Αρ.

Φύλλου: 214 - 215
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Φιλιάτες, Μεγάλη Πέμπτη! AΠΟ ΤΗΝ
Το Φιλιατιώτικο παζάρι της Μεγάλης Πέ-
φτης… δεν είναι παζάρι- είναι γιορτή! Είναι ΕΚΔΟΣΗ
ένα αντάμωμα των ξενιτεμένων με τους
Με ανοιξιάτικο καιρό πέρασαν
συγγενείς, φίλους και συμπατριώτες- η Μάρτης κι Απρίλης και μας παρέ-
πάνω πλατεία γεμίζει από το Πασχαλινό δωσαν στον Μάη μας, με τα λου-
μήνυμα- είναι μια ανάσταση! λούδια και τα χίλια δυο τραγούδια.
Ο τόπος μας- από δω και πέρα- εί-
ναι παράδεισος, η φύση είναι φα-
νταστική και το κλίμα υπέροχο. Το
Απ’ το ταξίδι του πολιτιστικού στην Ιταλία μόνο που λείπει είναι οι δουλειές- κι
ο κόσμος μας φεύγει στις ξενιτιές.
επιτροπής, τους εθελοντές και συλ- και θέλουμε να κάνουμε γνωστή σε Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις γιορ-
λόγους του Πουτινιάνο για την πο- όλους την πρόθεσή μας το Φιλιάτι τές να μας έρθουν. Και ήρθαν κό-
λύτιμη προσφορά τους για δεύτερη μέσα από τις δράσεις μας, να απο- σμος και φέτος, τους είδαμε την Με-
συνεχόμενη χρονιά στην πραγματο- τελεί πόλο έλξης και συμμετοχής γάλη Πέμπτη στην πάνω πλατεία
ποίηση των καρναβαλικών εκδηλώ- για όλο το Θεσπρωτικό κοινό και όχι και την Μεγάλη Παρασκευή στον
σεων του συλλόγου μας. μόνο. Επιτάφιο. Μετά- σαν να κλείστηκαν
Σκοπός του ταξιδίου ήταν, μετά τη Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε μέσα- όλος ο κόσμος περιμένει μια
γνωριμία και προσέγγιση που έγινε πρώτα όλους όσους συμμετείχαν, Ανάσταση! Να είναι καλά οι Πέφτες
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το τα- 1η Οκτωβρίου 2016, από αντιπρο- την κ. Δήμητρα Καραμπίνα, τους γεί- να βλέπουμε καναν άνθρωπο…
ξίδι του πολιτιστικού συλλόγου Φι- σωπεία του συλλόγου, η σταθερή τονες Ιταλούς για τη ζεστή και απλό-
λιατών, το διήμερο 17, 18 Μαρτίου συνεργασία και αλληλοβοήθεια σε χερη φιλοξενία τους, αλλά κυρίως
2017, στο Putignano και στο Τaranto θέματα, πολιτισμού παράδοσης, αυτούς που πίστεψαν στο εγχείρημά
της γειτονικής Ιταλίας. ηθών και εθίμων. Αποφασίστηκε και μας και στάθηκαν δίπλα μας, βήμα
Με αφορμή την πρόσκληση της συμφωνήθηκε η ανταλλαγή χορευτι- βήμα, τον Οργανισμό Λιμένος Ηγου-
νεοσύστατης Ελληνοιταλικής κοινό- κών συγκροτημάτων και καρναβαλι- μενίτσας και συγκεκριμένα τον Πρό-
τητας του Τάραντα, στην πρώτη της κών τμημάτων καθώς και υλικοτεχνι- εδρο κ. Ανδρεά Νταή, αλλά κυρίως
επίσημη εκδήλωση, αλλά και κυρίως κού εξοπλισμού και κουστουμιών. τον Αντ/άρχη Θεσπρωτίας κ. Θωμά
για να ευχαριστήσουμε τον Δήμο, Ως πολιτιστικός σύλλογος Φιλια- Πιτούλη και την Περιφερειακή Ενό-
τον πρόεδρο της καρναβαλικής τών, σεβόμαστε και αναδεικνύουμε τητα Θεσπρωτίας.
τα ήθη και έθιμα της περιοχής μας,

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Σαγιάδας- Κέρκυρας
όποιες ενέργειες. Εγνατία άργησε πολύ), για εύκολη πρόσβαση επι-
Επειδή το παρελθόν στηρίζει το παρόν και προ- βατών, φορτηγών της Ηπείρου και κατ’ επέκταση
διαγράφει το μέλλον, να είναι προσεκτικοί και με και της Βορείου Ελλάδας. Γιατί αν η σύνδεση γί-
ορίζοντα οι ενεργούντες και οι έχοντες την εξου- νει για να πάμε 5- 10 Σαγιαδινοί και 20 Αλβανοί,
σία. με συγχωρείτε αλλά η κατάληξη θα είναι ίδια και
Εδώ και αρκετά χρόνια, η σύνδεση της Σαγιά- χειρότερη και δυο φορές η ίδια αμαρτία δεν είναι
δας με τον περίφημο «Αλέξανδρο», το καράβι με σοφών ανδρών.
άδεια αγόνου γραμμής, μας γέμισε χαρά και πη- Προσοχή λοιπόν, σοβαρές μελέτες και ενέργειες
γαινοερχόμασταν σε σύντομο χρόνο οι Σαγιαδινοί γιατί η Σαγιάδα εκτός από τις ιδιωτικές ιχθυοκαλ-
Προσωπικά χαιρετίζω και χαιρετίζουμε όλοι σχε- νέοι και παλιοί νοσταλγοί της Κέρκυρας (παλιοί λιέργειες, οι οποίες ανθούν και όντως προσφέ-
δόν οι Σαγιαδινοί, μια κινητικότητα που υπάρχει οι δεσμοί των Σαγιαδινών με την Κέρκυρα) απέ- ρουν τεράστιο έργο, στα κοινά είμαστε αρκετά
τώρα τελευταία, σχετικά με τη σύνδεση Σαγιάδας βη άκαρπη. Μεταφέρθηκε για κρουαζιέρες στους πίσω, θέλουμε αρκετό δρόμο ακόμη με ότι αυτό
– Κέρκυρας. Επειδή όμως όπως έχω ξαναγράψει Παξούς και Άγιους Σαράντα. Για να μην μείνουμε συνεπάγεται για την αναβάθμιση της και για τη
και σε άλλα άρθρα μου, η Σαγιάδα δεν πρέπει να λοιπόν πάλι με τη χαρά, πρέπει να προσεχθούν θέση που της αξίζει και τη δικαιούται από την
έχει άλλες βεβιασμένες λύσεις και ενέργειες και και μελετηθούν όλα με προσοχή για την βιωσιμό- ιστορία της.
χωρίς να θέλω να γίνω Κασσάνδρα θα ξαναγρά- τητα αυτού του εγχειρήματος. Και πρώτα πρώτα ο Ας βοηθήσει και η Περιφέρεια γι’ αυτό.
ψω κάποια πράγματα που κατά τη γνώμη μου ή δρόμος Ηγουμενίτσας- Σαγιάδας (σύνδεση με την -Φωτούλα-
πρέπει να προηγηθούν ή να συνυπάρχουν με τις

