Score

Awit Ng Paghahangad
Fr. Manoling Francisco, SJ
q = 80
Arranged By: Benjie Abo Mahasol

∀∀ 2 −
Madasalin
Ο
Œ ι œ ι œ ι œ − œι œ œ œ − œι œ œ œ − ι œ
Soprano % 3 œ œœ − œ œœ − œ œœ œ œ œ œœ

duh - duh duh duh duh dah duh dah dah

% ∀ 32 ∑ ι ι
œ− œ œ œ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ œœ œ œ œœ ˙ œ
Alto

∀ 2 Ο
duh duh duh duh dah duh dah dah

Tenor Υ ∀ 3 ∑ ˙ œœ ˙ œœ ˙ œ ˙ œ ˙ œœ ˙ œ
duh duh duh duh duh duh dah dah

> ∀ ∀ 32 ∑ ˙− ˙− ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ
Bass

duh duh duh duh dah duh dah dah

∀ ο Ο
% ∀ µœ œ œ ˙− ˙− Œ Œ Œ ‰œ ˙ œ
8

S ˙ ˙ ˙ œ− œœ ˙


dah dah dah dah dah dah o Diyos i - kaw ang

A % ∀ œ œ œ ˙− ˙−
‰ ι
œ ˙
‰ ι
œ ˙
‰ ι
œ ˙
‰ ι
œ ˙
ι
œ œ− œ ˙ œ
ο dah Ο

dah dah dah dah dah duh duh

T Υ ∀ ˙ œ œ œ œ ˙− Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ Œ ˙ ˙ œ ˙ œ
dah dah dah dah dah dah dah duh duh

> ∀∀ µ ˙ œ ˙− ˙− ˙− ˙− ˙− ˙− ˙−
B ˙−
dah dah dah dah dah dah dah duh duh

∀ ι ιœ œ
% ∀ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ
17

S
˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ − −


la - ging ha - nap lo - ob koy i - kaw ang tan - ging han - gad na - u - u - haw a - kong pa - rang ti

% ∀ œ œ œ œ ˙
œduh œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ˙
A


duh duh duh duh duh duh dah dah

œ ˙
T Υ ∀ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙− œ ˙
duh duh duh duh duh duh duh dah dah

> ∀∀ − œ ˙− ˙− ∀˙ œ œ ˙ œ ˙
B ˙ ˙ ˙−
duh duh duh duh duh duh duh dah

king ka .ta .ta .a lay gu .lan .ni .ta > ∀∀ ˙ − œ ˙− ˙− ∀˙ œ œ œœ B ˙− ˙ œ ‰Ι dah dah dah dah dah dah dah gu .ga .may ma .a .lak na .gal da .ka .big nang yong pag .ni .ga .a a .ru ga duh % ∀ œ ˙ œ œ œ ˙ œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙ A ∀ ‰ œι œ − dah dah dah dah dah dah dah duh ι T Υ ∀ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ dah dah dah dah dah dah aah i .a . 2 Awit Ng Paghahangad ∀∀ ι œ ˙ œ − œι œ œ ˙ − œ œ ˙− 25 % œ− œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ S ∀ gang na lu pa sa tu .mas - > ∀∀ œ ˙ œ ˙− ˙− ˙ œ ˙− B ˙ µ˙ œ ˙− dah dah dah dah dah dah dah duh ∀ œ œ % ∀ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙ œœ œ œ œœ œ ˙− Œ ˙ 33 S ∀ duh duh duh duh duh du duh dah A % ∀ œ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙ œ ∀˙ œ ˙ œ ˙ œ ∀ duh duh duh duh duh du duh dah ι ι Υ ∀ ˙ œ œ œ− œ ˙ ˙ œ− œ œ œ ˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ T dan sa da .ni ta œ ι œ œœœœ œ ‰œ œœ T Υ œ− œ œ − œ œ œ œ − œ œ œ œ − œι œ œ œ − œι œ œ ι kong na .wit ng pa .pu .kong ba .nal nang ma .ma .ka'y pag .a .ni .ta ko ang yong pag .da .ta % ∀ œ ˙ ˙ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ ˙ ∀œ œ ‰ ι œ œ œ œ A ∀∀ ι œ Ε ει dah dah dah dah dah dah dah dah dah gu .gin a - > ∀∀ ˙ − œ ˙− ˙− ˙− ˙− B ˙− ˙ ˙ œ duh duh duh duh duh duh duh dah Ε ∀ œ œ œ ˙− œ œ œ œ œ œ œ ‰ œε œ œ % ∀ ˙ œœ œ ˙ 41 S Ι ∀ dah dah dah dah dah dah dah gu .ring i .ka .ran .as a .ki .

