Ủ Y BAN NHÂN DÂN TỈ NH QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM – HÀN QUỐC – QUẢNG NGÃI


SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT
Môn học: QUY TRÌNH HÀN
Lớp: CĐHAN15.1 - Khoá: 01
Họ và tên giáo viên : Phạm Long Khánh
Năm học 2015 – 2016

Quyể n số : 01

GIÁO ÁN SỐ: 1 Thời gian thực hiện: 4h
Tên chương: Chương 1. Giới thiệu chung về
quy trình hàn (WPS)
Thực hiện ngày 17 tháng 03 năm 2016

TÊN BÀI:
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUY TRÌNH HÀN (WPS)

MỤC TIÊU CỦA BÀI:
- Hiểu được khái niệm về quy trình hàn
- Biết được các ý nghĩa của quy trình hàn.
- Trình bày được các thông số kỹ thuật về quy trình hàn (WPS)
- Hiểu biết được các bước trong một quy trình hàn.
- Tuân thủ các quy định, quy phạm trong một quy trình trình hàn.
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Máy tính, bảng, phấn.
- Tài liệu phát tay: đề cương bài giảng, tài liê ̣u ho ̣c tâ ̣p.
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2 phút
- Chào hỏi.
- Kiểm tra sỉ số lớp học:
Sĩ số lớp: ....................................... Số học sinh vắng: .....................................
Tên học sinh vắng: ..........................................................................................
..........................................................................................................................
- Kiểm tra các điều kiện phục vụ dạy học
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
THỜI
TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIAN
GIÁO VIÊN HỌC SINH
1 Dẫn nhập 10’
 Sự ra đời và phát triển của môn  Thuyết trình giới  Quan sát, lắng
học, nội dung nghiên cứu, tính thiệu tổng quan về nghe, liên hệ với
chất, nhiệm vụ, vai trò và vị trí môn học mới. thực tế.
môn học đối với người học.
 Mục đích, vị trí và yêu cầu của
bài học.
 Giới thiệu tổng quan nội dung
bài học.

1

2 Giảng bài mới 1. nhà máy. .Shielded metal arc welding.Số lần sửa đổi (Revision No).Chú ý lắng nghe.Quan sát.Trình bày các mục .Trình bày giảng giải .  GTAW . Định nghĩa về quy trình hàn. lắng tiêu học sinh cần nắm nghe và ghi chép được. Các thông tin chung . áp dụng. Semi. Mechanical. chép bổ sung. cơ khí. 2 .Thuyết trình giải .Chú ý lắng nghe. tự động (Type: bày kết hợp giải thích nghe và ghi chép và Manual. . 3. . Mục tiêu. Automatic).Báo cáo quy trình hàn (Supporting PQR No).Phương pháp hàn: Tay.Tên công ty. .các phương pháp hàn đưa ra câu hỏi vướng Auto. (Information) các thông tin chung quan sát. xí nghiệp của quy trình hàn hỏi khi có yêu cầu. trình .Nêu vấn đề. Trả lời câu . chép bổ sung. (Company Name) ghi chép bài đầy đủ.Quan sát.Gas metal arc welding. 45’ thích ý nghĩa của quy ghi nhớ kết hợp ghi trình hàn. . . mắc .Thuyết trình giải .Gas tungsten arc welding.Công nghệ hàn (Welding Process):  SMAW . lắng bán tự động. 33’ thích định nghĩa về ghi nhớ kết hợp ghi quy trình hàn. . Các bước trong một quy trình 85’ hàn.Chú ý lắng nghe.1. 3. Ý nghĩa của quy trình hàn. . 2.  GMAW .Tên / Mã số của quy trình hàn (WPS No).