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΕΣ
-Του Νίκου Τσέκα- 21ο ΚΤΕΛ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε με θέσεις μπροστά-μπροστά. Μόνο μια θέση
αφορμή την παραπάνω ανακοίνωση που σε «σκαμνάκι», μου λέει.
βρήκα καταχωρημένη στα «Θεσπρωτικά Αναχωρήσαμε την άλλη μέρα στις 5:30
Νέα», του αείμνηστου κ. Γκόρτσου, με ημε- π.μ. Σκοτάδι μαύρο. Το λεωφορείο τίγκα.
ρομηνία 8 Φλεβάρη 1953. Λίγα χρόνια αρ- Έξω να βρέχει ασταμάτητα. Τα τζάμια κλει-
γότερα έκανα κι εγώ το ταξίδι, Φιλιάτι-Αθήνα στά κι από την υγρασία δεν έβλεπες τίποτε.
για πρώτη φορά, το 1963. Το εισιτήριο βγή- Στις πρώτες θέσεις κάθονταν δύο ωραίες
κε στου Τσιτσή το καφενείο, εκεί που ήταν κυρίες, δύο παπάδες, ένας χωροφύλακας
του ΚΤΕΛ το πρακτορείο, όπως και σήμερα και ο αγρονόμος. Ο εισπράκτορας έλεγξε τα
άλλωστε. Ο Καραγιάννης μου είπε, ότι δεν εισιτήρια, μας ανακοίνωσε ότι θα φτάναμε
υπάρχει θέση, ούτε σε παράθυρο ούτε που- πάλι νύχτα στην Αθήνα (12ωρο) και έκατσε
θενά. Κι ας είχε στην «κατάσταση» έξι κενές στη θέση του. συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 2 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓENNHΣΕΙΣ εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Φιλιάτι. Καλοπροαίρετος
άνθρωπος εκτιμιόνταν από όσους τον γνώρισαν. Στο
και όλη της η ζωή ήσυχη υπήρξε. Γεννημένη στην
Κεραμίτσα πριν εκατό χρόνια το γένος Δημ. Θεοδώ-
Ο Κώστας Παπαδόπουλος και η σύζυγός του Χρι- κοιμητήριο της Αγίας Τριάδας έγινε η ταφή του παρου- ρου ήρθε νύφη στο Κοκκινολιθάρι και έχοντας πέντε
στίνα Λάγγαρη του Ηλία και της Αθηνάς, πού μένουν σία της οικογένειας, συγγενών και πολλών χωριανών. προγόνια, απέκτησε τον Παναγιώτη και τον Δημήτρη.
στην Αθήνα, απέκτησαν τον περασμένο Φλεβάρη το Συλλυπούμαστε τα παιδιά, τα αδέλφια κλπ. οικείους. Στα  δέκα χρόνια έμεινε χήρα και με πολλές δυσκολί-
πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο αγόρι. Να σας ζή- ες μεγάλωσε τα παιδιά της. Υποδειγματικές υπήρξαν
σει. Ηλίας Αγγελόπουλος, ετών 92. Στο χωριό του το οι σχέσεις της με τα προγόνια πράγμα το οποίο πέρα-
Βαβούρι και ορθός έφυγε ο μπάρμπα Λίας, ένας από σε και στα παιδιά της. Αναχωρώντας πλήρης ημερών
AΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ τελευταίους ¨Αλοιφειάδες¨ της Μουργκάνας. Στα νιά- ευδόκησε να γνωρίσει πολλά εγγόνια αλλά και δισέγ-
τα του όργωσε πολιτείες και χωριά, όπως κι όλος ο γονα... Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Κοκκινο-
Ο Βαλάντης Ζαφείρης και η Θάλεια Τσότση του Δη- κόσμος της Μουργκάνας για τον επιούσιο. Πάντα επέ-
μήτρη και της Αθηνάς έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γά- λιθάρι παρουσία συγγενών, χωριανών και πλησιοχω-
στρεφε στο χωριό που υπεραγαπούσε και απολάμβανε ριτών. Ας είναι αιωνία η μνήμη της. Ο Θεός να ανα-
μου. Καλά στέφανα! τις μικρές ομορφιές της ζωής. Μετρημένος άνθρω- παύσει τη ψυχή της.
πος, κοινωνικός και καλοπροαίρετος εκτιμήθηκε από
ΘΑΝΑΤΟΙ όσους τον γνώρισαν. Απέκτησε τρία παιδιά και χάρηκε Δημήτρης Σταύρου, ετών 87. Έφυγε από τη ζωή κι
Νίκος Μέμμος, ετών 87. Έφυγε από τη ζωή ο Νίκος κι εγγόνια. Στο χωριό έγινε η νεκρώσιμος ακολουθία ο Μήτσης (Ταβαντζής), ένας εξαίρετος κι ευγενέστε-
Μέμμος, μετά από αγώνα με τα προβλήματα υγείας παρουσία της οικογένειας, συγγενών, φίλων, χωρια- ρος συμπολίτης. Μετανάστης χρόνια στη Γερμανία
που τον ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια. Γιός του νών και πλησιοχωριτών. Συλλυπούμαστε την σύζυγό απέκτησε με την κυρά Λουκία τον Γιώργο και τον
Σπύρο Μέμμου ήταν ο αείμνηστος και νέος εργάσθηκε του Μαρίνα κλπ συγγενείς. Ηλία που τιμούν το όνομά τους. Με την σύνταξη επέ-
στο ξυλουργείο του Μιχάλη Κώτση αλλά νωρίς έφυγε στρεψε στο Φιλιάτι όπου ζούσε μια ήρεμη κι ενάρετη
μετανάστης στη Γερμανία. Εκεί με την ενάρετη και Χαρίκλεια Ζιάκα. Στις 22 Φεβρουαρίου  πέταξε ζωή. Στο Κοιμητήριο της Αγίας Τριάδας έγινε η ταφή
αείμνηστη σύζυγό του Βαγγελιώ απέκτησαν δυο παι- για τις ‘’ουράνιες μονές’’  η  Χαρίκλεια  Ζιάκα - Ζάκ- του, με την παρουσία της οικογένειας, συγγενών και
διά την Ελένη και τον Χρήστο- γιατρός σήμερα στην κα  χήρα του Σταύρου  Ζιάκα-Ζάκκα  από το Κοκκι- φίλων. Συλλυπούμαστε τους οικείους.
Ηγουμενίτσα. Με τη συνταξιοδότηση επέστρεψε κι νολιθάρι Φιλιατών. Ήσυχη  η αναχώρησή της όπως

Ευάγγελος Παπαθεοδώρου
Στα 90 του εγκατέλειψε τα εγκόσμια ο σε- τοδημιούργητος στην Αθήνα για πολλά τον γνώρισαν, οικογένεια, συγγενείς, φίλοι
βάσμιος γέροντας και άξιο τέκνο της Λε- χρόνια βοηθούσε εκεί όσους είχαν ανάγκη. και χωριανοί. Να είναι ελαφρύ το χώμα
πτοκαρυάς Βαγγέλη Αθαν. Παπαθεοδώ- Στο χωριό υπηρέτησε, με τον καλύτερο της Άγια Μαρίνας της Λεπτοκαρυάς που
ρου. Ο μεταστάς έζησε μια ζωή ενάρετη και τρόπο, από τη θέση του εκκλησιαστικού τον σκεπάζει. Θερμά συλλυπητήρια στην
δημιουργική και αφήνει πίσω του την εικό- επιτρόπου τις εκκλησίες του χωριού. Σω- οικογένεια του, θερμά συλλυπητήρια σ’
να του υποδειγματικού οικογενειάρχη, του στά λέει το τραγούδι ¨πλούσιοι και φτωχοί όλου τους Λεπτοκαρυώτες.
εξαίρετου συζύγου του στοργικού πατέρα πεθαίνουν μόνο οι αναμνήσεις μένουν¨ κι
και παππού και του καλού χωριανού. Αυ- έχουν πολλές και καλές αναμνήσεις όσοι -Χρήστος Σταμούλης-

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΡΗΣ 1935- 2017
Ένα πρότυπο εντιμότητας, αξιοπρέπειας και ανθρω- Δάσκαλος, άρτιος και δημιουργικός πολίτης με βαθιές ταν με μύριες δυσκολίες και πόνο. Μέσα από αυτές τις
πιάς. Παρακολουθώντας τη νεκρώσιμη ακολουθία του δημοκρατικές αρχές. Πατριώτης διαλεχτός, με αγάπη παιδιόθεν στερήσεις, τη φτώχια και τις αντιξοότητες
και ακούγοντας τη δέηση του ιερέα για συγχώρεση του για τον τόπο του, το Μπαμπούρι, τη Μούγκανα, το αναδείχθηκε- με ιώβεια υπομονή- ένας άρτιος και ολο-
για όσα αμαρτήματα « εν λόγω ή έργω ή διάνοια» διέ- Φιλιάτι, την Ήπειρο, την ιστορία και την παράδοση. κληρωμένος άνθρωπος με πλούσια προσφορά στην
πραξε στη ζωή του ο Χρήστος Τσέρης, έμεινα βουβός Την ορθοδοξία και την Ρωμιοσύνη μας. Άνθρωπος του παιδεία, στον πολιτισμό, στην ευρύτερη κοινωνία.
και σκεπτικός, αναλογιζόμενος ότι αυτός ο ενάρετος πνεύματος και της προκοπής. Μας άφησε ένα μνημει- Τέτοιες φωτεινές και ξεχωριστός προσωπικότητες αξί-
άνθρωπος- όσο τον γνώρισα υπήρξε η ενσάρκωση της ώδες συγγραφικό πόνημα, μια ιστορική και λαογραφι- ζει να προβάλλονται και να καταγράφονται ανεξίτηλα
εντιμότητας, της αξιοπρέπειας, της ευπρέπειας, της κή έρευνα για το Βαβούρι και τις οικογένειές του με στο διάβα του χρόνου και στην αιωνιότητα. Αποτε-
ανθρωπιάς, της καλοσύνης, της ευγένειας, της καλο- τίτλο «Οι Ρίζες μας» (432 σελίδων) ένα ¨κτήμα ες αεί¨, λούν πρότυπα ήθους και ζωής.
καγαθίας, αρετές και αξίες που σπάνια συναντάς σε για τους ερευνητές και τους Μπαμπουριώτες, γραμμέ- Αυτά τα λιγοστά νιώθω την ανάγκη να χαράξω ως φί-
τούτη την απάνθρωπη και κακορίζικη εποχή μας, επο- νο με μεράκι και καημό για έναν κόσμο που χάνεται. λος και πατριώτης του, ως εμπόδιο λήθης στους ισο-
χή ιδιώτευσης, ιδιοτέλειας, χρησιμοθηρίας και αμορα- Συμμετείχε ακόμη στη συγγραφή ενός συλλογικού έρ- πεδωτικούς καιρούς μας, καθώς κατά το εξόδιο ταξίδι
λισμού. γου για το ¨Μητροπολιτικό οικοτροφείο Παραμυθιάς του δεν ειπώθηκαν δυο λόγια που τα άξιζε.
Άνθρωπος «άνω θρώσκων» ολοκληρωμένος, με λε- και την προσφορά του¨, όπου έζησε και φοίτησε στο ¨Ανδρών γαρ έργω αγαθών γενομένων έργω (η λόγω)
βέντικο παράστημα σαν παλιός Μπαμπουριώτης, ιστορικό Γυμνάσιο της, στα πέτρινα χρόνια της κατο- και δηλούσαι τας τιμάς¨
φωτισμένος και προικισμένος με παιδαγωγικές αξίες. χής και του εμφύλιου, εποχή που η μόρφωση αποχτιό- -Θωμάς Γ. Σόρογκας-

