VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

Profesor pentru învăţământul primar, Mirela Frunzeanu
Mark Twain International School, loc. Voluntari, jud. Ilfov

Rezumat
Viziunea unei organizaţii reprezintă o stare ideală proiectată în viitor şi care configurează o
posibilă şi deziderabilă dezvoltare a organizaţiei respective. Ea presupune o gândire dinamică şi
capabilă care să evalueze pe termen lung şansele de dezvoltare ale organizaţiei.
Misiunea unei organizaţii reprezintă raţiunea de a fi şi de a crea valoare pentru societate,
determinând evoluţia organizaţiei în sensul transformării viziunii în realitate. În timp ce viziunea
exprimă o stare ideală, posibilă, misiunea exprimă o evoluţie programabilă, bazată pe fapte şi
date concrete despre această stare, puternic ancorată în realitatea economică, politică şi socială.
Cuvinte cheie: viziunea şi misiunea organizaţiei, credinţe şi valori, dezvoltare
instituţională.

Viziunea organizaţiei reprezintă condiţia de bază pentru elaborarea clară a misiunii. Orice
conducător poate formula misiunea organizaţiei pe care o conduce în condiţiile în care are o
viziune clară asupra a ceea ce înseamnă sistemul resurselor pe care le deţine, contextul în care
funcţionează, aşteptările generale faţă de organizaţie, credinţele şi valorile fundamentale ale
membrilor organizaţiei şi ale societăţii în care fiinţează aceasta.
Viziunea unei şcoli (proiecţia vieţii şcolare în viitor) trebuie să dea posibilitatea tuturor
celor implicaţi în viaţa şcolară să contribuie la construcţia ei şi la realizarea misiunii stabilite.

Misiunea organizaţiei concentrează cele mai înalte scopuri ale organizaţiei şi exprimă în
special valorile promovate, intenţiile fundamentale privind prezentul şi viitorul organizaţiei,
tipurile de rezultate şi nivelurile de performanţă considerate ca dezirabile, toate acestea fiind
cuprinse în aşa- numitele enunţuri de misiune (mission statements). Din misiune derivă
scopurile, opţiunile strategice, precum şi finalităţile/ obiectivele proiectelor de dezvoltare
instituţională sau ale planurilor operaţionale prin care sunt puse în practică proiectele de
dezvoltare.
Altfel spus, misiunea organizaţiei reprezintă raţiunea sa de a fi, motivul fundamental
pentru care organizaţia există. Ea prezintă pe scurt filosofia organizaţiei respective şi derivă din:
• identificarea la nivelul societăţii şi/sau al comunităţii a tipurilor de servicii educaţionale
dezirabile la un moment dat;
• viziunea comună a diferitelor grupuri de interes care au legătură directă cu organizaţia
(membrii organizaţiei, beneficiarii serviciilor educaţionale, părinţii acestora, reprezentanţi ai
comunităţii locale, reprezentanţi ai altor instituţii/organizaţii etc.);
• valorile, cultura sau etosul organizaţiei respective.
Misiunea organizaţiei reuneşte sistemul complex de finalităţi, obiective, formulate pe
diferite niveluri de generalitate, sarcini, activităţi şi mijloace de realizare a acestora; ea
indică direcţia în care instituţia/ organizaţia se îndreaptă conştient şi dirijat, responsabil.
Prin enunţul misiunii unei organizaţii sunt clarificate următoarele aspecte:

nevoile şi aspiraţiile lui în contextul exigenţelor academice ale unei societăţi internaţionale. Claritatea şi corectitudinea unui enunţ de misiune pot duce la concentrarea atenţiei asupra a ceea ce organizaţia intenţionează sau şi-a planificat să realizeze.Mark Twain International School) Viziunea şcolii Mark Twain International School (MTIS) se bazează pe o dragoste profundă pentru copii. Misiunea organizaţiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: • să întrunească acceptul tuturor membrilor organizaţiei.. MTIS va fi recunoscută pe plan naţional şi internaţional pentru: • oferirea unei educaţii alese. • să implice o relaţie funcţională între direcţiile formulate şi resursele de care dispune organizaţia (să fie realistă). • dubla acreditare (naţională şi internaţională).se prezintă rolul pe care şi-l asumă în societate şi este fixată limita activităţilor pe care le desfăşoară. • o puternică motivaţie.care sunt beneficiarii serviciilor oferite de organizaţie. având în permanenţă în centrul ei copilul. Viziune şi misiunea Şcolii Internaţionale Mark Twain (MTIS.în ce mod intenţionează să satisfacă nevoile beneficiarilor. Misiunea şcolii Şcoala Internaţională Mark Twain (MTIS) se angajează să le ofere elevilor săi un mediu de învăţare bilingv provocator şi totodată stimulativ. Construirea unei viziuni şi a unei misiuni clare va da posibilitatea şcolii să facă faţă presiunilor externe pentru schimbare prin luarea în considerare a propriilor priorităţi. • să fie în concordanţă cu cerinţele generale ale societăţii în care funcţionează organizaţia. • să fie astfel formulată încât să poată fi evaluată. • climatul intelectual oferit ca suport pentru elevi şi profesori. cu rezultate de excepţie în educarea completă a elevilor săi. • mobilitatea educaţională prin pregătirea oferită în vederea continuării studiilor în străinătate. • cui oferă . stilul de învăţare şi aspiraţiile individuale. . pe înţelegerea complexităţii fiecărei vârste şi pe convingerea că educaţia este crucială pentru dezvoltarea şi îndrumarea lor spre statutul de tineri activi şi împliniţi ai lumii în care trăim. • ce oferă organizaţia . Mai multe despre noi. pe baza unor valori şi principii împărtăşite de aceştia. Promotori deschişi şi empatici ai multiculturalităţii. croit pe nevoile. complete şi consecvente pe parcursul întregii rute educaţionale preuniversitare. Misiunea declarată este eficace dacă reuşeşte să capteze valorile organizaţiei într-un mod concis şi clar. • specificul bilingv. • cum oferă . multicultural şi internaţional al şcolii.. angajare şi atitudini profesionale din partea corpului profesoral. încurajându-i astfel să păstreze pentru tot restul vieţii setea de a învăţa. toţi membrii comunităţii MTIS îşi îmbrăţişează valorile naţionale dintr-o perspectivă internaţională. • să fie o expresie clară a direcţiilor de urmat. O misiune bine formulată trasează limitele între care pot fi fixate obiectivele şi activităţile organizaţiei.

integritate. Cerchez. Editura ProGnosis. compasiune. 2002 3. dragoste pentru pace şi umanitate. N. Sorin. Referinţe bibliografice: 1. Mateescu. Manual de psihologia muncii şi organizaţională.A. Editura Didactică şi Pedagogică. cu încredere. Zoltán. 2003 4. R. Iaşi. Cristea. (coord. Editura Spiru Haret. 2000 . Deveniti cetăţeni ai lumii. Bucuresti. Elemente de management şcolar. şi E. Bucureşti.). Editura Polirom. Şerban. 2004 2. Iosifescu. Managementul organizaţiei şcolare. Bogáthy. Bucureşti. absolvenţii noştri vor fi învăţat să se confrunte cu exigenţele secolului XXI. Manual de management educaţional. creativitate..