IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT

FILIPINO IV
Panuruang Taon 2014 – 2015

PANGALAN: ____________________________________________ PETSA: _____________
BAITANG/SEKSYON: ____________________ ISKOR: _____________

PANUTO: Kilalanin ang kasingkahulugan ng mga salitang may salungguhit sa Hanay A mula sa mga
pagpipilian sa Hanay B. Isulat lamang sa patlang ang titik ng tamang sagot.

Hanay A Hanay B
_____ 1. Gayun na lamang ang panlulumo ng bata nang A. layunin
matalo siya sa botohan.
_____ 2. Naunawaan niyang ang kailangan sa pamumuno B. marangal
ay dakilang layunin at hindi salaping pambili ng boto.
_____ 3. Ang hangarin niya ay makapaglingkod sa bayan C. pag-aasikaso
sa kanyang munting paraan.
_____ 4. Ang pagmamalasakit sa kapakanan ng mga mamamayan D. pamamahala
ay nasa kanyang puso.
_____ 5. Naging mabuti ang kanyang pamamalakad kaya’t E. pagkalungkot
nagtiwala ang mga tao sa kanya.

PANUTO: Isulat sa puwang ang titik ng salitang kasalungat ng pang-uring may salungguhit.
6. Si Joanna ay mapagkumbaba at hindi _______________.
A. mayabang B. mababa C. malikhain
7. Ang lapis niya ay mamamahalin at hindi _______________.
A. maigsi B. mumurahin C. makulay
8. Ang mga magulang ni Joanna ay mabubuti at hindi _______________.
A. mababait B. mapagmahal C. masasama
9. Mabuti na lamang at tumpak at hindi __________ ang ugaling naituro sa kanya.
A. mali B. malayo C. tama
10. Binago na niya ang makitid niyang pang-unawa. ____________ na ang pananaw niya sa buhay.
A. Malawak B. Mahaba C. Manipis

PANUTO: Tukuyin ang uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Isulat ang titik ng tamang sagot.
A. payak B. tambalan C. hugnayan
_____ 11. Ang kapaligiran ay ating ingatan upang magamit pa ng susunod na henerasyon.
._____ 12. Huwag sana nating sirain ang kalikasan.
_____ 13. Marami pang buhay at ari-arian ang masisira kung hindi natin mapangangalagaan ang kalikasan.
_____ 14. Ang mga puno sa gubat ay unti-unti nang naglaho at ang mga ibon ay wala nang masisilungan.
_____ 15. Ating ayusin ang maitim na usok ng mga sasakyan.
_____ 16. Ang pag-unlad ay mabuti at ito ay minimithi ng marami sa atin.
_____ 17. Ang malinis na hangin ay isa ring kayamanan.
_____ 18. Iwasan natin ang magsunog ng basura sapagkat nagiging sanhi ito ng polusyon.
_____ 19. Magtanim tayo ng puno at iwasang magputol ng mga bagong tanim.
_____ 20. Tulung-tulong tayong mangalaga sa kapaligiran.

Hindi nakikita ang hangin. g Marami _____ (21) naipagmamalaking makasaysayan _____ (22) lugar sa ating bansa. Marami sanang aning palay _____ bumagyo. __________ 38. ng. dahil sa kung hindi sapagkat kahit datapwat ngunit upang kung __________ 36. ________________________________________________________________________________ 34. Gusto kitang isama _____ ayaw pumayag ng iyong nanay.PANUTO: Punan ng wastong pang-angkop ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Hindi ako nakadalaw sa lola ko ______ umalis ako. Bago kami umuwi ay sumakay kami sa kalesa _____ (29) makukulay na nasa plasa. Ang gulay ay may iba’t ibang uri. Kung ito ay nasa karaniwang ayos. . Kung ito’y di karaniwan. PANUTO: Basahing mabuti ang bawat pangungusap. gawin itong di karaniwan. Tiyak na babalik ako sa bayang ito. Masarap ang bagnet _____ (25) mainit sa bayang ito. Ang ginawa ni Rosie ay nakita ng guro. Nagtungo rin kami sa malawak _____ (28) dalampasigan. Maganda ang ating bansa. Hindi rin dapat palampasin ang naggagandahan _____ (27) museo sa paligid ng kabayanan. Gamitin ang mga salitang pamatnubay sa paghanap ng tamang kahulugan. Inikot namin ang makasaysayan _____ (30) bayan ng Vigan. Hanapin ang kahulugan ng sumusunod na mga salita. Ang mga tao ay dapat magkakaisa _____ makamit ng mamamayan ang kapayapaan. Nariyan ang kahanga-hanga _____ (23) bayan ng Vigan. Nahirapan siya sa paglakad _____ nakarating naman. __________ 40. PANUTO: Pag-aralan ang diksyunaryo o talatinigan sa ibaba. Pagpipilian: na. ________________________________________________________________________________ 33. __________ 37. ________________________________________________________________________________ 32. Maraming rin silang iba’t ibang hugis _____ (26) banga. 31. ________________________________________________________________________________ 35. ________________________________________________________________________________ PANUTO: Punan ng tamang pangatnig ang sumusunod na mga pangungusap. isulat ito sa karaniwang ayos. Makikita rito ang mga luma _____ (24) gusali at bahay na hanggang ngayon ay iniingatan pa rin. Masipag na bata si Nonoy. __________ 39. Piliin ang pangatnig na gagagamitin sa loob ng kahon.

