SOLUSYON: (P.

3)

Ang sinumang biktima ng isang pagkilos o aksyon ng diskriminasyon mula sa
isang pribado o publikong tanggapan ay maaaring magsampa ng reklamo sa
korte upang hingin nito ang pagpapatigil ng nakapipinsalang pag-uugali at
samakatwid, ang kabayaran sa mga epekto nito.

Ang solusyon sa korupsyon ay dapat sa darating na halalan ay iboto natin ang mga
karapat dapat at tapat na pinuno, ang hindi magnanakaw ng pera ng taong bayan,
ang may ginagawang aksyon para mawakasan ang korapsyon, ang ginagawa ng
tama ang kanyang trabaho, at dapat ang may takot sa Diyos. At dapat mas maging
mahigpit ang paggastos ng budget sa gobyerno.
Ano ang gusto kong iparating sainyo? Yun ay hindi nakasalalay sa iisang tao ang
pagsugpo sa korapsyon, tayong lahat ay may kakayahan at karapatan upang
kumilos laban sa korapsyon. Kung tayong lahat ay magtutulungan pwede nating
mawakasan at masugpo ang korapsyon.