Astrology: quiz number.83 கண்ணில் வந்து மின்னல்ப ோல் கோணுபே! Quiz No. 83 8.5.

2015
Write your answer to the queries: பகள்விகளுக்குரிய உங்கள் ேிலை எழுதுங்கள்!

பமபை உள்ள ஜோேகத்லே லவத்து உங்கள் கணிப்ல எழுதுங்கள்:
1. ஜோேகரின் ேிருமண வோழ்க்லக
2. ஜோேகரின் குடும் வோழ்க்லக
3. ஜோேகரின் குழந்லே ோக்கியம்
ஜோேகத்லே அைசி உங்கள் கணிப்ல எழுதுங்கள்.
அைசலை விரிவோகவும் (எலேலவத்துச் சசோல்கிறீர்கள் என்னும் உங்களுலைய கணிப்ல
விரிவோகவும்) விலைலயச் சுருக்கமோகவும் எழுதுங்கள்! விலைகலள இருக்கைோம், இருக்கக்கூடும்
என்று யூகமோக எழுேோமல் ஆணித்ேரமோக எழுதுங்கள்!ஆணித்ேரமோக எழுேினோல்ேோன் ோஸ்மோர்க்!
உங்களின் ேிலுக்கோக ஆவலுைன் கோத்துக்சகோண்டிருக்கிபறன்!

Quiz.no.83 Answer: மின்னலுைன் இடியும் வந்ேது! புேிர் எண் 83ற்கோன விலை 9.5.2015
--------------------------------------
பேற்லறயப் ேிவில், ஒரு ஜோேகத்லேக் சகோடுத்து மூன்று பகள்விகள் பகட்டிருந்பேன். பகட்கப்
ச ற்றிருந்ே பகள்விகள்:
1. ஜோேகரின் ேிருமண வோழ்க்லக
2. ஜோேகரின் குடும் வோழ்க்லக
3. ஜோேகரின் குழந்லே ோக்கியம்
ஜோேகத்லே அைசி உங்கள் கணிப்ல எழுதுங்கள் என்றிருந்பேன்.

சரியோன ேில்:
அது ஒரு அம்மணியின் ஜோேகம். ேிருமணமோன 3 மோே கோைங்களிபைபய விேலவயோனவர். ஒரு
கடும் வி த்ேில் கணவர் இறந்துவிட்ைோர். அத்துைன் ஜோேகியின் மண வோழ்க்லக முடிந்து விட்ைது.
அவர் மறுமணம் சசய்து சகோள்ளவில்லை. ஜோேகப் டி என்ன கோரணம்? வோருங்கள், ோர்ப்ப ோம்!

ப ோட்டியில் கைந்து சகோள் வர்களின் எண்ணிக்லக குலறந்து சகோண்பை வருகிறபே! ப ோட்டிலய ேிறுத்ேிவிைைோமோ? உங்கள் கருத்லே எழுதுங்கள்! அன்புைன். ைக்னோேி ேி சந்ேிரன் 7ல் ரோகுவுைன் லக பகோர்த்து ோ கர்த்ேோரியில் வலுவிழந்துள்ளோர். கைக ைக்கினத்ேிற்கு பயோககோரகனோன சசவ்வோய் 8ல். 3. இந்ே அைங்பகோைங்கள் எல்ைோம் 7ல் அமர்ந்ே ரோகு ேிலச முடியும்ப ோது ேைந்ேது. பயோககோரகன் சசவ்வோய் ோர்லவ இரண்ைோம் இைத்ேிற்கு ஆகியலவ குலறந்ே ைனுைனோவது ேிருமண. 22 வயேில் ேிருமணமோன ஜோேகி அடுத்து வந்ே 3 மோே கோைத்ேிற்குள்ளோகபவ கணவலனப் றிசகோடுத்துவிட்டு. மகிழ்ச்சியோன ேிருமண வோழ்க்லக அலமயவில்லை. ேனிலமப் ட்டுப்ப ோனோர். சசவ்வோய். களத்ேிரகோரகன் சுக்கிரன் 6ம் இைத்ேில் ப ோய் உட்கோர்ந்ேபேோடு. 