Julkinen tiedote - jaetaan jokaiseen tamperelaistalouteen

TA M P E R E E N K A U P U N G I N T I E D O T U S L E H T I 4 | 2 0 1 4

Talousarvio
2015
Tulossa
tiukka vuosi
s. 3–5

Keskusta
kohenee
s. 6–7 English page: 15

kukat. ei enää juuri ole. ja Ranta-Tampellan uuden asuinalueen jyyden lisääntyessä keskustan asukas. Voimakas väestönkasvu vaikut. johon pääsee joukko- parkki. kiinteistöjen ja yritysten kanssa. Onnistu. Ranta-Tampella. tiensä päähän. 040 550 5540 rakentamisesta. jos ei keskustaan saa. josta löytyy hyviä asuntoja ja neillään olevista Tampereen keskustan palasista on jo liikahtanut kiitettävästi asukkaita ja työpaikkoja tasaiseen tah. talojen päätyihin tai muihin arkkiteh. ura. • juhlitaan Tampereella TAMPERE-lehti Jakelusta vastaa Ykkösjakelut Oy. hevoset. Tamme. kehittämiselle suuria haasteita. jotka ovat ener- 13 Potilastiedot näkee tassa sytytetty uudenlainen valogalle. Lehti on julkinen Kiven katu 14–16 C. mistellaan uuden jalkapallostadionin ra. Täydennysrakentami- keskustakorttelien kehittäminen ja Va. kartasta. kauppakeskusten rakentaminen päätei- Hyvä kaupunkikeskusta muodostuu kentamista täydennysrakentamista hyö. lisäksi 22 kuviota 150 luistinrataa ri suunnittelivat teokset. for year 2015 jastettu kuvioita talojen tyhjille seinä. 3 Budjetti syntyi kunnankadun kul. Tammelantorin ympäristöä. Valogalleriassa on 35 teosta. yrittäjien nittelusta on sovittu ja Tammelassa val. halle teollisuuskaupungille ominaista pereen keskustasta viihtyisä ja elinvoi. den varsille keskustan ulkopuolelle haas.fi lehti ilmestyy vuonna 2014 keskusvirastotalosta Aleksis Toimitussihteeri: ISSN: 1458-557X (painettu). Va- kadun ja Sata. Viime ja tämän vuoden aikana osa Keskustaan on viime vuosina tullut lisää keskusta. Sa. Noin puolet kasvusta sijoittuu Tam. Tampereen kaupungin tiedotus- www. reen kaupunki tekee tiivistä yhteistyö. Valoviikot uudis.2. vellen tai pyörällä paikasta toiseen. Tampereen kaupungin kanssa. Siksi on tärkeätä. meenkadun itäpäässä joukkoliikenne. työpaikkoja. Päätoimittaja: Kannen kuva: Atacan Ergin. nyt etenee keskustan länsipääs. Valoviikkojen uudistus on tarpeen. 7 Tammelan stadionin lä on mahdollista nähdä maalauksia tai tuvat täysin ensi vuonna. töjen omistajienkin kanssa. Asema. Aila Rajamäki monista toisiinsa vaikuttavista osista. käytössä. Kuviot on koottu yhteensä 15 The budget sa valoja ja varjoja hyödyntäen on hei. kutus siihen. taa myös keskusta-alueen kehittämiseen. rinteiset valoviikkojen valokuviot. 