Mail@beerhaparsha.com

à íéðéðòä ïëåú
‫ת וכן הענינים‬

êúåìòäá úùøô

‫ב‬ . . . . . . äéìò êîåñå åîà ÷éçá çðåîä ÷åðéúë 'äá çåèáå êåîñ úåéäì Y 'ä éô ìò

‫ה‬ . . äçîù àìîúéå äçðàå äâàã ìë åðîî åøéñé ïåçèáäå äðåîàä Y âàåã ìù åúøåú

‫ח‬ . . . . . . . äëéùçä úòá åá íéðéîàîì øúåéá øéàîå äìâúî ä"á÷ä - äøåðîä äùòî

‫יג‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äëéùçä úòá èøôá úå÷÷åúùää úìòîá Y 'ä éù÷áî

‫יד‬ . . . . . úåéåðòøåôä ìë ÷éúîî íéøåñééä úà äáäàá ìá÷îä Y úåðòøåô ïéá ÷éñôäì

‫יז‬ . . äòéâéå éùå÷ êåúî äàá àéäùë 'äãåáòäå äøåú'ä úåáéùç ø÷éò - äùòéú äù÷î

‫כ‬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åéùòî ìëá úåùãçúää çë Y äðéù àìù åçáù

‫ כא‬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéðåðçúá äìéôú ìù äçåë - àð ì÷ àðà

‫כג‬ . . . . . . . . . . . . . øåáéãä ïéðòá èøôáå åøáçì íãà ïéáá úåøéäæ äðùî - øéäæ äåä

‫ כד‬. . . . . . . . . . . . äáåè ïéòá íäéìò èéáäìå ìàøùéì áéèéî úåéäì Y áéèéîäå áåèä

úåðåøùëá äéåìú äçìöää ïéàù øéëéå ,÷éøì åéúåðù æáæáì àìù Y éúåúéò êãéá
‫ כו‬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéëøåáî

‫כט‬ . . . . . . . . . . úáùä íåéá èøôáå äçîù êåúî äøåúä ÷ñò Y äøåúë äçîù ïéà

schwartz16@bezeqint.net : ‫עימוד שווארץ‬

åîå÷îá àìù úåðáì úðî ïéàù .'éîã åîå÷îá úåðáì êúåìòäá .äæ ÷åñôî äù÷ àìå úåëåñ àì ïàë ïéà .‫ עתה הנני לצד עיר פלונית‬.åðçé 'ä éô ìòå åòñé 'ä .íìåò úåøåãì åðãîììå éáø ïåàâä øàéá õåøéúä ÷îåò úà ..àöîð .‫זאת וזאת‬ ‫ כיו"ב לגבי המאמין‬.íúä éðàù' àøîâá .íúééðçá ïä íúòéñðá ì"æç åãîì ïàëî .ùãçä íúééðç íå÷îì íòéâäá éôðë ìöá äúééä úîãå÷ä íúééðç éë Y éô ìò áéúëã ïååéë .'åîå÷îá úåðáì úðî ìò øúåñ' àøåáä ìöá .åãîìð íéñåç íäùë êåøà ãçà òñî ïàë ùé åéä éøäù .‫יענה ויאמר במקום פלוני‬ ‫ משא"כ אם ישאלו על ה'תינוק' הצריך לאמו ויושב בחיקה – יענו בכל‬.'ú"éùä éôðë ìöá' åéçéøá åéùø÷ ìò ïëùîä úà íé÷øôî .‫בזה יובן שפיר שאף במדבר נחשבו בנ"י בכל עת כשרויים בידי הקב"ה‬ .íéãéôø àìå íúéà àì .íéîùáù åðéáà ìù ìåãâä ïåçèéáá åéìò íéçåèáå íéëåîñ åéäå ‫ ועל אם הדרך שואלים אותו מפעם‬...dyxtd x`a êøã éäåæù .àøåðå ìåãâ øáãî åúåàá ïä ù"áúé àøåáä éãéá íéðåúð íäù éîë éô ìòå åðçé 'ä éô ìò' (ë è) ïúùøôá íäì áùçéé àìå .à íù äéäú äàáä íúééðç íâå äðéëùä úðî ìòë . ‫באר הפרשה‬ á dyxtd x`a êúåìòäá áø÷òå óøù ùçð ìëî íøîùéù Y øåîâ '‫על פי ה' – להיות סמוך ובטוח בה‬ ‫כתינוק המונח בחיק אמו וסומך עליה‬ íäì áùçðå .íúéàì úåëåñîå àåä ë"à àìà áééç úáùá 'øúåñ'ä íä 'íå÷î åúåàá' ÷ø .äðäã (:àì úáù) íéòñåð íðéà éë ..‫ וביאר בדרך משל לאדם הנוסע בדרך ארוכה‬.óåñ ãòå äìéçúî íéäåù åðéãéá àåä ììë éøäù .'åòñé 'ä úåëåñì ññîòøî íéòñåð íäù éîë ïéàù àéä ä÷åñô äëìä .‫א‬ ‫ לאחמ"כ‬.ù"áúé ïëùîä úëàìîî úáù éøåñéà ìë éë ìáà .íå÷îì íå÷îî äúòî .‫בה' ושם כל מבטחו ומשענתו בה' הרי הוא כמי שנמצא תמיד בחיק אביו שבשמים‬ ‫ וסתירת‬.‫עת 'התינוק נמצא כעת בחיק אמו' – היכן שרק תעמוד מרכבתם‬ .ññîòø ìò 'íéøúåñ' åéä ïëùîä úàå .íå÷î åúåàá àìà 'ïéðá'äå 'äøéúñ'ä Y øçà íå÷îá åãéîòäì úðî ìò åéðãàå åîå÷îá úåðáì úðî ìò øúåñ éåä øéôùå íéöøúîå .‫לפעם 'איה מע"כ שוהה בזו העת' הרי הוא עונה במקום פלוני אני עומד‬ ‫ ועתה אני בפרשת דרכים‬.äðåîàä éëøãá äøùéä øñåî úåçéù) ì"öæ õéáìàåîù íééç åìöá íéñåç äòù ìëáå úò ìëá úåéäì 'ä éô ìò ÷ø åòñðù ïååéëîã (áë â"ìùú ùéâøäì àìå .

éðåìô (ãøùî) íå÷îá 'íéøù÷' éì øãñé ïëì .‫ בלכתו בדרך יאמר‬.íù .(åè àö íéìéäú) 'äøöá '‫ על פי ה‬.‫ ככה בכל פעולתיו‬.‫יחנו על פי ה' יסעו‬ ‫ 'על פי ה' יסעו‬.‫ למשל‬.á ïîçøä áà ä"á÷ä éãéá .‫יתברך‬ ‫ ובדעתי ליסע לזמן‬.'èéáé 'ä úðåîúå' (ç áé) ìëå .í"áîøä ùøéôå .(â"ð úåà å"ñô) 'íéãøç'ä áúë íééñîå .'‫ ובדעתי לחנות במקום פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה‬.òø ìëì éëðà åîò åäðòàå éðàø÷é' ÷åñôä òåãî íòèä .ùøôð (í"áîøä ìù) åëøã éô ìò åäðùîå 'äàååìä' éì çéèáä éðåìô éë åúàìú .éðåîìàå éðåìô éãéá íâ åðà 'íéàùéð' éë ìëùë .øîåìë .‫אז יחזור ויתן שבח‬ ‫ נמצא שם שמים שגור בפיו בשעה שעולה‬.ä"á ä"éåä íù àéøèîâá èéáé) ìò åì äàáä äçîùá éåøùù .äøöá éëðà åîòùë .(ÁÈ Ë ¯·„Ó·) '‫ועל פי ה' יחנו‬ ‫ יאמר 'אם‬.äðúéàä äðåîàä éãé äùò àåäù .Ì˘) ‫ ואחר כך כתיב‬.‫·( וז"ל‬È ¯ÒÂÓ ˙ÁÎÂ˙ ÌÈÈÁ ͯ„ Í˙ÂÏÚ‰·) '‫ כעין זה כתב השל"ה הק‬.'‫יסעו‬ ‫ 'הנני נוסע בעזרת השם‬.'‫ייטיב ה' עמנו‬ .‫ עכ"ל‬.âéùäù éðééðòî ïééðò ìëáù .‫במחשבתו‬ ‫·( 'והיה הטוב אשר‬Ï È) ‫ כתב הרה"ק ה'באר מים חיים' זי"ע לבאר בקרא בפרשתן‬.‫ על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה‬.'‫פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה‬ .‫ שה' עמנו‬.'ä úà äàø íìåò éë .åîò¦ 'äå .‫ יש רמז מוסר בכאן‬.åá áåùçìî åäãéøèé àì åøòöå .‫ג‬ .(ãçàäå äø÷éù øùôà éà .ìåëéáë 'äçîù áì'ä ÷"äøä øàéá æ"éòë â"ç íéëåáð äøåî)í"áîøä áúåë êëå ïúùøôá áåúëä úà ò"éæ íãàä úáùçî úåðôä ¨ ¦ íòå .ú"éùäá (÷ø) åéúåáùçî úåéúåàä íò .êì øàáúä äðä .‫באר הפרשה‬ .'íéãøç'ä óéñåîå .åäãáëàå åäöìçà .‫ והם סותרים על מנת לבנות במקומו‬.‫ ובשעת מעשה‬.íéøçà íéøáãá áåùçìî 'ä úðåîú àìà äàøé àì 'äèáä' äîá çîùå .åúøöù ãò .(à"ðô ìëáù .'ä íò¦ àåä .'‫ירצה השם' או 'בעזרת השם‬ ‫ וכשבא למקום החניה‬.'‫ והיה הטוב אשר ייטיב – עיקר ה'טוב‬.'äî åúáùçî àåä ïîåæî àìéîîå .â ‫ בהעלותך‬.'äá ÷áã êë 'âäå ïáä éàåùéðá éãòá òééñì çéèáä ïéà .‫ב‬ '‫( 'על פי ה' יחנו ועל פי ה‬Î .åâéùäì òøì øùôàå .‫ ויאמר 'הנה בעזרת השם יתברך באתי הנה‬.‫המשכן וגם בנינו באותו מקום‬ .åðîî ìãáð 'ä íâ ìò .úåòøä éðéîî ïéî àåää ùéàì æà íìåòä éø÷îå úåòøåàî ìë úà äùåòå áñäá ìáà .â (ïúùøôá äãåäé éèå÷éìá àáåä) 'äî ìãáð àåäù øçà .äæî ìåãâ úå÷éáãå äãåáò êì íééôë ìò åðà íéàùéð úò ìëá àìà .

‬ותרב‬ .‬רחוב צר היה‬ ‫יהודי 'בריסק'‪ .åá èåìùì åìëåé àìù .‬אין צריך לומר ש'חיל ורעדה יאחזון' בקרב כל העם‪ . ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪ã‬‬ ‫‪íé÷åìàä àåä 'ä àìä øîàì åáìá‬‬ ‫‪íéø÷ôåîä íãà éðá íéîòôì àöîð‬‬ ‫‪íåù êøáúé åãáìî ãåò ïéàå éúéîàä‬‬ ‫‪íäù úîçî .íéøçà‬‬ ‫‪.ã ììë øáã íåù åì‬‬ ‫‪òáå÷ íãàäùë .‬והחלו בודקים לפי סדר‬ ‫הרחוב חנות אחר חנות‪ .‬היהודי החיש פעמיו אל הגה"ק ה'בית הלוי' זי"ע בבכי ובדמעה‪ ..ø÷éò ìë òø åá òâé àì åáø÷á‬‬ ‫‪ìò ììë çéâùî åðéàå ..‬ועשו‬ ‫'סימן' על חנותו כדי שידעו מהיכן להמשיך בבדיקתם‪ .ú"éùäî íéìãáåî‬‬ ‫‪ìèáîå .‬משני צדדיו היו שערים שניתנו להיפתח ולהיסגר‬‫רחוב החנויות של ֵ‬ ‫בכל עת‪ .øåîâ ìåèéá åáìá‬‬ ‫‪ãáòùîå .‬וזה דבר המעשה‪ .ïîæä éø÷îå éòâôì‬‬ ‫‪ìëäå .‬כי אוי‬ ‫לו למי שנתפס תחת יד שונאי ישראל הללו‪ .‬פתח את הספר 'נפש החיים' בדיבורי קודש הללו‪ .‬אמנם בסיימם את הסעודה‬ ‫טעו וחשבו שכוונת הסימן – לומר שחנות זו היא האחרונה שבדקוה ועליהם‬ ‫להמשיך לבדוק מהבא אחריו‪.(á"éô 'â øòù íééçä‬‬ ‫‪úåçåëä ìë åéìòî åìèáúé àìéîîù‬‬ ‫‪úåðåöøå íéðéãä ìë åéìòî ìèáìå‬‬ ‫‪ìåòôì åìëåé àìù .àåä êåøá‬‬ ‫‪øéñäì äàìôð äìåâñ .ù"úé èåùôä åúåãçà ÷ø àìî‬‬ ‫‪.íìåòáù úåðåöøäå‬‬ ‫‪àìå .‬השני בזקנו הגר"ח והשלישי‬ ‫עם אביו הגרי"ז‪ .‬כי‬ ‫בבואם אל חנותו של יהודי זה הגיעה עת אכילתם‪ .‬ולמדם עמו בהתמדה רבה‬ ‫פעם אחר פעם‪ .‬למעשה היה שם הנס מלובש בדרך הטבע‪ .‬ויכנס עמו ה'בית הלוי' החדרה ויסגור הדלת‬ ‫בעדם‪ .ììë úåîìåòä ìëå íìåòá çåë‬‬ ‫‪åé÷åìàù éî ìáà .(‰ÈÒÂ‬כי בא זמנו לשרת כחייל בצבא הרוסי‪ .íìåòáù ïåöøå çåë íåù‬‬ ‫‪éáø ÷"äâä áúë ùîî äìàä íéøáãë‬‬ ‫‪ãéçé ïåãàì ÷ø åúáùçî øäåè ÷áãîå‬‬ ‫‪ùôð) ò"éæ ïé'æàìàååî íééç‬‬ ‫‪.‬ברם‪ ..(‡"΢ 'ÓÚ ‡"Á '‰¯Â˙ ÏÈ„‚È'· ‡·Â‰) ...‬ג' עובדות סיפר הגאון רבי דוד סאלאווייצ'יק שליט"א אודות קיום עצת ה'נפש‬ ‫החיים'‪ .‬האחד שהתרחש עם אבי זקינו ה'בית הלוי'‪ .ììë íùåø íåù åùòé‬‬ ‫ד‪ .‬עד שבאו להודיעם שניצל היהודי מהם כי יצאו אנשי המכס‬ ‫מהרחוב מבלי להיכנס לחנותו‪ .‬פחדם של אלו לא היה 'משל'‬ ‫לפחדו של אחד מאחינו בני ישראל שעסק בממכר צעיפים ולא שילם עליהם מס‬ ‫כלל‪ ..‬ופסקו הרשעים מעבודתם‪ .åãéá êøáúé àåä ÷éôñé ïë .‬פעם הגיעו אנשי השלטון וסגרו את שערי הרחוב מב' הצדדים‪ .‬בכדי‬ ‫'לבדוק' את היהודים ואת 'מעלימי המס' אשר ביניהם‪ .‬‬ ‫המעשה הב' – בהגיע העת שהיה על הגה"ק רבי חיים זי"ע להתייצב לפני עדת‬ ‫הרופאים של צבא 'רוסלאנד' )¯‪ .‬כדת מה‬ ‫לעשות להעביר את רעת הגזירה הקשה‪ .

