Tematikus terv: Az állatok viselkedése

Tematikus terv
A pedagógus neve: Nagyné Németh Ildikó Andrea
A pedagógus szakja: biológia, kémia
Az iskola neve: Budapesti Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskolája
Műveltségi terület: Ember és természet
Tantárgy: Biológia
A tanulási-tanítási egység témája: Az állatok viselkedése
A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: Az etológia tudományának, irányzatainak és híres tudósainak megismerése. Az öröklött és
a tanult magatartások csoportosítása. A különféle magatartások kialakulása és szerepe az evolúció során a lét- és fajfenntartásban, a környezethez
való alkalmazásban. Az állatok viselkedésének ismerete az ember szempontjából régen és ma. A humán etológia. Az emberi magatartás
összevetése az állati viselkedéssel.
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: A 10. osztályos állatrendszertan és ökológia tanulása során
szerzett ismeretek.
Tantárgyi kapcsolatok: történelem. rajz és vizuális kultúra
Osztály: 10.C és 10.E
Felhasznált források:
 Mándics Dezső - Molnár Katalin: Biológia Ennyit kell(ene) tudnod, Panem-Akkord, Budapest, 2000
 Dr. Steinmann Henrik: Az állatok násza, Natura, Budapest, 1980
 Dr. Lénárd Gábor: Biológia II. NTK, Budapest, 1993
 Kropog Erzsébet: Biológia 10. OFI (NTK), Budapest, 2013. (Tankönyv)
 Dr. Lénárd Gábor: Biológia I., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
 Gömöry András - dr. Müllner Erzsébet -dr. Szerémi Gábor: Biológia I. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2011.
 Kropog - Mándics - Molnár: Biológia 10. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2002-2004.
 Szalkay Csilla: Biológia, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2008.

1
Tematikus terv: Az állatok viselkedése

 mozaweb.hu
 tankonyvtar.hu
 slideshare.net
 users.atw.hu
 iszolnok.hu
 mimicsoda.hu
 bio.elte.hu
 tudasbazis.sulinet.hu
 varosimadarak.hu.
Dátum:
Terv: 2016.02.23.

Fejlesztési területek
A téma Ismeretanyag
Didaktikai (attitűdök, Módszerek, Szemléltetés, Házi
Óra órákra (fogalmak, Megjegyzések
feladatok készségek, munkaformák eszközök feladat
bontása szabályok stb.)
képességek)

1. Etológia Új Szociális Az etológia Véletlenszerű Cédulák, A 152. A véletlenszerű
bevezetés, ismeretek kompetencia – fogalma, az csoportalakítás, amelyeken a oldal csoportalakításhoz a
fogalmak. Az megszerzés tanulócsoportban öröklött tanári közlés, csoportba alapján diákoknak az előző
öröklött e, régi történő tanulás, magatartás, kooperatív kerüléshez valamelyi órákon tanultakat
magatartás. ismeretek feladatmegoldás és feltétlen reflex, tanulásszervezés szükséges k kell felhasználniuk.
alkalmazása az együttműködés taxis, , tanulói információ van, viselkedés Ez egyben a régi
. fejlesztése, a másik formaállandóság, előadás, lapok a csoportba i elem ismeretek ismétlése,
munkájának Motiváció, megbeszélés, tartozás kigyűjtése. gyakorlása is.
megismerése, kulcsinger, véleményalkotás eldöntéséhez
tiszteletben tartása, a öröklött , szerepjáték. Tankönyv,
team-munka mozgásmintázat, Egyéni, frontális szakkönyvek,
hatékonyságának szupernormális

2
Tematikus terv: Az állatok viselkedése

Fejlesztési területek
A téma Ismeretanyag
Didaktikai (attitűdök, Módszerek, Szemléltetés, Házi
Óra órákra (fogalmak, Megjegyzések
feladatok készségek, munkaformák eszközök feladat
bontása szabályok stb.)
képességek)
inger.
növelése a és differenciált feladatlapok,
részfeladatok csoportmunka. Internetről
egymás közötti letöltött képek,
felosztásával, füzet.
természettudományo Molycsapda.
s kompetencia,
szövegértés és
szövegalkotás
fejlesztése – verbális
készségek.
2. A tanult Új Szociális Tanulás, Frontális Tankönyv, A Az egyes csoportok
magatartás. ismeretek kompetencia, szóbeli bevésődés, munka, szakkönyvek, megismert különböző
elsajátítása. és írásbeli megszokás. differenciált füzet. feltételes könyvekből,
kifejezőkészség Társításos csoportmunka reflexek különböző témákat
fejlesztése. Ok- tanulás: feltételes tanár által össze- dolgoznak fel.
okozati reflex, operáns irányított gyűjtése
összefüggések tanulás. csoportalakításs
feltárása. Belátásos tanulás. al. Egyéni
munka, tanári
előadás, közös
megbeszélés,
tanulói
beszámoló.

3. Az állatok Új Természettudomány Csoport, zárt Frontális Tankönyv, Egy állati
társas ismeretek os kompetencia, közösség, munka. Egyéni szakkönyvek, viselkedés

3
Tematikus terv: Az állatok viselkedése

Fejlesztési területek
A téma Ismeretanyag
Didaktikai (attitűdök, Módszerek, Szemléltetés, Házi
Óra órákra (fogalmak, Megjegyzések
feladatok készségek, munkaformák eszközök feladat
bontása szabályok stb.)
képességek)

viselkedése. elsajátítása. szövegértés és agresszió. Munka. füzet. leírása, és
Kommunikác írásbeli Létfenntartó a leírt
ió. kifejezőkészség viselkedés, magatartás
fejlesztése. szaporodási típusának
viselkedés, társas meghatáro
viselkedés. zása.