quan sát. 3. lại kiến thức đã học. API 1104. chiều cao của mối hàn.Yêu cầu HS làm bài tâ ̣p về nhà.2. . trình . tháng.Vật liệu đệm lót là gì? (Backing material) N/A . . ghi nhớ kết ISO) hợp ghi chép bài.Giải đáp vướng mắc . cdhan15.Phát biểu ý kiến. các mối ghép sử dụng. .Quan sát.Lắng nghe. theo Nguồn tài liệu tham khảo 1.1. Mối ghép (Joint design use) .Giảng giải và phát . . Giáo trình Quy Trình Hàn. ghi chép và .Nhấn mạnh vấn đề quan trọng vấn nếu cần.Yêu cầu HS chuẩn bị trước tài .Nêu vấn đề.com. các tiêu chuẩn.Submerged arc welding. Hàn gấp mép/ Hàn góc.Trình bày giảng giải (Applicable code: AWS D1. .Giới thiệu giáo trình.  SAW .Loại mối ghép: Hàn giáp mối/ bày kết hợp giải thích .Người lập (Prepared by). 3 Củng cố kiến thức và kết thúc 3’ bài . bài học có liên quan liệu cho phần học lý thuyết tiếp cho học sinh nghiên cứu thêm. . hàn một mặt hay hàn hai mặt.1@gmail.Hàn có đệm lót hay không? đưa ra câu hỏi vướng (Backing) N/A mắc. Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi.Chi tiết mối ghép (Joint detail) . 3 . số đường hàn ở lớp hàn phủ bề mặt. năm lập quy trình hàn (Date). Khoa Cơ Khí. nghe.Download: Tài liệu học tập từ email lớp: 2’ . .Tiêu chuẩn áp dụng. tái hiện . . hỏi học sinh vướn đưa ra câu hỏi vướn mắc. 4 Hướng dẫn tự học . lắng ASME section IX. học sinh cần lưu ý. .Chú ý lắng nghe.Chi tiết của mối hàn: Số lớp hàn.Giải thích những câu .Ngày. mắc.Củng cố phần lý thuyết đã học.

ASME Section IX Ngày 16 tháng 03 năm 2016 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Nguyễn Đức Vĩnh Phạm Long Khánh GIÁO ÁN SỐ: 2 Thời gian thực hiện: 4h 4 . 2.1 – 2010 Edition 3. AWS D1.

............. ... I............................. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2 phút .................... THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 Dẫn nhập 05’  Gợi mở... tạo tâm thế tích cực của người học…  Giới thiệu về sự cần thiết của  Từ kiế n thức bài ho ̣c  Lắng nghe và suy các bước trong một quy trình hàn cũ..Nắm được chính xác các bước trong một quy trình hàn......................... ......... .Chào hỏi........................................ 5 ..... Giới thiệu chung về quy trình hàn (Tiếp theo) Thực hiện ngày 24 tháng 03 năm 2016 TÊN BÀI: CÁC BƯỚC TRONG MỘT QUY TRÌNH HÀN MỤC TIÊU CỦA BÀI: .......... tài liê ̣u ho ̣c tâ ̣p...Hiểu rõ các kí hiệu thường dùng trong quy trình hàn............... Tên học sinh vắng: ....... ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: ......Máy tính. ... Số học sinh vắng: .......... bảng........................... Tên chương: Chương 1...........................Kiểm tra sỉ số lớp học: Sĩ số lớp: ... đă ̣t vấ n đề vào bài nghĩ về nội dung cần ho ̣c mới. ......Tài liệu phát tay: đề cương bài giảng................ trao đổi phương pháp học.......... biết đến....Kiểm tra các điều kiện phục vụ dạy học II........ phấn.....

Thuyết trình giải .Chú ý lắng nghe.Chú ý lắng nghe.Thuyết trình giải .99% áp dụng.Đặc điểm vật liệu thích định nghĩa về ghi nhớ kết hợp ghi .Loại vật liệu hoặc mức độ quy trình hàn. . Trả lời câu hàn của quy trình hàn hỏi khi có yêu cầu. Kim loại hàn thích ý nghĩa của quy ghi nhớ kết hợp ghi .Đường kính ống . . lắng .Số F.Số A.Trình bày các mục . Gia nhiệt sơ bộ .Nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ (Preheat Temperature) 6 . Hàn gấp mép/ Hàn góc.2 Giảng bài mới 3.Quan sát.Lưu lượng khí bảo vệ (Litre/min) 10-15l/ph .Phạm vi chiều dày .Các thông tin khác 3. + Mối hàn góc . Kim loại cơ bản .Loại mối ghép: Hàn giáp mối/ trình hàn. trình .Kim loại điền đầy (Deposited weld metal) . Arg) bày kết hợp giải thích nghe và ghi chép và .Có đệm khí phía đối diện? (N/A) 3.Trình bày giảng giải .Loại khí (Gas.No .Quan sát.Kích cỡ chụp phân phối khí: 2.Phân loại thuốc hàn . lắng . mắc .Phạm vi chiều dày của kim loại các thông tin chung quan sát.Kích cỡ của kim loại hàn (Size tiêu học sinh cần nắm nghe và ghi chép of filler metal) được.6. chép bổ sung.Hàm lượng khí(độ tinh khiết của các phương pháp hàn đưa ra câu hỏi vướng khí) 99. chép bổ sung. Khí bảo vệ .No theo AWS hoặc theo ASME section II Parc C (F No) .3.Tên thương mại của kim loại hàn ( Filler metal trade name) .Nêu vấn đề. .4 .4.Loại theo AWS No 85’ . CO2. 45’ 3. + Mối hàn giáp mối ghi chép bài đầy đủ.Chú ý lắng nghe.Tiêu chuẩn theo ASME (SFA No) . 30’ .5. .

