60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

450000
80000
400000
70000
350000
60000
300000
50000
250000
40000
200000
30000
150000
20000 100000
10000 50000
0 0

t- t-1 t- t- t-1 t-

25000
35000

20000 30000

25000
15000
20000
10000 15000

5000 10000

5000
0
0

t- t-1 t-
t- t-1 t-
‫‪500000‬‬ ‫‪40000‬‬
‫‪450000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪400000‬‬
‫‪350000‬‬ ‫‪30000‬‬
‫‪300000‬‬ ‫‪25000‬‬
‫‪250000‬‬ ‫‪20000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪150000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪50000‬‬ ‫‪5000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫بو‬

‫‪160000‬‬
‫‪300000‬‬
‫‪140000‬‬
‫‪250000‬‬
‫‪120000‬‬
‫‪100000‬‬ ‫‪200000‬‬
‫‪80000‬‬ ‫‪150000‬‬
‫‪60000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪20000‬‬ ‫‪50000‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪180000‬‬

‫‪160000‬‬

‫‪140000‬‬

‫‪120000‬‬
‫‪36.2%‬‬ ‫‪16.5%‬‬ ‫‪42.0%‬‬ ‫‪69.6%‬‬ ‫‪14.7%‬‬
‫‪100000‬‬

‫‪80000‬‬

‫‪60000‬‬

‫‪40000‬‬

‫‪20000‬‬

‫‪0‬‬
‫اجراء وزارت های کلیدی ‪ -‬مصارف انکشافی‬ ‫اجراء وزارت های کلیدی ‪ -‬مصارف عادی‬
‫نرخ‬ ‫نرخ‬
‫‪88.5%‬‬ ‫ادارۀ آمادگی برای مبارزه با حوادث‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99.9%‬‬ ‫دفتر ریئس جمهوری‬ ‫‪1‬‬
‫‪79.0%‬‬ ‫مشرانو جرگه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪63.1%‬‬ ‫ادارۀ آمادگی برای مبارزه با حوادث‬ ‫‪2‬‬
‫‪56.8%‬‬ ‫ادارۀ جیودیزی و کارتوگرافی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪62.1%‬‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی‪ ،‬شهداء و معلولین‬ ‫‪3‬‬
‫‪46.6%‬‬ ‫وزارت تجارت و صنایع‬ ‫‪4‬‬ ‫‪49.5%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪4‬‬
‫‪35.5%‬‬ ‫وزارت ارشاد‪,‬حج واوقاف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪48.0%‬‬ ‫ادارۀ عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری‬ ‫‪5‬‬
‫‪31.7%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪46.6%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪6‬‬
‫‪29.2%‬‬ ‫ریاست کوچیها‬ ‫‪7‬‬ ‫‪45.7%‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬ ‫‪7‬‬
‫‪29.1%‬‬ ‫ریاست محیط زیست‬ ‫‪8‬‬ ‫‪44.3%‬‬ ‫ولسی جرگه‬ ‫‪8‬‬
‫‪28.1%‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪43.3%‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬ ‫‪9‬‬
‫‪28.0%‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪42.4%‬‬ ‫ستره محکمه‬ ‫‪10‬‬

‫ده وزارت های بزرگ ‪ -‬مصارف بودجه عادی (نرخ اجراء)‬ ‫ده وزارت های بزرگ ‪ -‬مصارف بودجه عادی (نرخ اجراء)‬
‫نرخ‬ ‫نرخ‬
‫‪20.0%‬‬ ‫وزارت احیا و انکشاف دهات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫وزارت دفاع ملی‬ ‫‪1‬‬
‫‪18.6%‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪33.2%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪2‬‬
‫‪26.8%‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪62.1%‬‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی‪ ،‬شهداء و معلولین‬ ‫‪3‬‬
‫‪15.6%‬‬ ‫شرکت برشنا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪49.5%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪4‬‬
‫‪8.7%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪34.4%‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬ ‫‪5‬‬
‫‪17.7%‬‬ ‫وزارت زراعت آبیاری ومالداری‬ ‫‪6‬‬ ‫‪45.7%‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬ ‫‪6‬‬
‫‪13.4%‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪46.6%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪7‬‬
‫‪28.0%‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪42.4%‬‬ ‫ستره محکمه‬ ‫‪8‬‬
‫‪15.3%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪37.6%‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬ ‫‪9‬‬
‫‪24.6%‬‬ ‫وزارت امور شهر سازی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪36.0%‬‬ ‫ادارۀ امور‬ ‫‪10‬‬
‫‪41.7%‬‬ ‫اجرای بودجه متوقعه‬ ‫‪41.7%‬‬ ‫اجرای بودجه متوقعه‬
‫رشد‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫جدول منابع و استفاده از وجوه‬

‫ک‬ ‫ک‬ ‫صف‬ ‫از شروع سال تا کنون‬ ‫ماه‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬ ‫به میلیون افغانی‬
‫ک‬
‫‪24.5%‬‬ ‫‪-0.2%‬‬ ‫‪24607‬‬ ‫‪123120‬‬ ‫‪426837‬‬ ‫‪24658‬‬ ‫‪98874‬‬ ‫عواید‬
‫‪-0.7%‬‬ ‫‪-10.7%‬‬ ‫‪5751‬‬ ‫‪31947‬‬ ‫‪98996‬‬ ‫‪6439‬‬ ‫‪32178‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫ع‬ ‫ک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-18.1%‬‬ ‫‪-39.6%‬‬ ‫‪673‬‬ ‫‪3819‬‬ ‫‪13383‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫‪4660‬‬
‫ه‬ ‫ک ش‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪7.4%‬‬ ‫‪1596‬‬ ‫‪7719‬‬ ‫‪21545‬‬ ‫‪1486‬‬ ‫‪7517‬‬ ‫ف‬
‫ک ش‬ ‫‪-25.4%‬‬ ‫‪-85.5%‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪350‬‬ ‫ال‬
‫‪3.6%‬‬ ‫‪-12.5%‬‬ ‫‪907‬‬ ‫‪7078‬‬ ‫‪26374‬‬ ‫‪1036‬‬ ‫‪6834‬‬ ‫ال‬
‫ه‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪-13.5%‬‬ ‫‪2136‬‬ ‫‪11400‬‬ ‫‪30819‬‬ ‫‪2468‬‬ ‫‪10360‬‬ ‫ال‬
‫ک‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-32.0%‬‬ ‫‪67.0%‬‬ ‫‪427‬‬ ‫‪1671‬‬ ‫‪5975‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪2456‬‬
‫ه‬ ‫ک ش‬ ‫‪36.4%‬‬ ‫‪-4.3%‬‬ ‫‪15458‬‬ ‫‪79355‬‬ ‫‪302914‬‬ ‫‪16145‬‬ ‫‪58173‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫‪36.4%‬‬ ‫‪-4.3%‬‬ ‫‪15458‬‬ ‫‪79355‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪16145‬‬ ‫‪58173‬‬ ‫ک‬
‫ک‬ ‫ف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ه‬
‫ص‬ ‫‪49.4%‬‬ ‫‪77.3%‬‬ ‫‪3110‬‬ ‫‪10239‬‬ ‫‪19756‬‬ ‫‪1754‬‬ ‫‪6854‬‬ ‫سایر عواید‬
‫‪-2.0%‬‬ ‫‪-76.3%‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪1781‬‬ ‫‪338‬‬ ‫‪757‬‬
‫‪29.1%‬‬ ‫‪-1.4%‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪1427‬‬ ‫‪3689‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪1105‬‬ ‫ش‬
‫‪9.3%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪4878‬‬ ‫‪12519‬‬ ‫‪1019‬‬ ‫‪4463‬‬
‫ع‬ ‫‪-28.8%‬‬ ‫‪-87.9%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪1238‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ص ع‬
‫ک‬ ‫‪2046.5%‬‬ ‫‪1200.3%‬‬ ‫‪1758‬‬ ‫‪2912‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪136‬‬
‫‪-5.3%‬‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪1668‬‬ ‫اعانه های اجتماعی‬
‫ص‬ ‫ه‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪24897‬‬ ‫‪88385‬‬ ‫‪306087‬‬ ‫‪24523‬‬ ‫‪88234‬‬ ‫مصارف‬
‫‪0.6%‬‬ ‫‪-3.5%‬‬ ‫‪12167‬‬ ‫‪57591‬‬ ‫‪159171‬‬ ‫‪12614‬‬ ‫‪57255‬‬ ‫مزد کارمندان‬
‫ه‬
‫‪4.1%‬‬ ‫‪-12.5%‬‬ ‫‪8180‬‬ ‫‪24082‬‬ ‫‪146314‬‬ ‫‪9344‬‬ ‫‪23130‬‬ ‫استفاده اجناس و خدمات‬
‫ک‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصرف سرمایه ثابت‬
‫‪292.5%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪64‬‬ ‫مفاد‬
‫‪-24.1%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫سبسایدی ها‬
‫‪-14.7%‬‬ ‫‪-66.9%‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪107‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫‪-16.6%‬‬ ‫‪73.0%‬‬ ‫‪4274‬‬ ‫‪6027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2471‬‬ ‫‪7228‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سایر مصارف‬

‫‪226.5%‬‬ ‫‪-314.5%‬‬ ‫‪-290‬‬ ‫‪34735‬‬ ‫‪120750‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪10640‬‬ ‫بیالنس عادی خالص‬

‫‪2.2%‬‬ ‫‪-13.1%‬‬ ‫‪2706‬‬ ‫‪14706‬‬ ‫‪100054‬‬ ‫‪3115‬‬ ‫‪14386‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالیاتی‬
‫‪3.5%‬‬ ‫‪-17.1%‬‬ ‫‪2572‬‬ ‫‪14564‬‬ ‫‪3101‬‬ ‫‪14075‬‬ ‫دارایی های ثابت‬
‫‪3.4%‬‬ ‫‪-17.1%‬‬ ‫‪2574‬‬ ‫‪14579‬‬ ‫‪3103‬‬ ‫‪14095‬‬ ‫ک‬
‫‪-19.7%‬‬ ‫‪-26.7%‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-15‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-19‬‬ ‫)‪(-‬‬ ‫ش‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تغییر در موجودی ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اقالم بهادار‬
‫‪-54.3%‬‬ ‫‪833.8%‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪310‬‬ ‫دارایی های غیر تولیدی‬

‫‪-634.7%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪-2996‬‬ ‫‪20029‬‬ ‫‪20696‬‬ ‫‪-2980‬‬ ‫‪-3746‬‬ ‫قرض دهی‪/‬قرض گیری خالص‬

