EDINGINERIA – PREZENT ŞI VIITOR

SISTEM AUTOMAT DE IRIGARE PRIN
PICURARE ALIMENTAT DE LA PANOURI
FOTOVOLTAICE

Şef. lucr. dr. ing. Laurenţiu ALBOTEANU1, Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA1,
Ing. Constantin DOBOŞERIU2
1
Universitatea din Craiova, 2SC Hidroelectrica Serv SA, Secţia Reparaţii Lotru

REZUMAT. Protejarea resurselor naturale prin utilizarea raţională şi eficientă a acestora este una dintre
problemele la nivel mondial cu care se confruntă specialiştii. Apa ca de altfel şi combustibilii clasici fac parte din
resursele naturale importante ale Terrei. Lucrarea prezintă o soluţie cu privire la utilizarea eficientă a apei pentru
irigaţii. Soluţia constă în utilizarea unui sistem automat de irigare prin picurare ce utilizează energia solară.

Cuvinte cheie: irigaţii prin picurare, energie solară, sistem fotovoltaic, automatizare, monitorizare.

ABSTRACT. Protecting natural resources through rational and efficient use of them is one of the global issues
facing experts. Water as well as classic fuels are part of the important natural resources of the Earth. This paper
presents a solution regarding the efficient use of water for irrigation. The solution is to use an automatic drip
irrigation system using solar energy.

Keywords: drip irrigation, solar energy, photovoltaic system, automation, monitoring.

1. INTRODUCERE În prezent, irigarea prin picurare s-a răspândit
exponențial și în continuare se află într-o continuă
La nivel global, managementul apei devine un dezvoltare. Dacă până nu demult, irigarea prin picurare
subiect din ce în ce mai delicat. Conform statisticilor era privită ca o soluție pentru culturile anuale (legume
ONU (Organizația Națiunilor Unite), populația sau chiar cereale), astăzi nu se mai concep livezi
Globului crește anual cu 80 de milioane de persoane. intesive sau super intesive de pomi fructiferi care să
Acest lucru implică o creștere de 64 de miliarde de nu fie dotate cu instalații de irigare prin picurare. De
metri cubi a necesarului de apă pentru consum anual. asemenea, în viticultura se pune tot mai mult pro-
Previziunea legată de competiția pentru apă este blema irigării prin picurare a viței de vie. În unele
cuprinsă în raportul pe anul 2012 al World Water zone viticole (de exemplu Africa de Sud), acest
Development Report (WWDR), raportul ONU legat lucru deja este practicat la scară largă.
de evoluția apei planetare. Acest raport complex este În agricultura modernă (fie că este vorba de
emis de către ONU o dată la 3 ani [10]. legume în solar, în câmp, pomi fructiferi, viță de vie
În general 70% din consumul global de apă merge sau cereale), controlul apei este crucial, în condițiile
în agricultura, pentru irigarea culturilor (fig. 1.). în care se doresc recolte demne de a susține o
Agricultura irigată reprezintă 20% din totalul populație ce se află într-un ritm alert de creștere.
pământului cultivat (media globală), dar aduce 40% De asemenea, noile provocări, ce apar din cauza
din hrană [10]. resurselor limitate de apă, nu ne permit să mai irosim
cu darnicie acest element vital, care devine din ce în
ce mai valoros. Dacă nu se vor aplica în continuare
măsuri inovatoare de management al apei, este
posibil ca apa sa devină noul petrol.
În acest context lucrarea îşi propune să aducă
contribuţii cu privire la utilizarea raţională şi eficientă a
resurselor de apă cu un consum minim de energie
prin realizarea unui sistem automat de irigare bazat
pe tehnologia picurării.
De asemenea, pentru a proteja resursele epuizabile
clasice de energie se utilizează energia solară gratuită,
Fig. 1. Distribuția consumului global de apă [10]. inepuizabilă.

