60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

450000
80000
400000
70000
350000
60000
300000
50000
250000
40000
200000
30000
150000
20000 100000
10000 50000
0 0

t- t-1 t- t- t-1 t-

25000
35000

20000 30000

25000
15000
20000
10000 15000

5000 10000

5000
0
0

t- t-1 t-
t- t-1 t-
‫‪500000‬‬ ‫‪40000‬‬
‫‪450000‬‬
‫‪35000‬‬
‫‪400000‬‬
‫‪350000‬‬ ‫‪30000‬‬
‫‪300000‬‬ ‫‪25000‬‬
‫‪250000‬‬ ‫‪20000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪15000‬‬
‫‪150000‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪50000‬‬ ‫‪5000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪1393‬‬
‫‪1394‬‬
‫بو‬

‫‪160000‬‬
‫‪350000‬‬
‫‪140000‬‬
‫‪300000‬‬
‫‪120000‬‬
‫‪250000‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪200000‬‬
‫‪80000‬‬
‫‪60000‬‬ ‫‪150000‬‬

‫‪40000‬‬ ‫‪100000‬‬

‫‪20000‬‬ ‫‪50000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪180000‬‬

‫‪160000‬‬

‫‪140000‬‬

‫‪120000‬‬
‫‪68.1%‬‬ ‫‪36.3%‬‬ ‫‪55.8%‬‬ ‫‪90.1%‬‬ ‫‪30.6%‬‬
‫‪100000‬‬

‫‪80000‬‬

‫‪60000‬‬

‫‪40000‬‬

‫‪20000‬‬

‫‪0‬‬
‫اجراء وزارت های کلیدی ‪ -‬مصارف انکشافی‬ ‫اجراء وزارت های کلیدی ‪ -‬مصارف عادی‬
‫نرخ‬ ‫نرخ‬
‫‪88.5%‬‬ ‫ادارۀ آمادگی برای مبارزه با حوادث‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99.9%‬‬ ‫دفتر ریئس جمهوری‬ ‫‪1‬‬
‫‪79.0%‬‬ ‫مشرانو جرگه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪95.0%‬‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی‪ ،‬شهداء و معلولین‬ ‫‪2‬‬
‫‪76.5%‬‬ ‫وزارت دولت درامورپارلمانی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪85.5%‬‬ ‫ادارۀ عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری‬ ‫‪3‬‬
‫‪72.3%‬‬ ‫وزارت امور داخله‬ ‫‪4‬‬ ‫‪84.5%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪4‬‬
‫‪66.5%‬‬ ‫وزارت تجارت و صنایع‬ ‫‪5‬‬ ‫‪82.2%‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬ ‫‪5‬‬
‫‪64.3%‬‬ ‫وزارت ارشاد‪,‬حج واوقاف‬ ‫‪6‬‬ ‫‪80.6%‬‬ ‫ادارۀ آمادگی برای مبارزه با حوادث‬ ‫‪6‬‬
‫‪63.8%‬‬ ‫وزارت احیا و انکشاف دهات‬ ‫‪7‬‬ ‫‪79.1%‬‬ ‫ولسی جرگه‬ ‫‪7‬‬
‫‪58.7%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪79.0%‬‬ ‫ریاست محافظت ریئس جمهور‬ ‫‪8‬‬
‫‪57.4%‬‬ ‫وزارت امور زنان‬ ‫‪9‬‬ ‫‪77.5%‬‬ ‫وزارت تجارت و صنایع‬ ‫‪9‬‬
‫‪56.8%‬‬ ‫ادارۀ جیودیزی و کارتوگرافی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪74.6%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪10‬‬

‫ده وزارت های بزرگ ‪ -‬مصارف بودجه عادی (نرخ اجراء)‬ ‫ده وزارت های بزرگ ‪ -‬مصارف بودجه عادی (نرخ اجراء)‬
‫نرخ‬ ‫نرخ‬
‫‪63.8%‬‬ ‫وزارت احیا و انکشاف دهات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪57.6%‬‬ ‫وزارت امور داخله‬ ‫‪1‬‬
‫‪27.5%‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪37.4%‬‬ ‫وزارت دفاع ملی‬ ‫‪2‬‬
‫‪40.6%‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪68.1%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪3‬‬
‫‪33.7%‬‬ ‫شرکت برشنا‬ ‫‪4‬‬ ‫‪95.0%‬‬ ‫وزارت کار و امور اجتماعی‪ ،‬شهداء و معلولین‬ ‫‪4‬‬
‫‪25.1%‬‬ ‫وزارت معارف‬ ‫‪5‬‬ ‫‪74.6%‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬ ‫‪5‬‬
‫‪36.5%‬‬ ‫وزارت زراعت آبیاری ومالداری‬ ‫‪6‬‬ ‫‪66.0%‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬ ‫‪6‬‬
‫‪28.3%‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪84.5%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪7‬‬
‫‪27.6%‬‬ ‫وزارت مالیه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪82.2%‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬ ‫‪8‬‬
‫‪40.2%‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪66.3%‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬ ‫‪9‬‬
‫‪29.7%‬‬ ‫وزارت معادن‬ ‫‪10‬‬ ‫‪73.6%‬‬ ‫ستره محکمه‬ ‫‪10‬‬
‫‪75.0%‬‬ ‫اجرای بودجه متوقعه‬ ‫‪75.0%‬‬ ‫اجرای بودجه متوقعه‬
‫رشد‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫جدول منابع و استفاده از وجوه‬

‫ک‬ ‫ک‬ ‫صف‬ ‫از شروع سال تا کنون‬ ‫ماه‬ ‫ماه ‪9‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪9‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬ ‫به میلیون افغانی‬
‫ک‬
‫‪19.4%‬‬ ‫‪65.7%‬‬ ‫‪28348‬‬ ‫‪211728‬‬ ‫‪426837‬‬ ‫‪17106‬‬ ‫‪177307‬‬ ‫عواید‬
‫‪9.1%‬‬ ‫‪-1.6%‬‬ ‫‪6022‬‬ ‫‪59880‬‬ ‫‪98996‬‬ ‫‪6123‬‬ ‫‪54906‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫‪-8.9%‬‬ ‫‪-13.5%‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪7301‬‬ ‫‪13383‬‬ ‫‪904‬‬ ‫‪8013‬‬
‫ع‬ ‫ک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.7%‬‬ ‫‪-20.1%‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪14228‬‬ ‫‪21545‬‬ ‫‪1314‬‬ ‫‪12619‬‬ ‫ف‬
‫ه‬ ‫ک ش‬ ‫ال‬ ‫‪-8.8%‬‬ ‫‪-88.8%‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪569‬‬ ‫‪902‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪624‬‬ ‫ال‬
‫ک ش‬ ‫‪15.9%‬‬ ‫‪56.4%‬‬ ‫‪1501‬‬ ‫‪13039‬‬ ‫‪26374‬‬ ‫‪960‬‬ ‫‪11249‬‬ ‫ال‬
‫‪19.8%‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪2504‬‬ ‫‪21952‬‬ ‫‪30819‬‬ ‫‪2360‬‬ ‫‪18330‬‬ ‫ال‬
‫ه‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬
‫‪-31.5%‬‬ ‫‪-64.9%‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪2791‬‬ ‫‪5975‬‬ ‫‪501‬‬ ‫‪4072‬‬
‫ه‬
‫‪22.6%‬‬ ‫‪105.9%‬‬ ‫‪17801‬‬ ‫‪130390‬‬ ‫‪302914‬‬ ‫‪8645‬‬ ‫‪106323‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫ش‬ ‫‪22.6%‬‬ ‫‪105.9%‬‬ ‫‪17801‬‬ ‫‪130390‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8645‬‬ ‫‪106323‬‬ ‫ک‬
‫ه‬ ‫ک ش‬ ‫ک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ه‬
‫ش‬ ‫ش‬ ‫ک ک ش‬ ‫‪43.3%‬‬ ‫‪121.4%‬‬ ‫‪4289‬‬ ‫‪18487‬‬ ‫‪19756‬‬ ‫‪1937‬‬ ‫‪12901‬‬ ‫سایر عواید‬
‫ش‬ ‫‪41.8%‬‬ ‫‪137.2%‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪1647‬‬ ‫‪1781‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪1161‬‬
‫‪-17.7%‬‬ ‫‪-67.4%‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪2409‬‬ ‫‪3689‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪2927‬‬ ‫ش‬
‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26.7%‬‬ ‫‪55.7%‬‬ ‫‪1289‬‬ ‫‪9770‬‬ ‫‪12519‬‬ ‫‪828‬‬ ‫‪7709‬‬
‫ص‬ ‫‪-30.0%‬‬ ‫‪-95.2%‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪1238‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ص ع‬
‫‪1034.3%‬‬ ‫‪1563.2%‬‬ ‫‪2494‬‬ ‫‪4144‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪365‬‬
‫‪-6.5%‬‬ ‫‪-41.1%‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪2971‬‬ ‫‪5171‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪3176‬‬ ‫اعانه های اجتماعی‬

‫‪0.8%‬‬ ‫‪3.7%‬‬ ‫‪23264‬‬ ‫‪178849‬‬ ‫‪313577‬‬ ‫‪22427‬‬ ‫‪177452‬‬ ‫مصارف‬
‫ع‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪13110‬‬ ‫‪109471‬‬ ‫‪160782‬‬ ‫‪12402‬‬ ‫‪108889‬‬ ‫مزد کارمندان‬
‫ک‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪9050‬‬ ‫‪55139‬‬ ‫‪152019‬‬ ‫‪8653‬‬ ‫‪53343‬‬ ‫استفاده اجناس و خدمات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصرف سرمایه ثابت‬
‫ص‬ ‫ه‬ ‫‪58.1%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪433‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪274‬‬ ‫مفاد‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪32.6%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪450‬‬ ‫سبسایدی ها‬
‫‪-64.8%‬‬ ‫‪-62.4%‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪388‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫‪-7.3%‬‬ ‫‪-20.7%‬‬ ‫‪1051‬‬ ‫‪13073‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1325‬‬ ‫‪14108‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫ک‬ ‫ه‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سایر مصارف‬

‫‪-22671.1%‬‬ ‫‪-195.5%‬‬ ‫‪5084‬‬ ‫‪32879‬‬ ‫‪113260‬‬ ‫‪-5321‬‬ ‫‪-146‬‬ ‫بیالنس عادی خالص‬

‫‪-7.6%‬‬ ‫‪-39.1%‬‬ ‫‪3237‬‬ ‫‪30024‬‬ ‫‪98242‬‬ ‫‪5315‬‬ ‫‪32504‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالیاتی‬
‫‪-7.1%‬‬ ‫‪-40.8%‬‬ ‫‪3142‬‬ ‫‪29692‬‬ ‫‪5311‬‬ ‫‪31967‬‬ ‫دارایی های ثابت‬
‫‪-7.1%‬‬ ‫‪-40.8%‬‬ ‫‪3143‬‬ ‫‪29713‬‬ ‫‪5313‬‬ ‫‪31996‬‬ ‫ک‬
‫‪-27.4%‬‬ ‫‪-34.6%‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-21‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-29‬‬ ‫)‪(-‬‬ ‫ش‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تغییر در موجودی ها‬
‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اقالم بهادار‬
‫‪-38.2%‬‬ ‫‪2993.9%‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪332‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪537‬‬ ‫دارایی های غیر تولیدی‬