‫‪-634.7%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪2996‬‬ ‫‪-20029‬‬ ‫‪-20696‬‬ ‫‪2980‬‬ ‫‪3746‬‬ ‫معامالت در دارایی های مالی‬
‫‪-914.8%‬‬ ‫‪416.1%‬‬ ‫‪4628.5‬‬ ‫‪-18791.8‬‬ ‫‪896.8‬‬ ‫‪2306.3‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬
‫‪-914.8%‬‬ ‫‪416.1%‬‬ ‫‪4628.5‬‬ ‫‪-18791.8‬‬ ‫‪896.8‬‬ ‫‪2306.3‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬
‫‪-186.0%‬‬ ‫‪-178.4%‬‬ ‫‪-1632.3‬‬ ‫‪-1237.5‬‬ ‫‪2083.0‬‬ ‫‪1439.5‬‬ ‫مجموع قروض گرفته شده خالص‬
‫‪-352.9%‬‬ ‫‪-184.8%‬‬ ‫‪-1601.1‬‬ ‫‪-1356.2‬‬ ‫‪1887.5‬‬ ‫‪536.3‬‬
‫‪-86.9%‬‬ ‫‪-115.9%‬‬ ‫‪-31.1‬‬ ‫‪118.7‬‬ ‫‪195.5‬‬ ‫‪903.1‬‬

‫‪-100.0%‬‬ ‫‪125.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تفاوت‬
‫سال به سال‬ ‫تفاوت‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬

‫ک‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫صف‬
‫ش‬ ‫ماه‬ ‫از شروع سال تا کنون‬ ‫از هدف‬ ‫هدف ‪ -‬از شروع سال تا کنون‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬

‫‪-0.2%‬‬ ‫‪24.5%‬‬ ‫‪-23.6%‬‬ ‫‪32219.3‬‬ ‫‪426836.8‬‬ ‫‪24606.6‬‬ ‫‪24657.9‬‬ ‫‪123120.4‬‬ ‫‪98873.6‬‬ ‫مجموع عواید‬
‫‪7.5%‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪-3.7%‬‬ ‫‪9500.7‬‬ ‫‪123922.8‬‬ ‫‪9148.6‬‬ ‫‪8513.2‬‬ ‫‪43765.0‬‬ ‫‪40700.5‬‬ ‫عواید داخلی‬
‫‪-‬‬
‫ش‬ ‫‪-10.7%‬‬ ‫‪-0.7%‬‬ ‫‪-24.2%‬‬ ‫‪7589.7‬‬ ‫‪98995.9‬‬ ‫‪5750.7‬‬ ‫‪6438.8‬‬ ‫‪31946.9‬‬ ‫‪32178.2‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫‪-39.6%‬‬ ‫‪-18.1%‬‬ ‫‪-34.4%‬‬ ‫‪1026.0‬‬ ‫‪13382.8‬‬ ‫‪672.9‬‬ ‫‪1115.0‬‬ ‫‪3818.7‬‬ ‫‪4660.3‬‬ ‫مالیات ثابت‬
‫ص ع‬ ‫ص‬ ‫ک ش‬ ‫‪-‬‬
‫‪7.4%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪-3.4%‬‬ ‫‪1651.7‬‬ ‫‪21544.6‬‬ ‫‪1596.2‬‬ ‫‪1486.0‬‬ ‫‪7718.8‬‬ ‫‪7516.7‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬
‫ف‬ ‫ک‬ ‫ک ک ش‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪-85.5%‬‬ ‫‪-25.4%‬‬ ‫‪-83.8%‬‬ ‫‪69.1‬‬ ‫‪901.5‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪261.1‬‬ ‫‪350.1‬‬ ‫مالیات بر جایدات ها‬
‫‪-12.5%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪-55.1%‬‬ ‫‪2022.0‬‬ ‫‪26373.6‬‬ ‫‪907.1‬‬ ‫‪1036.3‬‬ ‫‪7077.7‬‬ ‫‪6834.4‬‬ ‫مالیات بر فروشات‬
‫‪67.0%‬‬ ‫‪-32.0%‬‬ ‫‪-6.7%‬‬ ‫‪458.1‬‬ ‫‪5974.7‬‬ ‫‪427.3‬‬ ‫‪255.8‬‬ ‫‪1670.6‬‬ ‫‪2456.2‬‬ ‫سایری مالیات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫جریمه های مالیاتی‬
‫ک ک که‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫‪-13.5%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪-9.6%‬‬ ‫‪2362.8‬‬ ‫‪30818.7‬‬ ‫‪2136.0‬‬ ‫‪2468.3‬‬ ‫‪11400.1‬‬ ‫‪10360.5‬‬ ‫مالیات بر عوارض گمرکی و واردات‬
‫ک‬
‫‪63.8%‬‬ ‫‪38.7%‬‬ ‫‪77.8%‬‬ ‫‪1911.1‬‬ ‫‪24926.9‬‬ ‫‪3397.9‬‬ ‫‪2074.5‬‬ ‫‪11818.1‬‬ ‫‪8522.3‬‬ ‫عواید غیر مالیاتی‬
‫ش‬
‫‪-76.3%‬‬ ‫‪-2.0%‬‬ ‫‪-41.4%‬‬ ‫‪136.6‬‬ ‫‪1781.1‬‬ ‫‪80.0‬‬ ‫‪337.6‬‬ ‫‪741.7‬‬ ‫‪757.0‬‬ ‫عایدات از جایداد های اصلی‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪-1.4%‬‬ ‫‪29.1%‬‬ ‫‪-31.4%‬‬ ‫‪282.8‬‬ ‫‪3688.6‬‬ ‫‪194.1‬‬ ‫‪196.8‬‬ ‫‪1426.8‬‬ ‫‪1105.3‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬
‫ص‬ ‫ه‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪7.1%‬‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪894.8‬‬ ‫‪11671.3‬‬ ‫‪1027.7‬‬ ‫‪977.9‬‬ ‫‪4520.7‬‬ ‫‪4222.1‬‬ ‫فیس های اداری‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-93.1%‬‬ ‫‪-33.2%‬‬ ‫‪-91.2%‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪466.7‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫‪139.2‬‬ ‫رویالتی ها‬
‫‪2.5%‬‬ ‫‪48.6%‬‬ ‫‪-34.6%‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪847.3‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪357.5‬‬ ‫‪240.6‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬
‫‪-76.3%‬‬ ‫‪-26.4%‬‬ ‫‪-92.0%‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫‪771.2‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪187.3‬‬ ‫‪254.6‬‬ ‫صنایع استخراجی‬
‫‪1200.3%‬‬ ‫‪2046.5%‬‬ ‫‪4227.1%‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪529.9‬‬ ‫‪1757.8‬‬ ‫‪135.2‬‬ ‫‪2912.0‬‬ ‫‪135.7‬‬ ‫عواید متفرقه‬
‫‪-10.0%‬‬ ‫‪-5.3%‬‬ ‫‪-27.4%‬‬ ‫‪396.4‬‬ ‫‪5170.9‬‬ ‫‪288.0‬‬ ‫‪320.1‬‬ ‫‪1579.0‬‬ ‫‪1667.9‬‬ ‫اعانه های اجتماعی‬

‫‪-4.3%‬‬ ‫‪36.4%‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪22718.6‬‬ ‫‪302914.0‬‬ ‫‪15458.0‬‬ ‫‪16144.7‬‬ ‫‪79355.4‬‬ ‫‪58173.1‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫‪-4.3%‬‬ ‫‪36.4%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15458.0‬‬ ‫‪16144.7‬‬ ‫‪79355.4‬‬ ‫‪58173.1‬‬ ‫کشور های خارجی‬
‫‪20.9%‬‬ ‫‪69.6%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪13400.8‬‬ ‫‪11086.3‬‬ ‫‪65168.4‬‬ ‫‪38423.0‬‬ ‫کشور های خارجی‪ -‬عادی‬
‫‪-59.3%‬‬ ‫‪-28.2%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2057.2‬‬ ‫‪5058.4‬‬ ‫‪14187.0‬‬ ‫‪19750.0‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‪-‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‪ -‬انکشافی‬
‫منبع‪ :‬وزات مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی‪ ،‬آفمیس‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫سال‬
‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ماه‬

‫‪24606.6‬‬ ‫‪27255.6‬‬ ‫‪28989.8‬‬ ‫‪10327.6‬‬ ‫‪31940.7‬‬ ‫‪24657.9‬‬ ‫‪18790.8‬‬ ‫‪34865.8‬‬ ‫‪12541.6‬‬ ‫‪8017.5‬‬ ‫مجموع عواید‬
‫‪9148.6‬‬ ‫‪10287.4‬‬ ‫‪8893.0‬‬ ‫‪7514.3‬‬ ‫‪7921.7‬‬ ‫‪8513.2‬‬ ‫‪8788.6‬‬ ‫‪9698.6‬‬ ‫‪6920.1‬‬ ‫‪6780.0‬‬ ‫عواید داخلی‬

‫‪5750.7‬‬ ‫‪7292.2‬‬ ‫‪6949.7‬‬ ‫‪5608.7‬‬ ‫‪6345.6‬‬ ‫‪6438.8‬‬ ‫‪6890.9‬‬ ‫‪7679.5‬‬ ‫‪5407.4‬‬ ‫‪5761.6‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫‪672.9‬‬ ‫‪739.2‬‬ ‫‪888.1‬‬ ‫‪792.9‬‬ ‫‪725.5‬‬ ‫‪1115.0‬‬ ‫‪885.1‬‬ ‫‪877.4‬‬ ‫‪877.3‬‬ ‫‪905.5‬‬ ‫مالیات ثابت‬
‫‪1596.2‬‬ ‫‪1636.8‬‬ ‫‪1888.4‬‬ ‫‪1408.2‬‬ ‫‪1189.3‬‬ ‫‪1486.0‬‬ ‫‪1324.9‬‬ ‫‪2154.2‬‬ ‫‪1605.2‬‬ ‫‪946.4‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬
‫‪11.2‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪94.7‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪73.6‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪74.6‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫مالیات بر دارایی‬
‫‪907.1‬‬ ‫‪2078.2‬‬ ‫‪1167.8‬‬ ‫‪875.6‬‬ ‫‪2048.9‬‬ ‫‪1036.3‬‬ ‫‪2094.3‬‬ ‫‪1462.8‬‬ ‫‪746.2‬‬ ‫‪1494.7‬‬ ‫مالیات بر فروشات‬
‫‪427.3‬‬ ‫‪443.1‬‬ ‫‪454.9‬‬ ‫‪156.1‬‬ ‫‪189.3‬‬ ‫‪255.8‬‬ ‫‪733.8‬‬ ‫‪1112.5‬‬ ‫‪210.7‬‬ ‫‪143.4‬‬ ‫سایر مالیات‬
‫جریمه های مالیاتی‬
‫‪2136.0‬‬ ‫‪2377.8‬‬ ‫‪2455.9‬‬ ‫‪2311.4‬‬ ‫‪2119.1‬‬ ‫‪2468.3‬‬ ‫‪1802.1‬‬ ‫‪1998.1‬‬ ‫‪1885.2‬‬ ‫‪2206.9‬‬ ‫عوارض گمرکی‪ ،‬مالیات بر واردات‬