madilim. kahali-halina makapal. pu.. maharot. Ano kaya ang susunod na mangyayari? 49 – 50.. pu. may pag-ibig sa bayang. mahigpit sa pera makabayan. madilim PANUTO: Basahin ang sumusunod na mga kalagayan. tanyag. magulo hindi manipis Salita Bahagi ng Pananalita Kahulugan Baybay/Bigkas 41. walang liwanag magiting makahiya. . marami. maganda 44. Ano kaya ang mangyayari sa mga tanim ni mang Teban. pu. pu. magaso 43.. Umungol at tumahol ang aso.. Kumakain ang alagang aso ni Eric. magaso. di nababali agad. 47 – 48. makunat 42. Kinuha niya ang pinagkakainan nito upang lagyan ng inumin. malikot. makahiya 46.. makapal 45.Punan ang talahanayan. masinsin. MABUNYI MAGASO mabunyi. pu. siksik. may taglay na ganda. Sa hindi inaasahang pangyayari ay nakawala ang mga alaga niyang manok at sisiw.. May tanim siyang petsay at mustasa. Isulat ang iyong hinuha sa maaaring mangyari. May gulayan sa bakuran si Mang Teban. kilala makunat.. pu. halamang matinik kaakit-akit. pu. png.. isang uri ng ligaw na maganda.

10 A 35 Nakita ng guro ang ginawa ni Rosie. walang liwanag. isang uri ng ligaw na halamang may tinik. may taglay na ganda. ma-ka-pal 20 A 45 pangngalan. IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT FILIPINO IV Panuruang Taon 2014 – 2015 SUSI SA PAGWAWASTO 1 E 26 Na 2 B 27 G 3 A 28 Na 4 C 29 Ng 5 D 30 G 6 A 31 Ang hangin ay hindi nakikita. ma-ka-hi-ya 21 ng 46 pang-uri. 9 A 34 Si Nonoy ay masipag na bata. malikot. 7 B 32 Ang ating bansa ay maganda. ma-ku-nat 17 A 42 pang-uri. 23 ng 48 24 ng 49 Nasira ang kanyang gulayan. maharot. ma-ga-so 18 C 43 pang-uri. ma-gan-da 19 B 44 pang-uri. di nababali agad. 8 C 33 May iba’t ibang uri ang gulay. ma-di-lim 22 g 47 Nagalit o kinagat siya ng aso. siksik. 11 C 36 Ngunit 12 A 37 dahil sa 13 C 38 Datapwat 14 B 39 kung hindi 15 A 40 Upang 16 B 41 pang-uri . 25 na 50 .

23. 8. 14. 15. 39. 48. 50 KABUUANG BILANG 30 15 5 . 5. 17. 30 Ayos ng Pangungusap 31. 42. 46 Pagbibigay ng hinuha o wakas ng kwento 47. 19. 34. 7. 22. 29. 26. IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT FILIPINO IV Panuruang Taon 2014 – 2015 TALAAN NG ISPISIPIKASYON KASANAYAN KATEGORYA MADALI KATAMTAMAN MAHIRAP Salitang Magkasingkahulugan 1. 40 Gamit ng Diksyunaryo 41. 28. 24. 3. 16. 2. 9. 37. 4. 12. Salitang Magkasalungat o Magkabaligtaran 6. 33. 49. 27. 20 Pang-angkop 21. 38. 35 Pangatnig 36. 25. 43. 10 Kayarian ng Pangungusap 11. 13. 45. 32. 44. 18.