‫‪-108.7%‬‬ ‫‪-117.4%‬‬ ‫‪1847‬‬ ‫‪2855‬‬ ‫‪15018‬‬ ‫‪-10635‬‬ ‫‪-32650‬‬ ‫قرض دهی‪/‬قرض گیری خالص‬

‫‪-108.7%‬‬ ‫‪-117.4%‬‬ ‫‪-1847‬‬ ‫‪-2855‬‬ ‫‪-15018‬‬ ‫‪10635‬‬ ‫‪32650‬‬ ‫معامالت در دارایی های مالی‬
‫‪-105.5%‬‬ ‫‪-112.9%‬‬ ‫‪-1284.2‬‬ ‫‪-1675.7‬‬ ‫‪9944.8‬‬ ‫‪30708.1‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬
‫‪-105.5%‬‬ ‫‪-112.9%‬‬ ‫‪-1284.2‬‬ ‫‪-1675.7‬‬ ‫‪9944.8‬‬ ‫‪30708.1‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬
‫‪-160.7%‬‬ ‫‪-181.5%‬‬ ‫‪-562.7‬‬ ‫‪-1178.8‬‬ ‫‪690.7‬‬ ‫‪1941.8‬‬ ‫مجموع قروض گرفته شده خالص‬
‫‪-277.2%‬‬ ‫‪-198.2%‬‬ ‫‪-488.8‬‬ ‫‪-1211.0‬‬ ‫‪498.0‬‬ ‫‪683.4‬‬
‫‪-97.4%‬‬ ‫‪-138.3%‬‬ ‫‪-73.8‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪192.7‬‬ ‫‪1258.4‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تفاوت‬
‫سال به سال‬ ‫تفاوت‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬

‫ک‬ ‫ع‬ ‫ص‬ ‫صف‬ ‫ماه‬ ‫از شروع سال تا کنون‬ ‫از هدف‬ ‫هدف ‪ -‬از شروع سال تا کنون‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪9‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬
‫ش‬
‫‪65.7%‬‬ ‫‪19.4%‬‬ ‫‪-25.6%‬‬ ‫‪38094.0‬‬ ‫‪426836.8‬‬ ‫‪28348.1‬‬ ‫‪17105.6‬‬ ‫‪211727.8‬‬ ‫‪177306.8‬‬ ‫مجموع عواید‬
‫‪24.7%‬‬ ‫‪14.6%‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪10326.9‬‬ ‫‪123922.8‬‬ ‫‪10546.7‬‬ ‫‪8460.9‬‬ ‫‪81337.6‬‬ ‫‪70983.5‬‬ ‫عواید داخلی‬

‫ص‬ ‫‪-‬‬
‫‪-1.6%‬‬ ‫‪9.1%‬‬ ‫‪-27.0%‬‬ ‫‪8249.7‬‬ ‫‪98995.9‬‬ ‫‪6022.2‬‬ ‫‪6122.9‬‬ ‫‪59879.8‬‬ ‫‪54906.4‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫ش‬
‫‪-13.5%‬‬ ‫‪-8.9%‬‬ ‫‪-29.9%‬‬ ‫‪1115.2‬‬ ‫‪13382.8‬‬ ‫‪781.9‬‬ ‫‪904.3‬‬ ‫‪7301.4‬‬ ‫‪8012.7‬‬ ‫مالیات ثابت‬
‫‪-20.1%‬‬ ‫‪12.7%‬‬ ‫‪-41.5%‬‬ ‫‪1795.4‬‬ ‫‪21544.6‬‬ ‫‪1050.0‬‬ ‫‪1314.1‬‬ ‫‪14228.0‬‬ ‫‪12619.3‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬
‫ش‬ ‫ک ش‬ ‫‪-‬‬
‫‪-88.8%‬‬ ‫‪-8.8%‬‬ ‫‪-87.4%‬‬ ‫‪75.1‬‬ ‫‪901.5‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪83.9‬‬ ‫‪569.0‬‬ ‫‪623.7‬‬ ‫مالیات بر جایدات ها‬
‫ک‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫ک‬ ‫ک ش‬ ‫‪56.4%‬‬ ‫‪15.9%‬‬ ‫‪-31.7%‬‬ ‫‪2197.8‬‬ ‫‪26373.6‬‬ ‫‪1501.0‬‬ ‫‪959.7‬‬ ‫‪13038.6‬‬ ‫‪11248.5‬‬ ‫مالیات بر فروشات‬
‫‪-64.9%‬‬ ‫‪-31.5%‬‬ ‫‪-64.7%‬‬ ‫‪497.9‬‬ ‫‪5974.7‬‬ ‫‪175.9‬‬ ‫‪501.0‬‬ ‫‪2790.8‬‬ ‫‪4071.6‬‬ ‫سایری مالیات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫جریمه های مالیاتی‬
‫‪6.1%‬‬ ‫‪19.8%‬‬ ‫‪-2.5%‬‬ ‫‪2568.2‬‬ ‫‪30818.7‬‬ ‫‪2503.8‬‬ ‫‪2359.8‬‬ ‫‪21952.1‬‬ ‫‪18330.4‬‬ ‫مالیات بر عوارض گمرکی و واردات‬

‫ک‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫‪93.5%‬‬ ‫‪33.5%‬‬ ‫‪117.8%‬‬ ‫‪2077.2‬‬ ‫‪24926.9‬‬ ‫‪4524.5‬‬ ‫‪2338.0‬‬ ‫‪21457.8‬‬ ‫‪16077.2‬‬ ‫عواید غیر مالیاتی‬
‫ک‬ ‫ک که‬ ‫‪137.2%‬‬ ‫‪41.8%‬‬ ‫‪73.0%‬‬ ‫‪148.4‬‬ ‫‪1781.1‬‬ ‫‪256.8‬‬ ‫‪108.3‬‬ ‫‪1646.5‬‬ ‫‪1161.0‬‬ ‫عایدات از جایداد های اصلی‬
‫‪-67.4%‬‬ ‫‪-17.7%‬‬ ‫‪-20.7%‬‬ ‫‪307.4‬‬ ‫‪3688.6‬‬ ‫‪243.6‬‬ ‫‪748.4‬‬ ‫‪2408.5‬‬ ‫‪2926.6‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬
‫ش‬ ‫‪61.2%‬‬ ‫‪28.6%‬‬ ‫‪26.4%‬‬ ‫‪972.6‬‬ ‫‪11671.3‬‬ ‫‪1229.4‬‬ ‫‪762.8‬‬ ‫‪9186.6‬‬ ‫‪7145.3‬‬ ‫فیس های اداری‬
‫‪-92.2%‬‬ ‫‪-61.5%‬‬ ‫‪-89.8%‬‬ ‫‪38.9‬‬ ‫‪466.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪119.0‬‬ ‫‪309.3‬‬ ‫رویالتی ها‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪-8.1%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪-15.0%‬‬ ‫‪70.6‬‬ ‫‪847.3‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪65.3‬‬ ‫‪583.7‬‬ ‫‪563.4‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬
‫ص‬ ‫ه‬ ‫‪-98.2%‬‬ ‫‪-7.3%‬‬ ‫‪-98.5%‬‬ ‫‪64.3‬‬ ‫‪771.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪398.8‬‬ ‫‪430.1‬‬ ‫صنایع استخراجی‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪1563.2%‬‬ ‫‪1034.3%‬‬ ‫‪5548.0%‬‬ ‫‪44.2‬‬ ‫‪529.9‬‬ ‫‪2494.0‬‬ ‫‪149.9‬‬ ‫‪4144.0‬‬ ‫‪365.3‬‬ ‫عواید متفرقه‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫‪-41.1%‬‬ ‫‪-6.5%‬‬ ‫‪-45.3%‬‬ ‫‪430.9‬‬ ‫‪5170.9‬‬ ‫‪235.7‬‬ ‫‪400.5‬‬ ‫‪2970.6‬‬ ‫‪3176.1‬‬ ‫اعانه های اجتماعی‬

‫‪105.9%‬‬ ‫‪22.6%‬‬ ‫‪-0.4‬‬ ‫‪27767.1‬‬ ‫‪302914.0‬‬ ‫‪17801.5‬‬ ‫‪8644.7‬‬ ‫‪130390.2‬‬ ‫‪106323.3‬‬ ‫کمک های بالعوض‬
‫‪105.9%‬‬ ‫‪22.6%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪17801.5‬‬ ‫‪8644.7‬‬ ‫‪130390.2‬‬ ‫‪106323.3‬‬ ‫کشور های خارجی‬
‫‪686.0%‬‬ ‫‪56.7%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪15278.2‬‬ ‫‪1943.7‬‬ ‫‪98576.7‬‬ ‫‪62901.8‬‬ ‫کشور های خارجی‪ -‬عادی‬
‫‪-62.3%‬‬ ‫‪-26.7%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪2523.2‬‬ ‫‪6701.0‬‬ ‫‪31813.5‬‬ ‫‪43421.4‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سازمانهای بین المللی‪-‬انکشافی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫سایری واحد های حکومتی‪ -‬انکشافی‬
‫منبع‪ :‬وزات مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی‪ ،‬آفمیس‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫سال‬
‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ماه‬

‫‪10327.6‬‬ ‫‪31940.7‬‬ ‫‪17105.6‬‬ ‫‪14608.1‬‬ ‫‪19400.7‬‬ ‫‪27318.8‬‬ ‫‪24657.9‬‬ ‫‪18790.8‬‬ ‫‪34865.8‬‬ ‫‪12541.6‬‬ ‫‪8017.5‬‬ ‫مجموع عواید‬
‫‪7514.3‬‬ ‫‪7921.7‬‬ ‫‪8460.9‬‬ ‫‪5934.0‬‬ ‫‪8836.9‬‬ ‫‪7051.2‬‬ ‫‪8513.2‬‬ ‫‪8788.6‬‬ ‫‪9698.6‬‬ ‫‪6920.1‬‬ ‫‪6780.0‬‬ ‫عواید داخلی‬