‫‪3397.9‬‬ ‫‪2995.1‬‬ ‫‪1943.3‬‬ ‫‪1905.7‬‬ ‫‪1576.0‬‬ ‫‪2074.5‬‬ ‫‪1897.6‬‬ ‫‪2019.1‬‬ ‫‪1512.7‬‬ ‫‪1018.4‬‬ ‫عواید غیر مالیاتی‬
‫‪80.0‬‬ ‫‪361.4‬‬ ‫‪88.6‬‬ ‫‪115.2‬‬ ‫‪96.6‬‬ ‫‪337.6‬‬ ‫‪114.4‬‬ ‫‪82.7‬‬ ‫‪98.8‬‬ ‫‪123.6‬‬ ‫عاید دارایی های عمده‬
‫‪194.1‬‬ ‫‪268.2‬‬ ‫‪253.5‬‬ ‫‪187.9‬‬ ‫‪523.1‬‬ ‫‪196.8‬‬ ‫‪173.9‬‬ ‫‪200.7‬‬ ‫‪285.7‬‬ ‫‪248.1‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬
‫‪1027.7‬‬ ‫‪995.5‬‬ ‫‪851.0‬‬ ‫‪945.4‬‬ ‫‪701.2‬‬ ‫‪977.9‬‬ ‫‪820.5‬‬ ‫‪1115.1‬‬ ‫‪529.1‬‬ ‫‪779.6‬‬ ‫فیس اداری‬
‫‪3.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫رویالتی ها‬
‫‪42.5‬‬ ‫‪101.5‬‬ ‫‪80.1‬‬ ‫‪104.1‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪102.8‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬
‫‪4.7‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪119.3‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪49.9‬‬ ‫‪146.0‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫صنعت استخراج‬
‫‪1757.8‬‬ ‫‪835.0‬‬ ‫‪92.1‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪155.2‬‬ ‫‪135.2‬‬ ‫‪286.0‬‬ ‫‪-138.9‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪-186.3‬‬ ‫عواید متفرقه‬
‫‪288.0‬‬ ‫‪402.1‬‬ ‫‪543.2‬‬ ‫‪340.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪320.1‬‬ ‫‪377.5‬‬ ‫‪555.2‬‬ ‫‪410.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫سهمیه های اجتماعی‬

‫‪15458.0‬‬ ‫‪16968.3‬‬ ‫‪20096.8‬‬ ‫‪2813.3‬‬ ‫‪24019.0‬‬ ‫‪16144.7‬‬ ‫‪10002.2‬‬ ‫‪25167.2‬‬ ‫‪5621.5‬‬ ‫‪1237.5‬‬ ‫کمکهای بالعوض‬
‫‪15458.0‬‬ ‫‪16968.3‬‬ ‫‪20096.8‬‬ ‫‪2813.3‬‬ ‫‪24019.0‬‬ ‫‪16144.7‬‬ ‫‪10002.2‬‬ ‫‪25167.2‬‬ ‫‪5621.5‬‬ ‫‪1237.5‬‬ ‫کشورهای خارجی‬
‫‪13400.8‬‬ ‫‪13019.9‬‬ ‫‪15993.4‬‬ ‫‪571.3‬‬ ‫‪22183.0‬‬ ‫‪11086.3‬‬ ‫‪6374.5‬‬ ‫‪18130.9‬‬ ‫‪2831.4‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪2057.2‬‬ ‫‪3948.4‬‬ ‫‪4103.4‬‬ ‫‪2242.1‬‬ ‫‪1836.0‬‬ ‫‪5058.4‬‬ ‫‪3627.7‬‬ ‫‪7036.3‬‬ ‫‪2790.1‬‬ ‫‪1237.5‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫مؤسسات بین المللی‬
‫مؤسسات بین المللی ‪ -‬عادی‬
‫مؤسسات بین المللی ‪ -‬انکشافی‬
‫سایر واحدهای حکومتی‬
‫سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬عادی‬
‫سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬انکشافی‬

‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی اداره امور مالی‬
‫فیصد رشد ماهانه‬ ‫‪YTD %‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ال‬ ‫ع‬ ‫صف‬ ‫ماه به ماه سال به سال‬ ‫هدف‬ ‫هدف‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫ماه ‪4‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬
‫ش‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪-6.0%‬‬ ‫‪-25.7%‬‬ ‫‪44.8%‬‬ ‫‪2663.3‬‬ ‫‪234.8‬‬ ‫‪249.7‬‬ ‫‪315.9‬‬ ‫‪1194.1‬‬ ‫‪1063.8‬‬ ‫کابل‬
‫‪-17.8%‬‬ ‫‪-60.9%‬‬ ‫‪64.7%‬‬ ‫‪126.2‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪81.7‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫کاپیسا‬
‫‪-10.4% -12388.9%‬‬ ‫‪33.3%‬‬ ‫‪235.2‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪78.2‬‬ ‫‪80.8‬‬ ‫پروان‬
‫‪:‬‬
‫‪396.3%‬‬ ‫‪37.8%‬‬ ‫‪39.4%‬‬ ‫‪185.0‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪48.2‬‬ ‫وردگ‬
‫‪46.4%‬‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫‪45.9%‬‬ ‫‪149.4‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫لوگر‬
‫ع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16.8%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪41.7%‬‬ ‫‪12561.6‬‬ ‫‪1129.9‬‬ ‫‪967.1‬‬ ‫‪1110.1‬‬ ‫‪5242.0‬‬ ‫‪4382.1‬‬ ‫ننگرهار‬
‫ک‬ ‫‪36.6%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪50.3%‬‬ ‫‪155.4‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪78.2‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫لغمان‬
‫‪71.4%‬‬ ‫‪-8.1%‬‬ ‫‪68.2%‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫پنجشیر‬
‫‪-16.4%‬‬ ‫‪29.3%‬‬ ‫‪40.1%‬‬ ‫‪307.0‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪123.1‬‬ ‫‪104.9‬‬ ‫بغالن‬
‫‪:‬‬ ‫‪36.1%‬‬ ‫‪-12.2%‬‬ ‫‪36.2%‬‬ ‫‪110.0‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪39.8‬‬ ‫‪49.8‬‬ ‫بامیان‬
‫‪44.5%‬‬ ‫‪11.8%‬‬ ‫‪52.0%‬‬ ‫‪310.2‬‬ ‫‪37.7‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪33.7‬‬ ‫‪161.2‬‬ ‫‪94.8‬‬ ‫غزنی‬
‫ال‬ ‫ال‬
‫ک‬ ‫‪548.3%‬‬ ‫‪20.3%‬‬ ‫‪133.1%‬‬ ‫‪169.5‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪56.9‬‬ ‫‪225.6‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫پکتیکا‬
‫‪44.8%‬‬ ‫‪12.3%‬‬ ‫‪75.7%‬‬ ‫‪742.1‬‬ ‫‪135.2‬‬ ‫‪93.4‬‬ ‫‪120.4‬‬ ‫‪561.8‬‬ ‫‪397.8‬‬ ‫پکتیا‬
‫‪43.0%‬‬ ‫‪24.7%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪1306.1‬‬ ‫‪75.1‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫‪60.3‬‬ ‫‪272.1‬‬ ‫‪269.5‬‬ ‫خوست‬
‫‪-13.5%‬‬ ‫‪-15.1%‬‬ ‫‪24.3%‬‬ ‫‪368.4‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪89.6‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫کنر‬
‫‪-2863.0%‬‬ ‫‪-15.4%‬‬ ‫‪32.8%‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫نورستان‬
‫‪13.4%‬‬ ‫‪-22.4%‬‬ ‫‪33.9%‬‬ ‫‪311.5‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪105.5‬‬ ‫‪87.6‬‬ ‫بدخشان‬
‫‪20.8%‬‬ ‫‪-34.2%‬‬ ‫‪49.8%‬‬ ‫‪328.7‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪41.0‬‬ ‫‪163.8‬‬ ‫‪106.3‬‬ ‫تخار‬
‫‪-20.4%‬‬ ‫‪-34.9%‬‬ ‫‪22.0%‬‬ ‫‪1386.8‬‬ ‫‪66.8‬‬ ‫‪84.0‬‬ ‫‪102.7‬‬ ‫‪305.3‬‬ ‫‪323.2‬‬ ‫کندز‬
‫‪-36.2%‬‬ ‫‪-22.6%‬‬ ‫‪49.7%‬‬ ‫‪118.5‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪50.7‬‬ ‫سمنگان‬
‫‪9.2%‬‬ ‫‪-8.6%‬‬ ‫‪30.6%‬‬ ‫‪10291.3‬‬ ‫‪667.8‬‬ ‫‪611.6‬‬ ‫‪730.5‬‬ ‫‪3153.6‬‬ ‫‪3104.2‬‬ ‫بلخ‬
‫‪-4.6%‬‬ ‫‪13.4%‬‬ ‫‪52.4%‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪49.8‬‬ ‫‪37.7‬‬ ‫سرپل‬
‫‪169.4%‬‬ ‫‪7.4%‬‬ ‫‪27.3%‬‬ ‫‪153.6‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫غور‬
‫‪-3.2%‬‬ ‫‪17.1%‬‬ ‫‪36.0%‬‬ ‫‪73.9‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪26.6‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫دایکندی‬
‫‪-52.1%‬‬ ‫‪-19.6%‬‬ ‫‪47.7%‬‬ ‫‪74.2‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫ارزگان‬
‫‪-11.3%‬‬ ‫‪-13.3%‬‬ ‫‪23.8%‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫زابل‬
‫‪76.2%‬‬ ‫‪14.3%‬‬ ‫‪62.9%‬‬ ‫‪3073.6‬‬ ‫‪464.7‬‬ ‫‪263.8‬‬ ‫‪406.6‬‬ ‫‪1932.2‬‬ ‫‪1279.4‬‬ ‫کندهار‬
‫‪-23.8%‬‬ ‫‪-15.3%‬‬ ‫‪41.5%‬‬ ‫‪257.6‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪106.8‬‬ ‫‪82.0‬‬ ‫جوزجان‬
‫‪-77.1%‬‬ ‫‪-29.7%‬‬ ‫‪17.4%‬‬ ‫‪4663.7‬‬ ‫‪95.3‬‬ ‫‪416.9‬‬ ‫‪135.5‬‬ ‫‪809.7‬‬ ‫‪1621.5‬‬ ‫فاریاب‬
‫‪48.4%‬‬ ‫‪27.1%‬‬ ‫‪36.2%‬‬ ‫‪666.9‬‬ ‫‪81.9‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪241.4‬‬ ‫‪202.9‬‬ ‫هلمند‬
‫‪-77.3%‬‬ ‫‪-82.5%‬‬ ‫‪37.8%‬‬ ‫‪93.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪35.2‬‬ ‫بادغیس‬
‫‪-7.9%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪31.9%‬‬ ‫‪20030.1‬‬ ‫‪1226.2‬‬ ‫‪1331.8‬‬ ‫‪1156.7‬‬ ‫‪6387.5‬‬ ‫‪5183.8‬‬ ‫هرات‬
‫‪53.0%‬‬ ‫‪36.1%‬‬ ‫‪66.4%‬‬ ‫‪2152.1‬‬ ‫‪492.7‬‬ ‫‪321.9‬‬ ‫‪362.0‬‬ ‫‪1429.1‬‬ ‫‪1086.1‬‬ ‫فراه‬
‫‪6.0%‬‬ ‫‪17.9%‬‬ ‫‪52.4%‬‬ ‫‪5745.9‬‬ ‫‪719.5‬‬ ‫‪679.0‬‬ ‫‪610.1‬‬ ‫‪3008.5‬‬ ‫‪2567.3‬‬ ‫نیمروز‬
‫‪9.8%‬‬ ‫‪-28.3%‬‬ ‫‪31.9%‬‬ ‫‪54780.7‬‬ ‫‪3382.4‬‬ ‫‪3081.5‬‬ ‫‪4720.6‬‬ ‫‪17488.9 18071.0‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تادیات برون مرزی‬
‫‪7.5%‬‬ ‫‪-11.1%‬‬ ‫‪35.3%‬‬ ‫‪123922.8‬‬ ‫‪9148.6‬‬ ‫‪8513.2‬‬ ‫‪10287.4‬‬ ‫‪43765.0 40700.5‬‬ ‫مجموع‬
‫‪:‬‬ ‫فیصدی از شروع سال تااکنون‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬
‫ک‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫صف‬ ‫بودجه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫ماه ‪4‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ک‬ ‫‪24.0%‬‬ ‫‪430021.7‬‬ ‫‪27604.8 27640.4‬‬ ‫‪30423.7‬‬ ‫‪103106.4‬‬ ‫‪102638.5‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫‪14596.0‬‬ ‫ط ‪o/w‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27602.8‬‬ ‫‪27637.7‬‬ ‫‪30420.3‬‬ ‫‪103091.1‬‬ ‫‪102619.4‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬
‫ش‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬
‫ک‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ک ش‬ ‫‪36.2%‬‬ ‫‪159171.4‬‬ ‫‪12166.6 12613.8 14075.5‬‬ ‫‪57590.6‬‬ ‫‪57254.6‬‬ ‫حقوق و معاشات کارمندان‬
‫ص‬ ‫‪36.2%‬‬ ‫‪159171.4‬‬ ‫‪12166.6 12613.77 12144.05‬‬ ‫‪57590.6‬‬ ‫‪57254.55221‬‬
‫‪11662.3 12044.2 13523.2‬‬ ‫‪55294.3‬‬ ‫‪55018.2‬‬ ‫مزد و معاشات‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9928.3‬‬ ‫‪9447.3 11956.8‬‬ ‫‪48685.0‬‬ ‫‪47487.4‬‬ ‫مزد و معاشات نقدی‬
‫ش‬ ‫ه‬ ‫ک ش‬ ‫‪1686.5‬‬ ‫‪2596.5‬‬ ‫‪1540.9‬‬ ‫‪6378.0‬‬ ‫‪7530.4‬‬ ‫مزد و معاشات جنسی‬
‫‪47.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪231.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫پیش پرداخت مزد و معاشات‬
‫‪:‬‬ ‫‪136.1‬‬ ‫‪114.7‬‬ ‫‪130.4‬‬ ‫‪484.5‬‬ ‫‪434.8‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫‪136.1‬‬ ‫‪114.7‬‬ ‫‪130.4‬‬ ‫‪484.5‬‬ ‫‪434.8‬‬ ‫مزایای اجتماعی نقدی‬
‫ف‬ ‫ص‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی جنسی‬
‫‪-26.5‬‬ ‫‪-19.2‬‬ ‫‪-23.5‬‬ ‫‪-109.1‬‬ ‫‪-99.7‬‬ ‫برگشت معاشات‬
‫‪394.6‬‬ ‫‪474.0‬‬ ‫‪445.5‬‬ ‫‪1921.0‬‬ ‫‪1901.3‬‬ ‫سایر حقوق و امتیازات‬
‫ک‬