trái qua phải các mối ghép sử dụng. ghi nhớ kết .Thời gian nhiệt luyện? .Hướng hàn: từ dưới lên trên hay bày kết hợp giải thích quan sát.Welding progression (Up/Down) 3.7.Tốc độ cấp dây hàn 3.10. Các thông số chế độ dòng điện hàn .Kích cỡ của chụp khí . Các điều kiện kỹ thuật .Phương pháp làm sạch mối ghép và làm sạch giữa các lớp hàn 7 .Phương pháp di chuyển đầu mút điện cực .Phương pháp gia nhiệt trước khi hàn (Preheat Maintenance method) N/A 3.Phạm vi điện áp hàn (Volts) . ghi chép và đưa ra câu hỏi vướng từ trên xuống dưới. (Position of Groove)1G-6G? .Phạm vi nhiệt luyện? . Vị trí hàn các tiêu chuẩn.Quan sát. mắc.Vị trí của mối hàn giáp mối hợp ghi chép bài.Trình bày giảng giải .Dịch chuyển điện cực hàn: Dịch chuyển ngang hay dịch chuyển dọc . trình .Điện cực Vonfram: Kích cỡ và loại .Vị trí của mối hàn góc (Position of Fillet) 1F-6F? .9.Phạm vi dòng điện hàn (Ampere) .8.Dòng điện hàn xoay chiều (AC) hay một chiều (DC) ..Nêu vấn đề.Kiểu đấu điện cực: đấu cực thuận hay cực nghịch (-EN/EP) . Nhiệt luyện sau khi hàn . hoặc ngược lại .Nhiệt độ giữa các lớp hàn (Interpass Temperature) . nghe.Chú ý lắng nghe. lắng 3. .

. bài học có liên quan liệu cho phần học lý thuyết tiếp cho học sinh nghiên cứu thêm.Nhấn mạnh vấn đề quan trọng vấn nếu cần.Số điện cực kim loại hàn. Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi. cdhan15. 4 Hướng dẫn tự học .Lắng nghe. AWS D1. hỏi học sinh vướng đưa ra câu hỏi vướng mắc. tái hiện . học sinh cần lưu ý.Giảng giải và phát .Tốc độ hàn . .1 – 2010 Edition 6. lại kiến thức đã học.Download: Tài liệu học tập từ email lớp: 2’ .Phát biểu ý kiến.Hàn một lớp hay hàn nhiều lớp cho mỗi phía . theo Nguồn tài liệu tham khảo 4. .Giới thiệu giáo trình.Củng cố phần lý thuyết đã học.1@gmail. 3 Củng cố kiến thức và kết thúc 3’ bài .Yêu cầu HS chuẩn bị trước tài .11.Yêu cầu HS làm bài tâ ̣p về nhà. Bảng thông số quy trình hàn.Giải thích những câu .Tầm với điện cực ( khoảng cách từ đầu bép hàn đến vật hàn) .Biện pháp làm sạch phía đối diện . ASME Section IX Ngày 23 tháng 03 năm 2016 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Nguyễn Đức Vĩnh Phạm Long Khánh 8 .Giải đáp vướng mắc . Giáo trình Quy Trình Hàn. que hàn .com. mắc.Các thông số khác 3. . Khoa Cơ Khí. 5.

