ෂර්ෙලොක් ෙහෝම

n o
cti
ටාර්සන් ස

u
od
Pr
om
i.c
Kir
Ela

c යානයක් ෙපෙන මානයට ෙහෝ කිසි ම දවසක ලං ෙනො වන බවත් ෙමම විමාන්විත පණය සඳහා කටයුතු ෙයදු 1916 වසෙර් Kir ෙපබරවාරි ෙදවැනි දිනයි. එ ෙනොව ඔහුෙග්ත් මෙ මඩිය ද ෙමම පරණය නිසා ඇති පදමට තර බව ෙනො කිවමනා ය ෙම් සියල්ලට ම වඩා ඔහු අවධාරණෙයන් කියා මින් මත් �තාන්ෙයන් එපිටට අඩියක් ෙහෝ ෙනො තබන බවත් i. භයානක ම එදිරිවාද o n cti මම ඔබ ෙවත මින ් ෙප අවස්ථාෙවක 1 මා මි ෂර්ෙලොක ් ෙහෝම් u 0 ෙයදුණු අවසන් රහස් ණය වශෙයන් සටහනක ් ඉදිරිපත් ක od නමුත ් ෛදව ය ය නු පුදුමාකාර ෙදයක් බව ෙමොනවට පසක ් කරම මියාට නැවතත් තම සුපු රුදු වෘ ත්තිෙය් තවත ් එක් වර ක් විය එබැවින් ඔහුතාන් මාතාව මහත් වූ සනයකින් ෙබ්රා ගැනී Pr අනතුරු ව රිසි ෙසේම සුව විඳින්නට අවකාශ ලැබුෙණ් නැත විමය අවසන් වූ දින ෙහෝම්ස් මා හට ෙමවර නම් ඔහු සදහට ම පරීණ වෘත්තිෙයන් සමු ගන්නා බව පැවැසී ය. ඇෆ්ගනිස්තාන යුද්ධය මා 1 කරුණාකර චන්දන ෙමන්ඩිස් මහතා විසින් “ඔෙබන් සමුග” ෙපොෙත් එන ඔෙබන් සමුගනිමි නම් ෙහෝ ආතර් ෙකොනන් ෙඩොයිල් මහතHis Last Bow නම් ෙපොෙතHis Last Bow .The War Service of Sherlock Holmes නැමැති කතාව කියවන 2 කරුණාකර චන්දන ෙමන්ඩිස් මහතා විසින් “භීෂණයක” ෙපොෙත් එන “අද්භූත ආගන්ත” ෙහවත් Adventure of the Mysterious Visitor නම් කතාව කියවන . තවතාන්ය භීෂණයකට පත් කරවන අන්දෙම් මහා දැවැනසනයන් ස ෙනො වන om තැනට ෙහෝම්ස් ෙමවර පරණෙය් දී වැඩ කටයුතු සැලසී ය. එකල මම මෙග් වයස ගැන ද ෙනො තකා හමුදා ෙරෝහෙල් විධායක ණිෙය ් ෛවවරයකු ෙලස වැඩ කරමි සිටිෙයම මාෙග් මාමා වන මත් ෙඩොමිනික් ෙහෝල්ඩන්ෙග් Ela පසුව මාහට විශාල ධනස්කන්ධයක් හිමි ව 2 මම වැඩ කෙළේ පඩි තකා 1 ෙනොව හුෙදක් ආත්ම තෘප්තිය උෙදසා ය.