‫ص‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫‪16.5%‬‬ ‫‪146313.5‬‬ ‫‪8180.4‬‬ ‫‪9344.2‬‬ ‫‪8031.9‬‬ ‫‪24082.1‬‬ ‫‪23129.8‬‬ ‫استفاده از اجناس و خدمات‬
‫ه‬ ‫ک‬ ‫‪13.8%‬‬ ‫‪86151.7‬‬ ‫‪3612.6‬‬ ‫‪3736.3‬‬ ‫‪2283.1‬‬ ‫‪11910.9‬‬ ‫‪9314.0‬‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪197.4‬‬ ‫‪160.3‬‬ ‫‪237.3‬‬ ‫‪729.8‬‬ ‫‪824.2‬‬ ‫سفر‬
‫ک‬ ‫‪417.4‬‬ ‫‪333.1‬‬ ‫‪275.5‬‬ ‫‪983.3‬‬ ‫‪936.3‬‬ ‫ارتباطات‬
‫‪3662.9‬‬ ‫‪5158.8‬‬ ‫‪3145.6‬‬ ‫‪9158.5‬‬ ‫‪10580.1‬‬ ‫خدمات قراردادی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫ص‬
‫‪603.0‬‬ ‫‪1818.1‬‬ ‫‪338.0‬‬ ‫‪1254.2‬‬ ‫‪2842.3‬‬ ‫ترمیمات و حفظ و مراقبت‬
‫ص‬
‫‪486.7‬‬ ‫‪595.1‬‬ ‫‪386.3‬‬ ‫‪1178.5‬‬ ‫‪1143.2‬‬ ‫تسهیالت‬
‫‪1456.1‬‬ ‫‪406.8‬‬ ‫‪1832.8‬‬ ‫‪6065.4‬‬ ‫‪1750.3‬‬ ‫روغنیات‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪1357.0‬‬ ‫‪872.0‬‬ ‫‪1816.4‬‬ ‫‪4712.4‬‬ ‫‪5053.4‬‬ ‫استفاده های دیگر از اجناس و خدمات‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪345.6‬‬ ‫‪339.6‬‬ ‫‪392.7‬‬ ‫‪1027.0‬‬ ‫‪1093.2‬‬ ‫ابزار و مواد (< ‪)50,000‬‬
‫ک‬ ‫‪232.8‬‬ ‫‪207.2‬‬ ‫‪268.8‬‬ ‫‪878.3‬‬ ‫‪1471.3‬‬ ‫مصارف دیگر‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ه ک‬
‫‪778.7‬‬ ‫‪325.3‬‬ ‫‪1154.9‬‬ ‫‪2807.1‬‬ ‫‪2488.9‬‬ ‫پیش پرداختها و مصارف برگشتی‬
‫ک‬ ‫ف‬ ‫ص‬
‫ش‬ ‫‪42.0%‬‬ ‫‪601.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪149.3‬‬ ‫‪252.9‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫مفاد‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪149.3‬‬ ‫‪252.9‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫به غیر اتباع‬
‫ص‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ه‬
‫‪69.6%‬‬ ‫‪9284.8‬‬ ‫‪4549.8‬‬ ‫‪2564.7‬‬ ‫‪1390.5‬‬ ‫‪6459.6‬‬ ‫‪7784.7‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫‪245.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪341.7‬‬ ‫‪450.0‬‬ ‫سب ساییدیها‬
‫ه‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪93.8‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪91.3‬‬ ‫‪107.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به واحدهای اداری و سایر مؤسسات‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬عادی‬
‫صف‬ ‫ف ک‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪93.8‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪91.3‬‬ ‫‪107.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬عادی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ط‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬انکشافی‬
‫ش‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪4273.7‬‬ ‫‪2454.0‬‬ ‫‪1374.7‬‬ ‫‪5876.6‬‬ ‫‪7215.7‬‬ ‫تامینات اجتماعی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫سایر انتقاالت اجتماعی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مساعدتهای اجتماعی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫پیش پرداخت سب ساییدیها‪ ،‬کمکهای بالعوض‬

‫‪14.7%‬‬ ‫‪100054.1‬‬ ‫‪2708.0‬‬ ‫‪3117.7‬‬ ‫‪6776.5‬‬ ‫‪14721.2‬‬ ‫‪14405.0‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪4.3%‬‬ ‫‪13942.4‬‬ ‫‪225.5‬‬ ‫‪731.3‬‬ ‫‪221.9‬‬ ‫‪606.0‬‬ ‫‪1172.9‬‬
‫‪2706.1‬‬ ‫‪3115.1‬‬ ‫‪6773.1‬‬ ‫‪14705.9‬‬ ‫‪14385.8‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪-1.9‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-15.4‬‬ ‫‪-19.1‬‬ ‫فروش زمین و ساختمانها‬
‫‪1990.0‬‬ ‫‪1523.5‬‬ ‫‪2463.2‬‬ ‫‪7896.5‬‬ ‫‪6763.7‬‬ ‫ساختمانها و ساختارها‬
‫‪337.5‬‬ ‫‪915.3‬‬ ‫‪636.9‬‬ ‫‪2628.9‬‬ ‫‪1640.4‬‬ ‫ماشین االت‪/‬تجهیزات (>‪)50,000‬‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اسناد بهادار‬
‫‪134.4‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪141.7‬‬ ‫‪310.5‬‬ ‫زمین‬
‫‪246.1‬‬ ‫‪664.6‬‬ ‫‪3669.1‬‬ ‫‪4054.1‬‬ ‫‪5690.4‬‬ ‫پیش پرداختهای عمده‬

