SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin,S.Pd.I

Tempat/tanggal lahir : Mandai,23 April 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Gulicca

Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon kepala
Dusun Gulicca Desa Palakka Kecamatan Kahu dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya
bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Gulicca. 7 Juni 2016

Yang menyatakan

Syamsuddin,S.Pd.I

S. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Syamsuddin.I . Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.S. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon kepala Dusun Gulicca Desa Palakka Kecamatan Kahu dan apabila tenyata pernyataan ini tidak benar.23 April 1976 Jenis kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Dusun Gulicca Desa Palakka Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Menyatakan dengan sesungguhnya.bahwa saya senantiasa memegang teguh dan mengamalkan pancasila.I Tempat/tanggal lahir : Mandai. Gulicca. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.Pd. saya bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7 Juni 2016 Yang menyatakan Syamsuddin.Pd. melaksanakan undang-undang dasar 1945.