‫‪132.2‬‬ ‫‪137.3‬‬ ‫‪63.8‬‬ ‫‪73.5‬‬ ‫‪147.5‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫مالیات جایداد‬ ‫‪113‬‬
‫‪30.5‬‬ ‫‪683.4‬‬ ‫‪75.6‬‬ ‫‪3,868.1‬‬ ‫‪2,924.3‬‬ ‫‪875.6‬‬ ‫‪2,048.7‬‬ ‫‪2,240.9‬‬ ‫‪746.2‬‬ ‫مالیات فروشات‬ ‫‪114‬‬
‫‪-2.5‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫‪876.3‬‬ ‫‪345.4‬‬ ‫‪156.1‬‬ ‫‪189.3‬‬ ‫‪354.1‬‬ ‫‪210.7‬‬ ‫سایر مالیات‬ ‫‪116‬‬
‫‪8.3‬‬ ‫‪338.4‬‬ ‫‪98.0‬‬ ‫‪4,520.1‬‬ ‫‪4,430.5‬‬ ‫‪2,311.4‬‬ ‫‪2,119.1‬‬ ‫‪4,092.1‬‬ ‫‪1,885.2‬‬ ‫محصوالت گمرکی‪ ،‬مالیات بر واردات‬ ‫‪12‬‬
‫‪27.2‬‬ ‫‪616.0‬‬ ‫‪102.1‬‬ ‫‪2,819.8‬‬ ‫‪2,878.6‬‬ ‫‪1,477.8‬‬ ‫‪1,400.8‬‬ ‫‪2,262.6‬‬ ‫‪1,062.4‬‬ ‫عواید بدون مالیات‬ ‫‪13‬‬
‫‪-6.4‬‬ ‫‪-14.3‬‬ ‫‪79.6‬‬ ‫‪261.2‬‬ ‫‪208.1‬‬ ‫‪111.8‬‬ ‫‪96.3‬‬ ‫‪222.4‬‬ ‫‪98.8‬‬ ‫عواید از درک دارایی های ثابت‬ ‫‪131‬‬
‫‪32.6‬‬ ‫‪174.2‬‬ ‫‪130.9‬‬ ‫‪541.0‬‬ ‫‪708.0‬‬ ‫‪186.9‬‬ ‫‪521.1‬‬ ‫‪533.8‬‬ ‫‪285.7‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬ ‫‪132‬‬
‫‪24.3‬‬ ‫‪318.3‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪1,711.8‬‬ ‫‪1,627.0‬‬ ‫‪934.7‬‬ ‫‪692.3‬‬ ‫‪1,308.7‬‬ ‫‪529.1‬‬ ‫فیس های اداری‬ ‫‪133‬‬
‫‪120.1‬‬ ‫‪36.7‬‬ ‫‪98.4‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫‪67.3‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫حق االمتیاز ها‬ ‫‪134‬‬
‫‪3.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪106.7‬‬ ‫‪124.3‬‬ ‫‪132.7‬‬ ‫‪103.7‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪128.4‬‬ ‫‪102.8‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬ ‫‪135‬‬
‫‪250.1‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪119.9‬‬ ‫‪113.1‬‬ ‫‪135.6‬‬ ‫‪119.3‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫صنایع استخراجی‬ ‫‪136‬‬
‫‪-290.9‬‬ ‫‪426.6‬‬ ‫‪360.2‬‬ ‫‪77.7‬‬ ‫‪280.0‬‬ ‫‪101.2‬‬ ‫‪178.8‬‬ ‫‪-146.7‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫عواید متفرقه‬ ‫‪14‬‬
‫‪-18.3‬‬ ‫‪-75.9‬‬ ‫‪44.7‬‬ ‫‪758.4‬‬ ‫‪339.3‬‬ ‫‪334.2‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪415.2‬‬ ‫‪410.7‬‬ ‫سهمیه اجتماعی‬ ‫‪17‬‬

‫‪74.4‬‬ ‫‪19,925.9‬‬ ‫‪26,784.9‬‬ ‫‪2,813.3‬‬ ‫‪23,971.6‬‬ ‫‪6,859.0‬‬ ‫‪5,621.5‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫‪87.6‬‬ ‫‪19,922.9‬‬ ‫‪22,754.3‬‬ ‫‪571.3‬‬ ‫‪22,183.0‬‬ ‫‪2,831.4‬‬ ‫‪2,831.4‬‬ ‫حکومت های خارجی‬ ‫‪191-2‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2,242.1‬‬ ‫‪1,788.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2,790.1‬‬ ‫سازمان های بین المللی‬ ‫‪192-4‬‬

‫‪56.7‬‬ ‫‪21,655.3‬‬ ‫‪38,160.6‬‬ ‫‪8,067.4‬‬ ‫‪30,093.2‬‬ ‫‪16,505.3‬‬ ‫‪9,748.9‬‬ ‫مجموع عواید بودجه عادی‬
‫‪11.2‬‬ ‫‪1,732.4‬‬ ‫‪84.8‬‬ ‫‪18,175.3‬‬ ‫‪15,406.3‬‬ ‫‪7,496.2‬‬ ‫‪7,910.1‬‬ ‫‪13,674.0‬‬ ‫‪6,917.6‬‬ ‫عواید داخلی‬
‫‪40.4‬‬ ‫‪92.9‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫به حیث فیصدی مجموع‬
‫‪87.6‬‬ ‫‪19,922.9‬‬ ‫‪22,754.3‬‬ ‫‪571.3‬‬ ‫‪22,183.0‬‬ ‫‪2,831.4‬‬ ‫‪2,831.4‬‬ ‫کمک بالعوض خارجی‬
‫‪59.6‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪73.7‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫به حیث فیصدی مجموع‬
‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬

‫‪-5-‬‬
‫جدول ‪ .3‬عواید توحید شده داخلی بودجه اصلی به اساس والیت‬

‫مقایسه با ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫از ‪% 1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬ ‫کود‬
‫تاریخ امروز‬ ‫هدف تا به تاریخ‬ ‫دلو‪2 -‬‬ ‫دلو‪2 -‬‬ ‫دلو‪2 -‬‬ ‫جدی‪1 -‬‬ ‫دلو‪2 -‬‬ ‫دلو‪2 -‬‬
‫ازدیاد ‪%‬‬ ‫تغیر‬ ‫امروز‬ ‫هدف‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫تا به تاریخ امروز‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫‪12.7‬‬ ‫‪1,735.8‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪46,264.5‬‬ ‫‪15,435.9‬‬ ‫‪7,514.2‬‬ ‫‪7,921.7‬‬ ‫‪13,700.1‬‬ ‫‪6,920.1‬‬ ‫مجموع عواید داخلی‬ ‫‪1-19‬‬

‫‪-5.4‬‬ ‫‪-17.7‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪994.3‬‬ ‫‪309.4‬‬ ‫‪163.9‬‬ ‫‪145.5‬‬ ‫‪327.1‬‬ ‫‪209.6‬‬ ‫کابل‬ ‫‪01‬‬
‫‪158.3‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪47.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫کاپیسا‬ ‫‪02‬‬
‫‪131.2‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪87.8‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫پروان‬ ‫‪03‬‬
‫‪50.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪69.1‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫وردک‬ ‫‪04‬‬
‫‪91.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪55.8‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫لوگر‬ ‫‪05‬‬
‫‪18.1‬‬ ‫‪303.2‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫‪4,689.7‬‬ ‫‪1,976.4‬‬ ‫‪1,070.2‬‬ ‫‪906.2‬‬ ‫‪1,673.2‬‬ ‫‪852.4‬‬ ‫ننگرهار‬ ‫‪06‬‬
‫‪143.1‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪58.0‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫لغمان‬ ‫‪07‬‬
‫‪882.6‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪103.8‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫پنجشیر‬ ‫‪08‬‬
‫‪63.1‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪114.6‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫بغالن‬ ‫‪09‬‬
‫‪164.3‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫بامیان‬ ‫‪10‬‬
‫‪80.8‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪38.8‬‬ ‫‪115.8‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫غزنی‬ ‫‪11‬‬
‫‪372.4‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪75.1‬‬ ‫‪63.3‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫پکتیکا‬ ‫‪12‬‬
‫‪5.5‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪54.7‬‬ ‫‪277.1‬‬ ‫‪151.6‬‬ ‫‪78.2‬‬ ‫‪73.4‬‬ ‫‪143.7‬‬ ‫‪88.8‬‬ ‫پکتیا‬ ‫‪13‬‬
‫‪0.7‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪487.6‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪92.4‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫خوست‬ ‫‪14‬‬
‫‪30.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪137.5‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫کنر‬ ‫‪15‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫نورستان‬ ‫‪16‬‬
‫‪134.5‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪116.3‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫بدخشان‬ ‫‪17‬‬
‫‪280.7‬‬ ‫‪61.9‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪122.7‬‬ ‫‪84.0‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫تخار‬ ‫‪18‬‬
‫‪-16.1‬‬ ‫‪-17.6‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪517.7‬‬ ‫‪91.7‬‬ ‫‪54.9‬‬ ‫‪36.8‬‬ ‫‪109.3‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫کندز‬ ‫‪19‬‬
‫‪36.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫‪44.2‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫سمنگان‬ ‫‪20‬‬
‫‪-15.9‬‬ ‫‪-208.9‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪3,842.1‬‬ ‫‪1,103.5‬‬ ‫‪530.8‬‬ ‫‪572.7‬‬ ‫‪1,312.5‬‬ ‫‪486.9‬‬ ‫بلخ‬ ‫‪21‬‬
‫‪186.6‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪49.4‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫سرپل‬ ‫‪22‬‬
‫‪119.7‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪57.3‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫غور‬ ‫‪23‬‬
‫‪8.6‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫دایکندی‬ ‫‪24‬‬
‫‪1304.5‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪71.0‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫ارزگان‬ ‫‪25‬‬
‫‪-23.7‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫زابل‬ ‫‪26‬‬
‫‪29.3‬‬ ‫‪142.4‬‬ ‫‪54.8‬‬ ‫‪1,147.5‬‬ ‫‪628.9‬‬ ‫‪332.1‬‬ ‫‪296.8‬‬ ‫‪486.5‬‬ ‫‪271.0‬‬ ‫کندهار‬ ‫‪27‬‬
‫‪91.2‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫‪96.2‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫جوزجان‬ ‫‪28‬‬
‫‪-35.7‬‬ ‫‪-215.8‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪1,741.1‬‬ ‫‪389.5‬‬ ‫‪216.2‬‬ ‫‪173.3‬‬ ‫‪605.3‬‬ ‫‪306.1‬‬ ‫فاریاب‬ ‫‪29‬‬
‫‪132.9‬‬ ‫‪41.7‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪249.0‬‬ ‫‪73.0‬‬ ‫‪48.2‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫هلمند‬ ‫‪30‬‬
‫‪18.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫بادغیس‬ ‫‪31‬‬
‫‪36.2‬‬ ‫‪665.3‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪7,477.9‬‬ ‫‪2,505.0‬‬ ‫‪1,379.7‬‬ ‫‪1,125.3‬‬ ‫‪1,839.7‬‬ ‫‪915.2‬‬ ‫هرات‬ ‫‪32‬‬
‫‪-19.8‬‬ ‫‪-75.0‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪803.5‬‬ ‫‪303.5‬‬ ‫‪155.5‬‬ ‫‪148.0‬‬ ‫‪378.5‬‬ ‫‪173.4‬‬ ‫فراه‬ ‫‪33‬‬
‫‪15.2‬‬ ‫‪143.1‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪2,145.1‬‬ ‫‪1,085.1‬‬ ‫‪556.4‬‬ ‫‪528.6‬‬ ‫‪942.0‬‬ ‫‪553.2‬‬ ‫نیمروز‬ ‫‪34‬‬
‫‪12.0‬‬ ‫‪665.7‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪20,451.4‬‬ ‫‪6,194.6‬‬ ‫‪2,600.5‬‬ ‫‪3,594.0‬‬ ‫‪5,528.9‬‬ ‫‪2,787.5‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬ ‫‪90‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تادیات خارجی‬ ‫‪95‬‬
‫‪ AFMIS‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬ ‫منبع‪:‬‬

