2.

1 Legislația europeană privind securitatea şi sănătatea în muncă aplicabilă
domeniului de realizare a reperului/produsului DISTANȚIER ROATĂ

Obiectivul acestei directive este asigurarea unui nivel ridicat de protecție a muncitorilor
prin implementarea de măsuri preventive care să-i protejeze împotrivă accidentelor de muncă
și a bolilor profesionale prin informare, consultare și training-ul muncitorilor și a reprezentanților
acestora. Directiva oferă cadrul pentru introducerea de măsuri de încurajare a imbunătătirii
siguranței și sănătătii muncitorilor la locul de muncă.

Domeniu de aplicare: directiva se aplică în toate sectoarele de activitate, atât în mediul
public cât și în cel privat, cu excepția anumitor activităti specifice legate de serviciile de
protecție publice și private.

Termenul de „mediu de lucru” a fost stabilit în conformitate cu Convenția nr. 155 a
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) și definește o abordare modernă care ține seamă
de sigurantă tehnică, precum și de prevenirea generală a bolilor profesionale.
Directiva vizează stabilirea unui nivel uniform de securitate și sănătate în beneficiul
tuturor lucrătorilor (singurele excepții sunt lucrătorii casnici și anumite servicii publice și
militare).
Directiva obligă angajatorii să adopte măsurile preventive corespunzătoare pentru a
spori securitatea și sănătatea locului de muncă.

Directiva introduce drept element-cheie principiul evaluării riscurilor și definește
elementele principale ale acestuia (de exemplu, identificarea pericolului, participarea
lucrătorilor, introducerea unor măsuri adecvate cu prioritatea eliminării riscului la sursă,
documentarea și reevaluarea periodică a pericolelor de la locul de muncă).
Nouă obligație de a adopta măsuri preventive accentuează în mod implicit importanța
noilor forme de gestionare a securitătii și sănătătii că parte a proceselor generale de
gestionare.

Directiva-cadru trebuia transpusă în legislația națională pană la sfârșitul anului 1992.
Repercusiunile transpunerii în sistemele juridice naționale au variat de la un stat membru la
altul. În unele state membre, directiva-cadru a avut consecințe juridice considerabile ca
urmare a unei legislații naționale inadecvate, în timp ce în altele nu au fost necesare ajustări
majore.

Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin așchiere.

Normele specifice de securitate a muncii pentru preluarea metalelor prin așchiere
cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale specifice
activității de preluare a metalelor prin așchiere pe mașini-unelte acționate
electric,hidraulic,pneumatic sau electropneumatic,pe mașini și dispozitive manuale acționate
electric sau pneumatic și pentru preluări manual.

Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au că scop eliminarea factorilor
periculoșii existenți în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia (
executant-sarcină de muncă-mijloace de producție-mediu de muncă).

Prezentele norme se aplică în toate unitățile economice în care există activitatea de
preluare a metalelor prin așchiere, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social
și de modul de organizare a acestora.
Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu prevederile Normelor Generale
de Securitate a Muncii.
Pentru activitățile nespecifice sau auxiliare activității de preluare a metalelor prin
așchiere,desfășurate în unități, se vor aplica prevederile normelor specifice.

Se interzice suflarea așchiilor sau pulberilor cu jet de aer . deșeurile se vor așeza în locuri stabilite și nu vor împiedică mișcările lucrătorilor. tinindu-se cont de prescripțiile Normelor de Igiena Muncii privind efortul fizic. produse inflamabile ( benzină. Peretele de ulei de pe grătare sau paviment se înlătura prin acoperire cu rumeguș.) precum și ștergerea lor cu bumbac utilizat la curățare mașinii. planuri de operații . funcționarea mașinii și circulația pe căile de acces. care depășesc 20 kg se vor face cu mijloace de ridicat adecvate.De la caz la caz. Se interzice înlăturarea așchiilor cu mână.lucrătorul va controla starea mașinii. toate defecțiunile care au avut loc în timpul lucrului. Înlăturarea așchiilor și pulberilor de pe mașinile-unelte se va face cu ajutorul măturilor. montarea. periilor speciale sau cârligelor. pentru a nu expune la accidente lucrătorul care preia mașină. . fise tehnologice . Piesele prelucrate. Piesele prelucrate. Se interzice lucrul la mașini-unelte fără că lucrătorii să posede documentația necesară ( desene. se va anunța conducătorul procesului de muncă. Ridicarea . În situația în care acestea sunt determinate de cauze tehnice. mașină se va opri imediat și se va proceda la constatarea și înlăturarea cauzelor. chiar dacă sarcinile sunt mai mici de 20 kg. demonstrarea subansamblelor și dispozitivelor. lucrătorul este obligat să curețe și să ungă mașină. silicat de sodiu etc. Grătarele din lemn de la mașini vor fi menținute curate și în bună stare. tetraclorură de carbon. materialele . se va aprecia necesitatea dotării cu mijloace ajutătoare de ridicat și transportat . această operație este permisă numai cu justificări tehnologice sau constructive și cu folosirea aerului comprimat de maxim 2 atm. schema de ungere și instrucțiuni speciale de securitate a muncii corelate cu prevederile din cartea tehnică a mașinii-unelte) cu excepția lucrului după piese model. evitându-se petele de ulei. să lase ordine la locul de muncă și să comunice schimbului următor . în funcție de complexitatea lucrului. de un lucrător calificat și vor lucra singuri numai după ce conducătorul locului de muncă îl va testa practic și teoretic asupra cunoașterii normelor și exploatării corecte a utilajului. Se interzice spălarea mâinilor cu emulsii sau uleiuri de răcire . Lucrătorii în formare (calificare) vor fi supravegheați o perioadă de timp de 1-3 luni. După terminarea lucrului sau la predarea schimbului. materialele și deșeurile cu dimensiuni mai mici se vor depozita în containere. în funcție de frecvență operațiilor de ridicare. existența și starea dispozitivelor de protecție și a grătarelor din lemn. sculelor și pieselor de pe mașini-unelte. În cazul când în timpul funcționării se produc vibrații. a dispozitivelor de comandă (pornire-oprire și schimbarea sensului mișcării). Realizarea sarcinii de muncă: Deservirea mașinilor-unelte este permisă numai lucrătorilor calificați și instruiți special pentru acest scop. Înainte de începerea lucrului. a accesoriile. Evacuarea deșeurilor de la mașini se va face ori de câte ori prezența acestora este stânjenitoare pentru desfășurarea procesului de producție sau pentru siguranță operatorului și cel puțin o data pe pe schimb.