‫‪5608.7‬‬ ‫‪6345.6‬‬ ‫‪6122.9‬‬ ‫‪4575.7‬‬ ‫‪6852.0‬‬ ‫‪5177.6‬‬ ‫‪6438.8‬‬ ‫‪6890.9‬‬ ‫‪7679.5‬‬ ‫‪5407.4‬‬ ‫‪5761.6‬‬ ‫عواید مالیاتی‬
‫‪792.9‬‬ ‫‪725.5‬‬ ‫‪904.3‬‬ ‫‪702.5‬‬ ‫‪850.8‬‬ ‫‪894.8‬‬ ‫‪1115.0‬‬ ‫‪885.1‬‬ ‫‪877.4‬‬ ‫‪877.3‬‬ ‫‪905.5‬‬ ‫مالیات ثابت‬
‫‪1408.2‬‬ ‫‪1189.3‬‬ ‫‪1314.1‬‬ ‫‪1088.6‬‬ ‫‪1601.1‬‬ ‫‪1098.9‬‬ ‫‪1486.0‬‬ ‫‪1324.9‬‬ ‫‪2154.2‬‬ ‫‪1605.2‬‬ ‫‪946.4‬‬ ‫مالیات بر عایدات‬
‫‪64.4‬‬ ‫‪73.6‬‬ ‫‪83.9‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪69.8‬‬ ‫‪69.5‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫‪50.6‬‬ ‫‪74.6‬‬ ‫‪82.8‬‬ ‫‪64.7‬‬ ‫مالیات بر دارایی‬
‫‪875.6‬‬ ‫‪2048.9‬‬ ‫‪959.7‬‬ ‫‪763.8‬‬ ‫‪1852.0‬‬ ‫‪838.7‬‬ ‫‪1036.3‬‬ ‫‪2094.3‬‬ ‫‪1462.8‬‬ ‫‪746.2‬‬ ‫‪1494.7‬‬ ‫مالیات بر فروشات‬
‫‪156.1‬‬ ‫‪189.3‬‬ ‫‪501.0‬‬ ‫‪305.8‬‬ ‫‪565.1‬‬ ‫‪243.4‬‬ ‫‪255.8‬‬ ‫‪733.8‬‬ ‫‪1112.5‬‬ ‫‪210.7‬‬ ‫‪143.4‬‬ ‫سایر مالیات‬
‫جریمه های مالیاتی‬
‫‪2311.4‬‬ ‫‪2119.1‬‬ ‫‪2359.8‬‬ ‫‪1664.7‬‬ ‫‪1913.2‬‬ ‫‪2032.3‬‬ ‫‪2468.3‬‬ ‫‪1802.1‬‬ ‫‪1998.1‬‬ ‫‪1885.2‬‬ ‫‪2206.9‬‬ ‫عوارض گمرکی‪ ،‬مالیات بر واردات‬

‫‪1905.7‬‬ ‫‪1576.0‬‬ ‫‪2338.0‬‬ ‫‪1358.3‬‬ ‫‪1984.9‬‬ ‫‪1873.7‬‬ ‫‪2074.5‬‬ ‫‪1897.6‬‬ ‫‪2019.1‬‬ ‫‪1512.7‬‬ ‫‪1018.4‬‬ ‫عواید غیر مالیاتی‬
‫‪115.2‬‬ ‫‪96.6‬‬ ‫‪108.3‬‬ ‫‪63.9‬‬ ‫‪119.6‬‬ ‫‪112.1‬‬ ‫‪337.6‬‬ ‫‪114.4‬‬ ‫‪82.7‬‬ ‫‪98.8‬‬ ‫‪123.6‬‬ ‫عاید دارایی های عمده‬
‫‪187.9‬‬ ‫‪523.1‬‬ ‫‪748.4‬‬ ‫‪238.2‬‬ ‫‪463.3‬‬ ‫‪371.5‬‬ ‫‪196.8‬‬ ‫‪173.9‬‬ ‫‪200.7‬‬ ‫‪285.7‬‬ ‫‪248.1‬‬ ‫فروش اجناس و خدمات‬
‫‪945.4‬‬ ‫‪701.2‬‬ ‫‪762.8‬‬ ‫‪673.3‬‬ ‫‪667.9‬‬ ‫‪819.2‬‬ ‫‪977.9‬‬ ‫‪820.5‬‬ ‫‪1115.1‬‬ ‫‪529.1‬‬ ‫‪779.6‬‬ ‫فیس اداری‬
‫‪21.5‬‬ ‫‪49.1‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪62.9‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫رویالتی ها‬
‫‪104.1‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪65.3‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪110.6‬‬ ‫‪108.7‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪25.2‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫‪102.8‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫جریمه های غیر مالیاتی‬
‫‪119.3‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪49.9‬‬ ‫‪146.0‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫صنعت استخراج‬
‫‪71.7‬‬ ‫‪155.2‬‬ ‫‪149.9‬‬ ‫‪-25.7‬‬ ‫‪73.9‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪135.2‬‬ ‫‪286.0‬‬ ‫‪-138.9‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪-186.3‬‬ ‫عواید متفرقه‬
‫‪340.5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪400.5‬‬ ‫‪332.1‬‬ ‫‪423.4‬‬ ‫‪352.1‬‬ ‫‪320.1‬‬ ‫‪377.5‬‬ ‫‪555.2‬‬ ‫‪410.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫سهمیه های اجتماعی‬

‫‪2813.3‬‬ ‫‪24019.0‬‬ ‫‪8644.7‬‬ ‫‪8674.1‬‬ ‫‪10563.8‬‬ ‫‪20267.6‬‬ ‫‪16144.7‬‬ ‫‪10002.2‬‬ ‫‪25167.2‬‬ ‫‪5621.5‬‬ ‫‪1237.5‬‬ ‫کمکهای بالعوض‬
‫‪2813.3‬‬ ‫‪24019.0‬‬ ‫‪8644.7‬‬ ‫‪8674.1‬‬ ‫‪10563.8‬‬ ‫‪20267.6‬‬ ‫‪16144.7‬‬ ‫‪10002.2‬‬ ‫‪25167.2‬‬ ‫‪5621.5‬‬ ‫‪1237.5‬‬ ‫کشورهای خارجی‬
‫‪571.3‬‬ ‫‪22183.0‬‬ ‫‪1943.7‬‬ ‫‪7090.7‬‬ ‫‪4918.0‬‬ ‫‪10526.3‬‬ ‫‪11086.3‬‬ ‫‪6374.5‬‬ ‫‪18130.9‬‬ ‫‪2831.4‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪2242.1‬‬ ‫‪1836.0‬‬ ‫‪6701.0‬‬ ‫‪1583.4‬‬ ‫‪5645.8‬‬ ‫‪9741.3‬‬ ‫‪5058.4‬‬ ‫‪3627.7‬‬ ‫‪7036.3‬‬ ‫‪2790.1‬‬ ‫‪1237.5‬‬ ‫کشورهای خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫مؤسسات بین المللی‬
‫مؤسسات بین المللی ‪ -‬عادی‬
‫مؤسسات بین المللی ‪ -‬انکشافی‬
‫سایر واحدهای حکومتی‬
‫سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬عادی‬
‫سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬انکشافی‬

‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی اداره امور مالی‬
‫فیصد رشد ماهانه‬ ‫‪YTD %‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ال‬ ‫ع‬ ‫صف‬ ‫ماه به ماه سال به سال‬ ‫هدف‬ ‫هدف‬ ‫ماه ‪9‬‬ ‫ماه ‪8‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬
‫ش‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪77.7%‬‬ ‫‪2663.3‬‬ ‫‪231.2‬‬ ‫‪216.4‬‬ ‫‪216.6‬‬ ‫‪2070.4‬‬ ‫‪1817.5‬‬ ‫کابل‬
‫‪57.9%‬‬ ‫‪29.0%‬‬ ‫‪110.7%‬‬ ‫‪126.2‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪139.7‬‬ ‫‪87.2‬‬ ‫کاپیسا‬
‫‪-2.5%‬‬ ‫‪-29.6%‬‬ ‫‪68.2%‬‬ ‫‪235.2‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪160.5‬‬ ‫‪147.3‬‬ ‫پروان‬
‫‪:‬‬ ‫‪-11.9%‬‬ ‫‪38.7%‬‬ ‫‪74.6%‬‬ ‫‪185.0‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪138.0‬‬ ‫‪108.3‬‬ ‫وردگ‬
‫‪673.7%‬‬ ‫‪36.6%‬‬ ‫‪80.9%‬‬ ‫‪149.4‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪120.8‬‬ ‫‪75.7‬‬ ‫لوگر‬
‫‪17.4%‬‬ ‫‪35.2%‬‬ ‫‪78.5%‬‬ ‫‪12561.6‬‬ ‫‪1484.4‬‬ ‫‪1264.3‬‬ ‫‪1098.0‬‬ ‫‪9862.9‬‬ ‫‪8266.7‬‬ ‫ننگرهار‬
‫ع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57.4%‬‬ ‫‪41.1%‬‬ ‫‪89.5%‬‬ ‫‪155.4‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪139.1‬‬ ‫‪91.2‬‬ ‫لغمان‬
‫ک‬ ‫‪104.1%‬‬ ‫‪28.7%‬‬ ‫‪103.0%‬‬ ‫‪80.9‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪83.3‬‬ ‫‪46.1‬‬ ‫پنجشیر‬
‫‪123.7%‬‬ ‫‪146.7%‬‬ ‫‪77.8%‬‬ ‫‪307.0‬‬ ‫‪48.5‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪19.7‬‬ ‫‪238.8‬‬ ‫‪178.6‬‬ ‫بغالن‬
‫‪-2123.7% -2482.3% -159.8%‬‬ ‫‪110.0‬‬ ‫‪-243.3‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪-175.9‬‬ ‫‪80.4‬‬ ‫بامیان‬
‫‪:‬‬ ‫‪65.7%‬‬ ‫‪35.8%‬‬ ‫‪93.3%‬‬ ‫‪310.2‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪26.9‬‬ ‫‪289.5‬‬ ‫‪194.6‬‬ ‫غزنی‬
‫‪-0.2%‬‬ ‫‪-54.3% 191.9%‬‬ ‫‪169.5‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪325.2‬‬ ‫‪102.6‬‬ ‫پکتیکا‬
‫ال‬ ‫ال‬ ‫‪96.9%‬‬ ‫‪77.3%‬‬ ‫‪144.8%‬‬ ‫‪742.1‬‬ ‫‪193.9‬‬ ‫‪98.5‬‬ ‫‪109.3‬‬ ‫‪1074.9‬‬ ‫‪784.0‬‬ ‫پکتیا‬
‫ک‬ ‫‪43.9%‬‬ ‫‪41.6%‬‬ ‫‪41.4%‬‬ ‫‪1306.1‬‬ ‫‪89.2‬‬ ‫‪62.0‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪540.5‬‬ ‫‪446.3‬‬ ‫خوست‬
‫‪-22.7%‬‬ ‫‪44.9%‬‬ ‫‪43.9%‬‬ ‫‪368.4‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪31.1‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪161.9‬‬ ‫‪134.7‬‬ ‫کنر‬
‫‪-63.9%‬‬ ‫‪-62.9%‬‬ ‫‪76.8%‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪33.1‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫نورستان‬
‫‪55.5%‬‬ ‫‪427.2%‬‬ ‫‪66.4%‬‬ ‫‪311.5‬‬ ‫‪43.9‬‬ ‫‪28.2‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪206.7‬‬ ‫‪184.4‬‬ ‫بدخشان‬
‫‪71.4%‬‬ ‫‪114.9%‬‬ ‫‪90.3%‬‬ ‫‪328.7‬‬ ‫‪55.7‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪296.9‬‬ ‫‪200.8‬‬ ‫تخار‬
‫‪-95.4%‬‬ ‫‪-92.6%‬‬ ‫‪30.8%‬‬ ‫‪1386.8‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪102.0‬‬ ‫‪63.6‬‬ ‫‪427.2‬‬ ‫‪611.3‬‬ ‫کندز‬
‫‪-20.1%‬‬ ‫‪6.2%‬‬ ‫‪86.9%‬‬ ‫‪118.5‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪103.0‬‬ ‫‪89.0‬‬ ‫سمنگان‬
‫‪24.9%‬‬ ‫‪36.7%‬‬ ‫‪53.5%‬‬ ‫‪10291.3‬‬ ‫‪698.0‬‬ ‫‪559.0‬‬ ‫‪510.5‬‬ ‫‪5501.8‬‬ ‫‪5042.1‬‬ ‫بلخ‬
‫‪2.5%‬‬ ‫‪22.0%‬‬ ‫‪96.2%‬‬ ‫‪95.0‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪91.4‬‬ ‫‪78.1‬‬ ‫سرپل‬
‫‪38.0%‬‬ ‫‪30.1%‬‬ ‫‪60.9%‬‬ ‫‪153.6‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪71.9‬‬ ‫غور‬
‫‪29.5%‬‬ ‫‪253.4%‬‬ ‫‪72.1%‬‬ ‫‪73.9‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪53.3‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫دایکندی‬
‫‪21.0%‬‬ ‫‪92.6%‬‬ ‫‪72.7%‬‬ ‫‪74.2‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪54.0‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫ارزگان‬
‫‪-25.6%‬‬ ‫‪67.4%‬‬ ‫‪48.8%‬‬ ‫‪111.4‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪54.4‬‬ ‫‪52.8‬‬ ‫زابل‬
‫‪121.5%‬‬ ‫‪78.9%‬‬ ‫‪119.9%‬‬ ‫‪3073.6‬‬ ‫‪620.4‬‬ ‫‪280.1‬‬ ‫‪346.8‬‬ ‫‪3684.7‬‬ ‫‪2272.0‬‬ ‫کندهار‬
‫‪5.1%‬‬ ‫‪12.0%‬‬ ‫‪71.0%‬‬ ‫‪257.6‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪182.8‬‬ ‫‪139.7‬‬ ‫جوزجان‬
‫‪-0.2%‬‬ ‫‪45.6%‬‬ ‫‪27.1%‬‬ ‫‪4663.7‬‬ ‫‪141.0‬‬ ‫‪141.3‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪1264.1‬‬ ‫‪2323.1‬‬ ‫فاریاب‬
‫‪90.5%‬‬ ‫‪540.6%‬‬ ‫‪65.7%‬‬ ‫‪666.9‬‬ ‫‪85.7‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪438.0‬‬ ‫‪390.9‬‬ ‫هلمند‬
‫‪-26.7%‬‬ ‫‪-23.2%‬‬ ‫‪77.1%‬‬ ‫‪93.7‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪72.3‬‬ ‫‪77.3‬‬ ‫بادغیس‬
‫‪80.0%‬‬ ‫‪49.6%‬‬ ‫‪62.4%‬‬ ‫‪20030.1‬‬ ‫‪2144.4‬‬ ‫‪1191.6‬‬ ‫‪1433.7‬‬ ‫‪12500.1 9639.9‬‬ ‫هرات‬
‫‪131.3%‬‬ ‫‪37.8%‬‬ ‫‪139.9%‬‬ ‫‪2152.1‬‬ ‫‪479.4‬‬ ‫‪207.2‬‬ ‫‪348.0‬‬ ‫‪3011.0‬‬ ‫‪1808.2‬‬ ‫فراه‬
‫‪15.8%‬‬ ‫‪16.0%‬‬ ‫‪105.7%‬‬ ‫‪5745.9‬‬ ‫‪946.8‬‬ ‫‪817.5‬‬ ‫‪816.1‬‬ ‫‪6071.2‬‬ ‫‪4935.3‬‬ ‫نیمروز‬
‫‪3.5%‬‬ ‫‪-14.6%‬‬ ‫‪58.5%‬‬ ‫‪54780.7‬‬ ‫‪3255.1‬‬ ‫‪3146.5‬‬ ‫‪3812.5‬‬ ‫‪32028.2 30401.8‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫تادیات برون مرزی‬
‫‪24.7%‬‬ ‫‪14.3%‬‬ ‫‪65.6%‬‬ ‫‪123922.8‬‬ ‫‪10546.7‬‬ ‫‪8460.9‬‬ ‫‪9231.2‬‬ ‫‪81337.6 70983.5‬‬ ‫مجموع‬
‫‪:‬‬ ‫فیصدی از شروع سال تااکنون‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬
‫ک‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫صف‬ ‫بودجه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪9‬‬ ‫ماه ‪8‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫ک‬ ‫‪48.2%‬‬ ‫‪433447.7‬‬ ‫‪26502.3 27742.6‬‬ ‫‪25473.4‬‬ ‫‪208894.1‬‬ ‫‪209985.3‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫‪6299.4‬‬ ‫ط ‪o/w‬‬
‫‪:‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26501.3‬‬ ‫‪27741.1‬‬ ‫‪25472.4‬‬ ‫‪208873.3‬‬ ‫‪209956.6‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬
‫ش‬ ‫‪68.1%‬‬ ‫‪160781.7‬‬ ‫‪13110.3 12401.6 12555.4‬‬ ‫‪109470.8‬‬ ‫‪108888.6‬‬ ‫حقوق و معاشات کارمندان‬
‫‪68.1%‬‬ ‫‪160781.7‬‬ ‫‪13110.3 12401.58 11831.37‬‬ ‫‪109470.8‬‬ ‫‪108888.626‬‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12445.3 11889.9 12010.2‬‬ ‫‪104603.4‬‬ ‫‪104674.0‬‬ ‫مزد و معاشات‬
‫‪10743.0 9966.1‬‬ ‫‪9864.0‬‬ ‫‪91162.7‬‬ ‫‪90395.7‬‬ ‫مزد و معاشات نقدی‬
‫ش‬ ‫ه‬ ‫ک ش‬ ‫‪1604.1‬‬ ‫‪1926.5‬‬ ‫‪2112.3‬‬ ‫‪13016.7‬‬ ‫‪14279.3‬‬ ‫مزد و معاشات جنسی‬
‫‪98.2‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪424.1‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫پیش پرداخت مزد و معاشات‬
‫‪:‬‬
‫‪218.0‬‬ ‫‪122.6‬‬ ‫‪133.7‬‬ ‫‪1249.3‬‬ ‫‪909.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫ف‬ ‫ص‬ ‫‪218.0‬‬ ‫‪122.6‬‬ ‫‪133.7‬‬ ‫‪1249.3‬‬ ‫‪909.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی نقدی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی جنسی‬
‫‪-32.7‬‬ ‫‪-31.2‬‬ ‫‪-28.3‬‬ ‫‪-213.6‬‬ ‫‪-210.1‬‬ ‫برگشت معاشات‬
‫ک‬ ‫‪479.8‬‬ ‫‪420.2‬‬ ‫‪439.8‬‬ ‫‪3831.7‬‬ ‫‪3515.8‬‬ ‫سایر حقوق و امتیازات‬

‫ص‬ ‫ع‬ ‫ص‬
‫ه‬ ‫ک‬ ‫‪36.3%‬‬ ‫‪152018.8‬‬ ‫‪9049.6‬‬ ‫‪8652.7‬‬ ‫‪6565.0‬‬ ‫‪55139.0‬‬ ‫‪53343.0‬‬ ‫استفاده از اجناس و خدمات‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪33.6%‬‬ ‫‪97509.8‬‬ ‫‪6281.1‬‬ ‫‪5146.2‬‬ ‫‪3260.2‬‬ ‫‪32753.0‬‬ ‫‪26485.8‬‬
‫ک‬ ‫‪227.6‬‬ ‫‪207.4‬‬ ‫‪121.0‬‬ ‫‪1560.5‬‬ ‫‪1517.4‬‬ ‫سفر‬
‫‪372.8‬‬ ‫‪408.5‬‬ ‫‪263.6‬‬ ‫‪2322.8‬‬ ‫‪2561.9‬‬ ‫ارتباطات‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫‪2344.7‬‬ ‫‪2267.2‬‬ ‫‪1207.9‬‬ ‫‪16408.3‬‬ ‫‪19383.6‬‬ ‫خدمات قراردادی‬
‫ص‬
‫‪1415.9‬‬ ‫‪1616.3‬‬ ‫‪2028.1‬‬ ‫‪6307.7‬‬ ‫‪8339.7‬‬ ‫ترمیمات و حفظ و مراقبت‬
‫‪439.1‬‬ ‫‪501.2‬‬ ‫‪591.6‬‬ ‫‪3101.1‬‬ ‫‪3429.4‬‬ ‫تسهیالت‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪2666.1‬‬ ‫‪1116.2‬‬ ‫‪873.4‬‬ ‫‪13891.4‬‬ ‫‪4136.6‬‬ ‫روغنیات‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪1583.3‬‬ ‫‪2536.0‬‬ ‫‪1479.3‬‬ ‫‪11547.1‬‬ ‫‪13974.3‬‬ ‫استفاده های دیگر از اجناس و خدمات‬
‫ک‬ ‫‪994.8‬‬ ‫‪1084.5‬‬ ‫‪584.3‬‬ ‫‪4180.4‬‬ ‫‪4695.7‬‬ ‫ابزار و مواد (< ‪)50,000‬‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ه ک‬ ‫‪277.5‬‬ ‫‪371.0‬‬ ‫‪231.4‬‬ ‫‪2174.6‬‬ ‫‪4688.8‬‬ ‫مصارف دیگر‬
‫ک‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫‪310.9‬‬ ‫‪1080.4‬‬ ‫‪663.6‬‬ ‫‪5192.1‬‬ ‫‪4589.9‬‬ ‫پیش پرداختها و مصارف برگشتی‬
‫ش‬
‫‪55.8%‬‬ ‫‪775.9‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪433.1‬‬ ‫‪273.9‬‬ ‫مفاد‬
‫ص‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪433.1‬‬ ‫‪273.9‬‬ ‫به غیر اتباع‬

‫‪90.1%‬‬ ‫‪15329.4‬‬ ‫‪1068.8‬‬ ‫‪1372.3‬‬ ‫‪2284.4‬‬ ‫‪13806.4‬‬ ‫‪14946.9‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی‬
‫ص‬ ‫ک‬
‫ه‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪596.7‬‬ ‫‪450.0‬‬ ‫سب ساییدیها‬
‫‪17.9‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪136.8‬‬ ‫‪388.4‬‬ ‫کمکهای بالعوض به واحدهای اداری و سایر مؤسسات‬
‫صف‬ ‫ف ک‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪17.9‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪136.8‬‬ ‫‪370.8‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫ط‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬عادی‬
‫ش‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومتی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪1050.9‬‬ ‫‪1211.5‬‬ ‫‪2273.8‬‬ ‫‪12922.8‬‬ ‫‪13983.4‬‬ ‫تامینات اجتماعی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪113.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪150.1‬‬ ‫‪125.1‬‬ ‫سایر انتقاالت اجتماعی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪113.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪113.1‬‬ ‫مساعدتهای اجتماعی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫پیش پرداخت سب ساییدیها‪ ،‬کمکهای بالعوض‬

