60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

450000
80000
400000
70000
350000
60000
300000
50000
250000
40000
200000
30000
150000
20000 100000
10000 50000
0 0

t- t-1 t- t- t-1 t-

25000
35000

20000 30000

25000
15000
20000
10000 15000

5000 10000

5000
0
0

t- t-1 t-
t- t-1 t-
‫‪500000‬‬ ‫‪40000‬‬
‫‪450000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪400000‬‬
‫‪350000‬‬ ‫‪30000‬‬
‫‪300000‬‬ ‫‪25000‬‬
‫‪250000‬‬ ‫‪20000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪150000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪50000‬‬ ‫‪5000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫بو‬

‫‪160000‬‬
‫‪350000‬‬
‫‪140000‬‬
‫‪300000‬‬
‫‪120000‬‬
‫‪250000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪60000‬‬ ‫‪150000‬‬

‫‪40000‬‬ ‫‪100000‬‬

‫‪20000‬‬ ‫‪50000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪180000‬‬

‫‪160000‬‬

‫‪140000‬‬

‫‪120000‬‬
‫‪42.9%‬‬ ‫‪19.1%‬‬ ‫‪61.7%‬‬ ‫‪56.9%‬‬ ‫‪19.2%‬‬
‫‪100000‬‬

‫‪80000‬‬

‫‪60000‬‬

‫‪40000‬‬

‫‪20000‬‬

‫‪0‬‬
‫اجراء وزارت های کلیدی ‪ -‬مصارف انکشافی‬ ‫اجراء وزارت های کلیدی ‪ -‬مصارف عادی‬
‫نرخ‬ ‫نرخ‬
‫‪88.5%‬‬ ‫ادارۀ آمادگی برای مبارزه با حوادث‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99.9%‬‬ ‫دفتر ریئس جمهوری‬ ‫‪1‬‬
‫‪79.0%‬‬ ‫مشرانو جرگه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪66.6%‬‬ ‫ادارۀ آمادگی برای مبارزه با حوادث‬ ‫‪2‬‬
‫‪56.8%‬‬ ‫ادارۀ جیودیزی و کارتوگرافی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪61.9%‬‬ ‫وزارت تجارت و صنایع‬ ‫‪3‬‬
‫‪54.5%‬‬ ‫وزارت امور داخله‬ ‫‪4‬‬ ‫‪61.3%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪4‬‬
‫‪51.7%‬‬ ‫وزارت ارشاد‪,‬حج واوقاف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪57.8%‬‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی‪ ،‬شهداء و معلولین‬ ‫‪5‬‬
‫‪50.7%‬‬ ‫وزارت تجارت و صنایع‬ ‫‪6‬‬ ‫‪57.2%‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬ ‫‪6‬‬
‫‪44.5%‬‬ ‫وزارت امور زنان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪57.2%‬‬ ‫ادارۀ عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری‬ ‫‪7‬‬
‫‪38.5%‬‬ ‫وزارت دولت درامورپارلمانی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪52.9%‬‬ ‫ولسی جرگه‬ ‫‪8‬‬
‫‪36.8%‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪49.5%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪9‬‬
‫‪36.6%‬‬ ‫ادارۀ ملی ستندرد افغانستان‬ ‫‪10‬‬ ‫‪48.9%‬‬ ‫ستره محکمه‬ ‫‪10‬‬

‫ده وزارت های بزرگ ‪ -‬مصارف بودجه عادی (نرخ اجراء)‬ ‫ده وزارت های بزرگ ‪ -‬مصارف بودجه عادی (نرخ اجراء)‬
‫نرخ‬ ‫نرخ‬
‫‪30.4%‬‬ ‫وزارت احیا و انکشاف دهات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31.7%‬‬ ‫وزارت امور داخله‬ ‫‪1‬‬
‫‪20.7%‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫وزارت دفاع ملی‬ ‫‪2‬‬
‫‪28.3%‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪41.4%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪3‬‬
‫‪21.7%‬‬ ‫شرکت برشنا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪57.8%‬‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی‪ ،‬شهداء و معلولین‬ ‫‪4‬‬
‫‪12.2%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪49.5%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪5‬‬
‫‪24.2%‬‬ ‫وزارت زراعت آبیاری ومالداری‬ ‫‪6‬‬ ‫‪61.3%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪6‬‬
‫‪15.8%‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪42.6%‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬ ‫‪7‬‬
‫‪32.0%‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪57.2%‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬ ‫‪8‬‬
‫‪17.8%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪45.8%‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬ ‫‪9‬‬
‫‪23.3%‬‬ ‫وزارت معادن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪42.4%‬‬ ‫ادارۀ امور‬ ‫‪10‬‬
‫‪50.0%‬‬ ‫اجرای بودجه متوقعه‬ ‫‪50.0%‬‬ ‫اجرای بودجه متوقعه‬
‫رشد‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫جدول منابع و استفاده از وجوه‬

‫ک‬ ‫ک‬ ‫صف‬ ‫از شروع سال تا کنون‬ ‫ماه‬ ‫ماه ‪6‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪6‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬ ‫به میلیون افغانی‬
‫ک‬
‫‪17.3%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪27572‬‬ ‫‪148051‬‬ ‫‪426837‬‬ ‫‪27319‬‬ ‫‪126192‬‬ ‫عواید‬
‫‪6.8%‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪6090‬‬ ‫‪39912‬‬ ‫‪98996‬‬ ‫‪5178‬‬ ‫‪37356‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫ع‬ ‫ک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-10.9%‬‬ ‫‪-13.0%‬‬ ‫‪778‬‬ ‫‪4950‬‬ ‫‪13383‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪5555‬‬
‫ه‬ ‫ک ش‬ ‫‪10.4%‬‬ ‫‪28.5%‬‬ ‫‪1412‬‬ ‫‪9512‬‬ ‫‪21545‬‬ ‫‪1099‬‬ ‫‪8616‬‬ ‫ف‬
‫ک ش‬ ‫‪7.6%‬‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪451‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪420‬‬ ‫ال‬
‫‪8.2%‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪923‬‬ ‫‪8305‬‬ ‫‪26374‬‬ ‫‪839‬‬ ‫‪7673‬‬ ‫ال‬
‫ه‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫‪21.6%‬‬ ‫‪2472‬‬ ‫‪14592‬‬ ‫‪30819‬‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪12393‬‬ ‫ال‬
‫ک‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-22.2%‬‬ ‫‪75.9%‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫‪5975‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪2700‬‬
‫ه‬ ‫ک ش‬ ‫‪21.9%‬‬ ‫‪-6.8%‬‬ ‫‪18891‬‬ ‫‪95582‬‬ ‫‪302914‬‬ ‫‪20268‬‬ ‫‪78441‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫‪21.9%‬‬ ‫‪-6.8%‬‬ ‫‪18891‬‬ ‫‪95582‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20268‬‬ ‫‪78441‬‬ ‫ک‬
‫ک‬ ‫ف‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ه‬
‫ص‬ ‫‪26.2%‬‬ ‫‪52.1%‬‬ ‫‪2314‬‬ ‫‪10568‬‬ ‫‪19756‬‬ ‫‪1522‬‬ ‫‪8376‬‬ ‫سایر عواید‬
‫‪-2.2%‬‬ ‫‪-17.9%‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪1781‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪869‬‬
‫‪15.1%‬‬ ‫‪-45.2%‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪1700‬‬ ‫‪3689‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪1477‬‬ ‫ش‬
‫‪13.6%‬‬ ‫‪13.7%‬‬ ‫‪1055‬‬ ‫‪6122‬‬ ‫‪12519‬‬ ‫‪928‬‬ ‫‪5391‬‬
‫ع‬ ‫‪-11.9%‬‬ ‫‪-35.0%‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪1238‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ص ع‬
‫ک‬ ‫‪784.9%‬‬ ‫‪2796.6%‬‬ ‫‪913‬‬ ‫‪1479‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪167‬‬
‫‪-1.5%‬‬ ‫‪-21.3%‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫اعانه های اجتماعی‬
‫ص‬ ‫ه‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪-2.1%‬‬ ‫‪-11.5%‬‬ ‫‪19054‬‬ ‫‪107499‬‬ ‫‪317425‬‬ ‫‪21520‬‬ ‫‪109753‬‬ ‫مصارف‬
‫‪-2.5%‬‬ ‫‪-15.9%‬‬ ‫‪11103‬‬ ‫‪68696‬‬ ‫‪160053‬‬ ‫‪13203‬‬ ‫‪70457‬‬ ‫مزد کارمندان‬
‫ه‬
‫‪1.2%‬‬ ‫‪-10.1%‬‬ ‫‪5834‬‬ ‫‪29975‬‬ ‫‪156764‬‬ ‫‪6490‬‬ ‫‪29619‬‬ ‫استفاده اجناس و خدمات‬
‫ک‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصرف سرمایه ثابت‬
‫‪180.8%‬‬ ‫‪76.7%‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪375‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪134‬‬ ‫مفاد‬
‫‪-23.0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪347‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫سبسایدی ها‬
‫‪-65.8%‬‬ ‫‪-96.2%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪287‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫‪-9.1%‬‬ ‫‪25.6%‬‬ ‫‪1982‬‬ ‫‪8009‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1579‬‬ ‫‪8806‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سایر مصارف‬

‫‪146.7%‬‬ ‫‪46.9%‬‬ ‫‪8519‬‬ ‫‪40552‬‬ ‫‪109412‬‬ ‫‪5799‬‬ ‫‪16439‬‬ ‫بیالنس عادی خالص‬

‫‪-9.4%‬‬ ‫‪-32.1%‬‬ ‫‪5206‬‬ ‫‪19973‬‬ ‫‪103912‬‬ ‫‪7664‬‬ ‫‪22050‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالیاتی‬
‫‪-8.7%‬‬ ‫‪-32.0%‬‬ ‫‪5198‬‬ ‫‪19824‬‬ ‫‪7647‬‬ ‫‪21722‬‬ ‫دارایی های ثابت‬
‫‪-8.7%‬‬ ‫‪-32.0%‬‬ ‫‪5199‬‬ ‫‪19841‬‬ ‫‪7649‬‬ ‫‪21743‬‬ ‫ک‬
‫‪-18.1%‬‬ ‫‪-73.7%‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-17‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-21‬‬ ‫)‪(-‬‬ ‫ش‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تغییر در موجودی ها‬
‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اقالم بهادار‬
‫‪-54.3%‬‬ ‫‪-54.1%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪328‬‬ ‫دارایی های غیر تولیدی‬

‫‪-466.7%‬‬ ‫‪-277.6%‬‬ ‫‪3312‬‬ ‫‪20578‬‬ ‫‪5499‬‬ ‫‪-1865‬‬ ‫‪-5611‬‬ ‫قرض دهی‪/‬قرض گیری خالص‬

