-

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TIẾNG ANH
Áp dụng từ năm học 2017-2018

LỚP 6
Cả năm : 3 tiết x 37 tuần = 111 tiết
Học kỳ 1: 3 tiết x 19 tuần = 57 tiết
Học kỳ 2 : 3 tiết x 18 tuần =54 tiết

Bài Tiết Nội dung Tuần
1. Guiding how to
learn
1:Greeti 2. Part A: 1,2,3,4
1
ngs
3. A: 5,6,7

4. B:

5. C: 1,2
2
6. C: 3,4,5

2: At 7. Part A: 1,2
school
8. B: 1,2
3
9. B: 3,4,5

10. C: 1
(Kt15’)
11. C: 2,3 4
12. Part A: 1,2

-1-
-
3: At 13. A: 3,4, “5”
home 14. B:1,2 5
15. B: 3,4,5
16. C: 1, 2
Gramma 17. Gram: 1,2,3,4,5 6
r 18. Gram: 6,7,8,9,10
Test 1 19. TEST 45’ 7
4: big or 20. Part A: 1,2,3
small 7
21. A: 4+ B1,2,3
22. B: 4,5

23. Test correction 8
24. C: 1,2
25. C: 3,4,5
26. C: 6,7 9
5: 27. Part A: 1,2
Things I 28. A: 3,4
do 29. A: 5,
10
(Kt15’)
30. B: 1,2,3, “4”
31. C: 1
32. C: 2,3 11
6: 33. Part A: 1,2
Place 34. A: 3,4,5
s 35. B: 12
36. C: 1,2
37. C: 3,4,5
Gramma 38. Gram : 1,2,3,4 13
r 39. Gram : 5,6,7
Test 2 40. TEST 45’ 14

-2-
-
Unit 7 41. Part A: 1,2
Your 42. A: 3,4,5
house 43. B:
15
44. Test correction
45. C: 1,(Kt15’) bỏ
15
C2
46. C: 3,4
8: Out 47. Part A: 1,2,3 16
and 48. A: 4,6
about 49. B: 1,2
50. C: 1,2 + gram
5 17
51. C: 3,4 (4 caâu
ñaàu cuûa phaàn
3 boû)
Gram 52. Gram: 1,2,3,4,6,7
53. Revision for the 18
54. first term
55.
Revision
56. 19
57 Tiết 57 thi học kỳ I

Học kỳ 2 : 3 tiết x 18 tuần =54 tiết

9: The 58. Part A: 1,2,3
body 59. A: 4,5,6 20
60. B: 1, “6”
61. B: 2,3
62. B: 4,5 21
63. Part A: 1,2,5
64. A: 3,4,6 22

-3-
-
10: 65. B: 1,4,5
staying 66. B: 2,3
healthy (Kt15’)
67. C: 1,2,3,4
11: 68. Part A: 1 23
What do 69. A: 2
you 70. A: 3,4
eat ? 71. B:1,2,3 24
72. B:4,5
Gram 73. Gram: 1,2 gram
74. Gram: 3,4,5 25
Test 75. Test 3
12: 76. Part A:
Sports 77. B: 1,2,3 26
and 78. B: 4,5
pastime 79. Test correction
s 80. C: 1,2,3 27
81. C: 4,5,6
13: 82. Part A: 1,2
activitie 83. A: 3,4 28
s and 84. B: 1
seasons 85. B:2 (Kt15’)
86. Part A: 1,2,3 29
14:maki 87. A: 4,5
ng plans 88. B: 1,2,3
89. B: 4,5,6 30
90. C: 1,2
91. C: 3
31
Gram 92. Gram: 1,2,3
93. Gram: 4,5,6 31

-4-
-
Test 94. Test 4
95. Part A: 1,2,3 32
96. A: 4,5,6
15: 97. B: 1,2 (Kt
countrie 15’)
s 33
98. Test correction
99. B: 3,4
100. C: 1,2
101. C: 3 34
16: 102. Part A: 1,2,3
man 103. B: 1
and 104. B: 2
the 105. B: 4,5 (boû 35
environ phaàn 6)
ment
Gram 106. Gram
107. 36
consolid108. Revision for the
ation 109. second term test 37
110.
111. Second term
test

-5-
-

LỚP 7
Cả năm : 3 tiết x 37 tuần = 111 tiết
Học kỳ 1: 3 tiết x 19 tuần = 57 tiết
Học kỳ 2 : 3 tiết x 18 tuần =54 tiết

Baøi Tieá Noäi dung
Tuần
t
1. Guiding how to
learn
1: Back 2. Part A: 1,3,4
1
to
school 3. A: 2,5