‫اقالم قابل یادداشت‪:‬‬
‫‪14596.0‬‬ ‫وجوه احتیاطی‬

‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی ادارۀ امور مالی‬
‫‪:‬‬ ‫فیصدی رشد ماهانه‬ ‫‪% YTD‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫صف‬ ‫سال به سال‬ ‫ماه به ماه‬ ‫بودجه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫ماه ‪4‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪28.5%‬‬ ‫‪269152.2‬‬ ‫‪20554.5 19646.1‬‬ ‫‪17461.6‬‬ ‫‪76820.1 75590.6‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫‪5%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪20552.6 19643.5‬‬ ‫‪17459.0‬‬ ‫‪76804.7 75571.5‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬

‫‪-4%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪36.2%‬‬ ‫‪159171.4‬‬ ‫‪12166.6‬‬ ‫‪12613.8‬‬ ‫‪12144.0‬‬ ‫‪57590.6‬‬ ‫‪57254.6‬‬ ‫حقوق و معاشات‬
‫ک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪11662.3‬‬ ‫‪12044.2‬‬ ‫‪11698.3‬‬ ‫‪55294.3‬‬ ‫‪55018.2‬‬ ‫مزد و معاشات‬
‫ص‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪9928.3‬‬ ‫‪9447.3‬‬ ‫‪9877.4‬‬ ‫‪48685.0‬‬ ‫‪47487.4‬‬ ‫مزد و معاشات نقدی‬
‫‪-35%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪1686.5‬‬ ‫‪2596.5‬‬ ‫‪1821.0‬‬ ‫‪6378.0‬‬ ‫‪7530.4‬‬ ‫مزد و معاشات جنسی‬
‫ص ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪ -‬ص‬ ‫‪12568%‬‬ ‫‪-40045%‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪231.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫پیش پرداخت مزد و معاشات‬
‫ص‬ ‫ک ش‬ ‫ک‬
‫‪19%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪136.1‬‬ ‫‪114.7‬‬ ‫‪113.8‬‬ ‫‪484.5‬‬ ‫‪434.8‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫‪19%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪136.1‬‬ ‫‪114.7‬‬ ‫‪113.8‬‬ ‫‪484.5‬‬ ‫‪434.8‬‬ ‫مزایای اجتماعی نقدی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی جنسی‬
‫‪38%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-26.5‬‬ ‫‪-19.2‬‬ ‫‪-27.3‬‬ ‫‪-109.1‬‬ ‫‪-99.7‬‬ ‫برگشت معاشات‬
‫ف‬ ‫ص‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪394.6‬‬ ‫‪474.0‬‬ ‫‪359.2‬‬ ‫‪1921.0‬‬ ‫‪1901.3‬‬ ‫سایر معاشات‬

‫ک‬ ‫ش‬ ‫ک‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪58.2%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪86151.73 3612.6‬‬ ‫‪3736.3‬‬ ‫‪2283.1‬‬ ‫‪11910.9‬‬ ‫‪9314.0‬‬ ‫استفادۀ اجناس و خدمات‬
‫ف‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪173.6‬‬ ‫‪141.7‬‬ ‫‪147.9‬‬ ‫‪631.9‬‬ ‫‪678.1‬‬ ‫سفر‬
‫‪27%‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪417.4‬‬ ‫‪328.8‬‬ ‫‪224.4‬‬ ‫‪983.3‬‬ ‫‪913.8‬‬ ‫ارتباطات‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪-47%‬‬ ‫‪78.4‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪148.9‬‬ ‫‪307.8‬‬ ‫‪337.8‬‬ ‫خدمات قراردادی‬
‫ص‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫‪-65%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪603.0‬‬ ‫‪1723.9‬‬ ‫‪459.1‬‬ ‫‪1254.2‬‬ ‫‪2723.2‬‬ ‫حفظ و مراقبت‬
‫ک‬
‫‪-17%‬‬ ‫‪108%‬‬ ‫‪486.7‬‬ ‫‪583.3‬‬ ‫‪234.2‬‬ ‫‪1178.5‬‬ ‫‪1104.8‬‬ ‫تسهیالت‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬
‫‪263%‬‬ ‫‪178%‬‬ ‫‪1450.8‬‬ ‫‪400.0‬‬ ‫‪522.3‬‬ ‫‪6044.4‬‬ ‫‪1728.4‬‬ ‫روغنیات‬
‫‪-18%‬‬ ‫‪-26%‬‬ ‫‪402.7‬‬ ‫‪493.2‬‬ ‫‪546.3‬‬ ‫‪1510.7‬‬ ‫‪1827.9‬‬ ‫استفاده های دیگر از اجناس و خدمات‬
‫‪-42%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪165.6‬‬ ‫‪284.9‬‬ ‫‪140.1‬‬ ‫‪478.5‬‬ ‫‪818.5‬‬ ‫ابزار و مواد (< ‪)50,000‬‬
‫‪6%‬‬ ‫‪-56%‬‬ ‫‪179.4‬‬ ‫‪169.7‬‬ ‫‪405.2‬‬ ‫‪776.1‬‬ ‫‪954.4‬‬ ‫سایر مصارف‬
‫‪50%‬‬ ‫‪6202%‬‬ ‫‪57.8‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪256.1‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫پیش پرداخت ها و برگشت مصارف‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪601.92941‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪252.9‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫مفاد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪252.9‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫به غیر اتباع‬

‫‪77%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪9284.7645 4549.8‬‬ ‫‪2564.7‬‬ ‫‪2812.5‬‬ ‫‪6459.6‬‬ ‫‪7784.7‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪245.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪200.0‬‬ ‫‪341.7‬‬ ‫‪450.0‬‬ ‫سب ساییدیها‬
‫‪-67%‬‬ ‫‪470%‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪93.8‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪91.3‬‬ ‫‪107.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به واحدهای حکومتی و سایر مؤسسات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪-67%‬‬ ‫‪470%‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪93.8‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪91.3‬‬ ‫‪107.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومت ‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومت ‪ -‬انکشافی‬
‫‪74%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪4273.7‬‬ ‫‪2454.0‬‬ ‫‪2612.0‬‬ ‫‪5876.6‬‬ ‫‪7215.7‬‬ ‫تامینات اجتماعی‬
‫‪-100%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫سایر انتقاالت اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مساعدتهای اجتماعی‬
‫‪-100%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪-4.9‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫پیش پرداخت سب ساییدیها‪ ،‬کمکهای بالعوض‬

‫‪-69%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪13942.422‬‬ ‫‪225.5‬‬ ‫‪731.3‬‬ ‫‪221.9‬‬ ‫‪606.0‬‬ ‫‪1172.9‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪-69%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪223.6‬‬ ‫‪728.7‬‬ ‫‪219.3‬‬ ‫‪590.6‬‬ ‫‪1153.7‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیرمالی‬
‫‪-27%‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪-1.9‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-15.4‬‬ ‫‪-19.1‬‬ ‫فروش زمین و ساختمان‬
‫‪-80%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫‪244.1‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪145.1‬‬ ‫‪302.9‬‬ ‫ساختمانها و ساختارها‬
‫‪-87%‬‬ ‫‪288%‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪332.8‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪321.3‬‬ ‫‪419.6‬‬ ‫ماشین آالت ‪ /‬تجهیزات (>‪)50,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اسناد بهادار‬
‫‪823%‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪132.8‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪155.4‬‬ ‫‪137.3‬‬ ‫‪310.5‬‬ ‫زمین‬
‫‪-100%‬‬ ‫‪12792%‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪140.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪139.9‬‬ ‫پیش پرداختهای عمده‬
‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی ادارۀ امور مالی‬
‫تغییر ‪%‬‬ ‫‪ 1394‬از آغاز سال تا کنون ‪%‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ص‬ ‫صف‬ ‫بودجه از آغاز سال تا کنون ماه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬
‫ص‬ ‫صص‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪24.0%‬‬ ‫‪430021.7‬‬ ‫‪27604.8‬‬ ‫‪27640.4‬‬ ‫‪103203.2 102751.1‬‬ ‫مصارف مجموعی‬
‫ک‬
‫‪0.1%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪73115.6‬‬ ‫‪64.1‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫‪211.4‬‬ ‫‪204.4‬‬ ‫وزارت امور داخله‬
‫‪-48.9%‬‬ ‫‪-15.1%‬‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫‪103958.9‬‬ ‫‪3927.3‬‬ ‫‪7690.2‬‬ ‫‪18472.7‬‬ ‫‪21751.1‬‬ ‫وزارت دفاع ملی‬
‫ک‬ ‫ش ک ش‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-11.8%‬‬ ‫‪-28.8%‬‬ ‫‪39.8%‬‬ ‫‪3416.8‬‬ ‫‪499.7‬‬ ‫‪566.5‬‬ ‫‪1360.1‬‬ ‫‪1909.1‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک ش‬ ‫‪-48.5%‬‬ ‫‪-27.4%‬‬ ‫‪37.5%‬‬ ‫‪1077.1‬‬ ‫‪118.9‬‬ ‫‪231.1‬‬ ‫‪403.4‬‬ ‫‪555.6‬‬ ‫ریاست محافظت رییس جمهور‬
‫‪30.4%‬‬ ‫‪29.2%‬‬ ‫‪49.3%‬‬ ‫‪12033.8‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪5926.7‬‬ ‫‪4586.1‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-46.0%‬‬ ‫‪-9.1%‬‬ ‫‪13.6%‬‬ ‫‪193602.3‬‬ ‫‪4630.0‬‬ ‫‪8567.2‬‬ ‫‪26374.4‬‬ ‫‪29006.3‬‬ ‫مجموع مصارف سکتور امنیت‬
‫ک‬
‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-51.3%‬‬ ‫‪99.9%‬‬ ‫‪361.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪151.1‬‬ ‫‪360.9‬‬ ‫‪740.5‬‬ ‫دفتر رییس جمهور‬
‫‪50.3%‬‬ ‫‪-7.8%‬‬ ‫‪37.2%‬‬ ‫‪574.2‬‬ ‫‪71.1‬‬ ‫‪47.3‬‬ ‫‪213.9‬‬ ‫‪231.9‬‬ ‫مشرانو جرگه شورای ملی‬
‫‪33.9%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪43.9%‬‬ ‫‪1381.9‬‬ ‫‪165.6‬‬ ‫‪123.7‬‬ ‫‪606.3‬‬ ‫‪598.7‬‬ ‫ولسی جرگه شورای ملی‬
‫ص‬ ‫‪-5.7%‬‬ ‫‪-5.2%‬‬ ‫‪40.5%‬‬ ‫‪3205.0‬‬ ‫‪295.6‬‬ ‫‪313.7‬‬ ‫‪1298.2‬‬ ‫‪1370.0‬‬ ‫ستره محکمه‬
‫ف‬ ‫‪73.0%‬‬ ‫‪30.1%‬‬ ‫‪28.3%‬‬ ‫‪1055.6‬‬ ‫‪104.6‬‬ ‫‪60.5‬‬ ‫‪298.9‬‬ ‫‪229.8‬‬ ‫وزارت عدلیه‬
‫‪130.5%‬‬ ‫‪45.1%‬‬ ‫‪35.3%‬‬ ‫‪3315.6‬‬ ‫‪447.9‬‬ ‫‪194.3‬‬ ‫‪1170.1‬‬ ‫‪806.4‬‬ ‫اداره امور‬
‫ک‬ ‫‪-32.5%‬‬ ‫‪-33.9%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪118.8‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫وزارت دولت در امور پارلمانی‬
‫‪127.5%‬‬ ‫‪32.3%‬‬ ‫‪31.8%‬‬ ‫‪1096.5‬‬ ‫‪134.4‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫‪349.1‬‬ ‫‪263.9‬‬ ‫وزارت حج و اوقاف‬
‫ک‬
‫‪-2.2%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪35.6%‬‬ ‫‪1325.2‬‬ ‫‪108.3‬‬ ‫‪110.7‬‬ ‫‪471.1‬‬ ‫‪450.6‬‬ ‫لوی څارنوالی‬
‫ص‬ ‫ک‬
‫‪22.8%‬‬ ‫‪21.9%‬‬ ‫‪32.9%‬‬ ‫‪159.5‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪52.4‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫کمیسیون انتخابات‬
‫‪-23.1%‬‬ ‫‪-19.4%‬‬ ‫‪21.7%‬‬ ‫‪738.4‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪159.9‬‬ ‫‪198.4‬‬ ‫کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45.1‬‬ ‫کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی‬
‫‪173.1%‬‬ ‫‪-16.3%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪3257.4‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99.9‬‬ ‫کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‬
‫‪-26.8%‬‬ ‫‪-1.1%‬‬ ‫‪35.1%‬‬ ‫‪234.1‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪82.1‬‬ ‫‪83.1‬‬ ‫اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری‬
‫‪50.4%‬‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪27.7%‬‬ ‫‪3438.3‬‬ ‫‪289.2‬‬ ‫‪192.2‬‬ ‫‪953.9‬‬ ‫‪894.3‬‬ ‫اداره مستقل ارگان های محلی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مرکز آموزش حقوقی‬
‫‪26.5%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪29.8%‬‬ ‫‪20406.6‬‬ ‫‪1705.9‬‬ ‫‪1349.0‬‬ ‫‪6075.9‬‬ ‫‪5988.7‬‬ ‫مجموع سکتور حکومتداری‪ ،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬

‫‪7.1%‬‬ ‫‪22.4%‬‬ ‫‪21.1%‬‬ ‫‪25570.3‬‬ ‫‪929.0‬‬ ‫‪867.5‬‬ ‫‪5388.7‬‬ ‫‪4400.7‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬
‫‪-85.0%‬‬ ‫‪-76.3%‬‬ ‫‪25.1%‬‬ ‫‪365.3‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪115.3‬‬ ‫‪91.8‬‬ ‫‪386.5‬‬ ‫وزارت ترانسپورت و هوانوردی‬
‫‪2.8%‬‬ ‫‪8.5%‬‬ ‫‪31.1%‬‬ ‫‪816.8‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪70.8‬‬ ‫‪254.3‬‬ ‫‪234.5‬‬ ‫وزارت مخابرات‬
‫‪-45.6%‬‬ ‫‪-31.2%‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪9102.5‬‬ ‫‪313.9‬‬ ‫‪577.1‬‬ ‫‪1362.1‬‬ ‫‪1979.8‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪576.7‬‬ ‫شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون‬
‫‪43.9%‬‬ ‫‪149.5%‬‬ ‫‪15.6%‬‬ ‫‪15477.2‬‬ ‫‪287.4‬‬ ‫‪199.7‬‬ ‫‪2411.6‬‬ ‫‪966.4‬‬ ‫شرکت بریشنا‬
‫‪84.0%‬‬ ‫‪185.7%‬‬ ‫‪26.9%‬‬ ‫‪1633.9‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪439.4‬‬ ‫‪153.8‬‬ ‫وزارت انکشاف شهری‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110.2‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬
‫‪113.1%‬‬ ‫‪12.3%‬‬ ‫‪21.7%‬‬ ‫‪2432.6‬‬ ‫‪161.7‬‬ ‫‪75.9‬‬ ‫‪529.0‬‬ ‫‪471.2‬‬ ‫وزارت معادن و صنایع‬
‫‪-18.0%‬‬ ‫‪33.7%‬‬ ‫‪40.2%‬‬ ‫‪148.5‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪59.8‬‬ ‫‪44.7‬‬ ‫اداره جیودیزی و کارتوگرافی‬
‫‪14.9%‬‬ ‫‪10.3%‬‬ ‫‪35.9%‬‬ ‫‪258.9‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫‪84.3‬‬ ‫اداره ملی حفاظت محیط زیست‬
‫‪15.8%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪27.4%‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫کمیسیون عالی انرژی آتومی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫شهروالی های والیات‬
‫‪20.8%‬‬ ‫‪-53.0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪51.0‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫‪194.7‬‬ ‫‪414.6‬‬ ‫شهروالی ها‬
‫‪-3.9%‬‬ ‫‪18.5%‬‬ ‫‪19.2%‬‬ ‫‪56534.1‬‬ ‫‪1940.8‬‬ ‫‪2019.6‬‬ ‫‪10835.7‬‬ ‫‪9147.8‬‬ ‫مجموعه سکتور زیربنا و منابع طبیعی‬

‫‪8.2%‬‬ ‫‪-5.1%‬‬ ‫‪24.6%‬‬ ‫‪46786.9‬‬ ‫‪3311.8‬‬ ‫‪3059.6‬‬ ‫‪11503.6‬‬ ‫‪12120.3‬‬ ‫وزارت معارف‬
‫‪140.1%‬‬ ‫‪26.3%‬‬ ‫‪31.9%‬‬ ‫‪7820.0‬‬ ‫‪842.4‬‬ ‫‪350.8‬‬ ‫‪2495.1‬‬ ‫‪1975.9‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬
‫‪0.1%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪29.5%‬‬ ‫‪716.8‬‬ ‫‪64.1‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫‪211.4‬‬ ‫‪204.4‬‬ ‫وزارت اطالعات و فرهنگ‬
‫‪85.1%‬‬ ‫‪9.8%‬‬ ‫‪40.1%‬‬ ‫‪180.7‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪72.5‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫اکادمی علوم‬
‫‪44.0%‬‬ ‫‪53.0%‬‬ ‫‪18.1%‬‬ ‫‪564.0‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪28.3‬‬ ‫‪102.0‬‬ ‫‪66.7‬‬ ‫کمیته ملی اولمپیک‬
‫‪21.9%‬‬ ‫‪-0.3%‬‬ ‫‪25.7%‬‬ ‫‪56068.4‬‬ ‫‪4286.0‬‬ ‫‪3517.3‬‬ ‫‪14384.6‬‬ ‫‪14433.3‬‬ ‫مجموع سکتور معارف‬

‫‪-24.4%‬‬ ‫‪-2.8%‬‬ ‫‪28.7%‬‬ ‫‪18141.7‬‬ ‫‪2601.5‬‬ ‫‪3441.0‬‬ ‫‪5207.1‬‬ ‫‪5358.8‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬
‫‪-24.4%‬‬ ‫‪-2.8%‬‬ ‫‪28.7%‬‬ ‫‪18141.7‬‬ ‫‪2601.5‬‬ ‫‪3441.0‬‬ ‫‪5207.1‬‬ ‫‪5358.8‬‬ ‫مجموع سکتور صحت‬

‫‪52.7%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪20.2%‬‬ ‫‪9174.9‬‬ ‫‪503.8‬‬ ‫‪330.0‬‬ ‫‪1849.9‬‬ ‫‪1745.7‬‬ ‫وزارت زراعت‬
‫‪-57.5%‬‬ ‫‪-55.0%‬‬ ‫‪13.9%‬‬ ‫‪1620.9‬‬ ‫‪67.8‬‬ ‫‪159.6‬‬ ‫‪225.3‬‬ ‫‪501.2‬‬ ‫وزارت مبارزه با مواد مخدر‬
‫‪-14.6%‬‬ ‫‪-25.9%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪29323.0‬‬ ‫‪1121.8‬‬ ‫‪1313.2‬‬ ‫‪5978.1‬‬ ‫‪8063.4‬‬ ‫وزارت احیا و انکشف دهات‬
‫‪-6.1%‬‬ ‫‪-21.9%‬‬ ‫‪20.1%‬‬ ‫‪40118.7‬‬ ‫‪1693.4‬‬ ‫‪1802.8‬‬ ‫‪8053.4‬‬ ‫‪10310.3‬‬ ‫مجموع سکتور زراعت و انکشاف دهات‬

‫‪-16.4%‬‬ ‫‪-1.8%‬‬ ‫‪26.9%‬‬ ‫‪516.6‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪139.0‬‬ ‫‪141.5‬‬ ‫وزارت سرحدات‪ ،‬اقوام و قبایل‬
‫‪65.8%‬‬ ‫‪-23.2%‬‬ ‫‪57.4%‬‬ ‫‪10498.3‬‬ ‫‪4331.5‬‬ ‫‪2612.7‬‬ ‫‪6027.5‬‬ ‫‪7845.9‬‬ ‫وزارت کار‪ ،‬امور اجتماعی‪،‬شهدا ومعلولین‬
‫‪-6.2%‬‬ ‫‪-2.3%‬‬ ‫‪30.3%‬‬ ‫‪280.4‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪84.9‬‬ ‫‪86.9‬‬ ‫وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان‬
‫‪-3.5%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪29.3%‬‬ ‫‪241.9‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪70.9‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫وزارت امور زنان‬
‫‪400.0%‬‬ ‫‪796.2%‬‬ ‫‪65.2%‬‬ ‫‪388.6‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪253.2‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی‬
‫‪135.9%‬‬ ‫‪47.3%‬‬ ‫‪29.7%‬‬ ‫‪94.7‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫ریاست مستقل انسجام امور کوچی ها‬
‫‪64.6%‬‬ ‫‪-19.4%‬‬ ‫‪54.9%‬‬ ‫‪12020.4‬‬ ‫‪4449.3‬‬ ‫‪2703.2‬‬ ‫‪6603.6‬‬ ‫‪8188.6‬‬ ‫مجموع سکتور مصوونیت اجتماعی‬