‫‪-6-‬‬
‫جدول ‪ :4‬مصارف توحید شده بودجه اصلی به اساس کتگوری اقتصادی‬

‫مقایسه با ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫مقایسه با بودجه ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫)به میلیون افغانی(‬ ‫کود‬
‫تاریخ امروز‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد ‪%‬‬ ‫تغیر‬ ‫بودجه ‪%‬‬ ‫بودجه تخصیص‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫شده *‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫‪-29.0‬‬ ‫‪-5,864.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪436,172.9‬‬ ‫‪14,354.5‬‬ ‫‪11,708.5‬‬ ‫‪2,646.1‬‬ ‫‪20,218.7‬‬ ‫‪17,745.4‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫‪-27.7‬‬ ‫‪-5,042.1‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪283,486.3‬‬ ‫‪13,132.2‬‬ ‫‪10,648.3‬‬ ‫‪2,483.9‬‬ ‫‪18,174.2‬‬ ‫‪15,736.2‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-40.2‬‬ ‫‪-822.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪152,686.5‬‬ ‫‪1,222.4‬‬ ‫‪1,060.2‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪2,044.4‬‬ ‫‪2,009.2‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-29.0‬‬ ‫‪-5,861.7‬‬ ‫‪14,348.2‬‬ ‫‪11,706.2‬‬ ‫‪2,642.0‬‬ ‫‪20,209.9‬‬ ‫‪17,738.3‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬ ‫*‪2‬‬
‫‪-27.7‬‬ ‫‪-5,039.7‬‬ ‫‪13,125.9‬‬ ‫‪10,646.0‬‬ ‫‪2,479.8‬‬ ‫‪18,165.5‬‬ ‫‪15,729.1‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-40.2‬‬ ‫‪-822.0‬‬ ‫‪1,222.4‬‬ ‫‪1,060.2‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪2,044.4‬‬ ‫‪2,009.2‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪-24.9‬‬ ‫‪-4,060.3‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪101,952.4‬‬ ‫‪12,264.0‬‬ ‫‪9,959.7‬‬ ‫‪2,304.3‬‬ ‫‪16,324.3‬‬ ‫‪14,067.3‬‬ ‫امتیازات کارمندان‬ ‫‪21‬‬
‫‪-24.9‬‬ ‫‪-4,060.3‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪101,952.4‬‬ ‫‪12,264.0‬‬ ‫‪9,959.7‬‬ ‫‪2,304.3‬‬ ‫‪16,324.3‬‬ ‫‪14,067.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-40.4‬‬ ‫‪-878.3‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪72,235.3‬‬ ‫‪1,294.2‬‬ ‫‪1,114.6‬‬ ‫‪179.6‬‬ ‫‪2,172.5‬‬ ‫‪1,958.2‬‬ ‫استفاده اجناس و خدمات‬ ‫‪22‬‬
‫‪-23.7‬‬ ‫‪-260.9‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪31,093.6‬‬ ‫‪841.1‬‬ ‫‪661.5‬‬ ‫‪179.6‬‬ ‫‪1,102.0‬‬ ‫‪923.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-57.7‬‬ ‫‪-617.4‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪41,141.7‬‬ ‫‪453.1‬‬ ‫‪453.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,070.5‬‬ ‫‪1,035.3‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-58.4‬‬ ‫‪-35.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪3,649.0‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫تکتانه‬ ‫‪23‬‬
‫‪-58.4‬‬ ‫‪-35.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪3,649.0‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-623.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪26,091.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪623.4‬‬ ‫‪623.4‬‬ ‫منفعت های اجتماعی‬ ‫‪24‬‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-623.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪26,091.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪623.4‬‬ ‫‪623.4‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-25.7‬‬ ‫‪-266.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪79,195.2‬‬ ‫‪770.8‬‬ ‫‪608.6‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪1,036.9‬‬ ‫‪1,034.9‬‬ ‫کسب دارایی های ناخالص غیر مالی‬ ‫‪25‬‬
‫‪-97.6‬‬ ‫‪-61.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪7,908.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-21.0‬‬ ‫‪-204.7‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪71,286.8‬‬ ‫‪769.2‬‬ ‫‪607.1‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪973.9‬‬ ‫‪973.9‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪48.7‬‬ ‫‪500.7‬‬ ‫‪1,528.9‬‬ ‫‪606.4‬‬ ‫‪158.1‬‬ ‫‪1,028.2‬‬ ‫‪1,027.8‬‬ ‫کسب دارایی های خالص غیر مالی‬ ‫*‪25‬‬
‫‪-108.8‬‬ ‫‪-59.1‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪54.3‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪57.5‬‬ ‫‪559.8‬‬ ‫‪1,533.7‬‬ ‫‪607.1‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪973.9‬‬ ‫‪973.9‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪-29.2‬‬ ‫‪-5,597.9‬‬ ‫‪13,583.8‬‬ ‫‪11,099.9‬‬ ‫‪2,483.9‬‬ ‫‪19,181.7‬‬ ‫‪16,710.5‬‬ ‫یادداشتمصارف عادی (به استثنای کد ‪) 25‬‬
‫‪-27.5‬‬ ‫‪-4,980.6‬‬ ‫‪13,130.7‬‬ ‫‪10,646.8‬‬ ‫‪2,483.9‬‬ ‫‪18,111.2‬‬ ‫‪15,675.2‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-57.7‬‬ ‫‪-617.4‬‬ ‫‪453.1‬‬ ‫‪453.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,070.5‬‬ ‫‪1,035.3‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬

‫* مجموع بودجه اختصاص داده شده مانند سقف بودجه تصویب شده می باشد‪ .‬اما اقالم انفرادی برای بودجه اختصاص داده شده فعلی به مجموع بودجه انتشار یافته اضافه نشده زیرا این اقالم شامل ریزرف احتیاطی که تا هنوز به‬
‫واحد های بودجوی انتقال نیافته است‪ ،‬نمی شود‪ .‬ارقام بودجه انتشار یافته برای کد ‪( 23‬منفعت) و کد ‪( 24‬سوبسایدی های و انتقاالت) مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬
‫جدول ‪ :5‬مصارف عادی بودجه اصلی‬

‫مقایسه با ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫مقایسه با بودجه ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫)به میلیون افغانی(‬ ‫کود‬
‫تاریخ امروز‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد ‪%‬‬ ‫تغیر‬ ‫بودجه ‪%‬‬ ‫بودجه تخصیص‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫شده *‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫‪-27.7‬‬ ‫‪-5,042.1‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪283,486.3‬‬ ‫‪13,132.2‬‬ ‫‪10,648.3‬‬ ‫‪2,483.9‬‬ ‫‪18,174.2‬‬ ‫‪15,736.2‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬ ‫‪2‬‬
‫‪-27.7‬‬ ‫‪-5,039.7‬‬ ‫‪13,125.9‬‬ ‫‪10,646.0‬‬ ‫‪2,479.8‬‬ ‫‪18,165.5‬‬ ‫‪15,729.1‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬ ‫*‪2‬‬

‫‪-24.9‬‬ ‫‪-4,060.3‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪101,952.4‬‬ ‫‪12,264.0‬‬ ‫‪9,959.7‬‬ ‫‪2,304.3‬‬ ‫‪16,324.3‬‬ ‫‪14,067.3‬‬ ‫امتیاز کارمندان‬ ‫‪21‬‬
‫‪-24.9‬‬ ‫‪-4,036.0 #‬‬ ‫‪12,205.0‬‬ ‫‪9,903.1‬‬ ‫‪2,301.9‬‬ ‫‪16,241.0‬‬ ‫‪13,986.8‬‬ ‫دستمزدها و معاشات‬ ‫‪211-3‬‬
‫‪-29.2‬‬ ‫‪-24.4 #‬‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪83.3‬‬ ‫‪80.6‬‬ ‫امتیازات اجتماعی‬ ‫‪214-5‬‬

‫‪-23.7‬‬ ‫‪-260.9‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪31,093.6‬‬ ‫‪841.1‬‬ ‫‪661.5‬‬ ‫‪179.6‬‬ ‫‪1,102.0‬‬ ‫‪923.0‬‬ ‫استفاده اجناس و خدمات‬ ‫‪22‬‬
‫‪-48.7‬‬ ‫‪-74.2‬‬ ‫‪78.2‬‬ ‫‪67.5‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪152.4‬‬ ‫‪149.9‬‬ ‫سفر‬ ‫‪221‬‬
‫‪-57.2‬‬ ‫‪-68.7‬‬ ‫‪51.4‬‬ ‫‪47.1‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪120.1‬‬ ‫‪110.4‬‬ ‫ارتباطات‬ ‫‪222‬‬
‫‪-23.9‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫خدمات قراردادی‬ ‫‪223‬‬
‫‪-37.5‬‬ ‫‪-49.2‬‬ ‫‪82.1‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪131.3‬‬ ‫‪106.9‬‬ ‫حفظ و مراقبت‬ ‫‪224‬‬
‫‪-17.4‬‬ ‫‪-19.9‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪73.6‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪114.9‬‬ ‫‪96.1‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫‪225‬‬
‫‪6.3‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪423.3‬‬ ‫‪309.2‬‬ ‫‪114.2‬‬ ‫‪398.1‬‬ ‫‪283.7‬‬ ‫مواد سوخت‬ ‫‪226‬‬
‫‪-44.3‬‬ ‫‪-64.9‬‬ ‫‪81.7‬‬ ‫‪75.8‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪146.6‬‬ ‫‪138.8‬‬ ‫سایر موارد استفاده اجناس و خدمات‬ ‫‪227-9‬‬

‫‪-58.4‬‬ ‫‪-35.9‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪3,649.0‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫تکتانه‬ ‫‪23‬‬

‫‪-100.0‬‬ ‫‪-623.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪26,091.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪623.4‬‬ ‫‪623.4‬‬ ‫منفعت های اجتماعی‬ ‫‪24‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سبسیدی‬ ‫‪242‬‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫کمک های بالعوض به واحدهای حکومتی و سایر سازمان ها‬ ‫‪243-6‬‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-618.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪618.0‬‬ ‫‪618.0‬‬ ‫مصئونیت اجتماعی‬ ‫‪247‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایر منفعت های اجتماعی‬ ‫‪248-9‬‬

‫‪-97.6‬‬ ‫‪-61.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪7,908.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬ ‫‪25‬‬
‫‪-108.8‬‬ ‫‪-59.1‬‬ ‫‪-4.8‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪54.3‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالی‬ ‫*‪25‬‬
‫‪-27.7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫فروش زمین و ساختمان ها‬ ‫‪150‬‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫تعمیرات و ساختمانها‬ ‫‪251‬‬
‫‪-97.6‬‬ ‫‪-61.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪62.7‬‬ ‫‪60.6‬‬ ‫ماشین آالت ‪ /‬وسایل (>‪)50000‬‬ ‫‪252‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اشیای بهادار‬ ‫‪257‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫زمین‬ ‫‪258‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تادیات پیش پرداخت سرمایوی‬ ‫‪259‬‬