.‬היתה כל מחשבתי נתונה אך ורק ב'אין עוד מלבדו'‪.åéìò åçèáéå åéðá åá åðéîàéù íìåò‬‬ ‫‪àöú ïàëî '.‬ובו ברגע צץ לנגדנו הנאצי ימ"ש‪ .‬פנה לעברו חייל נאצי‪ .‬במכתב קודש משנת תרצ"ט כתב הרה"ק הקדושת ציון מבאבוב זי"ע הי"ד )‪‡·Â‰‬‬ ‫·‪ .‬ביום המיועד נסע לשם הגר"ח בלווית אביו ה'בית הלוי'‪ .'íéëåãéù'ä‬‬ ‫בבית יהודה תאניה ואניה כי ידועה ומפורסמת היתה הסכנה הגדולה‬ ‫)·‪(˙ÂÈ Á¯· ˯Ù‬‬ ‫לשמש כחייל בצבאם‪ .‬אך‬ ‫משהגיענו אל הגבול הרוסי 'נרגעה' סערת נפשי' כי נראה היה שכבר חלפה הסכנה‪.‬חזרתי‬ ‫מיד להתעמק במחשבת 'אין עוד מלבדו'‪ .‬ואכן תיכף ומיד בצאתו מבדיקת הרופא‪ ..‬‬ ‫והשלישית‪ .øö÷ú 'ä ãéä‬‬ ‫‪úåùòì íúìåëéá ïéàù íúøëä êåúîå‬‬ ‫‪äâàã åøéñä' ìàøùé éðá ìëì äàéø÷ä‬‬ ‫‪åúøæòå åæåò éãòìáî ìåãâë ïè÷ øáã‬‬ ‫‪àåäå íéîùá íëì ìåãâ áà éë Y 'íëáìî‬‬ ‫‪åéäéå .úåòåùé úåàåôø .íëøåñçî ìëì âàåã‬‬ ‫‪éë .úòãä úçåðîå ùôðä úååìùá íäééç‬‬ ‫‪äðè÷ äâàã åæéà åáì ìò äìòúù úò‬‬ ‫‪ïéàù íâ äî .‬‬ ‫ה‪ .‬תוך כדי שאגותיו הבחין הנאצי כי‬ ‫חיילים רוסיים מתקרבים וינס על נפשו‪ .‬לאחר מכן פנה הגרי"ז אל בני לוויתו והסביר להם פשרן של דברים‪...‬‬ ‫ואכן הועילה לנו סגולת 'נפש החיים' לעבור את כל הדרך בתוככי פולין‪ ...‬ללא כל עילה וסיבה‪.‬ברח מיד הגרי"ז לווארשא‪ .‬היה עם הגרי"ז זי"ע בימי האימים‪ ..ËÒÚÙ‡„·· ‚"˘˙ ˙ ˘· Ï"ÂÈ˘ 'ÌÏÂÚ ÈÈÁ' ¯ÙÒ‬וז"ל‪ .‬בהגיעם לשם הזהירו אביו שלא‬ ‫יסיח דעתו לרגע מ'אין עוד מלבדו'‪ .‬הודיעו‬ ‫לו הערלים שהוא משוחרר‪ .äîåàîá íúâàã ìéòåú àì‬‬ ‫‪éðéðòá ù"ëå çåø éðéðòá Y äìåãâ åà‬‬ ‫'‪íìåòá úçà äéøá éãéá åìéôà 'çë‬‬ ‫‪ìøåâá äìòé äî äâàãá áåùçì Y íùâ‬‬ ‫‪åà åçéååøäì å÷éæäì åà åì ìéòåäì‬‬ ‫‪ùéìùì äöçîì' éãéì äàáä éúñðøô‬‬ ‫‪àì íà Y å÷çøì åà åáø÷ì åãéñôäì‬‬ ‫‪ìøåâá àäé äî ..‬ועברו בשלום‬ ‫את הגבול‪ .àåöî‬‬ ‫‪äùî ìà 'ä øîàéå' (âë àé) ïúùøôá‬‬ ‫‪.ä õøàå íéîù àøåá 'ä ïë æéøëä‬‬ ‫‪ãöéë .‬‬ ‫הסחתי דעתי לרגע מה'אין עוד מלבדו'‪ .‫‪ä‬‬ ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪éúñðøô çô÷îä éðåìô åúåàî øèôà‬‬ ‫תורתו של דואג – האמונה והבטחון יסירו‬ ‫‪úò ìëá äøñ éìò øáãîä éðåîìàîå‬‬ ‫ממנו כל דאגה ואנחה ויתמלא שמחה‬ ‫‪àøåá ìù èåùôä åðåöøá äìò êëå .‬מכתבך קבלתי‪ .‬ובשאגות איומות‬ ‫זעק לעבר הגרי"ז ופמלייתו 'תנו את הכסף'‪ .‬כשנכנס צורר היהודים ימש"ו‬ ‫לפולין‪ ..(ÌȯÙÒ „ÂÚ·Â .‬ובכל‬ ‫משך נסיעתם למדו יחדיו את דברי 'נפש החיים'‪ .‬ועל ידי פאספארט )„¯‪ (ÔÂÎ‬מזוייף יצא משם בניסי‬ ‫ניסים‪ .äçðàå ïåâé äâàã ìë íäî øñåú‬‬ ‫‪ìëá ìåòô ìë òãéå .‬‬ ‫שבמשך כל הדרך עד כאן‪ .‬ותיכף באה הישועה‪.‬משהתקרב אל עבר הגבול הרוסי‪ .‬ושבה השלווה לשרור במחנם‪ ..'åðòîù àì òéáøìå‬‬ ‫‪...‬ויותר‬ .

'õåçìå äôùä‬‬ ‫ממה שכתבת קריתי מבין שורותיך‪ .‬משהגיעה הבת לפרקה שלח‬ ‫האב שליח לאחד מגדולי ראשי הישיבות‪ .‬אמנם בכל זאת לא אעצור נפשי כוח לעבור‬ ‫על דבריך בשתיקה‪ .‬‬ ‫אדרבא הוא מבלבל את מחשבתו ומטמטם את לבו מבלי ידע אנה לפנות ומה‬ ‫לעשות‪ ...‬אבל‬ ‫הדאגה והיגון מי התיר לך‪..‬‬ ‫ואף היה נראה כחכם בר דעת ובעל מידות טובות‪ .‬‬ .‬מיד יצא העשיר לדרך בהתרגשות להעמיד את‬ ‫הבחור בכור המבחן בסוגיות חמורות שבש"ס‪ .íùâáå‬‬ ‫‪âàåã ìò (:å÷ ïéøãäðñ) àøîâä‬‬ ‫‪àìà åðéà åúøåú ìëù ïîéñå úåà äæ‬‬ ‫‪ïî àìà âàåã ìù åúøåú ïéà' éîåãàä‬‬ ‫‪áìá ñéðëú äøåúä éë .‬‬ ‫ואכן‪ .‬ואוכיחך בתוכחת מגולה באהבה מסותרת‪ .‬הבחור הראה בקיאות נפלאה ועצומה בכל מקצועות התורה בפשט ובפלפול‪.‬ואם ידאג אדם כל היום וכל הלילה לא יברא אפילו פרוסה קטנה‪.‬ובעזהשי"ת‬ ‫לעולם לא יצטרך החתן לדאוג דאגת פרנסה וכיו"ב‪ .‬וראיתי כי דלפה נפשך מתוגה‪ .‬שלא יבהלוך רעיונך‬ ‫כלל‪ .‬‬ ‫הגם כי ניתן עול ברזל על האדם – להביא טרף לביתו ככתוב 'וברכתיך בכל אשר‬ ‫תעשה'‪ .Â˙„·ڷ ˙Â¯Ê ˙·˘ÁÓ ·¯ÚÓ˘ Â˘Â¯ÈÙ ÌÈ˘„˜· Ï‚ÙÓ‰‬‬ ‫‪ .‬העשיר התפעל מאד מרוחב ועוצם‬ ‫ידיעתו בכל חדרי התורה בחריפות עצומה‪ .‬וגם 'קעסט' )˘‪ (ÂÈÓÁ ÔÁÏ¢ ÏÚ ÍÂÓÒ ‰È‰È‬כל ימי חייו‪ .‬רק תשים בטחונך בהשי"ת הזן ומפרנס לכל ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא‪.‬‬ ‫ו‪ .(‰Ò ¯Ù È ÈÚ· ÌÏÂÚ‰ ˙‚‰ ‰Â‬אך כאשר עלה ברצונו הפשוט לשום עול הפרנסה על‬ ‫האדם צריכין משרתיו עושי רצונו לעסוק במסחר וקנין חריצות והרי הוא ככל עבודת‬ ‫הקדש עליהם וצריך האדם לעשותה בזריזות ובלב שלם להשלים רצון קונו‪ .úéðåöéç‬‬ ‫‪äøåúá ÷ñåòä íãà éë ..‬וגם לבדוק את הליכות חייו כיצד הם‪.‬והינך מלא‬ ‫דאגות על העתיד מהיכן ירק זה חי‪ .‬ענבי‬ ‫הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל‪ '. ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪å‬‬ ‫‪çåøá úåâàã éðéî ìë âàåãå ãøç ïééãòå‬‬ ‫‪éøáãá (å"ô øñåî èáù 'éò) åæîøù ùé‬‬ ‫‪éøä ..‬ואלמלי לא ניתן רשות ממעל לעסוק במסחר או במלאכה הלא היה חטא‬ ‫ועוון פלילי להרהר אחר מידותיו של הקב"ה ולחשוב מחשבת פיגול – על המחיה‬ ‫ועל הכלכלה‪ .‬כי אם לישא עין לשמים ולא להושיט אצבע למים קרים )‪ÂÓÎ ÈÎ‬‬ ‫‪ÌÈÓ˘ ˙ ·˘Á· ·¯Ú˙Ó‰ ‡Â‰ · ‡ˆÂÈÎ .‬וידע של'חתן' זה לא יחסר מאומה כל ימי חייו‪ .å åéëøö øàùá åà äñðøôá .‬כי כל‬ ‫הוצאות החתונה עליו‪ .‬מעשה בעשיר מופלג ולו בת יחידה כלילת המעלות‪ ..‬ולא להאנח ולדאוג ‪ -‬שהוא‬ ‫ללא יועיל‪ ..‬וגמר אומר לקחתו להיות חתנו‪.‬אבל זאת אומרת רק לענין עשיה והשתדלות‪ ..‬וביקש מאתו שימציא לו חתן תלמיד חכם‬ ‫וירא שמים ובעל מידות טובות‪ .‬כעבור כמה ימים שלח ראש‬ ‫הישיבה לאמר לעשיר שמצא עבורו בחור מופלג בתורה ויראת שמים טהורה‪' .

Íί·È ÈÎ ‰"„ ‰‡¯ '¯Ù 'χ¯˘È È„È' ˜ÏÁ .‬‬ ‫כמאמר הכתוב )‪' (ËÈ ‡Ï ‰ÈÓ¯È‬הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים' כבנו יחידו של‬ ‫גביר אדיר ועשיר מופלג‪ .ùåøéô .‬ולא עוד‪ .‬ככתוב )˙‪ÌÈω‬‬ ‫‪' (È „Ï‬כי אין מחסור ליראיו'‪.‬הרי הוא דומה לאותו בחור שנחשב כשוטה גמור רק עבור‬ ‫שאלתו את העשיר כמה הוא עתיד לתת לו‪ ..‬‬ ‫גם יודעים הם שאין לי אלא 'בת יחידה'‪ .‬וביאר הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר‬ ‫זי"ע )‪ .‬השיב העשיר ואמר 'הנה‪ .‬תיכף ומיד ניגש העשיר לראש הישיבה והודיע לו שהשידוך בטל‬ ‫ומבוטל‪ .‬‬ ‫לדידן ייאמר‪ .‬א"כ‬ ‫כל שאלתו לדעת את סכום ה'נדן' מראה על טיפשות עצומה‪ .æ 'åéìò çèáé‬‬ ‫‪äéòùé) ÷åñôä ìò ò"éæ ïéìàèñî øùà‬‬ ‫משישבו לגמור את ה'זכרון דברים' ולשתות לחיים‪ .äçðàå‬‬ ‫‪'úåááìä úáåç'ä áúë äæá àöåéë‬‬ ‫‪ìëäå .‬מהיכן‬ ‫אפרנס את בני ביתי‪ .‬אזי כשישליכו מעליהם את משאם ירגישו כי הוקל‬ .‬ב‪ .‬‬ ‫ז‪ .‬וכי מצא בו שאינו תלמיד חכם וירא שמים או שמא מום‬ ‫אחר ראה עליו‪ .È"¯·„· ‡·Â‰‬כי 'הולכי הדרכים'‬ ‫הנושאים עליהם משא כבד‪ .‬ויתמה ראש‬ ‫הישיבה ושאלו מאי האי‪ .äëøáìå äáåèì‬‬ ‫‪.‬אלא שבני ישראל הם בנים חביבים למקום‪.‫‪æ‬‬ ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪.‬הנה כתיב )˙‪' (‚ ÊÏ ÌÈω‬השלך על ה' יהבך'‪ .ùéçé àì ïéîàîä (æè çë ...‬אם עדיין דואג האדם ושואל תמיד 'מאין יבא עזרי'‪ .‬ואינני מסכים לקחת‬ ‫חתן שוטה שאין בו דעת‪.‬‬ ‫אך שוטה הוא שאין בו דעת'‪ .‬וכבר עמדו כמעט ב'שבירת‬ ‫הצלחת' שאל הבחור את העשיר וביקש לדעת מהו סכום המעות שבדעתו לתת‬ ‫עבור הנדוניא‪ .çèåáä ùôð úçåðî àéä ïåçèáä‬‬ ‫‪åéìò çèáù éî ìò êåîñ åáì äéäéùå ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà ïëå‬‬ ‫)‪øùà ïééðòá åì ïåëðäå áåèä äùòéù éáø ÷"äøä ìù åîùî (âî÷ óã‬‬ ‫‪.‬אמור מעתה כי כל רכושי עומד לרשות‬ ‫בתי וחתני מהיום ובפרט לאחר 'מאה ועשרים' שהרי הם יהיו יורשים יחידים‪ .‬גדול כוחו בתורה ויראה ועדיו לגדולות‪..‬והרי 'לי‬ ‫הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות' )‪ (Á · È‚Á‬וכל עולם כולו ומחמדי תבל שלו הם‪ .‬כי בשום אופן איננו מסכים לקחת בחור זה כחתן לבתו‪ ..(‡Ú˘ '„ .àåä åîåçø åéáàî åéìò àáä ìëù‬‬ ‫)‪úåäî' (à"ô ùéø á"äòù‬‬ ‫‪.‬שהרי כל בני העיר מכירים ברוב עשרי וכבוד ביתי‪..‬והרי אם יקח את בתו יקבל הכל‪ .‬והיינו‬ ‫א‪ .âàãé àì‬‬ ‫‪ïåâé äâàã ìë åðîî åøåñé àìéîîå‬‬ ‫‪åúðåîàá úåàáä éðôî âàãé àìå .‬בן אדם מה לך כי תדאג כמה ואיך תקבל שפע פרנסתך‪ .‬והכי‬ ‫נמי יזכור האדם כי אב לו בשמים ומובטח לו שלא יחסר לו מאומה‪ ..ä"á÷äá äîéîú äðåîà äá íé÷ñåòä‬‬ ‫‪.‬עשרו כביכול ידוע לכל‪ ..

'‫ אז בוודאי 'והוא יכלכלך‬.åéðôá íåñçå íåúñ ìëä àìå .åéðôì ïäå úåéðçåøá ïä àøåáä åäìäðé úåçåðî .úîñåçä äàøî íéòåèä ùéå .øåçùä êåúî ø÷éò .‫ אות וסימן הוא כי עדיין חסר לו בקנין האמונה‬.‫ובאמת השליך הכל על אלוקיו‬ .‫ הנושא על כתפו 'משא כבד' מעול הפרנסה או משאר דאגות הן וכיו"ב‬.(è÷ 'îò ìà÷æçé øîàî) ò"éæ øéîæà÷î .àéáåáøòá íéùîùî êùåçå øåàùë éáø àá äæì .‫ כיו"ב‬.‫באר הפרשה‬ ç ïëåúá ùé êá ùéù íééðéò .íéååù íéúòä ìë àì .íééðéòáù óåøö óñë úëéúç äá ÷áãîå .[ì"òâéôù] 'äàøî'ä úééùòá æîåøîå ùéâøîù íéîòô .‫להם‬ .'äàøî'ì úéëåëæä úëôäð äæ éãé ìòå ùéâøî àåäù íéîòô . ‫ בהעלותך‬.äøáå äëæ àéäù úéëåëæ ïîåàä ìèåðù ïáì åúåàë Y íé÷çùá øéäá øåà íãàä äùòðä ìë úà äëøã úåàøì øùôàå éî ìòå .àðéðç éáø øîà .ä"á÷ä øîà ‫ הקב"ה מתגלה ומאיר‬.'ä ìà øúåéá áø÷úé íäéìò íãàä äðä éë .åéìò çøæ 'ä øåà éë .‫אומרים לו 'השלך על ה' את משאך' ותרגיש כי הוקל לך‬ ‫ כי אם לאחר שיתחזק‬.‫בבטחונו ירגיש כי רווח לו ממשאו הכבד‬ ‫ אך אם עדיין ירגיש דאגה‬.úéîùâ ä÷åöî ãöî åà éë ùéâøîùë .êãéàì .úåéîùâá úééàø ãòá úîñåçä äøúñääù àöîðå øåçù åúåàë åãòá êùç åîìåò éë äùòéúù ïîåàì äàéáîä àéä íãàä øö åéìò íéàá ãö ìëîå .òãååúà åéìà äàøîá (å áé) ïúùøôá àìà äàåø äúà ïéà ïáìå øåçù ïëåúá ìà÷æçé éáø ÷"äøä øàéá àåä äøåà åìåëù ä"á÷ä .åøñééì ÷åöîå Y òãååúà åéìà ïë .åúøèîå åúéìëú .äøúñääå éùå÷ä úåëæá íãàä úåáéùçå úãåáò ø÷éòù íéøîåàå äàøéé æà æà .‫מעשה המנורה‬ ïáìä êåúî äàåø äúà ïéàå øåçùå ïáì ‫ביותר למאמינים בו בעת החשיכה‬ ùéù êéðéò íà äîå .åéøçà óãåøä åøöé ãöî .ä"á÷ä åéìà å"÷å .'íééç úåçøà' (ïúùøôá .‫ בזה יבחן את עצמו אם אמונתו כראוי או לאו‬.‫ הרי זה אות וסימן כי אכן אמונתו כראוי‬.êùåçì åìåë êôäù úòá (æ åè äáø) ùøãîä éîëç åøîà êëå êåúî àìà äàåø äúà ïéà øîàå àðéðç (à ç) ÷åñôä ìò ïúùøôá äàøú øåçùä êåúî à÷ééã Y øåçùä .øåçùä êåúî àìà .íééðéòáù åîë Y äàøîá äæå .‫ואדרבה‬ .‫בלבו וכובד המשא על כתפיו‬ .'íëìù äøåàì êéøö ìò à÷ééã àåä ú"éùä ìà úåáø÷úää úåøáâúäáå Y íéáåëéòå úåòéðî éãé íé÷éãö åãîì ïàëî '÷éãö éúôù'á æ"éòë) .'úåøðä úà êúåìòäá' .åéìò øéàî 'ä øåàù íéðîæá àåä .