24 ேவம் ர் 1971 இரவு 10மணி 54 ேிமிைம் 30 சேோடிக்குப் ிறந்ேவர். ஜோேகரின் குடும் வோழ்க்லக : ரோகு சந்ேிரனின் கூட்ைணியோல் ேன்முலனப்பு (EGO) உள்ள ஜோேகர். ஜோேகரின் புத்ேிர ோக்கியம் : புத்ேிரகோரகன் குரு 5ம் ோவத்ேிபைபய அமர்ந்து " ோவ ேோசம்" சசய்துவிட்ைோர்.1. ேிருமணம் ேைந்ேேோ இல்லையோ என்ற பகள்விக்பக இைமில்ைோமல் குடும் ம். 7ல் ரோகு மற்றும் பகதுவின் ஆேிக்கம். அவரும் சசல்ைோக் கோசோகிவிட்ைோர். ஐந்ேோம் இைத்ேில் சூரியன். ோர்லவயோல் பயோககோரகன் சசல்ைோக் கோசோகிவிட்ைோர்.அைசல் ப ோதுமோ? ப ோட்டியில் 12 ப ர்கள் கைந்து சகோண்டுள்ளோர்கள். 2. சன ீஷ்வரனின் .. 4.ஜோேகர் என்று சகோடுக்கப் ட்டுள்ளபே ேவிர ஆணோ ச ண்ணோ என்று சசோல்ைவில்லை. ஜோேகரின் ேிருமண வோழ்க்லக : களத்ேிரோேி ேி சனி 11ல் வக்கிரகேியில் உள்ளோர்.. அவருைன் கூட்ைோக உள்ள சூரியனும். கைக ரோசிக்கு பயோகோேி ேி சசவ்வோயும் 8ல் மலறந்து.கைந்து சகோண்ை மற்றவர்களுக்கும் எனது ோரோட்டுக்கலளத் சேரிவித்துக்சகோள்கிபறன்.சசவ்வோய் சலனச்சரன் ஜன்ம லகவர்கள். சன ீ ஆகியவர்களின் பசர்க்லக அல்ைது ரஸ் ர ோர்லவ கடுலமயோனது. 2ம் அேி ேி சூரியன் குருவுைன் பசர்ந்து 5ல் உள்ளேோல் ேல்ை குடும் த்ேில் ிறந்ே துலணவர் (அ) துலணவி கிலைத்ேிருப் ோர். அத்துைன் ேனக்பக உரிய மோங்கல்ய பேோஷத்லேயும் உண்ைோக்கினோர். கோரகன் ோவத்ேில். ============================================================================================ 2/////Blogger venkatesh r said.ேோன்கோம் அேி ன் ஆறில் மலறந்ேேோல் சிறிய வயேிபைபய ேோலயப் ிரிந்து குடும் ம் இல்ைோமல் சிரமம். ோ கர்த்ேோரி பயோகத்ேிலும் சிக்கிக் சகோண்டு உள்ளோர். ைக்கினோேி ேி 7ல் ஆனோலும் ரோகுவின் ிடியில். பமலும் சலனச்ச்ரன் வக்கிரமோகியுள்ளோர். மறுமணம் சசய்து சகோள்ளோேேோல் குடும் வோழ்க்லகயும்இல்லை. அவர்களில் 5 ப ர்கள் மட்டும் விலைலய ஒட்டிய ேிலைக் சகோடுத்துள்ளோர்கள் ைலன ஒட்டி எழுேியவர்கலளக் கீ பழ பசர்த்துள்பளன். ைக்கினோேி ேி சந்ேிரன் ரோகுவுைன் சம் ந்ேப் ட்ைேோல் எப்ப ோதும் ஏேோவது மனக்கவலையில் இருப் ோர்..