Αντιπροσωπείας της Ταϊβάν στο Φιλιάτι
Στις 17/03/2017, επισκέφτηκε τόπου μας για να δοκιμάσουν τα ποίηση, στη μαθητιώσα νεολαία
τον ακριτικό μας Δήμο κλιμάκιο εκλεκτά τους προϊόντα (Ψάρια, του τόπου μας. Η συγκεκριμένη
της Αντιπροσωπείας της Ταϊβάν Φέτα, Μανταρίνια & Πορτοκά- ενέργεια, αλληλεγγύης και φιλί-
με επικεφαλή τον κ. Sherman S. λια) που εξάγονται ήδη σε πολλές ας, είναι ιδιαίτερα σημαντική για
Kuo, ύστερα από πρωτοβουλία προηγμένες χώρες του κόσμου και τους συμπολίτες μας. Διότι, στην
του Βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Βα- μπορούν να εξαχθούν και στην δύσκολη περίοδο που περνάει η
σίλη Γιόγιακα. Με την επίσκεψη χώρα τους καλύπτοντας ποιοτικά περιοχή μας και η χώρα μας, υπο-
αυτή, αξιοποιήσαμε την ευκαιρία τις καθημερινές γευστικές διατρο- δηλώνει τα αισθήματα φιλίας και
να παρουσιάσουμε στην εν λόγω φικές απαιτήσεις των συμπολιτών τους κοινούς δεσμούς του λαού
αντιπροσωπεία τα επενδυτικά τους. Επίσης ο Δήμαρχος Φιλια- της Ταϊβάν με τον ελληνικό λαό.
πλεονεκτήματα της περιοχής μας τών, τους ευχαρίστησε ιδιαίτερα Η Δημοτική μας Αρχή προσδοκά
με σκοπό την καλύτερη συνεργα- γιατί με την ευγενική χορηγία των και αναμένει με ιδιαίτερο ενδια-
σία των επιχειρήσεων των χωρών μπουφάν που μοιράσανε, στους φέρον την επόμενη επίσκεψή της
μας. Ταυτόχρονα μας δόθηκε η μαθητές και τις μαθήτριες των εν λόγω αντιπροσωπείας στον
ευκαιρία να τους συνοδεύσουμε δημοτικών σχολείων του Δήμου τόπο μας προτιθέμενη να την φι-
σε καινοτόμες επιχειρήσεις του μας, προσφέρανε χαρά και ικανο- λοξενήσει.
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 Σελίδα 3

Τρελές Αυξήσεις στο Δήμο Φιλιατών
Η ΠΙΚΡΑΓΓΟΥΡΙΑ -Γράφει ο Σταύρος Κωστάρας-
Σε συνεχόμενες αυξήσεις μέσα στο
2016, προχώρησε ο Δήμος Φιλια-
οι ανείσπρακτες οφειλές θα πρέπει εί-
ναι ένα αρκετά μεγάλο ποσό, το οποίο
τών! Αυτή τη φορά με 60% αυξήσεις θα έπρεπε να υπολογιστεί και αυτό στα
Ένας και μοναδικός, στο νερό που πίνουν οι δημότες. έσοδα! Και αυτό διότι δεν υπάρχει κα-
είναι ο αγαπητός Σταύρος Κωστάρας- πρώην δημοτικός σύμβουλος κλπ- που  Βέβαια με την αύξηση αυτή στα τέλη μία περίπτωση στις 31/12/2016 ο Δή-
ασχολείται ουσιαστικά με τα πεπραγμένα του Δήμου Φιλιατών. Κανείς άλλος ύδρευσης δεν έσπασε το ρεκόρ που μος να είχε εισπράξει όλες τις οφειλές
ούτε πρώην ούτε νυν δημοτικός άρχοντας δεν δείχνει εγγράφως το ενδιαφέρον κατέχει ο ίδιος  με την αύξηση κατά της ύδρευσης!
του. Ο Σταύρος, δημοσιοποιεί τακτικά σχόλια και κριτικές για τα τεκταινόμε- 285% στα δημοτικά τέλη καθαριότη- Γιατί ο Δήμος δεν έλαβε υπόψη του τα
να του Δήμου, ενημερώνοντας του δημότες και αποδεικνύοντας έμπρακτα τις τας και φωτισμού!! οφειλόμενα από προηγούμενα χρόνια
γνώσεις και το ενδιαφέρον του. Να προσθέσω ότι όλα όσα έχει γράψει είναι Έτσι ενώ τον Ιανουάριο του 2016 και σε τι ποσό ανέρχονται αυτά; Διότι
τεκμηριωμένα και όλα πιάνουν τόπο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα φιλοξενή- (3/2016 απόφαση) διαμόρφωσε τις τι- οφειλές σίγουρα υπάρχουν! Γιατί δεν
σουμε όλα στην εφημεριδούλα μας, όπως το πρόσφατο και πολύ κατατοπιστικό
μές στο νερό, επανήλθε τον Νοέμβριο υπολογίστηκαν, όπως επιβάλλεται να
¨ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ - ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΛΛΑΔΑ¨, που αφορά την εξέλιξη της
του 2016 (219/2016 απόφαση) επι- γίνει, στα έσοδα; Μήπως δεν πρόκει-
Δημοτικής Επιχείρησης, τα ελλείμματα κλπ. Να ‘σαι καλά Σταύρο!
βάλλοντας νέα αύξηση αυτή τη φορά ται να εισπραχθούν ποτέ;
Τρελά μπερδέματα στην Ύδρευση, 60% σε όλους τους συντελεστές του Επιπλέον οι διοικούντες θα πρέπει να
νερού και επιβαρύνοντας κι άλλο τους απαντήσουν αν και πότε  έγιναν ενέρ-
διαπιστώνουν οι συμπολίτες του Δήμου Φιλιατών, από το Σμέρτο μέχρι της Λί-
στα. Κάποιοι μιλούν ότι έγινε μπέρδεμα των ηλεκτρονικών χρεώσεων και ότι σ’ ήδη ανήμπορους να ανταπεξέλθουν γειες για βεβαίωση των οφειλών στις
αυτό οφείλονται οι διπλοχρεώσεις και τα πρόστιμα. Ότι και να συμβαίνει πρέπει πολίτες!! αρμόδιες Δ.Ο.Υ, αλλά και αν ελέγχθη-
να αποκατασταθεί η ορθότητα και γρήγορα μάλιστα! Ας δούμε όμως πως προέκυψαν αυτές καν όλοι και πληρώνουν όσα πρέπει
οι αυξήσεις! να πληρώσουν. Διότι είναι γνωστό ότι
Φιλιάτες και τηλεόραση Ενώ λοιπόν τα έσοδα του 2015 ήταν πολλοί, με διάφορους τρόπους, δεν
Όπως γνωρίζουν οι παροικούντες τον παραπεταμένο από τις διοικήσεις δήμο Φι- 465.000 ευρώ και τα έξοδα 438.000 χρεώνονται όσο νερό καταναλώ-
λιατών, πολλά χωριά μας δεν καλύπτονται τηλεοπτικά από το σήμα της DIGEA. ευρώ, το 2016 τα έξοδα ανέβηκαν νουν και έτσι την πληρώνουν μόνο οι
Γι αυτό το σκοπό είχε αποφασισθεί να παραμείνουν οι αναμεταδότες της ΕΡΤ στο ποσό των 594.000 ευρώ και τα συνεπείς και απονήρευτοι συμπολίτες.  
στο Φαρμακοβούνι, ώστε να καλύπτουν κάποια κενά. Μπορεί να μας ενημερώ- έσοδα έπεσαν στο ποσό των 412.000 Έτσι καταλήξαμε και πάλι στην εύκο-
σει κανείς γιατί δεν λειτουργούν οι αναμεταδότες Φαρμακοβουνίου της ΕΡΤ- ευρώ. Στον δε προϋπολογισμό του λη λύση!!!
την οποία πληρώνουμε θέλουμε δε θέλουμε; 2017 τα έξοδα μειώθηκαν στα 479.000 Αυξήσεις, αυξήσεις και πάλι αυξή-
Νοσοκομείο χωρίς… Νοσοκομειακό! ευρώ. σεις για να καλυφθούν τα κενά τα
Η μεγάλη αυτή διαφορά στα έξοδα οποία δημιουργήσαμε!! Χωρίς ορθή
Το έχουμε ξανά σχολιάσει ότι στο Νοσοκομείο Φιλιατών δεν υπάρχει Νοσο- μεταξύ 2015 και 2016 είχε ως αποτέ- διαχείριση, χωρίς μείωση των δα-
κομειακό αυτοκίνητο, είναι όλα στο ΕΚΑΒ Ηγουμενίτσα. Αν παραστεί ανάγκη λεσμα να προκύψει στο 2016 διαφορά πανών, καλούνται οι συμπολίτες να
μεταφοράς τότε έρχεται από το ΕΚΑΒ, αν υπάρχει ελεύθερο. ‘Όχι δεν είναι για εσόδων - εξόδων ποσού 182.000 ευρώ, καταβάλουν άμεσα την διαφορά των
γέλια… είναι για κλάματα! Μια πρόταση θα ήταν να αποκτήσει ο Δήμος Φιλια- το οποίο φυσικά μεταφέρθηκε όλο στο 182.000 ευρώ που δημιουργήθηκε σε
τών ένα ασθενοφόρο, είτε μέσω του «Αθανασοπούλειου Ιδρύματος» που στέκει 2017. έναν χρόνο.
αρωγός στη χρηματοδότηση τέτοιων θεμάτων του Νοσοκομείου είτε κάποιος Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να απαι- Και από την επόμενη χρονιά που θα
άλλος δωρητής! τείται για το 2017 είσπραξη επιπλέ- καλυφθεί το έλλειμμα λέτε να υπάρ-