‬כשנראה לנו שהקב"ה כביכול‬ ‫כיסה והסתיר מאתנו את האורה בבד שחור ועבה )‪ .‬וכך‬ ‫לא ראו מחוץ לבית ש'הבית מלא אורה'‪ .‬סיפר הגה"ק מוויידיסלוב חתן הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע שבימי ה'מלחמה'‬ ‫נאסר במקומות רבים להעלות אורה בבתים בלילות )‪‡Â‰ ÔÎȉ ·È‡‰ ¯ÈÎÈ ‡Ó˘ „ÁÙÓ‬‬ ‫‪ (·Â˘ÈÈ Ì˜Ó‬על כן היו דרי העיר מכסים את חלונות הבית בחתיכת 'בד' שחורה‪ ..‬אמור נא לי ‪ -‬היכן נמצא הפקק של בקבוק זה‪ .‬חוזק המנורה‬ ‫המאירה בחדר‪ .‬כשבאו לקנות את הבד היה המוכר‬ ‫מברר שני דברים לדעת איזה סחורה לתת ל'קונה'‪ .‬אמר‬ ‫לו האברך הריהו מסתתר תחת אצבעות ידיך‪ .‬ומאחר שידעתי שהוא נמצא לידי )‡‪ (˙¯ˆ‰ Âχ ÏÎ ˙Á˙ ‡Â‰ ‡·Á˙Ó˘ Û‬עדיין‬ ‫הוא נמצא‪ .‬קרבת האורה לחלון הבית‪ .‬אז נבין שככל שהבד יותר עבה ושחור‪ .‬‬ .‬‬ ‫המשיך ר' גד'ל ואמר‪ .‬ובקרוב‬ ‫ממש יפציע השחר והשמש תזרח בארץ‪.‬באותה שעה עמד‬ ‫על גבי השולחן בקבוק‪ .‬והנה‪ .‬והנה ה' נמצא עמדי ושומר‬ ‫עלי‪ .‬וכך ימצא את האבן‪ ..‬‬ ‫פעם נשאל המשגיח הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל היאך עמדו לו כוחותיו לעמוד‬ ‫בעוז‪ .‬ב‪ .‬ואז אמר לאברך‪ .‬לפי ריבוי קרבת המנורה לחלון כן יתרבה עביות‬ ‫ושחרות הבד המכסהו‪ .äøåà éðîæá øúåé ä"á÷ä õôçù øîàú àìå .‬ואור הישועה הלזה קרוב מאד‪ .‬כדבר הזה היה לנו בעת שהחושך‬ ‫כיסה את הארץ בימי האימים ‪ -‬ידענו שבתוך כל הרי החושך הללו נמצא הקב"ה‪.‬ענהו האברך בלאו‪ .‬שוב ענהו האברך בלאו‪ .‬נענה לו רבי גד'ל – כיוצא בו ממש עברתי את ימי המלחמה – בידיעה ברורה‬ ‫שבתוך ההסתרה הגדולה ‪' -‬אכן אתה קל מסתתר'‪ .‬ועל כולנה בעת שהכביד באחרונה‬ ‫כשאיבד את בתו היחידה תחת ציפורנם של הרשעים הארורים‪ .‬לעבור את כל מוראות ותלאות ה'מלחמה'‪ .‬א‪ .‬אם ייכנס כעת‬ ‫אדם מבחוץ ויחפש את הפקק האם ימצאנו‪ .ç êøáúé 'ä úà‬‬ ‫ח‪ .‬כי ככל שיתרבה האור יש לכסות את‬ ‫החלון בבד עבה ושחור יותר‪ .(ÌÈ Ù ¯˙Ò‰‬עלינו לעיין בשני‬ ‫דברים אלו‪ .‬טמון תחתיו אור גדול יותר ‪-‬‬ ‫אור המאיר ובא מאחורי המחיצה המבדלת‪ .‬ומה לי לחפש אחריו‪.‬וכן‪ .‬ומזה למדנו כלל גדול לדידן‪ .‬וכי יעזוב את המקום מפני שאינו יכול לראות כעת את היהלום‬ ‫היקר‪ .‬ואלו הן‪ .‬כי‬ ‫אם הוא יודע שהפקק מסתתר בינות האצבעות מה לו עוד לחפש הרי הוא כבר‬ ‫נמצא‪ .‬הלא אחר שידע שכל רכושו נמצא כאן‪ .‬לא יעזוב את המקום עד שימצא‬ ‫דרך ואופן להאיר את ההיכל‪ .‬הוריד ר' גד'ל את הפקק שמעל הבקבוק וטמנה בין‬ ‫אצבעותיו‪ .‬אם יאבד אדם אבן יקרה ששוויה עצום ורב בתוך היכל‬ ‫שהחושך שולט בו‪ .‫‪è‬‬ ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪ä"á÷ä' éë .‬ואם יוודע לו‬ ‫שהפקק נמצא בין קפלי אצבעותי האם ימשיך ויחפש‪ .‬הוסיף ר' גד'ל ושאל‪ .

‬וכך רמזו בעלי הרמז לבאר מה שציוונו הבורא יתב"ש למול את הבן‬ ‫כשהוא בן שמונת ימים – והרי משמעותה של 'כריתת הברית' היא בין שנים‬ ‫האוהבים זה את זה שלרוב אהבתם הם כורתים ברית לחזק אהבתם לעולמי עולמים‪.‬‬ ‫כי באמת‪ .‬בכל עת ובכל שעה‪ .‬כל ענין ההסתרה אינו אלא 'דמיון' הנראה לאדם כאילו הקב"ה‬ ‫התרחק ממנו‪ .‬וכה אמר הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע )‪‡·˙ ÈΠ‰"„ Í˙ÂÏÚ‰· ˜"Ó‡ Ë˜Ï 'ÈÚ‬‬ ‫‪ .‬לעמוד ולהתחנן לפני הבורא שיזכהו להתקרב‬ ‫אליו‪ .‬ואומרים לו‪ .‬והקטיר הכהן את‬ ‫אזכרתה' והיינו שע"י 'קומץ' זה ייזכר המקריב לפני ה'‪ .‬ויזעק לפניו‪.‬וכמו כן בקרבנות מן הבהמה‬ ‫היה 'הדם' לאזכרה‪ .‬אלא‬ ‫ביאור הדברים‪ .‬אלא כדכתיב‬ ‫בפרשתן )‪' (Ë È‬כי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות‬ ‫ונזכרתם לפני ה''‪ .‬‬ ‫ט‪ .êøöðå êøöð ìåëéáë‬‬ ‫'‪ïåðä éë åðééäå ..‬כי להורות את האמור לעיל באה תורה‪ .‬מה 'כריתת ברית' יש כאן – על מה ולמה הוא כורת ברית‪ .‬שתהיה מוקף בבלבולים‪ .'íëìù äøåàì êøöð åðéà äøåà åìåëù‬‬ ‫‪äúøåöá æîøð àìô æîø àéáä‬‬ ‫‪åðéä êùåçä éðîæá åðúãåáòì íðîà‬‬ ‫‪úåàäî äéåðá àéä éë '÷éãö' úåàä ìù‬‬ ‫‪Y åæë äãåáò éë ..‬מה יעשה האדם ויינצל מפתויי ואונסי היצר להדיחו מעל ה' –‬ ‫והר‪.‬אך כ"ז לא היה לנו אלא בזמן שביהמ"ק קיים‪ .‬כי הקב"ה מלוא כל‬ ‫הארץ כבודו – ואהבתו לא תסור ממנו לעולמים‪ .‬גם אז הנך קשור בברית אהבת עולם‬ ‫עם הבורא יתב"ש‪ .‬עותם‪ .‬ובאמת אין למחשבות הללו כל שחר ואמת‪ .‰ÓÁÏÓ‬שבקרבן מנחה נאמר )‪' (· · ‡¯˜ÈÂ‬וקמץ‪ .‬ופירש המהר"י ש'הצר הצורר' הכוונה על 'יצרו של אדם' שהוא‬ ‫צר ומיצר לכל‪ .‬הנה אף כאשר‬ ‫תגדל ותהיה לפעמים במצב כעין זה‪ .‬וישתפך לפניו בתחינה ובבקשה‪ . ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪é‬‬ ‫)‪(å"ô úåéåëæ øôñ‬‬ ‫‪'íééçä øôñ'á àúéà‬‬ ‫‪.‬אך כהיום שאין‬ ‫לנו לא עולה ולא מנחה במה יעלה זכרונינו לטובה לפני הקב"ה‪ .'ãåé' úåà äéìòå 'ïåð‬‬ ‫‪ä"á÷äì åì ïéà ìôøòå ïðò êùåç êåúî‬‬ ‫‪óàå .‬ואין ה'ריחוק' אלא מצד דמיונו‬ ‫שנראה לו כך‪ .‬כי הקב"ה נמצא עמך 'בקרוב' אליך‪ .‬עליו לזעוק ולהריע להשי"ת‪ .‬דלכן יש לכרות ברית עם‬ ‫הקטן בן שמונת ימים שאין בו כל דעת ידיעה והבנה‪ .‬ואינו מכיר אפילו את סובביו גם לא את‬ ‫אמו יולדתו‪ .‬הרי כאן בתוך החושך היכל ה' הוא‪.(:ã úåëøá 'ééò) äìéôðä ìò æåîøú‬‬ ‫‪åðúàî íà éë .‬ולא תדע מה נעשה‬ ‫עמך מימין ומשמאל כקטן בן שמונת ימים‪ .‬‬ ‫אבל קטן זה שאין בו דעת כלל וכלל‪ .‬‬ .äìòî éøã íéëàìîäî‬‬ ‫‪åîëù äèé íà äð÷ú ùé äæ 'ìôåð'ì‬‬ ‫‪.(Â"Ó¯˙ È"¯‰Ó .‬בכל‬ ‫מצב ובכל קושי 'ובוודאי שם נמצא השי"ת‪.‬העצה היעוצה לכל איש ישראל‪ .è äèî éøã‬‬ ‫ואם כן מה לנו כי נלך לחצוב בארות נשברות‪ .

‬וכוף את יצרני להשתעבד לך‪ ..àé (äøòäá 'ééò) ìùî éô ìò ùøãîä äîä íéãéñçä' .‬לך ותקן לי )‪ .(úåãäéå éãåäéì‬‬ ‫‪ïåöø ùé àîù éë .(úòâî åãéù äîë ãò) àùîá‬‬ ‫‪òåãîå 'äøåàë äëéùçë øéàé íåéë äìéìå‬‬ ‫‪øàáîå .‫‪àé‬‬ ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪úåéäì íú÷åùúå .‬ובשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך‪ .‬‬ ‫י‪ .‬ואל תביאני לא‬ ‫לידי ולא לידי‪ .‬כיוון שבא המלך באו עמו שמשין‬ ‫שסיבבו מכאן ומכאן מנורה של זהב )‪ („·ÎÏ ¯È‡‰Ï‬לפניו‪ .‬אמר לו המלך‪ .äàìäå‬‬ ‫)'‪.‬אמר לו אוהבו ראיתי את כל הכבוד הזה שבא עמך‪ .‬כיוון שראה אוהבו את כל‬ ‫הכבוד התבייש )‪ (ÂÈÏÎ ˙‡ ÍÏÓ‰ È ÙÏ ÚȈ‰Ï‬והטמין את כל מה שהתקין לו שהיה הכל‬ ‫)‪ (Ï˘Î‬הדיוטות‪ .‬עמוד על ימיני וסמכני‪ .éøîâì åð÷øôà ë"à .ò"éæ‬‬ ‫‪ìòá àåäå äøéáä ìòá àåä ä"á÷ä íúòã éôìù Y íîöòá íé÷çåøî‬‬ ‫אב הרחמן‪ .‬תדע שאצלך אני סועד‪ .‬אמר לו המלך‪ .êîî êéùçé àì êùåç íâ' (á èì÷ íéìäú‬‬ ‫‪..'úåøðä úà êúåìòäá' åðååéö 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà äë‬‬ ‫‪ïëàù .‬ובאמת כבר אמרו חז"ל )‡„¯" ‚ ‪' (Â‬שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריווח'‪.'÷éãö' àø÷éé äæá .(‰„ÂÚÒ‬הלך אוהבו והתקין מטה של‬ ‫הדיוט‪ .‬זכרון לפניו לטובה‪.êìéàå ïàëî ìåáñì åîëù äèé àìà‬‬ ‫‪éëå .‬כי כלי זהב ומשכיות חמדה יש למלך די והותר בביתו‪ .‬עכ"ל‪.‬ואיננו נצרך‬ ‫ל'טובותיו' של רעהו הפשוט שיפאר שולחנו בכגון דא‪ .(ÌÚ‰ ÈË¢ÙÓ ˘È‬אמר לו‬ ‫המלך‪ .‬‬ ‫ואיזה שוטה ירצה לאבד מתן שכר נצחי לעולם הבא כנגד צער חולף בעולם הזה‪.‬ונתביישתי‬ ‫והטמנתי כל מה שהתקנתי לך – שהיו כלי הדיוטות‪ .úåèù åäæå .‬ומה חסר בבית המלך –‬ ‫אותם כלים פשוטים שמציג האיש הפשוט אחר שנתייגע להשיגם לפי כוחותיו‪.‬‬ ‫וכלומר‪ .‬מנורה של הדיוט‪ .‬‬ ‫יא‪ .‬‬ ‫עוד אמרו )˘‪ („È Á ¯"˘‰‬אחד הלומד בצער נוטל אלף שלא בצער נוטל בשכרו מאתיים‪.ì"æå .úååöîå äøåú ìåò‬‬ ‫‪(ç åè äáø) ïúùøôá ùøãîá àúéà êëå .‬‬ .‬חייך שאניי‬ ‫פוסל את כל כליי שהבאתי‪ .ú"éùäî íä íé÷åçø‬‬ ‫‪'ãåé' úåàä úà ååâ ìò ìåáñì‬‬ ‫)‪æîåøä‬‬ ‫‪úåáäìúäå úåøøåòúä ùâøä íäì‬‬ ‫‪ìåò ìåáñì øîåìë .‬וכי לא אמרתי לך שאצלך אני סועד‪ .åðìù äøåàì ä"á÷ä êéøö úåáøäì êéøö éãåäé ìáà .é (òéøæú 'í"éøä éèå÷éì‬‬ ‫‪èòî éìòî éú÷øô øáë Y éúãáà ïä‬‬ ‫‪.‬ושולחן של הדיוט‪ .äãåáòì‬‬ ‫‪íåéäî úååöîå äøåúá Y úåãäéä‬‬ ‫‪'äëéùçá íúåà øåæòì íéîùä ïî‬‬ ‫‪øîàé àìå .‬למה הדבר דומה למלך שהיה לו אוהב )‡‪ .‬ובזה ונזכרתם לפני ה'‪ .‬וז"ל המדרש‪ .‬למה לא התקנת‬ ‫)‪ (˙ Ή‬לי כלום‪ .àùîä‬‬ ‫)‪.äøåðîä úåøð ú÷ìãä ïéðò ìò‬‬ ‫‪úãøåä é"ò äàá äîäá 'ú÷éøô' ÷øå‬‬ ‫‪áéúë éøäå .

‬ויזעק –‬ ‫קלי קלי למה עזבתני ‪ -‬אבי שבשמים הצילני מידי אריה טורף ושואג זה‪ .‬השיבוהו מן השמים שהקב"ה‬ ‫בכבודו ובעצמו צועד לידו‪ .åæî øúåé ïåöø úòù êì‬‬ ‫‪.‬‬ .‬וזה‬ ‫נתן לי כח להתגבר על כל המצבים‪.ïàëîå‬‬ ‫‪åì úåãåäì åéìòù àìà .‬‬ ‫בהיותי ל"ע בבית החולים בעיתים הקשים ביותר‪ .‬וכבר כתב הרה"ק ה'נתיבות שלום' ) ˙"˘ ‪ (Ì˘ ‰¯Ú‰·Â .úâùî ääë ãé Y‬‬ ‫‪ïéà .‬נטל אותך הבורא עליו‪ .‬כי אין לו חפץ אלא ב'כלים' שלנו –‬ ‫התגברות על היצר על הקנאה ושנאה ושאר תאוות הלב הן וכיוצא בהם‪.‬‬ ‫יב‪ .‬‬ ‫עוד‪ .‬חייתי ממאמר חז"ל שאמרו‬ ‫'הקב"ה מראשותיו של חולה'‪ ..ί ·˙ÎÓ .‬וישמח האיש ויעלוז לבו עד מאד‪.‬וירא מאד לנפשו בחשבו כי עזב אותו ה'‪ .äøåà éðîæ‬‬ ‫‪åéðôì àåáú çåø úçðù àìà .äáøãàå äáøãà úîàá éë .‬שלא זזה שכינה ממנו הרי בחי' זו לי מראשותי‪ .éì äàøð 'ä ÷åçøî‬‬ ‫‪.‬והרגשתי כי 'כותל המערבי' שאמרו חז"ל )˘‪‰˘¯Ù ¯"ÂÓ‬‬ ‫·‪ (‡È ÌÈω˙ Ë"Á¢ ˘¯„Ó .‬ובכלל אין‬ ‫הקב"ה נצרך ל'טובותינו' שנעבדו ונפארו בכלים מפוארים – במדרגות גבוהות באהבה‬ ‫ויראה יותר ממדרגתו ‪ -‬כראוי לבית המלכות‪ .‬ומזה‬ ‫בא תענוג ונחת רוח לפניו‪.‬והנה רואה הוא סימני פסיעות בסמוך לפסיעותיו‪ .ãåò àìå‬‬ ‫‪ïî äæ ïéà Y åì øîåìå åúåúôì‬‬ ‫‪(á àì åäéîøé) àéáðä øîà øáë éë .êé÷åìà‬‬ ‫‪.‬אך אז‬ ‫שמע שוב בת קול מן השמים שביארו לו 'עד עתה הלך הבורא כביכול לצדך‪ ..· .÷çåøî àåäùë íãàä úãåáòá ä"á÷ä‬‬ ‫‪àáù åøöéì ãçå ãç ìë äðòé ..çåçéð çéøì‬‬ ‫‪õôç øúåéå .˘„˜ È·˙ÎÓ‬וז"ל‪.‬ובאותו רגע הבחין כי כעת יש‬ ‫רק פסיעות של אחד המהלך‪ .‬אך‬ ‫בעת הצרה – משקרב האריה‪ .‬ולכן אינך רואה כי אם‬ ‫סימני פסיעות של אחד‪'.ù"áúé‬‬ ‫‪åéðôì äìòé äæ éë ..‬‬ ‫במקום ציה וצלמוות‪ ..àøåðäå øåáéâä ìåãâä 'ä‬‬ ‫‪.äøåàä‬‬ ‫‪àøåáì çåø úçð úåùòì úåáäìúäå‬‬ ‫‪íãéù éôë íäìùî åàéáé øîåç éöåø÷ùë‬‬ ‫‪úà ãåáòúù äàðå äàé àäé æàå .àð ïúîä . ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪áé‬‬ ‫‪úåøøåòúäì äëæú æà .‬נבהל‬ ‫ונשתומם שאל היהודי מה טיבם של פסיעות אלו‪ .‬‬ ‫לפתע ראה מרחוק היאך שאריה מתקרב אליו‪ .‬אין הקב"ה דורש ומבקש מאדם מדרגות‬ ‫יראה ואהבה כשל המלאכים כי מזה יש לו די והותר למעלה למעלה‪ .áé ãàî åéìà íéáø÷úî 'äî‬‬ ‫‪êéìò àéáéå àøåáä êéìò ñåçé ãåò éìåà‬‬ ‫כיו"ב הוא לגבי כל עניני עבודת האדם‪ .ù"áúé‬‬ ‫‪úà ãåáòé êåîë äæáðå ìôù éë éåàøä‬‬ ‫‪÷åçéøä éãé ìò .‬ידוע שהביאו בעלי המוסר מעשה ביהודי שהלך בדרכו במדבר שממה‪..