ஆனோல் குழந்லே இல்லை. ேிருமணத்ேிகுப் ின்னரும் கணவலரப் ிரிந்து சுலவயில்ைோே குடும் வோழ்க்லக.பமற்கண்ை கோரணங்களோல் ஜோேகருக்கு ேோமேமோக குரு ேலசயில் சுக்கிர புத்ேி (அ) சூரிய புத்ேியில் 32 வயேிற்கு பமல் ேிருமணம் ேைந்ேது. கைக ைக்கினம். குரு. ஏழோம் இைம் ரோகுவோலும் சசவ்வோயோலும் சூழப் ட்டுள்ளது.எனபவ குழந்லே ோக்கியம் இல்லை.. ஒரு க்கம்சூரியன் மறு க்கம் ரோகு. அேனோல் இல்வோழ்க்லகயில் மகிழ்ச்சியில்லை. ஐந்ேோம் இைத்ேிற்கு சனி ோர்லவ. அதுவும் ேிருமண வோழ்க்லகக்கு சம் ந்ேப் டும்ப ோது பசோகத்லே உண்ைோக்கக் கூடியது. 7லுள்ள வக்கிர சனியின் ோர்லவயும் அேற்கு . 3. கைக ைக்கின ஜோேகம். 12ம் ோவம் ோ கர்த்ேோரியில் மோட்டிக் சகோண்டு விட்ைது. 8ம் அேி ேி சனியின் ோர்லவயில் வலுவிழந்து விட்ைோர். 12ம் அேி ேி புேன் சுகோேி ேி சுக்கிரனுைன் கூட்டு பசர்ந்து 6ல் மலறவு. அவர்கள் அலனவருக்கும் எனது ோரோட்டுக்கள்.குடும் வோழ்க்லகலயக் சகோடுத்ேது.ைக்கினத்ேில் பகது இருந்ேோலும் ோக்கிய ஸ்ேோனேி ேி குருவின் ோர்லவ ைக்கினத்ேிற்கு. ஏழோம் அேி னனோன சலனச்சரனுக்கு கைகத்ேின் பயோககோரகனோன சசவ்பவளின் ோர்லவ அலேப்ப ோைபவ சலனச்சரனின் ோர்லவ சசவ்வோய்க்கு..ஏழோம் இைத்ேிற்கு 17 ரல் மட்டுபம.குடும் வோழ்க்லக ேிருமண வோழ்க்லகயுைன் ஒட்டியேோல் அதுவும் அலமயவில்லை. 1.எனபவ ேிருமண வோழ்க்லக முழுலம அலையவில்லை. அத்துைன் எட்ைோம் அேி ேி சன ீஷ்வரனின் ோர்லவயில்.ஐந்ேோம் அேி ேி எட்டில். 2.krishnan said. ிரிந்து வோழும் சூழ்ேிலை. குழந்லேகளும் இல்லை. களத்ேிரகோரகன் சுக்கிரன் 6ல் மலறவு. மகர ரோசி ஜோேகர். குழந்லே ோக்கியம் ற்றிக் பகட்டுள்ளேோல் ேிருமணம் குருேசோ குருபுக்ேியில் ேைந்ேது என்று எடுத்துக் சகோள்கிபறன். அவரின் பமல் குரு மற்றும் சூரியனின் ோர்லவ உள்ளது.வோத்ேியோர் ============================================================================================ 1 /////Blogger kmr.