15 000 led-lampusta. pereelle. ririentoihin. Valogalleria toteutettiin yhdessä taa Tampere Tunnetuksi ry yhteistyössä 16 Vuodenvaihdetta pinnoille. tapahtumiin tai kulttuu- Kehittämisohjelman avulla pyritään to. nyt. keskustan aluetta suunnitellaan nyt ko. vena viimeistä kertaa. Tornihotelli palkittiin hyvästä Tampere-lehteä saa myös puh.fi. Päätoimittaja Valogalleria herättää tyhjät seinät eloon Sisältö Näsilinnan. neen on myös Tampereen imagollinen kennettä siten. Valoviikot toteut. että siitä saataisiin suo. Rullaan Dinolandian Tilsa. Jakeluun liittyvät palautteet: Viestintäpäällikkö Aila Rajamäki Keskustan uusin maamerkki 4 | 2014 neuvonta@tampere.tampere. jotka löytyvät valaisee Särkänniemen. eli noin 65 000 asukasta enemmän kuin suudessa paikka. Kansi ja Areena. Ratinan kauppakeskus. Tyhjiä tontteja toreja istuskeluun ja oleiluun sekä van- jelma. Sähköverkko. samoin valo. Ratapihanka. taa ydinkeskustan imua ja kilpailukykyä. toteaa Mar.tampere@tampere. rosoisuutta. Keskusta koskimaisemi- teuttamaan keskustan maankäyttöä ja lii. Rantatunnelia rakennetaan tiin. Tästä saimme innoituksen ma täyttää 50 vuotta. 14 ja 15. ja miten siellä viihdytään.tampere. suunnittelu on aloitettu. lilta kaupunkia. johdot ovat ikääntyneitä. joita nyt viedään eteenpäin.fi Painos: 125 000 kpl 2 TAMPERE-lehti 4 | 2014 . Projektipäällikkö Markus Joonas koinnista vastasi Tampereen Vera. Valaistuksen avulla halutaan myös siirtyvät historiaan lisätä kaduilla liikkuvien turvallisuutta Valoviikkojen perinteiset kuviot. loistaa 91 valokuviota. vaikeassa tilanteessa massa oleva valo. Kes- Vuoden 2011 alussa käynnistetty Vii. sella on luotu tiivis ja elävä kaupunki- loviikot. laitteet ja 8 Tampereelle 130 kus Joonas. 7 Tornihotelli sai valogallerian toteuttamiseen Tampe. kuin vierailijoidenkin mielestä. taminen on ainoa keino. jois. Tampereen kaupungilta kertoo. Näsilinnankatu 40 ja Hal. keskuksen ja Tullin alueen suunnittelut neilla liikenneratkaisuilla on suuri vai. Tutut valokuviot 35 teoksesta. Tullin alue ja asemakes. että logalleria ilahduttaa kaupunkilaisia 11.2015 kaupungin viestintäyksikkö QR-lukija käytössä? Tampereen kaupunki Taitto: Marja Muhonen Tampere-lehti verkossa: Nappaa lehti mobiili- PL 487. 33101 Tampere Paino: SLY-Lehtipainot Oy. Liikenteen kasvu asettaa keskustan la ostoksille. Tuhannen auto. viihtyisiä den tähden keskusta on kehittämisoh. lituskatu 12. Keskustan alueella pääsee kehittämiskohteista. hahmot nähdään katujen yllä tänä tal.fi. suunnittelu etenee grafiikkaa.fi. mutta tulevaisuudessa asumisväl. Näin sen näin KERTTU LIUKKALA Keskustaa kehitetään viiden tähden ohjelmalla E teläpuisto. etenevät. Keskustaan on mukava tul- mainen paikka asumiseen ja elämiseen.fi aila. Tuuli Oinonen tamperelaistalouteen. kokeilu aloitettiin viime kesänä. Tässä on listattuna vain osa me. JP Tänä talvena keskustan katujen yllä 10 Kaupunki jäädyttää Ahonen. puista led-lamppuihin. Palvelupiste Viestintäsuunnittelija 1458-6991 (verkkolehti) tiedote. Hervannan ja 11 Koulutilojen vuokraus osoitteista Puutarhakatu 11. paikan maanalainen Hämpin parkki on da lisää uusia asuntoja. uutta pysäkkikatosta Valogalleriaan on saatu myös kuusi kuviot ovat vanhentuneita ja huono.rajamaki@tampere. sujuvasti ja turvallisesti liikkumaan kä- pontevasti eteenpäin. uudenlainen valogalleria toteutettiin tammikuuta asti eli yhtä kauan kuin pe.oinonen@tampere. Kehittämisessä Tampe. joka jaetaan jokaiseen Frenckellistä ja kirjastoista. kun tapahtu. Seuraava Tampere-lehti Julkaisija: Tampereen puh. dyntäen. joten täydennysraken. muuttui helpommaksi MARRAS–JOULUKUUN pimeyttä tamakatu 7. Hä. Edellisvuonna siirryttiin hehkulam- helpottamaan on Tampereen keskus. 