‫‪-58.5%‬‬ ‫‪-16.8%‬‬ ‫‪26.6%‬‬ ‫‪7641.6‬‬ ‫‪304.6‬‬ ‫‪734.2‬‬ ‫‪2032.9‬‬ ‫‪2442.3‬‬ ‫وزارت مالیه‬
‫‪57.9%‬‬ ‫‪54.7%‬‬ ‫‪33.9%‬‬ ‫‪1059.0‬‬ ‫‪96.7‬‬ ‫‪61.2‬‬ ‫‪359.2‬‬ ‫‪232.2‬‬ ‫وزارت تجارت‬
‫‪-3.9%‬‬ ‫‪-23.5%‬‬ ‫‪28.9%‬‬ ‫‪521.5‬‬ ‫‪39.1‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪150.5‬‬ ‫‪196.8‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬
‫‪-11.8%‬‬ ‫‪12.9%‬‬ ‫‪15.1%‬‬ ‫‪935.9‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪48.1‬‬ ‫‪141.7‬‬ ‫‪125.5‬‬ ‫اداره کنترول و تفتیش‬
‫‪27.1%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫‪15.5%‬‬ ‫‪446.5‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪69.1‬‬ ‫‪65.8‬‬ ‫اداره احصاییه مرکزی‬
‫‪-2.6%‬‬ ‫‪32.0%‬‬ ‫‪16.9%‬‬ ‫‪155.6‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫اداره ملی ستندرد‬
‫‪-44.0%‬‬ ‫‪-9.8%‬‬ ‫‪25.8%‬‬ ‫‪10760.0‬‬ ‫‪506.6‬‬ ‫‪904.4‬‬ ‫‪2779.6‬‬ ‫‪3082.5‬‬ ‫مجموع سکتور حکومتداری اق تصادی و انکشاف سکتور خصوصی‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16.5%‬‬ ‫‪1563.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪257.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ریزرف های تخصیص نه یافته‬
‫‪73.6%‬‬ ‫‪31.3%‬‬ ‫‪108.8%‬‬ ‫‪20805.8‬‬ ‫‪5791.2‬‬ ‫‪3335.9‬‬ ‫‪22631.4‬‬ ‫‪17234.8‬‬ ‫غیر مشخص‬
‫‪73.6%‬‬ ‫‪32.8%‬‬ ‫‪102.3%‬‬ ‫‪22369.5‬‬ ‫‪5791.2‬‬ ‫‪3335.9‬‬ ‫‪22888.7‬‬ ‫‪17234.8‬‬ ‫مجموع طبقه بندی نشده‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬
‫ص‬ ‫صف‬ ‫‪3870.2‬‬ ‫‪2813.4‬‬ ‫‪15457.7‬‬ ‫‪10463.1‬‬ ‫خدمات عامه‬
‫ک‬ ‫‪COFOG‬‬ ‫‪3281.8‬‬ ‫‪2338.1‬‬ ‫‪12216.6‬‬ ‫‪8270.4‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ک ک‬
‫‪588.4‬‬ ‫‪475.2‬‬ ‫‪3241.1‬‬ ‫‪2192.8‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪4135.8‬‬ ‫‪7963.5‬‬ ‫‪25198.5‬‬ ‫‪27075.6‬‬ ‫دفاعی‬
‫‪4081.1‬‬ ‫‪7284.5‬‬ ‫‪24902.9‬‬ ‫‪26274.8‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪54.7‬‬ ‫‪679.0‬‬ ‫‪295.5‬‬ ‫‪800.8‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4787.6‬‬ ‫‪3502.7‬‬ ‫‪19566.9‬‬ ‫‪18775.9‬‬ ‫نظم و امنیت عامه‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک ش‬ ‫ک‬ ‫‪4635.7‬‬ ‫‪3478.7‬‬ ‫‪19250.3‬‬ ‫‪18678.4‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ش‬ ‫‪151.9‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪316.5‬‬ ‫‪97.5‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪3565.0‬‬ ‫‪3677.6‬‬ ‫‪16552.2‬‬ ‫‪18553.3‬‬ ‫امور اقتصادی‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬
‫ص‬ ‫‪2609.2‬‬ ‫‪1888.9‬‬ ‫‪7435.7‬‬ ‫‪8095.8‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪955.8‬‬ ‫‪1788.8‬‬ ‫‪9116.5‬‬ ‫‪10457.5‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪16.0‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪109.9‬‬ ‫‪107.1‬‬ ‫حفظ محیط زیست‬
‫‪16.2‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪74.1‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ط‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪104.7‬‬ ‫‪48.4‬‬ ‫‪509.4‬‬ ‫‪224.0‬‬ ‫مسکن و تسهیالت اجتماعی‬
‫‪60.9‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫‪166.7‬‬ ‫‪149.2‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ک‬ ‫ص‬
‫‪43.8‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪342.7‬‬ ‫‪74.8‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪2608.1‬‬ ‫‪3447.7‬‬ ‫‪5232.7‬‬ ‫‪5385.2‬‬ ‫صحت‬
‫‪2362.6‬‬ ‫‪3434.8‬‬ ‫‪4843.8‬‬ ‫‪5297.6‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪245.5‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪389.0‬‬ ‫‪87.5‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪270.7‬‬ ‫‪164.5‬‬ ‫‪812.7‬‬ ‫‪589.6‬‬ ‫سرگرمی‪ ،‬فرهنگ و دین‬
‫‪190.7‬‬ ‫‪129.4‬‬ ‫‪650.8‬‬ ‫‪482.1‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪79.9‬‬ ‫‪35.1‬‬ ‫‪161.9‬‬ ‫‪107.5‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪4160.1‬‬ ‫‪3411.5‬‬ ‫‪14021.7‬‬ ‫‪14112.5‬‬ ‫معارف‬
‫‪3573.2‬‬ ‫‪3317.8‬‬ ‫‪13213.4‬‬ ‫‪13566.1‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪586.9‬‬ ‫‪93.7‬‬ ‫‪808.3‬‬ ‫‪546.4‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪4086.5‬‬ ‫‪2595.0‬‬ ‫‪5741.6‬‬ ‫‪7464.9‬‬ ‫مصوونیت اجتماعی‬
‫‪4085.3‬‬ ‫‪2594.0‬‬ ‫‪5727.6‬‬ ‫‪7463.4‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪1.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫مصارف انکشافی‬