‫‪30.6%‬‬ ‫‪98242.4‬‬ ‫‪3238.2‬‬ ‫‪5316.1‬‬ ‫‪4047.6‬‬ ‫‪30044.8‬‬ ‫‪32532.8‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪22.7%‬‬ ‫‪17868.5‬‬ ‫‪867.6‬‬ ‫‪1129.8‬‬ ‫‪741.9‬‬ ‫‪4056.0‬‬ ‫‪5119.0‬‬
‫‪3237.1‬‬ ‫‪5314.5‬‬ ‫‪4046.6‬‬ ‫‪30024.0‬‬ ‫‪32504.2‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪-1.0‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪-20.8‬‬ ‫‪-28.7‬‬ ‫فروش زمین و ساختمانها‬
‫‪2123.6‬‬ ‫‪2223.0‬‬ ‫‪3238.8‬‬ ‫‪20341.3‬‬ ‫‪14880.4‬‬ ‫ساختمانها و ساختارها‬
‫‪884.7‬‬ ‫‪1584.3‬‬ ‫‪718.0‬‬ ‫‪5709.0‬‬ ‫‪4631.9‬‬ ‫ماشین االت‪/‬تجهیزات (>‪)50,000‬‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫اسناد بهادار‬
‫‪95.4‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪331.7‬‬ ‫‪536.9‬‬ ‫زمین‬
‫‪134.5‬‬ ‫‪1505.8‬‬ ‫‪82.5‬‬ ‫‪3662.7‬‬ ‫‪12483.3‬‬ ‫پیش پرداختهای عمده‬

‫اقالم قابل یادداشت‪:‬‬
‫‪6299.4‬‬ ‫وجوه احتیاطی‬

‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی ادارۀ امور مالی‬
‫‪:‬‬ ‫فیصدی رشد ماهانه‬ ‫‪% YTD‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫میلیون افغانی‬

‫ک‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫صف‬ ‫سال به سال‬ ‫ماه به ماه‬ ‫بودجه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪9‬‬ ‫ماه ‪8‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪55.1%‬‬ ‫‪291093.6‬‬ ‫‪21363.3 20049.9‬‬ ‫‪17394.4 160519.3 155714.3‬‬ ‫مجموع مصارف ناخالص‬
‫‪7%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪21362.3 20048.3‬‬ ‫‪17392.0 160498.5 155685.6‬‬ ‫مجموع مصارف خالص‬

‫‪6%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪68.1%‬‬ ‫‪160781.7‬‬ ‫‪13110.3‬‬ ‫‪12401.6‬‬ ‫‪11831.4 109470.8 108888.6‬‬ ‫حقوق و معاشات‬
‫‪5%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪12445.3‬‬ ‫‪11889.9‬‬ ‫‪11370.0 104603.4 104674.0‬‬ ‫مزد و معاشات‬
‫ک‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪10743.0‬‬ ‫‪9966.1‬‬ ‫‪9823.7 91162.7 90395.7‬‬ ‫مزد و معاشات نقدی‬
‫ص‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪1604.1‬‬ ‫‪1926.5‬‬ ‫‪1545.3 13016.7 14279.3‬‬ ‫مزد و معاشات جنسی‬
‫‪-3756%‬‬ ‫‪9718%‬‬ ‫‪98.2‬‬ ‫‪-2.7‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪424.1‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫پیش پرداخت مزد و معاشات‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪ -‬ص‬
‫‪78%‬‬ ‫‪114%‬‬ ‫‪218.0‬‬ ‫‪122.6‬‬ ‫‪102.1‬‬ ‫‪1249.3‬‬ ‫‪909.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی‬
‫‪.‬‬ ‫ک‬ ‫ص‬
‫‪78%‬‬ ‫‪114%‬‬ ‫‪218.0‬‬ ‫‪122.6‬‬ ‫‪102.1‬‬ ‫‪1249.3‬‬ ‫‪909.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی نقدی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مزایای اجتماعی جنسی‬
‫‪5%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪-32.7‬‬ ‫‪-31.2‬‬ ‫‪-18.3‬‬ ‫‪-213.6‬‬ ‫‪-210.1‬‬ ‫برگشت معاشات‬
‫ف‬ ‫ص‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪479.8‬‬ ‫‪420.2‬‬ ‫‪377.7‬‬ ‫‪3831.7‬‬ ‫‪3515.8‬‬ ‫سایر معاشات‬

‫ک‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪92.7%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪97509.797 6281.1‬‬ ‫‪5146.2‬‬ ‫‪3260.2‬‬ ‫‪32753.0‬‬ ‫‪26485.8‬‬ ‫استفادۀ اجناس و خدمات‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪125%‬‬ ‫‪200.6‬‬ ‫‪175.5‬‬ ‫‪89.2‬‬ ‫‪1387.7‬‬ ‫‪1218.8‬‬ ‫سفر‬
‫ف‬ ‫ک‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪372.8‬‬ ‫‪401.1‬‬ ‫‪264.5‬‬ ‫‪2322.8‬‬ ‫‪2525.4‬‬ ‫ارتباطات‬
‫‪-2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪74.3‬‬ ‫‪76.1‬‬ ‫‪72.0‬‬ ‫‪619.7‬‬ ‫‪1030.4‬‬ ‫خدمات قراردادی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪1415.9‬‬ ‫‪1608.6‬‬ ‫‪982.8‬‬ ‫‪6307.7‬‬ ‫‪8097.1‬‬ ‫حفظ و مراقبت‬
‫ص‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-42%‬‬ ‫‪439.1‬‬ ‫‪453.7‬‬ ‫‪750.7‬‬ ‫‪3101.1‬‬ ‫‪3186.7‬‬ ‫تسهیالت‬
‫ک‬ ‫‪140%‬‬ ‫‪638%‬‬ ‫‪2662.7‬‬ ‫‪1110.2‬‬ ‫‪360.9‬‬ ‫‪13847.0‬‬ ‫‪4088.9‬‬ ‫روغنیات‬
‫ک‬ ‫ک‬
‫‪-16%‬‬ ‫‪51%‬‬ ‫‪1115.6‬‬ ‫‪1321.0‬‬ ‫‪740.2‬‬ ‫‪5166.9‬‬ ‫‪6338.5‬‬ ‫استفاده های دیگر از اجناس و خدمات‬
‫ک‬
‫‪-13%‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪890.3‬‬ ‫‪1022.0‬‬ ‫‪506.3‬‬ ‫‪2965.7‬‬ ‫‪3924.4‬‬ ‫ابزار و مواد (< ‪)50,000‬‬
‫‪-52%‬‬ ‫‪-37%‬‬ ‫‪144.2‬‬ ‫‪303.4‬‬ ‫‪229.4‬‬ ‫‪1784.0‬‬ ‫‪2380.8‬‬ ‫سایر مصارف‬
‫‪-1978%‬‬ ‫‪1695%‬‬ ‫‪81.1‬‬ ‫‪-4.3‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪417.2‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫پیش پرداخت ها و برگشت مصارف‬

‫‪-‬‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪775.94877‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪78.3‬‬ ‫‪433.1‬‬ ‫‪273.9‬‬ ‫مفاد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-55%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪78.3‬‬ ‫‪433.1‬‬ ‫‪273.9‬‬ ‫به غیر اتباع‬

‫‪-22%‬‬ ‫‪-28%‬‬ ‫‪98%‬‬ ‫‪14157.583 1068.8‬‬ ‫‪1372.3‬‬ ‫‪1482.6‬‬ ‫‪13806.4‬‬ ‫‪14946.9‬‬ ‫انتقاالت اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪596.7‬‬ ‫‪450.0‬‬ ‫سب ساییدیها‬
‫‪-62%‬‬ ‫‪-37%‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪136.8‬‬ ‫‪388.4‬‬ ‫کمکهای بالعوض به واحدهای حکومتی و سایر مؤسسات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬عادی‬
‫‪-51%‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪136.8‬‬ ‫‪370.8‬‬ ‫کمکهای بالعوض به کشور خارجی ‪ -‬انکشافی‬
‫‪-100%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومت ‪ -‬عادی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمکهای بالعوض به سایر واحدهای حکومت ‪ -‬انکشافی‬
‫‪-13%‬‬ ‫‪-28%‬‬ ‫‪1050.9‬‬ ‫‪1211.5‬‬ ‫‪1454.2‬‬ ‫‪12922.8‬‬ ‫‪13983.4‬‬ ‫تامینات اجتماعی‬
‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪113.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪150.1‬‬ ‫‪125.1‬‬ ‫سایر انتقاالت اجتماعی‬
‫‪-100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪113.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪113.1‬‬ ‫مساعدتهای اجتماعی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫پیش پرداخت سب ساییدیها‪ ،‬کمکهای بالعوض‬