.... Hiểu được khái niệm về báo cáo quy trình hàn .. thích định nghĩa về ghi nhớ kết hợp ghi báo cáo quy trình hàn. phấn.... tài liê ̣u ho ̣c tâ ̣p..................... chép bổ sung..............Kiểm tra các điều kiện phục vụ dạy học II....Máy tính................................... học mới.. bảng................ ......... . ............. Định nghĩa về báo cáo quy .... Tên học sinh vắng: ........ ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2 phút ...................................................Thuyết trình giải ..........Chú ý lắng nghe..... Biết được các ý nghĩa của báo cáo quy trình hàn....... .. Giới thiệu chung về báo cáo quy trình hàn (PQR) Thực hiện ngày 28 tháng 03 năm 2016 TÊN BÀI: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÁO CÁO QUY TRÌNH HÀN (PQR) MỤC TIÊU CỦA BÀI: .... Số học sinh vắng: ........................ Trình bày được các thông số kỹ thuật về báo cáo quy trình hàn (PQR) ...........Tài liệu phát tay: đề cương bài giảng...... THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 Dẫn nhập 10’  Giới thiệu vị trí và sự cần thiết  Thuyết trình giới  Quan sát. trình hàn........ ..... I...Kiểm tra sỉ số lớp học: Sĩ số lớp: .. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: ...Chào hỏi....... lắng của báo cáo quy trình hàn thiệu tổng quan về bài nghe và ghi tóm tắt........ 2 Giảng bài mới 33’ 1... Hiểu biết được các bước trong một báo cáo quy trình hàn...... 9 .............GIÁO ÁN SỐ: 3 Thời gian thực hiện: 3h Tên chương: Chương 2..

thích ý nghĩa của báo ghi nhớ kết hợp ghi cáo quy trình hàn.Quan sát. welding .Chú ý lắng nghe. 3.Phương pháp công nghệ hàn (Welding Process): SMAW. Mechanical. xí nghiệp các thông tin chung quan sát. No) . API 1104. Các thông tin chung . lắng tiêu học sinh cần nắm nghe và ghi chép được.Phương pháp hàn: tay. AWS các tiêu chuẩn.Trình bày giảng giải code: ASME section IX. .Số lần sửa đổi (Revision No) .Thuyết trình giải . . chép bổ sung.Trình bày giảng giải .Trình bày các mục . ISO) 10 .Gas tungsten arc các phương pháp hàn mắc welding / SAW. trình nghe và ghi chép và GMAW. Các bước trong một báo cáo 40’ quy trình hàn.Submerged arc áp dụng.Quan sát. . 3. tự động (Type: Manual. tháng. . D1.1.Mã số của quy trình hàn (WPS hàn ghi chép bài đầy đủ.1.Chú ý lắng nghe. 45’ hàn. nhà máy.Tên công ty. Ý nghĩa của báo cáo quy trình . Trả lời câu (Company Name) của báo cáo quy trình hỏi khi có yêu cầu. Semi- Auto. lắng Shielded metal arc welding / . bán tự động.Mã số Báo cáo quy trình hàn (PQR No) . năm lập quy trình hàn (Date) . Mục tiêu.Người lập (Prepared by) .2. cơ khí.Gas metal arc welding bày kết hợp giải thích đưa ra câu hỏi vướng / GTAW. Automatic) .Tiêu chuẩn áp dụng (Applicable .Nêu vấn đề.Ngày.

hỏi học sinh vướng đưa ra câu hỏi vướng mắc.Download: Tài liệu học tập từ email lớp: 2’ . material) N/A quan sát. lại kiến thức đã học. .Chi tiết mối ghép (Joint detail) mắc. mắc. AWS D1.Lắng nghe.Yêu cầu HS làm bài tâ ̣p về nhà.Vật liệu đệm lót là gì? (Backing .Hàn có đệm lót hay không? (Backing) N/A . Khoa Cơ Khí. ghi nhớ kết Hàn gấp mép/ Hàn góc.Củng cố phần lý thuyết đã học. hàn một mặt hay hàn hai mặt.Giảng giải và phát . . chiều cao của mối hàn.Loại mối ghép: Hàn giáp mối/ bày kết hợp giải thích nghe.Nhấn mạnh vấn đề quan trọng vấn nếu cần. học sinh cần lưu ý. lắng .Chi tiết của mối hàn: Số lớp hàn. . ASME Section IX Ngày 27 tháng 03 năm 2016 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Nguyễn Đức Vĩnh Phạm Long Khánh 11 .Giải thích những câu .Yêu cầu HS chuẩn bị trước tài liệu cho phần học lý thuyết tiếp theo Nguồn tài liệu tham khảo 7. . tái hiện .Giải đáp vướng mắc . 3. Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi. 8. số đường hàn ở lớp hàn phủ bề mặt. các mối ghép sử dụng.1@gmail. ghi chép và đưa ra câu hỏi vướng .Chú ý lắng nghe.2. cdhan15. trình . Mối ghép (Joint design use) .Quan sát. 3 Củng cố kiến thức và kết thúc 3’ bài . hợp ghi chép bài. 4 Hướng dẫn tự học .1 – 2010 Edition 9. . Giáo trình Quy Trình Hàn.com.Nêu vấn đề.Phát biểu ý kiến.