‫‪27604.8‬‬ ‫‪27640.4‬‬ ‫‪103203.2‬‬ ‫‪102751.1‬‬ ‫مجموع‬
‫‪1394‬از آغاز سال تا ماه دومماه‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ک‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫صف‬ ‫رشد ‪%‬‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬
‫ال‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪65.9%‬‬ ‫‪6.5% 1411.5‬‬ ‫‪851.0‬‬ ‫‪6262.1‬‬ ‫‪5877.2‬‬ ‫کابل‬
‫‪92.6%‬‬ ‫‪17.1% 286.4‬‬ ‫‪148.7‬‬ ‫‪910.8‬‬ ‫‪777.5‬‬ ‫کاپیسا‬
‫‪1.2%‬‬ ‫‪12.6% 465.8‬‬ ‫‪460.1‬‬ ‫‪1330.8‬‬ ‫‪1182.1‬‬ ‫پروان‬
‫‪31.3%‬‬ ‫‪72.7% 355.0‬‬ ‫‪270.3‬‬ ‫‪1209.6‬‬ ‫‪700.4‬‬ ‫وردک‬
‫ک ش ک‬ ‫ک‬ ‫‪ -‬ال‬ ‫‪55.8%‬‬ ‫‪-1.9% 310.1‬‬ ‫‪199.1‬‬ ‫‪745.5‬‬ ‫‪760.0‬‬ ‫لوگر‬
‫ک ک ش‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪-20.8%‬‬ ‫‪-2.2% 1388.3‬‬ ‫‪1753.0‬‬ ‫‪4998.5‬‬ ‫‪5112.1‬‬ ‫ننگرهار‬
‫ع‬ ‫‪40.7%‬‬ ‫‪26.4% 294.1‬‬ ‫‪209.1‬‬ ‫‪825.8‬‬ ‫‪653.4‬‬ ‫لغمان‬
‫‪14.9%‬‬ ‫‪40.3% 140.6‬‬ ‫‪122.4‬‬ ‫‪594.9‬‬ ‫‪424.0‬‬ ‫پنجشیر‬
‫‪-8.9%‬‬ ‫‪7.3% 433.4‬‬ ‫‪475.8‬‬ ‫‪2050.3‬‬ ‫‪1911.4‬‬ ‫بغالن‬
‫‪118.0%‬‬ ‫‪84.9% 188.8‬‬ ‫‪86.6‬‬ ‫‪1006.2‬‬ ‫‪544.2‬‬ ‫بامیان‬
‫ک‬ ‫ک‬
‫‪40.5%‬‬ ‫‪67.3% 516.3‬‬ ‫‪367.6‬‬ ‫‪1834.6‬‬ ‫‪1096.3‬‬ ‫غزنی‬
‫ع‬ ‫ال‬ ‫ه‬
‫‪-15.0%‬‬ ‫‪14.9% 252.3‬‬ ‫‪296.6‬‬ ‫‪886.7‬‬ ‫‪771.8‬‬ ‫پکتیکا‬
‫‪-14.9%‬‬ ‫‪5.0% 922.6‬‬ ‫‪1084.6‬‬ ‫‪3927.7‬‬ ‫‪3740.9‬‬ ‫پکتیا‬
‫‪-14.1%‬‬ ‫‪4.8% 278.6‬‬ ‫‪324.5‬‬ ‫‪926.7‬‬ ‫‪884.1‬‬ ‫خوست‬
‫‪22.1%‬‬ ‫‪27.4% 405.0‬‬ ‫‪331.7‬‬ ‫‪1213.4‬‬ ‫‪952.5‬‬ ‫کنر‬
‫‪-18.1%‬‬ ‫‪34.0% 190.8‬‬ ‫‪233.1‬‬ ‫‪658.7‬‬ ‫‪491.7‬‬ ‫نورستان‬
‫‪58.2%‬‬ ‫‪37.9% 462.1‬‬ ‫‪292.2‬‬ ‫‪1660.2‬‬ ‫‪1204.2‬‬ ‫بدخشان‬
‫‪47.4%‬‬ ‫‪14.2% 388.8‬‬ ‫‪263.7‬‬ ‫‪1201.9‬‬ ‫‪1052.7‬‬ ‫تخار‬
‫‪31.8%‬‬ ‫‪47.2% 634.3‬‬ ‫‪481.4‬‬ ‫‪1913.9‬‬ ‫‪1300.0‬‬ ‫کندز‬
‫‪26.9%‬‬ ‫‪21.5% 293.4‬‬ ‫‪231.2‬‬ ‫‪825.1‬‬ ‫‪679.2‬‬ ‫سمنگان‬
‫‪-18.8%‬‬ ‫‪-1.9% 1266.2‬‬ ‫‪1559.8‬‬ ‫‪4883.6‬‬ ‫‪4978.6‬‬ ‫بلخ‬
‫‪-8.1%‬‬ ‫‪-3.2% 271.0‬‬ ‫‪294.9‬‬ ‫‪605.7‬‬ ‫‪625.6‬‬ ‫سرپل‬
‫‪143.9%‬‬ ‫‪80.8% 495.4‬‬ ‫‪203.1‬‬ ‫‪1092.9‬‬ ‫‪604.5‬‬ ‫غور‬
‫‪33.9%‬‬ ‫‪26.6% 287.0‬‬ ‫‪214.3‬‬ ‫‪577.4‬‬ ‫‪456.0‬‬ ‫دایکندی‬
‫‪-37.2%‬‬ ‫‪59.8% 121.1‬‬ ‫‪192.7‬‬ ‫‪1079.2‬‬ ‫‪675.2‬‬ ‫ارزگان‬
‫‪-1.9%‬‬ ‫‪57.3% 203.7‬‬ ‫‪207.7‬‬ ‫‪831.5‬‬ ‫‪528.7‬‬ ‫زابل‬
‫‪-30.7%‬‬ ‫‪-9.5% 1008.3‬‬ ‫‪1455.6‬‬ ‫‪4748.1‬‬ ‫‪5243.8‬‬ ‫کندهار‬
‫‪25.7%‬‬ ‫‪20.4% 291.6‬‬ ‫‪232.0‬‬ ‫‪986.4‬‬ ‫‪819.3‬‬ ‫جوزجان‬
‫‪-45.4%‬‬ ‫‪-5.9% 313.9‬‬ ‫‪574.9‬‬ ‫‪1320.6‬‬ ‫‪1403.8‬‬ ‫فاریاب‬
‫‪-5.9%‬‬ ‫‪6.3% 1198.6‬‬ ‫‪1274.3‬‬ ‫‪4579.3‬‬ ‫‪4306.2‬‬ ‫هلمند‬
‫‪120.5%‬‬ ‫‪-49.2% 285.4‬‬ ‫‪129.4‬‬ ‫‪793.8‬‬ ‫‪1563.2‬‬ ‫بادغیس‬
‫‪-7.9%‬‬ ‫‪-13.6% 1412.4‬‬ ‫‪1533.4‬‬ ‫‪4510.6‬‬ ‫‪5221.1‬‬ ‫هرات‬
‫‪42.2%‬‬ ‫‪42.7% 446.5‬‬ ‫‪313.9‬‬ ‫‪1221.3‬‬ ‫‪855.7‬‬ ‫فراه‬
‫‪82.6%‬‬ ‫‪72.8% 281.3‬‬ ‫‪154.1‬‬ ‫‪1185.7‬‬ ‫‪686.3‬‬ ‫نیمروز‬
‫‪-6.1%‬‬ ‫‪-10.8% 10064.5 10714.7‬‬ ‫‪39330.8 44107.3‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬
‫‪-61.4%‬‬ ‫‪-15.6% 39.7‬‬ ‫‪102.7‬‬ ‫‪472.6‬‬ ‫پرداخت های بیرون مرزی ‪560.2‬‬
‫‪-0.1%‬‬ ‫‪0.4% 27604.8 27640.4‬‬ ‫‪103203.2 102751.1‬‬ ‫مجموع‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬
‫ص‬ ‫صف‬ ‫‪4,630.0 8,567.2‬‬ ‫‪26,374.4 29,006.3‬‬ ‫امنیت‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬
‫‪1,705.9 1,349.0‬‬ ‫‪6,075.9‬‬ ‫‪5,988.7‬‬ ‫حکومتداری‪ ،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬
‫‪1,940.8 2,019.6‬‬ ‫‪10,835.7‬‬ ‫‪9,147.8‬‬ ‫زیربنا و منابع طبیعی‬
‫‪4,286.0 3,517.3‬‬ ‫‪14,384.6 14,433.3‬‬ ‫معارف‬
‫‪2,601.5 3,441.0‬‬ ‫‪5,207.1‬‬ ‫‪5,358.8‬‬ ‫صحت‬
‫ک‬ ‫‪1,693.4 1,802.8‬‬ ‫‪8,053.4 10,310.3‬‬ ‫زراعت و انکشاف دهات‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪4,449.3 2,703.2‬‬ ‫‪6,603.6‬‬ ‫‪8,188.6‬‬ ‫مصوونیت اجتماعی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬
‫‪506.6‬‬ ‫‪904.4‬‬ ‫‪2,779.6‬‬ ‫‪3,082.5‬‬ ‫حاکمیت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی‬
‫ک‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪5,791.2 3,335.9‬‬ ‫‪22,888.7 17,234.8‬‬ ‫طبقه بندی نه شده‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪5‬‬
‫ف‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫صف‬ ‫‪2,996.2‬‬ ‫‪2,979.8‬‬ ‫)‪(20,029.3‬‬ ‫‪3,745.8‬‬ ‫مجموع تمویل‬

‫‪4,628.5‬‬ ‫‪896.8‬‬ ‫)‪(18,791.8‬‬ ‫‪2,306.3‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬
‫‪4,628.5‬‬ ‫‪896.8‬‬ ‫)‪(18,791.8‬‬ ‫‪2,306.3‬‬
‫ال‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫‪-‬‬
‫ک‬ ‫‪334.8‬‬ ‫)‪(690.6‬‬ ‫)‪(13,050.6‬‬ ‫‪8,961.8‬‬ ‫اسعار و سپرده ها‬
‫ع‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫)‪(5,586.1‬‬ ‫)‪(1,064.6‬‬ ‫)‪(18,209.9‬‬ ‫‪10,852.9‬‬ ‫حساب واحد خزاین‬
‫‪16.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(37.2‬‬ ‫)‪(0.1‬‬ ‫حساب های عواید والیتی‬
‫‪5,904.3‬‬ ‫‪374.0‬‬ ‫‪5,195.8‬‬ ‫)‪(1,890.5‬‬ ‫حساب های تمویل کننده گان‬
‫‪1,781.2‬‬ ‫‪408.9‬‬ ‫)‪(648.2‬‬ ‫)‪(251.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫‪753.9‬‬ ‫)‪(727.6‬‬ ‫)‪(394.2‬‬ ‫)‪(720.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫‪2,646.6‬‬ ‫‪798.9‬‬ ‫‪5,437.7‬‬ ‫)‪(17.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ک‬
‫ک‬ ‫‪700.3‬‬ ‫)‪(91.9‬‬ ‫‪795.3‬‬ ‫)‪(844.1‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫ال‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫‪22.2‬‬ ‫)‪(14.3‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫)‪(57.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫ه‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫)‪(0.5‬‬ ‫سایر حساب های سپرده‬
‫‪0.4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫قرضه‬
‫‪0.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫قرضه‬
‫صف‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(0.2‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫پیش پرداخت ها‬
‫ک‬
‫‪10.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪106.0‬‬ ‫سایر حسابات قابل وصول‬
‫ک‬ ‫صف‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫تصفیه حسابات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106.0‬‬ ‫سایر دارایی های جاری‬
‫ال‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫‪4,282.6‬‬ ‫‪1,587.1‬‬ ‫)‪(5,759.3‬‬ ‫)‪(6,777.0‬‬ ‫سایر دارایی ها‬
‫ه‬ ‫‪4,282.6‬‬ ‫‪1,587.1‬‬ ‫)‪(5,759.3‬‬ ‫)‪(6,777.0‬‬ ‫حسابات عواید والیتی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ک‬
‫)‪(1,632.3‬‬ ‫‪2,083.0‬‬ ‫)‪(1,237.5‬‬ ‫‪1,439.5‬‬ ‫کسب خالص مکلفیت های مالی‬
‫)‪(1,601.1‬‬ ‫‪1,887.5‬‬ ‫)‪(1,356.2‬‬ ‫‪536.3‬‬
‫)‪(1,625.6‬‬ ‫‪1,259.8‬‬ ‫‪857.0‬‬ ‫‪2,517.6‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‬
‫)‪(1,624.4‬‬ ‫‪1,257.6‬‬ ‫‪859.3‬‬ ‫‪2,536.7‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‪ -‬عرضه کننده گان‬
‫)‪(1.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫)‪(2.3‬‬ ‫)‪(19.1‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‪ -‬سایر‬
‫)‪(0.1‬‬ ‫)‪(1.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫)‪(5.1‬‬ ‫مکلفیت های حقوق تقاعد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سایر پرداخت ها‬
‫‪24.5‬‬ ‫‪629.2‬‬ ‫)‪(2,213.2‬‬ ‫)‪(1,976.1‬‬ ‫سایر مکلفیت ها‬
‫)‪(31.1‬‬ ‫‪195.5‬‬ ‫‪118.7‬‬ ‫‪903.1‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اسعار خارجی‬
‫)‪(31.1‬‬ ‫‪197.0‬‬ ‫‪121.3‬‬ ‫‪914.6‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قرضه ها‬
‫)‪(31.1‬‬ ‫‪197.0‬‬ ‫‪218.1‬‬ ‫‪1,027.2‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(96.8‬‬ ‫)‪(112.6‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1.5‬‬ ‫)‪(2.6‬‬ ‫)‪(11.4‬‬ ‫نفع و خساره اسعار‬