‫‪-27.5‬‬ ‫‪-4,980.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪13,130.7‬‬ ‫‪10,646.8‬‬ ‫‪2,483.9‬‬ ‫‪18,111.2‬‬ ‫‪15,675.2‬‬ ‫یادداشتمصارف عادی (به استثنای ‪) 25‬‬

‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬

‫* مجموع بودجه اختصاص داده شده مانند سقف بودجه تصویب شده می باشد‪ .‬اما اقالم انفرادی برای بودجه اختصاص داده شده فعلی به مجموع بودجه انتشار یافته اضافه نشده زیرا این اقالم شامل ریزرف احتیاطی که تا هنوز به واحد های بودجوی انتقال نیافته است‪،‬‬
‫نمی شود‪ .‬ارقام بودجه انتشار یافته برای کد ‪( 23‬منفعت) و کد ‪( 24‬سوبسایدی های و انتقاالت) مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬

‫‪-7-‬‬
‫جدول ‪ .6‬مصارف توحید شده بودجه اصلی به اساس رکن استراتیژی انکشاف ملی افغانستان‬

‫مقایسه با ‪ 1393‬تا به تاریخ‬ ‫مقایسه با بودجه ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫)به میلیون افغانی(‬
‫امروز‬ ‫بودجه اصلی بودجه تخصیص بودجه تخصیص‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد ‪%‬‬ ‫تغیر‬ ‫شده ‪%‬‬ ‫شده *‬ ‫مقدماتی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫‪-28.7‬‬ ‫‪-5,889.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪436,172.9 406,214.2‬‬ ‫‪14,620.5‬‬ ‫‪11,658.8‬‬ ‫‪2,629.0‬‬ ‫‪20,510.3‬‬ ‫‪17,664.0‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫‪-27.1‬‬ ‫‪-4,955.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪283,486.3‬‬ ‫‪253,527.7‬‬ ‫‪13,312.3‬‬ ‫‪10,599.3‬‬ ‫‪2,466.9‬‬ ‫‪18,267.3‬‬ ‫‪15,654.8‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-41.7‬‬ ‫‪-934.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪152,686.5‬‬ ‫‪152,686.5‬‬ ‫‪1,308.2‬‬ ‫‪1,059.5‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪2,243.0‬‬ ‫‪2,009.2‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪-30.3‬‬ ‫‪-3,815.8‬‬ ‫‪8.7%‬‬ ‫‪101,425.2 191,983.6‬‬ ‫‪8,778.7‬‬ ‫‪7,143.8‬‬ ‫‪1,634.9‬‬ ‫‪12,594.5‬‬ ‫‪10,707.9‬‬ ‫امنیت‬
‫‪-30.3‬‬ ‫‪-3,817.9‬‬ ‫‪8.7%‬‬ ‫‪100,370.4‬‬ ‫‪190,928.8‬‬ ‫‪8,767.4‬‬ ‫‪7,132.6‬‬ ‫‪1,634.9‬‬ ‫‪12,585.4‬‬ ‫‪10,698.7‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪23.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪1,054.8‬‬ ‫‪1,054.8‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪-17.7‬‬ ‫‪-278.5‬‬ ‫‪11.0%‬‬ ‫‪11,763.5‬‬ ‫‪16,323.0‬‬ ‫‪1,292.3‬‬ ‫‪949.9‬‬ ‫‪342.4‬‬ ‫‪1,570.8‬‬ ‫‪1,271.6‬‬ ‫مجموع حکومت داری‪ ،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬
‫‪-14.8‬‬ ‫‪-224.6‬‬ ‫‪15.1%‬‬ ‫‪8,583.4‬‬ ‫‪13,143.0‬‬ ‫‪1,292.3‬‬ ‫‪949.9‬‬ ‫‪342.4‬‬ ‫‪1,516.9‬‬ ‫‪1,217.7‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-53.9‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪3,180.0‬‬ ‫‪3,180.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪44.5‬‬ ‫‪409.9‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪66,687.4‬‬ ‫‪66,783.8‬‬ ‫‪1,330.5‬‬ ‫‪1,090.4‬‬ ‫‪240.2‬‬ ‫‪920.6‬‬ ‫‪860.9‬‬ ‫مجموع زیربنا ها و منابع طبیعی‬
‫‪-10.0‬‬ ‫‪-27.3‬‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫‪3,128.7‬‬ ‫‪3,225.1‬‬ ‫‪246.7‬‬ ‫‪168.7‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪274.0‬‬ ‫‪228.5‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪67.6‬‬ ‫‪437.2‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪63,558.7‬‬ ‫‪63,558.7‬‬ ‫‪1,083.9‬‬ ‫‪921.7‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪646.6‬‬ ‫‪632.4‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪-15.9‬‬ ‫‪-392.8‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪43,174.8‬‬ ‫‪56,234.8‬‬ ‫‪2,070.7‬‬ ‫‪1,863.9‬‬ ‫‪206.8‬‬ ‫‪2,463.6‬‬ ‫‪2,384.5‬‬ ‫مجموع معارف‬
‫‪-5.6‬‬ ‫‪-122.9‬‬ ‫‪8.9%‬‬ ‫‪22,996.1‬‬ ‫‪36,056.1‬‬ ‫‪2,055.1‬‬ ‫‪1,848.3‬‬ ‫‪206.8‬‬ ‫‪2,178.0‬‬ ‫‪2,168.1‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-94.5‬‬ ‫‪-270.0‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪20,178.7‬‬ ‫‪20,178.7‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪285.6‬‬ ‫‪216.5‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪-67.7‬‬ ‫‪-349.7‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪17,569.3‬‬ ‫‪18,501.3‬‬ ‫‪167.2‬‬ ‫‪102.6‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪516.9‬‬ ‫‪474.3‬‬ ‫مجموع صحت‬
‫‪-43.2‬‬ ‫‪-121.5‬‬ ‫‪7.6%‬‬ ‫‪2,087.9‬‬ ‫‪3,019.9‬‬ ‫‪159.5‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪281.0‬‬ ‫‪238.5‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-96.8‬‬ ‫‪-228.2‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪15,481.4‬‬ ‫‪15,481.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪235.9‬‬ ‫‪235.9‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪-83.3‬‬ ‫‪-695.0‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪41,042.2‬‬ ‫‪41,544.0‬‬ ‫‪138.9‬‬ ‫‪107.5‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪833.9‬‬ ‫‪824.6‬‬ ‫مجموع زراعت و انکشاف دهات‬
‫‪-7.9‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪8.9%‬‬ ‫‪1,406.3‬‬ ‫‪1,908.1‬‬ ‫‪124.8‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪135.4‬‬ ‫‪126.1‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-98.0‬‬ ‫‪-684.4‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪39,635.9‬‬ ‫‪39,635.9‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪698.4‬‬ ‫‪698.4‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪-81.9‬‬ ‫‪-634.3‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪6,869.7‬‬ ‫‪3,603.8‬‬ ‫‪140.3‬‬ ‫‪90.6‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫‪774.6‬‬ ‫‪745.0‬‬ ‫مجموع مصئونیت اجتماعی‬
‫‪-81.9‬‬ ‫‪-632.2‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪5,620.6‬‬ ‫‪2,354.6‬‬ ‫‪140.1‬‬ ‫‪90.4‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫‪772.3‬‬ ‫‪742.7‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-90.3‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪1,249.2‬‬ ‫‪1,249.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪-16.0‬‬ ‫‪-133.1‬‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪10,465.0‬‬ ‫‪11,006.8‬‬ ‫‪698.9‬‬ ‫‪309.6‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪831.9‬‬ ‫مجموع حاکمیت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی ‪393.9‬‬
‫‪0.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪23.6%‬‬ ‫‪2,231.4‬‬ ‫‪2,773.2‬‬ ‫‪526.0‬‬ ‫‪220.8‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪523.0‬‬ ‫‪233.2‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-44.0‬‬ ‫‪-136.1‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪8,233.6‬‬ ‫‪8,233.6‬‬ ‫‪172.8‬‬ ‫‪88.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪308.9‬‬ ‫‪160.6‬‬ ‫بودجه انکشافی‬

‫‪-13.6‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪N /A‬‬ ‫‪280.3‬‬ ‫‪233.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫مجموع طبقه بندی ناشده‬
‫‪-69.9‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪4765.9%‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪118.8‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪19.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪232.7‬‬ ‫‪114.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬
‫برای سکتور های انفرادی (نه مجموع بودجه)‪ ،‬بودجه عادی اختصاص داده شده ممکن برابر با بودجه تصویب شده نباشد‪ ،‬زیرا وجوه مالی از ریزرف احتیاطی در جریان سال تخصیص داده شده است‪ .‬بودجه انکشافی اختصاص داده‬
‫شده مانند آخرین بودجه تصویب شده می باشد‪.‬‬

