கேது – பரிோர மந்திரம்

ஓம் அச்வ த்வஜாய வித்மகே சூலேஸ்தாய தீமேி
தந்க ா கேது ப்ரக ாதயாத்;

ஓம் ித்ரவர்ணாய வித்மகே ர்பரூபாய தீமேி
தந்க ா கேது ப்ரக ாதயாத்
இம்மந்திரத்தினை பதிகைாரு முனை ( 11 ) ச ால்லிட கவண்டும்.

ஓம் ராேிைி கமாேிைி விஸ்வ ரூபிணி தாரணி
னதங்ேிலி பாவிைி மாலிைி மச் மி
வித்யா ேிலியும் த்யக ாதனையும் மானலயும் ோனலயும்
தர்ம விகைாதைம் ாலும் கபவவும் மாரூம்
னேங்ேர்யம் தாவும் தரகமவும் ஜூக்ேிைி கமாேிைி
பம்ப பாவிைி ேங்ேிைி மங்ேிைி ஞ் ாதவி
ாரத் த்ரூம் மார மகூதம் பூவிதம் கேவிதம்
ங்குச் கராதயம் பூமைம் தாருதம் ாேிதம்
ச் கராதயம் பீம பீகராதயம் அச் அகராதயம்
ோர ேகதாம்பவம் ாவச் ம் கமவச் ம் விகதவம்
த்தியும் பித்துவம் யிதம் ீ ச்தம் தவிதம்
மவ்வும் சமவ்வும் வ ிதி ாயைம் கோம்பம்
கும்பணி ித்திைி யயதைி ராகும்-கேதும் உன் தய
ோயவுைம் கேத்தம் யாத்தம் ஐகோம் ஓம்
இந்த பதிைான்கு வரி மந்திரத்தினை ஏழு முனை ச ால்லிட கவண்டும்!