‫‪-466.7%‬‬ ‫‪-277.6%‬‬ ‫‪-3312‬‬ ‫‪-20578‬‬ ‫‪-5499‬‬ ‫‪1865‬‬ ‫‪5611‬‬ ‫معامالت در دارایی های مالی‬
‫‪-677.9%‬‬ ‫‪-426.2%‬‬ ‫‪-3556.1‬‬ ‫‪-19628.1‬‬ ‫‪1090.0‬‬ ‫‪3396.4‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬
‫‪-677.9%‬‬ ‫‪-426.2%‬‬ ‫‪-3556.1‬‬ ‫‪-19628.1‬‬ ‫‪1090.0‬‬ ‫‪3396.4‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬
‫‪-142.9%‬‬ ‫‪-68.6%‬‬ ‫‪243.7‬‬ ‫‪-950.4‬‬ ‫‪775.2‬‬ ‫‪2214.7‬‬ ‫مجموع قروض گرفته شده خالص‬
‫‪-184.2%‬‬ ‫‪-72.3%‬‬ ‫‪207.9‬‬ ‫‪-1084.2‬‬ ‫‪751.4‬‬ ‫‪1287.8‬‬
‫‪-85.6%‬‬ ‫‪51.0%‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪133.8‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪926.9‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تفاوت‬
‫سال به سال‬ ‫تفاوت‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬

‫ک‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫صف‬
‫ش‬ ‫ماه‬ ‫از شروع سال تا کنون‬ ‫از هدف‬ ‫هدف ‪ -‬از شروع سال تا کنون‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪6‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬

‫‪0.9%‬‬ ‫‪17.3%‬‬ ‫‪-14.4%‬‬ ‫‪32219.3‬‬ ‫‪426836.8‬‬ ‫‪27572.1‬‬ ‫‪27318.8‬‬ ‫‪148050.9‬‬ ‫‪126192.4‬‬ ‫مجموع عواید‬
‫‪23.1%‬‬ ‫‪9.9%‬‬ ‫‪-8.6%‬‬ ‫‪9500.7‬‬ ‫‪123922.8‬‬ ‫‪8681.1‬‬ ‫‪7051.2‬‬ ‫‪52469.2‬‬ ‫‪47751.7‬‬ ‫عواید داخلی‬
‫‪-‬‬
‫ش‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪-19.8%‬‬ ‫‪7589.7‬‬ ‫‪98995.9‬‬ ‫‪6090.0‬‬ ‫‪5177.6‬‬ ‫‪39911.6‬‬ ‫‪37355.7‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫‪-13.0%‬‬ ‫‪-10.9%‬‬ ‫‪-24.1%‬‬ ‫‪1026.0‬‬ ‫‪13382.8‬‬ ‫‪778.3‬‬ ‫‪894.8‬‬ ‫‪4949.8‬‬ ‫‪5555.1‬‬ ‫مالیات ثابت‬
‫ص ع‬ ‫ص‬ ‫ک ش‬ ‫‪-‬‬
‫‪28.5%‬‬ ‫‪10.4%‬‬ ‫‪-14.5%‬‬ ‫‪1651.7‬‬ ‫‪21544.6‬‬ ‫‪1411.7‬‬ ‫‪1098.9‬‬ ‫‪9512.4‬‬ ‫‪8615.5‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬
‫ف‬ ‫ک‬ ‫ک ک ش‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪10.9%‬‬ ‫‪7.6%‬‬ ‫‪11.5%‬‬ ‫‪69.1‬‬ ‫‪901.5‬‬ ‫‪77.1‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪451.3‬‬ ‫‪419.5‬‬ ‫مالیات بر جایدات ها‬
‫‪10.0%‬‬ ‫‪8.2%‬‬ ‫‪-54.4%‬‬ ‫‪2022.0‬‬ ‫‪26373.6‬‬ ‫‪922.8‬‬ ‫‪838.7‬‬ ‫‪8305.2‬‬ ‫‪7673.1‬‬ ‫مالیات بر فروشات‬
‫‪75.9%‬‬ ‫‪-22.2%‬‬ ‫‪-6.5%‬‬ ‫‪458.1‬‬ ‫‪5974.7‬‬ ‫‪428.2‬‬ ‫‪243.4‬‬ ‫‪2100.7‬‬ ‫‪2699.7‬‬ ‫سایری مالیات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫جریمه های مالیاتی‬
‫ک ک که‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫‪21.6%‬‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪2362.8‬‬ ‫‪30818.7‬‬ ‫‪2471.8‬‬ ‫‪2032.3‬‬ ‫‪14592.2‬‬ ‫‪12392.7‬‬ ‫مالیات بر عوارض گمرکی و واردات‬
‫ک‬
‫‪38.3%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪35.6%‬‬ ‫‪1911.1‬‬ ‫‪24926.9‬‬ ‫‪2591.1‬‬ ‫‪1873.7‬‬ ‫‪12557.6‬‬ ‫‪10396.0‬‬ ‫عواید غیر مالیاتی‬
‫ش‬
‫‪-17.9%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪-32.6%‬‬ ‫‪136.6‬‬ ‫‪1781.1‬‬ ‫‪92.1‬‬ ‫‪112.1‬‬ ‫‪850.2‬‬ ‫‪869.2‬‬ ‫عایدات از جایداد های اصلی‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪-45.2%‬‬ ‫‪15.1%‬‬ ‫‪-28.0%‬‬ ‫‪282.8‬‬ ‫‪3688.6‬‬ ‫‪203.6‬‬ ‫‪371.5‬‬ ‫‪1700.1‬‬ ‫‪1476.7‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬
‫ص‬ ‫ه‬ ‫‪22.6%‬‬ ‫‪13.0%‬‬ ‫‪12.2%‬‬ ‫‪894.8‬‬ ‫‪11671.3‬‬ ‫‪1004.1‬‬ ‫‪819.2‬‬ ‫‪5699.0‬‬ ‫‪5041.3‬‬ ‫فیس های اداری‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-87.6%‬‬ ‫‪-43.1%‬‬ ‫‪-84.4%‬‬ ‫‪35.8‬‬ ‫‪466.7‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪104.8‬‬ ‫‪184.1‬‬ ‫رویالتی ها‬
‫‪-53.6%‬‬ ‫‪21.1%‬‬ ‫‪-22.3%‬‬ ‫‪65.0‬‬ ‫‪847.3‬‬ ‫‪50.4‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪423.1‬‬ ‫‪349.3‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬
‫‪35.3%‬‬ ‫‪8.1%‬‬ ‫‪-23.1%‬‬ ‫‪59.1‬‬ ‫‪771.2‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪311.4‬‬ ‫‪288.2‬‬ ‫صنایع استخراجی‬
‫‪2796.6%‬‬ ‫‪784.9%‬‬ ‫‪2146.5%‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪529.9‬‬ ‫‪912.6‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪1479.3‬‬ ‫‪167.2‬‬ ‫عواید متفرقه‬
‫‪-21.3%‬‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪-30.1%‬‬ ‫‪396.4‬‬ ‫‪5170.9‬‬ ‫‪277.1‬‬ ‫‪352.1‬‬ ‫‪1989.7‬‬ ‫‪2020.1‬‬ ‫اعانه های اجتماعی‬

‫‪-6.8%‬‬ ‫‪21.9%‬‬ ‫‪-0.2‬‬ ‫‪22718.6‬‬ ‫‪302914.0‬‬ ‫‪18891.0‬‬ ‫‪20267.6‬‬ ‫‪95581.6‬‬ ‫‪78440.7‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫‪-6.8%‬‬ ‫‪21.9%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪18891.0‬‬ ‫‪20267.6‬‬ ‫‪95581.6‬‬ ‫‪78440.7‬‬ ‫کشور های خارجی‬
‫‪9.8%‬‬ ‫‪51.1%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪11561.9‬‬ ‫‪10526.3‬‬ ‫‪73984.2‬‬ ‫‪48949.4‬‬ ‫کشور های خارجی‪ -‬عادی‬
‫‪-24.8%‬‬ ‫‪-26.8%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪7329.1‬‬ ‫‪9741.3‬‬ ‫‪21597.4‬‬ ‫‪29491.3‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‪-‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‪ -‬انکشافی‬
‫منبع‪ :‬وزات مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی‪ ،‬آفمیس‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫سال‬
‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ماه‬

‫‪24668.9‬‬ ‫‪24551.8‬‬ ‫‪28989.8‬‬ ‫‪10327.6‬‬ ‫‪31940.7‬‬ ‫‪27318.8‬‬ ‫‪24657.9‬‬ ‫‪18790.8‬‬ ‫‪34865.8‬‬ ‫‪12541.6‬‬ ‫‪8017.5‬‬ ‫مجموع عواید‬
‫‪9168.4‬‬ ‫‪10290.8‬‬ ‫‪8893.0‬‬ ‫‪7514.3‬‬ ‫‪7921.7‬‬ ‫‪7051.2‬‬ ‫‪8513.2‬‬ ‫‪8788.6‬‬ ‫‪9698.6‬‬ ‫‪6920.1‬‬ ‫‪6780.0‬‬ ‫عواید داخلی‬

‫‪7030.5‬‬ ‫‪7887.1‬‬ ‫‪6949.7‬‬ ‫‪5608.7‬‬ ‫‪6345.6‬‬ ‫‪5177.6‬‬ ‫‪6438.8‬‬ ‫‪6890.9‬‬ ‫‪7679.5‬‬ ‫‪5407.4‬‬ ‫‪5761.6‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫‪930.6‬‬ ‫‪834.3‬‬ ‫‪888.1‬‬ ‫‪792.9‬‬ ‫‪725.5‬‬ ‫‪894.8‬‬ ‫‪1115.0‬‬ ‫‪885.1‬‬ ‫‪877.4‬‬ ‫‪877.3‬‬ ‫‪905.5‬‬ ‫مالیات ثابت‬
‫‪1794.2‬‬ ‫‪1820.7‬‬ ‫‪1888.4‬‬ ‫‪1408.2‬‬ ‫‪1189.3‬‬ ‫‪1098.9‬‬ ‫‪1486.0‬‬ ‫‪1324.9‬‬ ‫‪2154.2‬‬ ‫‪1605.2‬‬ ‫‪946.4‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬
‫‪76.3‬‬ ‫‪65.3‬‬ ‫‪94.7‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪73.6‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪74.6‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫مالیات بر دارایی‬
‫‪1107.6‬‬ ‫‪2182.5‬‬ ‫‪1167.8‬‬ ‫‪875.6‬‬ ‫‪2048.9‬‬ ‫‪838.7‬‬ ‫‪1036.3‬‬ ‫‪2094.3‬‬ ‫‪1462.8‬‬ ‫‪746.2‬‬ ‫‪1494.7‬‬ ‫مالیات بر فروشات‬
‫‪428.8‬‬ ‫‪443.4‬‬ ‫‪454.9‬‬ ‫‪156.1‬‬ ‫‪189.3‬‬ ‫‪243.4‬‬ ‫‪255.8‬‬ ‫‪733.8‬‬ ‫‪1112.5‬‬ ‫‪210.7‬‬ ‫‪143.4‬‬ ‫سایر مالیات‬
‫جریمه های مالیاتی‬
‫‪2693.2‬‬ ‫‪2540.8‬‬ ‫‪2455.9‬‬ ‫‪2311.4‬‬ ‫‪2119.1‬‬ ‫‪2032.3‬‬ ‫‪2468.3‬‬ ‫‪1802.1‬‬ ‫‪1998.1‬‬ ‫‪1885.2‬‬ ‫‪2206.9‬‬ ‫عوارض گمرکی‪ ،‬مالیات بر واردات‬