åèáù‬‬ ‫‪.íéàéùðä úùøôì äøåðîä‬‬ ‫‪íäéùòîî øúåé åðééä .‬אף אם נפל ל"ע –‬ ‫נפצע ונחבל בראשו ובגופו – איבד כל מידה טובה‪ ..é"ùøáå 'úåøðä‬‬ ‫‪äìåãâ åìà íéòåâòâå íéôåñéë .‬וכביכול הם מהלכים לבדם במעבה החשיכה‬ ‫והבלבול‪ .‬‬ ‫ואדרבה‪ .‬ויתבונן בעצמו‪ .åðåùìáå] äæá íééåìú êùôð‬‬ ‫‪úùøô äëîñð äîì' .‬המהלכים במקום קושי והסתר אינם מהלכים בכוחות עצמם אלא נישאים‬ ‫בידו דקוב"ה‪.‬או 'שיהפוך את כל‬ ‫העולם' עד שיגיע למבוקשו 'בשלימות'‪.[ïòáòì ïéà‬‬ ‫‪äàøùëù éôì .íäìùî‬‬ ‫והנמשל מובן‪ .‬פשיטא ואי"צ לומר‪ .‬כי אם‬ ‫אינו מנסה לעשות בפועל – להזיז עצמו לכה"פ‪ .‬כי לא יטוש ה' את עמו‪.‬כי כן הוא דרך העולם‪ .‬תבוא 'קופת המדינה' תרפאהו‪..‬הרי"ז מורה באצבע שאף שאיפתו‬ ‫והשתוקקותו אינם אמיתיים ואינם שווים מאומה‪ .‬ידעו כי דייקא אז הינם נישאים על כפי הקב"ה וה'פסיעות' הינם‬ ‫כביכול של בורא עולם לבדו – ואינם לבדם כלל וכלל‪ .‫‪âé‬‬ ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪à÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøä øàéá ..âé ù"áúé àøåáì‬‬ ‫‪úà áéèîå ÷éìãî äúàù .‬‬ ‫אף לדידן ייאמר‪ .‬הרי הקב"ה ישלם לו כל‬ .íäìùî‬‬ ‫‪..‬ואין צריך לומר שלא תשתתף המדינה‬ ‫ברפואתו ושאר הוצאותיו‪..‬‬ ‫ולרגע נדמה להם כי עזבם הקב"ה ח"ו‪ ..êééç ä"á÷ä‬‬ ‫‪øîàðä úà äëéùçä úòá øåëæé ãåò‬‬ ‫‪ééçù ãò 'çáæîä úëåðç'á ÷ìç úç÷ì‬‬ ‫‪úà êúåìòäá' (á ç) ïúùøôá‬‬ ‫‪øéã èééâ'ñ æà ..‬לעומתו‪.‬העומד בקשרי המלחמה כנגד יצרו‪ .‬חייל‬ ‫הנלחם עבור מלכו וצבאו – אם נפצע במלחמה‪ .‬‬ ‫תחלימהו‪ .‬‬ ‫אם עמד החייל במלחמה כאותו 'גולם' ולא פעל אף פעולה קטנה מצידו‪ ..'úåøðä‬‬ ‫מבקשי ה' – במעלת ההשתוקקות בפרט‬ ‫‪åì øîà êëù .‬‬ ‫יג‪ .íäéúåðáø÷å‬‬ ‫‪àìå àåä àì .‬שלא די לאדם להשתוקק מבלי עשות מאומה‪ .‬ואי אפשר‬ ‫שיאמר האדם 'שלום עלי נפשי' שהרי רוצה אני והרי ה'רצון' הוא העיקר‪ .‬ובאמת‪ ..äëåðçá íäîò äéä àìù‬‬ ‫‪çåø úçð úåùòì ïåöøäå úå÷÷åúùää‬‬ ‫‪äìåãâ êìù êééç ..åúòã æà äùìç íéàéùðä úëåðç ïøäà‬‬ ‫‪àåä‬‬ ‫‪ø÷éòä‬‬ ‫‪éë‬‬ ‫‪.‬לאלו המהלכים בדרכם הארוכה והחשיכה בתוככי עולם הזה‪...‬‬ ‫וכל זה אינו אלא כשחייל זה היה נלחם בכל כוחו למען כבוד שם מלכו‪ .‬אף יפרנסו אותו וישיאו כל צאצאיו על חשבון המדינה לעולם ועד‪.‬כשתאווה נפשו‬ ‫אכול או שתו או שאר צרכיו הגשמיים‪ .(ãåòå äøåú éðéðô) ò"éæ‬‬ ‫בעת החשיכה‬ ‫‪êùôð äúìë äëù øçàî .ä"á÷ä åì øîà .‬‬ ‫וכרב אמר הרה"ק רבי אלימלך מטאהש זי"ע‪ .‬וכי יסתפק ב'רצון'‪ .‬ולבסוף‬ ‫נפצע הרי זה האיש נענש בעונש גדול‪ .

.àåùðî íéù÷ íéáöîå úåðåéñðá óà‬‬ ‫‪ä"á÷ä ïéà éë (â ä÷ íéìäú .‬שאלוהו ידידיו מה לך ולשמחת הרב‬ ‫– לקבל מכולם ברכת מזל טוב‪ ..‬אז נרגעה במעט רוחו של היהודי ואירס את בתו עם רעהו בדומה לו‪..''ä éù÷áî áì‬‬ ‫להפסיק בין פורענות – המקבל באהבה‬ ‫‪..‬עד שבעזהשי"ת אירס הרב‬ ‫את בנו‪ .‬מובן שהעלה חרס בידו שהרב לא הסכים לכך בשום‬ ‫אופן‪ .‬אבל כל זה בתנאי שאכן עמד הלה בקשרי המלחמה‪ .''ä ïåöø éùåò' àìå .‬אבל 'שיגעון' זה לא יצא מראשו של האיש‪ .‬ולעיניהם עומד אף האיש הלז זה ברוב הדרו‬ ‫בשולחן ה'מזרח' ומקבל 'מזל טוב' מהקהל‪ .úåùôðä éîëç åøîà øáëå‬‬ ‫‪òåñðá éäéå (åì-äì é) ïúùøôá‬‬ ‫‪äù÷ä øáãä íâ øáã äæéà ùéàä‬‬ ‫מחסורו ברוח ובגשם‪ .‬ה'חפץ חיים' הסמיך לזה סיפור מעשה‪ .‬המלך האמין‬ ‫לעלילתם אשר בדו מלבם על השופט – מעשה שלא היה ולא נברא‪ .ÍÈ˘ÚÓ ÌȇÏÙ‬‬ ‫˜‪ .‬וכל משפטי המדינה‬ ‫נחתכים על פיו‪ .‬פעם נפל בדעתו של איש פשוט ביותר‬ ‫שלו נאה ויאה להשתדך עם רבה של העיר‪ .(„Î‬ידוע היה 'טוביה השופט' כמי שעל פיו ישק כל דבר‪ .‬‬ ‫יד‪ .. ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪ãé‬‬ ‫‪ãåîò ìëåé àìéîîå .åè áåè úéìëú éãéì àåáì çéìöéå ìéëùé‬‬ ‫‪éë .ê"ð ìò‬‬ ‫‪ä÷åùúå ïåöø åáø÷á ùéà ìë øéòáé ïë‬‬ ‫‪ä÷åùúä éôì àìà íãàä úà ÷ãåá‬‬ ‫‪æà .ãé ''ä éù÷áî'î úåéäì ø÷éòä‬‬ ‫את הייסורים ממתיק כל הפורענויות‬ ‫‪íé÷åñôä úà 'úîà éøîà'ä øàáî ãåò úåöøá éë .‬‬ ‫טו‪ ..‬‬ ‫בהגיע עת דודים – יום החתונה בבית הרב שליט"א‪ .‬זה רק בעניני גשמיות‪ ..‬ואכן‪ .‬ענה 'אני הרי כמעט' נהייתי מחותן בחתונה זאת‪..‬והיו הללו משתדלים בכל כוחם להפילו מגדולתו ולסלקו‬ ‫מעל ה'כסא למשפט'‪ ..äøäèå äùåã÷ì ..‬כי גדול השופט ומהולל מאד‪ .‬ויקצוף המלך‬ .‬מעשה נפלא בכוחו של רצון הביא הגה"ק ה'בן איש חי' זי"ע ) ‪˙‡ .‬אבל‬ ‫אם מעיקרא עמד לנוכח הנסיונות ולא פעל מאומה לזה האיש אין מחוייבים‬ ‫מאומה בשמים‪.ì÷ë åéðéòá äàøéé‬‬ ‫)‪ç"ç‬‬ ‫‪ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä áúë ïëå‬‬ ‫‪ìò .‬באחת הפעמים הצליחו אלו בעבודתם‪ .‬והנה עוברים אלפי בני העיר‬ ‫להתברך מפי הרב בברכת 'מזל טוב'‪ .‬החל הלה לשלוח 'שדכנים' אל הרב‬ ‫שיציעו את ה'שידוך' המהולל‪ ..ïåöøäå‬‬ ‫‪.‬גם 'שונאים'‬ ‫ומקנאים לא היו חסרים לו‪ .‬‬ ‫כל הקהל 'מלאו שחוק פיהם'‪ .‬אבל בעבודת ה'‬ ‫גם 'כמעט' )˘‪ (ÁÈψ‰ ËÚÓΠڂÈÈ˙Ó „·ÂÚ‬הרי הוא 'מחותן' כמי שהצליח לא פחות‬ ‫ולא יותר‪.äãåáòå äøåúì‬‬ ‫‪çîùé' (â ä÷ íéìäú) áåúëù åîë .‬אמנם‪ .‬אין צריך לומר שמטבע הדברים היו הכל מכבדים אותו ביותרת‬ ‫הכבד וחרדים למוצא פיו ולדעותיו‪ .

‬ואחזור על משמרתי אגמול אתך טובה הרבה‪ ..‬כמה בני אדם ארורים הלשינו עלי אצל המלך‪ .‬מעבורת וכדו' – כיצד יעבור‬ ‫את הנהר‪ .‬אכן‪ .‬ויעש לו כן‪ .‬להמלט על נפשו‬ ‫בטרם יהא סיפק בידי המלך להזיז אצבע קטנה כנגדו‪ .‡Â‰ Á¯Â· ÈÎ Ú„È ‡ÏÂ‬‬ ‫‪ .‬מה גם שגבר פחדו פן אדהכי והכי יוודע למלך 'כי בורח הוא' וישלח‬ ‫אחריו לתפסו להביאו לפניו ולהעמידו למשפט נורא ל"ע‪ .‬ויאמר לו כשתחזור לממשלתך אוציאך מן הנהר‪ ..‬ויחנני בזכות טובתי‬ ‫אשר אגמול עמו‪.‬בדרכו‬ ‫חצה את המדבר הגדול והנורא עד שהגיע אל הנהר כשהוא נצרך לעבור אותו לעברו‬ ‫השני‪ .‬לא מיניה‬ .‫‪åè‬‬ ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫מאד וחמתו בערה בו‪ .‬ולכך אני בורח‪.‬טעות בידכם‪ .(¯‰ ‰ ˙‡ ¯Â·ÚÏ ıÂÁ ÔÈ Ú ‰Êȇ ËÙÂ˘Ï ˘È ÈÎ ÂÏ ‰È‰‬וחשב לעצמו הנה נקרתה בפני‬ ‫הזדמנות פז לרקום 'קשרים' עם השופט הגדול‪ .‬על כן‪ .‬ואשא אותך‬ ‫על כתפי‪ ..‬וכי עתה אתה אינך 'שופט כל הארץ'‪ .‬ויאמר להם בן הכפר‪ .‬ולכן נפל טוביה מעל כתפיו באונס‪ .‬שהכיר בו כי הוא הוא טוביה השופט ‪ -‬אשר כל המשפט‬ ‫נגמר על פיו ובידו לעשות טובה או רעה כפי מה שירצה )‪‰‡¯  ..‬שמא העבירוך מממשלתך‪.‬‬ ‫ויאמר טוביה‪ .‬טוביה' שחכם ופיקח היה הרגיש בדבר‪ .‬גמר אומר לברוח לארץ מרחקים‪ .‬ויחמול הבורא עליו‪ ..‬ומי יודע אולי ביום מן הימים אעמוד לפניו למשפט‪ .‬אנכי‬ ‫הקטן אשא את הוד מעלתו על כתפי ואשיטו בנהר הגדול הזה עד שנגיע יחדיו‬ ‫לעבר השני‪ .‬וישמח טוביה על דבריו‪ .‬ויגערו בו‪ .‬והיה נושא אותו על כתפו ושט‬ ‫בנהר ‪ -‬אע"פ שהיה טוביה כבד הרבה מחמת גודל גופו שהיה עב וארוך ושמן הרבה‬ ‫)‪ (ı‚ ¯ˆ Ô˘ ‰È‰ ‡Â‰Â‬בכ"ז נשאו על כתפו ושט בנהר שהיה רחב הרבה בהשקט‬ ‫ובבטחה‪ .‬בלילה ההוא החליף‬ ‫שמלותיו‪ .‬אם כוחך כה גדול שעלה‬ ‫בידך לשאת את הכובד הזה עד עברך ג' רבעי הנהר‪ .‬אשר בידו 'מפתחות' כל המדינה‬ ‫ועניניה‪ .‬עד שהחליט להעבירו מתפקידו ולהענישו על אותם העבירות‬ ‫החמורות שעבר לפי דברי המלשינים‪' .‬‬ ‫מיד כששמע בן הכפר את דבריו אלו – כשטוביה הכבד על כתפיו ועוד נשאר‬ ‫להם לעבור 'רביע' מהנהר עדי הגיעם ליבשת בשפתו השני של הנהר‪ .‬וחזר לאחוריו לשוט אל עבר הראשון שמשם מוצאו‪.‬ויצא את פני העיר בלבושי ה'פשוטים' עד שאיש לא העלה בדעתו כי‬ ‫לפניו עומד אותו 'שופט' שכל הארץ רעשה ורעדה מפניו עד יום האתמול‪ .‬‬ ‫בן הכפר ניגש אל טוביה השופט הגדול ו'הציע' את עצמו ‪ -‬אדוני השופט‪ ..‬‬ ‫כל הקהל העומדים באותו העבר הראשון חשבו שלדאבון לב נחלש בן הכפר‬ ‫ותם כוחו‪ .‬והזמין‬ ‫לשם 'בן כפר' הסמוכה‪ .‬השליך הלה‬ ‫את טוביה למי הנהר‪ .‬אחר שעברו שלשת רבעי רוחב הנהר נענה טוביה לבן הכפר ואמר לו ‪-‬‬ ‫אם ייטיב לי האלוקים‪ ...‬תמה בן‬ ‫הכפר ויאמר‪ ..‬כיצד לא היה בידך נשוא עוד‬ ‫משך שיעור קטן עדי הגיעו ליבשה‪ ..‬והבין‬ ‫מה עומד לבוא עליו‪ .‬אך דא עקא שלא מצא בה כל אניה וספינה‪ .