‫‪-23%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪17868.53‬‬ ‫‪867.6‬‬ ‫‪1129.8‬‬ ‫‪741.9‬‬ ‫‪4056.0‬‬ ‫‪5119.0‬‬ ‫کسب ناخالص دارایی های غیر مالی‬
‫‪-23%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪866.6‬‬ ‫‪1128.2‬‬ ‫‪739.4‬‬ ‫‪4035.2‬‬ ‫‪5090.4‬‬ ‫کسب خالص دارایی های غیرمالی‬
‫‪-35%‬‬ ‫‪-59%‬‬ ‫‪-1.0‬‬ ‫‪-1.6‬‬ ‫‪-2.5‬‬ ‫‪-20.8‬‬ ‫‪-28.7‬‬ ‫فروش زمین و ساختمان‬
‫‪-34%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪393.4‬‬ ‫‪595.3‬‬ ‫‪351.2‬‬ ‫‪2193.2‬‬ ‫‪2970.6‬‬ ‫ساختمانها و ساختارها‬
‫‪-28%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪383.0‬‬ ‫‪531.5‬‬ ‫‪368.9‬‬ ‫‪1538.3‬‬ ‫‪1580.9‬‬ ‫ماشین آالت ‪ /‬تجهیزات (>‪)50,000‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫اسناد بهادار‬
‫‪2789%‬‬ ‫‪307%‬‬ ‫‪89.1‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪319.2‬‬ ‫‪427.4‬‬ ‫زمین‬
‫‪268770%‬‬ ‫‪-5545%‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪139.8‬‬ ‫پیش پرداختهای عمده‬
‫منبع‪ :‬وزارت مالیه‪ ،‬ریاست پالیسی مالی و سیستم معلوماتی ادارۀ امور مالی‬
‫تغییر ‪%‬‬ ‫‪ 1394‬از آغاز سال تا کنون ‪%‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ص‬ ‫صف‬ ‫بودجه از آغاز سال تا کنون ماه‬ ‫بودجه‬ ‫ماه ‪9‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬
‫ص‬ ‫صص‬ ‫‪-4.2%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪48.3%‬‬ ‫‪433447.7‬‬ ‫‪26576.1‬‬ ‫‪27742.6‬‬ ‫‪209236.9 210145.3‬‬ ‫مصارف مجموعی‬
‫ک‬
‫‪3.1%‬‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫‪57.7%‬‬ ‫‪77987.1‬‬ ‫‪6506.7‬‬ ‫‪6311.1‬‬ ‫‪44996.9‬‬ ‫‪38228.4‬‬ ‫وزارت امور داخله‬
‫‪17.2%‬‬ ‫‪-5.5%‬‬ ‫‪37.4%‬‬ ‫‪113372.5‬‬ ‫‪7368.2‬‬ ‫‪6284.9‬‬ ‫‪42367.9‬‬ ‫‪44854.2‬‬ ‫وزارت دفاع ملی‬
‫‪-7.3%‬‬ ‫‪-16.4%‬‬ ‫‪73.7%‬‬ ‫‪3429.4‬‬ ‫‪406.3‬‬ ‫‪438.5‬‬ ‫‪2528.1‬‬ ‫‪3024.7‬‬ ‫وزارت امور خارجه‬
‫ک‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪-10.0%‬‬ ‫‪73.4%‬‬ ‫‪1077.1‬‬ ‫‪99.4‬‬ ‫‪92.4‬‬ ‫‪791.1‬‬ ‫‪878.5‬‬ ‫ریاست محافظت رییس جمهور‬
‫ص‬ ‫ش‬ ‫‪-96.4%‬‬ ‫‪7.4%‬‬ ‫‪74.4%‬‬ ‫‪12044.9‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪8967.1‬‬ ‫‪8353.0‬‬ ‫ریاست عمومی امنیت ملی‬
‫‪9.3%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪47.9%‬‬ ‫‪207911.0‬‬ ‫‪14381.6‬‬ ‫‪13153.9‬‬ ‫‪99651.1‬‬ ‫‪95338.8‬‬ ‫مجموع مصارف سکتور امنیت‬
‫ص‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪-100.0%‬‬ ‫‪-73.4%‬‬ ‫‪99.9%‬‬ ‫‪361.2‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪141.9‬‬ ‫‪360.9‬‬ ‫‪1356.0‬‬ ‫دفتر رییس جمهور‬
‫‪70.2%‬‬ ‫‪-6.4%‬‬ ‫‪66.2%‬‬ ‫‪574.2‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪380.0‬‬ ‫‪405.8‬‬ ‫مشرانو جرگه شورای ملی‬
‫‪180.5%‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪78.4%‬‬ ‫‪1381.9‬‬ ‫‪109.9‬‬ ‫‪39.2‬‬ ‫‪1083.2‬‬ ‫‪1033.3‬‬ ‫ولسی جرگه شورای ملی‬
‫‪-35.5%‬‬ ‫‪-4.8%‬‬ ‫‪70.0%‬‬ ‫‪3205.0‬‬ ‫‪166.3‬‬ ‫‪257.8‬‬ ‫‪2242.2‬‬ ‫‪2354.4‬‬ ‫ستره محکمه‬
‫‪-10.8%‬‬ ‫‪17.4%‬‬ ‫‪48.6%‬‬ ‫‪1056.3‬‬ ‫‪44.6‬‬ ‫‪49.9‬‬ ‫‪513.7‬‬ ‫‪437.8‬‬ ‫وزارت عدلیه‬
‫‪497.8%‬‬ ‫‪92.7%‬‬ ‫‪70.9%‬‬ ‫‪3766.9‬‬ ‫‪419.3‬‬ ‫‪70.1‬‬ ‫‪2671.3‬‬ ‫‪1386.5‬‬ ‫اداره امور‬
‫ص‬
‫‪-31.0%‬‬ ‫‪17.3%‬‬ ‫‪63.2%‬‬ ‫‪126.8‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪80.2‬‬ ‫‪68.3‬‬ ‫وزارت دولت در امور پارلمانی‬
‫ف‬
‫‪-41.0%‬‬ ‫‪12.7%‬‬ ‫‪63.8%‬‬ ‫‪1096.7‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫‪116.8‬‬ ‫‪699.6‬‬ ‫‪620.9‬‬ ‫وزارت حج و اوقاف‬
‫ک‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪65.5%‬‬ ‫‪1325.2‬‬ ‫‪98.8‬‬ ‫‪96.2‬‬ ‫‪867.4‬‬ ‫‪839.3‬‬ ‫لوی څارنوالی‬
‫‪139.8%‬‬ ‫‪27.8%‬‬ ‫‪41.7%‬‬ ‫‪256.4‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪106.9‬‬ ‫‪83.6‬‬ ‫کمیسیون انتخابات‬
‫ک‬ ‫‪12.8%‬‬ ‫‪-13.3%‬‬ ‫‪42.6%‬‬ ‫‪739.4‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪38.8‬‬ ‫‪315.0‬‬ ‫‪363.3‬‬ ‫کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫‪-14.3%‬‬ ‫‪-34.1%‬‬ ‫‪66.6%‬‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪46.1‬‬ ‫کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3257.4‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33.8%‬‬ ‫‪99.9‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان‬
‫‪192.3%‬‬ ‫‪16.5%‬‬ ‫‪63.4%‬‬ ‫‪234.1‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪148.5‬‬ ‫‪127.5‬‬ ‫اداره عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری‬
‫‪-17.3%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪51.1%‬‬ ‫‪3443.7‬‬ ‫‪184.8‬‬ ‫‪223.5‬‬ ‫‪1758.6‬‬ ‫‪1681.8‬‬ ‫اداره مستقل ارگان های محلی‬
‫‪13.4%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪53.8%‬‬ ‫‪20970.7‬‬ ‫‪1226.5‬‬ ‫‪1081.8‬‬ ‫‪11291.6‬‬ ‫‪10804.6‬‬ ‫مرکز آموزش حقوقی‬
‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مجموع سکتور حکومتداری‪ ،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬

‫‪-6.8%‬‬ ‫‪-76.6%‬‬ ‫‪49.2%‬‬ ‫‪365.6‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪180.1‬‬ ‫‪769.4‬‬ ‫وزارت فواید عامه‬
‫‪-90.8%‬‬ ‫‪-60.1%‬‬ ‫‪59.4%‬‬ ‫‪820.2‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪698.7‬‬ ‫‪487.5‬‬ ‫‪1221.0‬‬ ‫وزارت ترانسپورت و هوانوردی‬
‫‪3.1%‬‬ ‫‪-24.7%‬‬ ‫‪30.8%‬‬ ‫‪9323.3‬‬ ‫‪222.5‬‬ ‫‪215.8‬‬ ‫‪2875.4‬‬ ‫‪3817.0‬‬ ‫وزارت مخابرات‬
‫‪-99.1%‬‬ ‫‪-63.7%‬‬ ‫‪39.2%‬‬ ‫‪576.7‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪37.7‬‬ ‫‪226.0‬‬ ‫‪623.3‬‬ ‫وزارت انرژی و آب‬
‫‪-42.1%‬‬ ‫‪119.2%‬‬ ‫‪33.7%‬‬ ‫‪15485.5‬‬ ‫‪652.4‬‬ ‫‪1127.4‬‬ ‫‪5221.0‬‬ ‫‪2381.5‬‬ ‫شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون‬
‫‪-5.7%‬‬ ‫‪75.4%‬‬ ‫‪37.0%‬‬ ‫‪1634.7‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪604.6‬‬ ‫‪344.6‬‬ ‫شرکت بریشنا‬
‫‪157.5%‬‬ ‫‪10.3%‬‬ ‫‪69.3%‬‬ ‫‪110.3‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪76.4‬‬ ‫‪69.3‬‬ ‫وزارت انکشاف شهری‬
‫‪-10.1%‬‬ ‫‪8.1%‬‬ ‫‪37.4%‬‬ ‫‪2879.6‬‬ ‫‪148.1‬‬ ‫‪164.7‬‬ ‫‪1078.2‬‬ ‫‪997.0‬‬ ‫بورد مستقل کابل جدید‬
‫‪-44.3%‬‬ ‫‪12.1%‬‬ ‫‪68.2%‬‬ ‫‪149.5‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪101.9‬‬ ‫‪90.9‬‬ ‫وزارت معادن و صنایع‬
‫‪-26.5%‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪60.4%‬‬ ‫‪259.4‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪156.6‬‬ ‫‪147.2‬‬ ‫اداره جیودیزی و کارتوگرافی‬
‫‪-28.3%‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪53.4%‬‬ ‫‪41.1‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫اداره ملی حفاظت محیط زیست‬
‫‪-0.1%‬‬ ‫‪-11.6%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪113.0‬‬ ‫‪113.1‬‬ ‫‪683.3‬‬ ‫‪772.7‬‬ ‫کمیسیون عالی انرژی آتومی‬
‫‪-50.9%‬‬ ‫‪-3.3%‬‬ ‫‪34.7%‬‬ ‫‪58314.6‬‬ ‫‪2099.5‬‬ ‫‪4276.7‬‬ ‫‪20215.0‬‬ ‫‪20905.2‬‬ ‫شهروالی های والیات‬
‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫شهروالی ها‬
‫‪-3.3%‬‬ ‫‪-4.2%‬‬ ‫‪53.0%‬‬ ‫‪47156.9‬‬ ‫‪3383.1‬‬ ‫‪3497.4‬‬ ‫‪24995.7‬‬ ‫‪26081.4‬‬ ‫مجموعه سکتور زیربنا و منابع طبیعی‬

‫‪47.2%‬‬ ‫‪9.7%‬‬ ‫‪58.6%‬‬ ‫‪723.0‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪40.8‬‬ ‫‪424.0‬‬ ‫‪386.5‬‬ ‫وزارت معارف‬
‫‪10.5%‬‬ ‫‪21.8%‬‬ ‫‪61.4%‬‬ ‫‪234.7‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪144.2‬‬ ‫‪118.3‬‬ ‫وزارت تحصیالت عالی‬
‫‪71.0%‬‬ ‫‪79.5%‬‬ ‫‪50.8%‬‬ ‫‪570.4‬‬ ‫‪56.8‬‬ ‫‪33.2‬‬ ‫‪289.8‬‬ ‫‪161.5‬‬ ‫وزارت اطالعات و فرهنگ‬
‫‪-11.1%‬‬ ‫‪-1.9%‬‬ ‫‪53.5%‬‬ ‫‪56510.4‬‬ ‫‪3909.7‬‬ ‫‪4398.2‬‬ ‫‪30236.5‬‬ ‫‪30825.7‬‬ ‫اکادمی علوم‬
‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫کمیته ملی اولمپیک‬
‫‪79.1%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪45.5%‬‬ ‫‪18637.4‬‬ ‫‪1600.6‬‬ ‫‪893.9‬‬ ‫‪8488.7‬‬ ‫‪8161.0‬‬ ‫مجموع سکتور معارف‬

‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫وزارت صحت عامه‬
‫‪44.2%‬‬ ‫‪-26.7%‬‬ ‫‪40.7%‬‬ ‫‪9191.8‬‬ ‫‪400.7‬‬ ‫‪277.8‬‬ ‫‪3744.7‬‬ ‫‪5110.4‬‬ ‫مجموع سکتور صحت‬