Buletinul AGIR nr. 3/2015 ● iulie-septembrie 3

presiunea rezervor (în lipsa apei din rezervor electrovana nu disponibilă etc. echipamente care să permită – asigurarea protecția rezervorului la supraplin. stocată în acumulatori şi apoi convertită în nente ale unui sistem de irigare prin picurare pentru energie de c. Schema de principiu a instalaţiei automate de irigare prin picurare. de variante de amplasare în funcţie de calitatea apei de temperatură (cronotermostatul fiind elementul de irigaţie. condiţionat de măsură şi control al presiunii şi volumelor de apă temperature mediului ambient. instalaţia de udare prin Pentru implementarea automatizării sistemului de picurare trebuie să aibă în componenţa sa dispozitive irigare s-a ţinut seama de următoarele condiţii: de protecţie şi control al calităţii apei. aparatură de – udarea se va face numai noaptea. lucrări. Poziţionarea acestora în contactul se deschide la scăderea nivelului apei din cadrul schemelor hidrotehnice se face ţinându-se puț). distribuite în reţea.) ca şi în cazul altor metode localizate funcționa atât timp cât nivelul apei din puț nu va se include atât materiale comune tuturor reţelelor de scădea sub nivelul minim (flotorul pompei este un conducte cât şi materiale dispozitive. dimensiunea amenajării. – asigurarea protecția electrovanei la lipsa apei în rarea udărilor de calitate. rezultând astfel atunci când sunt îndeplinite condițiile de timp. Pentru a fi rentabilă.. aplicarea unor tratamente chimice şi a fertilizărilor – asigurarea protecției pompei sumersibile la prin apa de irigare şi echipament de udare care să se funcționarea fară apă. 2. Invertorul PRIN PICURARE cc-ca v-a alimenta pompa sumersibilă pentru adu- cerea apei din puț în rezervor atât timp cât senzorul În componenţa amenajărilor de irigaţie prin picu. caracteristicile solului. Acest sistem pe timpul zilei va capta energia solară cu ajutorul celulelor fotovoltaice și prin inter- 2. necesară alimentării elementelor de suprafeţe mici ce face obiectul de studiu al prezentei pompare a apei. tipul comandă) și nu în ultimul rând de nivel minim de picurător folosit.c. specifice metodei de udare. STRUCTURA INSTALAŢIEI mediul regulatorului de încarcare se va stoca energia AUTOMATE DE IRIGARE electrică produsă in acumulatorii aferenți. 2. adapteze la condiţiile de cultură şi relief cu asigu. echipamente contact normal închis cât timp apa îneacă pompa. rezervor. Electovana va fi comandată la deschidere seama de considerente funcţionale. va fi comandată). totodată pompa va rare (fig. INGINERIA – PREZENT ŞI VIITOR Energia solară este converită în energie electrică În figura 2 sunt prezentate elementele compo- de c.a. de nivel maxim nu va fi activat. 3/2015 ● iulie-septembrie . panta terenului.1. 4 Buletinul AGIR nr. Fig.