9 Lapset suunnittelivat KERTTU LIUKKALA valoteosta sarjakuvataiteilijoilta.valoviikot. Tiitu Takalo ja Tommi Mustu. rakentamispalkinnon reella ja valjastimme keskustan tyhjät koska nykyiset valokuviot ovat tulleet seinät valotaiteen käyttöön. vuonna 2030 asuvan 435 000 asukasta siossa Tampereen keskusta on tulevai- dun alue. liikenteellä helposti ja nopeasti eri puo- lan ja Amurin täydennysrakentaminen. osoitteesta www. teos on yksi uuden 4 Maauimala uinti- tuurisesti merkityksettömiin paikkoi- valogallerian keskuksen viereen hin piristämään ja valaisemaan katuku. Kaikki valogallerian teokset löytyvät giatehokkaampia ja ympäristöystäväl- nyt netistä ria. 5 Ratikkaa suunnitellaan vaa. jonka voi tulostaa internetistä lisempiä. kuten allianssimallilla sekä houkutella kaupunkilaisia liikku. kustassa on vehreitä puistoja. että Tampereellakin Tampereen seudulla arvioidaan Keskustan kehittämisohjelman vi- kus. jonka tavoitteena on luoda Tam. Myös Eteläpuiston jatkosuun. Muumit ja muut tutut 6 Eteläpuiston rantaan maan keskustassa. 040 801 2587 ilmestyy 28. asuinalue – Keski-Euroopassa tyhjillä seinil. tuuli. miten keskustaan tullaan käyntikortti. jota voimme ylpeästi esi- sittu paikka niin asukkaiden. sä Kunkun parkin rakentaminen. Kunkun konaisuutena.fi/tamperelehti päätteeseesi! toimitus. 2014 www. Jukka kuntoisia. neljä kertaa. Emmi Nieminen. tä niin elinkeinoelämän kuin kiinteis. Ville Pirinen. Myös uusien tellä vieraillemme. määrä jopa laskee.

mikä on selvästi suu.4 prosenttia 2015 vuosikate 78. Ikäihmisten hyvinvoinnin kaan edessä on isojen haasteiden ja uudis.4 velu-uudistuksista. osuuksien leikkaukset ovat viime vuosina Konsernihallinto 94 M€ 6 % – Näin tiukka menojen vähennystarve olleet valtion keskeisin säästökeino. vanut lähes 1 300 henkilöllä. Monet kunnat ovatkin nyt jou. Kuntien näkökul- palvelujen saatavuuden ja keskeiset sosiaa. kuitenkaan toteutunut. 2. Ilman liikelaitoksia.1 TAMPEREEN TALOUS LUKUINA Kaupunki. väestönkasvun ja ikärakenteen muu. Tunnelia on nyt rakennettu vuoden päivät. että kaupungin netto.2 Asukasluku 31. kimenoja. Tänä vuonna Tampere maksaa 34 % Sivistyksen ja set. Valtionosuudet kasvun tukeminen Osaamisen 356 M€ louden saamiseksi tasapai. puuttuminen ja liikunta. Tunneli on kokonaan valmis 30.750 miljardia eu. Vaikka mista tukevia palveluja. ne Tampereella on vuoden aikana heiken.ja koulupalvelut.4 M€ 18 % 2015 toimintamenojen kasvu -1. Ikonen sanoo. elämänlaadun Tavoitteena on. vähentyneet 66 miljoonaa Kaupunki- ja elinkeinojen ympäristön 24 % noon.2 pro- ylläpitäminen tusten vuosi. näyttää ensi vuoden budjetti lähes Talouden vaikeudet johtuvat siitä. syystilanne paitsi vähentää verotuloja myös edistäminen tos sekä talouden rakennemuutos ja kun. edistäminen 80 M€ 5 % menot saadaan vähenemään 1. masta tämä tarkoittaa sitä.4 M€ 23 % TAMPERE-lehti 4 | 2014 3 .6 prosenttia. Erityisesti huomi.9 teesta huolimatta kaupunki turvaa perus. Heikko työlli. 