‫‪2137.8‬‬ ‫‪2403.7‬‬ ‫‪1943.3‬‬ ‫‪1905.7‬‬ ‫‪1576.0‬‬ ‫‪1873.7‬‬ ‫‪2074.5‬‬ ‫‪1897.6‬‬ ‫‪2019.1‬‬ ‫‪1512.7‬‬ ‫‪1018.4‬‬ ‫عواید غیر مالیاتی‬
‫‪88.6‬‬ ‫‪369.2‬‬ ‫‪88.6‬‬ ‫‪115.2‬‬ ‫‪96.6‬‬ ‫‪112.1‬‬ ‫‪337.6‬‬ ‫‪114.4‬‬ ‫‪82.7‬‬ ‫‪98.8‬‬ ‫‪123.6‬‬ ‫عاید دارایی های عمده‬
‫‪238.1‬‬ ‫‪293.8‬‬ ‫‪253.5‬‬ ‫‪187.9‬‬ ‫‪523.1‬‬ ‫‪371.5‬‬ ‫‪196.8‬‬ ‫‪173.9‬‬ ‫‪200.7‬‬ ‫‪285.7‬‬ ‫‪248.1‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬
‫‪1167.2‬‬ ‫‪1030.1‬‬ ‫‪851.0‬‬ ‫‪945.4‬‬ ‫‪701.2‬‬ ‫‪819.2‬‬ ‫‪977.9‬‬ ‫‪820.5‬‬ ‫‪1115.1‬‬ ‫‪529.1‬‬ ‫‪779.6‬‬ ‫فیس اداری‬
‫‪7.5‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫رویالتی ها‬
‫‪54.6‬‬ ‫‪104.5‬‬ ‫‪80.1‬‬ ‫‪104.1‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪102.8‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬
‫‪83.4‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪119.3‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪49.9‬‬ ‫‪146.0‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫صنعت استخراج‬
‫‪104.2‬‬ ‫‪143.4‬‬ ‫‪92.1‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪155.2‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪135.2‬‬ ‫‪286.0‬‬ ‫‪-138.9‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪-186.3‬‬ ‫عواید متفرقه‬
‫‪394.3‬‬ ‫‪429.4‬‬ ‫‪543.2‬‬ ‫‪340.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪352.1‬‬ ‫‪320.1‬‬ ‫‪377.5‬‬ ‫‪555.2‬‬ ‫‪410.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫سهمیه های اجتماعی‬

‫‪15500.5‬‬ ‫‪14261.0‬‬ ‫‪20096.8‬‬ ‫‪2813.3‬‬ ‫‪24019.0‬‬ ‫‪20267.6‬‬ ‫‪16144.7‬‬ ‫‪10002.2‬‬ ‫‪25167.2‬‬ ‫‪5621.5‬‬ ‫‪1237.5‬‬ ‫کمکهای بالعوض‬
‫‪15500.5‬‬ ‫‪14261.0‬‬ ‫‪20096.8‬‬ ‫‪2813.3‬‬ ‫‪24019.0‬‬ ‫‪20267.6‬‬ ‫‪16144.7‬‬ ‫‪10002.2‬‬ ‫‪25167.2‬‬ ‫‪5621.5‬‬ ‫‪1237.5‬‬ ‫کشورهای خارجی‬
‫‪13400.8‬‬ ‫‪10273.8‬‬ ‫‪15993.4‬‬ ‫‪571.3‬‬ ‫‪22183.0‬‬ ‫‪10526.3‬‬ ‫‪11086.3‬‬ ‫‪6374.5‬‬ ‫‪18130.9‬‬ ‫‪2831.4‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪2099.7‬‬ ‫‪3987.2‬‬ ‫‪4103.4‬‬ ‫‪2242.1‬‬ ‫‪1836.0‬‬ ‫‪9741.3‬‬ ‫‪5058.4‬‬ ‫‪3627.7‬‬ ‫‪7036.3‬‬ ‫‪2790.1‬‬ ‫‪1237.5‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫مؤسسات بین المللی‬
‫مؤسسات بین المللی ‪ -‬عادی‬
‫مؤسسات بین المللی ‪ -‬انکشافی‬
‫سایر واحدهای حکومتی‬
‫سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬عادی‬
‫سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬انکشافی‬

‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی اداره امور مالی‬
‫فیصد رشد ماهانه‬ ‫‪YTD %‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ال‬ ‫ع‬ ‫صف‬ ‫ماه به ماه سال به سال‬ ‫هدف‬ ‫هدف‬ ‫ماه ‪6‬‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬
‫ش‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪12.2%‬‬ ‫‪-0.2%‬‬ ‫‪53.6%‬‬ ‫‪2663.3‬‬ ‫‪234.3‬‬ ‫‪208.8‬‬ ‫‪234.8‬‬ ‫‪1428.4‬‬ ‫‪1272.6‬‬ ‫کابل‬
‫‪351.5%‬‬ ‫‪-2.0%‬‬ ‫‪75.4%‬‬ ‫‪126.2‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪95.2‬‬ ‫‪52.2‬‬ ‫کاپیسا‬
‫‪38.6%‬‬ ‫‪-3.2%‬‬ ‫‪42.1%‬‬ ‫‪235.2‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪99.1‬‬ ‫‪96.2‬‬ ‫پروان‬
‫‪:‬‬
‫‪21.7%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪48.2%‬‬ ‫‪185.0‬‬ ‫‪16.8‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪89.1‬‬ ‫‪62.0‬‬ ‫وردگ‬
‫‪45.0%‬‬ ‫‪-31.5%‬‬ ‫‪52.9%‬‬ ‫‪149.4‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪79.0‬‬ ‫‪50.1‬‬ ‫لوگر‬
‫ع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26.1%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪51.0%‬‬ ‫‪12561.6‬‬ ‫‪1160.9‬‬ ‫‪920.5‬‬ ‫‪1129.9‬‬ ‫‪6402.9‬‬ ‫‪5302.7‬‬ ‫ننگرهار‬
‫ک‬ ‫‪-31.6%‬‬ ‫‪-47.7%‬‬ ‫‪55.4%‬‬ ‫‪155.4‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪86.1‬‬ ‫‪62.3‬‬ ‫لغمان‬
‫‪-14.1%‬‬ ‫‪-28.4%‬‬ ‫‪74.7%‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪60.5‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫پنجشیر‬
‫‪113.9% -19.5%‬‬ ‫‪47.3%‬‬ ‫‪307.0‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪145.2‬‬ ‫‪115.2‬‬ ‫بغالن‬
‫‪:‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪-0.9%‬‬ ‫‪43.0%‬‬ ‫‪110.0‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪47.3‬‬ ‫‪57.4‬‬ ‫بامیان‬
‫‪19.2%‬‬ ‫‪-12.3%‬‬ ‫‪62.6%‬‬ ‫‪310.2‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪37.7‬‬ ‫‪194.3‬‬ ‫‪122.6‬‬ ‫غزنی‬
‫ال‬ ‫ال‬
‫ک‬ ‫‪218.8% -30.7%‬‬ ‫‪161.1%‬‬ ‫‪169.5‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪273.1‬‬ ‫‪58.8‬‬ ‫پکتیکا‬
‫‪66.5%‬‬ ‫‪-19.3%‬‬ ‫‪90.4%‬‬ ‫‪742.1‬‬ ‫‪109.0‬‬ ‫‪65.5‬‬ ‫‪135.2‬‬ ‫‪670.9‬‬ ‫‪463.3‬‬ ‫پکتیا‬
‫‪26.1%‬‬ ‫‪-4.4%‬‬ ‫‪26.3%‬‬ ‫‪1306.1‬‬ ‫‪71.8‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪75.1‬‬ ‫‪343.9‬‬ ‫‪326.5‬‬ ‫خوست‬
‫‪-16.8%‬‬ ‫‪-25.9%‬‬ ‫‪28.3%‬‬ ‫‪368.4‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪104.4‬‬ ‫‪82.4‬‬ ‫کنر‬
‫‪-100.0% -100.0%‬‬ ‫‪32.8%‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫نورستان‬
‫‪36.1%‬‬ ‫‪-7.4%‬‬ ‫‪39.4%‬‬ ‫‪311.5‬‬ ‫‪17.3‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪122.8‬‬ ‫‪100.3‬‬ ‫بدخشان‬
‫‪148.0%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪58.4%‬‬ ‫‪328.7‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪192.1‬‬ ‫‪117.7‬‬ ‫تخار‬
‫‪-100.0% -100.0%‬‬ ‫‪23.9%‬‬ ‫‪1386.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪74.3‬‬ ‫‪92.6‬‬ ‫‪331.0‬‬ ‫‪397.5‬‬ ‫کندز‬
‫‪124.7% -13.9%‬‬ ‫‪58.1%‬‬ ‫‪118.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫‪55.1‬‬ ‫سمنگان‬
‫‪17.0%‬‬ ‫‪-14.1%‬‬ ‫‪36.2%‬‬ ‫‪10291.3‬‬ ‫‪573.9‬‬ ‫‪490.5‬‬ ‫‪667.8‬‬ ‫‪3727.5‬‬ ‫‪3594.6‬‬ ‫بلخ‬
‫‪-48.6%‬‬ ‫‪-57.7%‬‬ ‫‪57.4%‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪46.8‬‬ ‫سرپل‬
‫‪117.6%‬‬ ‫‪65.3%‬‬ ‫‪37.5%‬‬ ‫‪153.6‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫غور‬
‫‪16.0%‬‬ ‫‪-11.5%‬‬ ‫‪43.4%‬‬ ‫‪73.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪32.1‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫دایکندی‬
‫‪18.0%‬‬ ‫‪-18.8%‬‬ ‫‪53.1%‬‬ ‫‪74.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫ارزگان‬
‫‪-6.9%‬‬ ‫‪25.7%‬‬ ‫‪29.5%‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫زابل‬
‫‪100.3%‬‬ ‫‪-2.3%‬‬ ‫‪77.6%‬‬ ‫‪3073.6‬‬ ‫‪453.8‬‬ ‫‪226.5‬‬ ‫‪464.7‬‬ ‫‪2386.1‬‬ ‫‪1506.0‬‬ ‫کندهار‬
‫‪187.6% -19.8%‬‬ ‫‪47.7%‬‬ ‫‪257.6‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪123.0‬‬ ‫‪87.6‬‬ ‫جوزجان‬
‫‪-61.3%‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪19.7%‬‬ ‫‪4663.7‬‬ ‫‪109.5‬‬ ‫‪282.9‬‬ ‫‪95.2‬‬ ‫‪919.2‬‬ ‫‪1904.4‬‬ ‫فاریاب‬
‫‪-55.5%‬‬ ‫‪-76.2%‬‬ ‫‪39.1%‬‬ ‫‪666.9‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪81.9‬‬ ‫‪260.9‬‬ ‫‪246.8‬‬ ‫هلمند‬
‫‪0.1%‬‬ ‫‪126.7%‬‬ ‫‪45.2%‬‬ ‫‪93.7‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪42.1‬‬ ‫بادغیس‬
‫‪14.6%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪38.3%‬‬ ‫‪20030.1‬‬ ‫‪1282.9‬‬ ‫‪1119.8‬‬ ‫‪1226.2‬‬ ‫‪7670.3‬‬ ‫‪6303.7‬‬ ‫هرات‬
‫‪124.6% -12.9%‬‬ ‫‪86.3%‬‬ ‫‪2152.1‬‬ ‫‪429.0‬‬ ‫‪191.0‬‬ ‫‪492.6‬‬ ‫‪1858.1‬‬ ‫‪1277.2‬‬ ‫فراه‬
‫‪27.5%‬‬ ‫‪-3.4%‬‬ ‫‪64.5%‬‬ ‫‪5745.9‬‬ ‫‪695.3‬‬ ‫‪545.2‬‬ ‫‪719.5‬‬ ‫‪3703.8‬‬ ‫‪3112.5‬‬ ‫نیمروز‬
‫‪23.6%‬‬ ‫‪-4.5%‬‬ ‫‪37.8%‬‬ ‫‪54780.7‬‬ ‫‪3225.5‬‬ ‫‪2608.7‬‬ ‫‪3378.1‬‬ ‫‪20713.4 20679.7‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تادیات برون مرزی‬
‫‪23.1%‬‬ ‫‪-5.3%‬‬ ‫‪42.3%‬‬ ‫‪123922.8‬‬ ‫‪8681.1‬‬ ‫‪7051.2‬‬ ‫‪9168.4‬‬ ‫‪52469.2 47751.7‬‬ ‫مجموع‬
‫‪:‬‬ ‫فیصدی از شروع سال تااکنون‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬
‫ک‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫صف‬ ‫بودجه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪6‬‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ک‬ ‫‪28.7%‬‬ ‫‪443898.0‬‬ ‫‪24260.3 29186.1‬‬ ‫‪27674.6‬‬ ‫‪127489.7‬‬ ‫‪131824.6‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫‪7712.8‬‬ ‫ط ‪o/w‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪24259.7‬‬ ‫‪29184.1‬‬ ‫‪27671.3‬‬ ‫‪127472.4‬‬ ‫‪131803.4‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬
‫ش‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬
‫ک‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ک ش‬ ‫‪42.9%‬‬ ‫‪160052.8‬‬ ‫‪11103.4‬‬ ‫‪13202.9 12168.4‬‬ ‫‪68695.8‬‬ ‫‪70457.4‬‬ ‫حقوق و معاشات کارمندان‬
‫ص‬ ‫‪42.9%‬‬ ‫‪160052.8‬‬ ‫‪11103.43‬‬ ‫‪13202.87 12613.77‬‬ ‫‪68695.8‬‬ ‫‪70457.42598‬‬
‫‪10558.4‬‬ ‫‪12681.7 11664.2‬‬ ‫‪65847.7‬‬ ‫‪67699.9‬‬ ‫مزد و معاشات‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9358.9‬‬ ‫‪11109.4 9958.6‬‬ ‫‪58075.9‬‬ ‫‪58596.7‬‬ ‫مزد و معاشات نقدی‬
‫ش‬ ‫ه‬ ‫ک ش‬ ‫‪1156.2‬‬ ‫‪1572.3‬‬ ‫‪1687.6‬‬ ‫‪7535.4‬‬ ‫‪9102.7‬‬ ‫مزد و معاشات جنسی‬
‫‪43.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪236.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫پیش پرداخت مزد و معاشات‬
‫‪:‬‬ ‫‪132.6‬‬ ‫‪120.9‬‬ ‫‪136.7‬‬ ‫‪624.5‬‬ ‫‪555.7‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫‪132.6‬‬ ‫‪120.9‬‬ ‫‪136.7‬‬ ‫‪624.5‬‬ ‫‪555.7‬‬ ‫مزایای اجتماعی نقدی‬
‫ف‬ ‫ص‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی جنسی‬
‫‪-21.1‬‬ ‫‪-30.2‬‬ ‫‪-27.5‬‬ ‫‪-131.4‬‬ ‫‪-130.0‬‬ ‫برگشت معاشات‬
‫‪433.6‬‬ ‫‪430.5‬‬ ‫‪395.0‬‬ ‫‪2355.0‬‬ ‫‪2331.8‬‬ ‫سایر حقوق و امتیازات‬
‫ک‬