‫‪-8-‬‬
‫جدول ‪ :7‬مصارف توحید شده ناخالص بودجه اصلی به اساس وزارت‬
‫مقایسه با ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫مقایسه با بودجه ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫)به میلیون افغانی(‬ ‫کود‬
‫تاریخ امروز‬ ‫بودجه تخصیص‬ ‫بودجه تخصیص‬ ‫بودجه اصلی‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد ‪%‬‬ ‫تغیر‬ ‫شده ‪%‬‬ ‫شده *‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫‪-43.5‬‬ ‫‪-1,975.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪41,833.4‬‬ ‫‪72,083.8‬‬ ‫‪2,564.1‬‬ ‫‪2,358.5‬‬ ‫‪205.6‬‬ ‫‪4,540.0‬‬ ‫‪3,950.9‬‬ ‫وزارت داخله‬ ‫‪۲۶‬‬
‫‪-43.8‬‬ ‫‪-1,987.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪41,445.8‬‬ ‫‪71,696.3‬‬ ‫‪2,552.9‬‬ ‫‪2,347.2‬‬ ‫‪205.6‬‬ ‫‪4,540.0‬‬ ‫‪3,950.9‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪387.6‬‬ ‫‪387.6‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-39.8‬‬ ‫‪-2,039.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪51,215.9‬‬ ‫‪103,503.2‬‬ ‫‪3,081.1‬‬ ‫‪2,649.2‬‬ ‫‪431.9‬‬ ‫‪5,120.9‬‬ ‫‪4,694.3‬‬ ‫وزارت دفاع‬ ‫‪۲۲‬‬
‫‪-39.8‬‬ ‫‪-2,039.9‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪51,215.9‬‬ ‫‪103,503.2‬‬ ‫‪3,081.1‬‬ ‫‪2,649.2‬‬ ‫‪431.9‬‬ ‫‪5,120.9‬‬ ‫‪4,694.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪27.4‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪2,407.1‬‬ ‫‪3,294.9‬‬ ‫‪101.7‬‬ ‫‪85.5‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪79.8‬‬ ‫‪66.6‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬ ‫‪۲۳‬‬
‫‪27.4‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪1,966.3‬‬ ‫‪2,854.1‬‬ ‫‪101.7‬‬ ‫‪85.5‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪79.8‬‬ ‫‪66.6‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪440.8‬‬ ‫‪440.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-55.0‬‬ ‫‪-80.8‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪844.8‬‬ ‫‪1,077.1‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪59.8‬‬ ‫‪146.8‬‬ ‫‪88.9‬‬ ‫ریاست محافظت مقام ریاست جمهوری‬ ‫‪۱۵‬‬
‫‪-52.0‬‬ ‫‪-71.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪745.0‬‬ ‫‪977.3‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪59.8‬‬ ‫‪137.6‬‬ ‫‪79.7‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-9.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪99.8‬‬ ‫‪99.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪9.6‬‬ ‫‪258.9‬‬ ‫‪57.9‬‬ ‫‪5,124.1‬‬ ‫‪12,024.5‬‬ ‫‪2,965.8‬‬ ‫‪2,044.4‬‬ ‫‪921.4‬‬ ‫‪2,706.9‬‬ ‫‪1,907.2‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪۶۴‬‬
‫‪9.6‬‬ ‫‪258.9‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫‪4,997.4‬‬ ‫‪11,897.9‬‬ ‫‪2,965.8‬‬ ‫‪2,044.4‬‬ ‫‪921.4‬‬ ‫‪2,706.9‬‬ ‫‪1,907.2‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪126.7‬‬ ‫‪126.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-30.3‬‬ ‫‪-3815.8‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪101425.2‬‬ ‫‪191983.6‬‬ ‫‪8778.7‬‬ ‫‪7143.8‬‬ ‫‪1634.9‬‬ ‫‪12594.5‬‬ ‫‪10707.9‬‬ ‫مجموع امنیت‬
‫‪-30.3‬‬ ‫‪-3817.9‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪100370.4‬‬ ‫‪190928.8‬‬ ‫‪8767.4‬‬ ‫‪7132.6‬‬ ‫‪1634.9‬‬ ‫‪12585.4‬‬ ‫‪10698.7‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪23.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1054.8‬‬ ‫‪1054.8‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-28.4‬‬ ‫‪-76.8‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪1,433.2‬‬ ‫‪1,965.3‬‬ ‫‪193.9‬‬ ‫‪132.7‬‬ ‫‪61.2‬‬ ‫‪270.7‬‬ ‫‪215.0‬‬ ‫ریاست دفتر مقام ریاست جمهوری‬ ‫‪۱۰‬‬
‫‪-19.8‬‬ ‫‪-48.0‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪1,270.0‬‬ ‫‪1,802.1‬‬ ‫‪193.9‬‬ ‫‪132.7‬‬ ‫‪61.2‬‬ ‫‪241.9‬‬ ‫‪186.2‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-28.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪163.2‬‬ ‫‪163.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-29.6‬‬ ‫‪-30.1‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪413.4‬‬ ‫‪556.1‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪101.5‬‬ ‫‪81.1‬‬ ‫مشرانو جرگه‬ ‫‪۱۱‬‬
‫‪-29.6‬‬ ‫‪-30.1‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪355.6‬‬ ‫‪498.3‬‬ ‫‪71.4‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪101.5‬‬ ‫‪81.1‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪57.8‬‬ ‫‪57.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-9.4‬‬ ‫‪-26.2‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪917.1‬‬ ‫‪1,381.9‬‬ ‫‪251.5‬‬ ‫‪162.7‬‬ ‫‪88.8‬‬ ‫‪277.7‬‬ ‫‪194.5‬‬ ‫ولسی جرگه‬ ‫‪۱۲‬‬
‫‪-9.4‬‬ ‫‪-26.2‬‬ ‫‪27.9‬‬ ‫‪901.4‬‬ ‫‪1,366.2‬‬ ‫‪251.5‬‬ ‫‪162.7‬‬ ‫‪88.8‬‬ ‫‪277.7‬‬ ‫‪194.5‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪39.2‬‬ ‫‪87.4‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪1,190.1‬‬ ‫‪3,184.0‬‬ ‫‪310.5‬‬ ‫‪234.1‬‬ ‫‪76.4‬‬ ‫‪223.1‬‬ ‫‪185.3‬‬ ‫ستره محکمه‬ ‫‪۱۴‬‬
‫‪39.2‬‬ ‫‪87.4‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪966.4‬‬ ‫‪2,960.2‬‬ ‫‪310.5‬‬ ‫‪234.1‬‬ ‫‪76.4‬‬ ‫‪223.1‬‬ ‫‪185.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪223.7‬‬ ‫‪223.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-36.6‬‬ ‫‪-17.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪846.0‬‬ ‫‪1,022.9‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪47.8‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫وزارت عدلیه‬ ‫‪۵۰‬‬
‫‪-27.5‬‬ ‫‪-11.5‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪423.3‬‬ ‫‪600.2‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-6.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪422.7‬‬ ‫‪422.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-63.3‬‬ ‫‪-174.6‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪1,061.8‬‬ ‫‪773.8‬‬ ‫‪101.2‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪275.8‬‬ ‫‪230.3‬‬ ‫ریاست اداره امور‬ ‫‪۱۳‬‬
‫‪-63.3‬‬ ‫‪-174.6‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪1,020.0‬‬ ‫‪732.0‬‬ ‫‪101.2‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪275.8‬‬ ‫‪230.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-11.5‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪127.1‬‬ ‫‪109.5‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫وزارت دولت در امور پارلمانی‬ ‫‪۲۱‬‬
‫‪-11.5‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪82.6‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-2.5‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪792.8‬‬ ‫‪1,063.3‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪37.0‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫وزارت حج و اوقاف‬ ‫‪۲۴‬‬
‫‪-2.5‬‬ ‫‪-1.1‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪537.5‬‬ ‫‪808.1‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪37.0‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪255.2‬‬ ‫‪255.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-3.8‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪955.7‬‬ ‫‪1,300.2‬‬ ‫‪110.8‬‬ ‫‪96.8‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪115.2‬‬ ‫‪103.4‬‬ ‫لوی ثارنوالی‬ ‫‪۵۱‬‬
‫‪3.6‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪728.1‬‬ ‫‪1,072.5‬‬ ‫‪110.8‬‬ ‫‪96.8‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪106.9‬‬ ‫‪95.2‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-8.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪227.7‬‬ ‫‪227.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-34.9‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪91.8‬‬ ‫‪151.2‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫کمیسیون ان تخابات‬ ‫‪۷۲‬‬
‫‪-34.9‬‬ ‫‪-4.4‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪86.1‬‬ ‫‪145.5‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-58.0‬‬ ‫‪-25.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪614.4‬‬ ‫‪721.1‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی‬ ‫‪۶۲‬‬
‫‪-44.3‬‬ ‫‪-14.7‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪223.6‬‬ ‫‪330.3‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-10.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪390.8‬‬ ‫‪390.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪108.1‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی‬ ‫‪۸۵‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪108.1‬‬ ‫‪40.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-27.3‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪222.1‬‬ ‫‪227.6‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫اداره عالی نظارت بر تطبیق مبارزه علیه فساد اداری‬ ‫‪۶۷‬‬
‫‪-27.3‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪94.5‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪127.6‬‬ ‫‪127.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪2,931.8‬‬ ‫‪3,353.5‬‬ ‫‪130.3‬‬ ‫‪126.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪129.1‬‬ ‫‪122.3‬‬ ‫ریاست مستقل ارگان های محل‬ ‫‪۵۹‬‬
‫‪0.9‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪1,786.3‬‬ ‫‪2,208.0‬‬ ‫‪130.3‬‬ ‫‪126.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪129.1‬‬ ‫‪122.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,145.5‬‬ ‫‪1,145.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪58.1‬‬ ‫‪99.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مرکز آموزش حقوقی‬ ‫‪۷۴‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪58.1‬‬ ‫‪58.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-17.7‬‬ ‫‪-278.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪11,763.5‬‬ ‫‪16,323.0‬‬ ‫‪1292.3‬‬ ‫‪949.9‬‬ ‫‪342.4‬‬ ‫‪1570.8‬‬ ‫‪1271.6‬‬ ‫مجموع حکومتداری‪ ،‬حاکمیت قانون‪ ،‬و حقوق بشر‬
‫‪-14.8‬‬ ‫‪-224.6‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪8,583.4‬‬ ‫‪13,143.0‬‬ ‫‪1292.3‬‬ ‫‪949.9‬‬ ‫‪342.4‬‬ ‫‪1516.9‬‬ ‫‪1217.7‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-53.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,180.0‬‬ ‫‪3,180.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫‪53.9‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬
‫* برای وزارت های انفرادی (نه مجموع بودجه)‪ ،‬بودجه عادی اختصاص داده شده ممکن برابر با بودجه تصویب شده نباشد‪ ،‬زیرا وجوه مالی از ریزرف احتیاطی در جریان سال تخصیص داده شده است‪ .‬بودجه انکشافی اختصاص داده شده مانند آخرین بودجه‬
‫تصویب شده می باشد‪.‬‬