496 M€ tatalouden tasapainottamisen vaatimuk. että valtion- verrattuna.7 miljoonaa euroa 2015 tulos -9.Tästä puhutaan nyt Talousarvio 2015 Rantaväylän tunneli on suurin yksittäinen investointi Tampereella. konsernipalveluja kaikki mahdollinen ja mah. terveys. Valtuusto päätti ensi vuoden talous. Raitiotie 4. vistä menoja leikkaavista päätöksistä siir- Vesi Tampereen kaupunkiliikenne 3 Ensi vuonna toiminnan painopisteitä tyy kunnille. INVESTOINNIT pidättäytymään menoja kasvattavista pal.3 kilometriä pitkää tunnelia pitkin päästään ajamaan keväällä 2017.2014 222 700 henkilöä kehittäminen Muut 0. muita taseyksiköitä ja vaikeassa tilanteessa. että vastuu ikä. Hyvinvointipalvelut 14. senttia. peruster. Vaikeasta taloustilan.2 M€ Tampereen Infra 1.11. varhainen tuneet ensi vuoden talousarviota laaties. mikä ei ole Aluerakennushankkeet 6. marraskuuta. vientiteollisuus ei vedä ja työllisyystilan. tus purkaa miljardilla eurolla. 31 % Tampereen Ateria 0. Vuodessa työttömien määrä on kas.9 miljoonaa euroa Rantaväylän 2015 investoinnit yhteensä . sääteiset kuntien velvoitteet eivät ole kui- Toimialat ovat joutuneet etsimään säästöjä ja tenkaan vähentyneet samassa suhteessa.4 prosenttia Tampereen ja muidenkin kaupunkien tämän vuoden tilinpäätösennusteeseen tilannetta vaikeuttaa myös se.4 miljoonaa euroa toimeentulo. kasvattaa työmarkkina.5 miljoonaa euroa tunneli 2015 lainamäärä /asukas 1678 euroa 51. TOIMINTAMENOT YDINPROSESSEITTAIN den 2015 talousarviota on oidaan lasten ja nuorten kasvua.2017. tukia ja työmarkkinatuen kuntaosuutta.212. Laki- on poikkeuksellista ja erittäin haastavaa. rempi kuin koko maan keskiarvo 12. 12 % Tietohallinto 3 Tampereen Pirkanmaan pelastuslaitos 1. Kuntien velvoitteita ja tehtäviä oli tarkoi. Lasten ja nuorten dotonkin on yritetty tehdä ta.3 Tampereen li-.3 ympäristön Tampereen Logistiikka 0.3 M€ palveluissa ovat ennaltaehkäisy. Talousar. tynyt voimakkaasti. Terveyden ja 186 M€ – Haasteita tuovat kunta. oli 18 633 työtöntä ja työttömyysprosentti Pormestari Anna-Kaisa Ikosen mu.750 miljardia euroa 39. Ikonen sanoo. Elokuussa Tampereella arviosta kokouksessaan 17. TEKSTIT Aila Rajamäki KUVA Kerttu Liukkala Edessä on tiukan talouden vuosi T ampereen kaupungin vuo.6 Tuloveroprosentti 2014 ja 2015 19.75 2015 talousarvion loppusumma 1. toimintakyvyn 13 % tukset. valmisteltu poikkeuksellisen veydenhuoltoa ja ikäihmisten kotona asu. oli 16. 98 M€ 7 % 11 % roa.6 Tilakeskus 68.12. kehittäminen 170 M€ vion loppusumma on 1. noin 64. että kehittäminen 10 miljoonan euron alijäämää. 26.ja soteuudis.ja toimeentulotu.

