விருட்ச சாஸ்திரம் - 2

உங்கள் நட்சத்திரத்துக்குரிய மரத்தத , நீங்களே உங்கள் தகயால் நட்டு , நீரூற்றி வேர்த்து வாருங்கள்.. அந்த
மரம் வேர , வேர உங்கள் வாழ்வும் வேம் பெறும். உங்கள் ொவக் கதிர்கதே கிரகித்து , உங்களுக்கு
அற்புதமான ஒரு ஆன்ம பதாடர்தெ இந்த மரங்கள் பசய்யும். சில மரங்கதே வட்டில்
ீ வேர்க்க முடியாது..
உங்கள் கண் ெடும் இடங்கேில் , உங்கள் ளதாட்டத்திளலா, சாதல ஓரங்கேிளலா, இல்தல ஆன்மிக
ஸ்தலங்கேில் , ஒரு ளகாயில்சார்ந்த வனப்ெகுதியில் (சதுரகிரி, திருஅண்ணாமதல, ெழனி, திருப்ெரங்குன்றம்,
ொெநாசம், குருவாயூர், திருப்ெதி, திருத்தணி,சுவாமி மதல) பதன்ளமற்குப் ெகுதியில் சூரியக்கதிர்கள் ெடும்
இடத்தில் நடளவண்டும்.அந்த மரக்கன்தறயும் அவரது ெிறந்த நட்சத்திரம் உதயமாகும் நாேில் நடுவது மிக
நன்று.மரக்கன்தற நட்டதும் அவரது தகயால் நவதானியங்கதே ஊற தவத்த நீதர அச்பசடிக்கு விட்டு
ஊறிய நவதானியங்கதேயும் அந்த மரக்கன்றுக்கு உரமாகப்ளொட ளவண்டும். இப்ெடிச் பசய்த மறு
விநாடிமுதல், அம்மரக்கன்று வேர,வேர அதத நட்டவரின் வாழ்க்தக மலரும்.அந்த மரக்கன்தற நட்டவரின்
ெிறந்த ஜாதகத்தில் இருக்கும் அதனத்து ளதாஷங்கதேயும் அந்த மரக்கன்று ஈர்த்துவிடும். அம்மரக்கன்று
பூத்து,காய்க்கும்ளொது,உரியவரின் வாழ்க்தகயும் பசழிப்ொகத்துவங்கும்.அவரது கர்மவிதனகள்
நீங்கியிருக்கும்.கர்மவிதனகதே பவற்றிபகாள்ே ‘விருட்ச சாஸ்திரம்’ இப்ெடி ஒரு வழிகாட்டுகிறது.

இப்ளொது உங்கேது ெிறந்த நட்சத்திரத்துக்குரிய விருட்சம் எனப்ெடும் மரம் எதுபவனப் ொர்ப்ளொம்:

அஸ்வினி
1 ம் ொதம் - காஞ்சிதத (எட்டி)
2 ம் ொதம் - மகிழம்
3 ம் ொதம் - ொதாம்
4 ம் ொதம் - நண்டாஞ்சு

ெரணி
1 ம் ொதம் - அத்தி
2 ம் ொதம் - மஞ்சக்கடம்பு
3 ம் ொதம் - விோ
4 ம் ொதம் - நந்தியாவட்தட

கார்த்திதக
1 ம் ொதம் - பநல்லி
2 ம் ொதம் - மணிபுங்கம்
3 ம் ொதம் - பவண் ளதக்கு
4 ம் ொதம் - நிரிளவங்தக

ளராஹிணி
1 ம் ொதம் - நாவல்
2 ம் ொதம் - சிவப்பு மந்தாதர
3 ம் ொதம் - மந்தாதர
4 ம் ொதம் - நாகலிங்கம்

மிருகஷீரிஷம்
1 ம் ொதம் - கருங்காலி
2 ம் ொதம் - ஆச்சா
3 ம் ொதம் - ளவம்பு
4 ம் ொதம் - நீர்க்கடம்பு

திருவாதிதர
1 ம் ொதம் - பசங்கருங்காலி
2 ம் ொதம் - பவள்தே
3 ம் ொதம் - பவள்பேருக்கு
4 ம் ொதம் - பவள்பேருக்கு

புனர்பூசம்
1 ம் ொதம் - மூங்கில்
2 ம் ொதம் - மதலளவம்பு
3 ம் ொதம் - அடப்ெமரம்
4 ம் ொதம் - பநல்லி