‫‪-9-‬‬
‫جدول ‪ :7‬مصارف توحید شده ناخالص بودجه اصلی به اساس وزارت (ادامه )‬

‫مقایسه با ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫مقایسه با بودجه ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫کود‪:‬‬
‫تاریخ امروز‬ ‫بودجه تخصیص‬ ‫بودجه تخصیص‬ ‫بودجه اصلی‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫)به میلیون افغانی(‬
‫ازدیاد ‪%‬‬ ‫تغیر‬ ‫شده ‪%‬‬ ‫شده *‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫‪-82.1‬‬ ‫‪-242.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪26,700.6‬‬ ‫‪25,983.0‬‬ ‫‪52.9‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪295.0‬‬ ‫‪272.1‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬ ‫‪۴۲‬‬
‫‪6.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪1,245.2‬‬ ‫‪527.7‬‬ ‫‪48.5‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪45.7‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-98.2‬‬ ‫‪-244.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪25,455.4‬‬ ‫‪25,455.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪249.2‬‬ ‫‪239.2‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪14.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪509.7‬‬ ‫‪328.4‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫وزارت ترانسپورت و هوانوردی‬ ‫‪۴۵‬‬
‫‪14.9‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪441.3‬‬ ‫‪260.0‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-12.3‬‬ ‫‪-5.8‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪692.4‬‬ ‫‪789.4‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪46.9‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫وزارت مخابرات‬ ‫‪۳۴‬‬
‫‪-13.2‬‬ ‫‪-5.4‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪371.1‬‬ ‫‪468.1‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-6.0‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪321.3‬‬ ‫‪321.3‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-45.5‬‬ ‫‪-90.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪10,321.8‬‬ ‫‪10,564.5‬‬ ‫‪108.4‬‬ ‫‪96.4‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪198.7‬‬ ‫‪188.0‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬ ‫‪۴۱‬‬
‫‪-13.5‬‬ ‫‪-6.8‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪317.9‬‬ ‫‪560.6‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪50.1‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-56.2‬‬ ‫‪-83.5‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪10,003.9‬‬ ‫‪10,003.9‬‬ ‫‪65.1‬‬ ‫‪65.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪148.6‬‬ ‫‪148.6‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪573.8‬‬ ‫‪573.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون‬ ‫‪۸۲‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪573.8‬‬ ‫‪573.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪1130.4‬‬ ‫‪163.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4,347.8‬‬ ‫‪4,691.9‬‬ ‫‪177.6‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪168.2‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫برشنا شرکت‬ ‫‪۸۳‬‬
‫‪7.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪344.1‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4,347.8‬‬ ‫‪4,347.8‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪50340.8‬‬ ‫‪827.7‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪15,475.0‬‬ ‫‪15,475.0‬‬ ‫‪829.3‬‬ ‫‪829.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫وزارت شهر سازی‬ ‫‪۴۹‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪50340.8‬‬ ‫‪827.7‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪15,475.0‬‬ ‫‪15,475.0‬‬ ‫‪829.3‬‬ ‫‪829.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-2.9‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪1,666.4‬‬ ‫‪1,784.2‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬ ‫‪۸۴‬‬
‫‪-2.9‬‬ ‫‪-0.6‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪143.0‬‬ ‫‪260.8‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,523.4‬‬ ‫‪1,523.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-11.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪110.2‬‬ ‫‪110.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫وزارت معادن‬ ‫‪۳۲‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-11.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪110.2‬‬ ‫‪110.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-66.2‬‬ ‫‪-71.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪2,654.8‬‬ ‫‪2,810.9‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪107.4‬‬ ‫‪103.6‬‬ ‫ریاست جیودیزی و کارتوگرافی‬ ‫‪۶۵‬‬
‫‪-46.8‬‬ ‫‪-25.6‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪343.6‬‬ ‫‪499.7‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪54.8‬‬ ‫‪51.1‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-86.5‬‬ ‫‪-45.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪2,311.2‬‬ ‫‪2,311.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪45.8‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪121.1‬‬ ‫‪146.9‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫ریاست محیط زیست‬ ‫‪۶۰‬‬
‫‪1.9‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪125.8‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪1.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪125.5‬‬ ‫‪125.5‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫کمیسیون انرژی اتمی افغانستان‬ ‫‪۷۵‬‬
‫‪37.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-4.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪65.5‬‬ ‫‪65.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-97.0‬‬ ‫‪-168.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪3,360.8‬‬ ‫‪3,360.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪173.5‬‬ ‫‪173.5‬‬ ‫شاروالی ها‬ ‫‪۷۹‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪79.0‬‬ ‫‪79.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-97.0‬‬ ‫‪-168.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪3,281.8‬‬ ‫‪3,281.8‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪173.5‬‬ ‫‪173.5‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪44.5‬‬ ‫‪409.9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪66,687.4‬‬ ‫‪66,783.8‬‬ ‫‪1330.5‬‬ ‫‪1090.4‬‬ ‫‪240.2‬‬ ‫‪920.6‬‬ ‫‪860.9‬‬ ‫مجموع زی ربنا ها و منابع طبیعی‬
‫‪-10.0‬‬ ‫‪-27.3‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪3,128.7‬‬ ‫‪3,225.1‬‬ ‫‪246.7‬‬ ‫‪168.7‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪274.0‬‬ ‫‪228.5‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪67.6‬‬ ‫‪437.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪63,558.7‬‬ ‫‪63,558.7‬‬ ‫‪1083.9‬‬ ‫‪921.7‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪646.6‬‬ ‫‪632.4‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-9.2‬‬ ‫‪-178.3‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪36,402.5‬‬ ‫‪46,668.3‬‬ ‫‪1,761.0‬‬ ‫‪1,647.2‬‬ ‫‪113.7‬‬ ‫‪1,939.2‬‬ ‫‪1,939.2‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪۲۷‬‬
‫‪-8.2‬‬ ‫‪-157.4‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪19,897.0‬‬ ‫‪30,162.9‬‬ ‫‪1,761.0‬‬ ‫‪1,647.2‬‬ ‫‪113.7‬‬ ‫‪1,918.3‬‬ ‫‪1,918.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-1.0‬‬ ‫‪-20.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪16,505.5‬‬ ‫‪16,505.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-39.3‬‬ ‫‪-186.7‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪5,262.4‬‬ ‫‪7,669.6‬‬ ‫‪287.9‬‬ ‫‪197.9‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪474.6‬‬ ‫‪405.4‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬ ‫‪۲۸‬‬
‫‪29.7‬‬ ‫‪62.4‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪2,194.2‬‬ ‫‪4,601.4‬‬ ‫‪272.3‬‬ ‫‪182.3‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫‪209.9‬‬ ‫‪209.9‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-94.1‬‬ ‫‪-249.1‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3,068.2‬‬ ‫‪3,068.2‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪264.7‬‬ ‫‪195.6‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-47.1‬‬ ‫‪-17.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪844.6‬‬ ‫‪688.3‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫وزارت اطالعات و فرهنگ‬ ‫‪۳۶‬‬
‫‪-47.2‬‬ ‫‪-17.2‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪606.6‬‬ ‫‪450.4‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪237.9‬‬ ‫‪237.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪125.3‬‬ ‫‪180.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫اکادمی ساینس‬ ‫‪۶۱‬‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-10.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪115.1‬‬ ‫‪170.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-15.9‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪446.3‬‬ ‫‪530.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫کمیته ملی المپیک‬ ‫‪۶۳‬‬
‫‪-15.9‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪183.2‬‬ ‫‪266.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪263.1‬‬ ‫‪263.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-15.9‬‬ ‫‪-392.8‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪43,174.8‬‬ ‫‪56,234.8‬‬ ‫‪2070.7‬‬ ‫‪1863.9‬‬ ‫‪206.8‬‬ ‫‪2463.6‬‬ ‫‪2384.5‬‬ ‫مجموع معارف‬
‫‪-5.6‬‬ ‫‪-122.9‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪22,996.1‬‬ ‫‪36,056.1‬‬ ‫‪2055.1‬‬ ‫‪1848.3‬‬ ‫‪206.8‬‬ ‫‪2178.0‬‬ ‫‪2168.1‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-94.5‬‬ ‫‪-270.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪20,178.7‬‬ ‫‪20,178.7‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪285.6‬‬ ‫‪216.5‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-68.7‬‬ ‫‪-204.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪9,012.2‬‬ ‫‪9,143.1‬‬ ‫‪93.3‬‬ ‫‪73.9‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪298.0‬‬ ‫‪298.0‬‬ ‫وزارت زراعت‪ ،‬مالداری و آبیاری‬ ‫‪۳۹‬‬
‫‪16.0‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪910.7‬‬ ‫‪1,041.6‬‬ ‫‪79.2‬‬ ‫‪59.8‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪68.3‬‬ ‫‪68.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-93.9‬‬ ‫‪-215.6‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪8,101.5‬‬ ‫‪8,101.5‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪229.7‬‬ ‫‪229.7‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-43.7‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1,545.6‬‬ ‫‪1,616.0‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫وزارت مبارزه علیه مواد مخدر‬ ‫‪۴۸‬‬
‫‪-43.7‬‬ ‫‪-6.6‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪99.0‬‬ ‫‪169.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,446.5‬‬ ‫‪1,446.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-92.9‬‬ ‫‪-483.7‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪30,340.8‬‬ ‫‪30,428.8‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪520.8‬‬ ‫‪511.5‬‬ ‫وزارت احیا و انکشاف دهات‬ ‫‪۴۳‬‬
‫‪-28.8‬‬ ‫‪-15.0‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪396.5‬‬ ‫‪484.5‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪52.1‬‬ ‫‪42.8‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-468.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪29,944.3‬‬ ‫‪29,944.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪468.7‬‬ ‫‪468.7‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-83.3‬‬ ‫‪-695.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪41,042.2‬‬ ‫‪41,544.0‬‬ ‫‪138.9‬‬ ‫‪107.5‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪833.9‬‬ ‫‪824.6‬‬ ‫مجموع زراعت و انکشاف دهات‬
‫‪-7.9‬‬ ‫‪-10.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪1,406.3‬‬ ‫‪1,908.1‬‬ ‫‪124.8‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪135.4‬‬ ‫‪126.1‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-98.0‬‬ ‫‪-684.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪39,635.9‬‬ ‫‪39,635.9‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪698.4‬‬ ‫‪698.4‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬
‫* برای وزارت های انفرادی (نه مجموع بودجه)‪ ،‬بودجه عادی اختصاص داده شده ممکن برابر با بودجه تصویب شده نباشد‪ ،‬زیرا وجوه مالی از ریزرف احتیاطی در جریان سال تخصیص داده شده است‪ .‬بودجه انکشافی اختصاص داده شده مانند آخرین بودجه‬
‫تصویب شده می باشد‪.‬‬