hi .long tu .ga pak .na'y tag - A % ∀ −− ˙ œ œ ˙ œ œ− ι ι œ œ œ œ− œ œ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œœ ∀ ko'y i .lim 'yong man .long mo'y sa twi .ta ko'y i .lay pag .lim 'yong man .ni .ma .bang ha .ga pak .ta .ga pak .kaw ha .pak oohmm dah duh dah dah ∀∀ Ο ι Œ œ œ œ− œ œ œ œ − œι ˙ ˙ ι 64 % œ œœ ˙ œ− œ œ œ œ œ œ œ œ S ∀ a .lim ng sa li .him .wak mo a - % ∀ − ˙ œ œ ˙ ˙− œ œ œ ˙ œ ˙ ˙− œ œ œ A ∀ Οι dah duh duh duh duh duh duh duh Υ ∀ ˙− ‰œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œœœ œ œ− œ œ œ T Ι dah a .lim ng i .wa'y ku .lak ι ι A % ∀ œ− œ œ œ œ œ− œ œ− œ œ œ ˙− ˙− ˙ œ ˙− ˙ œ ˙ œ ∀ ιœ œ œ œ œ œ ο Ο lay sa li .lig .say t'yak kung ha .hi .nay tag - ∀∀ ο Ο œ − œΙ œ œ ˙ œ œ œ − œΙ œ œ ˙ − œ− ‰ œ ˙ œ ˙ ι 55 1.ka't tu .hi .kat ang tu .pak oohmm u .lu .nay > ∀ ∀ −− œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ B œ œ œ œ œ œ œ ko'y gu .pit sa .kaw ha bang na .yo ka .ni . S % œ œ − œ œ œ ˙− ∀ ι lay sa li .bang na .him .him .wak mo a - > ∀∀ œ ˙− ˙− œ ˙− ˙ œ ∀˙ œ B ˙ ˙− ˙ dah duh duh duh duh duh duh duh .lig ta say kung ha .lim ng i . long mo'y sa twi .him lay pag .lay pag .a .lim ng sa li .pit sa .kat ang tu .hi .bang na .bang na .ma .kaw ha .ma ka . long mo'y sa twi .nay tag - T Υ ∀ −− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ œ œ Ι œ ˙ œ œ œ œ œ œ œœ ko'y gu .ong ga . long mo'y sa twi .king ka lu lu way ku .pak oohmm dah duh dah dah dah dah T Υ ∀ µœ− œ œ − œΙ œ œ ˙ − ˙− ˙− ˙ œ ˙ œ ˙− lay sa li .pak oohmm dah duh dah dah dah > ∀∀ œ − œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ ˙− ˙− ˙− ˙ œ µ˙ B Ι Ι ˙− œ lay sa li .kat tu .yong man .lay pag .ka .lu .yong man .king ka .ta ko'y i . Awit Ng Paghahangad 3 ∀∀ − œ ι % −˙ œ œ ˙ œ− œ œ œ œ − œι œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ 48 S œ ∀ ko'y i .ga pak .yo ka .kaw ha .wit a .kong bu .