‫ص‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫‪19.1%‬‬ ‫‪156763.8‬‬ ‫‪5834.1‬‬ ‫‪6489.5‬‬ ‫‪8198.9‬‬ ‫‪29974.8‬‬ ‫‪29619.3‬‬ ‫استفاده از اجناس و خدمات‬
‫ه‬ ‫ک‬ ‫‪15.7%‬‬ ‫‪97886.8‬‬ ‫‪3489.6‬‬ ‫‪4086.5‬‬ ‫‪3736.3‬‬ ‫‪15402.7‬‬ ‫‪13400.6‬‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪203.9‬‬ ‫‪221.5‬‬ ‫‪201.2‬‬ ‫‪937.4‬‬ ‫‪1045.7‬‬ ‫سفر‬
‫ک‬ ‫‪388.3‬‬ ‫‪432.0‬‬ ‫‪412.5‬‬ ‫‪1366.8‬‬ ‫‪1368.3‬‬ ‫ارتباطات‬
‫‪1435.1‬‬ ‫‪2057.9‬‬ ‫‪3682.7‬‬ ‫‪10648.1‬‬ ‫‪12637.9‬‬ ‫خدمات قراردادی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫ص‬
‫‪383.5‬‬ ‫‪945.9‬‬ ‫‪583.8‬‬ ‫‪1619.0‬‬ ‫‪3788.2‬‬ ‫ترمیمات و حفظ و مراقبت‬
‫ص‬
‫‪265.2‬‬ ‫‪593.5‬‬ ‫‪486.8‬‬ ‫‪1443.9‬‬ ‫‪1736.8‬‬ ‫تسهیالت‬
‫‪1407.9‬‬ ‫‪396.6‬‬ ‫‪1479.2‬‬ ‫‪7500.5‬‬ ‫‪2146.8‬‬ ‫روغنیات‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪1750.2‬‬ ‫‪1842.2‬‬ ‫‪1352.7‬‬ ‫‪6459.1‬‬ ‫‪6895.6‬‬ ‫استفاده های دیگر از اجناس و خدمات‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪300.8‬‬ ‫‪859.0‬‬ ‫‪352.9‬‬ ‫‪1351.8‬‬ ‫‪1952.2‬‬ ‫ابزار و مواد (< ‪)50,000‬‬
‫ک‬ ‫‪625.5‬‬ ‫‪667.7‬‬ ‫‪242.1‬‬ ‫‪1518.8‬‬ ‫‪2139.0‬‬ ‫مصارف دیگر‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ه ک‬
‫‪823.8‬‬ ‫‪315.5‬‬ ‫‪757.8‬‬ ‫‪3588.6‬‬ ‫‪2804.4‬‬ ‫پیش پرداختها و مصارف برگشتی‬
‫ک‬ ‫ف‬ ‫ص‬
‫ش‬ ‫‪61.7%‬‬ ‫‪608.4‬‬ ‫‪122.3‬‬ ‫‪69.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪375.2‬‬ ‫‪133.6‬‬ ‫مفاد‬
‫‪122.3‬‬ ‫‪69.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪375.2‬‬ ‫‪133.6‬‬ ‫به غیر اتباع‬
‫ص‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ه‬
‫‪56.9%‬‬ ‫‪14847.8‬‬ ‫‪1993.7‬‬ ‫‪1758.3‬‬ ‫‪4549.8‬‬ ‫‪8453.3‬‬ ‫‪9543.1‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪245.0‬‬ ‫‪346.7‬‬ ‫‪450.0‬‬ ‫سب ساییدیها‬
‫ه‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪179.8‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪286.8‬‬ ‫کمکهای بالعوض به واحدهای اداری و سایر مؤسسات‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬عادی‬
‫صف‬ ‫ف ک‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪179.8‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪286.8‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬عادی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ط‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬انکشافی‬
‫ش‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪1981.9‬‬ ‫‪1578.5‬‬ ‫‪4273.7‬‬ ‫‪7858.5‬‬ ‫‪8794.3‬‬ ‫تامینات اجتماعی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫سایر انتقاالت اجتماعی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مساعدتهای اجتماعی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫پیش پرداخت سب ساییدیها‪ ،‬کمکهای بالعوض‬

‫‪19.2%‬‬ ‫‪103912.3‬‬ ‫‪5206.7‬‬ ‫‪7666.2‬‬ ‫‪2757.6‬‬ ‫‪19990.5‬‬ ‫‪22071.2‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪6.9%‬‬ ‫‪17436.9‬‬ ‫‪601.2‬‬ ‫‪1535.7‬‬ ‫‪731.3‬‬ ‫‪1207.3‬‬ ‫‪2708.5‬‬
‫‪5206.2‬‬ ‫‪7664.1‬‬ ‫‪2754.2‬‬ ‫‪19973.2‬‬ ‫‪22050.0‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪-0.5‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪-3.4‬‬ ‫‪-17.4‬‬ ‫‪-21.2‬‬ ‫فروش زمین و ساختمانها‬
‫‪4596.7‬‬ ‫‪2718.5‬‬ ‫‪3092.2‬‬ ‫‪13602.1‬‬ ‫‪9482.2‬‬ ‫ساختمانها و ساختارها‬
‫‪463.6‬‬ ‫‪358.0‬‬ ‫‪441.4‬‬ ‫‪3202.8‬‬ ‫‪1998.4‬‬ ‫ماشین االت‪/‬تجهیزات (>‪)50,000‬‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫اسناد بهادار‬
‫‪7.8‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪134.4‬‬ ‫‪149.6‬‬ ‫‪327.5‬‬ ‫زمین‬
‫‪138.6‬‬ ‫‪4572.4‬‬ ‫‪-910.4‬‬ ‫‪3036.0‬‬ ‫‪10262.7‬‬ ‫پیش پرداختهای عمده‬