Αποστρατεύτηκε ο Βασίλης Τζίγκος, ον ποσού 182.000 ευρώ περίπου, το
οποίο καλούνται, με την αύξηση που
ξει μείωση των τελών ύδρευσης;; Μπα
δεν νομίζω!! Όσες αυξήσεις μπαίνουν
Ένα υπόδειγμα αξιωματικού τόσο για τις ικανότητες όσο και για το ήθος του, αποφασίστηκε τον Νοέμβριο, να το δεν βγαίνουν!!!!
-Του Πέτρου Μίντζα- πληρώσουν μονομιάς οι πολίτες. Και Επιπλέον καμία πρόβλεψη δεν υπάρ-
έτσι, ενώ το 2015 οι δημότες πλήρω- χει, και αυτή τη φορά, όπως και με
Χωρίς ίχνος αξιοκρατίας και αντικειμενικότητας έγιναν οι κρίσεις των αξιωμα- σαν 465.000 ευρώ και το 2016 φαί- την αύξηση στα δημοτικά τέλη,  για τα
τικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος καρα- νεται, σύμφωνα με την απόφαση, να άτομα με ειδικές ανάγκες, τους άπο-
τόμησε εξαίρετους, επιτυχημένους και με τεράστια προσφορά αξιωματικούς. πλήρωσαν 412.000 ευρώ, το 2017 κα- ρους, τους άνεργους και άλλες κατηγο-
Χαρακτηριστική περίπτωση του εξοστρακισμού άξιων ανώτατων αξιωματικών, λούνται να πληρώσουν για το ίδιο νερό ρίες, που θα έπρεπε να τύχουν διαφο-
αποτελεί η απομάκρυνση από το Αστυνομικό Σώμα, του συντοπίτη μας από την
660.000 ευρώ. ρετικής αντιμετώπισης. Τους ξεχάσανε
ακριτική Πόβλα (Αμπελώνα) Φιλιατών, υποστρατήγου Βασίλη Τζίγκο, ο οποίος
αφού προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικής θέσης και του Αν όμως οι δαπάνες του 2016 είχαν πάλι φαίνεται! Πάλι καλά που θυμήθη-
απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου, αποστρατεύτηκε. Επειδή τα φώτα της δη- συγκρατηθεί στα ύψη των 450.000 καν τους πολύτεκνους στους οποίους
μοσιότητας έπεσαν -ως συνήθως- στους προακτέους αξιωματικούς. Το μικρό ευρώ περίπου δεν θα υπήρχε κανένα προβλέπεται μείωση στην αξία του
αυτό κείμενό μου, έχει ως σκοπό να αναδείξει την προσφορά, το ήθος και την πρόβλημα και δεν θα  υπήρχε παρά νερού κατά 30%!
ευσυνειδησία του ανώτατου αξιωματικού Βασίλη Τζίγκου, ο οποίος τίμησε το μια πολύ μικρή ίσως αύξηση η οποία Από τα παραπάνω θεωρώ ότι έγινε κα-
Αστυνομικό Σώμα για πάνω από τριάντα χρόνια με απόλυτη αφοσίωση και μας μάλλον και αυτή θα μπορούσε να απο- τανοητό πως προέκυψε η αύξηση 60%
έκανε όλους εμάς τους Θεσπρωτούς να νιώθουμε περήφανοι για τις επάξιες προ- φευχθεί. σε όλους συντελεστές του νερού. 
αγωγές του. Ο Βασίλης είναι βαθιά δημοκράτης, οργανωτικός και εργασιομανής Θα μπορούσε να αποφευχθεί διότι εί- Και τελικά τι σημαίνει αυτό;;
άνθρωπος. Όπου και αν υπηρέτησε άφησε θετικό έργο και τις καλύτερες εντυπώ- ναι απορίας άξιον το ότι πουθενά στις Απλά ότι όποιος σε κάθε λογαριασμό
σεις. Όλοι μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για των αξιωματικό και τον άνθρωπο
αποφάσεις δεν αναφέρονται οι ανεί- πλήρωνε 60 ευρώ νερό με την αύξη-
Βασίλη. Κρίμα που η ελληνική αστυνομία, έχασε ένα αξιόλογο στέλεχος που είχε
πολλά ακόμη να προσφέρει. σπρακτες οφειλές των προηγούμενων ση που έγινε θα πληρώνει πλέον 95
Εύχομαι στον αγαπητό Βασίλη, τα καλύτερα για ο, τι και αν κάνει από εδώ και χρόνων. Αναφέρονται μεν τα ποσά που ευρώ!!  
στο εξής στη ζωή του. εισπράχθηκαν ανά έτος, αλλά, λογικά,

Τρεις εικόνες από τα Φιλιατιώτικα δρώμενα
Στην 1η που είναι από το Χορό των Γυναικών στο ¨ΔΙΟΝΥΣΟ¨- το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου καλωσορίζει τις γυναίκες που τίμησαν την εκδήλωση- ήταν
πολλές και πέρασαν υπέροχα. Στην 2η χορευτικό του Πολιτιστικού την 25η Μαρτίου στην Κεντρική πλατεία- οι χοροί φέτος ήταν φανταστικοί. Στην 3η από
την περιφορά του Επιτάφιου.
Σελίδα 4 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Για τα 70 ΧΡΟΝΙΑ του 628 τ.π. ΦΙΛΙΑΤΩΝ (10/3/1947-10/3/2017)
Στρατόπεδο του 628 Μ.Τ.Π.Φ.
Ένας ιερός πολεμικός τόπος, όπου δια- τάγμα στο οποίο διαπαιδαγωγούνται,
χρονικά μπολιάζονται – αναπτερώνο- αναπλάθονται και αναδεικνύονται οι ση-
νται οι πολεμικές αρετές και παρέχεται μερινοί υπερασπιστές των συνόρων και
η κατάλληλη στρατιωτική εκπαίδευση οι μελλοντικοί ήρωες μας. Ένα στρατό-
– πειθαρχία, στους εντός αυτού υπηρε- πεδο άρρηκτα συνδεδεμένο με δεσμούς
τούντες. Με σκοπό τη συσσώρευση της ακατάλυτους για τη πόλη μας και τους
απαραίτητης πολεμικής ενέργειας που πολίτες της. Ένα μεγάλο εύγε και μια
χρειάζεται το στράτευμα, ώστε να είναι μεγάλη τιμή για τη διαχρονική παρουσία
ανά πάσα στιγμή έτοιμο να αντιπαρατε- και προσφορά του 628 Μ.Τ.Π.Φ. στον
θεί με υψηλό φρόνημα - ηθικό ενάντια τόπο μας.
στον οποιονδήποτε επιβουλεύεται την Με την τιμή που αρμόζει σε έναν στρα-
εδαφική μας ακεραιότητα και την εθνική τιώτη, που υπηρέτησε τη πατρίδα περισ-
μας ανεξαρτησία. Ένας χώρος ιστορικής σότερο από όσο ήθελε προσφέροντας
μνήμης που ανέδειξε ήρωες που έπεσαν ταυτόχρονα λιγότερα από όσα μπορούσε
υπέρ πατρίδος και πάντων εστιών. Ένα -Λεωνίδας Ταφέκης-

