Pembangunan Usahawan

LATAR BELAKANG
Jabatan Pembangunan Usahawan berperanan dalam melahirkan usahawan berdaya maju di
kalangan warga peneroka khususnya generasi baharu FELDA. Perlaksanaan gerak kerja
pembangunan usahawan adalah selaras dengan strategi dan teras FELDA yang kedua iaitu
mewujudkan “Warga Peneroka Menjadi Golongan Berpendapatan Pertengahan Menjelang Tahun
2020.” Modus operandi pemasaran produk keluaran usahawan FELDA ke pasaran domestik dan
antarabangsa adalah melalui Outlet Sawari FELDA, Hypermarket Tempatan dan Program
Eksport (EIBU). Pelbagai aktiviti non-farm dilaksanakan bagi menambah pendapatan warga
peneroka dalam bidang keusahawanan yang terdiri dalam bidang:-
• Pertanian
• Akuakultur
• Ternakan
• Perkhidmatan
• Perniagaan
• Perusahaan
• Kraftangan

OBJEKTIF
i. Menggiatkan usaha melahirkan usahawan di kalangan komuniti peneroka khususnya
golongan generasi baharu FELDA melalui Program Keusahawanan.
ii. Mengoptimumkan penggunaan sumber sedia ada untuk aktiviti keusahawanan
iii. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui latihan keusahawanan.
iv. Memperkasakan tadbir urus koperasi-koperasi di rancangan.
v. Mengenal pasti projek-projek baru yang boleh diceburi, berpotensi dan berdaya saing di
dalam rancangan.
vi. Meluaskan rangkaian pemasaran bagi produk-produk usahawan FELDA.
vii. Meningkatkan produktiviti dan kualiti produk melalui penggunaan teknologi baru dan
inovasi.
viii. Mengadakan kerjasama dengan agensi luar bagi mendapatkan kepakaran khidmat
nasihat, kursus dan dana melalui konsep National Blue Ocean Strategy (NBOS).

ii. hypermarket. PEMBANGUNAN EKONOMI IBU PEJABAT WILAYAH RANCANGAN a) Melahirkan usahawan di kalangan a) Membuat penilaian peserta yang a) Mengenalpasti generasi generasi baharu melalui program layak b) Mengemukakan senarai baru yang Peningkatan Pendapatan Pengusaha (3Ps) produk usahawan yang berpotensi b) Mengenalpasti seperti: a. peringkat wilayah dan hal ehwal petugas d) Memberikan mengawal. c) Mengenalpasti peluang oleh agensi kepada pengurus tawaran program yang perniagaan bagi pasaran tempatan & luar rancangan f) Memastikan koperasi dilaksanakan oleh negara d) Mempromosikan dan agensi f) Memberi khidmat dirancangan menjalankan perniagaan menguruskan pemasaran produk baru & menyertai latihan yang nasihat dan memantau aktiviti usahawan e) Menjalin Kerjasama dimaklumkan oleh ibu pejabat perniagaan koperasi dirancangan Secara National Blue Ocean Strategik & mengenalpasti peserta (NBOS) dengan Agensi f) daripada Ahli Lembaga Koperasi Pembangunan Koperasi i. menganalisa dan memantau berkaitan sumber maklumat dan data serta bajet keseluruhan jabatan. berpotensi c) Memaklumkan respond produk yang boleh memberi Program Hold Hands b) Meningkatkan pasaran terhadap produk kepada keuntungan dan pasaran yang pendapatan usahawan FELDA melalui pengusaha d) Memastikan produk baikc) Mengenalpasti produk jualan korporat. PENGURUSAN IBU PEJABAT WILAYAH RANCANGAN a) Anugerah Usahawan a) Melaksanakan penilaian AUF di a) Mengenalpasti & FELDAMelaksanakan Sesi penilaian peringkat wilayah b) Memastikan mencadangkan calon Anugerah Usahawan FELDA (AUF) Kutipan SIUF dilaksanakan dan AUF b) Membuat kutipan peringkat menyalurkan informasi yang ditawarkan kembali SIUF & Mengenalpasti kebangsaan b) SIUF Mengurus kutipan oleh agensi pembiayaan pengusaha yang layak serta menganalisa Dana & Pinjaman SIUF luar c) Memantau bajet & hal ehwal mendapat bantuan agensi serta berhubung dengan agensi kewangan di peringkat luarc) Mengenalpasti & pembiayaan luar wilayah d) Menyusul serta mencadangkan keperluan seperti: a. eksport dan dapat dihasilkan dalam tempoh masa baru pengusaha d) Menjadi outlet Sawari ke pasaran tempatan dan yang dipersetujuie) Memaklum perantara bagi pengusaha dan maklumat program yang ditawarkan pihak wilayahe) Mewar-warkan luar negara. Program Inkubator b. Menyelaras kerjasama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Maktab Kerjasama Malaysia 2.FUNGSI DAN PERANAN 1. Membantu (ALK) untuk menyertai latihan memberi pendedahan dan menawarkan oleh Ibu Pejabat peluang perniagaan baru kepada koperasi. PUNBc. menjalankan latihan petugas di latihan INSKEN c) Kewangan Mengurus. AGROBANK b. serta (SEIS) secara bulanan melaksanakan latihan petugas dan hal sebelum 25 hari bulan setiap ehwal berkaitan sumber bulan & SLIS (SIUF) manusia e) Laporan Menyelaraskan laporan wilayah dan menyediakan laporan keseluruhan jabatan . projek & manusia e) Menyelaraskan laporan menyediakan laporan wilayah serta hal ehwal berkaitan audit rancangan & menyediakan laporan usahawan e) Mengemaskin dan kewangan d) Sumber wilayah i Sistem Laporan Usahawan Manusia Mengenalpasti keperluan.