‫اقالم قابل یادداشت‪:‬‬
‫‪7712.8‬‬ ‫وجوه احتیاطی‬

‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی ادارۀ امور مالی‬
‫‪:‬‬ ‫فیصدی رشد ماهانه‬ ‫‪% YTD‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫صف‬ ‫سال به سال‬ ‫ماه به ماه‬ ‫بودجه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪6‬‬ ‫ماه ‪5‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-16%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪32.5%‬‬ ‫‪289669.4‬‬ ‫‪17310.3 20652.6‬‬ ‫‪19646.1‬‬ ‫‪94134.4 96243.2‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫‪-16%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪17309.8 20650.5‬‬ ‫‪19643.5‬‬ ‫‪94117.0 96222.0‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬

‫‪-16%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪42.9%‬‬ ‫‪160052.8‬‬ ‫‪11103.4‬‬ ‫‪13202.9‬‬ ‫‪12613.8‬‬ ‫‪68695.8‬‬ ‫‪70457.4‬‬ ‫حقوق و معاشات‬
‫ک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪10558.4‬‬ ‫‪12681.7‬‬ ‫‪12044.2‬‬ ‫‪65847.7‬‬ ‫‪67699.9‬‬ ‫مزد و معاشات‬
‫ص‬ ‫‪-16%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪9358.9‬‬ ‫‪11109.4‬‬ ‫‪9447.3‬‬ ‫‪58075.9‬‬ ‫‪58596.7‬‬ ‫مزد و معاشات نقدی‬
‫‪-26%‬‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪1156.2‬‬ ‫‪1572.3‬‬ ‫‪2596.5‬‬ ‫‪7535.4‬‬ ‫‪9102.7‬‬ ‫مزد و معاشات جنسی‬
‫‪ 73‬ص ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪ -‬ص‬ ‫‪86331%‬‬ ‫‪11394%‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪236.4‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫پیش پرداخت مزد و معاشات‬
‫‪ 73‬ص‬ ‫ک ش‬ ‫ک‬
‫‪10%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪132.6‬‬ ‫‪120.9‬‬ ‫‪114.7‬‬ ‫‪624.5‬‬ ‫‪555.7‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫‪10%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪132.6‬‬ ‫‪120.9‬‬ ‫‪114.7‬‬ ‫‪624.5‬‬ ‫‪555.7‬‬ ‫مزایای اجتماعی نقدی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی جنسی‬
‫‪-30%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪-21.1‬‬ ‫‪-30.2‬‬ ‫‪-19.2‬‬ ‫‪-131.4‬‬ ‫‪-130.0‬‬ ‫برگشت معاشات‬
‫ف‬ ‫ص‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪433.6‬‬ ‫‪430.5‬‬ ‫‪474.0‬‬ ‫‪2355.0‬‬ ‫‪2331.8‬‬ ‫سایر معاشات‬

‫ک‬ ‫ش‬ ‫ک‬
‫‪-15%‬‬ ‫‪-6.6%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪97886.771 3489.6‬‬ ‫‪4086.5‬‬ ‫‪3736.3‬‬ ‫‪15402.7‬‬ ‫‪13400.6‬‬ ‫استفادۀ اجناس و خدمات‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫ص‬
‫ف‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪189.6‬‬ ‫‪143.3‬‬ ‫‪141.7‬‬ ‫‪825.2‬‬ ‫‪821.4‬‬ ‫سفر‬
‫‪-10%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪388.3‬‬ ‫‪429.2‬‬ ‫‪328.8‬‬ ‫‪1366.8‬‬ ‫‪1343.0‬‬ ‫ارتباطات‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪-84%‬‬ ‫‪-36%‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫‪260.8‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪352.5‬‬ ‫‪598.6‬‬ ‫خدمات قراردادی‬
‫ص‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫‪-57%‬‬ ‫‪-78%‬‬ ‫‪383.5‬‬ ‫‪898.4‬‬ ‫‪1723.9‬‬ ‫‪1619.0‬‬ ‫‪3621.6‬‬ ‫حفظ و مراقبت‬
‫ک‬ ‫‪-46%‬‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪265.2‬‬ ‫‪494.8‬‬ ‫‪583.3‬‬ ‫‪1443.9‬‬ ‫‪1599.5‬‬ ‫تسهیالت‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬
‫‪256%‬‬ ‫‪250%‬‬ ‫‪1400.8‬‬ ‫‪393.0‬‬ ‫‪400.0‬‬ ‫‪7471.7‬‬ ‫‪2121.4‬‬ ‫روغنیات‬
‫‪-44%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪820.0‬‬ ‫‪1467.1‬‬ ‫‪493.2‬‬ ‫‪2323.7‬‬ ‫‪3295.1‬‬ ‫استفاده های دیگر از اجناس و خدمات‬
‫‪-77%‬‬ ‫‪-35%‬‬ ‫‪184.7‬‬ ‫‪818.8‬‬ ‫‪284.9‬‬ ‫‪679.7‬‬ ‫‪1637.2‬‬ ‫ابزار و مواد (< ‪)50,000‬‬
‫‪-9%‬‬ ‫‪248%‬‬ ‫‪590.0‬‬ ‫‪649.2‬‬ ‫‪169.7‬‬ ‫‪1381.0‬‬ ‫‪1603.7‬‬ ‫سایر مصارف‬
‫‪-5293%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪45.3‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪263.0‬‬ ‫‪54.1‬‬ ‫پیش پرداخت ها و برگشت مصارف‬

‫‪77%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪608.42375‬‬ ‫‪122.3‬‬ ‫‪69.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪375.2‬‬ ‫‪133.6‬‬ ‫مفاد‬
‫‪77%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122.3‬‬ ‫‪69.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪375.2‬‬ ‫‪133.6‬‬ ‫به غیر اتباع‬

‫‪13%‬‬ ‫‪-22%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪13684.523 1993.7‬‬ ‫‪1758.3‬‬ ‫‪2564.7‬‬ ‫‪8453.3‬‬ ‫‪9543.1‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪346.7‬‬ ‫‪450.0‬‬ ‫سب ساییدیها‬
‫‪-96%‬‬ ‫‪-93%‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪179.8‬‬ ‫‪93.8‬‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪286.8‬‬ ‫کمکهای بالعوض به واحدهای حکومتی و سایر مؤسسات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪-96%‬‬ ‫‪-93%‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪179.8‬‬ ‫‪93.8‬‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪286.8‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومت ‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومت ‪ -‬انکشافی‬
‫‪26%‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪1981.9‬‬ ‫‪1578.5‬‬ ‫‪2454.0‬‬ ‫‪7858.5‬‬ ‫‪8794.3‬‬ ‫تامینات اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫سایر انتقاالت اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مساعدتهای اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫پیش پرداخت سب ساییدیها‪ ،‬کمکهای بالعوض‬