21ο ΚΤΕΛ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Συνέχεια απ’ τη 1η σελίδα… η ταμπέλα “Απαγορεύεται το καπνίζειν”. Αλλά και και με ταμπελά-
Στον Κα- “Απαγορεύεται το πτύειν”. Το φτύσιμο. Ακόμα και κια.
λαμά, στη γι’ αυτό θέλαμε απαγορευτικό, όπως και “Μη βλα- Εικόνες που
γέφυρα, στημείτε τα Θεία”. Πως όμως συμβιβάζονται η απα- είναι αποτυπω-
βγήκαν γόρευση με τα σταχτοδοχεία; Σε λίγο άρχισαν και οι μένες σε παλιές
οι λευκές πρώτες «εξαγωγές». Πως θα γινόταν άλλωστε. Εμείς νοσταλγικές ελ-
ταυτότη- «οι σκαμνάκηδες» διπλωμένοι στα τέσσερα, με τα γό- ληνικές ταινίες
τες και οι νατα κλειστά και ακουμπισμένα στην πλάτη του προ- και σε ταινίες
άδειες, τις ηγούμενου, σαν τρενάκι, πηγαίναμε πέρα-δώθε, προ- του Κουστουρί-
είδαν οι σπαθώντας να ισορροπήσουμε. Την αγκύλωση δεν τσα στα διπλανά
φαντάροι την γλυτώναμε. Ένα κόκκινο φωτάκι ήταν αναμμένο Βαλκάνια.
και πήρα- πάνω από τον οδηγό, δίπλα από την Παναγία, για να’ Είχε νυχτώσει
με αμέ- χουμε καλό δρόμο. Δίπλα μια ασπρόμαυρη φωτογρα- για τα καλά,
σως τον φία σε κορνίζα του πατέρα του οδηγού, συνήθως και όταν κάναμε το
ανήφορο ιδιοκτήτη. Και λίγο πιο δεξιά μια άλλη φωτογραφία γύρο της πλατεί-
για τη και κείνη σε κορνίζα, με έναν σοβαρό και επιβλητι- ας Καραϊσκάκη,
Μενίνα, κό κύριο με σωματότυπο μεγάλο. Αυτήν την φυσιο- στο έμπα των
τη Βροσί- γνωμία την είχα εντοπίσει και σε άλλα λεωφορεία. Αθηνών για
να και τα Ήταν ενός βουλευτή που εκλεγόταν στον Νομό μας. να μπούμε στο
Γιάννενα. Όπου «κατόπιν ενεργειών του» παρήχοντο πλείστες πρακτορείο. Άλ-
Στ ρ ο φ έ ς όσες άδειες λεωφορείου κυρίως σε ημετέρους της ευ- λοι κατακίτρινοι, άλλοι πιασμένοι από τη μέση και
και χω- ρύτερης περιοχής της Ηγουμενίτσας. Κι ανάμεσα σ’ άλλοι, όπως εγώ, να κοιτάμε γύρω-γύρω απορημένα
ματόδρο- αυτές τις φωτογραφίες, η φωτογραφία των βασιλέων και ερευνητικά να δούμε την Αθήνα για πρώτη μας
μος, με Παύλου & Φρειδερίκης, του διαδόχου Κωνσταντίνου φορά. Περάσανε χρόνια 64 από το πρώτο δρομολό-
στάσεις και αργότερα στην επταετία του Γεωργίου Παπαδό- γιο, Φιλιάτι-Ηγουμενίτσα-Παραμυθιά-Αθήνα. Αλή-
και αγκο- πουλου του Εθνοσωτήρα. θεια. Σήμερα λεωφορεία σύγχρονα, δρόμοι σύγχρο-
μαχητά, Κάναμε στάσεις στο Τέροβο, στου Ζέρβα και στο νοι και άλλη νοοτροπία. Όλα αυτά στην υπηρεσία για
το SCANIA το πάλευε άσφαλτο να συναντήσει. Τότε Ρίο. Όσοι δεν είχαμε μαζί μας φαγητό, περιμέναμε την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των συμπατριω-
βγήκαν τα πρώτα βρασμένα αυγά. Τυριά και κάποια με χαρά σε εστιατόριο να φάμε. «Μια φασολάκια» τών μας. Πράγμα που κάνει με επιτυχία το ΚΤΕΛ στο
σκόρδα και κεφτέδες. Η βροχή να μην λέει να σταμα- ή «μια σκέτο από γιουβέτσι» ή «μια κεφτέδες με πα- νομό μας.
τήσει και τα παράθυρα σφαλισμένα. Άρχισαν οι πρώ- τάτες». Μενού για ταξιδιώτες. Το λεωφορείο μας απ’
τες βαριές ανάσες. Και τα πρώτα τσιγάρα. Κάθε κά- έξω φαινόταν διπλάσιο σε όγκο, με τα «μπράγκαλα» Με αγάπη Νίκος Χρ. Τσέκας
θισμα και μια σταχτοθήκη στην πλάτη. Κι ας έγραφε στην οροφή. Κι άλλα τόσα στα κασελάκια, ζυγισμένα

Φιλιατιώτικες εικόνες από την Μεγάλη βδομάδα…
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 Σελίδα 5

Πάσχα στο Γηρομέρι
Φέτος είχε περισσότερο κόσμο από πέρσι το χωριό Σταύρο Τζάνης και πλήκτρα Γιώργο Κώτσης. το epirus-tv-news, στο οποίο μίλησαν ο Γρηγόρης
και όπως κάθε χρόνο τηρήθηκαν τα Πασχαλινά  έθι- Τη Δευτέρα κράτησε η βροχή κι έπαιξαν τα βιολιά Λέλες- Πρόεδρος  της Κοινότητας Γηρομερίου και
μα με τη συμμετοχή όλων και τη φροντίδα του πρό- στο κοιμητήριο του Γηρομερίου και πάνω στον τάφο ο κ. Παναγιώτης Ντούρος- δικηγόρος   παρ’ Αρείω
εδρου Γρηγόρη Λέλε. Το βράδυ της Κυριακής έγινε του καθενός το τραγούδι που χόρευε όταν ήταν ζω- Πάγω, γεννημένος στο Γηρομέρι Φιλιατών.
στην πλατεία στο ¨Ληόμηλο¨ στο χώρο του Σχολεί- ντανός. Πολλοί οι κεκοιμισμένοι πολλοί κι ζωντα- Μετά από τούτο το μοναδικό έθιμο πήραν σειρά οι
ου, το καθιερωμένο γλέντι, με τη συμμετοχή αρκε- νοί φέτος στο Γηρομέρι, άλλος έκλαιγε που θυμό- ζωντανοί Τέσσερα σπίτια άνοιξαν φέτος και καρτέ-
τών χωριανών και φίλων. Mε άκρα περιποίηση ο ταν τον δικό του, άλλος χαίρονταν που του ‘κανε τ’ ρεσαν τον κόσμο, το σπίτι της Άλκηστης Τσόγκα,
Νίκο Μιχάλης αντιμετώπισε τον κόσμο που διασκέ- αντέτι- για μια φορά ακόμη. Μοναδικό συναίσθη- του Μάκη Πάσχου, των Τριγγαίων και στις 5 το από-
δασαν απ το κλαρίνο του Βασίλη Σκεύη, τη φωνή μα που το ‘παν ¨χαρμολύπη¨ οι ποιητές. Μοναδικό γευμα τα βιολιά έφτασαν στο σπίτι της Χρυσάνθης
του Κώστα Πανταζή, κιθάρα Φόρη Ρούμπης, Ντέφη έθιμο σ’ όλο τον κόσμο που το κατέγραψε φέτος του Στάθη, που χόρευαν όλοι… με βροχή!

Παλιά Πάσχα στα χωριά
Από την Φιλιατιώτικη εφημερίδα «ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ» του Γιώργου Βουγίδη του έτους 1938 κοπιάραμε κάποιες πασχαλιάτικες δραστηριότητες και τις
παρουσιάζουμε:

Απ’ τις δικές μας τις χαρές…
Στην 1η εικόνα ένα μικρό αντάμωμα σε μια γωνιά στο Λιοτρίβι. Στη 2η ένα άλλο αντάμωμα φίλων και συμμαθητών, στην 3η στην παλιότερη Φιλιατιώτικη πλατεία,
την πλατεία ¨Ηγουμένου Παρθενίου¨, ή πλατεία ΚΤΕΛ- που μπορεί να έχασε τα παλιά μεγαλεία της, μπορεί να είναι στα κάτω της- υπάρχει… Και θα υπάρχει χάρη
στους ανθρώπους που την αγαπούν… όπως ο Μάκη Τσιτσής με το θεσπέσιο τσίπουρο που απολαύσαμε με την υπέροχη παρέα
Σελίδα 6 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Νέα από τα ορεινά Φιλιατών και περιχώρων
- Του ανταποκριτή μας Ήρθε το Πάσχα και είδαμε λίγο κόσμο, λεχας, Αντιπρόεδρος η Ευαγγελία Ζώτου, ψα για το χάλι του δρόμου, από Βορτόπια
Χρήστου Σταμούλη- μετά από έναν δύσκολο χειμώνα που πέ- Γραμματέας ο Βασίλης Μπλέτσας, Ταμίας προς Κωστάνα κλπ. Ήρθε η ώρα του και ο
ρασαν τα ορεινά χωριά- πάει έφυγε κι ο Νικόλαος Λιόντος και μέλη ο Βασίλης Δήμαρχος έφερε τον εργολάβο που πήρε
έρχετ’ η Άνοιξη. Στην κοπή της πίτας της Τσοπόκης, Δήμητρα Γεωργίου και Ιφιγέ- το έργο και του δείχνει τι πρέπει να κάνει-
Αδελφότητας Κεφαλοχωρίου Αθήνας το νεια Ζκέρη. Χρόνια πολλά με υγεία και τους έβγαλα και φωτογραφία, κάτω από
Φλεβάρη έγιναν και εκλογές από τις οποί- χαρά. την εκκλησιά της Παναγίας στα Βορτόπια
ες εκλέχτηκαν: Πρόεδρος ο Βασίλης Πέ- Υ.Γ. Να προσθέσω ότι πολλές φορές έγρα- κοντά.