lämmityksessä hyödyn. Suunnitelmassa on 8-ratainen 50 metrin lousarvioon sisällytetty maauimalan ra. hennys on kova tavoite. tekijöiden. parannetaan yhdistetään suurem- • Perhepalveluita piin yksiköihin taan maauimala • Raitiotiehanketta vahvistetaan • Viimeiset kohteet • Pyynikin kentälle viedään eteenpäin pitkäaikaisasunnot. hankitaan levitettävä • Huppionmäen. Kiinteistöveroprosentit pysyvät myös 0. tömenoihin kohdistuu maan merkittäviä vaikutuksia. pungin toimintamallia. suuden myynnistä saatavan tuloja 22. Kaupungin joonaa euroa hyvinvointipalveluiden ra.ja Kaupunkiympäristön palvelut kykyä edistävät palvelut palvelut elinkeinot elämänlaatupalvelut kehittäminen • Avoimia varhais. mallia uudistetaan. hokkaasti myös kesällä. tyvän ensi vuonna 64 miljoonaa eu. euroa. erittäin laaja valmistelutyö sote-alueen tus osoittaa. sijaisesti pyritään hyödyntämään muut mään ja verotusta kiristämään. Käytännössä on 55. mikä saavutetaan vähen. että verotulot kasvavat vain 14 mil. mintamalli eli pormestarimalli ja tilaaja– joonalla eurolla eli 2. rannan ja Vuoreksen alueilla rakennetaan Härmälään ja Pispa. jatketaan palvelumallin järvellä ja Lempäälässä on 20. Vakituisista asuinra. Tamperelaiset pääsevät vihdoin polskimaan kimaan maauimalaan ENSI VUODEN talousarviossa tampe. Lähes yhtä paljon kuluu euroja laan yhtenä työnantajana. keskus Kalevassa • Päivähoitoon tulee taan • Lähitori-toiminta • Tuetaan yritysten avautuu peruskor. Asema- keskuksen ja Tullin hoitoa lisätään varausta laajenne. vu on hyvin heikko. titään mallin uudistamista. tia on hyvinvointipalveluissa. – Veronkorotuksesta huolimatta rakentamattomista rakennuspaikoista koskeva yhteistoimintamenettely. lintoa keventämällä ja uudistamalla kau- vän 761 miljoonaa euroa. ja sille on ollut voi. tekojää Risson. keinot. Ensi- taan leikkaamaan. Ensi vuonna teen vuoksi henkilös. kennuksista peritään kovia säästöpaineita. Verorahoituksen kas. että rakenta- sä oleva uimala mahdollistaa. tymiset ja muu henkilöstön vaihtuvuus pereelta jää ensi vuonna saamatta 57. Uimala voi puo- relaisten liikunnan ja sitä kautta tervey. Ensi vuonna arvioidaan omai. mutta menojen Henkilöstömenoihin rajattaisiin tiettyihin henkilöstöryhmiin.4 prosentin menojen vä. nistämään kaupungin ja tuottamisvastuualueen perustamisek- talouden tasapainottamiseen.5 prosenttia ja valtionosuuksien den 75 miljoonan euron korotus. Ikäihmisten Osaaminen ja Sivistys. Henkilöstöstä valtaosa eli 72 prosent. • Sähköistä ajan. Vesilah. Myös arvioi. pungin palveluissa. set eivät voi olla näkymättä myös kau- valtionosuudet eli yhteensä menetys on tamispaineita. arvioidaan olevan 13 888.8 prosenttia. alueen suunnittelua jatketaan ja keskus- subjektiivista päivä. ria päivässä. Arviossa noista 42 prosenttia eli 678. Ensi vuodelle budjetoitu 10 mil. distuksen aiheuttamia lisäkustannuk. Myös koiravero pysyy en.75 prosenttiyksiköllä. kovat säästöpaineet vaikeutuisi kaupungin rekrytointi olen- Veroprosentti Ensi vuonna yhteisöveroja arvioidaan Henkilöstömenot ovat kaupungin me. henkilöstöä vähentä. Kunnallisveroprosentti osittain kompensoi työmarkkinatuen uu.5. tuetaan kotona asumista aikaistyöttömien aktivointia lisätään • Tampereen uinti. loppuun mennessä ja sen pohjalta mie- Tampereella on seudun alhaisin vero. Maauimalassa aiotaan ja ilmalämpöpumppuja.5 miljoonan euron mintamenojen kehitykselle kovia sopeut. puiston suunnittelu lan paloasemalle aloitetaan katuja ja puistoja. • Pitkäaikaisen • Työllisyydenhoidon • Tuetaan liikkumisen • Keskustaa kehite- kasvatuspalveluja ja huoltoa tuetaan laitoshoidon sijasta palveluja ja pitkä. palvelusetelipäivä. etteivät ne ole pysyvä lääke sista 0. mikä palveluiden ostoon. Hyvä esimerkki tästä on ta. kasvua ja kansain- jauksen jälkeen ja uintikeskuksen tan siisteyttä hoito-oikeutta rajoit. Vuodelle 2014 veroprosenttia sia kunnille. ovat dramaattisia.1 prosenttia. Kiinteistöveroa arvioidaan ker. mikä tarkoit. saatetaan joutua käyn. Myös mah- prosentti yhdessä Nokian kanssa. että palveluita joudu.4 prosenttia. reen yleinen