4. B: 1,2,3

5. B: 4,5
2
6. B: 6,7

2: 7. Part A: 1,2
personal
informat 8. A: 3,4
3
ion
9. A: 5,6

10. B: 1,2,3
11. B: 4,5 4
12. B: 6,7,8
13. Part A: 1 5

-6-
-
3: At 14. A: 2
home (Kt15’)
15. B: 1
16. B: 2,3,4
17. B: 5
6
LANG 18. Language focus 1-
>4
19. Language focus 5-
>8 7
Test 1 20. TEST 1
21. Part A: 1,2,3 7
22. A: 4,5
23. A: 6 8
4: At 24. Test correction
school 25. B: 1,2,
26. B: 3,4,5 9
5: Work 27. Part A: 1
and play 28. A: 2
29. A: 3,4 10
30. A: 5,6
31. B: 1,2
32. B: 3,4 11
6: 33. Part A: 1
After 34. A: 2, (Kt15’)
schoo 35. A: 3,4 12
l 36. B: 1
37. B: 2
38. B: 3 13
LANG 39. Language focus 2
Test 2 40. TEST 2 14

-7-
-
41. Part A: 1
42. A: 2,3
Unit 7 43. A: 4
The 44. Test correction 15
world of 45. B: 1
work 46. B: 2,3,4 16
47. Part A: 1,2
16
48. A: 3
8: 49. A: 4,5
Places (Kt15’)
17
50. B: 1
51. B: 2,3
52. B: 4,5
53. 18
54. Revision for the
Revision
55. first term
56. 19
Exam 57. Exam 1

Học kỳ 2 : 3 tiết x 18 tuần =54 tiết

9: 58. Part A: 1
at home 59. A: 2,3 20
and 60. A: 4,5
away 61. B: 1,2
62. B: 3,4 21
LANG 63. Language focus 3:
1,2,3
64. Language focus
3: 4,5 (kt 15’) 22
65. Part A: 1,2

-8-
-
10: 66. A: 3,4
health 67. B: 1,
23
and 68. B: 2,3
hygiene 69. B: 4,5
23
11: 70. Part A: 1
keep fit,
71. A: 2,3 24
stay 72. B: 1.2
healthy73. B: 3.4
74. Review for test 25
Test 3 75. Test 3
76. Part A: 1
77. A: 2,4,5
(Kt15’)
78. A: 3 (boû phaàn b. 26
GV töï thieát keá
baøi taäp ñeå laøm
roû troïng taâm
baøi)
79. Test
correction
27
80. B: 1
81. B: 2
82. B: 3,4
LANG 83. Language focus 4 28
13: 84. Part A: 1,2
Activitie 85. A: 3,5
s 86. A: 4 29
87. B: 1,2
88. B: 3,4 30
14: 89. Part A: 1

-9-
-
Free 90. A: 2
time fun (Kt15’)
91. A: 3
31
92. B: 1,2
93. B: 3,4 31
Test 4 94. Test 4
95. Part A: 1 32
96. A: 2
15:Goin 97. B: 1,2
g out 98. Test correction 33
15:goin 99. B: 3
g out 100. B: 4,5
16: 101. Part A: 1 34
People 102. A: 2,3
and 103. A: 4
places 104. B: 1 35
105. B: 2,3
106. B: 4,5
LANG 107. Language focus 5 36
108.
Revision for the
Revision109.
second term test
110. 37
Exam 2111. Exam 2

- 10 -
-

LỚP 8
Cả năm : 3 tiết x 37 tuần = 111 tiết
Học kỳ 1: 3 tiết x 19 tuần = 57 tiết
Học kỳ 2 : 3 tiết x 18 tuần =54 tiết

Bài Tiết Nội dung bài dạy Tuần
1. Introduction

2. Getting started + Listen
1
& read
3. Speak & Listen

Unit 1. My 4. Read
Friends
5. Write (bỏ bài tập 3)
2
6. Language Focus
(bỏ phần 2)
Unit 2: 7. Getting started + Listen
Making & read
arrangeme 8. Speak
3
nts
9. Listen (test 15’)

10. Read 4

- 11 -
-
11. write

12. Language focus

13. Getting started + Listen
& read
14. Speak
5
15. Listen
Unit 3: At
Home 16. Read

17. Write
6
18. Language Focus

19. Ôn tập Kiểm Tra 1t
7
Test 1 20. Test 1
7
21. Getting started + Listen
& read
Unit 4 : 22. Speak & Listen
Our Past
23. Read
8
24. Test correction

25. Write 9

- 12 -
-
26. Language Focus

27. Getting started + Listen
& read
28. Speak

29. Listen + Language Focus
10
Unit 5: 1,2
Study 30. Read
Habits (phần này dạy 2t)
31.

32. Write
11
33. Language Focus 3,4
(test 15’)
Unit 6: 34. Getting started + Listen
The young & read
Pioneer 35. Read (không dạy phần
club read trong SGK. Có file 12
đính kèm)
36. Speak

37. Listen + Language Focus 1

38. Write
13
39. Language Focus 2,3,4…

review 40. Ôn tập Kiểm Tra 1t 14

- 13 -
-
Test 2 41. Test 45’

42. Getting started + Listen
14
& read
Unit 7 : 43. Speak
My
Neighbors 44. Listen
15
45. Test correction

46. Read

47. Write
16
48. Language Focus

Unit 8: 49. Getting started + Listen
Country & read
life and 50. Speak & Listen
17
city life
51. Read ( test 15’)

52. Write

53. Language Focus
18
Review 54.
Ôn tập kiểm tra HKI
55. 19

- 14 -
-
56.