‫ כשיהיה לו עסק בבית המשפט שלו‬.'êéðôî êéàðùî åñåðéå .éùå÷å íéøåñéé ÷éñôî åäéøä àôåâ úàæá .‫באר הפרשה‬ æè íãàì åì êìåä ïéàù äòùá .úåéðòøåôä úà øöåòå àìù äøîàð åæ äùøôù åðééäå .úåðòøåôì úåðòøåô éøòù úà ãé÷ôä øâñ íéëøãä éìåèìè øîåì úåàá úåéðîéñä (.·˘ÁÈ ÌÎÁ ˘È¯ÁÓ Ïȇ Ì‚ .‫ ובע"כ נפל מעלי מחמת כובדו‬.ïàë áúëð äîìå éøçà ÷ðáì åà úåðçì åòéâäá ..‫הדבר פי כמה וכמה עשרות מונים‬ .‫לעמוד בעבודות ותפקידים קשים ביותר‬ ‫ידע 'כלל גדול' ככל שירבה בקרבו חפץ ורצון – שמחה וחשק לעבודה יקל עליו‬ .æè÷ úáù) àøîâá .‫תמורת שירות זה‬ ‫ כל זה היה עד שהגענו לעומק ג' רבעי‬.'·‰Ê ‰Â¢ ‰˜È˙˘‰' ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ ..‫מיד כי לא תצמח לי מזה כל טובה‬ ‫ וממילא הרגשתי בכובד‬.ãçà ãåñéá äøîàð àéäù àìà ãåò àìå .'úåðòøåôì úåðòøåô ïéá ÷éñôäì' èòî æà íäéìò åøáò øåîàëù .íéøåñééä .ïåøàä ïåâë .åîöò éðá ìù ïåùàøä íòñî äéä 'òåñðá .[ÂÓˆÚ ÏÚ ˙¯ˆ ‡È·Ó˘ .‫קרן קיים לאכול מפירותיו במשך השנים‬ ‫ הבנתי‬.‫שהיה בלבי על ה'זכיה' הגדולה להיטיב עם שופט רם ונישא‬ Ô·'‰) .Ï"Ê .åîå÷î äæ ïéàù øîåì .‫שלו‬ ÊÈ ÈÏ˘Ó .‫מרץ נעורים וכח כביר ל'השקיע' בשופט המהולל‬ ‫ולהחזיק כובד רב משקל על כתפי ולשוט בנהר מבלי להרגיש כלל בכובדו ונחשב‬ ‫ל כל העסק הלז כ'קל' ביותר – בדמותי בדמיוני כמה טובות והנאות אקבל ממנו‬ ‫ וחשבתי שיהיה לי זה‬.‫הנהר‬ ‫ באותו הרגע פג ונתבטל כל הרצון והשמחה‬.çéååøäì áùç øùà úà çéååøä àìù .‫ ופרח לו כל הכח שנמסך בי לסבול אותו‬.'åëå 'åëå åéðô ìåîì ÷ðáäå úåðçä .ÂÏ ‡Â‰ ¯·˘ ÂÁ¯ ‫ בגשתו לעסוק בתורה ועבודה‬.ùåøéô .åîöòì áùéç àåäù øãñä éôë åðééä) åéøçàìîå åéðôìî úåéðîéñ åì äùò' åà .åîöò éðôá øôñ àåä 'òåñðá éäéå'ù ïì 'øãñë àìù'ä úà äáäàá ìá÷îäå øàáúé äæ ìë éë 'úîà éøîà'ä øàáîå éðôá øôñë .ÁÎ ‫ כמה כח הרצון מסייע לאדם‬. ‫ בהעלותך‬.ááì áåèáå ìë íäî íéìèáúî åéä äáäàá .‫ על כן‬.‫ מרגע שגילה את לבו כי הוא 'בורח' מהמלך והודח מתפקידו‬.(åéããö 'áî äëåôä 'ð êåãéù äùòð àìå .ÍÎÓ „ÓÏ ÈÁ ˘È‡ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÏÎÎ ¯·„Ï ÂÈ˙Ù˘ ·ÈÁ¯Ó‰ ¯ÓÂÏÎ] 'ÂÏ ‰zÁÓ » ƒ ¿ ÂÈ˙Ù˘ ˜Nt' ≈… (‚ ‚È ÈÏ˘Ó) ¯Ó‡ ‰Ê .éðåìô ÷ñò øîâð àìù ïéá ÷éñôäì éãë .‫( נלמד מכך‬ ‡Â .ìàøùé äçîùá úàæ ìë åîöò ìò ìá÷éùëù íäéìò íéìá÷î åéä åìéàå .éðåìô øîàã ïàî ãçìå .‫אלא שמתחילה חשבתי שעדיין הוא שר המשפט שהכל מסורין בידיו‬ ‫ וזה נתן בי כח לשאת אותו‬.ãàî ãò åúåáéùç äìãâ éäéå' éøäù Y åùåøéô êëå .øãñä ìò é"ùøáå .‫ולא מקצתיה – אין כוחי במתני אפילו במקצת מהנצרך לשאת משא כבד כזה‬ ‫ על כן תקפני‬.‫ אמנם‬.

òøä øöéä äæ ïèùäå äàîåèä úà ùé éë ïéååù úåîå÷îä ìë àì .éåðéòäå äàîåèäå øöéä ïëùî íå÷î äéä äæå .æé ‫ בהעלותך‬.äðäå ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä óéñåä ùéå .úåðòèå äéëáì àø÷ä úðååë øôñ) 'äîìçàå åáù íùì'ä éøáã äîä ìò øáâ éç íãà ïðåàúé äî ïåùìî - ïëå ä"ã ...íìåë íéàèçä åúåàá íúåäù ä"á÷ä íäì êéøàä øñåçî úåáöò ìù äæ àèçá åìéçúäù ïë äàîåè øåòéù åúåàë éë Y íå÷î øàùì åòéâä íùîå .áåùé åðòãé àì éë .äùî ãéá 'ä éô ìò åøîù 'ä íéððåàúîå ..åðçé 'ä éô ìòå ìàøùé úà àéáî äìéçúî ...'íéððåàúî' úáéú .äúùð äîå ìëàð äî àåä øáãîä éë ÷çöé éáø øàáîå àöîðå .ïåùàøä òñîá Y .(èì â äëéà) åéàèç ø"äåî íùá úåù÷äì éúòîù (éúòîù å÷çøúðù øçàîù .øúåé íéàîè øáãîá úåîå÷î ùøåù äæ àèçù .íéîé åà ùãç åà íéîé åà .äæä øáãîá äéçð êéà .äøäèä øúåé íäì êøà äâãä úà åðøëæ'ë úåòø úååàúå úåøéáò .øàáì ïë äàîåèä ìãåâ éôìå .äùòð äî øîàì ìîòä ìåáñð êéàå ..åîöò ìò øòèöîå ì"æ íééç éáø ø"äåî ìù åðá ÷çöé éáø íå÷îì áåø÷ äéäù éðéñ øáãîî ìàøùé ïàë ùéù åîë äàøð äøåàëìù ïéæàìååî àøåðäå ìåãâä øáãîä êåúá åàáå .ã ïîéñ ë óðò 'ã ùåøã .'ïååà' ïåùìî àåäù ïðòä äìòðå ø÷á ãò áøòî ïðòä äéäé äçåã ï"áîøä êà ..''åëå íéøöîá ìëàð øùà .'.åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò ìàøùé éðáù .íàèç äéä äî äøåú äøôéñù úëéìä úøèî ìëå (äìåãâ úåëéøàá ù"ééò) åéøçà úëìì íäì äéäù .íìåòä .ïååà éøáã åøáéã ïðòä äìòðå äìéìå íîåé åà åòñðå ø÷áá úðååë äúééä äæì íà éë .äçîùå äðåîà úøéáùå ïå÷éú .á"ç äòãä áàåë ïåùì àåäù .‫באר הפרשה‬ ‫ עיקר חשיבות ה'תורה‬.íäì ïúð øùà .äæ øåàéá ìò .åòñðå äéä äî ùåøéôá øîåì åì äéä .'ä éðæàá òø' ùéå ..‫מקשה תיעשה‬ 'íéððåàúî'ä ìù íàèç äéä àôåâ äæå ‫והעבודה' כשהיא באה מתוך קושי ויגיעה‬ øîàð íäéìòù (àé ÷øô) ïúùøôá éðá åòñé 'ä éô ìò (âë-èé è) ïúùøôá åøàáá ï"áîøá àúéàãë .åðîî àöð éúî ..àø÷ä úøîùî úà åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô àìà ..ïëùîä ìò øôñî íéîé ïðòä äéäé øùà 'àøæò ïáà íäøáà éáø' ìù åøåàéá øùà ùéå .'ä éðéòá òø úà åøäèéù éãë äúééä íù ìàøùé éðá äáåè ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá åìèáé øöéä ìò íúåøáâúäáå .íå÷î åúåà ìù øöéä .íéàèç øàùá ùøéôù åîë íàèç íéàìôð .úåçô íéàîè ìàøùé éðáá åðéöî ïë éë .äæá åðòéîùäì äøåúä äúöø äî .êøåö àìì íéøáã úåëéøà íîöòá íéøòèöî åéä .

íù áëòúäì íéöåø éë .íúòéñðá ïäå íúééðçá ïä 'ä ïåöø äøúñää ïîæáù 'äãåáò'ä äáøãàå íå÷îù øîåìë 'ïðòä êéøàäáå' åøîåà æîåøîë .íéîù ïéã åéìò íäì äù÷ äéä åììä úåîå÷îì æ"éò øùà íéîòô äîë úåðåù úåáéñ êùåç óëéú íéùéâøî åéäå .ì"æå .êãéàì .'áåèá äéä äáåè íåéá' (ãé æ) úìä÷á éô ìò' áåúëä øîà äæì .(é åè ø"ãîá) 'äøåðîä úà óåëì éãë .'íùì'ä êéùîî åéìò ááñðù äîá .ãàî úåðåéñð åì ùéå .'‫מוצא נגד' – שעומדים לנגדך מפריעים המונעים אותך מעבודת ה‬ .äáøãà éë .äàøåð åúàîåè äî äù÷ äøåàëìå .ùàäî çåøáë øîàð äæ ìòå .êéðéò íéùåò åéäù àìà Y äîåàî íîöò ìò .äæ ïôåàá íéîòôå äæ ïôåàá åáëòúð øùàë .íøöé ìò íù øáâúäì 'äøåðîä úééùò'î øáãîä äæ ÷åñô ïéðò ìàøùé éðá åøîùå' Y æ"ëò .‫טז‬ ‫ מתאמרא בשם הרה"ק מקאצק זי"ע 'כל מקום שאתה‬.äøåðîä äùòéú 'äù÷î' úáéú úøîùî úà æ"ëò ãàî íäì äù÷ äéäù ‫ כל מקום שאתה‬.çøëäá åúâøãîî ìôåð úøöî ä÷åöîå øòö éðéî ìëå úååîìöå àåä äæ ìë éë .'‫מוצא נגד פנים למזרח‬ ‫ הרי"ז סימן‬.('éùå÷' ïåùìî .êåøò ïéàì äáåùç äúééä (åá íúåäù êéøàäì åëøöåäù) äæë äøåðîä äùòî äæå' (ã ç) ïúùøôá øúåéá íäì äù÷ äéäå .ò"éæ äìòðå Y æ"ëò .äæä ìîòäå çøåèä ìë ùøôúéå) äøåðîä ìù ìåãâ øúåéä äøåà íâäå .‫ כלומר שהינך הולך בדרך הישר והטוב‬.'äúåà äùòú äù÷î íéöåø åéä ë"ò .'‫ ·( על הפסוק 'ויחן שם ישראל כנגד ההר‬ËÈ ˙ÂÓ˘) ‫ איתא ברש"י‬.æè øöéä úééôëî íéìåãâ .'‫מובהק ש'פנים למזרח‬ .øöéä íéîòô .íãàä ìò úìèåîä äãåáòäî íùî çåøáì íéöåø åéäù éàãååáå íéîòô .(ìä÷éå Y åéäå .äàø äòø íåéáå .åøîù 'ä é"ðá åàá øùàë .ë"ë íäåæî íå÷î íù äéä àìù ïôåà äøåú äúìéâ ïàë .'ø÷åá ãò áøòî (÷ø) ïðòä äéäé 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàáîå .íù øàùäì úááë úòä äúåà úà øåîùì ì"øå åìëúñä àìù 'åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä åîöò ÷æçúäì .íùî çåøáì ú÷ìãä úåëìäî úøáãîä úàæ äùøôì øùà ùéå' ïëå .‫באר הפרשה‬ çé ìá÷ì .'äøåðîä úøàä' ìù øúåéá äìòð áåúëä øáãîå .äáøä íúâøãîî íéìôåð åéäå .øùôàä ìëá åùáåëìå íøöé . ‫ בהעלותך‬.éøùôàä ìëá åäæå .'åòñé àìå 'ä úøîùî äîåøú 'øôá øîàð øáë äøåðîä úééùòå) úåøðä íåùî .íãàì ìåãâ ãåîéì äæå .åòñðå ø÷åáá ïðòä äùòîá äùî äù÷úð'ù äæî à÷éã ïîöò ìò åñéîòäù ìàøùé ìù ïçáùá äùòð åîöò äæî .çååøá íéîòôå øòöá íéöåø åéä íå÷îä úà åøäéèå íù .

‬את בשרינו אכל‪ .‬ועוברים איתנו ברפש וטיט‪ .‬כשכוונתו‬ ‫כל אותה העת לשם מצוות וקדושת ספר תורה‪ .‬הרב פנה אלי בחביבות ואמר לי‪ .(ÏÂÁ‰ ÔÈ·Â ˘„˜‰ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï‬וכך טענו המנעלים הנה‬ ‫בעודינו 'עורות בהמה' אחים היינו‪ .‬הכניסום ל'ארון קודש' מפואר בכל מיני פאר‬ ‫והדר‪ .‬לאחמ"כ‬ ‫ליבנו כיבסו וניקו אותם‪ .‬וכדי בזיון וקצף‪ .‬תחילה הכניסו אותם בכבישה בבורסקי‪ .‬ברצוני‬ ‫לשמוע את חוות דעתך בענין 'דין תורה' אשר בא לפני‪ .‬‬ ‫ואף גם זאת בשעה שהם נפסלים חלילה עורכים להם לוויה כדת וכדין וטומנים‬ ‫אותם אחר כבוד בחלקה מכובדת בבית החיים‪ .‬פרט' אחד ברצוני להוסיף לך‪ .‬מאותה שוקת שתינו‪ .‬טבל את קולמוסו‬ ‫בדיו‪ .‬הננו נתונים למרמס כף רגלי בני אדם בפחיתות‬ ‫הכבוד‪ .‬על כן יפסוק לנו‬ ‫הרב על מה עשה ה' לנו ככה‪ .‬ובכל עת 'הכנסה' או 'הוצאה' קמים הכל מפניהם‪ .‬אם כך הם פני‬ ‫הדברים פשיטא שכל הכבוד הרב מגיע לספרי התורה‪ .‬גורל אחר‬ ‫עלה בידינו‪ .‬כי לא הרי אלו כאלו‪ .‬‬ .‬ואילו את עורות המנעלים לא‬ ‫חבטו כל כך ולא עינו אותם כחברותיהן ‪ -‬עתה עניתי ואמרתי‪ .‬יחדיו ישבנו בשבת אחים ברפת‪ .‬וביגיעה עצומה עמל לרשום עלי גווילים את כל דברי התורה הזאת‪ .‬שהרי עורות ספרי‬ ‫התורה עברו מסע יגיעה ארוך‪ .‬לא הרוויתי נחת לא להורי ולא למלמדים‪ .‬בגמר כתיבת הספרים ערכו 'כתיבת אותיות' כמנהג ישראל‬ ‫ויעטרו את הספרים ב'כתר תורה'‪ .‬ולאחר מכן חבטו בהם חבטות רבות בכדי שיהיו דקים‬ ‫וראויים לכתיבה‪ .‬‬ ‫בהיותי נער צעיר‪ .‬אחד מגדולי ומאורי הדור שליט"א סיפר בעידן חדוותא בשמחת אחד מצאצאיו‪.‬ואילו אותנו – המנעלים‪ .‬בעוד שהם נמצאים בנחיתות דרגא ופחיתות כזאת‪ .‬להיות נבזים בבזיון נורא כזה לעומת אחיותינו הספרי‬ ‫תורה הנוחלים כבוד מרובה כל כך‪.‬התובעים – הינם ה'נעליים'‬ ‫והנתבעים – הינם 'ספרי התורה' )‪ .‬והיו מעשי כולנו שווים‪ .‬מאותו אבוס‬ ‫אכלנו‪ .‬‬ ‫ובזה פנה אלי הרב – רצוני שתפסוק היש צדק בדבריהם אם לאו‪ .‬ולנעליים לא מגיע אפילו‬ ‫אחד מני אלף מכבוד זה‪.‫‪èé‬‬ ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪ì"æø åøîàù åîë æé øåàä äáøúé äòéâéä éôì Y åîöò òâééî íãäù ïéðò ìëá ïëå‬‬ ‫יז‪ .‬שחטם ואכל את הבשר‪ .‬שכן הגיע 'סנדלר' וקנה אותנו‪ .‬ואכן עניתי‬ ‫ואמרתי שללא כל ספק נכונים טענות המנעלים כי במה זכו חברותיהן לכל הכבוד‬ ‫והיקר הזה‪ .‬ויבוא יום הגיע 'סופר' לבעל‬ ‫הרפת וקנה לעצמו את אחינו הבהמות‪ .‬ואילו מעור הבהמה‬ ‫הכין קלף לספרי תורה‪ .‬מנשקים ומחבקים אותם‪.‬ומאתנו לא עשה כי‬ ‫אם מנעלים לרגלי תושבי העיירה‪ .‬עד שכשל כח הסבל‬ ‫של המלמד ויקחני אל ביתו של רב העיירה‪ .‬ובשעה שאנו 'גומרים את שליחותינו' בעולם‬ ‫הזה משליכים אותנו ללא כל הרגש לאשפתות‪ .‬ולאחר כל התלאה הרבה הזאת התיישב הסופר‪ .‬אך הרב המשיך‬ ‫ואמר‪' .