kiinteistö. työvuodella. mikä aiheuttaa toi. netään aurinkoenergiaa kuusi miljoonaa euroa. aloitetaan palvelu- keskuksissa innovatiivisuutta. Anna-Kaisa Ikonen tus etenee esitetyssä aikataulussa.ja pukeutumistilara- etenee suunnitelmien mukaan. jonka hen. allas. kuten esimerkiksi eläkkeelle siir- Valtionosuusleikkausten vuoksi Tam. En. Eteläpuiston. • Pienten hammas. tenallas vesipuistoineen. Vieres. käyttää uudenlaista energia. olemaan noin 36 miljoonaa euroa alijää. lipputuloilla. ja keskimäärin 1500 uima. on Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan muista kuin vakitui. sijaisten. Ylö. Valtio vahvistaa ensi vuo. Tampe. mutta sen taustalla olevat tekijät ovat myös omaisuuden myynnistä saata.05 prosenttia. että ensi vuonna meidän aloitettava ensi vuoden aikana mukaan tälle vuodelle tehty veronkoro.5 miljoonaa euroa. Nyt näyttää siltä. Lisäksi valtionosuusjärjestelmän uudis. veroa 0. pormestari Ikonen sanoo. Tampereen toi- taa. • 4 TAMPERE-lehti 4 | 2014 .90. laiset pääsevät polskimaan omaan maa. joonan euron alijäämä ei ole dramaat.75 pro. hyppyallas ja noin 400 neliön las- kentaminen Kalevaan Tampereen uinti. sista asuinrakennuk. että uin. Tästä puhutaan nyt Talousarvio 2015 saan tilanteeseen. den jako-osuudet joulukuussa. dollisella sote-uudistuksella tulee ole- lassa veroprosentti on 20. Ensi vuonna henkilöstömenot vähenevät Säästöjä pyritään saamaan myös hal- si vuonna arvioidaan tuloveroja kerty. Lasten ja nuorten Terveyttä ja toiminta. Pirkka.5 prosenttia ja Orivedellä 22. Aukioloajan ulkopuolella minen ja uimalan pyörittäminen katetaan tikeskuksen tiloja voidaan hyödyntää te. työllistettyjen ja jo- pysyy Tampereella ennallaan 19. Niemen- miseksi valmistuvat Talousarvion painopisteet • Kalevan liikunta.6 Mahdolliset henkilöstön lomautuk- tus vie Tampereelta 8. kaupungin toiminta. Kangasalla. tinen. Tiukan taloustilan. Maauimala palvelisi uimareita ja au- uimalaansa kesällä 2016. Vaikka lomautukset 66 miljoonaa euroa.25 ja henkilöstön lomautuksia si. Alustavien massaoleva kaavakin valmiina uintikes. lestaan hyödyntää uintikeskusta esimer- den edistäminen on yksi keskeisiä pai. mäinen keino säästöjen hakemiseen. kasvu on saatava kuriin. tämällä henkilöstömenoja 192 henkilö. kuusta syyskuulle. ringonpalvojia luonnollisesti kesä- Maauimalan toteuttamisesta on kes. koska työsopimuslain mukaan pysyy ennallaan kertyvän 61. kilöstömenot ovat 488. kennus sekä suihkutilat. nallaan eli tamperelaiskoirasta makse. kiksi henkilökunnan sosiaalitiloina. Uimala toteutetaan heisyys tuo kummallekin etuja. Palkallisia henkilötyö. vero on 1. ennallaan. tämän vuoden tilinpäätösennuste tulee 3 prosenttia. Uimalaan saa- keskuksen kylkeen. Merkittävä tulonlähde kaupungille säästöjen aikaansaamiseksi. pa harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden sentissa. lomautukset vaikeuttaisivat uusien työn- 18. vat tulot. – Mikäli käynnissä oleva sote-uudis- kehittämistä yhdessä dessa 21. mäinen. Maauimalan kustannusarvio on noin Uintikeskuksen ja maauimalan lä.5 mil.4 miljoonaa euroa. tehokasta tekniikkaa. Altaiden altaat ovat peitettyinä. lisiltä yhteisöiltä 0. kuntalaisten kanssa. että kana kävijöitä olisi 150 000 hanke saadaan vihdoin toteutettua.50 prosenttia. nostettiin 0. taan 34 euron koiravero. tampere. kuin tänä vuonna. Avoinna se olisi touko- kusteltu jo vuosia. • Perusterveyden. yleishyödyl. Kunkun parkin.3 miljoonaa lomautustilanteissa kaupunkeja kohdel- Verotulojen osuus ensi vuoden tuloista on otettu huomioon kuntien jako-osuu. Yli-Rajala toteaa. leasing-rahoituksella siten. arvioiden mukaan kauden ai- kuksen tontilla. Tänä roa eli lähes saman verran vuosia Tampereen kaupungilla tuottaja-malli arvioidaan tämän vuoden vuonna kasvua on arvioilta 3 prosenttia. palkkaamista kaupungin palvelukseen.  nopisteitä.25. henkilöstön lomauttaminen on äärim- hoittamiseksi kuuluvia valtionosuuksia. Jos uimalan toteutus daan myös kahvila. tomuuden vähentä. aikana. hoitoloiden toiminta tava lainsäädäntö välistymistä yhteyteen rakenne. edistämistä tään. 1. naisesti. miljoonaa euroa.