ΠΑΣΧΑ στο ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ

Στις 7 το απόγευμα ήρθε από τη Ραβενή ο παπά Γιώργης κι έκαμε τη 2η Ανάσταση, παρουσία λίγων χωριανών αλλά και του Δήμαρχου που έψαλε κιόλας. Μετά την
Ανάσταση βγήκαμε από την εκκλησιά και κάναμε το έθιμο του γκούντουλα, με τα κόκκινα αυγά που κυλάνε- γκουντουλάνε στην κατηφόρα. Μετά έπιασαν το χορό.
Όταν νύχτωσε μπήκαμε μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο. Εκεί πήρε το μικρόφωνο ο πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Βασίλης Πέλεχας και ευχήθηκε στον κόσμο. Μετά
ξεκίνησε το χορό ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουργκάνας κ. Αλέξης Τσέκας μαζί κι όλος ο κόσμος. Το γλέντι κράτησε για πολλές ώρες και η διοργάνωση
ήταν υπέροχη.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΧΙΝΟΥ Η Αδελφότητα Αραχωβιτών
Σε μια σεμνή τελετή η Πανηπειρω-
τική Συνομοσπονδία βράβευσε την έκοψε την πίττα της
συμπολίτισσα μας Σωτηρία Δ. Χίνου
για την πολύχρονη και πολύπλευρη Η Αδελφότητα Αραχωβι-
προσφορά της στον Πολιτισμό και τών Θεσπρωτίας έκοψε
τον τόπο μας. Η ίδια πήρε το λόγο κι την Πρωτοχρονιάτικη πίτ-
ευχαρίστησε όλους λέγοντας: τα της στην Αίθουσα εκδη-
λώσεων της Ομοσπονδίας
Μουργκάνας . Από τις
ΕΥΧΑΡΗΣΤΗΡΙΟ
12:30 άρχισαν να φτά-
Ευχαριστώ πολύ για την ιδιαίτερη νουν από πολλά σημεία
τιμή που μου κάνατε. Όπως κι άλ- της Αττικής (και όχι μόνο)
λοι συμπολίτες μας έτσι κι εγώ κάνω στην οδό Γερανίου 44 για
ότι μπορώ για τον τόπο μας. Από την αυτό το ετήσιο αντάμωμα
άλλη πλευρά κι εσείς σαν Πανηπειρω- φέρνοντας ο καθένας από
τική προσφέρετε εξαιρετικές υπηρε- το σπίτι του φαγητά και
σίες στην Ήπειρο και στην αποδημία πίττες που είχαν φτιάξει
με τη στήριξη που προσφέρετε στις για να τα φάνε όλοι μαζί
Αδελφότη- έτσι όπως έκαναν από πα-
τες και στις λιά .Δύσκολοι καιροί που
Ομοσπον- ζούμε αλλά το Διοικητικό
δίες, με τις Συμβούλιο κατέβαλε με-
ε κδ η λ ώ σ ε ι ς γάλη προσπάθεια για την
που διοργα- καλή οργάνωση της εκδήλωσης..Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
νώνετε, όπως ο Πρόεδρος της Αράχωβας, Γιάννης Βασιληγιάννης, ο εκπρόσωπος της νεολαί-
και τη σημε- ας της ΠΣΕ, Μηνάς Ζέρβας, η Μαρίνα Τζάκου, μέλος της ΠΣΕ, και ο αντιπρό-
ρινή. Αλλά εδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου, Δημήτρης Δάλλας. Μετά την κοπή της
πιο πολύ και πίτας, οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν τα σπιτικά εδέσματα, αντάλλαξαν ευχές
πάνω από όλα και χόρεψαν μέχρι αργά το απόγευμα. Για τις μικρές μας φίλες φρόντισε η η κ.
με το όραμα Άννα Αναστασιάδη, ψυχοπαιδαγωγός, να περάσουν όμορφα και δημιουργικά!
που έχετε για Φεύγοντας έδωσαν ραντεβού για το μεγάλο πανηγύρι του Αυγούστου και υπο-
τον τόπο. σχέθηκαν να μην λείπει κανείς! Ευχαριστούμε πολύ τον καλό μας φίλο Κώστα
Μπατσή για τις φωτογραφίες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Α) Οικόπεδο 200τμ στην πάνω πλατεία, δίπλα στο Γαλακτοπωλείο Μακρή και Κομμωτήριο Τσάτσα. Β) Ελαιοπερίβολο 3.182τμ στο Πλαίσιο,
τοποθεσία Καροπούλα και ειδικότερα Γκουρούση. Πληροφορίες στο τηλ. 6944546994.
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 Σελίδα 7

Φιλιατιώτικες αναμνήσεις
-του Πολ Μαντέλου-

το Πάσχα του μετανάστη!
ότι και στην πατρίδα, επιτάφιο, Ανάσταση. Στην
ΑΣΤΟΡΙΑ όπου ζουν κάπου 700 χιλιάδες έλληνες
υπάρχουν 30 εκκλησίες και όλες κάνουν περι-
φορά του Επιτάφιου και η Αστυνομία σταματάει
την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Το ίδιο γίνε-
ται και με την μεγαλύτερη γιορτή, την Ανάσταση.
Εγώ που μένω στο ΜΑΝΧΑΤΑΝ, στο κέντρο της
Νέας Υόρκης κοντά στο σπίτι μου υπάρχουν δυο
ελληνικές εκκλησίες ο Άγιος Σπυρίδωνας και οι
Άγιοι Ανάργυροι. Φέτος πήγα στους Άγιους Αναρ-
γύρους. Την Κυριακή το πρωί, πολλά σπίτια στην
ΑΣΤΟΡΙΑ που έχουν αυλή οι πατριώτες ψήνουν
αρνιά στις σούβλες και βλέπεις όλη η ΑΣΤΟΡΙΑ
μυρίζει τσίκνα. Άσε που πάει το κλαρίνο σύννε-
Πέρασαν πολλά χρόνια που βρίσκομαι μακριά απ’ στις Φιλιατιώτικες Αναμνήσεις στην εφημερίδα μας
φο κι ακούγονται παντού οι ευχές Χριστός Ανέστη,
την πατρίδα, το Φιλιάτι. Μακριά απ’ τους δικούς ¨Νέα των Φιλιατών¨, στο βιβλίο μας ¨Κάτι για το
Αληθώς ο Κύριος- Χρόνια Πολλά πατρίδα! Κάποιες
μου ανθρώπους, τους φίλους και τους συγχωρια- Φιλιάτι¨ και στο βιβλίο μου ¨Λες και ήταν χητές¨.
χρονιές βρέθηκα κι εγώ στην ΑΣΤΟΡΙΑ όπου μένει
νούς- όλοι κι όλα μου λείπουν. Ο κόσμος μου, τα Μεγάλος ο καημός και δεν περνάει έτσι. Πολλά από
η κόρη μου με την οικογένειά της κι εκεί στην αυλή
ήθη και τα έθιμα μας που πάντα τα αναπολώ, τα σκέ- εκείνα τα έθιμα τα φέραμε και στην νέα πατρίδα,
τους ψήσαμε το αρνί, κάναμε το αντέτι, φάγαμε,
φτομαι τέτοιες μέρες γιορτινές. Ειδικά τις μέρες της στην Αμερική. Εδώ στην Νέα Υόρκη των 16 εκατομ-
ήπιαμε και χορέψαμε σαν στην πατρίδα. Οι φωτο-
Λαμπρής, με τις ετοιμασίες, τον επιτάφιο, την Ανά- μυρίων, όπου ζω κι εγώ, οι Έλληνες είμαστε κάπου
γραφίες τώρα, στην 1η είμαι εγώ την Ανάσταση στην
σταση, τη μαγειρίτσα, τα κουλούρια και τα κόκκινα 1 εκατομμύριο από όλα τα μέρη κι από την Κύπρο
εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, στη 2η εγώ με την
αυγά, το τσούγκρισμά και τις ευχές. Τα πανηγύρια και από την Βόρειο Ήπειρο. Όλοι, οι περισσότεροι
αδελφή μου Ήβη τσουγκρίζουμε τα αυγά και στην
με τους φίλους τους καλούς στα χωριά μας, Πλαί- φροντίζουν αυτές τις μέρες να κάνουν κάποια από
3η η Ήβη με την εγγονή της Μελίνα που της μοιάζει
σιο, Γηρομέρι, Φοινίκι, Σίδερη κι αλλού. Αξέχαστα τα έθιμα που κάναμε και στην πατρίδα- και όλα όσα
σε όλα- δείχνουμε στα παιδιά μας τα πατροπαράδοτα
χρόνια που έρχονται στο μυαλό στις γιορτές περισ- είναι δεμένα με τη θρησκεία. Εδώ υπάρχουν πάρα
έθιμα μας.
σότερο από ποτές. Πολλά από αυτά τα έχω γράψει πολλές ελληνικές εκκλησίες και σε αυτές κάνουμε
Να ‘στε καλά πατριώτες Χρόνια Πολλά κι από ‘μένα
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ευχαριστήρια ανακοίνωση
¨ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ¨ του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Φιλιατών
Ένα όμορφο βιβλίο που εκδόθηκε Η περιβαλλοντική ομάδα του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Φι-
πέρσι, έπεσε φέτος στα χέρια μας. λιατών επισκέφτηκε την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 τον χώρο
Το βιβλίο το έγραψε η αγαπητή βιολογικής καλλιέργειας αρωματικών φυτών και βοτάνων στην
Πλακωτιώτισσα Δήμητρα Αθανα- Πλαταριά και το συσκευαστήριο στο Μαργαρίτι και θα ήθε-
σίου- Μώκου και στις σελίδες τους λε να ευχαριστήσει θερμά την οικογένεια Κομίνη για την πολύ
αναφέρει πολλά από όσα πέρασαν
κατατοπιστική ενημέρωση και για την ξενάγηση στους χώρους
κι έμειναν στην παράδοση σαν μια
γλυκιά ανάμνηση. Σαν ανατρέξει της οικογενειακής επιχείρησης.
κανείς στις σελίδες του γρήγορα δι-
απιστώνει πως είναι ένα βιβλίο που
γράφτηκε με πολύ μεράκι και πολύ
κόπο, από έναν άνθρωπο που αγά-
πησε πολύ αυτό που έκανε. Αξίζουν
πολλά συγχαρητήρια στην Τούλα
γι’ αυτή την όμορφη δουλειά, όπως
αξίζει να αποκτήσει κανείς αυτό το
βιβλίο και να ανατρέχει συχνά στις
σελίδες και στις μνήμες των περα-
σμένων!

