Astrology Quiz No.109 ககொஞ்சம் கஷ்டமொன ககள்விஜாதகத்ததப் பாருங்கள்.

ஜாதகருக்கு அவருதைய 28வது வயதில் கடுதையான பிரச்சிதன உண்ைானது.
1. என்ன பிரச்சிதன?
2. அது சரியானதா அல்லது இல்தலயா?
பிரச்சிதன என்னனனவன்று னசால்லியிருந்தால் பரவாயில்தல.னசால்லாைல் ககள்வி ககட்ைால்
என்ன னசய்வது? கஷ்ைைான ககள்விதான். உங்கள் திறதைதயக் காட்டுங்கள்.ஒரு க்ளூவவக்
ககொடுத்துள்கேன். வயதுதொன் அந்தக் க்ளூ. அதத தவத்து, பிடிக்க முடியாதா என்ன? ஜாதகத்தத
அலசி உங்கள் பதிதல எழுதுங்கள். 2 ககள்விகளுக்கும் சரியான பதிதல
எழுதினால் ைட்டுகை பாஸ் ைார்க்
=================================================================================================
Astrology: Quiz 109 Answer புதிருக்கொன விவட 17-4-2016
முந்ததய பதிவில் ஒரு ஜாதகத்ததக் னகாடுத்து உங்கதை அலசச் னசால்லியிருந்கதன்!.
ஜாதகருக்கு அவருதைய 28வது வயதில் கடுதையான பிரச்சிதன உண்ைானது. 1. என்ன பிரச்சிதன? 2. அது
சரியானதா அல்லது இல்தலயா? என்று இரண்டு ககள்விகள் ககட்டிருந்கதன்.
ஒரு க்ளூதவயும் னகாடுத்திருந்கதன். வயதுதான் அந்தக் க்ளூ. வயது 28 என்றும் னசால்லியிருந்கதன். ஜாதகர்
திருகவாண நட்சத்திரக்காரர். பிறப்பு திதசயில் இருப்பு 7 ஆண்டுகள் 3 ைாதங்கள், 14 நாட்கள் என்பதும்
னகாடுக்கப்னபற்றிருந்தது. அத்துைன் அடித்து வந்த னசவ்வாய் ைகா திதசதயயும் கசர்த்தால் ஜாதகரின் 14வது
வயதில் ராகு ைகாதிதச ஆரம்பம். 32 வயது வதர அந்ததிதசதான். 28 வயது எனும்கபாது ராகுதான் நைந்து
னகாண்டிருந்தது. ஜாதகத்தில் ராகுவுைன் இருப்பது யார் என்று பாருங்கள் கூட்ைாக இருப்பது சந்திரன். சந்திரனும்
ராகுவும் தக ககார்த்தால் ஜாதகனின் ைனததப் பாதிக்கும். ஆைாம். ஜாதகருக்கு ைன கநாய் உண்ைானது. எதனால்
உண்ைானது. இருவரும் 7ம் பார்தவயாக ஜாதகனின் 10ம் இைத்ததப் பார்க்கிறார்கள். கவல பார்த்த இைத்தில்
ஏற்பட்ை கவதலப் பளுவினால் ஜாதகனுக்கு கடுதையான ைனகநாய் ஏற்பட்ைது. தவத்தியம் பார்த்தார்கள்.
ஜாதகதனப் ப்ரட்டிப் கபாட்டுவிட்டு 32 வயதில் ராகுதிதச முடிந்தவுைன் ஜாதகனுக்கு ைனகநாய் குணைானது.
விடுபட்ைார். அடுத்து வந்த குரு ைகா திதச அதற்கு உதவியது. குரு பகவானும் தனது 9ம் பார்தவயால் னதாழில
ஸ்தானத்ததப் பார்ப்பததப் பாருங்கள். அவர் ஜாதகனின் கவதலப் பளுதவ முற்றிலுைாகக் குதறப்பதற்கு உதவி
னசய்து ஜாதகதனக் காப்பாற்றினார். ஒரு க்ளூ நம்தை எங்கக னகாண்டு கபாய் கசர்க்கிறது பார்த்தீர்கைா?