josta muun muassa kansain. raitiotie keskustasta keskussairaalalle kiluomaa ja Linnainmaata kehitetään. palveluiden hankkija. pormestari namäärä vähenee ensi vuonna. ku.4 miljoonaa euroa. mikä on suurten kaupunkien – Haluamme myös korjata niitä asi. osaksi yritysvaikutusten arviointi. varikko Hervantaan. ta ratikan päävarikkoalueeksi. kon Kau eettä lännessä raitiotien reitti Te i s kulkee ku Paasikiventien kautta. Anna-Kaisa Ikonen sanoo. – Kaupunki on suuri tavaroiden ja alan Kaupin kampus keskussairaalaan TEKSTI JA KUVA luun ja päiväkotiin 3. edellytyksiä voidaan parantaa. ta Lentävänniemeen. naa euroa. ton asettamassa 250 miljoonan eu. Vuosikate teistyön kehittämiseksi kootaan uusi Tampereella yritysten neuvonta. Kaupunki käsittelee sainvälisesti noteerattuja onnistuneita – Tampereella on kaikki edellytyk- välisen koulun perusparannukseen ja monia yrityksiin vaikuttavia asioita. Ikosen mielestä varsinkin nyt kun Rantaväylän tunneli. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat keskustassa Kunkun parkki. Ra. raitio- T tien varikkoalue Kaakkois-Hervannas. huolto ja järjestys. Tavoit. ja kehitetään tiiviissä vuoropuhelus. ja osaajien saatavuuden perusteella. kaupungin ja elinkeinoelämän yhtei. Toisessa vaiheessa rakennettaisiin reksen Västinginmäkeä.7 mil- V joonalla eurolla. on tarpeen vahvistaa ja koota yhteen. Näissä yhdistyvät tutki. mikä on investointitar. Uusi Tehdas ja Demola ovat jo kan. Näin voidaan pysyä valtuus. peisiin nähden liian vähän. oita. yrittäjiä ja yrittäjähen- lä ja kehittää omaisuuttaan sekä vastaa kisyyttä. tehdään valtuustossa vuonna 2016. on suunniteltu sijoittuvan vaunujen sa määritellään investointien tärkeys. taan etukäteen sovitulla tavalla kaikki. sanoo pormestari Anna-Kaisa Ikonen. valvonta ja informaatiojärjestelmä. nela-keskittymä. lainan. suunnitte. Lokakuussa Tampere osti 19 heh- Talousarvion käsittelyn yhteydes.4 mil. Tesoman palloiluhallia raken. Varsinai. Kaupunki on myös mukana Inno- kertoo sen. – Edistämme myös uusien yritys. tin osuudella hankkeen infrarakenta. tysten toimintaan. muun liikenteen netaan 1. lupia ja liikennettä. Kaupungin päätöksentekoon tulee ten ja työpaikkojen syntymistä kehittä. vitetään miten päätökset vaikuttavat yri. Meille on kehittymäs. lianssi tarkoittaa mallia. Kesäkuussa val- lytyksiä kaavoittamalla yritystontteja jossa riskit ja hyödyt jae. jos. on ensi vuonna 1  678 euroa asukasta täjäystävällisyydestä. nen ryhmä. lujen saavutettavuutta ja tunnettuutta uudistuva teollisuus -teemassa. että tuleville vuo. ten kaavoja. ra. joka on tunnettu yrit. • Valtuusto hyväksyi raitiotien mia yleissuunnitelman kesä- Her pus S tie TTY k a mp i n T AY kuussa ja päätti silloin. misvastuu on elinkeinoyhtiö Trede. lyttää valtion osallistumista 30 prosen. jossa Tampereella on valtakunnal- lyhennyksiin ja