pe ore. AUTOMAT DE IRIGARE mente clasice de comandă cu contacte şi relee a cărei schemă electrică este prezentată în figura 3. contactul f2 (flotor nivel maxim rezervor ) se element de comandă un cronotermostat. dacă contactele f1 (flotor nivel Basic şi utilitarul IOCOMP. temperatură. Pentru verificarea funcţionalităţii sistemului auto- mat de irigare prezentat mai sus s-a realizat un model experimental la scară mai mică (fig. nivel minim rezervor. EXPERIMENTAREA SISTEMULUI Modulul de automatizare (fig. care deschide con- Pentru realizarea practică a nivelului maxim și tactul k. iar instalaţia de picurare lipseşte deoarece nu este necesar pentru experimentare. software-ul nivel maxim rezervor) nu sunt închise pompa nu va respectiv permite achiziția simultană a patru semnale funcționa. Buletinul AGIR nr. 4). Afişarea parametrilor se poate face local pe ecranul Fig. apă în rezervor și cronotermostatul închide contactul Pentru cronotermostat s-a folosit un termostat k1. 3. f2 – cnd flotor nivel maxim rezervor. 3/2015 ● iulie-septembrie 5 . adică este de lucru). contactul f1 se deschide și pompa nu mai s-a optat pentru o automatizare a instalaţiei în funcţie funcționează. zile. 4. 3. Schema electrică simplificată de automatizarea clasică: sistemului de dezvoltare cu microcontroler sau la K – bobină releu. 2) utilizează ele. ment programabil. SISTEM AUTOMAT DE IRIGARE PRIN PICURARE ALIMENTAT DE LA PANOURI FOTOVOLTAICE Având în vedere condiţiile impuse pentru irigare scădea. elementul de execuție fiind un contact care suportă curentul și tensiunea electrovanei. De asemenea în plus modelul experimental conţine un sistem de monitorizare cu microcontroler pentru monitorizarea parametrilor de interes din cadrul sistemului. f1 – cnî flotor nivel minim puț. adică sunt îndeplinite condițiile de timp și de electronic digital pentru centralele termice de aparta. modelul experimental conţine un al doilea rezervor care simulează puţul. identic cu situația în care rezervorul se de timp şi în funcţie de automatizare utilizând ca umple. k1 – cnd cronotermostat. Modelul experimental al sistemului automat de irigare. minim rezervor s-a folosit același tip de flotor (identic Electrovana se deschide atunci când contactul f3 cu flotorul pompei care suportă curentul și tensiunea (flotor nivel minim rezervor) este închis. luni. Fig. În situația în care nivelul apei în puț va provenite din proces. minim puț) și k (contact bobină inversare stare flotor După cum se poate observa în figura 5. Faţă de structura sistemului automat de irigare prezentat mai sus. f3 – cnd flotor distanţă. inchide alimentând bobina K. pe ecranul unui calculator (PC). În cazul monitorizării la distanţă parametrii pot fi afişaţi atât sub formă numerică cât şi sub formă În momentul în care invertorul furnizează energie grafică cu ajutorul software-uli specializat Visual pompei sumersibile.

3/2015 ● iulie-septembrie . evitându- Momentul deconectării pompei este evidențiat și se în acest fel folosirea pesticidelor. odată cu retrocedarea au fost parcelate în evoluție constantă de aproximativ 0. Achiziția online a datelor de la modelul experimental. 5. până când flotorul f1 a detectat nivelul minim în Utilizarea tehnici de irigare prin picurare conduce rezervorul de aspirație și pompa a fost deconectată. la o dezvoltare mai sănătoasă a plantelor.2 surprinde evoluția o soluţie pentru asigurarea umidității în sol pentru mărimilor în timpul funcționării instalației. CONCLUZII prin protejarea resurselor de combustibili clasici poluanți și folosirea energiei solare inepuizabilă. Utilizarea unui sistem fotovoltaic pentru alimen- tarea consumatorilor electrici ai instalației de irigare prin picurare aduce un aport la protecția mediului 4. prin consumurile reduse de și această funcționare durează aproximativ 7 minute apă și energie electrică pentru irigarea culturilor. Pentru aceste suprafețe alte soluții de a iradiației solare constante dar de intensitate mică. irigare au eficiență foarte mică. Fereastra grafică din figura 3. INGINERIA – PREZENT ŞI VIITOR Fig. sistemul de irigații s-a dezintegrat imediat dupa 1990 Rezultatele experimentale obținute evidențiază și unde posibilitatea de racordare la sistemul de corectitudinea funcționării sistemului de irigare auto- distribuție a energiei electrice nu este la îndemâna mat realizat si poate fi aplicat cu succes pentru oricui.5 A la o valoare suprafețe mici. de canalul 4 (Consum AC). Având în vedere că în zona de sud a României gratuită și nepoluantă. consumatorilor conectați la invertor. 6 Buletinul AGIR nr. În momentul inițial pompa este în funcțiune picurare este maximă. care indică starea în consecință la obținerea unor culturi bio. Astfel se culturile înființate. Pentru suprafețe mici Canalul 2 oferă informații despre funcționarea eficiența energetică a unui sistem de irigare prin pompei. a fungicidelor. curentul de încărcare al De asemenea numeroase suprafețe agricole culti- bateriei furnizat de panoul fotovoltaic (I2) are o vabile. sistemul prezentat în această lucrare poate fi aplicații domestice. observă că pe canalul 1.