‫‪-61%‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪17436.856‬‬ ‫‪601.2‬‬ ‫‪1535.7‬‬ ‫‪731.3‬‬ ‫‪1207.3‬‬ ‫‪2708.5‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪-61%‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪600.7‬‬ ‫‪1533.6‬‬ ‫‪728.7‬‬ ‫‪1189.9‬‬ ‫‪2687.3‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیرمالی‬
‫‪-74%‬‬ ‫‪-79%‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫‪-2.1‬‬ ‫‪-2.6‬‬ ‫‪-17.4‬‬ ‫‪-21.2‬‬ ‫فروش زمین و ساختمان‬
‫‪-70%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪415.8‬‬ ‫‪1397.3‬‬ ‫‪244.1‬‬ ‫‪560.9‬‬ ‫‪1700.2‬‬ ‫ساختمانها و ساختارها‬
‫‪46%‬‬ ‫‪-47%‬‬ ‫‪177.4‬‬ ‫‪121.1‬‬ ‫‪332.8‬‬ ‫‪498.8‬‬ ‫‪540.7‬‬ ‫ماشین آالت ‪ /‬تجهیزات (>‪)50,000‬‬
‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫اسناد بهادار‬
‫‪-54%‬‬ ‫‪-46%‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪145.1‬‬ ‫‪327.5‬‬ ‫زمین‬
‫‪-540%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-0.1‬‬ ‫‪140.0‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪139.9‬‬ ‫پیش پرداختهای عمده‬
‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی ادارۀ امور مالی‬
‫تغییر ‪%‬‬ ‫‪ 1394‬از آغاز سال تا کنون ‪%‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ص‬ ‫صف‬ ‫بودجه از آغاز سال تا کنون ماه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪6‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬
‫ص‬ ‫صص‬ ‫‪-16.5%‬‬ ‫‪-3.2%‬‬ ‫‪28.8%‬‬ ‫‪443898.0‬‬ ‫‪24390.2‬‬ ‫‪29217.5‬‬ ‫‪127716.4 131968.6‬‬ ‫مصارف مجموعی‬
‫ک‬
‫‪-31.9%‬‬ ‫‪10.8%‬‬ ‫‪31.8%‬‬ ‫‪77924.9‬‬ ‫‪3750.4‬‬ ‫‪5507.4‬‬ ‫‪24754.7‬‬ ‫‪22338.1‬‬ ‫وزارت امور داخله‬
‫‪-24.9%‬‬ ‫‪-17.2%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪112920.8‬‬ ‫‪4538.1‬‬ ‫‪6041.3‬‬ ‫‪23010.8‬‬ ‫‪27792.4‬‬ ‫وزارت دفاع ملی‬
‫ک‬ ‫ش ک ش‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79.8%‬‬ ‫‪-18.6%‬‬ ‫‪49.9%‬‬ ‫‪3428.4‬‬ ‫‪349.6‬‬ ‫‪194.4‬‬ ‫‪1711.4‬‬ ‫‪2103.5‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک ش‬ ‫‪18.6%‬‬ ‫‪-21.9%‬‬ ‫‪45.5%‬‬ ‫‪1077.1‬‬ ‫‪85.6‬‬ ‫‪72.1‬‬ ‫‪490.4‬‬ ‫‪627.7‬‬ ‫ریاست محافظت رییس جمهور‬
‫‪-100.0%‬‬ ‫‪7.1%‬‬ ‫‪49.2%‬‬ ‫‪12044.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪946.6‬‬ ‫‪5926.7‬‬ ‫‪5532.7‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-31.6%‬‬ ‫‪-4.3%‬‬ ‫‪27.0%‬‬ ‫‪207396.1‬‬ ‫‪8723.6‬‬ ‫‪12761.8‬‬ ‫‪55894.2‬‬ ‫‪58394.4‬‬ ‫مجموع مصارف سکتور امنیت‬
‫ک‬
‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-59.5%‬‬ ‫‪99.9%‬‬ ‫‪361.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪151.0‬‬ ‫‪360.9‬‬ ‫‪891.5‬‬ ‫دفتر رییس جمهور‬
‫‪-17.2%‬‬ ‫‪-9.2%‬‬ ‫‪43.2%‬‬ ‫‪574.2‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪247.9‬‬ ‫‪273.0‬‬ ‫مشرانو جرگه شورای ملی‬
‫‪139.8%‬‬ ‫‪11.8%‬‬ ‫‪52.4%‬‬ ‫‪1381.9‬‬ ‫‪117.1‬‬ ‫‪48.8‬‬ ‫‪724.2‬‬ ‫‪647.6‬‬ ‫ولسی جرگه شورای ملی‬
‫ص‬ ‫‪-18.0%‬‬ ‫‪-7.1%‬‬ ‫‪46.6%‬‬ ‫‪3205.0‬‬ ‫‪194.7‬‬ ‫‪237.5‬‬ ‫‪1493.3‬‬ ‫‪1607.5‬‬ ‫ستره محکمه‬
‫ف‬ ‫‪-8.1%‬‬ ‫‪22.7%‬‬ ‫‪33.4%‬‬ ‫‪1056.0‬‬ ‫‪53.0‬‬ ‫‪57.7‬‬ ‫‪352.7‬‬ ‫‪287.4‬‬ ‫وزارت عدلیه‬
‫‪19.2%‬‬ ‫‪38.0%‬‬ ‫‪42.0%‬‬ ‫‪3647.0‬‬ ‫‪362.8‬‬ ‫‪304.3‬‬ ‫‪1533.0‬‬ ‫‪1110.7‬‬ ‫اداره امور‬
‫ک‬ ‫‪203.3%‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪37.2%‬‬ ‫‪126.8‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪47.2‬‬ ‫‪44.2‬‬ ‫وزارت دولت در امور پارلمانی‬
‫‪104.3%‬‬ ‫‪43.5%‬‬ ‫‪40.9%‬‬ ‫‪1096.7‬‬ ‫‪99.9‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪449.0‬‬ ‫‪312.8‬‬ ‫وزارت حج و اوقاف‬
‫ک‬
‫‪-7.8%‬‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪42.7%‬‬ ‫‪1325.2‬‬ ‫‪95.1‬‬ ‫‪103.1‬‬ ‫‪566.1‬‬ ‫‪553.7‬‬ ‫لوی څارنوالی‬
‫ص‬ ‫ک‬
‫‪12.4%‬‬ ‫‪20.2%‬‬ ‫‪39.4%‬‬ ‫‪160.0‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪52.5‬‬ ‫کمیسیون انتخابات‬
‫‪2.6%‬‬ ‫‪-15.4%‬‬ ‫‪27.8%‬‬ ‫‪739.4‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪205.4‬‬ ‫‪242.7‬‬ ‫کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی‬
‫‪2228.5%‬‬ ‫‪15.6%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪3257.4‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪48.8‬‬ ‫‪42.2‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99.9‬‬ ‫کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‬
‫‪40.5%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪41.1%‬‬ ‫‪234.1‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪96.2‬‬ ‫‪93.1‬‬ ‫اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری‬
‫‪19.3%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪34.0%‬‬ ‫‪3443.6‬‬ ‫‪215.3‬‬ ‫‪180.4‬‬ ‫‪1171.0‬‬ ‫‪1074.8‬‬ ‫اداره مستقل ارگان های محلی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مرکز آموزش حقوقی‬
‫‪2.7%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪35.5%‬‬ ‫‪20753.8‬‬ ‫‪1279.1‬‬ ‫‪1244.9‬‬ ‫‪7358.7‬‬ ‫‪7233.6‬‬ ‫مجموع سکتور حکومتداری‪ ،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬

‫‪-37.9%‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪24.1%‬‬ ‫‪26581.9‬‬ ‫‪972.7‬‬ ‫‪1567.4‬‬ ‫‪6404.0‬‬ ‫‪5968.2‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬
‫‪-77.0%‬‬ ‫‪-76.4%‬‬ ‫‪31.3%‬‬ ‫‪365.6‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪99.0‬‬ ‫‪114.5‬‬ ‫‪485.5‬‬ ‫وزارت ترانسپورت و هوانوردی‬
‫‪-0.1%‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪38.1%‬‬ ‫‪817.1‬‬ ‫‪56.6‬‬ ‫‪56.7‬‬ ‫‪311.0‬‬ ‫‪291.2‬‬ ‫وزارت مخابرات‬
‫‪-40.4%‬‬ ‫‪-32.7%‬‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫‪9291.4‬‬ ‫‪273.0‬‬ ‫‪458.0‬‬ ‫‪1640.2‬‬ ‫‪2437.7‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪576.7‬‬ ‫شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون‬
‫‪1108.1%‬‬ ‫‪221.5%‬‬ ‫‪21.7%‬‬ ‫‪15478.8‬‬ ‫‪947.2‬‬ ‫‪78.4‬‬ ‫‪3358.8‬‬ ‫‪1044.8‬‬ ‫شرکت بریشنا‬
‫‪-56.3%‬‬ ‫‪99.0%‬‬ ‫‪29.2%‬‬ ‫‪1633.9‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪85.9‬‬ ‫‪477.0‬‬ ‫‪239.7‬‬ ‫وزارت انکشاف شهری‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110.3‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬
‫‪159.7%‬‬ ‫‪27.5%‬‬ ‫‪27.5%‬‬ ‫‪2438.8‬‬ ‫‪141.5‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪670.4‬‬ ‫‪525.7‬‬ ‫وزارت معادن و صنایع‬
‫‪6.5%‬‬ ‫‪28.9%‬‬ ‫‪47.2%‬‬ ‫‪148.5‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪70.1‬‬ ‫‪54.4‬‬ ‫اداره جیودیزی و کارتوگرافی‬
‫‪-9.4%‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪41.3%‬‬ ‫‪259.4‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪107.0‬‬ ‫‪99.7‬‬ ‫اداره ملی حفاظت محیط زیست‬
‫‪226.6%‬‬ ‫‪14.8%‬‬ ‫‪33.3%‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫کمیسیون عالی انرژی آتومی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫شهروالی های والیات‬
‫‪25.6%‬‬ ‫‪-35.7%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪147.4‬‬ ‫‪117.3‬‬ ‫‪342.1‬‬ ‫‪531.9‬‬ ‫شهروالی ها‬
‫‪3.2%‬‬ ‫‪15.5%‬‬ ‫‪23.4%‬‬ ‫‪57743.7‬‬ ‫‪2625.5‬‬ ‫‪2543.1‬‬ ‫‪13508.8‬‬ ‫‪11690.9‬‬ ‫مجموعه سکتور زیربنا و منابع طبیعی‬

‫‪-3.7%‬‬ ‫‪-4.6%‬‬ ‫‪31.2%‬‬ ‫‪47151.1‬‬ ‫‪3187.8‬‬ ‫‪3309.1‬‬ ‫‪14713.0‬‬ ‫‪15429.5‬‬ ‫وزارت معارف‬
‫‪33.6%‬‬ ‫‪27.8%‬‬ ‫‪38.5%‬‬ ‫‪7824.1‬‬ ‫‪510.3‬‬ ‫‪382.1‬‬ ‫‪3014.6‬‬ ‫‪2358.0‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬
‫‪32.7%‬‬ ‫‪8.1%‬‬ ‫‪36.4%‬‬ ‫‪720.4‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪262.0‬‬ ‫‪242.4‬‬ ‫وزارت اطالعات و فرهنگ‬
‫‪43.3%‬‬ ‫‪16.7%‬‬ ‫‪41.3%‬‬ ‫‪234.7‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪96.8‬‬ ‫‪83.0‬‬ ‫اکادمی علوم‬
‫‪366.1%‬‬ ‫‪108.0%‬‬ ‫‪29.8%‬‬ ‫‪564.1‬‬ ‫‪66.2‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪168.2‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫کمیته ملی اولمپیک‬
‫‪2.1%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪32.3%‬‬ ‫‪56494.3‬‬ ‫‪3839.2‬‬ ‫‪3760.4‬‬ ‫‪18254.7‬‬ ‫‪18193.7‬‬ ‫مجموع سکتور معارف‬

‫‪-39.7%‬‬ ‫‪-7.2%‬‬ ‫‪31.3%‬‬ ‫‪18151.3‬‬ ‫‪468.0‬‬ ‫‪776.0‬‬ ‫‪5690.4‬‬ ‫‪6134.8‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬
‫‪-39.7%‬‬ ‫‪-7.2%‬‬ ‫‪31.3%‬‬ ‫‪18151.3‬‬ ‫‪468.0‬‬ ‫‪776.0‬‬ ‫‪5690.4‬‬ ‫‪6134.8‬‬ ‫مجموع سکتور صحت‬

‫‪76.8%‬‬ ‫‪17.9%‬‬ ‫‪26.8%‬‬ ‫‪9188.6‬‬ ‫‪608.7‬‬ ‫‪344.3‬‬ ‫‪2464.8‬‬ ‫‪2089.9‬‬ ‫وزارت زراعت‬
‫‪111.1%‬‬ ‫‪-39.5%‬‬ ‫‪20.6%‬‬ ‫‪1622.8‬‬ ‫‪109.0‬‬ ‫‪51.6‬‬ ‫‪334.3‬‬ ‫‪552.9‬‬ ‫وزارت مبارزه با مواد مخدر‬
‫‪-38.7%‬‬ ‫‪-30.8%‬‬ ‫‪30.7%‬‬ ‫‪29326.0‬‬ ‫‪3038.8‬‬ ‫‪4957.5‬‬ ‫‪9016.9‬‬ ‫‪13020.9‬‬ ‫وزارت احیا و انکشف دهات‬
‫‪-29.8%‬‬ ‫‪-24.6%‬‬ ‫‪29.4%‬‬ ‫‪40137.4‬‬ ‫‪3756.6‬‬ ‫‪5353.4‬‬ ‫‪11816.0‬‬ ‫‪15663.7‬‬ ‫مجموع سکتور زراعت و انکشاف دهات‬