විව භීතිෙය් සැක සංකා එඩිතර මතාන් ජාතිකයාෙග් සිෙත් පවා පැලප Pr ෙනො වූවා නම් එය අරුමෙයකි. ෙබොෙහෝ දතාන්යන්ෙග් සි භීෂණය පැතිරවීම උෙදසා ම ජර්මානු වන් විසින් පැතිර වූව සැක සිතිය හැකි එක් කට කතාවකට අනුව කයිසාර් අධිරාජයා ග දහසකින් යුත් අත්තටු සහිත මාරයන්ෙග් හම ලන්ඩනය om සුනුවිසුණු කර දැමීම උෙදසා එවන බව සඳහන් විය. කළ ජසායිල ් උණ්ඩෙයන් සිදු වූ තුවාලය. එම පහාරෙයන් හැත්තෑ ෙදනකු පමණ මියෙගොස් සිටි අතර cti දහතුන ් ෙදනකු තුවාල ලබා තිබිණ. යුද්ධෙයන් තු ෙසබෙළකු දකින සෑම ස්ථාවක ම ඔහුට තිකාර කරන්නට මා හ සවිඥානික උත්රණයක් සපයය ෙමම පුදුමාකාර මය ආරම්භ වීමට කටයුතු ෙයදුණු එදි n දින ෙදකකට ෙපර. ෙද්පළ හානිය පමණක් තුන්දහසක ට අධික බැව් රජෙය් ආරං නිෙව්දනය කෙළේ ය. එනම් ජනවාරි තිස් එක් වැනිදා ජර්මානු ෙසප o ලන්ඩනෙය් එක්ත රාමීය ෙද්ශයකට ෙබෝම්බහාරයක් දියත් තිණ. පණිවු ගත මම එතැන දී ම එය කියවන්නට පටන් ගත Kir “ෙදයියන්ට ම ඔප්පච්චාෙව” “ෙමොකද්ද ෙවොට්සන් මහත්මශ්ෙන්” ෙදොස්තර ෙෆල් තම පුටුෙව න් නැගිටීමට අසාර්ථක උත්සාහයක් දරමින ෙම් යු Ela සමෙය් ලැෙබන්නා වූ පිං ආහාර සලාකය කෙට් දිෙව් ගෑෙ පමාණවත් ෙනො වන බැවින් ඔහුෙග් ආහාර ගැනීම මනය වී තිබුණ තවමත් ඔහුෙග් අස්ථුල භාවෙය් අඩුවක් නම් තිබු “මට රාජකාරි නිවාඩුත් සමඟ ම විෙද්ශ කටයුතශයට කැඳවීමක් ලැබිලා.c විවෘත කළ මට දැකගන්නට ලැබුෙණ් හදිසි පණිවුඩකරුෙවකි. ෙහෝම්ස් තමයි මාව කැඳවලා ති” . ෙම u පහාරය තවත් එක හුෙදකලා ෙබෝම්හාරයක්ෙනොව ජනවාරි දහනමවන දින පටන් ආරම්භ වූ ෙ පහාර මාලාවක ආසන්නතම භීෂණය ව od ෙමම පහාර හමුෙව් සාමා ජනතාව ෙනොසැලී සිටිය ද. ෙමම ඇඟ යවන. භයංකර පුවෙතහි වූ සසත්තාව පිළිබඳ මෙගහයක ෛවද්වරයා වන ෛවද් ෙෆල මහතා සමඟ අදහස් දක්වමින් සිට එක්වර ම කා�ල ෙදොරටුවට කිසියම් අයකු තට්ටු කරන හඬක් ඇස i.

c ෙවත රැෙගන යාමට ඒ වන විටත් පැමිණ තිබුණු ලිෙමොසින් ර ෙවත ගිෙයමි. මුල් ෆ්ට් cti ෙහෝම්ස් මුණ ගැසුභාෂා පරිවර්තකයා නම් ගැටලුෙව් 3 ෙහෝම්ස් මා 2 හට එම පරීණය සිදු වන කාලෙය් දී මෆ්ට් ගැන පැවසූ එක ම ෙද වන්ෙන් ඔහුෙග් සෙහෝදරයා විෙද්ශ ශෙය් සහ තවත් රා u අමාත්‍ශ කිහිපයක විගණන කටයුතු සිදු කරන පුද්ගලයකු ෙ od ය. “ෂර්ෙලොක් ෙහෝම්ස් මහත්” ෙෆල් විමසී “එෙහම වුණා නම් හිත හදා ගත්තහැකි. එනමුත් සැප පහසුෙව ගමනකින් අනතුර ුතාන්ය මාතාවෙග් පමණක ් ෙනොව තවත් රට Kir රැසක ම ෙද්ශපාලනය. පැයක පමණ ෙව්ගවත්. එකල ඔහු සතු Pr තිබූ බලය සීමිත වුව ද ෙහෝම්ස් විසින් සි “සිල්ක් මැඳ විමය” 5 නම් පරණෙයන් පසු ඔහුෙග් බල මය අගමැතිතුමාට 4 වඩා ඉහල ස්ථානයකට ලඟා වූෙය් ය. ෙම් වන විට රට ෙව ගන්නා කිසි තීරණය මයිෙකෆ්ට් ෙහෝම්ස් ෙනො සිටිය ෙහොත් එය ඉතා ප om කාරණයකි ෙමම ෙහේතූන් නිසා කුමන ගිනි විජ්ජුම්බරයක් වන්නට සිතා මම හැ ඉක්මනින් ලක ලැහැස්ති වී මා විෙද්ශ කටයුශය i. ෙම් පණිවු තිෙයන්ෙන් මයෆ්ට් ෙහෝම්ස” n මයිෙකෆ්ට් ෙහෝම්ස් නිකරුෙණ් ආවට පුද්ගලයන් කැඳ ෙකනකු ෙනොෙව්. අසමසම Ela 3 කරුණාකර චන්දන ෙමන්ඩිස් මහතා විසින් ලියන ල ෙහෝම්ස් අන්තරායදායක අඩවියක ෙපොෙත් එන භ පරිවර්තකයා නම් කතාව ෙහෝ ආතර් ෙකොනන් ෙඩොයිල් The Memoirs of Sherlock Holmes ෙපොෙත් එනThe Greek Interpreter නම් කතාව කියවන 4 කරුණාකර චන්දන ෙමන්ඩිස් මහතා විසින් ලියනීල මාණිය නම් ෙපොෙත් එන උමං දෙය් අභිරහස මරණය කතාව ෙහෝ ආතර් ෙකොනන් ෙඩොයිල් මහතHis Last Bow ෙපොෙත් එනThe Adventure of Bruce- Partington Plans නම් කතාව කියවන 5 Anthoney Horowitz මහතාෙග්House of Silk නැමැති නවකතාව අපි ඔබ ෙව“සිල්ක් මැඳුෙමය” යන නමින ෙගන එන්ෙනම . ආර්ථිකතිය හා සමාජ සංස්කෘතිය නම් වි වියන්නා වූ තම සිරුරට ම සමාණෙය් දැවැන්ත වූත්. ෙහෙතම මා හමු වූ සෑම අවස්ථාව ක ම ක වූ o භීෂණාත්ම ක සිදුවීමක් අප අභිමුඛෙය් තිබිණි. නමුත් ඔහු කවුදැයි මා නිවැරදි ව දැ උමං දුම්රිෙය් අභි මරණය පරීණෙය් දී 4 එහ දී ෙහෝම්ස්ෙග් ම වචන වලට අ 3 “මයිෙකෆ්ට් ෙහෝම්ස් කියන්ෙන්” බව පකාශ විය.