ஜோேகரின் குடும் வோழ்க்லக? ஜோேகியின் குடும் வோழ்க்லக மகிழ்சியற்றேோய் இருந்ேிருக்கும்.அேற்கு சனியின் ோர்லவ. 2 ல் சசவ்வோயின் ோர்லவ.ஜோேகிக்கு ஒரு ஆண் குழந்லே ிறந்ேிருக்கும். ஜோேகருக்கு குழந்லே ோக்கியம் இல்ைோமல் ப ோய்விட்ைது. ஆகபவ இந்ே ஜோேகிக்கு புத்ேிரபேோஷம். சந்ேிரனுக்கு 5 ல் சனி. வழக்கம் ப ோல் வோத்ேியோரின் பமைோன அைசைில் விலைலய சேரிந்து சகோள்ள ஆலச. 7 ம் அேி ன் சனி’ 11 ல் இருந்து குரு’ ோர்லவ இருப் ேோல் ஜோேகி மறுமணம் ஆனவரோய் இருப் ோர்.. க்க வோத்ேியமோக மோறி புத்ேிர ோவம் வலு இழந்து இருக்கிறது. ============================================================================================= ----------------------------------------------- . ஆகபவ ஜோேகி கணவலன இழந்ேவர். சந்ேிரனுக்கு 2ல் சசவ்வோய் அேற்கு சனியின் ோர்லவ. 7 ம் அேி ன் சனி’ வக்கிரம்.சந்ேிரனுக்கு 12 ல் மலறவு.அேற்கு சசவ்வோயின் ோர்லவ.ஜோேகியின் 27 ம் வயேில் குரு’ேிலச சனி’புத்ேியில் ேிருமணம் ேைந்ேிருக்கும். Over to =========================================================================================== 5//////Blogger Siva Radjane said.பமலும் சந்ேிரனுக்கு 7 ம் இைத்ேிலும் .2 ம் அேி னும் 7 ம் அேி னும் சமசப்ேம ோர்லவ.8 ம் அேி ன் சூரியன் ோர்லவ. 2ம் அேி ன் சூரியனுக்கு 8 ம் அேி ன் சனியின் ோர்லவ.சந்ேிரனுக்கு 8 ம் அேி ன் சூரியனுக்கு ச்னி’யின் பேர் ோர்லவ.. 5 ம் அேி ன் ‘சசவ்வோய்’ 8 ல் மலறவு.ஜோேகி ேிருமணம் ஆனவர்.அேற்கு 8 ம் அேி ன் சனி’யின் வக்கிர ோர்லவ.சந்ேிரனுக்கு 5ம் அேி ன் சுக்கிரன் சந்ேிரனுக்கு 12ல் மலறவு.மோங்கல்ய ஸ்ேோனமோன 8 ல் சசவ்வோய். களஸ்ேிரகோரகன் சுக்கிரன் ைக்கினத்ேிற்கு 6 ல். அேற்கு சசவ்வோய் சூரியன் ோர்லவ.7ல் சனியின் ோர்லவ.2 ம் அேி ன் சனி’க்கும் குரு’வின் ோர்லவ உள்ளேோல் ஜோேகி ேிச்சயம் ேிருமணம் ஆனவர்.5 ல் சூரியன். 2. 1. ஜோேகி கணவலர ிரிந்து விவோகரத்ேோனவரோனவர் (அ) விேலவயோகி மறுமணம் புரிந்ேவரோய் இருப் ோர். ஆனோல் அக் குழந்லேக்கு ஆயுள் குலறபவ.அேற்கு சனி’யின் ோர்லவ.7 ல் ரோகு. ஜோேகரின் குழந்லே ோக்கியம்? ஜோேகிக்கு குழந்லே ோக்கியன் குலறபவ.ஜோேேகரின் ேிருமண வோழ்க்லக? ஜோேகி ஒரு ச ண்.2 ம் அேி ன் சூரியன் குரு’வுைன் பசர்க்லக. 5 ல் உள்ள புத்ேிரகோரகன் குரு அம்சத்ேில் ேீசம்.5 ல் விலரயோேி ேி குருவின் ோர்லவ. குழந்லே ிறந்ேிருந்ேோலும் அது ேீண்ை ேோள் வோழும் ோக்கியனம் இல்லை. 3. 5ம் அேி ேி சசவ்வோயும் ைக்கினத்ேிற்கு 8ல் மலறந்து வலுவற்ற ேிலையில் உள்ளேோல்.சமோத்ேத்ேில் ஜோேகரின் இல்வோழ்க்லக இல்ைோே வோழ்க்லகேோன். 7 ம் அேி ன் சனிக்கு குரு’வின் ோர்லவ.