Perlaksanaan penilaian oleh panel hakim dan majlis penganugerahan pemenang utama akan diberikan semasa di Hari Peneroka peringkat Kebangsaan tahun 2018.c) Memberi rancangan c) Latihan Keusahawanan Mengaturkan sawari.3. PROGRAM UTAMA Tumpuan utama jabatan bagi tahun 2017 ialah seperti berikut: 1. Program Inkubator Bagi Pembangunan Usahawan Generasi Baharu. a) Mencalonkan peserta Day (SEED) / Simposium & Ekspo Usahawan mendapatkan peserta usahawan dalam kalangan FELDA ( SIMEX 2017 ) Menetapkan pengisian program atau syarikat yang usahawan..a. Anugerah Usahawan FELDA (AUF) Mesyuarat Lembaga telah meluluskan supaya FELDA mengadakan Anugerah Usahawan FELDA (AUF) mulai tahun 2010 selaras dengan saranan Y.b) Edaran dan memastikan program dilaksanakan. Pusat Tenun Pahang FELDA futsal di KIMF. Mekanisma pembelajaran secara praktikal diterapkan di samping teori berkaitan asas perniagaan yang merangkumi aspek pemasaran. KHIDMAT IBU PEJABAT WILAYAH RANCANGAN a) Program Synergy Entrepreneur Enhancement a) Mengatur lokasi. FAMA i) Homestay layak untuk memohon FELDA Mempromosikan homestay FELDA melalui kerjasama dengan agensi pelancongan. Program ini merupakan platform untuk melahirkan usahawan baru dalam bidang pemprosesan makanan seperti mee kuning dan pastry dengan keperluan modal yang kecil untuk memulakan perniagaan. h) Pembangunan Asas Tani Meningkatkan penilaian peserta yang kemahiran dan pengetahuan usahawan Asas Tani layak i) Mengenalpasti dan terutamanya Generasi baru & menjalinkan Kerjasama menyenarai pendek calon dengan agensi luar seperti:. h) Membuat homestay melalui khidmat latihan dan tenaga pakar serta agensi luar. b) Buletin terlibat.a. peralatan dan bahan mentah. b) Memastikan buletin buletin diedarkan ke setiap UsahawanMenyediakan format lengkap buletin diedarkan di pejabat wilayah pejabat usahawan untuk edaran kepada wilayah dan dan outlet rancangan.A. 3. d) Mengenalpasti petugas. Kementerian Asas usahawan dan projek yang Tani (MOA) b.. e) Membuat kesinambungan projek- (PTPF) c. c) Memantau kemajuan khidmat nasihat kepada latihan keusahawan untuk meningkatkan kemahiran projek dan melapor ke Ibu usahawan & dan pengetahuan usahawan d) Pusat Pengeluaran Pejabat. Kompleks Industri Makanan FELDA pemantauan dan kutipan projek usahawan kraf di (KIMF)e) Pusat Industri Ringan FELDA sewaan premis perniagaan di rancangan. h) Mencalonk (PIRF) Memastikan perusaahan pengusaha di PIRF PIRF f) Memantau an serta memberi mengikut syarat sewaan yang pengeluaran produk mengikut bimbingan kepada ditetapkan f) Menaiktaraf produk bagi memenuhi standard yang usahawan tani untuk ditetapkan g) Kenalpasti diketengahkan i) Mewuju kehendak pasaran g) Pembangunan Produk usahawan yang berpotensi dkan jawatankuasa KrafMembangunkan produk kraf ke arah komersial untuk dimajukan. Pemilihan calon AUF dan penilaian jawatankuasa peringkat wilayah dijalankan pada tahun 2017. MARDI c.B Perdana Menteri Malaysia supaya FELDA muncul sebagai pusat pengeluaran makanan berskala besar melalui projek Gedung Makanan Negara. 2.f) Membantu FELDA Menaiktaraf premis ke arah akreditasi usahawan dan produk yang ibu pejabat / wilayah perindustrian (Good Manufacturing Practises (GMP) & berpotensi untuk mendapat dengan memberi maklumat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) persijilan & membuat kutipan dan data dari masa ke di:. costing. Pusat Pembungkusan Makanan Setempat sewaan kafeteria & gelanggang semasa g) Memantau (PPMS) b. Perlaksanaan Program Synergy Entrepreneur Enhancement Day (SEED) .