ඉතින් මට නැවත වතාවක් මෙග් සුපුරුද එළැෙඹන්නට සිදු ෙවල” “එතෙකොට ඔෙබ් මී මැස්ස” . සිහින් සියල්ලන්ෙගන ් ම ෙහබි අඩ පමණ වූ පාංශු ෙද්හධාරී ක ය ද හ පුද්ගලයා අවසන් වරට දැක ඒ වනවිට වසරක පමණ කාලයක ් i. එයට ෙහේතුව වූෙය් ඒ කාමරෙය් සිටි අෙනක් පුද්ගලයාෙග් දසු සියලු ම ෙඅල්ෙප්ශා කරවීමට සමත් ව om ඒ උකුසකුෙග් වන් අඳුරු පැහැ දෑස්ණ බුද්ධිය ෙමොන කියාපාන පුළුල් නළල් තලය ද. දිගැටි මුහුණ ද. ෙපරදිග සුළං එන්නම ෙගන එන්ෙන් අඳුරු ප Ela රට ෙවනුෙවන් සිදු කළ යුතු රාජකාරිය ඉටු කරන්නට වයස් ෙභ යාළුවා. නමුත් ඒ ගැන මට ඔහුෙගන් විමසීමට අවකාශ .c තිබි “ෙදයියෙන් ෙහෝම්ස්! මෙගයා.තාන් හමුදා බුද්ධි අංශයට නැතිව ම පුද්ගලයකු බසිද්ධ රහසක් වන අතර රජ ෙය් ඕප ආරංචි මා වලට u අනුව ඔ ඉතා ඉක්මනින් ම එහි මුල් පුටුවට පත්වන බ od මයිෙකෆ්ට්ෙග් අදහසට අනුව ෙමරිෙවල් තරුණයා ෙහෝම්ස් හා හැකි මට්ටෙම් උපකල්පන ශක්තියක් ඇති මම ෙමරිෙවල් සාමිවරයා . පරිකල්පන ඥානයක ින් ෙහබි ෙයෝධ ෆ්ට්ෙග කුරුමිටි කාම ඇතුලු ව මා එතුළට ඇතුල් වන වන විට මා පිළිගැනීමෆ්ට්ට අමතරව තවත් පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනක් පැහැදී සිටියහ. මම හිතුෙව් අර ෙෆොන් ෙබෝක Kir සිද්ධිෙයන් පස්ෙසේ ඔබ සදහට ම අපරාධණ දිවිෙයන් ම ගත්තා කියලය “ෙවොට්සන්.ෙමහි කුමක් කරන්ෙන් දැ Pr කෙළමි. ෙහෙතම cti විශ්ව විදලෙය් කථිකාචාර්යවරයකු ෙයා කරන සමෙය් මාෙග ෙගෝලයකු වී සිටි අෙයකි. ඔවුන ් ෙද ෙදනා n ෙහොඳින් දැන හඳුඅය විය o ඉන් පළමුවැන්නා තරුණ ෙමරිෙවල් සාමිවරයායි.