பூசம்
1 ம் ொதம் - அரசு
2 ம் ொதம் - ஆச்சா
3 ம் ொதம் - இருள்
4 ம் ொதம் - பநாச்சி

ஆயில்யம்
1 ம் ொதம் - புன்தன
2 ம் ொதம் - முசுக்கட்தட
3 ம் ொதம் - இலந்தத
4 ம் ொதம் - ெலா

மகம்
1 ம் ொதம் - ஆலமரம்
2 ம் ொதம் - முத்திலா மரம்
3 ம் ொதம் - இலுப்தெ
4 ம் ொதம் - ெவேமல்லி

பூரம்
1 ம் ொதம் - ெலா
2 ம் ொதம் - வாதக
3 ம் ொதம் - ருத்திராட்சம்
4 ம் ொதம் - ெலா

உத்திரம்
1 ம் ொதம் - ஆலசி
2 ம் ொதம் - வாதநாராயணன்
3 ம் ொதம் - எட்டி
4 ம் ொதம் - புங்கமரம்

ஹஸ்தம்
1 ம் ொதம் - ஆத்தி
2 ம் ொதம் - பதன்தன
3 ம் ொதம் - ஓதியன்
4 ம் ொதம் - புத்திரசீவி

சித்திதர
1 ம் ொதம் - வில்வம்
2 ம் ொதம் - புரசு
3 ம் ொதம் - பகாடுக்காபுேி
4 ம் ொதம் - தங்க அரேி

சுவாதி
1 ம் ொதம் - மருது
2 ம் ொதம் - புேி
3 ம் ொதம் - மஞ்சள் பகான்தற
4 ம் ொதம் - பகாழுக்கட்தட மந்தாதர

விசாகம்
1 ம் ொதம் - விோ
2 ம் ொதம் - சிம்சுொ
3 ம் ொதம் - பூவன்
4 ம் ொதம் - தூங்குமூஞ்சி

அனுஷம்
1 ம் ொதம் - மகிழம்
2 ம் ொதம் - பூமருது
3 ம் ொதம் - பகாங்கு
4 ம் ொதம் - ளதக்கு

ளகட்தட
1 ம் ொதம் - ெலா
2 ம் ொதம் - பூவரசு
3 ம் ொதம் - அரசு
4 ம் ொதம் - ளவம்பு
மூலம்
1 ம் ொதம் - மராமரம்
2 ம் ொதம் - பெரு
3 ம் ொதம் - பசண்ெக மரம்
4 ம் ொதம் - ஆச்சா

பூராடம்
1 ம் ொதம் - வஞ்சி
2 ம் ொதம் - கடற்பகாஞ்சி
3 ம் ொதம் - சந்தானம்
4 ம் ொதம் - எலுமிச்தச

உத்திராடம்
1 ம் ொதம் - ெலா
2 ம் ொதம் - கடுக்காய்
3 ம் ொதம் - சாரப்ெருப்பு
4 ம் ொதம் - தாதே

திருளவாணம்
1 ம் ொதம் - பவள்பேருக்கு
2 ம் ொதம் - கருங்காலி
3 ம் ொதம் - சிறுநாகப்பூ
4 ம் ொதம் - ொக்கு

அவிட்டம்
1 ம் ொதம் - வன்னி
2 ம் ொதம் - கருளவல்
3 ம் ொதம் - சீத்தா
4 ம் ொதம் - ஜாதிக்காய்

சதயம்
1 ம் ொதம் - கடம்பு
2 ம் ொதம் - ெரம்தெ
3 ம் ொதம் - ராம்சீதா
4 ம் ொதம் - திலகமரம்

பூரட்டாதி
1 ம் ொதம் - ளதமா
2 ம் ொதம் - குங்கிலியம்
3 ம் ொதம் - சுந்தரளவம்பு
4 ம் ொதம் - கன்னிமந்தாதர

உத்திரட்டாதி
1 ம் ொதம் - ளவம்பு
2 ம் ொதம் - குல்ளமாகர்
3 ம் ொதம் - ளசராங்பகாட்தட
4 ம் ொதம் - பசம்மரம்

ளரவதி
1 ம் ொதம் - ெதன
2 ம் ொதம் - தங்க அரேி
3 ம் ொதம் - பசஞ்சந்தனம்
4 ம் ொதம் - மஞ்செலா