KHUNG TRẮC NGHIỆM

1. Word
Trắc nghiệm 4 lựa chọn về các thao tác trong word, các phím tắt trong word.
Ví dụ:
Câu 1: Để tạo văn bản mới, ta thực hiện lệnh sau:
A. Edit/ New B. File/ New
C. View/ New D. Tools/ New
Câu 2: Trong Word, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về đầu dòng đầu
tiên của văn bản
A. Shift + Home B. Alt + Home
C. Ctrl + Home D. Ctrl + Alt + Home
Câu 3: Tổ hợp phím Ctrl + Shift + = có chức năng gì?
A. Bật hoặc tắt gạch dưới nét đôi B. Bật hoặc tắt chỉ số trên
C. Bật hoặc tắt chỉ số dưới D. Trả về dạng mặc định
2. Excel
Trắc nghiệm 4 lựa chọn về lý thuyết các hàm trong excel, vận dụng các hàm để chọn kết
quả đúng, các lỗi thường gặp trong excel.
Ví dụ:
Câu 1: Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng ?
A. SumIf(criteria, range,[sum_range]) B. SumIf(range, criteria)
C. SumIf(range, criteria,[sum_range]) D. SumIf(range)
Câu 2: Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?
A. LEFT(n,m) B. RIGHT(m,n)
C. LEFT(m,n) D. RIGHT(n,m)
Câu 3: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9? =If(DTB>=5,
"TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))
A. Kha B.Yeu
C.Gioi D.TB
Câu 4: Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?
A. LEFT(n,m) B. RIGHT(m,n)
C. LEFT(m,n) D. RIGHT(n,m)
3. Powerpoint
Trắc nghiệm 4 lựa chọn về lý thuyết powerpoint, các thao tác cơ bản
Ví dụ:
Câu 1: Mỗi trang trình diễn trong PowerPoint được gọi là:
A. Một Document B. Một Slide
C. Một File D. Tất cả các câu trên đều sai.
Câu 2: Trong Powerpoint để có thêm một Slide lên tệp trình diễn đang mở, ta làm ?
A. Kích Insert sau đó chọn New Slide B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + M
C. Chọn một mẫu Slide sau đó bấm Enter D. Các câu trên đều đúng

C. Internet Trắc nghiệm 4 lựa chọn kiến thức cơ bản về internet. World Wide Wed B. B. 1978 D. Shift-N C. Tự nhân bản D. 1969 C. Phím Windows-L D. Ctrl-N B. Phá hoại B. 1986 B. 2000 Câu 3:Trong mạng máy tính. Câu 2: 1MB (Mega byte) bằng : A. Ví dụ: Câu 1: Trong cửa sổ Windows Explorer để tạo mới một thư mục ta sử dụng tổ hợp phím nào? A.4. 1024 KB C. 1997 D. Ctrl-Shift-N D. Hiểu biết cơ bản về CNTT Trắc nghiệm 4 lựa chọn hiểu biết cơ bản về CNTT Ví dụ: Câu 1: Phần mềm nào dưới đây không phải là phần mềm hệ thống? A. 1000B Câu 3: Đặc điểm chính của Virus máy tính là A.C đều đúng . Microsoft-DOS. Lây lan C. Alt-L 6. A. Mạng cục bộ B. Mạng toàn cầu D. Word Wide Web 5. 1990 C. 1000 KB D. World White Web D. 1024 GB B.B. Microsoft Windows. Một ý nghĩa khác Câu 4: WWW là viết tắt của? A. thuật ngữ LAN có ý nghĩa gì? A. Alt-N Câu 2: Khi bạn đang làm việc trên máy tính ở nơi công cộng và cần phải rời máy trong giây lát thì tổ hợp phím nào giúp bạn nhanh chóng chuyển máy của bạn về cửa sổ đăng nhập của Windows. Cả 3 câu A. nơi mà bạn phải đánh lại mật khẩu mới có thể đăng nhập và tiếp tục làm việc. Ctrl-P C. Mạng diện rộng C. 1965 B. Ctrl-L B. Microsoft Excel. World Wide Web C. Sử dụng máy tính Trắc nghiệm 4 lựa chọn kiến thức cơ bản về các thao tác sử dụng máy tính. Ví dụ: Câu 1: Mạng Internet ra đời năm nào? A. 1984 Câu 2: Dịch vụ Internet được chính thức cung cấp cho Việt Nam vào năm nào? A. Linux D.