ෙම්රි රසල් නවකතා ෙපළ සම්පුර්ණ12කින් සමන්විත ය සියල්ල ම ඔබ ෙවත නුදුරු අනාගතෙය් දී ඉදිරිපත් කරන්නට අපි බලා. විෙද්ශ තානාපති රැකවරණ හතාන්ක වරපසාද සහිත ව Ela හිටපු ෙකක් ට එක වරම මරණ දඬුවම ලබා දුන්නා නමෙද්ශීය හ විෙද්ශීය වශෙ මීටත් වඩා භයානකතිඵල ලැෙබන්නට තිබුණු වන්නට ඉඩ තිබුණා. ඇය තමයි ෙගෝලයා. ඉතින් ඒක ඔහුෙග් භයානක කම ගැන වැඩි ෙදෙනක්ට වැටහී අෙප් ආණ්ඩුව කරපු ෙලොකු ම වැරැද ්ද තමයි ෙම් ඔත්තුකාරය හර්න් කියන අනිත් ඇම්බැට්ටයාත් එක්ක රටින් පිටුවහ om ජර්මනියට යවපු එකයි. “ආ! ඒවා බලාගන්නට ෙකෙනක ් ඉන්නවා. සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ්ෙන් අප ෙනොස u ඔබ කලින් පැවසූ පරිදි ෙෆොන් ෙබෝක්ෙග් සිදුවීම අවසාන ෙව od ෙකොටි වලිගය තවමත් අල්ලාෙගන සිටින්නට අපට සිද්ධ ෙවල අපි ෙම් මිනිහාව ෙබොෙහෝ ම පහසුෙවන් අල්ලසා ඔහු පිළිබඳ ව අවතක්ෙසේරු කළා කි මම හිතන්ෙන ්. ෙමොක ද ෙම් රාජක ාරි නිවාඩු පිට මාව එක්කෙගන ආෙව්? මාව ෙමතරම් කරදර විඳ ෙගන ආෙව් ඔනිකයා cti ගැන කියන්නට ක මම හිතන්ෙන් ” “ඒක හරි ෙවොට්සන්. ඔහුට ලැබිය යුතු ව තිබුණු එක ම අෙප් තාන් ෙවඩි උණ්ඩයක රස බලන්ඔහුෙග් කපටි ඔලුෙගඩිය ලබා දීමයි” i.c “නමුත් ඔය තීරණය ගන්නට මෆ්ට්ට හැකියාව තිෙයනවා ” මම ඇසීම Kir ෙමවර පිළිතුරු දුන්ෙනෆ්ට් ය. . විපක්ෂ නායක ෙහලර්ටන් සාමිතුමා 6 Laurie King ෙග්Mary Russel: Bee Keeper’s Apprentice නැමැති කෘතිය අපි ෙම්රි රසල් ෙහවත් ෙහ ආධුනිකයා යන නමින් ෙගන එන්ෙනමු. කවදා ෙහෝ ඇය මා අභිබවා යන රහස් පරීක්ෂකාවියක් ෙ ඇයෙග් නම ෙම්රි ර” 6 5 “ඔෙබන් පසුව ඔෙබ් උපකල්පන ව ඉදිරියට ෙගන යන් n ෙකෙනක් සිටින බව අසන්නට ලැබීම මට විශාල සතුටක් ෙහෝ o ෙනෙවයි ෙහෝම්ස්. මෙග් අදහස වුෙණ ත් ඔය තීරණය ගන නමුත ් ෙම් යුද්ධය නිස බලය රැඳී තිෙයන ්ෙන් ෙකස් එල්ලිලා. ෙම් තක්ක ඩියාව Pr පහසුෙවන් අල්ලා ගන ්නට ෙම් තා ක් කල ් කිසි ම ෙක ෙනක්ට නැහැ. “කට කට ෙවොට්සන්! බි වලටත් කන් තිෙයනවා.

රාජ පාලනය හා යුධ කටයුතු පරිපාලනය ගැන උන්දෑ දන්ෙන් ෙම” මයිෙකෆ්ට් n වැඩිය කතා කරන පුද්ගලයකු ෙනොෙව්. ඒ අවසරෙයන් ෙහෝම්ස් නැ cti පටන් ගත්ෙත් “ෙකොෙහොම නමුත් දැන් ෙවච්ච ෙද්වල් ෙවලා ඉවරයි! මෙ u මා� වලට දැනගන්නට ලැබිලා තිෙයනවා අපට කරන්නට බැරි ෙවච ජර්මනිෙය් දී සිදු ෙවච්ච අනතුරක් නිසා සිද්ධ ෙවලා ත od පසුව දැනගන්නට ලැබුණු පරිදි අෙප් අවාස ෙමන් ෙම් මින මරණෙයන් ෙබ්රී තිෙබනවා.c “ෙම් මිනිහා හරිම භයානක මි” මයිෙකෆ්ට් ඊට පිළි වශෙයන් පැවැසී Kir “මි හමුදා වලට නම ් ෙෆොන් ෙබෝක් කියන්ෙන් ෙලෝක භයානක ම එදිරිවාදියා කිව්වත් වැරද” මයිෙකෆ්ට තවදුරත් පැවැ ය. ඔහු ෙක ෝපෙයන් මු චලනය කරමින් පවසන ලද ෙමම වචන කිහිපයට පෙතම o මහන්සිෙයන් හති අරින්නට විය. උන ඉටිෙගඩිය. තත්ත්වය අපෙග් බුද්ධි අංශ ෙතො රතුරු වලට අනුව ෙබෝක් ඊජිප්තුෙව om සිට යාත්මක ෙවන බව දැනගන්නට ලැබිලා තිෙයනවා. එවිට ම ඔහුට විශාල ක ිවිසුමක් ග සිරුරට ම ගැළෙපනමාණෙය් මල් වැටු ෙයෝධ ෙල්න්සුවක් ෙගන . නමුත් ඔහුෙග් එක ඇසකට දරුණ ෙවලාලු. යුද්ධයට ෙද්ශපාලන විසඳුමක ් ලබා දිය යුතු බවයි. ඒ ඇස ශලක�යක් මගින් සෙයන් ම ඉවත් කරන්නට Pr වුණාලු. ඊට වැඩිය ෙහොඳයිලන්තයයි. ස්ෙකොට්ලන්තයයි. නමු සිටින්ෙන් කයිෙරෝ නගරෙය් හරියට ම ෙකොතැන ද යන කාරණයත් ම ඔහු සිටින්ෙන් කවෙරක්ෙග් කවුරුන් විදිහට ෙවස්වලාෙ යන කාරණාත් අපි දන්ෙන් නෑ. මයිෆ්ට් මට ෙම් ෛකරාටිකයා දැනට සිදු කළ සහ සිද සිටින විනාශපිළිබඳ ව මට දැනගැනීමට සැලැස්වූවා. Ela “ෙමොරියාටිටත් ව” ෙහෝම්ස්ෙග ් උක ුසු ඇස් දීප්තිෙයන තිබි “ඊටත් වඩා භයානක එදිරිවාදි” මයිෙකෆ්ට්ෙග් කටහ ෙවවුලමින් තිබිණ. ෙව තෑගි ඔප්පුව කින් ක යිසාර්යාට පූජා කරන එක. එෙහම ෙන් ද ෆ්ට් i.