.... tài liê ̣u ho ̣c tâ ̣p...3.. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 Dẫn nhập 05’  Giới thiệu về sự cần thiết của  Từ kiế n thức bài ho ̣c  Lắng nghe và suy các bước trong một báo cáo quy cũ....... biết đến............................ .......... ................. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: ...Chào hỏi.. phấn. .. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2 phút ......Loại vật liệu hoặc mức độ ..Đọc và hiểu rõ các kết quả thử nghiệm sản phẩm....Chú ý lắng nghe..Kiểm tra các điều kiện phục vụ dạy học II.............................. bảng.Đặc điểm vật liệu quy trình hàn................Thuyết trình giải ........ Tên học sinh vắng: ......... ........Đường kính ống 12 .......................... ............Máy tính. 2 Giảng bài mới ...................... đă ̣t vấ n đề vào bài nghĩ về nội dung cần trình hàn ho ̣c mới............ chép bổ sung........GIÁO ÁN SỐ: 4 Thời gian thực hiện: 4h Tên chương: Chương 2. Kim loại cơ bản thích định nghĩa về ghi nhớ kết hợp ghi .Kiểm tra sỉ số lớp học: Sĩ số lớp: ...... Giới thiệu chung về báo cáo quy trình hàn (Tiếp theo) Thực hiện ngày 31 tháng 03 năm 2016 TÊN BÀI: CÁC BƯỚC TRONG MỘT BÁO CÁO QUY TRÌNH HÀN MỤC TIÊU CỦA BÀI: ... .....Tài liệu phát tay: đề cương bài giảng....Phạm vi chiều dày ................... 3.......... Số học sinh vắng: .............Nắm được chính xác các bước trong một báo cáo quy trình hàn... I..........

Kích cỡ của kim loại hàn (Size of filler metal) .6.Hàm lượng khí .Kích cỡ chụp phân phối khí các phương pháp hàn mắc . 3.Phạm vi chiều dày của kim loại được.5. Gia nhiệt sơ bộ .Tiêu chuẩn theo ASME (SFA thích ý nghĩa của quy ghi nhớ kết hợp ghi 30’ No) trình hàn.Trình bày giảng giải quan sát.Trình bày các mục nghe và ghi chép weld metal) tiêu học sinh cần nắm .7.No 45’ .4.3.Số F.Loại khí (Gas.Tên thương mại của kim loại hàn ( Filler metal trade name) .No theo AWS hoặc theo ASME section II Parc C (F No) .Chú ý lắng nghe.Số A.Nhiệt độ giữa các lớp hàn (Interpass Temperature) . . .Kim loại điền đầy (Deposited . Khí bảo vệ . .8.Vị trí của mối hàn giáp mối 13 .Thời gian nhiệt luyện? 3.Thuyết trình giải Chú ý lắng nghe.Lưu lượng khí bảo vệ .Quan sát. Nhiệt luyện sau khi hàn .Có đệm khí phía đối diện? (N/A) áp dụng.Các thông tin khác 3. Trả lời câu + Mối hàn góc các thông tin chung hỏi khi có yêu cầu. CO2. Vị trí hàn .Quan sát. lắng . lắng .Loại theo AWS No . hàn 85’ .Nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ (Preheat Temperature) .Phạm vi nhiệt luyện? . . Arg) .Phương pháp gia nhiệt trước khi hàn (Preheat Maintenance method) N/A 3.Phân loại thuốc hàn của quy trình hàn ghi chép bài đầy đủ. Kim loại hàn . chép bổ sung.Nêu vấn đề. trình nghe và ghi chép và (Litre/min) bày kết hợp giải thích đưa ra câu hỏi vướng . + Mối hàn giáp mối .

