தமிழ் ஜ ோதிடம்

இராகுபகவான் த ாஷம் ;

ஒரு ஜா கத் ில் இராகுபகவான் இலக்கினத் ிற்கு 2,5,7,8, ஆகிய ஸ் ானங்களில் இராகுபகவான்
இருப்பது நல்ல ல்ல .இலக்கினத் ிற்கு இரண்டாமிடமமன்னும் னம் ,குடும்பம் ,வாக்கு
,ஸ் ானத் ில் இராகுபகவான் இருந் ால் குடும்பத் ில் குழப்பங்கள் உருவாகும் தபசுகின்ற
தபச்சால் பிரச்சனனகள் வரும் கல்விக்கு அடிக்கடி னடகள் உண்டாகும் இராகுபகவான்
இரண்டுக்குனடயவருடன் இனைந் ால் னம் விருத் ி உண்டாகாது.இலக்கினத் ிற்கு
ஐந் ாமிடமமன்னும் புத் ிர ஸ் ானத் ில் இராகுபகவான் இருந் ால் புத் ிரபாக்கியம் னடபடும்
அல்லது இல்லாமல் தபாக வாய்ப்புண்டு புத் ிரர்களால் சந்த ாசம் இருக்காது .இலக்கினத் ிற்கு
ஏழாமிடமமன்னும் இல்லற ஸ் ானத் ில் இராகுபகவான் இருந் ால் இரு ாரம் உண்டாகும்
கைவனும் மனனவியும் அடிக்கடி சண்னடயிடுவர்கள் அல்லது பிரிந் ிருக்க தவண்டிய நினலகள்
ரும் .இலக்கினத் ிற்கு எட்டாமிடதமன்னும் ஆயுள் ஸ் ானத் ில் இராகுபகவான் இருந் ால்
விபத்துக்கள் ஏற்படும் குடும்பத் ில் குழப்பங்கள் உருவாகும் இல்லற இன்பம் கிட்டது .

சந் ிரபகவானுடன் இராகுபகவான் இனைந் ால் ாயாரின் உடல்நினல பா ிக்கும்
சூரியபகவானுடன் இராகுபகவான் இனைந் ால் ந்ன யாரின் உடல் நினல பா ிக்கும் . 4,5,7,9,
இந் ஸ் ானத் ின் அ ிப ியுடன் இராகுபகவான் இனைந் ால் நற்பலன்கள் மகட்டு விடும்.

இலக்கினத் ிற்கு ஒம்ப ாம் ஸ் ானத் ில் இராகுபகவான் இருந் ால் ஜா கர் துஷ்ட
காரியங்கனளச் மசய்பவனாகவும் அழுக்கனடந் அடிகனள உடுத்துபவனாகவும் பனகவர்களால்
எப்தபாதும் பயந் வனாகவும் இருப்பான் .தமஷம்,கடகம் ,சிம்மம் ,விருச்சிகம் , னுசு ,மீ னம் ,
ஆகிய இலக்கினத்ன அனடந் வர்க்கு குருபகவானின் பார்னவனய மபற்றாலும் அல்லது
சம்மந் ம் இருந் ாலும் இராகுபகவானின் எவனகத் த ாஷமுமில்னல .அதுப்தபால் ரிஷபம்
,மிதுனம், கன்னி ,துலாம் ,மகரம் , கும்பம் , இலக்கினத்ன அனடந் வர்க்கு சுக்கிரபகவானின்
பார்னவனய மபற்றாலும் அல்லது சம்மந் ம் இருந் ாலும் இராகுபகவானின் எவனகத்
த ாஷமுமில்னல.