ෙම ් ෛකරාටික යා ෙමොක ද දන්නවා ද කෙ සුයත් බැසිලසයත ් ෙසොරක ම් ක ළා විතරක් ෙනෙවයි. ඒ ගැන ලියණ . ෙමය od ෙනො වැදගත් ෙසොයාගැනීමක් ෙලස ඔබට හිෙතන්නට පුළුවන්. විද්ඥයන් පවා ෙසොබා දහෙම් විකෘතියක් සලකන ෙම් වෙග ෙදයක් ජර්මානු හමුදාවන්ට ආහාර සපයන i. අෙප් රා ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තමයි ෙඥයා cti ව ෙම් සය ෙසොයාගැනීම කිරීම සඳහා ෙයොදවා තිෙයන්ෙන් ඊජිප්තුෙව් පැරණිටීරයක තිබී හම බැසිලසයක ් විෙශේෂයකට u අනුව ජානමය වශෙයන් වික ෘති කිරීෙමන් එම බැසිලස ෙය් ආ ෙවනස් කළ හැකි බව ඔහු පධානීන්ට ඔහු දන්වා තිෙබනවා. ඔහු වරක් ෙමම බැසිලසෙය් එක ම එ ක ජ Pr භටයන්ෙග්ධානතම ආහාරයක් වන ෙසෝරවුට් මල් ෙගෝවා රාත්ත අතහැර තිෙබනවා. එක් පරණයක් ගැන ඇසුෙවොත් ෙමෙශේෂත්වය ඔබට ෙත්රුම් ග පුළුවන් ෙව්වි.c හැරිෙයොත ් ෙමොක ද ෙවන්ෙන්? ඔවුන්ෙග් ආහාර ලම ෙදකතුනක ඇතුලත විනාශ ෙව්වි. එමඟින ් අපට ආහාරත් ෛධර්යයත් ක එකවර ම නැති කර දමන්නට හැකි ෙවනවා. ෙම් වෙග් ෙදයක් වැරදි පුද් ගිෙයොත් ෙමොද ෙවන්ෙන්? මහා විනාශ” Ela “හැබයි දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙයන්ෙ තමයි” මයිෙකෆ්ට් පැවැසී ය “ෙෆොන් ෙබෝක්ට ෙම් ගැන ෙකොෙහොම හරි දැන ගන්නට ඉඩ ල තිෙයනවා. නැහැය පිසදා ගන්නට සිදු ඔහු මුල්වරට හමුවන දිනෙය්ෆ්ට්ෙග දෑෙසේ තිබූ දීප්තිමත් කාන්තිය දැන් මිලිඔහු ෙදස බැලූ මට එ වර ම අවෙබෝධ වූෙය් අප තිෙදනා ෙකොතරම් වයසට ෙගොස් ඇද්ද ෙමවර තම කටහඬ අවදි කෙළේ නාකි අතර තරුණයා වූ ෙමරිෙව n “ෙෆොන් ෙබෝක හංෙග්රියාෙව් සිට සරණාගතයකු ෙලස ඊජිප්සි o පාලන පෙද්ශයට පැමිණි එක්තරා ඥයකුෙග් රහස ් ජීව වත්මක සුයක් ෙසොරාෙගන. එම ෙගෝවා රාත්තල කිසිවක් ඉතුරු ෙ සම්පුර්ණෙයන ් ම ආහා රයට ගන්නට බැසිලස යට ගත වුෙ om විස්සය ෙමම සුයට අනුව ඕනෑ ම ආහාර වර්ගයක් අනුභව ආකාරයට ෙම් බැසිලසය පාලනය කරන් නට පුළ නිකමට හිතන ෙවොට්සන් මහත්. නමශ්නය ඒක ෙනෙවයි. Kir ෙමම බැසිලසය මනු මාංශ අනුභව කිරීමට වුනත් යට අනුව විකෘති කරන් නට පුළුවන්.