Cuțitele cu plăcute din carburi metalice sau ceramice vor fi ferite de șocuri mecanice. Se interzice folosirea burghielor cu coadă cilindrică în bucse conice.se vor utiliza chei corespunzătoare. Piesele de prelucrat vor fi fixate bine în universal sau între vârfuri și perfect centrate. arcuiri sau deformtii. lucrătorul se va verifică starea fizică a fiecărui bac de strângere. Slăbirea piesei din pinolă păpușii mobile se va efectuă numai după oprirea strungului.Nu se permite folosirea cuțitelor la care plăcuțele prezintă fisuri. Scoaterea burghiului sau alezorului din mandrina se va face numai cu ajutorul unei scule speciale. care se vor scoate înainte de pornirea mașinii. La montarea și demontarea mandrinelor. La prelucrarea pieselor lungi. precum și materialului din care este confecționată piesă. Prelucrarea metalelor prin găurire. Fixarea cuțitelor de strung în suport se face astfel încât înălțimea cuțitului să corespundă procesului de așchiere. La fixarea pieselor în universul strungului. se va repetă condiția L<3d. Înainte de începerea lucrului. pentru susținerea lor se vor utiliza linete. pentru a nu fi smulse.Dacă bacurile sunt uzate. fără prelungitoare din țeava sau alte pârghii. Fixarea cuțitului în suport se va face toate șuruburile din dispozitivul portsculă. Se vor folosi cuțite de strung cu prag special pentru sfărâmarea așchiei continue. Burghiul sau alezorul din mandrina de prindere va fi bine centrat și fixat. lucrătorul va verifică dacă modul în care este ascuțit cuțitul și dacă profilul acestuia corespund preluării pe care trebuie să o execute. La fixarea piesei între vârfuri se va fixă rigid păpușă iar pinolă se va blocă în poziția de strângere. La fixarea pieselor și scoaterea pieselor din universal. Înainte de începerea lucrului. La cuțitele de strung prevăzute cu plăcute din carburi metalice se vor controla cu atenție fixarea plăcuței pe cuțit și starea acestuia. universalelor și platourilor pe strung. cu coadă conică în universalelor mașinilor. Se interzice folosirea burghielor . alezare și honuire Mandrinele pentru fixarea burghielor și alezoarelor se vor strânge și desface numai cu chei adecvate. . respectiv diametrul piesei de prelucrat. prezintă deformații sau fisuri. se vor folosi dispozitive de susținere și deplasare. universalul sau platoul vor fi înlocuite. au joc.5 ori înălțimea corpului cuțitului pentru strunjirea normală. unde L și d reprezintă lungimea. Partea din cuțit care iese din suport nu va depăși de 1.