kaw ha bang na .ni .him .kat ang œ ∀œ ι A % ∀ ˙ œ œ ‰Ι œ ˙ œ œ ˙ œ œ− œ œ œ œ− ι œ œ œ ƒ + ∀ ∀ ˙ε ∀Τœ ∀ ∀ ko'y i .di .bang na .ta oohm duh duh duh duh ƒ ∀∀ ε ∀ œ Τ œ œ ∀∀ œ ι % œ œ œ ‰ Ι ∀œ œ ∀ ∀ ˙ œ œ ˙ œ− œ œ œ œ− ι 87 S œ œ œ ∀ ∀∀∀∀ gu .him lay pag .wang ang ha .lay pag .hi .lak % ∀ œ− ι œ œ œ ‰ œι œ œ −− ˙ − œ ˙ œ ˙ ˙− A œ ˙ œ ˙ œ ∀ ει ο ong ma . ri .ta ko'y i .bang ha . a .yo ay nan .lak ya - ‰ Υ œ− œ œ œ œ− œ œ œ ι ‰ ι ‰ ι ‰ ι T Ι œ− œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ko mag .ga .ni .bang na .yo nan .hi .ni .wit a .lan ang sa i .gu .bang na .kam .ta oohm u ma .him .kaw ha .wang ang ha .tan gu .ri ang Dios syang da .ta oohm duh duh ooh duh duh > ∀∀ ∀ ˙ œ ι ˙− ˙− ˙ B œ ‰ œ œ œ −− ˙ − œ ˙− ˙− duh duh gu .ta ko'y i .kong bu .kat ang T Υ ∀œ ‰ œΙ œ œ ∀ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ − œ œ œ œ œ Ι œ œ ∀œ œ + œ œ œ œ œ œ ˙ œ ko'y gu .lay pag .ni .him .kaw ha .ni .ka .ta ko'y i .ring Dios sa i . 4 Awit Ng Paghahangad ∀∀ Ε Œ ˙ œ œ œ œ Œ œ œœ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ 72 S % ˙ ∀ ko duh duh duh duh duh % ∀ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ ˙− œ œ œ œ œ œ œ ˙ A ∀∀ ι Ε œ− mag .kam .kat .ri .hi .ga .ni .di .ko ga . duh .ka .ta oohm duh duh duh Υ ∀ œ− œ œ œ œ ‰œœœ −− ˙ − œ ˙ œ ˙ ˙ œ ˙ œ ˙− T Ι ong ma .ong ga .ni .ko ga .hi .ka't > ∀∀ ˙ − Ι ∀ ∀ œ œ œ œ œ œ œ œ B œ ‰ ∀∀ œ ko'y gu . Ι œ− ˙ ˙− 79 S % œ ˙ œ ∀ duh .tan gu .kaw ha .lak ya - > ∀∀ ˙ œ ˙− ˙− ˙ œ œ− œ œ œ ˙− ˙ œ B Ι duh duh duh duh duh duh duh duh ∀ ∀ œ œ œ œ œ œ œ ‰ εœ œ − ˙ ο œ ι œ− œ œ œ ˙− 2.hi .lay pag .

a .ko bu . lay sa li .wit a .ga pak .lim 'yong man .wit u .pak oohm > ∀∀∀∀ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ Ι ˙− ˙− B Ι tu .a .wit duh u . S % ˙ œ œ ˙− ˙− ˙− ˙− ∀∀∀∀ ga . π ˙− ˙− dim.ma .wit duh u .lim ng sa li .lak dah dah dah duh > ∀∀∀∀ ˙ œ ˙− ˙− ˙− ˙− B ˙− ˙− duh duh dah dah dah duh .wit ooh .lim ng sa li .lim ng i .pak oohm Υ ∀∀ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ µœ− œ œ œ œ œ œ œ ˙− T Ι œ− œ œ œ œ œ œ œ œ− œ œ œ ˙− tu .a .ma .lay sa li . long mo'y sa twi .lak dah duh % ˙− ˙− ˙˙ −− ˙˙ −− ˙− ˙− ˙− A ∀∀∀∀ ο π duh duh dah dah dah duh ˙− ˙− ˙− ˙− ˙− dim. long mo'y sa twi .kong bu ong bu .nay tag .nay tag .lim ng i .na'y tag .ong B > ∀∀∀∀ ∑ ˙− ˙− ˙− ˙ œ ˙ œ duh duh duh duh duh duh duh 109 ∀∀∀∀ ο rit.pak oohm ∀∀∀∀ Ó œ œ œ œ Ο ˙ ˙ ˙ 101 S % œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ ˙− ∀ ∀∀ u .ga pak .a .ong A % ∀ ∑ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œœœ œ ˙ œ ∀∀∀∀ œΟœ œ œ duh duh duh duh duh duh duh T Υ ∑ Ó œœ œ ˙ ˙ œœ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙− ˙− u .ga pak .yong man .ma .wit a .pak oohm ι A % ˙ œ ˙ œ œ œ œœ œ− œ œ œ œ œ− œ œ − œΙ œ œ ˙ − ˙− ∀∀ Ο π œ − œΙ œ œ ˙ − tu . u .a . lay sa li . lay sa li . Awit Ng Paghahangad 5 ∀∀∀∀ Ο π ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ − œΙ œ œ ˙ œ œ œ − œΙ œ œ ˙ − 93 S % ˙− ∀∀∀∀ ι tu .ma .long tu .lim 'yong man .nay tag . Υ rit.ga pak .a . long mo'y sa twi .yong man .long mo'y sa twi . T ˙ œ œ ˙− ga .ma .ma .