තමයි ෂර්ෙලොක් ඔබ එහි යා යුතතාන් මාතාවට ඔෙබ් ෙසේවය ෙම od ෙමොෙහොෙත් අන් කවර දාටත් වඩා අ ෙවනවා. මම වයසට කියා කියලා ඔත්පල මිනිෙහක නැහැෙන්? මීට වසරක ට කලින් ෙෆොන් ෙබෝක් ව අල්ලා ගනි ජවය තවමත් මා ළඟ තිෙබනවා. ඔබ කිසි දිෙනක මා බැහැයි කියා අසා තිෙබනවා ද” . බුද්ධි අංශ ෙතොරතුරු වලට අනුව cti කිසියම් ස්වෙද්ශික නිෙවසක සැඟවී සිටින බව සැක ෙකෙරනව නමුත් ෙම් ආ සංවිධාන අපට දිගට ම තෙගන ඉන්නට බැහැ. එත් ඔෙ ෛවද් වෘත්තීයයිෙරෝ ගමනට වඩා සිත් ඇදගන්නා සුළු යැයි සිතනවා නම්.c අපි වයසට ගියා කියලා එතරම් දුබල ෙවලා නැහැ ෙවොට්සන ්. දැෙල u සිදුරක් දුටු ගමන් කුරුල්ලා පැනලා යන්නට ඉඩ තිෙබනවා.” Ela “ෙහෝම්ස්. අප ෙබෝක් ව අල්ලගන්න එක එතරම් අමාරු ෙවන්ෙන් නැති ෙව්ව Kir ෙම් සඳහා මෙග් විශ්වාසවන්ත සහචරයාෙග් සහයයි. වා�ා සියල්ල ම ගින්ෙනන් විනාශ කරලාය ගැන දැන සිටි එක පුද්ගලයා වන ෙපර කියූ හංෙග්රියාඥයා ව අමු අමුෙව් මරලා දැම් ඔහු අති භයානක එදිරිවාදිෙයක් බව කිව්ෙව් ෙම හැබැයි මිනිහා ක රපු වැෙඩ් ඉතා ම ඉක්මනින් අෙප් බුද n දැනගන්නට ලැණා. ඔහු ද මා ෙමන් ම ෙමම පුවත් වලින ඇති බව වසර ගණනාවක් ඔහු හා ව විසීෙමන් මා ලද අත්දැකීම් තුළින් අවෙබෝධ කරගන්නට මට හැක om “අපිට කයිෙරෝවට යන්නට සිදු ෙවනවා කියා කියන්නට ෙහෝම්ස්” “අනිවාර්යෙයන් ම අපට යන්නට සිදු ෙවනවා ෙ ඔබ හිතන්ෙන් ජර්මානු නරියාව අල්ලාගන්නට ෙවන කාටහරි පුළු i.” මයිෙකෆ්ට් අවධාරණෙයන් යුතු ව කියා සිට Pr මා ෙහෝම්ස් ෙදස බැලුෙ. දැනටමත් කයිෙරෝ වලව දැඩි ෙලස තර කරලායි තිෙයන්ෙන්. ඉතින් ඔහුට ෙම් විනාශය කරලා රටින් o අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ.