äæ ìù‬‬ ‫÷‪íúåà åàéáä íìåëù óà Y åéúåðáø‬‬ ‫ויען הרב ויאמר‪ .‬ולא ידע להשית עצות בנפשו‪ .‬באותה שעה גמרתי בלבי לעזוב כל‬ ‫מחמדי עולם‪ .‬ויחתוך את הבד‬ ‫לגזרי גזרים‪ .‬בצר לו פנה אל הגאון‬ ‫רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל ששימש שם כראש ישיבה‪ .‬אך באם לא תרצה לעשות מאומה ולא תרצה לעבוד עבודה קשה‪.‬ואכן כעבור זמן‬ ‫יראה כי לפתע יצוץ כנגדו בית יד‪ .‬‬ .'úåøðä‬‬ ‫‪äìòä àåäù íéãåçéäå úåðååëáå .‬לעבוד על‬ ‫המידות שאינם טובים ולעקרם בעבודה קשה‪ .‬כך נמי בגד‬ ‫זה הנקרא 'אדם גדול' אינו נבנה אלא על ידי נפילות וחתיכתו לשברי שברים‪.‬וכו' עד שיראה לנגד עיניו‬ ‫בגד שלם נאה ומהודר‪ .åðòéîùä úàæå .‬ויגער בחייט מה מעשיך‪ ..‬פשיטא שלא‪ .‬בכדי לזכות לכתר תורה‪ .‬‬ ‫לא תהיה אלא כמנעלים שאינם שווים מאומה‪ .‬ולאחמ"כ בית הצוואר‪ . ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪ë‬‬ ‫‪íéùåìù úçà óñë úøò÷' úåðáø÷ä‬‬ ‫)‪éèå÷éì‬‬ ‫'‪'ïéîàú .‬יקח סכין ומספריים‪ .åîöò‬‬ ‫‪úùøô ìë äøîàð åðúùøôì úîãå÷ä Y‬‬ ‫‪íéøáãä úåéîéðôáù àöîð ..‬ואז תזכה להגיע‬ ‫לרוממות התורה‪ .‬‬ ‫יח‪ .‬ותינה צערו בפניו‪.‬בדמייך חיי‪ ..íäéúåðáø÷å íéàéùðä‬‬ ‫‪åðáø÷ì äæ ìù åðáø÷ ììë ïéîåã åéä àì‬‬ ‫‪øãñ ìë úà åîöò éðôá àéùðå àéùð‬‬ ‫‪àì ãçà óàù .‬‬ ‫צריך לעבור חבטות הרבה – להתייגע יומם ולילה על דברי תורה‪ .'éðùä íåéá øëùùé àéùð øòåö ïá‬‬ ‫בכל מעשיו‬ ‫‪ìë éë (àùð úùøô) ï"áîøá øàåáî íòèäå‬‬ ‫‪úà êúåìòäá' (á ç) ïúùøô ùéøá‬‬ ‫‪úòãî åéúåðáø÷ úà áéø÷ä àéùðå àéùð‬‬ ‫‪àùð úùøô óåñá äðä .úàöîå úòâé‬‬ ‫)‪(:å äìéâî‬‬ ‫‪ãçà ìéà ..''åëå‬‬ ‫שבחו שלא שינה – כח ההתחדשות‬ ‫‪.‬יענה לו החייט המתן נא מעט‪ .‬להתעלות בתורה ועבודה‪.‬ובכוחות שלי שהעניק לי הבורא לעבוד על כל מידותי וטבעי עד‬ ‫שאכן הגעתי הנה‪.‬בגשתו לתפור בגד נאה ומהודר‬ ‫הרי הוא נוטל חתיכת בד היקרה עד מאד‪ .‬‬ ‫ומשם דרכו סלולה לעלות ולהתעלות‪.ãçà øô .‬באיזה תקופה חל בו רפיון בתורה ועבודה ובכל הענינים‪.‬‬ ‫נענה אליו הגרשז"א האם ראית פעם חייט בעבודתו‪ .‬אמר לו הגרשז"א אמור לי בחור‪ .‬סיפר אחד מגדולי ראשי הישיבות שבדורנו‪ .‬כי בשנות בחרותו למד בישיבת 'קול‬ ‫תורה' בעיה"ק ירושלים‪ .äì÷ùî äàîå‬‬ ‫‪.‬וכי היה בידי החייט לעשות‬ ‫בגד שלם מבלי שיחתוך מקודם את הבד לגזרי גזרים‪ .‬‬ ‫ובא עד שערי משבר ל"ע‪ .‬לחתיכות קטנות עם גדולות‪ .‬ישרות עם עקומות‪ .‬והעומד מן הצד‬ ‫יחשוב כי לא חייט עומד לפניו אלא משחית בדים שאין לו שיג ושיח בתפירת‬ ‫בגדים‪ .åìëù áçåøá‬‬ ‫‪ìëá øîàð íùå .‬דע בני‪ .çé (ïúùøôá í"éøä‬‬ ‫‪ìàðúð äùò ïëå' äøö÷á øîàð àìå .

äðéù àì øùà äæå ..'ä òîùéå 'ä éðæàá òø‬‬ ‫)‪.‬על הפרק היו להם‬ ‫כמה הצעות‪ .åìù åéúåðååë êåúî åúãåáò äùò ãçà‬‬ ‫‪.åéúåðååë‬‬ ‫‪òîåùù åðééä 'ä éðæà úðéçá íðîà úðåëúî äúéä àìå .‬או הם עצמם‪.‬‬ .íåé ìë àìà .‬אחד מהם היה תלמיד מופלג של ה'חתם סופר'‪ ...(ä"ìøú úðù êúåìòäá) ò"éæ‬אנא קל נא ‪ -‬כוחה של תפילה בתחנונים‬ ‫‪íéððåàúîë íòä éäéå (à àé) ïúùøôá ïúùøôá áúëù äîá é"ùø úðååë äúééä‬‬ ‫‪.äøåðîä úåøð ú÷ìãäá áåúëä ìò (â ç‬‬ ‫'‪.'äðéù àìù‬‬ ‫‪ùéàì úúì .‬דכשיתפלל ויאמר ב' פעמים נא‬ ‫בתפילתו תקובל תפילתו‪ .íéàåøáä ìë ìò 'úé ÷îåò éôë åúãåáò äùò ãçà ìë‬‬ ‫‪.åøéáç äùòîë úåùòì ä÷çúä‬‬ ‫‪íåé ìëá ùãå÷ä úãåáòì úùâì .‬ותמה ה'שרף' וכי מה חטאו זקני העם שמדמים אותם לקוף‪ .‫‪àë‬‬ ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪åðéìò éîð éëäå .ë åðúìéôú åúãåáòì äîåã ïåùàøä íåé úãåáò‬‬ ‫‪é"ôò øæâðä äðùî ä"á÷ä éë .‬לשם כך נסע החתם סופר עם תלמידו אל אותה העיר ‪ -‬להשתדל ולהמליץ‬ ‫על תלמידו כי ראוי הוא לכהן פאר כרב ומרא דאתרא בעיר ואם בישראל כעירם‪.èé úùãåçî úåáäìúäá‬‬ ‫‪'úîà úôù'ä ÷"äøä åéøáã ìò óéñåä‬‬ ‫‪ åæã ..‬‬ ‫‪ ÈÎ .‬כתב ה'חיד"א' זי"ע ) ‪ (Ô˙˘¯Ù· ÌÈÓ„˜ ÏÁ‬על הא דמצינו )·‪ (Ô˙˘¯Ù ÛÂÒ‬שמשה רבינו‬ ‫התפלל על מרים בבקשו )‪' (‚È ·È‬קל נא רפא נא לה' ‪ -‬שמעתי משם הקדמונים‬ ‫דמשה רבינו ע"ה מסרו לו זה הסוד בשמים‪ .‬תורתם ותפילתם רק כי כך נהגו אבותיהם‪ .‰ ÂӇ ˙Ó‬על דברי המדרש‬ ‫)˜‪ (‚ ‡ ¯"‰‬שהאריכו לתאר למה דומה האדם במשך כל ימי חייו ומסיימים 'הזקין‬ ‫הרי הוא כקוף'‪ .‬או‬ ‫חבריהם‪ .(ÂÁ¯·  Èȉ 'Ô˜„Ê 'Â‬‬ ‫כך הם העושים את כל עבודתם‪ .ì"æå .‬‬ ‫כ‪ .ïøäà ïë ùòéå‬‬ ‫‪åúçâùä àéäå 'ä éðéò úðéçá ùé' .‬‬ ‫הכוונה שהוא כקוף העושה את הפעולות שרואה שסובביו עושים )‪.åúéøçàá äéäéù äî äðùä úéùàøî äøåðîä úà ïøäà äùò éîð ïë .äáåèì ìëá äùãç äãåáò àìà .‬‬ ‫וכאשר יתחנן וישוב להתחנן הריהו מובטח שיתקבלו תפילותיו ברחמים וברצון (‬ ‫מעשה שהיה בימי ה'חתם סופר' זי"ע‪ .íåéå íåé ìëá‬‬ ‫‪íéúò äøéæâä äðùîå .‬חיפשו אנשי העיר רב חדש שימלא מקומו‪ .‬כבר אמר הרה"ק השרף מקאצק זי"ע )‡‪ (Ë"ˆ˜˙ .‬ו'סוד' קבלת התפילה היא שיפציר האדם בבקשת רחמים ותחנונים‪.‬ועוד תלמיד חכם‬ ‫אחר‪ .(éäéå ä"ã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä øàáîå ïøäà ìù åçáù ãîìî .‬אלא‪.‬באחד הערים נתבקש ה'מרא דאתרא'‬ ‫לישיבה של מעלה‪ .íéàéùðäù åîëù øîåì .‰Ê· ÊÓ¯Ï‬נא הוא לשון תחנונים‪ .éðùä íåéá‬‬ ‫יט‪ .‬ומשום הכי אמר 'קל נא רפא נא לה' ויעתר לו ה'‪˘È).

‫באר הפרשה‬ áë ù"ë .‫לעזרך‬ .'ä òîù åðìù úîåòøú ìå÷ úà .êëì éåàø éððéà éë êà .áèåîå áåèì åðéìò øåæâì - ìù äçåë åðà íéãîì åìà åéøáãî êåôäì äô ìë úìéôúá çéâùî åðéà áåù óà íãà øîàé àìù .''ä éðæà'á íééã åðéîàä àì íä éàãååáù óà .‫בביהמ"ד אחד מהמתפללים שנתלהב לבו מהמחזה שראו עיניו‬ .ïàëîå .äéäéù äàøä .ãàî ãò äúåçô äâøãîá åéä 'ä éðæàá òø íéððåàúîë íòä éäéå éî äéäé äô ìë úìéôúá õôç ä"á÷äù úàø÷ðä äðéçá ùéçëäì åöøù .íúåðåìú ìå÷ì òîù åäæå .ìëä çéâùîå èéáî äôåö ä"á÷äù ''ä éðéò' éë íéððåàúîì ä"á÷ä çéëåä íà éë .íäìù ‫ והרב השני נבחר לכהן פאר על‬.‫והחל באמירת תהלים בדמעות שליש ובהשתפכות הנפש‬ ‫ איך שהלה שופך‬.(¯ÓÂÏ ·¯ Â˙‡ ‰·¯‰˘ 'ÌÈω˙ ˙¯ÈÓ‡' „‚ ‫ ופתח‬.‫ באותה שעה נענה החתם סופר ואמר לתלמידו‬.(äìéôúä åæ íäéô ìáäá úéùàøá éøãñ ìë ..'ä òîùéå .‫ פתח היהודי את סגור לבו ואמר‬.‫וסיפר על יהודי בימים מקדם‬ ‫ באותה שעה שהה‬.åðúìéôú ïéæàéå åðúòååù ìå÷ì òîùéù úòá ìàøùé åá íé÷ôúñî åéäù åäæå .‫ שנכנס לבית המדרש ביום השבת אחר חצות היום‬.'åðúåìàùî ìë àìîì äáåèì åðéìò åðéò éë éäð .‫כא‬ ..à÷éã ìë ìù íúìéôúì äååàúî àåäå .äìéôú åéãáò úìéôú úà ä"á÷ä òîåù éë úåìàùî úåàìîìå äéäù äîî äãéîä éúìéôú ìò øîàéé ïë àì î"î .‫לזיווגה – אך ורק מאחר שאין הפרוטה מצויה בכיסי‬ ‫ ואינני רואה אותה‬.‫במוצש"ק ניגש אליו השני ושאלו‬ ‫ אולי יהיה בידי‬.øîàì .ùåøéô .‫ ואין בידי להתחייב על נדוניתה‬..‫והנה במשך ימות השבוע הנני טרוד על המחיה ועל הכלכלה‬ ..‫ לבכיה מה זו עושה‬.àéää íå÷î ìëî ..ìàøùé úîåòøú ìå÷ì òîåù àåäù íäì .å"÷ êôäìå úåðùì íãéáù .‫שופך דמעות כמים בתפילתו שיזכה להיבחר כרב‬ .‫ פעם ישב הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע בסעודה שלישית בעידן רעוא דרעוין‬.‫אך כל השתדלויותיו של החתם סופר לא הצליחו‬ ‫ מה אעשה וכל‬.íéðîàðä úðéçáá åðéîàä ìàøùé éðáù åðééä) åðéúååàú àùéì åì ùé äæ óà .àë úåøåöðå úåìåãâ íà .‫דמעות כמים‬ ‫ כי לפי רוב הבכי והדמע‬. ‫ בהעלותך‬.‫ והחל גם הוא לומר תהלים בהשתפכות הנפש ובדמעות‬.'ä éðæà åúìéôúá ìåòôì ãçà ìë ãéáå .òâøå úò ìëá íé÷éãö ìù íäéúåìéôú .‫ אבקשך שתגלה לי מצפוני לבך‬.‫פני תלמידו‬ ‫ שהיה הלה‬.‚"È) .‫נראה כי בצרה ויגון הינך נמצא‬ ‫ בת לי בביתי היושבת וממתנת עד בוש‬.‫השתדלויותי אין בכוחם לעמוד לנגד דמעותיו של התלמיד חכם השני‬ „ÂÓÚÏ ÂÁÂη Ôȇ˘ ‰ Ú Ò"˙Á‰˘ .íùôðá å"÷ åàùé äæîå ..

'úåøöåöç'ì øáãå .‫הגדולה‬ ‫ אף אני יש לי‬.åøáç úåìôù úà ìåáñì ìëåéù éë .‫ לכן מיד אחר סעודת השבת נוהג אנכי לבוא בשערי ביהמ"ד‬.‫זצוק"ל‬ .åéììòî éøô úà åîöòá .äøùé êøãá êìäî éðà éøä ‫ משנה זהירות בבין אדם לחברו‬.'ïìáñå ìôù' é"ùøáå éøäù) ìàøùé éðá êåúî íéùðà á"éì äìòî úîàá àåä åéðòå ìôù úåéäì åëøöåä (á"éî øúåé íéàéùðä øôñî äìò àì Y äæî øúåé äìòî ùé êà ..ú÷åìçîä 'åò÷úé úçàá íàå' äøåú äøîà ïë åøàéáå .'åòñé 'ä éô ìòå åðçé 'ä éô ìò' åéãçé åðîæåä íéàéùðä ìëù àöîðå íøåâ àåä åéô úøéîùá .‫ ולימד מכאן החפץ חיים‬.‫ נענה השני ואמר‬.‫בביתי בן עלם חמודות וירא שמים‬ ‫ ואכן השידוך יצא‬.ú÷åìçî éìòá ìù 'ä .äù÷ äøåàëìå .íãàä ìò àåä éøä åéô úà øîåù åðéà íàá åòñé ìåáñì éìò øæâð éëå .‫ על כן הייתי מייעץ שנשתדך בינינו‬.‫לנגד עיני‬ ‫ לשפוך לב‬.íéàéùðä ïéá áéø øçøçì øáã ìòáì úåøéäæ äðùîá øäæäì ùé øúåéáå äùî àø÷ éðåìô àéùðì òåãî äðòèá øáãì àìù Y ïåùìä úøéîùá øúåé åáéùçî àåäù êì éøä Y ïåùàø áåè øáãì äáøãàå åäòøá ùéà äøñ ùà äáìúú äæ êåúîå ..äðøåùé éî äéúåàöåúå .‫ שיחיש לנו ישועה בקרוב‬.‫באר הפרשה‬ éðåìô íàå ..‫מן הכוח אל הפועל ומאותו הזיווג נולדו ארבעה אחים גדולי עולם‬ '‫מהם הלא המה הגה"ק בעל ה'קצות החושן' זצוק"ל והגה"ק 'בעל קונטרס הספיקות‬ ‫ פועלת‬.‫הוה זהיר‬ ìëàé íéçåãîå àååù úåðåéîãá 'ááåñî' ‫ובפרט בענין הדיבור‬ éøáãá åúáåùú .éðåìô ìù 'åéúåðåéîã' úîçî ‫ ופוגש אני בבתי נופל לבי בקרבי על הצרה‬.(ïúùøôá í"éøä 'å÷éì) øúåîì êà íééúôù íå÷î äéä íéçéìù íéçìåù åéä íà .ãàî äìåãâ 'çéìù' çìùð àì òåãî .åðîî äùåã÷ä äðéëùä úà ùøâî ..åò÷úé úçàá íàå' (ã é) ïúùøôá ïúùøôá ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä éùàø íéàéùðä êéìà åãòåðå ãàî åéðò äùî ùéàäå (â áé) ÷åñôä ìò àåø÷ì éëå .éô ìò íé÷éãö íäéô íúñééå .'ìàøùé éôìà í"éøä øàéáå .'‫ כי תפילת היהודי כשאינו סומך רק על ה‬.'äô'ä éãé ìò éô ìòå .‫כמים אל האלוקים‬ .‫היות והפרוטה כלתה מכיסי‬ ‫ ושניים ידועים‬.‫גדולות ונצורות – כגדולי עולם הללו שיצאו משידוך זה‬ .â"áìøä øàáîå .äôéñàì íàø÷éù .ãåáë åúåàáå òâø åúåàá åúðéëù äøùéå äðçé 'äù Y åðçé 'äù .‫ ואף אני איני מצליח להביאו לברית השידוכין‬.âë ‫ בהעלותך‬.éðîî (ë è) ïúùøôá áéúëã .åäòø ìò ùéà ìò .øîàú àîùå .‫ אך בהגיע השבת קודש‬.