‫‪-47.6%‬‬ ‫‪-25.4%‬‬ ‫‪64.0%‬‬ ‫‪18290.6‬‬ ‫‪689.2‬‬ ‫‪1316.4‬‬ ‫‪11700.8‬‬ ‫‪15681.8‬‬ ‫وزارت زراعت‬
‫‪-29.5%‬‬ ‫‪-25.6%‬‬ ‫‪55.4%‬‬ ‫‪29128.0‬‬ ‫‪1211.2‬‬ ‫‪1717.7‬‬ ‫‪16122.9‬‬ ‫‪21677.1‬‬ ‫وزارت مبارزه با مواد مخدر‬
‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫وزارت احیا و انکشف دهات‬
‫‪4.3%‬‬ ‫‪8.5%‬‬ ‫‪59.2%‬‬ ‫‪516.6‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪306.0‬‬ ‫‪281.9‬‬ ‫مجموع سکتور زراعت و انکشاف دهات‬

‫‪-64.3%‬‬ ‫‪-20.2%‬‬ ‫‪59.2%‬‬ ‫‪281.2‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪68.2‬‬ ‫‪166.3‬‬ ‫‪208.4‬‬ ‫وزارت سرحدات‪ ،‬اقوام و قبایل‬
‫‪32.2%‬‬ ‫‪17.6%‬‬ ‫‪60.0%‬‬ ‫‪242.5‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪145.5‬‬ ‫‪123.7‬‬ ‫وزارت کار‪ ،‬امور اجتماعی‪،‬شهدا ومعلولین‬
‫‪201.7%‬‬ ‫‪456.5%‬‬ ‫‪81.2%‬‬ ‫‪389.2‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪316.1‬‬ ‫‪56.8‬‬ ‫وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان‬
‫‪52.1%‬‬ ‫‪44.3%‬‬ ‫‪49.9%‬‬ ‫‪100.9‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫وزارت امور زنان‬
‫‪-17.2%‬‬ ‫‪-9.9%‬‬ ‫‪88.0%‬‬ ‫‪16248.4‬‬ ‫‪1222.8‬‬ ‫‪1476.1‬‬ ‫‪14300.4‬‬ ‫‪15868.1‬‬ ‫اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی‬
‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ریاست مستقل انسجام امور کوچی ها‬
‫‪-12.4%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪51.9%‬‬ ‫‪8348.9‬‬ ‫‪397.1‬‬ ‫‪453.4‬‬ ‫‪4334.9‬‬ ‫‪4268.4‬‬ ‫مجموع سکتور مصوونیت اجتماعی‬

‫‪-20.4%‬‬ ‫‪-20.1%‬‬ ‫‪53.3%‬‬ ‫‪522.6‬‬ ‫‪36.7‬‬ ‫‪46.1‬‬ ‫‪278.7‬‬ ‫‪349.0‬‬ ‫وزارت مالیه‬
‫‪167.6%‬‬ ‫‪23.7%‬‬ ‫‪30.7%‬‬ ‫‪938.8‬‬ ‫‪59.2‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪288.1‬‬ ‫‪232.9‬‬ ‫وزارت تجارت‬
‫‪-7.3%‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪27.6%‬‬ ‫‪446.5‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪123.4‬‬ ‫‪120.9‬‬ ‫وزارت اقتصاد‬
‫‪287.5%‬‬ ‫‪127.7%‬‬ ‫‪53.9%‬‬ ‫‪158.0‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪85.2‬‬ ‫‪37.4‬‬ ‫اداره کنترول و تفتیش‬
‫‪-4.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪51.3%‬‬ ‫‪11478.8‬‬ ‫‪580.4‬‬ ‫‪610.1‬‬ ‫‪5887.6‬‬ ‫‪5663.6‬‬ ‫اداره احصاییه مرکزی‬
‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اداره ملی ستندرد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مجموع سکتور حکومتداری اق تصادی و انکشاف سکتور خصوصی‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان‬
‫‪156.1%‬‬ ‫‪209.1%‬‬ ‫‪22.0%‬‬ ‫‪12684.8‬‬ ‫‪343.8‬‬ ‫‪134.3‬‬ ‫‪2785.6‬‬ ‫‪901.1‬‬ ‫ایجاد سهولت برای حمایه منابع تمویلی کوچک در افغانستان‬
‫‪156.1%‬‬ ‫‪237.7%‬‬ ‫‪21.4%‬‬ ‫‪14248.5‬‬ ‫‪343.8‬‬ ‫‪134.3‬‬ ‫‪3042.9‬‬ ‫‪901.1‬‬ ‫ریزرف های تخصیص نه یافته‬
‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫غیر مشخص‬
‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مجموع طبقه بندی نشده‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ماه ‪9‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬
‫ص‬ ‫صف‬ ‫‪4653.2‬‬ ‫‪4477.3‬‬ ‫‪32260.6‬‬ ‫‪22555.6‬‬ ‫خدمات عامه‬
‫ک‬ ‫‪COFOG‬‬ ‫‪3856.7‬‬ ‫‪2902.7‬‬ ‫‪25645.3‬‬ ‫‪17942.7‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ک ک‬
‫‪796.4‬‬ ‫‪1574.6‬‬ ‫‪6615.3‬‬ ‫‪4612.8‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪7581.3‬‬ ‫‪6462.6‬‬ ‫‪52814.8‬‬ ‫‪54450.1‬‬ ‫دفاعی‬
‫‪7115.5‬‬ ‫‪5849.9‬‬ ‫‪50769.9‬‬ ‫‪51361.5‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪465.8‬‬ ‫‪612.7‬‬ ‫‪2044.9‬‬ ‫‪3088.6‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4989.2‬‬ ‫‪5087.3‬‬ ‫‪39719.6‬‬ ‫‪38311.3‬‬ ‫نظم و امنیت عامه‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ک ش‬ ‫ک‬ ‫‪4709.3‬‬ ‫‪5038.1‬‬ ‫‪38481.3‬‬ ‫‪38035.0‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ش‬ ‫‪279.9‬‬ ‫‪49.2‬‬ ‫‪1238.3‬‬ ‫‪276.4‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪2505.6‬‬ ‫‪4708.7‬‬ ‫‪30893.3‬‬ ‫‪39759.1‬‬ ‫امور اقتصادی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫‪-‬‬
‫ش‬ ‫ص‬ ‫‪1441.5‬‬ ‫‪1957.3‬‬ ‫‪14284.2‬‬ ‫‪17353.9‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ص‬ ‫‪1064.1‬‬ ‫‪2751.4‬‬ ‫‪16609.1‬‬ ‫‪22405.2‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪14.1‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪204.7‬‬ ‫‪180.8‬‬ ‫حفظ محیط زیست‬
‫‪14.1‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪137.7‬‬ ‫‪131.4‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪67.0‬‬ ‫‪49.4‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫ط‬ ‫‪113.0‬‬ ‫‪139.1‬‬ ‫‪849.0‬‬ ‫‪611.3‬‬ ‫مسکن و تسهیالت اجتماعی‬
‫‪31.4‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪313.3‬‬ ‫‪290.7‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪81.7‬‬ ‫‪101.5‬‬ ‫‪535.6‬‬ ‫‪320.5‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪1606.6‬‬ ‫‪899.3‬‬ ‫‪8538.6‬‬ ‫‪8211.9‬‬ ‫صحت‬
‫‪1394.6‬‬ ‫‪886.4‬‬ ‫‪7764.3‬‬ ‫‪7994.6‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪212.0‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪774.3‬‬ ‫‪217.3‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪218.2‬‬ ‫‪213.3‬‬ ‫‪1725.3‬‬ ‫‪1279.1‬‬ ‫سرگرمی‪ ،‬فرهنگ و دین‬
‫‪168.0‬‬ ‫‪204.0‬‬ ‫‪1368.6‬‬ ‫‪1110.8‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪50.2‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪356.7‬‬ ‫‪168.3‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪3777.9‬‬ ‫‪4312.2‬‬ ‫‪29405.4‬‬ ‫‪30188.9‬‬ ‫معارف‬
‫‪3495.0‬‬ ‫‪4120.2‬‬ ‫‪27637.6‬‬ ‫‪28800.6‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪282.9‬‬ ‫‪192.0‬‬ ‫‪1767.9‬‬ ‫‪1388.3‬‬ ‫مصارف انکشافی‬
‫‪1117.1‬‬ ‫‪1412.8‬‬ ‫‪12825.7‬‬ ‫‪14597.2‬‬ ‫مصوونیت اجتماعی‬
‫‪1112.0‬‬ ‫‪1411.1‬‬ ‫‪12790.0‬‬ ‫‪14591.1‬‬ ‫مصارف عادی‬
‫‪5.1‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫مصارف انکشافی‬

