Agar Anak Terlindungi

U’idzuka bikalimatil-lahit-tammati min kulli syaithanin wa hammatin wa min kulli ‘ainin
lammah
“Aku memperlindungkanmu dengan kalimat-kalimat lah, yang sempurna dari segala setan,
segala binatang berbisa, dan segala mata yang menimpakan keburukan (kepada yang
dilihatnya).”

Riwayat Imam Bukhari.rhm, Nabi SAW memperlindungkan cucunya al-Hasan dan al-Husain
kepada Alah dengan kalimah ini. Sebaiknya setiap hari, di pagi hari kita memohon kepada Allah
SWT, memperlindungkan masing-masing anak-anak kita dengan membaca doa tersebut sambil
memegang kepalanya atau bagian tubuhnya yang lain (boleh mengusap pada fotonya jika jauh).
Dan akan lebih baik lagi, jika mau ditambah dengan mengucakan ; Masya’ Allah, la quwwata
illa billah (Apa yang dikehendaki, itu yang terjadi. Tak ada upaya melainkan dengan izin Allah)