éðéøçàì áéèäì åäëæéù åðåöø éùåò .‫באר הפרשה‬ ãë .‫ והיה קורא אותן לפניו בימי התשובה‬.‫ עכ"ל‬.‫מחמת הבושה‬ .(ç"ñøú ååà÷òøèòéô íéøáãå íéøåäèå íéùåã÷ íéøáã .êì åðáèäåì úåìéôúä úìá÷ì äìåâñ äæá ùé íâ êøò .‫ ל"ע‬..àåä ãâ òøæë ïîäå (æ àé) ïúùøôá àìù äôä àåäù 'éìë'ä úà øåîùé åúñðøô åðééä 'ïî'ä éë .‫ אילו היה כותב כל הדיבורים שדיבר בשנה אחת‬.‫ הדומם 'נבלי חרס' והחי נבילה‬.ãåò äùòé àìå øáãä ï÷úé áë .ä"ìù øåöé÷) ä"ìùä áúëù åîë ÷"äøä ìù åøåàéáë .úåòåùé éðéî ìë åîöòì çéîöî êìîì éåæéá å"ç éåäå .‫וז"ל‬ ‫ היה בורח ומתחבא‬. ‫ בהעלותך‬.ä"á÷ä ä"îîì ïåøåã äìôúä 'úå÷ãöä úòéøæ'á éë äùåò àåäù íéìã àìù .'ä éðô çëåð äëæðù åðîò 'ä áéèéé øùà áåèä åäæå .‫הוא הוא סופו של ה'מדבר' – האדם‬ ('‰˜È˙˘' Í¯Ú ÛÂÒ '·¯‰ ÈÓÁ¯' ¯ÙÒ· ‡·Â‰) ‫ וכה אמר הגאון בעל ה'שבט הלוי' זצוק"ל‬.‫בגלוי ובסתר‬ .‫כב‬ ‫ הצומח‬.âë ì"ëò .ã"â òøæë íãàì åì àåáú äôäå .'‫ייקרא 'עציץ נובל‬ .íéøåñà íéøåáéã íò ãñçúî ä"á÷äù úåáåèäî ãçà éë áìä ÷îåòî íééúéîà äìéôúå äøåú .ïë íãà äùò å"ç íàå .øúåé àìå íéøúåîä åáúë øáëå (ù"ééòå êì ô"éø íäøáà ïâî 'éò) íéùâøúîä íéàìåçä úáéñù ‫הטוב והמיטיב – להיות מיטיב לישראל‬ íéøåáéãä éãé ìò àåä íìåòì íéàáå ‫ולהביט עליהם בעין טובה‬ ùåôéò'ì íéîøåâ íäù íééåàø íðéàù øùà àåää áåèä äéäå' (áì é) ïúùøôá ë"ò ..çìåãáä ïéòë åà äòåáù åà äìáð øáã åðîî àéöåé äñðøôä Y ïîäå åøîåà åäæå .ì"æå (äìéôú ÷åñôá ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ä"á÷ä éðôì úìáå÷îå äöåøî åúìôú åðéòå .íãà ìù éë äæá àöåéëå òøä ïåùì åà äìì÷ úåìéîâ éôë ...ééçã àðìéà) äàìäì äðéëùä òñúå äôá äáøéå .‫ כי אם אינו שומר פיו הרי זה נחשב כ‬.ïåøåãä úà àéáîä éìëä àåä éë .íìåòä òáè ìå÷ì÷å 'íéøéåàä .'‫צומח חי מדבר‬ ‫ על משקל זה נאמר שניבול פה‬.‫ ביום ובלילה‬.å"ç óðåèî àäé ‫ כי הקב"ה ברא בעולמו 'דומם‬.'‫ וכבר אמרו בעלי המוסר ב'לשון נופל על לשון‬.'êì åðáèäå åðîò 'ä áéèéé øáãì àìù øåáéãä úà ï÷úì íéëéøö (åðúà äëì ä"ã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä øàáîå éøåáéãá øåáéãä ùã÷ìå .‫ ויאמר נא כל אחד מאתנו‬.'‫ ובכל אחד מהם כשימות ויכלה הדבר נקרא בשם 'נבל‬.‫כג‬ .ïåøåãä éåæéáå .äøëù ïúî äìãâå àäúù äöåø àåäù éî .

‫כד‬ .ãë ÷æç øîàé åéçàìå åøåæòé ú"éùäù íúåàøá .‫ ונשאר שם כל שבעת ימי המשתה‬.ãçà àø÷îá ïäéúåøëæà åìôëðù .Ô·Â) ‫הענינים הרעים שבתוכה לטובה‬ .'‫ ומדת עין טובה הוא להיפך מ'עין רעה‬.‫את בנו נסע רבינו להשתתף בחתונה‬ ‫'( שהכלה איננה‬χ¯˘È ÁÓ˘È'‰ Ï˘ Â˙ÂÁ‡) ‫של שבעת ימי המשתה אמרה לפתע אם החתן‬ ‫ ע"כ היא דורשת בתוקף‬.'‫( 'עשי לה הטוב בעיניך‬ ÊË ˙È˘‡¯·) ‫( מדתו‬.‫עליו מאוד‬ Ì˘) ÏÈÚÏ) ‫ דהנה‬.‫ וכאשר אמרה שרה לאברהם שהגר מזלזלת בכבודה‬.åìà ìù úãåáò úà ãåáòì .åøáç ìùá íäá åâäð .‫בשמירתו על העיניים‬ ‫ ולשנות טבעי בני‬..‫ מעלה יתירה מצינו בה ב'עין טובה' כי בכוחה לשדד מערכות‬.(Ì˘ 'Ë‚'‰ ÔÈ Ú ÏÎ „"Ò· Ú Ó Â È¯Ù Â‡˘ Ìȯ·„‰ .íäéçà øàùî øúé íùã÷îå .‫ ויסע הביתה בחזרה‬.'åë äáåè ïéò ì"æ íøîàë úåãéîä éðá ìò øôëìå ãòåî ìäåàá ìàøùé éðá .‫שהחתן יעזוב את בית חותנו‬ ‫ בעת עריכת סעודת שבע ברכות האחרונה אמר רבנו תורה על הכתוב‬.äáøãà àìà .‫ ואי אפשר לה אפילו להסתכל עליה‬.‫אבינו ע"ה‬ .‫ כשעינו כעין הבדולח‬.'äøåú éùîåç äùîç ìàøùé åàéöåä íééåìä úåòöîàá éë (øôëìå ä"ã ò"øú) ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä .ìàøùé ìù ïúøôë äúééä àéäå .äë ìòåôì äáåè ïéò úãî ..'ìàøùé .'äáèä'ä ììëáå éëä åìéôàå .ìàøùé éðáá øåëá .é"ùøáå .‫מוצאת חן בעיניה‬ ‫ הדבר נודע לרבינו ונפשו עגמה‬.åúìåãâå åúçìöäá íúåìãâå íúùåã÷ ìò åçîùå .äæ àø÷îá 'ìàøùé éðá' äøåîâ äøôë àéä éøä ïéò úáåè úãéîå ïééðîë .‫הרעים לטובה‬ ‫ היינו עשי ותקני אותה בעיניך הטובות שתהפכי כל‬.äë ‫ בהעלותך‬.‫ ומוסיף ה'בית אברהם' עוד סגולה לקבל שפע הפרנסה‬.‫כה‬ ‫ כאשר גיסו של רבינו השיא‬..‫ ותרגם אונקלוס כדתקין בעיניכי‬.˙˜„ˆ ‡È‰ ÂÏȇΠ‰ÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯Ó ÂÊ ‰¯˘ ‰¯Ó‡ .ïéò úáåè ìë úçú íééåìä úà ç÷àå' (èé-çé ç) ìë åììëð ïéò úáåè úãéîáå .'‰È ÈÚ· ‰˙¯È·‚ Ϙ˙Â' ·È˙Î („ ‫ כי‬.ïéðòä àìà .ìàøùé éðá åøôëúð äîá øàáúð àìã .äøåú éùîåç äùîçë íä ïéáéáçù ïúáéç òéãåäì .äøôë ..‫אדם של רעהו‬ ‫ ביום האחרון‬.‫באר הפרשה‬ íùì 'åãëå ïáø÷ åàéáäù åðéöî àì éë åäòøì ùéàù éãé ìò äàá äñðøô úâùä ïàë åàøä é"ðá éë .åúçîùá çîùé .È"˘¯·Â .‫של אברהם אבינו ע"ה הייתה עין טובה‬ ‫כמו שעין רעה גורמת לדבר טוב שיהפך לרע כמו כן עין טובה מהפכת כל הדברים‬ ‫ אמר לה אברהם‬.íãàì ÷"äøä áúë .‫ עשי לה הטוב‬.ïúáéç ú"éùä òéãåä äæ éðôîå øîàð íéîòô äùîç' ..ììëä êåúî íééåìä úãò úà äìòî äáåè åðéò àäúù .íäá åàð÷ àì ïúùøôá åðéöî ïëå .'‫ וכה כתב ב'תולדות הישמח ישראל‬.äáåè ïéò úãî ..

‬שאי אפשר לך לראות גם במעלותיו‪ .‬והרבה בתעניות ותפלה שמן השמים ירחיבו שכלו ולבו‬ ‫ויוכל להבין התורה‪ .‬אבל היה גס השכל‪ .ãòåî‬‬ ‫‪ìáäì 'íéðù'ä úà øéáòäì Y íéìñåô‬‬ ‫‪àúéà äðä ...‬‬ ‫ויעזוב כל קלקוליו‪ ..‬‬ ‫יש שאמרו לרמז במה שאמרו חז"ל לגבי ה'מצורע' ) ‚‪' (‚ · ÌÈÚ‬כהן הסומא באחת‬ ‫מעיניו אינו רואה את הנגעים'‪ .‬כי בשפיכת לבו אל ה' 'פתח‬ ‫לבי בתורתך‪ '.‬פלוני חשיבותו גדלה עד מאד‪ ...‬כי בזה ייהפך‬ ‫לבבם וטבעם לטוב‪.ìñôð åðéà ïéãò‬‬ ‫‪ìäà úãåáòá àáö àáöì àåáé äìòîå‬‬ ‫‪íéðù ìáà .‬‬ ‫הבט נא גם בעינך השנית לראות גם במעלותיו‪ .‬בידכם הדבר – להפוך את ליבם‬ ‫ומוחם של התלמידים והבנים לטובה ולברכה – ע"י שתביטו בהם בעין טובה‬ ‫האומרת שוב ושוב‪ ..‬אל תביט כלל בחסרונותיו‪ .‬אם אינך רואה אלא בעין אחת‬ ‫– כלומר‪ .‬כי כן אומרים לו לכהן‪ .úøæåç äðéàù äãéáà éäåæå‬‬ ‫‪íééåìä éë ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä‬‬ ‫‪..íäá íéìñåô‬‬ ‫‪äðù íéøùòå ùîç ïáî‬‬ ‫‪÷æçúäì ìåëé àìà ..‬שיש לו בקבלה מאבותיו שזה הגאון היה אוהב‬ ‫התורה‪ ..‬כשפלוני במצב‬ ‫של 'מעונן' )‪ (˜ÂˆÓ ¯ˆ ˙Ú‬אל תביט כלל על חסרונותיו‪ .íãàä úà ìñåô äæ ÷éøå ìáäá åéúåðùå‬‬ ‫‪øîåà äéä .‬נוראות כתב‬ ‫בהקדמה לספר ה'רקאנטי'‪ .íäá íéìñåô íéðù' (.‬בבואך להביט בחסרונות רעך‪.‬כי אין דנים את האדם במצב‬ ‫כזה‪Ú„ÂÈ ÈÓ ÈÎ .‬ואפשר לבארו‪ .‬וייפתחו בפניו שערי חכמה‪ .‬ואל יתייאש ב'תירוץ' שכשרונותיו אינם עומדים לו‪ .äáåùúá áåùìå ùãçúäìå‬‬ ‫‪àáöî áåùé äðù íéùîç ïáîå .‬ילמד כל איש בדידיה‪ .‬הבט והתבונן בו ב'עין טובה' וסוף דבר שיותקנו דרכיו‪.‬ויכיר שאין ההצלחה תלויה‬ ‫‪íìåòä éàá ìëî ùéàå ùéà ìë àìà‬‬ ‫בכשרונות מבורכים‬ ‫‪ïéà íéîåîå .ãë ïéìåç) àøîâá‬‬ ‫‪..(Ì˙‡ ËÂÙ˘˙ ÌÈ È„ ÂÏ‬‬ ‫כו‪ .'ãåò ãåáòé àìå äãåáòä‬‬ ‫‪åéîé æáæáî íãàù .‬יפתח ה' את סגור לבו‪ .‬‬ ‫·‡‪.‬פלוני טוב הוא‪ .‬פלוני טבעיו‬ ‫רעים וכיו"ב רבות‪ .åë ïîæä úãéáàë äãéáà‬‬ ‫‪'ìä) í"áîøá àúéàãë 'ä éãáåòì æîåø‬‬ ‫ומכאן‪ ..‬וכך‬ ‫אמרו )˘‪' (· ‰ ˘Ó Ì‬אין רואים נגעים ביום המעונן'‪ .Â˙‡ ÔÂ„Ï ÌÏÂÚ· ˘È‡ ÏÚ ËÈ·˙ χ 'Ô ÂÚÓ' ·ˆÓ· ‰‡Â¯‰ ‰˙‡˘Î ..ïîæä éìáäá ÷éøå‬‬ ‫‪.‬ואף להורים ומחנכים ייאמר‪ .‬וז"ל‪ .‬אנא‪ .‬פעם אחד בהיותו מתפלל בתענית בבית הכנסת וירדם‪ .....„ÂÚ Ï"È Èχ) .'åúåà åçåø äáãð øùà‬‬ ‫‪íéåìì øùà úàæ ' (äë-ãë ç) ïúùøôá‬‬ ‫‪åãéì äì÷ú äàá íà óàù . ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪åë‬‬ ‫‪ãáìá éåì èáù àìå' (â"éä â"éô ìáåéå äèéîù‬‬ ‫בידך עיתותי – שלא לבזבז שנותיו‬ ‫לריק‪ .'íäá íéìñåô ïéîåî ïéàå‬‬ ‫‪ïéà éë .‬וקבלתי ממורי רבי יעקב דרקאנטי שהיה מיוצאי‬ ‫חלציו של רבי מנחם רקאנטי‪ .‬והנה‬ .‬אף אם סבור אתה שפלוני מושחת‪ .