Exam 57. Test for the first term
57

Học kỳ 2 : 3 tiết x 18 tuần =54 tiết

58. Getting started + Listen
& read
59. Speak
20
60. Listen + L. focus 1
Unit 9: A
First aids
61. Read
course
62. Write
21
63. Language Focus 2.3.4

64. Getting started + Listen
& read
65. Speak & Listen
22
66. Read
Unit 10:
Recycling
67. Write

68. Language Focus 1.2
23
69. Language Focus 3.4

- 15 -
-
70. Getting started + Listen
& read
71. Speak
24
Unit 11 72. Listen (test 15’)
Traveling
around 73. Read
VietNam
74. Write
25
75. Language Focus

review 76. Ôn tập Kiểm tra 1t

Test 3 77. Test 45’
26
78. Getting started + Listen
& read
79. Speak + L.focus 1

80. Listen
27
Unit 12: A
Vacation 81. Read
abroad
82. Test correction

83. Write
28
84. Language Focus

- 16 -
-
85. Getting started + Listen
& read
86. Speak ( test 15’)
29
87. Listen + Language
Unit 13: Focus 1
Festivals 88. Read
30
89. Write
30
90. Language Focus: 2,3,4

Unit 14: 91. Getting started + Listen
Wonders of & read
the World 92. Speak & Listen
31
93. Read

94. Write

95. Language Focus 1.3
32
96. Language Focus 1.3

Review 97. Ôn tập Kiểm Tra 1t
33
Test 4 98. Test 45’

Unit 15: 99. Getting started + Listen
Computers & read
100. Speak 34

- 17 -
-
101. Listen
(thay bằng phần listen
của bài 16)
102. Test correction
103. Language Focus1,2
(Trang 145 dòng 6 
thay to thành From -
dòng 1 Thay Delhi 35
thaønh New Delhi)
104. Read
105. write
106. Language Focus :3,4
(test 15’)
36
107.
108.
consolidation 109.
110. Consolidation 37

exam 111. The second term test

Lưu ý: (bỏ cả bài 16 trừ phần listen đã thay cho bài 15)

LỚP 9
Cả năm : 2 tiết x 37 tuần = 74 tiết
Học kỳ 1: 2 tiết x 19 tuần = 38 tiết
Học kỳ 2 :2 tiết x 18 tuần =36tiết
baøi Tieá Noäi dung
Tuần
t
Revision 1. Revision
1

- 18 -
-
2. Getting started + listen
1.A visit and read
from a 3.
penpal Speak + Listen
2
4.
Read
5.
Write
3
6.
Language focus
7. Getting started +
Listen and read
4
8.
Speak (test 15’)
2. Clothing 9.
Listen +Lang.focus 1
5
10.
Read
11.
Write
6
12.
Lang. focus 2,3,4,5
Test 1 13. Test 1
7
14. Getting started +
Listen and Read
15.
Speak + Listen
8
16.
Test correction
17. Read 9

- 19 -
-
3. A trip to 18.
the Write
countryside 19.
Language focus 1,2
20. 10
Language focus 3,4
(test 15’)
4. Learning 21. Getting started +
a foreign Listen
11
Language 22.
Speak
23.
Listen + Language 1
12
24.
Read
25.
Write
13
26.
Language focus 2,3,4
Test 2 27.
Test 45'
28. 14
Getting + Listen and
read
29.
Speak
5. The
15
30.
Media Test correction
31.
Listen + Language 3,4
16
32.
Read
33. Write 17

- 20 -
-
34.
Language 1,2
35.
Revision
36. Revision

37.
18+19
Exam 38.
The first term test

Học kỳ 2 :2 tiết x 18 tuần =36tiết

39. Getting started +
Listen and Read
20
40.
6.The Speak + Listen
environment 41.
21
Read
42.
21
Write
43. Language focus 1,2
(test 15’)
22
44.
Language focus 3,4
45. Getting started + 23
Listen and Read
7: Saving 46. Speak +Language
energy focus 3,4

- 21 -
-
47.
Listen
24
48.
Read
49.
Write
25
50.
Language focus 1,2
Test 3 51. Test 3
26
52. Getting started +
Listen and Read
53.
8. Speak + Listen
Celebration 27
54.
s Test correction
55.
Read
28
56.
Write
57. Language focus 1,2
(test 15’)
29
58.
Language focus 3,4
9. Natural 59. Getting started +
disasters Listen and Read
30
60.
Speak + Listen
61. 31
Read
62. Write

- 22 -
-
63. Language focus
(bỏ phần 2,3,4. GV tự
32
thiết kế bài tập để
luyện tập)
Test 4 64. Test 4
32
65. Getting started + listen
and Read
10. Life on 33
66. Speak (bỏ bài tập c)
other + Listen
planets 67.
Test correction
34
10. Life on 68.
other Read (bỏ bài tập a)
planets 69.
Write
35
70.
Language focus
Revision 71.
36
72.
Revision
73. Revision
Revision
37
Exam 74. The second term test

- 23 -
-

- 24 -