10.Chú ý lắng nghe.Phạm vi dòng điện hàn (Ampere) .Phương pháp di chuyển đầu mút điện cực .Kích cỡ của chụp khí .. mắc.Các thông số khác. .Dịch chuyển điện cực hàn: Dịch chuyển ngang hay dịch chuyển dọc . trái qua phải các tiêu chuẩn.Biện pháp làm sạch phía đối diện . Các thông số chế độ dòng điện hàn .Số điện cực kim loại hàn. quan sát. 14 .Trình bày giảng giải .Nêu vấn đề.Tầm với điện cực ( khoảng cách từ đầu bép hàn đến vật hàn) .Welding hợp ghi chép bài.Phạm vi điện áp hàn (Volts) . ghi nhớ kết hoặc ngược lại .Tốc độ hàn.9.Tốc độ cấp dây hàn 3. trình .Kiểu đấu điện cực: đấu cực thuận hay cực nghịch (-EN/EP) . lắng từ trên xuống dưới.Hướng hàn: từ dưới lên trên hay . .Quan sát.Dòng điện hàn xoay chiều (AC) bày kết hợp giải thích đưa ra câu hỏi vướng hay một chiều (DC) các mối ghép sử dụng. Các điều kiện kỹ thuật .Vị trí của mối hàn góc . . ghi chép và . progression (Up/Down) 3. nghe. que hàn.Phương pháp làm sạch mối ghép và làm sạch giữa các lớp hàn . .Điện cực Vonfram: Kích cỡ và loại .Hàn một lớp hay hàn nhiều lớp cho mỗi phía.

lại kiến thức đã học.Giới thiệu giáo trình.Giải thích những câu .Yêu cầu HS chuẩn bị trước tài . bài học có liên quan liệu cho phần học lý thuyết tiếp cho học sinh nghiên cứu thêm. Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi. . .Phát biểu ý kiến. AWS D1. 11. cdhan15.Download: Tài liệu học tập từ email lớp: 2’ .Yêu cầu HS làm bài tâ ̣p về nhà. Khoa Cơ Khí.Củng cố phần lý thuyết đã học.Giảng giải và phát . hỏi học sinh vướn đưa ra câu hỏi vướn mắc. mắc.1 – 2010 Edition 12. .1@gmail. Giáo trình Quy Trình Hàn. 4 Hướng dẫn tự học .Nhấn mạnh vấn đề quan trọng vấn nếu cần.3 Củng cố kiến thức và kết thúc 3’ bài .Giải đáp vướng mắc . học sinh cần lưu ý. tái hiện . ASME Section IX Ngày 30 tháng 03 năm 2016 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Nguyễn Đức Vĩnh Phạm Long Khánh 15 .com. theo Nguồn tài liệu tham khảo 10.Lắng nghe.

......... ...... vai trò và vị trí môn học mới...................... tài liê ̣u ho ̣c tâ ̣p.. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: ..... liên hệ với chất................Kiểm tra các điều kiện phục vụ dạy học II.. tính thiệu tổng quan về nghe.. nội dung nghiên cứu.............GIÁO ÁN SỐ: 5 Thời gian thực hiện: 1h Tên chương: Chương 2................ ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2 phút ....Kiểm tra sỉ số lớp học: Sĩ số lớp: . bảng....Chào hỏi..... thực tế.. vị trí và yêu cầu của bài học. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 Dẫn nhập 3’  Sự ra đời và phát triển của môn  Thuyết trình giới  Quan sát......... I........Máy tính.........................Tài liệu phát tay: đề cương bài giảng... 16 ................ .......................... môn học đối với người học.  Mục đích.....  Giới thiệu tổng quan nội dung bài học..... lắng học.........................................Nắm được chính xác các bước trong một báo cáo quy trình hàn.............. nhiệm vụ............ ............ Số học sinh vắng: . .. phấn... Giới thiệu chung về báo cáo quy trình hàn (Tiếp theo) Thực hiện ngày 7 tháng 04 năm 2016 TÊN BÀI: CÁC BƯỚC TRONG MỘT BÁO CÁO QUY TRÌNH HÀN MỤC TIÊU CỦA BÀI: ... ................Đọc và hiểu rõ các kết quả thử nghiệm sản phẩm... Tên học sinh vắng: ....