‬וישת ולא השלים לשתות כל המים‬ ‫ותיכף הלך האיש מלפניו‪ .‫‪æë‬‬ ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪äîë éúéàø ïëå .'ïéîàú úàöîå úòâé' (:å äìéâî) ì"æç‬‬ ‫‪÷éù í"øäî ïøî ùåã÷ äôî éúòîù ïëå‬‬ ‫‪ïëå .÷ñôä àìì äøåúä‬‬ ‫‪.ùåìç åçåî åà ùôéè‬‬ ‫‪æ"ò úëñîá ì"æç åøîà .‬וכן הביא בספר חוט המשולש החדש )‪ (Ò"˙Á‰ ˙„ÏÂ˙ ¯ÙÒ‬וז"ל‪ .ø÷éòäå‬‬ ‫‪åéä íäéçà ìëù íéãéîìúá íéîòô‬‬ ‫‪åøîà êëå .‬ונפשו חשקה בה‪ .‬עכ"ל‪ .‬שבשביל מניעת ההשגה )‪˙ ¯˘Î‬‬ ‫‪ (ÌÈ˘ÂÏÁ‬הוא מתרפה ומתייאש‪ .‬אשר לא ראה אורות מימיו רצונו לתקוע עצמו ללמוד גמרא‪.ì"æå .‬בשביל הרפיון והיאוש‪ .‬וז"ל‪ .‬הוא הייאוש והרפיון‪ .'äìòúî äæ éøä äøåúá‬‬ ‫‪úåàìôð úåâøãîì åòéâä íøèá óà ãìåðù éî åìéôà .‬שכבר אמרו חז"ל )˘·˙ ˜„‪' (..‬אם יתאמץ‬ ‫מאד בלימוד התורה יזכה לסייעתא דשמיא‪ .‬שהסיבה המונעתו מהשגת‬ ‫התורה‪ .‬להיות גדול בתורה‪ .'ìë' úáéúá úåáøì‬‬ ‫‪'íìåò ééç'ä éøáãá ÷æçúé äøåúá‬‬ ‫‪äøåúä ãåîéì é"ò .á å úåáà 'ñî‬‬ ‫‪.â) íãà éðá øàù ìò äìòúî àåäå .‬ומסיים בה וז"ל‪ .‬ואז חיבר פירוש התורה וספר טעמי המצוות‪ .‬הבט וראה‬ ‫עד היכן הדברים מגיעים‪ .‬כי‬ ‫נהפך לאיש אחר‪ .(á úåà íù) æåò åì úðúåðå éúô úîéëçîå äìòúî‬‬ ‫‪íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà' (.äìòúð äøåúá åúãîúä é"òå .çé úåà .‬אלא אדרבה‪ .‬הכלל‪ .æë õøàä úåö÷ ãò äøåú òéôùäå ..‬הוא הסיבה‬ ‫למניעת ההשגה‪ .äìåãâ‬‬ ‫‪÷ñåòù éî ìëå' .‬וקירב‬ .‬הבא לטהר מסייעין אותו'‪ .‬ממהות התלמיד הזה‪.‬‬ ‫כז‪ .‬אעפ"י שהוא הרבה‬ ‫יותר מכפי כשרונו הטבעי‪ .‬גם מי שהוא קשה הבנה עצום‪ .åîëçúð íãåîéì é"ò íäå .‬מה"ו שמעון סופר זצ"ל אבדק"ק קראקא‪ .‬בשמוע הבחורים כן שחקו ויהתלו בו ‪-‬‬ ‫איך בר שנים כמוהו‪ .ì"æå (íéðá ìò úåáà‬‬ ‫‪àáù ì"é .‬והקיצו ויאמר לו שתה‪ .‬והוא הלך למדרש כמנהגו ומצא שכלו בהיר ונבר‪ .åùôð äáäàù úà àöîé òâééúé íà‬‬ ‫‪íéùåç åì ùéù åøîà åúåãìéáù ì"öæ‬‬ ‫‪ã"áà êàøá ìåàù éáø ÷"äøä áúë‬‬ ‫‪.‬‬ ‫בדרעזניטץ בא אל זקיני )‪ (¯ÙÂÒ Ì˙Á‰‬זצ"ל נער א' בן ט"ז או י"ז שנים וגילה לו‬ ‫שרצונו ללמוד תורה‪ .íéùìç‬‬ ‫÷‪'àáä íìåòì ÷ìç' åøôñá ò"éæ éåùà‬‬ ‫‪äñéôú åì ùéù ë"çà åéìò åøîàù ãò‬‬ ‫)‪åøôñá íâ áúë á"åéë .çåî éùåìç‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הגה"ק הסטייפלער זצוק"ל מביא )‪ (·"ÈÙ ·"Á ÌÏÂÚ ÈÈÁ‬את דבר המעשה הלז ומביא‬ ‫כהקדמה למעשה זה‪ .‬ובאמת‪ .‬‬ ‫אבל רבם גער בהם – למה זה תצחקו‪ .åúåîë òáèá åãìåðù‬‬ ‫‪úãîúäá 'òâééúéå ìãúùéù' .‬ולא כמו שחושב‪ .äéùåúå‬‬ ‫איש ובידו כלי מים‪ .‬שנתעלה למעלות רמות עד מאד בזכות תפילותיו ותחנוניו‬ ‫שיפתח ה' לבו בתורה‪.‬סיפר לי דודי‬ ‫הגאון קדוש ה'‪ .‬הלא כל הרוצה ללמוד יבוא וילמד‪ .‬עכ"ל‪.

‬ואח"כ תתחילו לחזור וללמוד‪ .‬וא"כ אני יכול לחייב את אלו שיענו בדין של מעלה‬ ‫שלא למדו כי ראשם בל עמם‪ .‬הנה‪ .‬ואם תעשו כן ה' הגדול יעזור לכם ותוכלו לקיים את מצות ה' ובתורתו תהגו‬ ‫יומם ולילה‪ .(Ò"˙Á‰‬אח"כ נתקבל לרב בק"ק‬ ‫שליינינג‪ .‬והי ת"ח גדול בתורה ובצדקות‬ ‫)‪. ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪çë‬‬ ‫את הנער‪ .(Ò"˙Á· ÌÈÓÚÙ ‰·¯‰ ‡·ÂÓÂ‬‬ ‫וכך כתב הגה"ק מהרי"ץ דושינסקי זי"ע )·'‪‰˘Ó ˙Ï„‚ ˜ÏÁ .‬ובה אמר‪ .‬ע"כ דבריו הקדושים של מרן המהר"ם שיק זי"ע‪ .‬עד שיהיה השיעור רגיל על‬ ‫פיכם‪ .‬אנא‪.‬לאחמ"כ נתעלה לאב"ד לק"ק נייזאטץ‪ .‬ולמחר הי' בעיניו כאלו לא למדה מעולם‪ .‬לא מצינו‬ ‫בתורה שמי שהוא קשי הבנה אינו צריך ללמוד‪ .‬שבנוסף למה שכבר הגיע הנער הזה לטו"ב שנים‪ .(:‰Ï‬ר"א בן חרסום מחייב עשירים‪ .‬עד שאם למדו עמו איזה משנה‬ ‫מאה פעמים עד מהרה שכחה‪ .‬כי אף הוא היה עשיר גדול ועסק בתורה‪.‬וברוב הימים הגיע למדרגת בחור מופלג בתורה‪ .‬גם היה ללמדן מופלג עד שנתמנה לדיין‬ ‫ומורה בעיר מאטערסדארף תחת כנפי רבו )‪ .‬עוד‬ ‫זאת היה לו מדת 'קשה לשמוע ומהיר לאבד'‪ .‬לא תאמרו כן‪ .‬‬ .‬לזה אבקשכם‪ .‬אבל כל אחד ואחד צריך ללמוד בהתמדה גדולה‪ .‬והבא‬ ‫לטהר מסייעין אותו מן השמים‪ .‬אני אחייב את בעלי‬ ‫הכשרונות החלושים‪ .ÈÁ ÛÒÂÈ „ÂÚ Â¯ÙÒÏ '‰Ó„˜‰‬‬ ‫‡‪ (· ˙Â‬ומביא שם‪ .‬שמעתי מאחי מורי הגאון הכ"מ פעם בפתיחה לפני השיעור‪ .‬והרי 'כל הבא לטהר מסייעים‬ ‫לו'‪ .‬וכן עשו‪ .‬כי אנכי ידעתי שעדיין לא הגעתי‬ ‫לקרסולי רבותינו הקדושים‪ .‬אף שאני איני יודע זאת‪ .‬ובכל פעם ופעם בכה לפני בורא עולם‪ .‬לכן אבקש ממך אב הרחמן‪ ..‬הוסיף המהר"ם שיק‪ .‬ובראשית דרכו אף הוצרך לחזור‬ ‫ארבעים פעמים על כל דבר‪ .‬והתמיד בלימודו‪ .‬לא היה עני בישראל כהלל‪.‬שיתן לכם בכל יום ויום דעה בינה והשכל כדי להבין‬ ‫את שיעור של היום הזה‪ .‬ועתה אומרים‬ ‫עלי שאני יכול ללמוד‪ .‬והיינו כי כשיבוא העשיר‬ ‫בטענה מרוב עשירותי ועסקי הרבים שהעניק לי הבורא יתב"ש לא היה לי פנאי‬ ‫לעסוק בתורה – לזה יסתור ראב"ח טענתו‪ .‬ואחר כל בכיה ובכיה הרגיש בעצמו כי הוא‬ ‫מתחיל להבין את דברי הלימוד‪ .‬ומוסיף שם‪ .‬ואמר‪ .‬‬ ‫ואעפי"כ עסק בתורה יומם ולילה‪ .‬איתא בגמ' )‪‡ÓÂÈ‬‬ ‫‪ .‬שבתחילת דרכו לא היה סיפק בידו לתפוס‬ ‫את לימודו אא"כ למד את הענין הרבה פעמים‪ .‬לרוב עניותנו הוצרכנו לעמול על המחיה והכלכלה ולא נשאר‬ ‫בידינו אפילו שעה אחת לעסוק בתורה – לזה יאמרו‪ .‬אמנם‬ ‫כן‪ .‬וציווה להבחורים וקבע להם עתים‪ .‬וכן היה מדי יום ביומו זמן ארוך‪ .‬אלא‬ ‫התפללו למי שהחכמה שלו‪ .‬אלא‪ .‬והעיד על עצמו‪ .‬‬ ‫ועלה והצליח ועשה פרי קודש הילולים‪ .‬הנה‪ .‬שזה ילמוד עמו שעה זו והאחר‬ ‫שעה אחרת‪ .‬וגם יראתו הייתה טהורה‪.‬‬ ‫לאידך העניים שיטענו‪ .‬בכל זאת חשקו לתורה לא פג‪ ..‬‬ ‫תן לי בינה והשכל בתורתך הקדושה‪ .‬עכ"ל‪.‬הלל מחייב עניים‪ .‬וז"ל‪ .‬שמרן‬ ‫המהר"ם שיק ז"ל פתח פעם את ה'שיעור' לפני תלמידיו‪ .

íãàä úåîéìù àéäù äøåúä ìá÷î äøåúä ãåîéì éøä ïåøùë ìòáä éáâì éë àåä äæ ìöàå .çë åîãá úòìáåî íãàë äçîù êì ïéà àäã .ì"ëò .‫ מתנה‬.‫ברורה‬ ..åúìåëéî øùôà éà éë .(ÊË ·Î ˙ÂÓ˘) '‫כן אחר מהרו מלשון 'מוהר הבתולות‬ .ì"æå .äøåúá äáøä çéìöîù ìåãâä ïåøùë .äçîù àìì äøåúä úåîéìùì úåëæì ïåàâäë ä"á÷ä éðôì áéáç àåäå .‫הוא כמעניק מתנה ושי לכוח האחר היינו הסטרא אחרא‬ .‫ולהקדים את האחר והמאוחר‬ .‫כח‬ ‫ „( 'ירבו עצבותם אחר מהרו' וביארו בשפה‬ÊË ÌÈω˙) ‫בתוך דבריו את הכתוב‬ ‫ כל אחד מהם שמע‬.'åéúåéøá íéøùé 'ä éãå÷ô' (è èé íéìäú) áåúëä äðáää äù÷ ãéîìúä äæå .àøâà àøòö íåôì (äë ä úåáà) øùàëå .èë ‫ בהעלותך‬.ïéùøôúî àìã .‫ באותה שעה עמדו שם ג' מחסידיו – וראה זה פלא‬..'áì éçîùî íéìùä øáë åúãî éãë àöîå òâéù .äìåãâ äãî äçîùä' ìòáäî øúåé áéáç àåä ãçà ãöáå æ"éòå .ïäá úéð÷ð äøåúäù íéøáã ç"îî .å÷åç ñ"îò 'íééç êøã') ì"øäîä øàéáù åîëå .åúìåëé éôë å÷åç íéìùä øùà ìåãâä ãçà úåéäì 'äçîù'ä ïéðò äî (å"ô úåáà ãçàå äáøîä ãçà' (.éùôð úåîéìù àéäù äçîù ìá÷ì éåàø æà äçîùá åùôð íãàä ‫אין שמחה כתורה – עסק התורה מתוך‬ àöîð .‫ואמר בשם רבו הק' לאמר‬ ‫ ואילו השלישי‬.äøåú ïééåìú åäééååøúå .‫ כפטיש הזה המפוצץ ויוצא ממנו כמה חלקים‬.ì"ëò .‫והבין את ביאור הקרא באופן אחר‬ ‫האחד שמע מפה קדשו שביאר ירבו עצבותם האיך מרבה האדם את מידת העצבות‬ ‫ זאת על ידי שאחר מהרו שאינם מאמינים בטוב מצבם ומנסים למהר‬.ãáë ìåò úàéùðå äáø÷ä øãâá é"ò íà éë äøåúä àéä äæä é÷åìàä .'äøåúä úåîéìù åùôð ‫שמחה ובפרט ביום השבת‬ ìù äøúëì íãàä äëåæ äçîùä é"òù ïéòø éøúë íä äçîùäå äøåúä ÷ñò àäúù äøåúä úà åáø÷á èåì÷ìå .éùôð âðåòì åìöà àåä úåîéìù íãàì éåàø ïéà éë .'íéîùì åáì úà ïååëéù ãáìáå èéòîîä íãàä øùàë éë .øáãä ììë ïðúå .‫ ירבו עצבותם על ידי שהאדם מרבה את עצבותו‬.äøåúá òâééúîù øúåé íãàäî ùøåã åðéàå .äçîùá àåä .úåîéìùá àåä .‫באר הפרשה‬ øáéã àìî àø÷îå .‫ ירבו עצבותם אם האדם מתחיל להתנהג בריבוי העצבות‬.‫אזי אחר מהרו אותה העצבות ממהרת ומביאה אחריה עצבות נוספת‬ ‫ על ידי‬.‫שמע מהבית אהרן ביאור‬ ‫ כי בריבוי העצבות הרי‬.‫ על ידי כן המה נופלים בעצבות‬.é÷ úåçðî) åðéðù ïëù .øîàéé êãéàì .éããäà ‫ באחד הפעמים כשדיבר הרה"ק ה'בית אהרן' זי"ע בגנות מידת העצבות הזכיר‬.‫לשכון בלבו‬ ‫ החסיד השני העיד‬.

ùãå÷ úáùá‬‬ ‫‪.ááì áåèáå äçîùá ..íëúçîù íåéáå' (êúåìòäá úùøô‬‬ ‫‪äøäîá åðìåë äëæðå .‬‬ ‫והיינו כי ישראל יש בהם כח לבנות בנין רוחני ועליוני ע"י עסק התורה‪ .òåáùä úåîéá‬‬ ‫‪êåúá óà êúåàøì .‬ולכן כתבו‬ ‫המקובלים ז"ל‪ .‬נענה הנכד ואמר לו‪ .‬הלא יש די והותר מצוות ועבירות‬ ‫שאינני מקפיד עליהם כראוי‪ .‬כי‬ ‫בפרשה זו כתיב )‪' (ËÎ È‬כי ה' דיבר טוב על ישראל'‪.‬ולכן בשבת שהוא מעין עוה"ב כמ"ש‬ ‫חז"ל צריך להרבות בו בעסק התורה כי אז יצליחו בו יותר בבנין הרוחני‪ .‬‬ ‫ובזה מובן הטעם שארז"ל 'לא נתנו שבתות לישראל אלא לעסוק בהם בתורה'‪.‬דגדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת אלף פעמים יותר‬ ‫מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול‪.‬השמחה איננה מצוה אך היא המביאה לכל מצוות האמורות בתורה‪.‬ידועים דבריו של הגה"ק ה'בן איש חי' זי"ע )·‪ .'úåúáùä‬‬ ‫‪.‬‬ ‫לעומתה‪ .‬מדוע בחרת להעירני על מידת העצבות שמידה היא‬ ‫וכלל אינה עבירה‪ ..äðåáú éøòù åàöîé‬‬ ‫‪åðéúåáà 'àå 'à 'ä êéðôìî ø"äé øîà øáëå .(˙ÂÓ˘ ˙˘¯Ù ‰È ˘ ‰ ˘ ÈÁ ˘È‡ Ô‬וז"ל‪.‬ענה הבית אהרן‪ .äëéùçë äàøðä íéøáãä íéìåò ì"øäî éøáãìå .çøôå øåúôëá‬‬ ‫עוד ספרו חסידים שבשעה שהעיר ה'בית אהרן' לאחר מנכדיו על עניין השמחה‬ ‫וגנות העצבות‪ .‬‬ . ‫באר הפרשה ‪ -‬בהעלותך‬ ‫‪ì‬‬ ‫‪àìéîî ÷"áùä íåéá äçîùá úåáøäì äøåú éøòù íéçúôð äæ íòèî éìåàå‬‬ ‫‪äîë éô äøåúä úà âéùäì éãë åá ùé úøâà'ä ïåùìëå .äøåäèä ïéáäì çéìöä àìù äøåú éøáã âéùäì‬‬ ‫‪øáéã 'ä éë' (èë é) ïúùøôã ÷åùôä åðá éøôñ) ì"æç åùøã éøäù .èë íéøòù äàî åçúôé‬‬ ‫‪åðëæúå åðéìò íéîçø àìîúúù‬‬ ‫‪éáø' øôñá àáåä) ì"öæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä‬‬ ‫‪äðåîàä éëøãá úåìòúäìå úåìòì øùôà ÷"áùáù (áî ãåîò 'åúøåúå ïåòîù‬‬ ‫‪íééå÷éå .‬כי כמה וכמה עבירות נמשך אליהם האדם על ידי שקיעותו בעצבות‪.‬‬ ‫ל‪ .åøåàì ãçé‬‬ ‫‪åðéååèöðù ïååéëîã .‬אכן עצבות אינו עבירה אך הוא הוא אבי אבות‬ ‫כל העבירות‪ .‬‬ ‫כט‪ .‬זקני הקדוש‪ .‬ידוע שהרה"ק מלעכאוויטש זי"ע אמר פעם בחזרו מבית הטבילה בערב שבת‬ ‫קודש פרשת בהעלותך לעת כזאת היה עלינו לשורר ולזמר בתופים ומחולות‪ .‬וזה הבנין שבונים אותו‬ ‫ע"י עסק התורה הוא נעשה בחלק עוה"ב‪ .ì 'ìàøùé ìò áåè åìà .‬ולכך נקראו‬ ‫בנאים וכמ"ש חז"ל ע"פ וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך‪ .íéøçà íéðîæî äîëå‬‬ ‫‪íåé ìëá 'àøæò ïáà'ä ìòáì 'úáùä‬‬ ‫‪úáùä íåéáå .