‫‪51.4%‬‬ ‫‪10.5%‬‬ ‫‪39.4%‬‬ ‫‪516.6‬‬ ‫‪64.3‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫‪203.3‬‬ ‫‪184.0‬‬ ‫وزارت سرحدات‪ ،‬اقوام و قبایل‬
‫‪17.9%‬‬ ‫‪-15.7%‬‬ ‫‪55.0%‬‬ ‫‪14709.8‬‬ ‫‪2052.4‬‬ ‫‪1740.4‬‬ ‫‪8083.1‬‬ ‫‪9586.3‬‬ ‫وزارت کار‪ ،‬امور اجتماعی‪،‬شهدا ومعلولین‬
‫‪3.7%‬‬ ‫‪-1.3%‬‬ ‫‪36.6%‬‬ ‫‪281.0‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪102.7‬‬ ‫‪104.1‬‬ ‫وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان‬
‫‪81.1%‬‬ ‫‪19.2%‬‬ ‫‪40.0%‬‬ ‫‪242.3‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪81.3‬‬ ‫وزارت امور زنان‬
‫‪111.4%‬‬ ‫‪673.4%‬‬ ‫‪68.4%‬‬ ‫‪389.2‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪266.2‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی‬
‫‪-0.8%‬‬ ‫‪39.4%‬‬ ‫‪31.5%‬‬ ‫‪100.9‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪22.8‬‬ ‫ریاست مستقل انسجام امور کوچی ها‬
‫‪19.3%‬‬ ‫‪-12.3%‬‬ ‫‪54.1%‬‬ ‫‪16239.8‬‬ ‫‪2177.2‬‬ ‫‪1824.3‬‬ ‫‪8784.1‬‬ ‫‪10013.0‬‬ ‫مجموع سکتور مصوونیت اجتماعی‬

‫‪111.4%‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪35.6%‬‬ ‫‪8288.0‬‬ ‫‪920.6‬‬ ‫‪435.5‬‬ ‫‪2953.9‬‬ ‫‪2877.8‬‬ ‫وزارت مالیه‬
‫‪475.2%‬‬ ‫‪121.0%‬‬ ‫‪57.3%‬‬ ‫‪1059.7‬‬ ‫‪246.2‬‬ ‫‪42.8‬‬ ‫‪607.7‬‬ ‫‪275.0‬‬ ‫وزارت تجارت‬
‫‪-13.3%‬‬ ‫‪-21.4%‬‬ ‫‪36.6%‬‬ ‫‪521.5‬‬ ‫‪39.6‬‬ ‫‪45.7‬‬ ‫‪190.7‬‬ ‫‪242.5‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬
‫‪79.7%‬‬ ‫‪21.4%‬‬ ‫‪18.6%‬‬ ‫‪938.5‬‬ ‫‪32.7‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪174.4‬‬ ‫‪143.7‬‬ ‫اداره کنترول و تفتیش‬
‫‪-12.3%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪18.2%‬‬ ‫‪446.5‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪81.2‬‬ ‫‪79.6‬‬ ‫اداره احصاییه مرکزی‬
‫‪639.3%‬‬ ‫‪145.8%‬‬ ‫‪38.1%‬‬ ‫‪157.2‬‬ ‫‪32.9‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪59.8‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫اداره ملی ستندرد‬
‫‪129.1%‬‬ ‫‪11.7%‬‬ ‫‪35.6%‬‬ ‫‪11411.4‬‬ ‫‪1284.0‬‬ ‫‪560.5‬‬ ‫‪4067.7‬‬ ‫‪3642.9‬‬ ‫مجموع سکتور حکومتداری اق تصادی و انکشاف سکتور خصوصی‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16.5%‬‬ ‫‪1563.7‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪257.3‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ریزرف های تخصیص نه یافته‬
‫‪-39.7%‬‬ ‫‪108.2%‬‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪14006.5‬‬ ‫‪236.9‬‬ ‫‪393.0‬‬ ‫‪2084.6‬‬ ‫‪1001.4‬‬ ‫غیر مشخص‬
‫‪-39.7%‬‬ ‫‪133.9%‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪15570.2‬‬ ‫‪236.9‬‬ ‫‪393.0‬‬ ‫‪2341.9‬‬ ‫‪1001.4‬‬ ‫مجموع طبقه بندی نشده‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ماه ‪6‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬
‫ص‬ ‫صف‬ ‫‪4005.1‬‬ ‫‪2588.1‬‬ ‫‪19474.1‬‬ ‫‪13051.2‬‬ ‫خدمات عامه‬
‫ک‬ ‫‪COFOG‬‬ ‫‪3162.1‬‬ ‫‪2392.7‬‬ ‫‪15381.0‬‬ ‫‪10663.0‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ک ک‬
‫‪842.9‬‬ ‫‪195.4‬‬ ‫‪4093.1‬‬ ‫‪2388.2‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪4695.6‬‬ ‫‪7112.5‬‬ ‫‪29895.6‬‬ ‫‪34188.1‬‬ ‫دفاعی‬
‫‪4680.4‬‬ ‫‪6455.9‬‬ ‫‪29583.4‬‬ ‫‪32730.7‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪15.2‬‬ ‫‪656.5‬‬ ‫‪312.2‬‬ ‫‪1457.4‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3461.3‬‬ ‫‪5318.7‬‬ ‫‪23031.0‬‬ ‫‪24094.6‬‬ ‫نظم و امنیت عامه‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک ش‬ ‫ک‬ ‫‪3280.6‬‬ ‫‪5253.7‬‬ ‫‪22533.8‬‬ ‫‪23932.1‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ش‬ ‫‪180.7‬‬ ‫‪65.1‬‬ ‫‪497.2‬‬ ‫‪162.5‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪5681.9‬‬ ‫‪7725.5‬‬ ‫‪22295.2‬‬ ‫‪26278.8‬‬ ‫امور اقتصادی‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬
‫ص‬ ‫‪2097.9‬‬ ‫‪1266.7‬‬ ‫‪9551.5‬‬ ‫‪9362.5‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪3584.0‬‬ ‫‪6458.8‬‬ ‫‪12743.7‬‬ ‫‪16916.2‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪18.8‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪128.6‬‬ ‫‪122.5‬‬ ‫حفظ محیط زیست‬
‫‪14.0‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪88.1‬‬ ‫‪83.9‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ط‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪66.6‬‬ ‫‪118.7‬‬ ‫‪576.0‬‬ ‫‪342.6‬‬ ‫مسکن و تسهیالت اجتماعی‬
‫‪40.3‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪207.0‬‬ ‫‪192.9‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ک‬ ‫ص‬
‫‪26.3‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪369.0‬‬ ‫‪149.8‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪474.2‬‬ ‫‪781.5‬‬ ‫‪5722.2‬‬ ‫‪6166.7‬‬ ‫صحت‬
‫‪371.2‬‬ ‫‪742.5‬‬ ‫‪5230.3‬‬ ‫‪6040.1‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪103.0‬‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪491.9‬‬ ‫‪126.5‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪246.8‬‬ ‫‪113.4‬‬ ‫‪1059.5‬‬ ‫‪703.0‬‬ ‫سرگرمی‪ ،‬فرهنگ و دین‬
‫‪172.3‬‬ ‫‪109.5‬‬ ‫‪823.1‬‬ ‫‪591.6‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪74.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪236.4‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪3698.9‬‬ ‫‪3694.7‬‬ ‫‪17751.6‬‬ ‫‪17807.1‬‬ ‫معارف‬
‫‪3337.1‬‬ ‫‪3523.1‬‬ ‫‪16572.8‬‬ ‫‪17089.3‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪361.8‬‬ ‫‪171.5‬‬ ‫‪1178.9‬‬ ‫‪717.9‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪2041.2‬‬ ‫‪1749.0‬‬ ‫‪7782.6‬‬ ‫‪9213.9‬‬ ‫مصوونیت اجتماعی‬
‫‪2027.5‬‬ ‫‪1748.0‬‬ ‫‪7754.9‬‬ ‫‪9211.3‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪13.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪27.7‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫مصارف انکشافی‬