Microcontrolere şi automate progra- [2] Alboteanu L. (Inginerie electrică). ISSN 1453 – 7303. Pneumatics.. 2012 Despre autori Şef. 1981. Mechatronics no. [3] Berger B. „Hidraulica”. Manolea Gh. programatorului.. 2003.8. Soluţii pentru reducerea consumului de apă şi energie în amenajările de irigaţie. pumping staion for low power applictions.. M. Israel. proprietate industrială. Hidrotehnică. Secţia Reparaţii Lotru Absolvent al Universităţii din Craiova. 1.Manualul in Environment Technologies. Laurenţiu ALBOTEANU Universitatea din Craiova Absolvent al Universităţii din Craiova. transfer tehnologic. Ing. MSDN Visual Studio 6. SISTEM AUTOMAT DE IRIGARE PRIN PICURARE ALIMENTAT DE LA PANOURI FOTOVOLTAICE Mulţumiri Sensorics. Constantin DOBOŞERIU SC Hidroelectrica Serv SA. 3/2015 ● iulie-septembrie 7 . Magazine of Hydraulics. 2010. În prezent. E. S. ing. [9] *** Microsoft.. ing.. Dăscălescu O. hidraulică şi climatizare. Bucureşti. Bucureşti. Visual Basic 5.0. vol. Ecology.58-64. Irigaţii prin picurare. 1998. ManoleaGh. [8] Pop. Domenii de competenţă: sisteme automate de acţionare electromecanică.. Facultatea de Electromecanică – 2004. 1983. 2013.. Tel din grantul nr. mal Science. doctor inginer din anul 2009... Facultatea de Electromecanică – 1995. pp. Novac. Food and Ani.. 1989. 29/2014. Conference on Irrigation. [5] Grumeza N. lucr. Agriculture.. [1] Alboteanu L. Facultatea de Inginerie Electrică. Nicolaescu I. EDP Bucureşti. profesor la Universitatea din Craiova. and Al. Director al Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic. dr. Conducător de doctorat în domeniul „Inginerie electrică". sisteme automate de acţionare. Tribology.. Domenii de competenţă: sisteme fotovoltaice. Mocanu. Advances [7] Petrescu.0. Automatizarea instalaţiilor. acordat in competiţia Aviv. Leba. Automtion of a mabile. Teora. doctorand din anul 2012. doctor inginer din anul 1981. nr.. Monitoring and Management Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. 1/2014. of Energy in a Stand Alone Photovoltaic System. Prof. S. dr. inginer şef secţie în cadrul Secţiei Reparaţii Lotru la SC Hidroelectrica Serv Sucursala Ramnicu Vâlcea Buletinul AGIR nr. Ed. Hidraulic side of electrically controlled auto- Această lucrare a fost parţial susţinută financiar matic Systems. în prezent cadru didactic la Universitatea din Craiova. [4] Cazacu E. Ed.. En II Int. C.. [10] *** Raport FAO. BIBLIOGRAFIE Ceres. [6] Larionescu. internă de granturi a Universităţii din Craiova. Gheorghe MANOLEA Universitatea din Craiova Absolvent al Universităţii din Petroşani – 1970.