4. A szaporodás Új Természettudomány Fajtárs Egyéni és páros Tankönyv, Tk. 167.o.
és az ismeretek os kompetencia biztonságos munka. Tanulói szakkönyvek, 1., 2. ,3.
ivadékgondo elsajátítása. fejlesztése, ok- felismerése, előadás. füzet, Internetről
zás. Régi okozati ivadékgondozás. letöltött képek
ismeretek összefüggések
alkalmazása feltárása.
.

5. Önfenntartó Új Matematikai Territórium, Forgószínpados Tankönyv, szak- Mekkora Hat, 4-5 fős csoport
viselkedések. ismeretek kompetencia: tájékozódás, csoportmunka. könyvek, füzet, egy három különböző,
elsajátítása. tanulási képességek táplálékszerzés. Együttműködés feladatlap.. macska összesen hat
fejlesztése – szerinti territórium helyszínen dolgozik
feladattartás, irányított a (forrás: (két-két helyszínen
feladatmegoldási csoportalakítás. Kropog ugyanazt a feladatot
sebesség. Erzsébet: párhuzamosan
Fegyelmezett Biológia végzik a csoportok).
munkavégzésre, 10, 171.o.) Egy csoport egy
pontos helyszínen tíz percig
időbeosztásra, szoros tartózkodik, majd

4
Tematikus terv: Az állatok viselkedése

Fejlesztési területek
A téma Ismeretanyag
Didaktikai (attitűdök, Módszerek, Szemléltetés, Házi
Óra órákra (fogalmak, Megjegyzések
feladatok készségek, munkaformák eszközök feladat
bontása szabályok stb.)
képességek)

időhatárok megy a következőre,
betartására nevelés. így a csoportmunka
elkezdésétől
számított
harmincadik percben
a harmadik helyszín
feladataival is
végeznek a tanulók.

6. Humán Új Véleményalkotás, Alapvető Frontális Tankönyv, füzet. Választhat
etológia. ismeretek verbális és érzelmek és ezek munka, Szakkönyvekből ó feladat:
elsajátítása. nonverbális felismerése, az szerepjátékok.V kimásolt és Kropog
kifejezőkészség emberréválás és a etítés. Internetről Erzsébet
fejlesztése. társas viselkedés, letöltött Biológia
a szabálykövető képek.Projektor. 10. 174.
viselkedés, oldaláról.
kooperációs
képesség,
agresszió,
rokonsági
rendszer, tárgyak
készítése és
használata,
emberi
kommunikáció.

5
Tematikus terv: Az állatok viselkedése

Fejlesztési területek
A téma Ismeretanyag
Didaktikai (attitűdök, Módszerek, Szemléltetés, Házi
Óra órákra (fogalmak, Megjegyzések
feladatok készségek, munkaformák eszközök feladat
bontása szabályok stb.)
képességek)

7. Összefoglalás A tanultak Gondolkodás A tematikus Szakértői Tankönyv, Felkészülé A véletlenszerű
. áttekintése, fejlesztése – egység során mozaik, szakkönyvek, sa csoportalakításhoz a
összefoglalá rendszerezés, tanult ismeretek. plakátkészítés. füzet, témazáró tanulók etológiai
sa, összegzés. A A szakértővé kartonlapok, dolgozatra ismereteire van
gyakorlása. szociális válás: a témához fénymásolt képek, (mintakérd szükség. Ez egyben
kompetencia tartozó színes ceruzák, ések a a régi ismeretek
fejlesztése, az alkotó tudnivalók sorkiemelők, onedriv- ismétlése és
munka örömének áttekintése, filctollak, olló, on). gyakorlása is.
átélése. Egymás összegyűjtése, ragasztó.
munkájának rendszerezése, Cédulák,
tiszteletben tartása. plakátkészítés. amelyeken a
Fegyelmezett Egy csoport csoportba
munkavégzésre, tagjai egy adott kerüléshez
pontos témát dolgoznak szükséges
időbeosztásra, szoros fel és válnak információ van,
időhatárok abban lapok a csoportba
betartására nevelés. szakértővé. tartozás
A szakértők a eldöntéséhez.
saját témájukkal
kapcsolatos
tudnivalókat
előadják, az
újonnan alakult
csoportok
tagjainak.
8. Témazáró Szummatív Önértékelés A tematikus Egyéni munka: Feladatlap. A dolgozat

6
Tematikus terv: Az állatok viselkedése

Fejlesztési területek
A téma Ismeretanyag
Didaktikai (attitűdök, Módszerek, Szemléltetés, Házi
Óra órákra (fogalmak, Megjegyzések
feladatok készségek, munkaformák eszközök feladat
bontása szabályok stb.)
képességek)

dolgozat értékelés fejlesztése. egység során a témazáró feladattípusai:
Szövegértés, megszerzett dolgozat önálló kifejtendő kérdés,
szövegalkotás – ismeretek. megírása. betű-szám párosítás,
írásbeli kifejező- egyszerű választás,
készség fejlesztése. halmazos feladat,
Matematikai táblázatos feladat.
kompetencia
fejlesztése:
rendszerezés,
párosítás,
halmazokba foglalás.
Gondolkodás és
koncentrálóképesség
fejlesztése.

7