“ෙවොට්සන්. ෙම් කරුණ ගැ දන්නවා නම් ඔෙ කයිෙරෝ ගමන එතරම් සුවපහ ෙවන එකක නැහැ. ඔබ තවමත් එදා මම දුටු ෙවොට්සන” ෙහෝම්ස් සතුටින් මෙග් පිටට තට්ටු මින් අනතුරු ව මෆ්ට් විසින් සුරුට්ටු ලබා දුන ෙමරිෙවල් සාමිවරයා හැෙරන්නට අප තිෙදනා හංෙග්රියානු සු n විඳින්නට වූෙවමු. එෙසේත් නැත් . ඒ ගමන් වාර ෙ u සඳහා �තාන් ගුවන් හමුදාෙව් සිතම ගුවන් නියමුව od ෙදනකෙග් ෙසේව ලැෙබනවා ඇති ඔවුන ් ෙදනා ෙතෝරා ගනු ලැෙව විශා ෙසොයා බැලීම් ස පරීණ වලින අනතුවයි අපි එෙහම ෙසොයා බැලුෙව ් ෙම් ග නියමුවන් විසින් ෙගන යන මගීන් ෙ Pr වටිනාකම ම කරන්නට ෙනොහැකි නිස” ෙමෙසේ කියූ මයිෆ්ට් මා ෙදසත් ෙහෝම්ස් ෙදසත් බලා ඉඟි මැරු “ජර්මානු හිවල්ලු මත්ඔබ යන්ෙන් ෙකොෙහේ ද. ෙෆොන ් ෙබෝක් ෙග් රහස් ෙසේවය සු ෙකොට තකන්න පුන් එකක් ෙනෙවයි. ඇත්ත ම කියන නම් ඔහුට වයස දහ හතයි. නමුත් අෙප් ගුවන් නියමුවන් ෙදෙදනාට සම කරන්නට i. ඔහු ගුවන් හමුදාවට එක තු වීම Ela කරලා තිෙයන්ෙන් ෙබොරු වයසක්. ඔ ව ෙගන යාමට එන ගුවන් නියමුවා නම් ෙබොෙ Kir තරුණ දගලෙයක්. ම මියා. සුරුට්ටු ෙබොන අතෆ්ට්තම කටහඬ නැවතත් o අවදි කෙළේ ය cti “ඔබ ෙද ෙදනා ෙගන යන්නටරාජකීය ගුවන් හමුදගුවන් යානය අද රා�ෙය් දලන්ඩනෙයන් පිට පිහිටා ඇති ගුවන් පථයකට ලඟා ඔබ අදියර ෙදකක් න් යිෙරෝ බලා ගමන් කරනවා. නමුත් ඔහු යි. ෙමොනවට ද ය om කාරණා ගැන දැනෙගන ඉනනට පුවන්. න රාජකාරිමය වශෙයන ් ෙපොත් වල සටහන් ක රලා තිෙයන්ෙන් ඔ අවුරුදු දහ අටක ් ය කියායි. මම හිතන්ෙන් ඔබ ඔහු ගැන අසා ඇති.c නියමුවන් ඉන ්ෙන් ෙබොෙහොම අල ඔවුන්හාරක ගුවන් යාන නියමුවන් ෙදෙනක් නමුත් වර නම්ඔවුන් පදවන්ෙන් ෙබෝම්බ යානා ෙදකක්. ඔහුෙ දකතාව නිසා ම අෙප් ගුවන් හමුදා වගකි ඔහුෙග ් ෙබො රු ව ලිපිෙල්ඛන වල ත ෙගන තවදුරටත් ඔහු ව ෙසේව ෙය් ගන්නට තීරණය කළා ඔහු දැනට සතුරවන් යානා හැත්තෑවපමණ බිම ෙහළා තිෙබනවා.

කාෙව්මීට ෙපර කි දිෙනක මිනිස් පහසක් ලද අඳුරු ම ෙකොටෙස මම හිතන්ෙන් එත om ඉන්ෙන් ගහක් ” මයෙක්ෆ්ට් පිළිතුරු දු “ෙමොනවා? ෙග්ස්ෙටෝක් සාමිතුමා ගහක් උඩ ජීවත් ” “ඔව් ඔව්. ගින්නක් නැතුව දුමක් නැහැ කියලා කතාවකුත් තිෙයනවා ෙන” ෙමෙසේ පැවසූමයිෙකෆ්ට්මා Ela ෙදසට හැරීඉඟි මැරී 7 ෙවොට්සන් විසින් ලිකටු සටහෙන් පළමු වතාවට ෙහෝස් යන නම ලියා එය තනි කන් කපා ෙගස්ෙටෝක් යන නම මුල් වරට ආෙද්ශ කෙළේ ෙමතැන ද 8 කරුණාකර චන්දන ෙමන්ඩිස් මහතා විසින් ලලගිය ඇත්ෙතෝ සාක්කි ෙද ෙපොෙත එන අභිරහස් ළමා ෙකොල්ලය ෙහෝ ආතර් ෙකොනන් ෙඩොයිල් මහන් ලියන ලThe Return of Sherlock Holmes ෙපොෙත එන The Adventure of the Priory School නම් කතාව කියවන .c කියලයි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කතා ” “ෙදයිෙයෝ සාක් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සනත් දැන ඕපාදූප ෙකලින නාකි අම්මණ්ඩිලාෙග් තත්ත්වයට වැට” Kir “ෙමෙහමයි ෙවොට් මහත්යා. පසිද්ධ මාමා ගැනවත් අසා ” මයිෙකෆ්ට් මඳක අප ෙදස බලා සිට ෙමෙසේ ඇසෙව් ය “ඔබ ෙද ෙදනාට අභාවප්ප්ත වුෙග්ස්ෙටෝක 7 ආදිපාදවරය ව මතක6 ඇති” n “ෙමොකද නැත්ෙත් එතුමා මට දීපු රාජකීය තෑග්ග ගැ ම o මතකයි” 8 ෙහෝම්ස් පැරණි මතක් අලුත් කරමින් සිනාෙසන් cti 7 ගත්ෙ ය. “ඔෙබ් ගුව න් නියමුවා වර්තමානෙය් එම නිලය දරන u ෙග්ස්ෙටෝක් සාමිවරයාෙහදාගත්දරුවාවන ෙජෝන් හැමන්” මයිෙකෆ්ට් පැවැසී ය od “ෙපොඩ්ඩක ් ෙහෝව්! ඔය කි අර අ�කාෙව් ජීවත් ෙ ෙග්ස්ෙටෝක් සාමිතුමා ද? එතුමා ගැන මම එක එක ජාතිෙය් කටක Pr අහලා තිෙයනවා ෙනොවැ” මම ඇසුෙවම “ඔව් එමා ජීවත් ෙවන්ෙනකාෙව් තමයි. එතුමා ගහක් උඩ වානරෙයකුත ් එක ්ක ජීව i.