‫‪- 10 -‬‬
‫جدول ‪ :7‬مصارف توحید شده ناخالص بودجه اصلی به اساس وزارت (ادامه )‬

‫مقایسه با ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫مقایسه با بودجه ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬ ‫کود‬
‫تاریخ امروز‬ ‫بودجه تخصیص‬ ‫بودجه تخصیص‬ ‫بودجه اصلی‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد ‪%‬‬ ‫تغیر‬ ‫شده ‪%‬‬ ‫شده *‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫‪-67.7‬‬ ‫‪-349.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪17,569.3‬‬ ‫‪18,501.3‬‬ ‫‪167.2‬‬ ‫‪102.6‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪516.9‬‬ ‫‪474.3‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬ ‫‪۳۷‬‬
‫‪-43.2‬‬ ‫‪-121.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪2,087.9‬‬ ‫‪3,019.9‬‬ ‫‪159.5‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪281.0‬‬ ‫‪238.5‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-96.8‬‬ ‫‪-228.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15,481.4‬‬ ‫‪15,481.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪235.9‬‬ ‫‪235.9‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-67.7‬‬ ‫‪-349.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪17,569.3‬‬ ‫‪18,501.3‬‬ ‫‪167.2‬‬ ‫‪102.6‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪516.9‬‬ ‫‪474.3‬‬ ‫مجموع صحت‬
‫‪-43.2‬‬ ‫‪-121.5‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪2,087.9‬‬ ‫‪3,019.9‬‬ ‫‪159.5‬‬ ‫‪94.9‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪281.0‬‬ ‫‪238.5‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-96.8‬‬ ‫‪-228.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15,481.4‬‬ ‫‪15,481.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪235.9‬‬ ‫‪235.9‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-25.1‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪415.6‬‬ ‫‪516.2‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫وزارت امور سرحدات و قبایل‬ ‫‪۴۶‬‬
‫‪-25.1‬‬ ‫‪-7.9‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪296.4‬‬ ‫‪396.9‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪119.3‬‬ ‫‪119.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-87.9‬‬ ‫‪-613.9‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪5,926.5‬‬ ‫‪2,375.6‬‬ ‫‪84.4‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪698.3‬‬ ‫‪686.3‬‬ ‫وزارت کار‪ ،‬امور اجتماعی و شهدا و معلولین‬ ‫‪۴۷‬‬
‫‪-87.9‬‬ ‫‪-611.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4,958.9‬‬ ‫‪1,408.1‬‬ ‫‪84.4‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪31.9‬‬ ‫‪696.0‬‬ ‫‪684.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-2.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪967.6‬‬ ‫‪967.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-18.0‬‬ ‫‪-3.0‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪184.1‬‬ ‫‪266.8‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫وزارت مهاجرین و عودت کنندگان‬ ‫‪۲۹‬‬
‫‪-19.3‬‬ ‫‪-3.2‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪128.0‬‬ ‫‪210.8‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪56.1‬‬ ‫‪56.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-39.9‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪179.0‬‬ ‫‪226.5‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫وزارت امور زنان‬ ‫‪۳۸‬‬
‫‪-39.9‬‬ ‫‪-6.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪137.1‬‬ ‫‪184.6‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-15.8‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪98.2‬‬ ‫‪126.8‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫اداره مبارزه با حوادث‬ ‫‪۶۸‬‬
‫‪-15.8‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫‪95.5‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-36.9‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪66.3‬‬ ‫‪91.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫ریاست امور کوچیها‬ ‫‪۷۶‬‬
‫‪-36.9‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪58.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-81.9‬‬ ‫‪-634.3‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪6,869.7‬‬ ‫‪3,603.8‬‬ ‫‪140.3‬‬ ‫‪90.6‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫‪774.6‬‬ ‫‪745.0‬‬ ‫مجموع مصئونیت اجتماعی‬
‫‪-81.9‬‬ ‫‪-632.2‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪5,620.6‬‬ ‫‪2,354.6‬‬ ‫‪140.1‬‬ ‫‪90.4‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫‪772.3‬‬ ‫‪742.7‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-90.3‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,249.2‬‬ ‫‪1,249.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-16.5‬‬ ‫‪-55.9‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪6,515.4‬‬ ‫‪6,713.8‬‬ ‫‪283.1‬‬ ‫‪249.6‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪339.1‬‬ ‫‪308.7‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪۲۰‬‬
‫‪1.2‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪1,630.7‬‬ ‫‪1,829.2‬‬ ‫‪209.6‬‬ ‫‪176.1‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪207.3‬‬ ‫‪176.9‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-44.2‬‬ ‫‪-58.3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪4,884.6‬‬ ‫‪4,884.6‬‬ ‫‪73.5‬‬ ‫‪73.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪131.8‬‬ ‫‪131.8‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-7.7‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪671.7‬‬ ‫‪834.9‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫وزارت تجارت و صنایع‬ ‫‪۲۵‬‬
‫‪16.0‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪245.7‬‬ ‫‪408.9‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-40.4‬‬ ‫‪-6.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪426.0‬‬ ‫‪426.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪1.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪454.4‬‬ ‫‪521.5‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬ ‫‪۳۵‬‬
‫‪-1.1‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪185.2‬‬ ‫‪252.3‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪33.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪269.2‬‬ ‫‪269.2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪867.8‬‬ ‫‪933.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫اداره کنترول و تفتیش‬ ‫‪۶۶‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪70.3‬‬ ‫‪136.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪797.4‬‬ ‫‪797.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-16.9‬‬ ‫‪-74.6‬‬ ‫‪93.4‬‬ ‫‪392.1‬‬ ‫‪438.9‬‬ ‫‪366.2‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪440.8‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫ریاست احصائیه مرکزی‬ ‫‪۷۳‬‬
‫‪-0.9‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪278.9‬‬ ‫‪99.4‬‬ ‫‪146.3‬‬ ‫‪277.4‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪279.9‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-44.8‬‬ ‫‪-72.0‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪292.6‬‬ ‫‪292.6‬‬ ‫‪88.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪160.8‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,563.7‬‬ ‫‪1,563.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اداره ملی استندرد افغانستان‬ ‫‪۵۸‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪1,563.7‬‬ ‫‪1,563.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-16.0‬‬ ‫‪-133.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪10,465.0‬‬ ‫‪11,006.8‬‬ ‫‪698.9‬‬ ‫‪309.6‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪831.9‬‬ ‫مجموع حاکمیت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی ‪393.9‬‬
‫‪0.6‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪2,231.4‬‬ ‫‪2,773.2‬‬ ‫‪526.0‬‬ ‫‪220.8‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪523.0‬‬ ‫‪233.2‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-44.0‬‬ ‫‪-136.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪8,233.6‬‬ ‫‪8,233.6‬‬ ‫‪172.8‬‬ ‫‪88.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪308.9‬‬ ‫‪160.6‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫انتقال به شاروالی‬ ‫‪۷۸‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-13.6‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪280.3‬‬ ‫‪155.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫نهاد های بودجوی اضافی‬ ‫‪۸۰‬‬
‫‪-69.9‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪69.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪19.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪232.7‬‬ ‫‪85.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ری زرف های تخصیص داده نشده‬ ‫‪۹۰‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫نامشخص‬ ‫‪۹۹‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-13.6‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪280.3‬‬ ‫‪233.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫مجموع تخصیص داده نشده‬
‫‪-69.9‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪118.8‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪19.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪N/A‬‬ ‫‪232.7‬‬ ‫‪114.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫‪-28.7‬‬ ‫‪-5,889.8‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪436,172.9 406,214.2‬‬ ‫‪14,620.5‬‬ ‫‪11,658.8‬‬ ‫‪2,629.0‬‬ ‫‪20,510.3‬‬ ‫‪17,664.0‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬ ‫‪25‬‬
‫‪-27.1‬‬ ‫‪-4,955.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪283,486.3‬‬ ‫‪253,527.7‬‬ ‫‪13,312.3‬‬ ‫‪10,599.3‬‬ ‫‪2,466.9‬‬ ‫‪18,267.3‬‬ ‫‪15,654.8‬‬ ‫بودجه عادی‬
‫‪-41.7‬‬ ‫‪-934.8‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪152,686.5‬‬ ‫‪152,686.5‬‬ ‫‪1,308.2‬‬ ‫‪1,059.5‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪2,243.0‬‬ ‫‪2,009.2‬‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬
‫* برای وزارت های انفرادی (نه مجموع بودجه)‪ ،‬بودجه عادی اختصاص داده شده ممکن برابر با بودجه تصویب شده نباشد‪ ،‬زیرا وجوه مالی از ریزرف احتیاطی در جریان سال تخصیص داده شده است‪ .‬بودجه انکشافی اختصاص داده شده مانند آخرین بودجه‬
‫تصویب شده می باشد‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬
‫جدول ‪ .8‬مصارف توحید شده بودجه اصلی به اساس ‪COFOG‬‬

‫مقایسه با ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫به میلیون افغانی(‬ ‫کود‬
‫تاریخ امروز‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد فیصدی‬ ‫تغیر‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫‪-29.0‬‬ ‫‪-5,861.7‬‬ ‫‪14,348.2‬‬ ‫‪11,706.2‬‬ ‫‪2,642.0‬‬ ‫‪20,209.9‬‬ ‫‪17,738.3‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬ ‫‪2‬‬

‫‪-27.7‬‬ ‫‪-2.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫فروش زمین و ساختمان ها‬ ‫‪150‬‬

‫‪-29.0‬‬ ‫‪-5,864.1‬‬ ‫‪14,354.5‬‬ ‫‪11,708.5‬‬ ‫‪2,646.1‬‬ ‫‪20,218.7‬‬ ‫‪17,745.4‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬ ‫‪2+150‬‬
‫‪-29.2‬‬ ‫‪-5,597.9‬‬ ‫‪13,583.8‬‬ ‫‪11,099.9‬‬ ‫‪2,483.9‬‬ ‫‪19,181.7‬‬ ‫‪16,710.5‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪-25.7‬‬ ‫‪-266.2‬‬ ‫‪770.8‬‬ ‫‪608.6‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪1,036.9‬‬ ‫‪1,034.9‬‬ ‫مصارف ثابت‬

‫‪13.2‬‬ ‫‪253.5‬‬ ‫‪2,180.4‬‬ ‫‪1,707.0‬‬ ‫‪473.4‬‬ ‫‪1,926.9‬‬ ‫‪1,614.3‬‬ ‫خدمات عمومی‬ ‫‪701‬‬
‫‪-12.8‬‬ ‫‪-215.2‬‬ ‫‪1,470.2‬‬ ‫‪1,159.0‬‬ ‫‪311.2‬‬ ‫‪1,685.4‬‬ ‫‪1,372.8‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪194.1‬‬ ‫‪468.7‬‬ ‫‪710.2‬‬ ‫‪548.0‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪241.5‬‬ ‫‪241.5‬‬ ‫مصارف ثابت‬
‫‪-23.6‬‬ ‫‪-1,899.1‬‬ ‫‪6,154.6‬‬ ‫‪4,736.6‬‬ ‫‪1,418.0‬‬ ‫‪8,053.7‬‬ ‫‪6,765.6‬‬ ‫دفاع‬ ‫‪702‬‬
‫‪-23.5‬‬ ‫‪-1,887.3‬‬ ‫‪6,153.1‬‬ ‫‪4,735.1‬‬ ‫‪1,418.0‬‬ ‫‪8,040.3‬‬ ‫‪6,754.3‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪-88.7‬‬ ‫‪-11.8‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫مصارف ثابت‬
‫‪-38.7‬‬ ‫‪-1,922.4‬‬ ‫‪3,039.4‬‬ ‫‪2,733.6‬‬ ‫‪305.8‬‬ ‫‪4,961.8‬‬ ‫‪4,303.9‬‬ ‫نظم و مصئونیت عامه‬ ‫‪703‬‬
‫‪-38.7‬‬ ‫‪-1,915.8‬‬ ‫‪3,039.4‬‬ ‫‪2,733.6‬‬ ‫‪305.8‬‬ ‫‪4,955.2‬‬ ‫‪4,297.3‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-6.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫مصارف ثابت‬
‫‪-66.4‬‬ ‫‪-1,040.3‬‬ ‫‪525.2‬‬ ‫‪413.4‬‬ ‫‪111.8‬‬ ‫‪1,565.5‬‬ ‫‪1,494.1‬‬ ‫امور اقتصادی‬ ‫‪704‬‬
‫‪-46.4‬‬ ‫‪-403.7‬‬ ‫‪466.2‬‬ ‫‪354.4‬‬ ‫‪111.8‬‬ ‫‪869.9‬‬ ‫‪798.4‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪-91.5‬‬ ‫‪-636.6‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪695.7‬‬ ‫‪695.7‬‬ ‫مصارف ثابت‬
‫‪1.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫حفظ محیط زیست‬ ‫‪705‬‬
‫‪1.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف ثابت‬
‫‪-17.9‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫خانه سازی و رفاه عمومی‬ ‫‪706‬‬
‫‪-17.9‬‬ ‫‪-4.7‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف ثابت‬
‫‪-67.2‬‬ ‫‪-350.8‬‬ ‫‪171.6‬‬ ‫‪106.4‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫‪522.5‬‬ ‫‪480.1‬‬ ‫صحت‬ ‫‪707‬‬
‫‪-65.9‬‬ ‫‪-332.2‬‬ ‫‪171.6‬‬ ‫‪106.4‬‬ ‫‪65.2‬‬ ‫‪503.8‬‬ ‫‪461.4‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-18.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫مصارف ثابت‬
‫‪-1.8‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪86.6‬‬ ‫‪65.5‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪82.5‬‬ ‫تفریح‪ ،‬فرهنگ و مذهب‬ ‫‪708‬‬
‫‪-1.8‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪86.6‬‬ ‫‪65.5‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪82.5‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصارف ثابت‬
‫‪-15.1‬‬ ‫‪-364.4‬‬ ‫‪2,048.5‬‬ ‫‪1,844.1‬‬ ‫‪204.4‬‬ ‫‪2,412.9‬‬ ‫‪2,343.7‬‬ ‫معارف‬ ‫‪709‬‬
‫‪-12.9‬‬ ‫‪-303.4‬‬ ‫‪2,048.5‬‬ ‫‪1,844.1‬‬ ‫‪204.4‬‬ ‫‪2,351.8‬‬ ‫‪2,282.7‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-61.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫مصارف ثابت‬
‫‪-82.9‬‬ ‫‪-534.5‬‬ ‫‪110.1‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪644.5‬‬ ‫‪627.8‬‬ ‫مصئونیت اجتماعی‬ ‫‪710‬‬
‫‪-82.9‬‬ ‫‪-534.4‬‬ ‫‪110.1‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪644.4‬‬ ‫‪627.7‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫مصارف ثابت‬
‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬

‫‪- 12 -‬‬
‫جدول ‪ .9‬معامالت دارایی های غیرمالی در بودجه اصلی توحید شده‬

‫مقایسه ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫)به میلیون افغانی(‬ ‫کود‬
‫تاریخ امروز‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد فیصدی‬ ‫تغیر‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫‪-25.7‬‬ ‫‪-263.8‬‬ ‫‪764.4‬‬ ‫‪606.4‬‬ ‫‪158.1‬‬ ‫‪1,028.2‬‬ ‫‪1,027.8‬‬ ‫کسب دارایی های غیرمالی خالص‬ ‫‪25‬‬
‫‪-100.7‬‬ ‫‪-885.1‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪878.8‬‬ ‫‪880.5‬‬ ‫زمین و تعمیرات‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-887.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪887.5‬‬ ‫‪887.5‬‬ ‫خرید زمین و تعمیرات‬ ‫‪251/8‬‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-887.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪887.5‬‬ ‫‪887.5‬‬ ‫تعمیرات و ساختمان ها‬ ‫‪251‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫زمین‬ ‫‪258‬‬
‫‪-27.7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪-6.3‬‬ ‫‪-2.2‬‬ ‫‪-4.1‬‬ ‫‪-8.7‬‬ ‫‪-7.0‬‬ ‫فروش زمین و تعمیرات‬ ‫‪150‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫فروش تصدی های دولتی‬ ‫‪151‬‬
‫‪599.6‬‬ ‫‪660.6‬‬ ‫‪770.8‬‬ ‫‪608.6‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪110.2‬‬ ‫‪108.1‬‬ ‫ماشین آالت و تجهیزات (زیاتر از ‪)50000‬‬ ‫‪252‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اشیای بهادار‬ ‫‪257‬‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-39.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪39.2‬‬ ‫‪39.2‬‬ ‫تادیات پیش پرداخت سرمایوی‬ ‫‪259‬‬
‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬
‫جدول ‪ .10‬معامالت دارایی های مالی و قروض در بودجه اصلی ادغام شده‬

‫مقایسه ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫)به میلیون افغانی(‬ ‫کود‬
‫تاریخ امروز‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد فیصدی‬ ‫تغیر‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫‪7,883.2 -27,523.4‬‬ ‫‪-27,872.5‬‬ ‫‪1,378.7‬‬ ‫‪-29,251.2‬‬ ‫‪-349.1‬‬ ‫‪5,196.8‬‬ ‫معامالت قروض و دارایی های مالی‬ ‫‪3+4‬‬

‫‪-4612.7 -29,017.3‬‬ ‫‪-28,388.2‬‬ ‫‪918.9 -29,307.1‬‬ ‫‪629.1‬‬ ‫‪7,203.8‬‬ ‫کسب دارایی های مالی خالص‬ ‫‪3‬‬
‫‪-4612.7 -29,017.3‬‬ ‫‪-28,388.2‬‬ ‫‪918.9 -29,307.1‬‬ ‫‪629.1‬‬ ‫‪7,203.8‬‬ ‫داخلی‬
‫‪-323.4‬‬ ‫‪-33,927.5‬‬ ‫‪-23,437.1‬‬ ‫‪235.7‬‬ ‫‪-23,672.8‬‬ ‫‪10,490.4‬‬ ‫‪10,331.5‬‬ ‫واحد پولی و سپرده ها‬
‫‪-227.7‬‬ ‫‪-32,107.5‬‬ ‫‪-18,009.0‬‬ ‫‪651.5‬‬ ‫‪-18,660.4‬‬ ‫‪14,098.5‬‬ ‫‪12,535.9‬‬ ‫حساب واحد خزاین‬ ‫‪311‬‬
‫‪50.4‬‬ ‫‪-1,820.1‬‬ ‫‪-5,428.2‬‬ ‫‪-415.8‬‬ ‫‪-5,012.4‬‬ ‫‪-3,608.1‬‬ ‫‪-2,204.5‬‬ ‫حساب تمویل کنندگان‬ ‫‪313‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایر حسابات سپرده ها‬ ‫‪314/90‬‬
‫‪571.4‬‬ ‫‪-666.0‬‬ ‫‪-782.5‬‬ ‫‪-148.2‬‬ ‫‪-634.3‬‬ ‫‪-116.6‬‬ ‫‪-104.6‬‬ ‫قرضه ها‬ ‫‪317‬‬
‫‪-100.0‬‬ ‫‪-105.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪105.6‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫سایر حسابات قابل دریافت‬ ‫‪319‬‬
‫‪-57.7‬‬ ‫‪5,681.8‬‬ ‫‪-4,168.6‬‬ ‫‪831.4‬‬ ‫‪-5,000.0‬‬ ‫‪-9,850.4‬‬ ‫‪-3,060.5‬‬ ‫سایر دارایی ها‬
‫‪N /A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫خارجی‬

‫‪-152.7‬‬ ‫‪1,493.9‬‬ ‫‪515.7‬‬ ‫‪459.8‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪-978.2‬‬ ‫‪-2,007.0‬‬ ‫کسب قروض خالص‬ ‫‪4‬‬
‫‪-134.7‬‬ ‫‪2,006.3‬‬ ‫‪516.5‬‬ ‫‪460.8‬‬ ‫‪55.8‬‬ ‫‪-1,489.8‬‬ ‫‪-2,111.6‬‬ ‫عواید‬
‫‪-14.1‬‬ ‫‪-132.0‬‬ ‫‪807.2‬‬ ‫‪666.9‬‬ ‫‪140.4‬‬ ‫‪939.2‬‬ ‫‪511.1‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‬ ‫‪411‬‬
‫‪1311.2‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪-53.2‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-44.7‬‬ ‫دیون تقاعدی‬ ‫‪413‬‬
‫‪N/A‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایر وجوه قابل پرداخت‬ ‫‪423‬‬
‫‪-87.8‬‬ ‫‪2,132.9‬‬ ‫‪-296.5‬‬ ‫‪-152.9‬‬ ‫‪-143.6‬‬ ‫‪-2,429.4‬‬ ‫‪-2,578.0‬‬ ‫سایر قروض‬ ‫‪451‬‬
‫‪-100.2‬‬ ‫‪-512.4‬‬ ‫‪-0.8‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪511.6‬‬ ‫‪104.6‬‬ ‫خارجی‬
‫‪1291.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫واحد پول خارجی‬ ‫‪431‬‬
‫‪-100.2‬‬ ‫‪-512.7‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪-1.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪511.5‬‬ ‫‪104.6‬‬ ‫قرضه ها‬ ‫‪181-2‬‬
‫منبع‪ AFMIS :‬سیستم ‪ 16‬حمل ‪1394‬‬

‫‪- 13 -‬‬
‫جدول ‪ .11‬اقدامات بدیل کسر‪/‬مازاد و تمویل در بودجه اصلی توحید شده‬

‫مقایسه ‪ 1393‬تا به ‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫)به میلیون افغانی(‬ ‫کود‬
‫تاریخ امروز‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫جدی ‪1 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬ ‫دلو ‪2 -‬‬
‫ازدیاد فیصدی‬ ‫تغیر‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬ ‫حقیقی‬
‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬ ‫ماهانه‬ ‫تا به تاریخ امروز‬ ‫ماهانه‬
‫معامالت که روی ارزش خالص تاثیر گذار می باشند‬

‫‪105.4‬‬ ‫‪21,661.7‬‬ ‫‪42,220.8‬‬ ‫‪10,327.5‬‬ ‫‪31,893.2‬‬ ‫‪20,559.1‬‬ ‫‪12,541.6‬‬ ‫عواید به شمول کمک های بالعوض‬ ‫‪1‬‬
‫‪-29.2‬‬ ‫‪-5,597.9‬‬ ‫‪13,583.8‬‬ ‫‪11,099.9‬‬ ‫‪2,483.9‬‬ ‫‪19,181.7‬‬ ‫‪16,710.5‬‬ ‫مصارف (عادی)‬ ‫‪2-25‬‬
‫‪-58.4‬‬ ‫‪-35.9‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫تکتانه‬ ‫‪23‬‬

‫‪1979.1‬‬ ‫‪27,259.6‬‬ ‫‪28,637.0‬‬ ‫‪-772.4‬‬ ‫‪29,409.3‬‬ ‫‪1,377.3‬‬ ‫‪-4,168.9‬‬ ‫بیالنس خالص ( ‪) 25 - 2 - 1‬‬
‫‪1892.0‬‬ ‫‪27,223.7‬‬ ‫‪28,662.6‬‬ ‫‪-746.7‬‬ ‫‪29,409.3‬‬ ‫‪1,438.9‬‬ ‫‪-4,107.4‬‬ ‫بیالنس ابتدایی ( ‪) 23 + 25 - 2 - 1‬‬

‫معامالت دارایی های غیر مالی‬

‫‪-25.7‬‬ ‫‪-263.8‬‬ ‫‪764.4‬‬ ‫‪606.4‬‬ ‫‪158.1‬‬ ‫‪1,028.2‬‬ ‫‪1,027.8‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالی‬ ‫‪25‬‬

‫‪7883.2‬‬ ‫‪27,523.4‬‬ ‫‪27,872.5‬‬ ‫‪-1,378.7‬‬ ‫‪29,251.2‬‬ ‫‪349.1‬‬ ‫‪-5,196.8‬‬ ‫قرض ‪ -‬استقراض خالص ( ‪) 2 - 1‬‬

‫‪7883.2‬‬ ‫‪-27,523.4‬‬ ‫‪-27,872.5‬‬ ‫‪1,378.7‬‬ ‫‪-29,251.2‬‬ ‫‪-349.1‬‬ ‫‪5,196.8‬‬ ‫تمویل ( ‪) 5 + 4 + 3‬‬

‫معامالت دارایی های مالی و قروض‬

‫‪-4612.7‬‬ ‫‪-29,017.3‬‬ ‫‪-28,388.2‬‬ ‫‪918.9‬‬ ‫‪-29,307.1‬‬ ‫‪629.1‬‬ ‫‪7,203.8‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬ ‫‪3‬‬
‫‪-152.7‬‬ ‫‪1,493.9‬‬ ‫‪515.7‬‬ ‫‪459.8‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪-978.2‬‬ ‫‪-2,007.0‬‬ ‫کسب خالص قروض مالی‬ ‫‪4‬‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫عواید انباشته‬ ‫‪5‬‬

‫‪0.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مغایرت ها (تمویل ‪) 5 - 4 - 3‬‬
‫سیستم‪:‬منبع ‪,AFMIS‬حمل ‪1394 16‬‬

‫یاددا شت ها‬

‫جدول های ‪3 -2‬‬

‫‪ /1‬عواید شامل عایدات فروش دارایی های ثابت (‪ ،)151‬و قرضه ها (‪ )18‬نمی باشد‪ .‬این اقالم شامل تمویل وجوه مالی می گردد‪.‬‬

‫جدول های ‪5 -4‬‬

‫‪ /1‬تادیات عمده قرضه شامل کتگوری منفعت نمی گردد‪.‬‬

‫‪ /2‬عایدات خالص فروش دارایی های ثابت خارج از مجموعه می باشد‪.‬‬

‫جدول ‪8‬‬

‫‪ /1‬تادیات منفعت قرضه ها شامل مصارف عادی در سکتور خدمات عمومی عامه نمی باشد‪.‬‬

‫جدول های ‪11 -9‬‬

‫‪ /1‬سپرده گزاری روی اعتبار نامه (‪ )321‬مساوی با حساب تعهد اعتبار نامه (‪ )451‬می باشد‪ .‬بسته به نوع معامالت خالص در طول مدت‪ ،‬مبلغ خالص‬
‫تحت "سایر حساب های امانتی" یا "سایر قروض" شامل می شود‪.‬‬