‫‪26576.1‬‬ ‫‪27742.6‬‬ ‫‪209236.9‬‬ ‫‪210145.3‬‬ ‫مجموع‬
‫‪1394‬از آغاز سال تا ماه دومماه‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ک‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫صف‬ ‫رشد ‪%‬‬ ‫ماه ‪9‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬
‫ال‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫‪-23.4%‬‬ ‫‪9.0% 1324.3‬‬ ‫‪1729.5‬‬ ‫‪12316.7 11298.0‬‬ ‫کابل‬
‫‪44.9%‬‬ ‫‪18.6% 235.0‬‬ ‫‪162.2‬‬ ‫‪1869.8‬‬ ‫‪1576.4‬‬ ‫کاپیسا‬
‫‪-33.1%‬‬ ‫‪11.4% 306.2‬‬ ‫‪457.8‬‬ ‫‪2820.6‬‬ ‫‪2531.9‬‬ ‫پروان‬
‫‪-26.6%‬‬ ‫‪33.2% 189.5‬‬ ‫‪258.1‬‬ ‫‪2148.6‬‬ ‫‪1612.7‬‬ ‫وردک‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51.5%‬‬ ‫‪17.7% 254.9‬‬ ‫‪168.2‬‬ ‫‪1546.7‬‬ ‫‪1314.4‬‬ ‫لوگر‬
‫ش‬ ‫ال‬ ‫‪28.2%‬‬ ‫‪5.6% 1389.2‬‬ ‫‪1083.9‬‬ ‫‪10151.7 9615.8‬‬ ‫ننگرهار‬
‫‪16.1%‬‬ ‫‪25.7% 213.6‬‬ ‫‪183.9‬‬ ‫‪1930.0‬‬ ‫‪1535.0‬‬ ‫لغمان‬
‫‪-15.0%‬‬ ‫‪27.7% 146.8‬‬ ‫‪172.8‬‬ ‫‪1172.6‬‬ ‫‪918.3‬‬ ‫پنجشیر‬
‫‪29.8%‬‬ ‫‪12.0% 512.1‬‬ ‫‪394.7‬‬ ‫‪3684.3‬‬ ‫‪3290.0‬‬ ‫بغالن‬
‫‪-71.6%‬‬ ‫‪7.7% 206.7‬‬ ‫‪726.9‬‬ ‫‪2116.9‬‬ ‫‪1966.2‬‬ ‫بامیان‬
‫ک‬ ‫ک‬
‫‪45.3%‬‬ ‫‪40.7% 435.7‬‬ ‫‪299.9‬‬ ‫‪3447.8‬‬ ‫‪2450.6‬‬ ‫غزنی‬
‫ع‬ ‫ال‬ ‫ه‬
‫‪34.9%‬‬ ‫‪14.6% 296.7‬‬ ‫‪219.9‬‬ ‫‪1651.0‬‬ ‫‪1440.4‬‬ ‫پکتیکا‬
‫‪2.8%‬‬ ‫‪0.1% 1045.8‬‬ ‫‪1017.2‬‬ ‫‪7936.8‬‬ ‫‪7928.6‬‬ ‫پکتیا‬
‫‪8.3%‬‬ ‫‪12.7% 248.5‬‬ ‫‪229.5‬‬ ‫‪1994.9‬‬ ‫‪1769.8‬‬ ‫خوست‬
‫‪22.6%‬‬ ‫‪17.9% 266.6‬‬ ‫‪217.5‬‬ ‫‪2099.0‬‬ ‫‪1780.4‬‬ ‫کنر‬
‫‪15.7%‬‬ ‫‪22.3% 141.5‬‬ ‫‪122.3‬‬ ‫‪1207.0‬‬ ‫‪987.0‬‬ ‫نورستان‬
‫‪-4.4%‬‬ ‫‪25.8% 439.5‬‬ ‫‪459.7‬‬ ‫‪3461.0‬‬ ‫‪2751.9‬‬ ‫بدخشان‬
‫‪-20.9%‬‬ ‫‪17.0% 322.8‬‬ ‫‪408.0‬‬ ‫‪2859.7‬‬ ‫‪2443.9‬‬ ‫تخار‬
‫‪52.0%‬‬ ‫‪57.0% 621.9‬‬ ‫‪409.2‬‬ ‫‪4083.7‬‬ ‫‪2601.0‬‬ ‫کندز‬
‫‪44.0%‬‬ ‫‪29.8% 149.7‬‬ ‫‪104.0‬‬ ‫‪1541.2‬‬ ‫‪1187.3‬‬ ‫سمنگان‬
‫‪0.8%‬‬ ‫‪2.6% 1391.2‬‬ ‫‪1380.6‬‬ ‫‪10375.2 10108.0‬‬ ‫بلخ‬
‫‪101.1%‬‬ ‫‪26.4% 283.8‬‬ ‫‪141.1‬‬ ‫‪1831.6‬‬ ‫‪1449.4‬‬ ‫سرپل‬
‫‪-35.1%‬‬ ‫‪27.2% 223.3‬‬ ‫‪344.0‬‬ ‫‪2018.4‬‬ ‫‪1586.6‬‬ ‫غور‬
‫‪-13.2%‬‬ ‫‪18.3% 170.9‬‬ ‫‪196.9‬‬ ‫‪1205.8‬‬ ‫‪1019.6‬‬ ‫دایکندی‬
‫‪159.4%‬‬ ‫‪56.7% 215.9‬‬ ‫‪83.2‬‬ ‫‪1930.5‬‬ ‫‪1232.3‬‬ ‫ارزگان‬
‫‪-10.2%‬‬ ‫‪10.4% 183.2‬‬ ‫‪203.9‬‬ ‫‪1465.8‬‬ ‫‪1327.8‬‬ ‫زابل‬
‫‪4.2%‬‬ ‫‪3.1% 1332.4‬‬ ‫‪1278.6‬‬ ‫‪10175.3 9866.5‬‬ ‫کندهار‬
‫‪-17.4%‬‬ ‫‪8.4% 171.6‬‬ ‫‪207.8‬‬ ‫‪1827.2‬‬ ‫‪1686.1‬‬ ‫جوزجان‬
‫‪49.0%‬‬ ‫‪7.8% 405.5‬‬ ‫‪272.1‬‬ ‫‪2716.3‬‬ ‫‪2518.6‬‬ ‫فاریاب‬
‫‪19.2%‬‬ ‫‪9.0% 1368.7‬‬ ‫‪1147.9‬‬ ‫‪9154.9‬‬ ‫‪8401.6‬‬ ‫هلمند‬
‫‪79.4%‬‬ ‫‪-42.2% 259.0‬‬ ‫‪144.3‬‬ ‫‪1481.0‬‬ ‫‪2562.7‬‬ ‫بادغیس‬
‫‪-17.5%‬‬ ‫‪-3.7% 1120.5‬‬ ‫‪1358.8‬‬ ‫‪9411.3‬‬ ‫‪9768.0‬‬ ‫هرات‬
‫‪17.0%‬‬ ‫‪39.5% 186.7‬‬ ‫‪159.6‬‬ ‫‪2104.4‬‬ ‫‪1508.5‬‬ ‫فراه‬
‫‪99.9%‬‬ ‫‪61.3% 182.0‬‬ ‫‪91.0‬‬ ‫‪1849.9‬‬ ‫‪1147.1‬‬ ‫نیمروز‬
‫‪-11.0%‬‬ ‫‪-13.8% 10287.3 11556.8‬‬ ‫‪80899.8 93798.6‬‬ ‫وزارت های مرکزی‬
‫‪-86.6%‬‬ ‫‪-35.6% 46.9‬‬ ‫‪350.7‬‬ ‫‪749.5‬‬ ‫پرداخت های بیرون مرزی ‪1164.3‬‬
‫‪-4.2%‬‬ ‫‪-0.4% 26576.1 27742.6‬‬ ‫‪209236.9 210145.3‬‬ ‫مجموع‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ماه ‪9‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬
‫ص‬ ‫صف‬ ‫‪14,381.6 13,153.9‬‬ ‫‪99,651.1 95,338.8‬‬ ‫امنیت‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حکومتداری‪ ،‬حاکمیت قانون و حقوق بشر‬
‫‪3,383.1 3,497.4‬‬ ‫‪24,995.7 26,081.4‬‬ ‫زیربنا و منابع طبیعی‬
‫‪1,600.6‬‬ ‫‪893.9‬‬ ‫‪8,488.7‬‬ ‫‪8,161.0‬‬ ‫معارف‬
‫‪400.7‬‬ ‫‪277.8‬‬ ‫‪3,744.7‬‬ ‫‪5,110.4‬‬ ‫صحت‬
‫ک‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪306.0‬‬ ‫‪281.9‬‬ ‫زراعت و انکشاف دهات‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫‪397.1‬‬ ‫‪453.4‬‬ ‫‪4,334.9‬‬ ‫‪4,268.4‬‬ ‫مصوونیت اجتماعی‬
‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬ ‫ک‬
‫حاکمیت اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی‬
‫ک‬
‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫طبقه بندی نه شده‬
‫ک‬
‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪1393‬‬
‫ماه ‪9‬‬ ‫از شروع سال تا ماه ‪9‬‬
‫ف‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫صف‬ ‫)‪(1,846.9‬‬ ‫‪10,635.5‬‬ ‫)‪(2,854.5‬‬ ‫‪32,649.9‬‬ ‫مجموع تمویل‬

‫)‪(1,284.2‬‬ ‫‪9,944.8‬‬ ‫)‪(1,675.7‬‬ ‫‪30,708.1‬‬ ‫کسب خالص دارایی های مالی‬
‫)‪(1,284.2‬‬ ‫‪9,944.8‬‬ ‫)‪(1,675.7‬‬ ‫‪30,708.1‬‬
‫ال‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫‪-‬‬
‫ک‬ ‫‪2,022.2‬‬ ‫‪8,941.3‬‬ ‫‪2,684.2‬‬ ‫‪31,957.3‬‬ ‫اسعار و سپرده ها‬
‫ع‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫)‪(233.1‬‬ ‫‪8,700.1‬‬ ‫)‪(3,755.3‬‬ ‫‪34,871.8‬‬ ‫حساب واحد خزاین‬
‫)‪(48.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(123.2‬‬ ‫)‪(0.1‬‬ ‫حساب های عواید والیتی‬
‫‪2,303.3‬‬ ‫‪241.2‬‬ ‫‪6,503.3‬‬ ‫)‪(2,914.0‬‬ ‫حساب های تمویل کننده گان‬
‫‪850.0‬‬ ‫‪186.6‬‬ ‫‪1,420.9‬‬ ‫)‪(762.9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫)‪(624.6‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫)‪(438.0‬‬ ‫‪377.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫‪2,035.4‬‬ ‫‪172.9‬‬ ‫‪4,310.1‬‬ ‫)‪(1,650.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫ک‬ ‫ص‬ ‫ک‬
‫ک‬ ‫‪36.9‬‬ ‫)‪(137.5‬‬ ‫‪802.9‬‬ ‫)‪(1,318.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫ال‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪407.5‬‬ ‫‪441.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ک‬
‫ه‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59.4‬‬ ‫)‪(0.5‬‬ ‫سایر حساب های سپرده‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1.5‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫قرضه‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫قرضه‬
‫صف‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫پیش پرداخت ها‬
‫ک‬
‫‪45.7‬‬ ‫‪250.0‬‬ ‫‪145.8‬‬ ‫‪357.5‬‬ ‫سایر حسابات قابل وصول‬
‫ک‬ ‫صف‬ ‫‪45.7‬‬ ‫‪250.0‬‬ ‫‪145.8‬‬ ‫‪250.1‬‬ ‫تصفیه حسابات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107.5‬‬ ‫سایر دارایی های جاری‬
‫ال‬ ‫ک‬ ‫ال‬ ‫)‪(3,352.1‬‬ ‫‪755.0‬‬ ‫)‪(4,514.0‬‬ ‫)‪(1,620.8‬‬ ‫سایر دارایی ها‬
‫ه‬ ‫)‪(3,352.1‬‬ ‫‪755.0‬‬ ‫)‪(4,514.0‬‬ ‫)‪(1,620.8‬‬ ‫حسابات عواید والیتی‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ک‬
‫)‪(562.7‬‬ ‫‪690.7‬‬ ‫)‪(1,178.8‬‬ ‫‪1,941.8‬‬ ‫کسب خالص مکلفیت های مالی‬
‫)‪(488.8‬‬ ‫‪498.0‬‬ ‫)‪(1,211.0‬‬ ‫‪683.4‬‬
‫)‪(424.9‬‬ ‫‪197.4‬‬ ‫‪933.4‬‬ ‫‪1,180.3‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‬
‫)‪(436.5‬‬ ‫‪197.1‬‬ ‫‪936.3‬‬ ‫‪1,207.4‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‪ -‬عرضه کننده گان‬
‫‪11.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫)‪(2.9‬‬ ‫)‪(27.1‬‬ ‫حسابات قابل پرداخت‪ -‬سایر‬
‫‪10.0‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫مکلفیت های حقوق تقاعد‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫سایر پرداخت ها‬
‫)‪(73.9‬‬ ‫‪292.5‬‬ ‫)‪(2,154.8‬‬ ‫)‪(504.9‬‬ ‫سایر مکلفیت ها‬
‫)‪(73.8‬‬ ‫‪192.7‬‬ ‫‪32.2‬‬ ‫‪1,258.4‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫اسعار خارجی‬
‫)‪(73.8‬‬ ‫‪184.3‬‬ ‫‪84.1‬‬ ‫‪1,260.4‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪184.3‬‬ ‫‪427.0‬‬ ‫‪1,420.4‬‬ ‫قرضه ها‬
‫)‪(73.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(342.9‬‬ ‫)‪(160.0‬‬ ‫قرضه ها‬
‫‪-‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫)‪(51.9‬‬ ‫)‪(2.1‬‬ ‫نفع و خساره اسعار‬