Chú ý lắng nghe.Nhấn mạnh vấn đề quan trọng vấn nếu cần.com.12. mắc.Tiêu chuẩn áp dụng các thử nghiệm của mẫu thử quy trình hàn . 4 Hướng dẫn tự học .Yêu cầu HS chuẩn bị trước tài .Phát biểu ý kiến.Download: Tài liệu học tập từ email lớp: 2’ . nghiệm . .Họ và tên của người thợ hàn quy trình. .Chú ý lắng nghe.2 Giảng bài mới 3. học sinh cần lưu ý.Yêu cầu HS làm bài tâ ̣p về nhà.Thuyết trình giải .Lắng nghe.Giới thiệu giáo trình.Bảng thông số quy trình .Các thử nghiệm khác .Ngày tháng năm . mã số thợ hàn . theo 17 .Số báo cáo của phòng thí nghiệm .Củng cố phần lý thuyết đã học.11.Giải đáp vướng mắc . . chép bổ sung.1@gmail. lại kiến thức đã học.Tên công ty .Thử độ dai va đập . .Các thông tin .Thử nghiệm kéo .Họ và tên của người giám sát kết quả thử nghiệm cơ tính . chép bổ sung.Thử uốn: Thử uốn chân. uốn thích ý nghĩa của quy ghi nhớ kết hợp ghi mặt hoặc uốn cạnh trình hàn.Thuyết trình giải . .Giải thích những câu . bài học có liên quan liệu cho phần học lý thuyết tiếp cho học sinh nghiên cứu thêm. cdhan15. Báo cáo kết quả thử quy trình hàn. tái hiện .Giảng giải và phát .Người phê duyệt Cơ quan chứng kiến và phê duyệt 3 Củng cố kiến thức và kết thúc 3’ bài . thích định nghĩa về ghi nhớ kết hợp ghi 3.Người lập báo cáo . 35’ hàn. hỏi học sinh vướn đưa ra câu hỏi vướn mắc.

1 – 2010 Edition 15. Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi. Khoa Cơ Khí. AWS D1. 14. ASME Section IX Ngày 6 tháng 04 năm 2016 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Nguyễn Đức Vĩnh Phạm Long Khánh 18 .Nguồn tài liệu tham khảo 13. Giáo trình Quy Trình Hàn.

.. phấn............... môn học đối với người học..... 19 ......... vị trí và yêu cầu của bài học.... ..Máy tính.......Kiểm tra các điều kiện phục vụ dạy học II.. lắng học.............. bảng.Chào hỏi... liên hệ với chất...........Kiểm tra sỉ số lớp học: Sĩ số lớp: ...1 ..... ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 0 phút ...... ..............GIÁO ÁN SỐ: 6 Thời gian thực hiện: 3h Tên chương: Chương 3...... Tên học sinh vắng: ........................... nội dung nghiên cứu.. I.............Tài liệu phát tay: đề cương bài giảng......  Giới thiệu tổng quan nội dung bài học......Đọc được quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1...Đọc được quy trình hàn theo tiêu chuẩn ASME section IX – 2007 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: ............ vai trò và vị trí môn học mới..... Hướng dẫn đọc quy trình hàn (WPS) Thực hiện ngày 7 tháng 04 năm 2016 TÊN BÀI: HƯỚNG DẪN ĐỌC QUY TRÌNH HÀN MỤC TIÊU CỦA BÀI: ........................ ... Số học sinh vắng: ........................................... thực tế................... nhiệm vụ.................. . THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 Dẫn nhập 10’  Sự ra đời và phát triển của môn  Thuyết trình giới  Quan sát..... tính thiệu tổng quan về nghe..................  Mục đích.. tài liê ̣u ho ̣c tâ ̣p..