‫‪- 14 -‬‬
‫لغت نامه‬

‫خالصه جزء به جزء نوشته شده مصارف تخ مین شده متوقعه برای یک دوره همراه با پروپوزل های الزم جهت تمویل آنها‪.‬‬ ‫بودجه‬
‫بودجه ای برای مصارف عادی‪ .‬بودجه عادی عمدتاً مصارف عادی می باشد‪ ،‬و شامل دستمزدها و معاشات تمام کارمندان دولتی‪ ،‬هزینه های‬ ‫بودجه عادی‬
‫عادی وزارت ها‪ ،‬مکاتب‪ ،‬انبارگاه و غیره می گردد‪ .‬در افغا نستان یک مقدار کم مصارف عمده نیز شامل بودجه عادی می گردد‪ .‬در سایر‬
‫کشور ها گاهی بودجه عادی )‪ (Operating Budget‬را به نام بودجه جاری (‪ )Recurrent Budget‬نیز یاد می نمایند‪.‬‬
‫بودجه دولتی برای پروژه های انکشافی می باشد که توسط سازمانهای حکومتی تطبیق می گردد‪ .‬در افغانستان‪ ،‬این بودجه شامل مصارف‬ ‫بودجه انکشافی‬
‫جاری و عمده می گردد‪ .‬این پروژه ها معموال توسط تمویل کنندگان تمویل می گردد‪ .‬بودجه انکشافی در سایر کشورها گاهی منحیث بودجه‬
‫عمده )‪ (Capital Budget‬نیز یاد می گردد‪.‬‬
‫بودجه اصلی عبارت از بودجه عادی به اضافه بودجه انکشافی می باشد‪.‬‬ ‫بودجه اصلی‬
‫بودجه خارجی عبارت از بودجه تمام فعالیت های تمویل کنندگان می باشد که به صورت مستقیم توسط تمویل کنندگان تمویل می گردد‪ ،‬به‬ ‫بودجه خارجی‬
‫جای تمویل وجوه مالی از مجرای حکومت‪.‬‬
‫مجموع بودجه اصلی و بودجه خارجی‬ ‫بودجه ادغام شده‬
‫مصارف عبارت از خریداری اجناس‪ ،‬خدمات‪ ،‬دارایی ها می باشد‪ .‬همچنان‪ ،‬مصارف شامل تادیات مفاد‪ ،‬و سبسیدی ها و انتقاالت نیز می‬ ‫مصارف‬
‫گردد‪.‬‬
‫مصارف عادی به مصارفی گفته می شود که درحال اجرا باشد‪ ،‬و به کسب دارایی ثابت منجر نگردد‪ .‬به طور مثال تادیات برق و سوخت‪،‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫تادیات م عاشات و غیره از جمله مصارف عادی می باشد‪ .‬بیشتر اوقات مصارف با بودجه عادی مرتبط می باشد‪ ،‬اما‪ ،‬مصارف بودجه‬
‫انکشافی گاهی شامل اقالم عادی می گردد‪ .‬عکس آن نیز ممکن است‪.‬‬
‫مصرف برای دارایی های عمده‪ ،‬به طور مثال خریداری تراکتور و یا پمپ آبیاری‪.‬‬ ‫مصارف عمده‬
‫مجموع حق الزحمه‪ ،‬به صورت نقدی یا جنسی‪ ،‬که برای یک کارمند بخاطر اجرای کاری در وقت حساب شده قابل پرداخت می باشد‪ .‬این‬ ‫امتیازات کارمندان‬
‫امتیازات شامل دستمزد ها‪ ،‬معاشات‪ ،‬و امتیازات اجتماعی می باشد که به نیابت از کارمندان به برنامه های بیمه اجتماعی پرداخت می شود‪.‬‬
‫پولی که به قراردادی ها‪ ،‬کارگران آزاد‪ ،‬و سایر کارگران که کارمند اداره نمی باشند‪ ،‬داده می شود‪ ،‬شامل امتیازات ویژه نمی گردد‪.‬‬
‫اقالم مصرفی مانند هزینه های برق‪ ،‬حفظ و مراقبت و مرمت‪ ،‬خدمات مشورتی و اقالمی که ارزش خرید آنها کمتر از ‪ 50,000‬افغانی باشد‬ ‫(استفاده از) اجناس و خدمات‬
‫پولی که به تصدی های دولتی تادیه می گردد تا آنها را در پوشش دادن هزینه های شان کمک نماید‬ ‫سبسیدی ها‬
‫تادیاتی که به یک شخص یا سازمان پرداخت می گردد و در برابر آن هیچ خدمتی دریافت نمی شود‪ ،‬مانند حقوق تقاعد و سبسیدی ها‬ ‫انتقاالت‬
‫مفاد که برای قرضه های عقب افتاده تادیه می گردد‬ ‫تادیه مفاد‬
‫اقالمی لست شده در بودجه های عادی و انکشافی که ممکن است نیاز به تمویل وجوه مالی داشته باشد‪ .‬در جریان سال‪ ،‬وجوه مالی از اقالم‬ ‫وجوه احتیاطی‬
‫ذخیره احتیاطی‪ ،‬ممکن است در بودجه واحد های بودجوی اختصاص داده شود (افزایش بودجه اصلی واحد های بودجوی)‪.‬‬
‫نهادی که حقوق مالکیت بر آن قابل اعمال است‪ ،‬و مالکان آن می توانند با داشتن آن و یا استفاده آن در مدت زمانی منافع اقتصادی از آن به‬ ‫دارایی ها‬
‫دست آورند‪.‬‬
‫دارایی های فزیکی مانند اموال غیر منقول و ماشین آالت‬ ‫دارایی های غیر مالی‬
‫ادعای مالی در مورد اموالی که معموال دارای اسناد حقوقی می باشد‪ .‬اوراق بهادار و سهام نمونه های دارایی های مالی می باشد‪ ،‬اما دارایی‬ ‫دارایی های مالی‬
‫های ثابت مانند اموال غیر منقول یا طال شامل دارایی های مالی نمی گردد‪ .‬اینها به عنوان اقالم تمویل شمرده می شود‪.‬‬
‫عواید داخلی و کمک های بالعوض تمویل کنندگان (به استثنای قرضه ها)‬ ‫عواید‬
‫عواید جمع آوری شده از جانب حکومت (به استثنای کمک های بالعوض تمویل کنندگان)‪ .‬عواید عمدتا شامل عوایدی است که توسط ریاست‬ ‫عواید داخلی‬
‫عواید حکومت افغانستان (مالیات‪ ،‬محصوالت گمرکی و غیره)‪ ،‬و سایر نهادهای حکومتی (حق الزحمه‪ ،‬جریمه ها و غیره) جمع آوری می‬
‫شود‪.‬‬
‫وجوه مالی که از تمویل کنندگان دریافت می گردد‪ .‬اکثرا این وجه تنها می تواند باالی پروژه ها و فعالیت های خاص مصرف گردد‪ ،‬اما‬ ‫کمک های بال عوض‬
‫گاهی مورد مصرف آن از اختیارات حکومت دریافت کننده است‪.‬‬
‫حاصل تفریق عواید و مصارف‬ ‫بیالنس ها‬
‫حاصل تفریق عواید داخلی (به استثنای کمک های بالعوض تمویل کنندگان به بودجه عادی) و مصارف بودجه عادی‬ ‫بیالنس بودجه عادی (به استثنای‬
‫کمک های بالعوض)‬
‫حاصل تفریق عواید داخلی به اضافه کمک های بالعوض تمویل کنندگان به بودجه عادی‪ ،‬و مصارف بودجه عادی‬ ‫بیالنس بودجه عادی (به شمول‬
‫کمک های بالعوض)‬
‫حاصل تفریق کمک های بالعوض تمویل کنندگان به بودجه انکشافی‪ ،‬و مصارف بودجه انکشافی‬ ‫بیالنس بودجه انکشافی‬
‫بیالنس های بودجه اصلی‬
‫حاصل تفریق مجموع عواید (جمع و تفریق کمک های بالعوض) و مجموع مصارف‬ ‫بیالنس (جمع و تفریق کمک های‬
‫بالعوض)‬
‫حاصل تفریق عواید (به شمول کمک های بالعوض تمویل کنندگان) و مصارف عادی‪ .‬این بیالنس تغییر ارزش خالص معامالت (به شمول‬ ‫بیالنس خالص عادی‬
‫مصارف عمده) را می سنجد‪.‬‬ ‫(جدول ‪)6.11‬‬
‫حاصل جمع بیالنس خالص عادی و مصارف مفاد‬ ‫بیالنس ابتدایی عادی‬
‫جدول (‪)6.11‬‬
‫بیالنس مثبت (عواید بیشتر از مصارف باشد)‬ ‫مازاد‬
‫بیالنس منفی (عواید کمتر از مصارف باشد)‬ ‫کسر‬

‫‪- 15 -‬‬
‫حکومت چگونه کسری بودجه خویش را تمویل می کند (یا مازاد خویش را سرمایه گذاری می نماید)‪ .‬به طور مثال تقلیل قرضه های خارجی‬ ‫تمویل‬
‫یا برداشت وجوه مالی از بانک مرکزی‪ .‬به صورت عام تر‪ ،‬تمویل‪ ،‬معامالت در دارایی های مالی را توضیح می دهد‪.‬‬
‫به فعالیت های مصارف و عواید "واقعی" گفته می شود ‪ ،‬به طور مثال تادیه معاشات‪ ،‬خریداری کتاب های مکتب‪ ،‬اعمار بند و غیره‬ ‫باالی خط‬
‫به معام الت تمویل وجوه مالی‪ ،‬و معامالت دارایی های مالی گفته می شود‪ ،‬به طور مثال پرداخت قرضه و بازپرداخت ها‪ ،‬معامالت روی‬ ‫زیر خط‬
‫حساب واحد خزاین و غیره‬
‫قرضه های پول از حکومت های خارجی‪ ،‬سازمان های بین المللی و بانک های انکشافی‪.‬‬ ‫قرضه ها‬
‫استراتیژی قرضه در افغانستان فقط برای قرضه های امکان می دهد که تحت شرایط سهل صورت گیرد‪.‬‬
‫قرضه های که پایین تر از نرخ مارکیت ارائه می گردد (به طور مثال نرخ پایین مفاد و دوره مهلت طوالنی)‪.‬‬ ‫قرضه های تحت شرایط سهل‬
‫باز پرداخت اصل قرضه (به استثنای پرداخت مفاد)‬ ‫بازپرداخت اصلی‬
‫ارزش یا تمام اجناس و خدماتی که توسط یک کشور در جریان یک سال تولید می گردد‪ .‬به استثنای اقتصاد تریاک در افغانستان‬ ‫تولیدات ناخالص داخلی‬
‫سطح عواید یا مصارف متوقعه در یک ربع یا جریان سال‪ .‬برای مصارف فرض می نماییم که هدف تعیین شده بودجه در یک ربع سال‬ ‫هدف تعیین شده بودجه‬
‫مساوی به ‪ 25‬درصد بودجه ساالنه می باشد‪.‬‬
‫تفاوت میان نتیجه کمی حقیقی و هدف تعیین شده بودجه‬ ‫تفاوت بودجه‬
‫حساب بانکی اصلی حکومت‪ .‬در افغانستان‪ ،‬حساب واحد خزاین شامل حساب افغانی‪ ،‬حساب دالر امریکایی‪ ،‬حسابات عواید و مصارف‬ ‫حساب واحد خزاین‬
‫والیتی‪ ،‬و حسابات صندوق وجهی بازساز ی افغانستان و صندوق وجوه امانتی جهت نظم و قانون در افغانستان می باشد‪.‬‬
‫سیستم معلوماتی اداره امور مالی افغانستان‪ .‬دیتابیس مرکزی که تمام معامالت حکومتی را ثبت می نماید‪.‬‬ ‫سیستم معلوماتی اداره امور مالی‬
‫افغانستان )‪(AFMIS‬‬
‫سیستم دیتابیس کمپیوتری برای ثبت و دسته بندی معامالت گمرکی‪.‬‬ ‫‪Eurotrace‬‬

‫‪- 16 -‬‬