pelanggan korporat. 4. Program turun padang ini juga dilaksanakan di semua peringkat wilayah sebagai usaha untuk mengenalpasti isu atau masalah yang dihadapi oleh pengusaha di samping mengenalpasti usahawan sedia ada atau baharu yang masih belum berdaftar dengan FELDA dan promosi produk usahawan.Farm. Meningkatkan Perolehan Koperasi Peneroka Menggalakkan anggota Lembaga koperasi melengkapkan ilmu pengetahuan dari segi pengurusan. Hold Hands Programmes Hold-Hands Programmes atau program mentor–mentee diwujudkan bagi memberi peluang kepada usahawan sedia ada dengan generasi baharu berkongsi pengalaman dan memberi bimbingan kepakaran dalam pelbagai bidang keusahawanan.PUNB. (Agrobank. Produk pengusaha yang terpilih akan ditambah nilai mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pasaran antarabangsa.Produk yang mendapat permintaan yang tinggi dipasaran tempatan akan dinilai untuk dieksport. hypermarket. Memperkukuhkan Pemasaran Produk di Pasaran Domestik & Antarabangsa Memasarkan produk keluaran usahawan FELDA di pasaran domestik melalui saluran outlet SAWARI. Menyediakan Latihan /Seminar Keusahawanan Bagi Meningkatkan Penyertaan Warga Peneroka Dalam Aktiviti Non. Latihan keusahawanan bertujuan memberi pendedahan berterusan mengenai bidang keusahawanan berdasarkan tujuh kategori keusahawanan bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan usahawan terutamanya Generasi Baharu FELDA.Program Synergy Entrepreneur Enhancement Day (SEED) merupakan platform kepada usahawan FELDA untuk mendapatkan jaringan perniagaan antara usahawan sedia ada dan agensi luar. hotel. 7. perundangan dan perniagaan kini. Program pembangunan usahawan secara National Blue Ocean Strategy (NBOS) Menjalinkan Kerjasama antara FELDA dan rakan strategik atau agensi terlibat seperti Kementerian Kemajuan Luar Bandar & Wilayah (KKLW). INSKEN & SME CORP) secara kreatif dan sistematik untuk mewujudkan program usahasama yang berpotensi tinggi dengan penggunaan kos yang minima. Program engangement ini menghubungkan antara usahawan sedia ada yang bertindak sebagai (mentor) dengan generasi baharu (mentee) Mekanisma perlaksanaan adalah melalui pembekalan peralatan dengan ikatan kontrak secara sewa beli. dan Pusat Transformasi Bandar (UTC). Ianya juga memberi pendedahan dan peluang kepada generasi baharu menjana pendapatan sampingan menerusi aktiviti keusahawanan. Koperasi disyor supaya mempelbagaikan aktiviti didalam dan diluar rancangan dan bertindak sebagai pengedar atau agen kepada SAWARI serta produk pengusaha FELDA yang berpotensi untuk dipasarkan. 5. 8. 6. .

Related Interests