நவாம்சத்தில் 8ம்வட்டு ீ அதிபதி சுக்கிரன் 8ம் வட்டில் ீ அைர்ந்துள்ைார்.அதாவது 1999ஆம் அண்டு . அவனுதைய 28ஆவது வயதில் கவதலப் பளுவின் காரணைாக ைன கநாய் ஏற்பட்ைது.மன க ொய் ைனகநாய் வந்துவிட்ைால். தன் திதச முடியும் வதர ராகு தன் பிடியில் இருந்து ஜாதகதன விைகவயில்தல!பிறகு குரு திதச ஆரம்பித்தவுைன் ஜாதகனுக்கு நல்ல காலம் துவங்கியது.. (ரிேப ராசி) ஜாதகருக்கு 28 வயதில் னதாழிலில் பிரச்சிதன ஏற்பட்ைது. உைல் வலிதைதய னகாடுக்க கூடிய சூரியன் (2 பரல்) பலவனைாக ீ உள்ைார். காரணம் குருவின் 9ம் பார்தவ 10ம் வட்டின் ீ ைீ து உள்ைது.இதுதான் சரியான விதை! அன்புடன் வொத்தியொர் ================================================================================================= /////Blogger Chandrasekaran Suryanarayana said. சனியின் 3ம் பார்தவ 10ம் வட்டின் ீ ைீ து உள்ைது . சந்திரனுைன் தீய கிரகங்கள் கசர்ந்து இருந்தால் ஜாதகன் சிறுவயதிகலகய தாதயப் பிரிய கநரிடும்.ஜாதகன் உத்திகயாகத்தில் இருந்தான். இந்த லக்கினத்திற்கு கயாக காரனான சனி (2 பரல்) அஸ்தங்கம் ஆகிவிட்ைார். 4ம் வட்டில் ீ னசவ்வாயுைன் ராகு கசர்ந்து இந்த இைத்தில் இருப்பதால் ஜாதகனுக்கு வாழ்க்தக னவறுத்துவிடும். கவதலயில் அதுவதர இருந்த பிரச்சிதனகள் நீங்கி ஜாதகன் முற்றிலும் ைனநிதல சரியாகி நிம்ைதியானதுைன். உற்றார் உறவினர்களுக்கும் ைகிழ்ச்சிதயக் னகாடுத்தான். திருகவாண நட்சத்திரம். சுகக் ககடுகள் நிதறந்த வாழ்க்தக.அவர் கைதைதய னசய்ய கவண்டிய கட்ைாயத்தில் உள்ைார் 8ம் வட்டில் ீ சூரியனும் சனியும் வந்து அைர்ந்துள்ைனர். ஜாதகனின் ைன நிதல சரியானது. னசாத்துக்கள் கபான்றதவகள் கிதைக்காத அல்லது ைறுக்கப்பட்ைவனாக ஜாதகன் இருப்பான். எட்டில் சனி அைர்ந்து தன்னுதைய மூன்றாம் பார்தவயாக பத்தாம் வட்தைப் ீ பார்ப்பது நல்ல அதைப்பல்ல.ராகு ததச சுக்கிர புக்தியில் (19/03/1997 முதல் 17/03/2000 வதர ) கால கட்ைத்தில் னதாழிலில் பிரச்சிதன ஏற்பட்ைது. ைன கநாய் உண்ைாகும். குரு 6ம் வட்டு ீ அதிபதியும் ஆவார். குரு பகவான் தன்னுதைய விகேசப் பார்தவயால் பத்தாம் இதைத்ததப் பார்ப்பததக் கவனியுங்கள். அதுவும் தன்தனகய ைறக்கும்படியான சூழ்நிதல பாதிப்புைன் வந்து விட்ைால் அது ைிகவும் சிக்கலானது. 32 வயதில் குரு ததச குரு புக்தியில் ஜாதகருக்கு பிரச்சதன நீங்கியது. ஜாதகத்தில் சந்திரன் பாதிப்பிற்கு உள்ைாகும்கபாது அதாவது ஒன்று அல்லது ஒன்றிற்கு கைற்பட்ை தீய கிரகங்களுைன் கசர்க்தக னபற்றிருப்பது நல்லதல்ல.23 ைணிக்கு ஞாயிறு கிழதை திருகவாணம் நட்சத்திரத்தில் துலா லக்கினத்தில் ஜாதகர் பிறந்தார். இந்த ஜாதகத்தில் குரு வக்கிரம்.சந்திரன். 10ம் வட்டு ீ அதிபதி சந்திரன் 4ம் வட்டில் ீ ராகுவுைன் கூட்டு கசர்ந்து 10ம் வட்தை ீ பார்க்கிறார்.ைன கநாயில் பல னலவல்கள் உள்ைன. அவர் 8ம் வட்டிற்கும் ீ அதிபதி ஆவார். ராகுவின் பார்தவ பத்தாம் இைத்தில் கைல் விழுவததப் பாருங்கள். அவனுைய உற்றார் உறவினருக்கும் அது துன்பத்ததகய னகாடுக்கும். 4ம் வட்டில் ீ அைர்ந்து உள்ை ராகுவின் 7ம் பார்தவ 10ம் விட்டின் ைீ து உள்ை ககதுதவ பார்க்கிறார் .. சந்திரன் ைனகாரகன். அது வந்தவனுக்கு ைட்டுைல்ல. 16/05/1971 ஆம் ஆண்டு ைாதல 4:22. 32 வயதுவதர ராகு ைகா திதசக் காலம். 8ம் வட்டு ீ அதிபதி சுக்கிரன் 7ம் வட்டில் ீ அதாவது அந்த வட்டிற்க்கு ீ 12ல். ================================================================================================= . 8ம் வடு ீ தான் அதிக கஷ்ைங்கதை னகாடுக்ககூடியது.துலா லக்கின ஜாதகம். ராகு ைற்றும் னசவ்வாயால் கடுதையான பாதிப்பிற்கு உள்ைாகி உள்ைது. ைன வலிதைதய னகாடுக்க கூடிய சந்திரன் (3 பரல்) ராகுவுைன் கசர்ந்து பலவனைாக ீ உள்ைார். சந்திரன் பாதிப்பிற்கு உள்ைானால் ைன கநாய்தான் கவனறன்ன?ராகு ைகா திதசயில் ஜாதகதனப் கபாட்டுப் பார்க்கத்துவங்கியது. அப்படி அதையப் னபற்ற ஜாதகன் பலவிதைான கசாததன கதையும் தன்னுதைய கவதலயில் சந்திக்க கநரிடும். கைாசைான அதைப்பு. (இைம்: னசன்தன துலா லக்கின அதிபதி சுக்கிரன்.