Προς μίμησιν…
ναγιώτη Βέλλη.Το ξαδερφάκι μου λοιπόν ο Μιχάλης, Επένδυση που, «τρων ψωμί» πολλές οικογένειες, ενώ
έφθασε στην Αθήνα μικρός, όταν ο πατέρας του επέ- ο Μιχάλης είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αυτοδημι-
στρεψε οικογενειακώς από την Γερμανία, μετά από ούργητου συμπατριώτη μας, με πολλές περγαμηνές.
δέκα χρόνια σκληρής δουλειάς. Αριστερός «ντεμ παπα-ντεμ» έκανε πράξη τον σοσια-
Ο Μάρκος μάζεψε την οικογένεια, έπεσαν όλοι με τα λισμό. Με την άψογη συμπεριφορά στους εργαζόμε-
μούτρα στη δουλειά και η προκοπή δεν άργησε να νούς του, με σεβασμό στον πελάτη και με βοήθεια σε
έλθει. όποιον τη ζητήσει, ή και δεν τη ζητήσει. Προσωπικά
Σήμερα ο Μιχάλης μαζί με τον Γιώργο τον αδερ- τον συγχαίρω και τον ευχαριστώ για την διαπροσωπι-
φό του και τα παιδιά τους ηγούνται μιας αξιόλογης κή σχέση και την φιλία του, τόσο με τον ίδιο όσο και
επιχείρησης στην καρδιά της Αθήνας. Στα Πατήσια. με τη Χριστίνα τη σύζυγό του.
«Αντιπροσωπεία ανταλλακτικών παντός είδους ηλε- Καθώς επίσης και για την αθόρυβη βοήθεια στην
κτρικών συσκευών». Εργαζόμενοι 26. Από το 1990. αδελφότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού
Ο Μιχαήλ ο Κομίνης είναι από την Αχλαδιά. Πρόθυμοι και έμπειροι υπάλληλοι με εργοδότες και μας σε μια συγκυρία δύσκολη, που ο τόπος μας περ-
Είναι ένα από τα τέσσερα αδέρφια, μαζί με το Γιώρ- επενδυτές συγχρόνως ικανούς, αποτελούν υπόδειγμα νάει.
γο, τον Αχιλλέα και την Ειρήνη, παιδιά του Μάρκου στην αγορά και καμάρι σε μας, συγγενείς και φίλους
και της Ευτυχίας. Η Ευτυχία είναι από την Κεραμί- και πατριώτες. Άλλωστε αυτή είναι και η αιτία αυτού Με αγάπη
τσα και πρώτη ξαδέλφη της μάνας μου, κόρη του Πα- του μικρού γραφήματος – αφιερώματος. Νίκος Τσέκας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγρόκτημα- Ελαιώνας 9 στρεμμάτων στους Φιλιάτες, Στο Φιλιάτι, επι της κεντρικής πλατείας Αγ. Δημητρίου,
*Κτήμα 20 στρεμμάτων στο Σμέρτο, κάμπος Σκέφα- οικόπεδο 490 τ.μ., με παλαιό κτίσμα. Τιμή συζητήσιμη.
ρης, επίπεδο χωρίς δέντρα. Πληρ. στην εφημερίδα τηλ πλησίον του Τυροκομείου. Πληροφορίες στα τηλ. 26650
Πληροφορίες: τηλ. 26640-22923, κιν. 6932959629 και κιν.
6936135667 92010 και 2651 32078 Κινητό 6979933978. 694 8535034
Σελίδα 8 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΠΕΤΑΧΤΑ ΕΥΧΕΣ από το Δ.Σ. Γρ.Ζακα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εύχομαι σε όλες και όλους
τους πατριώτες,
της ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΕΣΤΡΙΝΗΣ
Πρέπει να συνδεθούμε με
την ΕΓΝΑΤΙΑ- μόνο το Φι-
Ξερ' η Κάκω
«Χρόνια Πολλά»
λιάτι κι Αλβανία δεν είναι Χρόνια πολλά και καλά,
συνδεμένη! κι απ’ την Κάκω, το κακό
Πρέπει να ασχοληθούν μήνα σας βρει καμάρια!
Πορέψαταν τσίκα καλά
κάποιοι για το πώς θα επι-
βιώσει ο Δήμος Φιλιατών-
Τα φανάρια του Μαυρουδίου τη Λαμπρή;
τα ορεινά χωριά του μέρα Έμειναν κλειστά επί έναν περίπου μήνα και ανά- Ήκουσα δεν έρθε
με τη μέρα σβήνουν απ’ το σανε η κυκλοφορία- δείχνοντας ότι ουσιαστικά όχι κόσμος στα χωριά και διάβη-
χάρτη. κε η Πασκαλιά δίχως κλαρί-
μόνο δεν πρόσφεραν τίποτε αλλά δημιουργούσαν
Ευχαριστούμε όλους να και βιολιά!
και προβλήματα. Τώρα ξαναλειτουργούν για να
όσους μας ευχήθηκαν, όπως Δεν μπορώ να μη σχολιάσω τις μοναδικές δραστη- Στο Γηρομέρι μαναχά
μας θυμίζουν τι;… ότι αφού τα πήραμε ας τα φάμε
ο Δήμαρχος Φιλιατών και ριότητες κι εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην βάρεσαν, για ζωντανούς και
στη μάπα; σχωρεμένους!
το ΔΣ. και άλλοι πολλοί, Ενορία Κεστρίνης τον τελευταίο καιρό- οι οποίες
οφείλονται ομολογουμένως στις άοκνες προσπά- Έρθαν κόσμος- γράφ’ ο
τους αντευχόμαστε Χρόνια Συνδρομή προς Νοσοκομείο θειες του νέου εφημέριου Ηλία Μάκου- και βέβαια Γιωργάκης μου- τσου ‘δε
πολλά με υγεία και χαρά.
Στεργίου Μηνάς ο τε- Φιλιατών - ΕΚΑΒ στην συμμετοχή σε αυτές όλων των χωριανών. στην αγοπάνω πλατέα τη
λευταίος παπουτσάς των Το Περιφερειακό Συμβούλιο, αποφάσισε να συν- Για τη νεολαία μας καμαρώνουμε: την Παιδική Μεγάλη Πέφτη.
Φιλιατών- ξεπουλάει ότι δράμει το Νοσοκομείο Φιλιατών, με το ποσό των χορωδία βυζαντινής μουσικής, το Κατηχητικό Κι απεκατόπι χάθκαν
απέμεινε και από ότι δείχνει 12.000 ευρώ για την αγορά μηχανήματος αιμοκά- σχολείο, το Τμήμα εκμάθησης μουσικών οργάνων λέει… βήκαν μαναχά και
το Φιλιάτι θα μείνει χωρίς θαρσης και το ΕΚΑΒ για την επισκευή/συντήρηση και τι άλλο θα δούμε! Να τονίσουμε τη σημαντική το Μεγαλοπαράσκευο στον
υποδηματοποιείο! συμβολή του υπεύθυνου  της παιδικής χορωδίας Επιτάφιο.
εννέα συνολικά οχημάτων του, ενόψει του Πάσχα
Αποκατάσταση ζημιών βυζαντινής μουσικής ιεροψάλτη Σπύρου Κολιομί- Όρ’ δε μας άφκε κι ο
και της επερχόμενης θερινής περιόδου. Επίσης το
βελτίωση οδού από Ηγου- χου και της υπεύθυνης του τμήματος εκμάθησης δολιόκαιρος αδελφούλα, λια-
Π.Σ. συζήτησε το θέμα της υπολειτουργίας του Κέ- κάδες είχε αλλά πρωί, βράδυ
μενίτσα - Παραπόταμος - ντρου Υγείας Πάργας, για το οποίο αποφασίστηκε μουσικών οργάνων μουσικοδιδασκάλισσας Νικο-
Βρυσέλλα - Φιλιάτες - Σύν- λέτας Μυσκέτας. Πόσο όμορφες ήταν οι εκδηλώ- ήθελες στιά.
να εκδοθεί ψήφισμα με το οποίο να ζητείται η άμε- Ο καψωγέρος μου…
δεση με Σίδερη», ενέκρινε σεις που διοργάνωσαν και πόσο τις απόλαυσαν οι
ση στελέχωσή του. πάεν’ ο τζάγκος τρείς παρά-
η Περιφέρεια, προϋπολογι- γονείς και τα ίδια τα παιδιά, δεν περιγράφεται!
σμού € 358.000. Ανάδοχος Και για την τρίτη ηλικία υπάρχει ευτυχής συγκυ- δες, σαν τα κανόνια του ‘40.
ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.. Νέα Διοίκηση ρία- απολαύσαμε μικρό δείγμα κι αυτής της δρα- Τι να σου κάμει κι
στηριότητας στην κοπή της Βασιλόπιτας του Κέ- αυτός, έβγαζε τα σαχτα στσις
Η συμπολίτισσα Ηλιά- στην Ομοσπονδία Μουργκάνας ντρου Φροντίδας Ηλικιωμένων της Κεστρίνη που πεζούλες και γύρναε με τα
να Σπανοπούλου- Σάρρα, Πρόεδρος: Αλέξης Τσέκας, Α΄ Αντιπρόεδρος:
Περιφερειακή Σύμβουλος, καλύπτει τα πέντε χωριά του κάμπου. τσερέπια μουσκίδι από την
Σωτηρία Χίνου-Μούτσου, Β΄Αντιπρόεδρος: Ζήκος τσιάφη!
ανέλαβε αρμοδιότητα τα Κόντης, Γραμματέας: Δημήτρης Κανακόπουλος, Εύγε!
θέματα συνεργασίας Ελλά- Έρθε απ’ την Αθήνα για
Ειδική Γραμματέας: Δήμητρα Γεωργίου, Ταμίας:
δος- Νότιας Ιταλίας- Τουρι- Χρήστος Δήμος, Αναπληρωτής Ταμίας: Ανδρέας
Αρεντεύοντας τη Λαμπρή η κάψω Μαρί-
για, αντραδελφή της μαλέ-
σμού & Πολιτισμού- κα- Μαυρoγιάννης, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Νίκος απ’ το Ράϊ στη Σαγιάδα κω Κώτσιαινας και πλευρι-
θήκοντα που θα ασκούνται Παπαθανασίου, Έφορος Πολιτισμού: Δημήτρης Και νέο αγώνα δρόμου (μικρό μαραθώνιο τον
σε συνεργασία με τον Αντι/ τώθκε, τσ’ έρινε κούπες η
Δάλλας, Μέλη: Θωμάς Γκόγκος και Κωνσταντίνος λέει… ποιος ξέρει γιατί) διοργανώνει ο Δήμος Κώτσιαινα γαζέπι.
άρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας. Κωνσταντίνου. Φιλιατών μαζί με Αθλητικούς Φορείς της περι-
Ο «THΕ BARBER Μπά- Έσφαξε και τον πέτο και
Από ότι μάθαμε, μετά την ανάδειξη σε σώμα ακο- οχής. Αγώνα Δρόμου 12 χιλιομέτρων- από την τον έβαλε στον τέντζερη για
νης¨ και κατά κόσμο Αλέξ λούθησε συνεδρίαση στην οποία εκφράσθηκαν οι κεντρική πλατεία ΡΑΓΪΟΥ στο Λιμάνι ΣΑΓΙΑ-
Ντούλα πήρε και δουλεύει τσίκα σούπα για το γκριλιά-
απόψεις: ΔΑΣ. γκο.
το κομμωτήριο της Σπυ-  1)ότι το θεατρικό «Η ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ ΑΦΗΓΕΙ- Ο Αγώνας είναι για την ΚΥΡΙΑΚΉ 4 Μάη 2017
ριδούλας Βρακά- εκεί στο Κάτι μαζώχτηκαν στη
ΤΑΙ» στη Μποντίζντα τον Αύγουστο του 2016 είναι και ώρα 10:15 π. μ. Γλούστα την Πασκαλιά, λέει
δρόμο μεταξύ κάτω και η ταυτότητα της Ομοσπονδίας. Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στην κ.
πάνω πλατείας Φιλιατών. ο φωτορεπόρτερ τση Μουρ-
2)Στην ευρεία σύσκεψη με τα Δ.Σ. των Αδελφοτή- Σταματία Σιούτη στο τηλ.26643 60108- από γκάνας, ο Κίτσιο Σταμούλης-
Καλές δουλειές! των και τους αντιπροσώπους που θα διεξαχθεί την Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες 08:00 έως
Ευχαριστούμε τον καλό είδα και φωτογραφίες.
10η Μαΐου και ώρα 19.00 στα γραφεία της Ομο- 14:00 μ. μ. ή να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά Σεθυαμαίνωμαι, τα
συμπατριώτη Θεόδωρο σπονδίας θα συζητηθούν προτάσεις για τη συνέχεια στα κάτωθι email: KatsarisPetros@gmail.com
Κώτσιο, για όλα- τις πα- χωριά μας αδειάζουν μέρα
της 2ης Γιορτής Πολιτισμού ΜΑΝΑ ΜΟΥΡΓΚΑ- και info@thesprotiaball.gr με τη μέρα και καένας δε μας
ραινέσεις, τις ευχές και τις ΝΑ. Στον Αγώνα μπορούν να συμμετέχουν και ανή-
συμβουλές! σιουράει.
3)Το Δ.Σ. θα καταθέσει το πλαίσιο της συζήτησης λικοι με την ευθύνη των γονιών τους. Οι συμ- Δυό καμάρια Μπα-
Από την Μουργκάνα και θα αναζητήσει τους πλέον πρόσφορους τρόπους μετέχοντες οφείλουν να βρίσκονται στο Ράϊ το μπουριώτες που ‘μνησκαν
ήταν ο αείμνηστος φίλος ,τοποθεσίες ,προσωπικότητες ,συντελεστές και με αργότερο ως τις 10 το πρωί. στο χωριό έφκαν τώρα σιμα
Σωκράτη Τσιάβος που έμε- ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις, συμμετοχή και κινη- και τα συλλυπητήρια μου
νε στη Βρυσέλλα κι όχι από
την Ελαία, που τον έγραψε
τοποίηση των νέων της Μουργκάνας. Η ΘΕΟΦΙΛ δεν μας άφησε έτσι… τα ξεχωριστά στις κυράδες
4)Πρώτη προτεραιότητα του Δ.Σ. είναι η καλύτερη τις μέρες των γιορ- τους τη Φόραινα (Σπυριδού-
ο… δαίμων! κατά το δυνατό διεξαγωγή της 2ης Γιορτής Πολιτι- τών διοργάνωσε μια λα) του Μόσχου και Λίγαινα
Φιλιάτες: φτιάχνουν πάλι σμού ΜΑΝΑ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ 2017 . (Μαρίνα) τ’ Αγγελόπουλου.
θεατρική εβδομάδα, Να ‘στε καλά και να τσου
τις πλατείες- ξεκινώντας Σ.Σ. Θα προτείναμε στο νέο Δ.Σ. να εξετάσει το παρουσιάζοντας τέσσε-
από την πλατεία Μουρ- θυμιόμεστε.
ενδεχόμενο ώστε η Ομοσπονδία να συμπεριλάβει ρα ιδιαίτερα έργα, που
γκάνας- που μόλις πριν 20 Πόσους νοματαίους
στη δύναμή της όλους τους Συλλόγους των Φιλια- μίλησαν στη ψυχή των έχει το Λίμποβο το χειμώνα
χρόνια είχε φτιαχτεί… θα τοχωρίων της Αθήνας- χωρίς να αλλάξει όνομα. μελών της και δεν μοιάζουν με κανένα από αυτά μο Σταυρούλα, ρώτησε μια
αλλαχτεί το δάπεδο λόγο Βορτοπίσια νύφη- εννία έχει
που έχει έως σήμερα «ανεβάσει».
ολισθηρότητας. δεν έχει τσ’ είπε η γιάλλη.

ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟ ΦΙΛΙΑΤΙ
Τη Μεγάλη Δευτέρα η Α, το αθκό μου έχει
Φιλαρμονική Φιλιατών παι- δώδεκα, είπε η Βορτοπίσια.
άνισε εκκλησιαστικά θέμα- Τι λές μωρή, εγώ ξέρω
τα στο προαύλιο του Αγίου Λιμάνι αναμνήσεων το σημερινό μας
δεν έχει καέναν, θυάμαξε η
Δημητρίου στη Θεσσαλονί- σχόλιο, στην ουτοπική τούτη γωνιά Λιμποβίτισσα.
κη και η εκπομπή μεταδό- των Νέων. Αιτία μια παλιά φωτο- Αμ έχει… έχει τσου
θηκε από την ΕΡΤ3! γραφία (του 1930) που είχε ο φίλος δώδεκα Απόστολους!
Κώστας Γκρέκας, εγγονός του εικο- ¨Ε, μο Κάκω δεν σε
Ο Αντιπεριφερειάρχης,
νιζόμενου αείμνηστου δάσκαλου βλέπω να γράφεις τίποτες
σε Θέματα Παιδείας & Πο-
Κώστα Γκούντα- που έχει μάθει γράμ- για την εξουσία¨, με τζίνισε
λιτισμού, κ Δημήτρης Δη- ματα τη μισή επαρχία Φιλιατών. Να κάποια.
μάκος, επισκέφτηκε στις προσθέσουμε σ΄αυτά κι ένα ερώτημα, Τι να γράψω μωρ’ αδερ-
18/04/2017, το Δήμο Φιλια- πιο σχολείο είναι; Και μια έκκληση: φούλα, τσ’ είπα, ‘συ έχει
τών. Δώστε παλιές φωτογραφίες, πριν τις παιδί για βόλεμα κι όχι πως
Που συζητήθηκε να με- φάει ο σκόρος… (να τις ανιστορήσου- καϊτεράς χαϊρι και προκοπή
με, πριν δρασκελίσουν το κατώφλι της απ’ τσου… Μαδούρους!
ταφερθούν κλινικές του
Πομώθκε φούλη!
Νοσοκομείου στην Ηγου- μνήμης και πέσουν στο φαράγγι της
μενίτσα; λησμονιάς), να τιμήσουμε την μνήμη των προγόνων και να φτιαχτεί η ιστορία- μάθημα των επιγόνων! ΛΕΝΕ ΟΙ