මම හිතන්ෙන් ඒධානතම ෙහේතුව වුෙ Pr ෙග්ස්ෙටෝක් සාමිවරයාෙග් බලප” ෙහෝම්ස් කරුණු දක්වන්න “මම නම් ඔය ගැන මුක ුත් ම ද න්ෙන් නෑ ෙහෝම් ඔය වැඩකට නැති පබන්ධ කතා කියවන්ෙන්” මයිෙකෆ්ට් මඳ ෙන ඉවසිල්ලක om යුතු පැවැසී ය “ඒ වුණාට මම කියවනව” ෙමවර තම හඬ අවදි කෙළේ ෙමරිෙවල සාමිතුමා ය“ඒක නම් නියම කතා ඉං�සි සාවරෙයකුෙග් කුමානව කල්ප වානර ෙගෝයක් විසින් හදා වඩා ගන්නවා. ඒෙය් සිටින කා i. බැෙරෝස්. “අෙරෙහ ජර්මානු ෙයෝ අෙප් රට නාශ කරන්නට පිඹුර Ela සකස් කරනවා! ෙමතන තමුෙසලා මානසික ෙරෝගයක ් තිෙ සාමිවරෙයකුයි. උන්නැෙහ මානව කල්ප වානරෙයෝයි ගැන වැදගැම්මකට නැති වල කතා ෙදසා බානවා! නිකරුෙණ් කාලය නාස කරනනට එපා!” මයිෙකෆ්ට්ට ලග්ගි තද වී ඇති බව අපට ෙපනු ය.. අප පෙයෝරි විදලෙය් අභිරහස් ළමා ෙකොල්ලෙ ෙබ්රාගත් සැල්ට සාමතුමා ෙමවැනකැලෑ වැද්ෙද කියා මම විශ්වාස කරන්ෙන් න” n ෙම් ෙමොෙහොෙත් දී ෙහෝම්ස් එ ම අෙප් කතාව පිළිබඳ ද o උනන්දුවක් දක්වන්නට cti “ෙම් ෙගස්ෙටෝක් සාමිතුමා ගැන අර ඇමරිකානු ෙල කිසිය කතාවක් ලියලා නැද ෙමොකද්ද ඔහුෙග් නම? ෙම්.. නමුත් එංගලන්තයට ඒ ෙපොෙත් පිටප ෙබොෙහෝ ම සුළුමාණයයි. නමුත් ස්ෙටෝක් සාමිවරයා අප ම ෙපර හමු වී ඇති ස්ෙටෝක් ආදිපාදවරයාෙග්යා වන්නට න බැහැ.c නම මහා වානර මව විසින් ටාගාන ෙහවත් ටාර්සන් ව හදා වඩා” “ඇති! ඔය ෙහොඳට ම ඇති” මයිෙකෆ්ට් ෙහෝම්ස්ක් වර ම ෙම්ස Kir මතට තම ෙයෝධ අතින් දැවැන්ත පහරක් අප සියල්ලන් ම නිහඬ ය.. “ඒක ෙවන්නට පුළුව න්.. . නෑ න බෙරෝස්! එඩ්ගාර් රයිස් බෙරෝස ්! ෙම් යැංකි ෙල්ඛ කයාෙග් ධාන u චරිතය අෙප ් ෙම් ස්ෙටෝක් සාමිතුමා පාදක කරෙගන ලියැවිලා od බව මට අහන්නට ලැබුණ මම හිතන් ඒ ෙපොත එක්සත් ජනපදෙ පකාශයට පත් වුෙ1914 දී.

පැයක පමණ කාලයක් අවශ විස්තර හා උපෙදස් ලබා දීෙමන u අනතුරු ව අප ෙදනා ව ලිෙමොසින් රථ ලන්ඩනෙයන් එපිට වූ රහසිගතගුවන් පථය ෙ කැඳවාෙගන ගිෙය් ෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴෴ od Pr om i. ෙග්ස්ෙටෝක් සාමිවරයා ගැන විස් අපට ෙමරිෙවල් සාමිවරයාෙග් එදින අසා ගන් හැකිවීම ගැන අප o පසු දිෙනකක වන බව ෙමම සටහන කියවන ඔබට පව දකින්න cti ලැෙබන ඇත. ඇත්ත වශෙයන් මතාන් මාතාව සටෙය් දරු අනතුරකට මුහුණ ප. නමුත් මයිෆ්ට් ඒ ෙමොෙහොෙත් පැවසූ ප ෙග්ස්ෙටෝක් සාමිවරයා ගැන ක ියූ ෙද් වැදගැම්මක වල්පල කතාවක් n ෙනොවූ බව අවෙබෝධ වූෙය් ප ය. ෙකෙසේ වුව ද ඔහපැවසුෙව් සයක් බව ෙහෝම්ස් ඇතුලු අප ම ෙදනාට වැටහු.c Kir Ela .

Related Interests