Matematik Tingkatan 2 Bab 2: Kuasa Dua, Punca Kuasa

Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga
Contoh: Luas segi empat sama ialah 100 cm2. Kira
7. Kira isi padu, dalam m3, sebuah kubus jika luas
perimeter segi empat sama itu. Jawapan:
permukaannya ialah 486 m2.
Panjang = Lebar = √100??2 = 10 cm
Perimeter = 10 cm × 4 sisi = 40 cm
Contoh: Isi padu sebuah kubus ialah 3375 cm3. Kira luas
tapak kubus itu. Jawapan:
3 3
Panjang = Lebar = Tinggi = √3375?? = 15 cm
Luas tapak = Panjang × Lebar = (15 × 15) cm2 = 225 cm2

1. Kira nilai-nilai yang berikut: 8. Rajah berikut adalah gabungan segi empat sama dan
a. 202 b. 162 c. 1.32 segi tiga tepat. Luas segi empat sama itu ialah 36 m2.
= = = i. Kira panjang A, dalam m, jika
d. √81 e. 25 0.5
f. 1211⁄2 A perimeter rajah ialah 54 m.
= ii. Kira luas rajah, dalam m2.
= =
3 3
g. 4 h. 12 i. 10.33
= = =
j. 3
k. 512 3 1⁄ l. 3√40.9
√64
= = =
2. Selesaikan.
a. 142 – 120 b. 12.32 – 10.52
= = 9. Sekeping papan berkeluasan 13.5 m2 digunakan untuk
c. 12 + 4.52 d. 100 + 0.92 menghasilkan satu peti simpanan berbentuk kubus.
= = Kira isi padu peti simpanan itu, dalam m3.
e. √144 − 14 f. 1000.5 + 2
= =
3
g. 7 + 100 h. 53 – 200
= =
1
i. 729 ⁄3 – 4 j. 3√1000 + 10
= = 10. Kira luas permukaan, dalam cm2, sebuah kubus yang
mempunyai isi padu sebanyak 5832 cm3.
3. Selesaikan.
a. 2 b. 6.32 − (22 + 5)
(2⁄5) − 12.5
=
=
c. (√121 − 2.4) + 16 d. 14.2(10 − √100)
= =
11. Sebanyak 70% isi padu sebuah kubus diisi dengan air.
e. 3
(6⁄13) − 100 f. 23 + (6.9 − 23 ) Luas tapak kubus itu ialah 1.44 m2.
= i. Kira isi padu kubus, dalam m3.
=
g. 1⁄ h. 3 ii. Kira isi padu air di dalam kubus itu, dalam m3.
10.7 − √2197(7 − 5)
(27⁄121) 3
− 20
=
=
4. Luas segi empat sama ialah 400 cm2. Kira perimeter
segi empat sama itu, dalam cm.

12. 8 peti simpanan yang berbentuk kubus masing-masing
mempunyai isi padu 5.832 m3 dapat memenuhi lantai
5. Luas tapak sebuah kubus ialah 62.5 m2. Kira isi padu sebuah bilik. Kira luas lantai bilik itu, dalam m2.
kubus itu, dalam m3.

6. Kira luas, dalam cm2, sebuah segi empat sama jika Jawapan 4) 80 cm 5) 494.1 m3 6) 225 cm2 7) 729 m3
perimeternya ialah 60 cm. 8) i) 24 m 9) 3.375 m3 10) 1944 cm2 11) i) 1.728 m3 12) 25.92 m2
ii) 72 m2 ii) 1.2096 m3