AWS D1.Chú ý lắng nghe. lại kiến thức đã học.Phát biểu ý kiến.Giải thích những câu . .Giới thiệu giáo trình. chép bổ sung. tái hiện .Download: Tài liệu học tập từ email lớp: 2’ . 85’ phương pháp đọc quy ghi nhớ kết hợp ghi trình hàn. ASME Section IX Ngày 6 tháng 04 năm 2016 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Nguyễn Đức Vĩnh Phạm Long Khánh 20 . Quy trình hàn 3G (SMAW) . Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi.Yêu cầu HS chuẩn bị trước tài .1 – 2010 Edition 18.com. theo Nguồn tài liệu tham khảo 16.Chú ý lắng nghe. Quy trình hàn theo tiêu . 3 Củng cố kiến thức và kết thúc 3’ bài .Lắng nghe. thích định nghĩa về ghi nhớ kết hợp ghi quy trình hàn.1. . hỏi học sinh vướn đưa ra câu hỏi vướn mắc. mắc.Hướng dẫn học sinh . 4 Hướng dẫn tự học .Củng cố phần lý thuyết đã học. chép bổ sung.Yêu cầu HS làm bài tâ ̣p về nhà. 17.Thuyết trình giải .Nhấn mạnh vấn đề quan trọng vấn nếu cần. Khoa Cơ Khí.2 Giảng bài mới 1. 33’ chuẩn AWS. Giáo trình Quy Trình Hàn.Giải đáp vướng mắc . 1.1@gmail. cdhan15.Giảng giải và phát . bài học có liên quan liệu cho phần học lý thuyết tiếp cho học sinh nghiên cứu thêm. học sinh cần lưu ý. .

..... ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian: 2 phút ...Tài liệu phát tay: đề cương bài giảng.. thực tế.......Máy tính.......Đọc được quy trình hàn theo tiêu chuẩn AWS D1..... .......1 ...... .Kiểm tra sỉ số lớp học: Sĩ số lớp: ..... nhiệm vụ...... bảng.. nội dung nghiên cứu..... 21 ........ môn học đối với người học......... phấn................. Số học sinh vắng: .......Kiểm tra các điều kiện phục vụ dạy học II........  Mục đích.... liên hệ với chất.. Hướng dẫn đọc quy trình hàn (Tiếp theo) Thực hiện ngày 14 tháng 04 năm 2016 TÊN BÀI: QUY TRÌNH HÀN 3G SMAW MỤC TIÊU CỦA BÀI: .... ..........Đọc được quy trình hàn theo tiêu chuẩn ASME section IX – 2007 ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: .Chào hỏi................... I....... lắng học................  Giới thiệu tổng quan nội dung bài học........ ......... Tên học sinh vắng: ......... tính thiệu tổng quan về nghe................... vị trí và yêu cầu của bài học.............. THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 Dẫn nhập 3’  Sự ra đời và phát triển của môn  Thuyết trình giới  Quan sát..................... tài liê ̣u ho ̣c tâ ̣p..GIÁO ÁN SỐ: 7 Thời gian thực hiện: 4h Tên chương: Chương 3................ vai trò và vị trí môn học mới...............................................

2 Giảng bài mới 1.Phát biểu ý kiến. 4 Hướng dẫn tự học .1. Giáo trình Quy Trình Hàn. .Yêu cầu HS làm bài tâ ̣p về nhà. theo Nguồn tài liệu tham khảo 19.Download: Tài liệu học tập từ email lớp: 2’ . lại kiến thức đã học.Giải thích những câu . thích ý nghĩa của quy ghi nhớ kết hợp ghi trình hàn.1 – 2010 Edition 21.Giới thiệu giáo trình. cdhan15.Giảng giải và phát . . học sinh cần lưu ý.Củng cố phần lý thuyết đã học. hỏi học sinh vướn đưa ra câu hỏi vướn mắc. bài học có liên quan liệu cho phần học lý thuyết tiếp cho học sinh nghiên cứu thêm. Khoa Cơ Khí. 170’ thích định nghĩa về ghi nhớ kết hợp ghi quy trình hàn. . 3 Củng cố kiến thức và kết thúc 3’ bài . chép bổ sung.Chú ý lắng nghe. chép bổ sung.Chú ý lắng nghe.Lắng nghe. 20.Thuyết trình giải . ASME Section IX Ngày 12 tháng 04 năm 2016 TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG TỔ MÔN GIÁO VIÊN Nguyễn Đức Vĩnh Phạm Long Khánh 22 .Nhấn mạnh vấn đề quan trọng vấn nếu cần. Quy trình hàn 3G (SMAW) . tái hiện . Trường CĐN Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi.Giải đáp vướng mắc . AWS D1. mắc.com.1@gmail.Yêu cầu HS chuẩn bị trước tài .Thuyết trình giải . .