காளியம்மன் வழிபாடு மசய்வதும் நல்ல ாகும் இராகுபகவானுக்கு னியாக ஓனரகாலம் இல்னல. ாரத ாஷம் . ினமும் துர்க்னகயம்மன் காயத்ரி மந் ிரம் கூறுங்கள். 3 பழம் ிரும்பி வாங்கி வட்டில் ீ னவத்துக்மகாள்ளுங்கள் வனர யனர எதுவுமில்லமால் எத் னன வாரம் தவண்டுமானாலும் மசன்று வைங்கலாம். அடிக்கடி வட்டிற்கு ீ அருகிலுள்ள தகாயிலில் துர்க்னகயம்மனனயும் வழிபாடு மசய்யுங்கள். பசுவுக்கு கடனலப்மபாட்டு அல்லது அகத் ிக்கீ னர ீ வனம் வாங்கிக் மகாடுங்கள்.எலுமிச்சம் பழத் த ாலில் ீபம் ஏற்றி னவயுங்கள் .ம ானலவில் உள்ள ிருநாதகஸ்வரம் நாகநா ர் தகாயிலுக்குச் மசன்று இராகுபகவானனனயும் . (எலுமிச்னச ீபம் கூடாது).கும்பதகாைத் ிலிருந்து ஐந்து கி.மி. இராகுபகவான் த ாஷம் பா ிப்பு குனறந்து வாழ்க்னக அனம ியாகும் .இராகுபகவான் த ாஷம் என்னும் சர்ப்ப த ாஷம் ஏற்பட்டால் நீங்கள் வைங்க தவண்டிய ம ய்வம் துர்க்னகயம்மன் ஆகும். இராகுபகவான் சா புத் ி நடப்பில் உள்ளவரும் இராகுபகவானால் ஏற்படக்கூடிய த ாஷங்கள் நிவர்த் ியாகி இராகுபகவானின் அனுக்கிரகம் மபற இராகுபகவானுக்கு பால் அபிதஷகம் ஆரா னனகள் மசயுங்கள் இ னால் சகல பாக்கியங்களும் மபறலாம் . ண்ம ி விழுங்கிய ராகுதவ தபாற்றி துன்ம ி நினனப்பினன அறுப்பாய் தபாற்றி என்ம ி துலங்கிட முயல்வாய் தபாற்றி நிம்ம ி நிலவிட அருள்வாய் தபாற்றி . மசவ்வாய்க்கிழனம இராகுபகவான் காலத் ில் அ ாவது மூன்றுமைிக்கு தமல் நன்கனரமனிக்குள் துர்க்னகயம்மனுக்கு 5 எலுமிச்சம்பழம் மகாடுத்து மநய் ீபம் ஏற்றி கும்பிடுங்கள். ிருப்பாம்புரம் தசஷபுரீஸ்வரர் தகாயிலுக்குச் மசன்று நாகநா னரயும் ரிசித்துவிட்டு வாருங்கள். பட்டீஸ்வரம் த னுபுரீஸ்வரர் தகாயிலுக்குச் மசன்று அங்குள்ள துர்க்னகயம்மனனயும் . அரமவனும் இராகு ஐயதன தபாற்றி கரவா ருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி ஆகவருள்புரி அனனத் ிலும் மவற்றி இராகுகனிதய ரம்பா தபாற்றி. ஸ்ரீ காளஹஸ் ி இந் ிருத் லத் ில் இராகுபகவான் தகதுபகவானால் சகல த ாஷங்கனளயும் நிவர்த் ி மசய்யக் கூடிய சக் ி உண்டு முடிந் ால் பக் ர்களுக்கு உளுந்துசா ம் ானமாக மகாடுங்கள்.மாங்கல்ய த ாஷம் . இராகுபகவான் த ாஷம் இருந் ால் அ ற்கு என்ன பரிகாரம் என்பன ம ரிந்து மகாள்தவாம் இராகுபகவானின் அனமப்பு சரியாக இருந் ால் ந்ன வழி மசாத்துக்கள் னககூடி வரும் இல்லாவிட்டால் இழுபறியாகும் ிருமைத் னட குழந்ன பாக்கியம் கினடப்ப ில் னட மபயர் புகழுக்கு களங்கம் ஏற்படுவது எ ிர்பாரா நஷ்டம் மனவிரக் ி அடிக்கடி இடமாற்றம் வண்பழி ீ சுமத் ல் குடும்பப் பிரிவு என மபாதுவான பிரச்னனகள் வரும் உடல் நலக் தகாளாறுகள் ஏற்படும் ஜா கர் மீ து வழக்குகள் ம ாடரப்படும் இராஜ ண்டனன என்னும் பயம் இருந்து வரும் மசாந் வட்னட ீ விட்டு ஒட்டி விடும் மரை பயம் ஏற்படும் கஷ்டங்கள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகத் ம ாடர்ந்து வரும் . இரோகுபகவோனல் உண்டோகும் ஜதோஷம் விலக: மிகப்பனழய தஜா ிடநூல்களில் இராகுபகவானன பற்றி எதுவும் மசால்லப்படவில்னல உ ாரைமாக மகரிஷி வராஹமிஹிரர் எழு ிய பிருகத் ஜா கம் என்ற தஜா ிட நுலில் இராகுபகவானன பற்றி எதுவும் மசாள்ளப்படவில்னல அ ற்குப்பின்னர் வந் நுல்களில் ான் இராகுபகவானன பற்றி மசால்லப் பட்டுள்ளது. மவள்ளிக்கிழனம த ாறும் இராகுபகவான் காலமான கானல மைி பத் னரயிலிருந்து பன்னிமரண்டு மைிக்குள் துர்க்னகயம்மன் வழிபட தவண்டும் . இராகுபகவான் து ி . மவள்ளிக்கிழனம தகாயிலுக்குப் தபாக இயலா வர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழனம அன்று இராகுபகவான் காலத் ில் மானலயில் நாலனரயிலிருந்து ஆறுமைிக்குள் மசன்று ீபம் ஏற்றி னவயுங்கள். புத் ிர த ாஷம் காலசர்ப்ப த ாஷம் .இன்று ஒரு தவனள மட்டும் உபவாசம் இருப்பது சிறந் து. வாகுதசர் மநடுமால் முன்னம் வானவர்க்கு அமு ம் ஈயப் தபாகுமக் கானல யுன்றன் புைர்ப்பினால் சிரதம அற்றுப் பாகுதசர் மமாழியாள் பங்கன் பரன்னகியல் மீ ண்டும் மபற்றஇராகுதவ உனனத்து ிப்மபன் ரட்சிப்பாய் ரட்சிப்பாதய . இராகுபகவானால் உண்டான ம ாஷமானது முற் பிறவியில் சர்ப்பங்கனளத் துன்புறுத் ிய ால் உண்டான த ாஷமாகும்.