Se interzice folosirea burghielor necorespunzătoare sau prost ascuțite.fie cu ajutorul menghinei. Prezenta lege stabilește principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale. precum şi ucenicii şi alţi participanţi la procesul de muncă. precum și direcțiile generale pentru implementarea acestor principii.fie cu ajutorul unor dispozitive de fixare. inclusiv studenţii. termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) lucrător . În sensul prezentei legi. 2. protecția sănătătii și securitatea lucrătorilor. Prevederile prezentei legi se aplică angajatorilor. urme de lovituri etc. elevii în perioada efectuării stagiului de practică. consultarea. se vor face numai după ce sculă s-a oprit complet. Se interzice folosirea burghielor. ţinându-se seama de principiile stabilite prin prezenta lege. se vor curată canalele de așchii. cât şi private. Ascuțirea burgielor se va face numai cu burghiul fixat în dispozitive speciale. eliminarea factorilor de risc și accidentare. inundaţii şi pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă. Prinderea și desprinderea piesei pe și de pe masă mașinii. Înaintea fixării piesei pe masă mașinii. cum ar fi forţele armate sau poliţia.2 Legislația națională privind securitatea şi sănătatea în muncă aplicabilă domeniului de realizare a reperului/produsului COLIVIE Legea 319/2006 Prezența lege are că scop instituirea de măsuri privind promovarea imbunătătirii securitătii și sănătătii în muncă a lucrătorilor. informarea. Fac excepţie de la prevederi. Cursă sculei va fi astfel reglată încât această să se poată retrage cât mai mult la fixarea sau desprinderea piesei. În cazurile prevăzute trebuie să se asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor. alezoarelor sau sculelor de honuit cu cozi uzate sau care prezintă crestături.persoană angajată de către un angajator. cu excepţia persoanelor care prestează activităţi casnice. participarea echilibrată potrivit legii. Convențiile internaționale și contractele bilaterale încheiate de persoane juridice române cu parteneri străini. potrivit legii. Fixarea piesei pe masă mașinii se va face în cel puțin două puncte. precum şi cazurile de dezastre. vin în contradicţie cu prezenta lege. instruirea lucrătorilor și a reprezentanților lor. Prezenta lege se aplică în toate sectoarele de activitate. vor cuprinde clauze privind securitatea și sănătatea în muncă. în vederea efectuării de lucrări cu personal român pe teritoriul altor tări.cazurile în care particularităţile inerente ale anumitor activităţi specifice din serviciile publice. atât publice. . lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor.

selectată sau desemnată de lucrători. precum şi cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune.afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii. produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. situat în clădirile întreprinderii şi/sau unităţii. h) boală profesională . în conformitate cu prevederile legale. g) accident de muncă . i) echipament de muncă . m) stagiu de practică . situaţia de persoană dată dispărută sau accidentul de traseu ori de circulaţie.persoane aflate în întreprindere şi/sau unitate. precum şi intoxicaţia acută profesională.locul destinat să cuprindă posturi de lucru. cauzată de agenţi nocivi fizici. precum şi şomeri pe durata participării la o formă de pregătire profesională şi persoane care nu au contract individual de muncă încheiat în formă scrisă şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă.orice maşină. f) eveniment .persoană fizică sau juridică ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu lucrătorul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderii şi/sau unităţii.situaţia concretă. l) pericol grav şi iminent de accidentare . inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sau unităţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii. d) reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor . k) loc de muncă .instruirea cu caracter aplicativ. e) prevenire .vătămarea violentă a organismului.orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă. să îi reprezinte pe aceştia în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă. în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate. în procesul de muncă. chimici ori biologici caracteristici locului de muncă. j) echipament individual de protecţie . invaliditate ori deces.b) angajator . studenţii. cu permisiunea angajatorului. precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv. specifică meseriei sau specialităţii în care se pregătesc elevii.persoană aleasă. care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice. reală şi actuală căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice moment.ansamblul de dispoziţii sau măsuri luate ori prevăzute în toate etapele procesului de muncă.accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului. aparat. în perioada de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale în vederea angajării. ucenicii. c) alţi participanţi la procesul de muncă . . în scopul evitării sau diminuării riscurilor profesionale. precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului. precum şi şomerii în perioada de reconversie profesională. persoane care prestează activităţi în folosul comunităţii sau activităţi în regim de voluntariat. incidentul periculos. unealtă sau instalaţie folosită în muncă.

c) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol grav şi iminent. toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol. atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat. conform legii. accidentul tehnic. Angajatorul trebuie să se asigure că. emisiile majore de noxe. abilitate să presteze servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă. în cazul unui pericol grav şi iminent. în afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate. cât mai curând posibil. incendiul. în caz de pericol grav şi iminent. integrităţii fizice şi psihice. pentru a evita consecinţele unui astfel de pericol. părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă periculoasă nu trebuie să fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror consecinţe negative şi nejustificate pentru aceştia.evenimentul identificabil. în conformitate cu cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun. dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale. b) să ia măsuri şi să furnize instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă sigură. toţi lucrătorii sunt apţi să aplice măsurile corespunzătoare. . apărarea vieţii. în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria securitate sau a altor persoane. precum şi despre măsurile luate ori care trebuie să fie luate pentru protecţia lor. Lucrătorii care. o) incident periculos . p) servicii externe .persoane juridice sau fizice din afara întreprinderii/unităţii. rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucrătorii. avaria. cum ar fi explozia. Angajatorul are următoarele obligaţii: a) să informeze. sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă.n) securitate şi sănătate în muncă .