Baterija pove�anog kapaciteta za Toshiba Satellite A300 - op�te karakteristike

Baterija za Toshiba Satellite A300 od 6600mAh je zamenska baterija koja pokriva
navedene modele. Na�a Baterija za Toshiba Satellite A300 je napravljena od
najkvalitetnijih �elija, 100% je kompatibilna sa proizvo�a�kim kodovima i potpuno
zadovoljava sve standarde. Baterija za Toshiba Satellite A300 je proizvedena na Li-
Ion tehnologiji �to omogu�ava maksimalno trajanje i maksimalne performanse.

Kompatibilnost Baterije za Toshiba Satellite A300

Extended Baterija za Toshiba Satellite A300 kompatibilna je sa proizvo�a�kim
kodovima: TOSHIBA PA3535U-1BAS, PA3533U-1BAS, PA3533U-1BRS, PA3534U-1BAS i mnogim
drugim koje se nalaze u listi kodova. Mo�ete je koristiti kao odgovaraju�u za
Toshiba Satellite A203, Satellite A305D, Satellite L455, Satellite Pro L450 i
ostalim modelima iz liste modela.

U ponudi na�eg Battery Shop-a pored ove extended baterije imamo i Bateriju za
Toshiba Satellite Pro L550 koja je standardnog kapaciteta i koja ima ni�u cenu.
Ukoliko �elite jo� ve�u autonomiju, mo�emo Vam ponuditi Bateriju za Toshiba
Satellite A500 koja ima �ak 8800mAh kapacitet i obezbe�uje dug i pouzdan rad. Ako
niste siguni u vezi kompatibilnosti Baterije za Toshiba Satellite A300, budite
slobodni da posetite na�e Battery Shop-ove.

�ivotni vek Baterije PA3534U-1BRS

Baterija za Toshiba Satellite A300 ima ograni�en vek trajanja u zavisnosti od
na�ina kori��enja i okru�enja u kome radi. Da biste joj produ�ili vek trajanja
obavezna je Kalibracija Laptop Baterije. Ukoliko se ne odradi pravilno kalibracija
baterije za laptop, ne�ete imati pravu informaciju o stanju baterije. Posetite na�
Battery Shop-ove i kalibrisa�emo Va�u Bateriju za Laptop.