‫‪24390.2‬‬ ‫‪29217.5‬‬ ‫‪127716.4‬‬ ‫‪131968.6‬‬ ‫مجموع‬
‫‪1394‬از آغاز سال تا ماه دومماه‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ک‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫صف‬ ‫رشد ‪%‬‬ ‫ماه ‪6‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬
‫ال‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪107.6%‬‬ ‫‪21.2% 2039.1‬‬ ‫‪982.3‬‬ ‫‪8311.2‬‬ ‫‪6859.5‬‬ ‫کابل‬
‫‪53.6%‬‬ ‫‪27.7% 236.1‬‬ ‫‪153.7‬‬ ‫‪1189.4‬‬ ‫‪931.2‬‬ ‫کاپیسا‬
‫‪65.1%‬‬ ‫‪21.8% 415.7‬‬ ‫‪251.8‬‬ ‫‪1746.5‬‬ ‫‪1434.0‬‬ ‫پروان‬
‫‪-1.4%‬‬ ‫‪55.8% 203.9‬‬ ‫‪206.7‬‬ ‫‪1413.5‬‬ ‫‪907.1‬‬ ‫وردک‬
‫ک ش ک‬ ‫ک‬ ‫‪ -‬ال‬ ‫‪46.1%‬‬ ‫‪5.6% 205.7‬‬ ‫‪140.8‬‬ ‫‪951.2‬‬ ‫‪900.9‬‬ ‫لوگر‬
‫ک ک ش‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪-1.1% 1194.3‬‬ ‫‪1152.7‬‬ ‫‪6193.9‬‬ ‫‪6264.7‬‬ ‫ننگرهار‬
‫ع‬ ‫‪78.0%‬‬ ‫‪40.8% 449.4‬‬ ‫‪252.5‬‬ ‫‪1275.2‬‬ ‫‪905.9‬‬ ‫لغمان‬
‫‪41.5%‬‬ ‫‪40.7% 164.3‬‬ ‫‪116.1‬‬ ‫‪759.9‬‬ ‫‪540.1‬‬ ‫پنجشیر‬
‫‪44.7%‬‬ ‫‪12.0% 395.7‬‬ ‫‪273.4‬‬ ‫‪2445.9‬‬ ‫‪2184.8‬‬ ‫بغالن‬
‫‪-11.6%‬‬ ‫‪54.4% 222.7‬‬ ‫‪251.9‬‬ ‫‪1229.0‬‬ ‫‪796.1‬‬ ‫بامیان‬
‫ک‬ ‫ک‬
‫‪-2.0%‬‬ ‫‪51.7% 317.0‬‬ ‫‪323.6‬‬ ‫‪2153.4‬‬ ‫‪1419.9‬‬ ‫غزنی‬
‫ع‬ ‫ال‬ ‫ه‬
‫‪32.2%‬‬ ‫‪17.6% 191.1‬‬ ‫‪144.5‬‬ ‫‪1077.8‬‬ ‫‪916.3‬‬ ‫پکتیکا‬
‫‪-24.7%‬‬ ‫‪-2.0% 895.8‬‬ ‫‪1189.7‬‬ ‫‪4832.2‬‬ ‫‪4930.6‬‬ ‫پکتیا‬
‫‪107.0%‬‬ ‫‪18.5% 282.9‬‬ ‫‪136.7‬‬ ‫‪1209.6‬‬ ‫‪1020.8‬‬ ‫خوست‬
‫‪-32.3%‬‬ ‫‪15.9% 153.7‬‬ ‫‪226.8‬‬ ‫‪1367.1‬‬ ‫‪1179.3‬‬ ‫کنر‬
‫‪29.6%‬‬ ‫‪33.2% 130.9‬‬ ‫‪101.0‬‬ ‫‪789.6‬‬ ‫‪592.7‬‬ ‫نورستان‬
‫‪13.5%‬‬ ‫‪33.7% 282.4‬‬ ‫‪248.9‬‬ ‫‪1942.7‬‬ ‫‪1453.1‬‬ ‫بدخشان‬
‫‪24.1%‬‬ ‫‪16.7% 452.6‬‬ ‫‪364.8‬‬ ‫‪1654.6‬‬ ‫‪1417.6‬‬ ‫تخار‬
‫‪99.4%‬‬ ‫‪57.4% 615.2‬‬ ‫‪308.6‬‬ ‫‪2532.0‬‬ ‫‪1608.6‬‬ ‫کندز‬
‫‪68.0%‬‬ ‫‪27.4% 166.9‬‬ ‫‪99.3‬‬ ‫‪992.0‬‬ ‫‪778.5‬‬ ‫سمنگان‬
‫‪-36.0%‬‬ ‫‪-9.8% 957.6‬‬ ‫‪1496.8‬‬ ‫‪5841.3‬‬ ‫‪6475.4‬‬ ‫بلخ‬
‫‪50.4%‬‬ ‫‪14.2% 450.3‬‬ ‫‪299.4‬‬ ‫‪1056.0‬‬ ‫‪925.1‬‬ ‫سرپل‬
‫‪5.0%‬‬ ‫‪56.5% 300.3‬‬ ‫‪285.9‬‬ ‫‪1393.3‬‬ ‫‪890.4‬‬ ‫غور‬
‫‪32.3%‬‬ ‫‪27.7% 138.0‬‬ ‫‪104.3‬‬ ‫‪715.4‬‬ ‫‪560.3‬‬ ‫دایکندی‬
‫‪75.5%‬‬ ‫‪63.3% 342.7‬‬ ‫‪195.3‬‬ ‫‪1421.9‬‬ ‫‪870.5‬‬ ‫ارزگان‬
‫‪-11.5%‬‬ ‫‪40.1% 155.9‬‬ ‫‪176.1‬‬ ‫‪987.4‬‬ ‫‪704.9‬‬ ‫زابل‬
‫‪61.2%‬‬ ‫‪0.8% 1435.2‬‬ ‫‪890.3‬‬ ‫‪6183.2‬‬ ‫‪6134.1‬‬ ‫کندهار‬
‫‪-8.7%‬‬ ‫‪13.8% 220.3‬‬ ‫‪241.2‬‬ ‫‪1206.7‬‬ ‫‪1060.5‬‬ ‫جوزجان‬
‫‪-8.1%‬‬ ‫‪-6.3% 273.2‬‬ ‫‪297.3‬‬ ‫‪1593.8‬‬ ‫‪1701.1‬‬ ‫فاریاب‬
‫‪-2.5%‬‬ ‫‪4.8% 893.9‬‬ ‫‪916.8‬‬ ‫‪5473.3‬‬ ‫‪5223.0‬‬ ‫هلمند‬
‫‪-68.3%‬‬ ‫‪-53.3% 135.0‬‬ ‫‪425.3‬‬ ‫‪928.8‬‬ ‫‪1988.5‬‬ ‫بادغیس‬
‫‪5.4%‬‬ ‫‪-10.2% 1184.4‬‬ ‫‪1123.5‬‬ ‫‪5695.7‬‬ ‫‪6344.5‬‬ ‫هرات‬
‫‪3.2%‬‬ ‫‪35.1% 211.5‬‬ ‫‪205.1‬‬ ‫‪1432.8‬‬ ‫‪1060.8‬‬ ‫فراه‬
‫‪-51.8%‬‬ ‫‪50.9% 70.5‬‬ ‫‪146.3‬‬ ‫‪1256.2‬‬ ‫‪832.5‬‬ ‫نیمروز‬
‫‪-44.1%‬‬ ‫‪-19.3% 8577.2 15351.2‬‬ ‫‪47962.3 59458.5‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬
‫‪-78.8%‬‬ ‫‪-28.1% 29.0‬‬ ‫‪137.0‬‬ ‫‪501.6‬‬ ‫پرداخت های بیرون مرزی ‪697.2‬‬
‫‪-16.5%‬‬ ‫‪-3.2% 24390.2 29217.5‬‬ ‫‪127716.4 131968.6‬‬ ‫مجموع‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ماه ‪6‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬
‫ص‬ ‫صف‬ ‫‪8,723.6 12,761.8‬‬ ‫‪55,894.2 58,394.4‬‬ ‫امنیت‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬
‫‪1,279.1 1,244.9‬‬ ‫‪7,358.7‬‬ ‫‪7,233.6‬‬ ‫حکومتداری‪ ،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬
‫‪2,625.5 2,543.1‬‬ ‫‪13,508.8 11,690.9‬‬ ‫زیربنا و منابع طبیعی‬
‫‪3,839.2 3,760.4‬‬ ‫‪18,254.7 18,193.7‬‬ ‫معارف‬
‫‪468.0‬‬ ‫‪776.0‬‬ ‫‪5,690.4‬‬ ‫‪6,134.8‬‬ ‫صحت‬
‫ک‬ ‫‪3,756.6 5,353.4‬‬ ‫‪11,816.0 15,663.7‬‬ ‫زراعت و انکشاف دهات‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪2,177.2 1,824.3‬‬ ‫‪8,784.1 10,013.0‬‬ ‫مصوونیت اجتماعی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬
‫‪1,284.0‬‬ ‫‪560.5‬‬ ‫‪4,067.7‬‬ ‫‪3,642.9‬‬ ‫حاکمیت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی‬
‫ک‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪236.9‬‬ ‫‪393.0‬‬ ‫‪2,341.9‬‬ ‫‪1,001.4‬‬ ‫طبقه بندی نه شده‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ماه ‪6‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪6‬‬
‫ف‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫صف‬ ‫)‪(3,312.4‬‬ ‫‪1,865.2‬‬ ‫)‪(20,578.5‬‬ ‫‪5,611.0‬‬ ‫مجموع تمویل‬

‫)‪(3,556.1‬‬ ‫‪1,090.0‬‬ ‫)‪(19,628.1‬‬ ‫‪3,396.4‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬
‫)‪(3,556.1‬‬ ‫‪1,090.0‬‬ ‫)‪(19,628.1‬‬ ‫‪3,396.4‬‬
‫ال‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫‪-‬‬
‫ک‬ ‫)‪(9,522.0‬‬ ‫)‪(1,521.8‬‬ ‫)‪(19,842.2‬‬ ‫‪7,440.0‬‬ ‫اسعار و سپرده ها‬
‫ع‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫)‪(8,774.1‬‬ ‫‪4,435.2‬‬ ‫)‪(24,217.0‬‬ ‫‪15,288.1‬‬ ‫حساب واحد خزاین‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(53.1‬‬ ‫)‪(0.1‬‬ ‫حساب های عواید والیتی‬
‫)‪(747.9‬‬ ‫)‪(5,957.0‬‬ ‫‪4,427.3‬‬ ‫)‪(7,847.6‬‬ ‫حساب های تمویل کننده گان‬
‫‪1,366.7‬‬ ‫)‪(2,594.4‬‬ ‫‪424.2‬‬ ‫)‪(2,845.4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫)‪(4.2‬‬ ‫‪156.2‬‬ ‫)‪(443.6‬‬ ‫)‪(564.4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫)‪(1,951.8‬‬ ‫)‪(3,396.6‬‬ ‫‪3,376.5‬‬ ‫)‪(3,413.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ک‬
‫ک‬ ‫)‪(146.9‬‬ ‫)‪(567.8‬‬ ‫‪645.7‬‬ ‫)‪(1,411.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫ال‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫)‪(11.6‬‬ ‫‪445.6‬‬ ‫‪424.6‬‬ ‫‪387.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫ه‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫)‪(0.5‬‬ ‫سایر حساب های سپرده‬
‫‪-‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫قرضه‬
‫‪-‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫قرضه‬
‫صف‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(0.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫پیش پرداخت ها‬
‫ک‬
‫‪78.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪107.3‬‬ ‫سایر حسابات قابل وصول‬
‫ک‬ ‫صف‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫تصفیه حسابات‬
‫‪-‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107.2‬‬ ‫سایر دارایی های جاری‬
‫ال‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫‪5,887.9‬‬ ‫‪2,610.5‬‬ ‫‪128.5‬‬ ‫)‪(4,166.5‬‬ ‫سایر دارایی ها‬
‫ه‬ ‫‪5,887.9‬‬ ‫‪2,610.5‬‬ ‫‪128.5‬‬ ‫)‪(4,166.5‬‬ ‫حسابات عواید والیتی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ک‬
‫‪243.7‬‬ ‫‪775.2‬‬ ‫)‪(950.4‬‬ ‫‪2,214.7‬‬ ‫کسب خالص مکلفیت های مالی‬
‫‪207.9‬‬ ‫‪751.4‬‬ ‫)‪(1,084.2‬‬ ‫‪1,287.8‬‬
‫‪415.2‬‬ ‫)‪(248.2‬‬ ‫‪1,336.5‬‬ ‫‪2,269.3‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‬
‫‪414.5‬‬ ‫)‪(247.8‬‬ ‫‪1,341.8‬‬ ‫‪2,288.9‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‪ -‬عرضه کننده گان‬
‫‪0.7‬‬ ‫)‪(0.4‬‬ ‫)‪(5.4‬‬ ‫)‪(19.5‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‪ -‬سایر‬
‫‪1.0‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫مکلفیت های حقوق تقاعد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سایر پرداخت ها‬
‫)‪(208.3‬‬ ‫‪993.6‬‬ ‫)‪(2,421.6‬‬ ‫)‪(982.5‬‬ ‫سایر مکلفیت ها‬
‫‪35.9‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪133.8‬‬ ‫‪926.9‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اسعار خارجی‬
‫‪35.9‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪157.2‬‬ ‫‪941.6‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪165.8‬‬ ‫‪58.4‬‬ ‫‪383.9‬‬ ‫‪1,085.6‬‬ ‫قرضه ها‬
‫)‪(129.9‬‬ ‫)‪(31.3‬‬ ‫)‪(226.7‬‬ ‫)‪(144.0‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(3.3‬‬ ‫)‪(23.4‬‬ ‫)‪(14.7‬‬ ‫نفع و خساره اسعار‬