muihin pitkävaikuttei. tömyys korkealla. keskus Mediapolis sekä hyvinvointi.3 miljoonaa euroa ja Metsäniityn kou. sä uusi media-alan ja luovien alojen ki yrityksille muun muassa sijaintinsa roa. mällä innovaatiokeskittymiä ja -alusto. Hanke to. Investointeja on jou. kesken. joten kaupungin lai. vatiiviset kaupungit eli Inka-ohjelmas- hoituksesta jää investointeihin. Ikosen mukaan erityisesti palve. Hervannas- matalimmasta päästä. tola. Ikonen sanoo. koska juuri sillä sa teknillisen yliopiston ympärillä toi- Talousarvion vuosikate on 78. Tesomaa. sin rakennetaan rata Hervannasta kes. jolla tulee olemaan mer. kulun. Hau. nen päätös raitiotien rakentamisesta tuusto myös päätti. ret yritykset luovat vaurautta ja suu- ja Juha Yli-Rajala toteaa. jonka rakentami. konsernijohta. niset järjestelmät hanki. kasvu. rakentami. elinkeino-ohjelmiimme sekä vaikutta. yritysten näkökulman esiin. Hervannan pohjoisosa.2 miljoonaa eu. linen vetovastuu Älykäs kaupunki ja siin menoihin. Sinne sille valmistellaan investointikatto.   tumaan ja Aitovuoreen. kohden. Rauhaniemen sairaalan perusparannus miten ratikkalinja jatkuu 3. ö s i kylä tola a i o a suu ta o uri hti ema u ri iem tori hda aht nist pol mel tan uist Sell into ra n Varsinainen päätös raitiotien V Am tala len Po h men Liel änn kus Sam ute eas Män kar Ta m kip men nik rakentamisesta tehdään Tu u San Ke s Tikk tati täv Nie Ko s oja men kes ta- tola eva lila s i Pyy tsä kus Nie jon sku valtuustossa vuonna Len Rau van hen Hal ame Kal Nie Tu r Kan tike 2016.2 miljoo. lijan. misen kokonaisuuden. koulutus ja yrittäjyys. korjaamo. kustaan. • Vaunukaluston hankinta kilpailu. sa. rakentamispäätös tehdään. yleinen taloustilanne on vaikea ja työt- seen on ensi vuonna varattu 51. Vehmaisten kouluun ja päiväkotiin teena on sujuvoittaa näiden käsittelyä. ja kolmannessa vaiheessa keskustas- Työpaikkojen kasvulle luodaan edel. hankkeet. taan. työtä ja vetovoimaa lisäävät reen menestymään.9 miljoonaa eu. vieressä. jolla yritysten toiminta- teihin varataan kaikkiaan 68. ja. Ensi vuoden investoinnit rahoite. Al. Investoinneilla vastataan kasvuun Tampere vahvistaa yritysmyönteisyyttään Tampere investoi ensi vuonna 220. dan rakentaminen ja tek.  • 6. Tampereen kaupunki on käynnis- reen Sähkölaitokselta saadun lainanly. Pienimmis- kasvuun ja rakentamistarpeisiin. kittävä rooli muun muassa strategisiin alla. toimintamalleja. kriittistä palautetta ja yleensä nostaa miten hankintoja tehdään.5 miljoonalla eurolla. Ikonen sanoo. ron infrarakentamisen kattohinnassa. paljonko kaupungin tulora. eli sel. misen kustannuksiin. Suurin yksittäinen investointi on misessa kaupungin elinkeinotoimin. uudet työpaikat. Valtuusto hyväksyi raitiotien yleis. Kaupunkiympäristön kehittämiseen eli muun muassa katujen. Her Vu o Hak Uin kat i- u t a l o- järv enis- ta Her telä- ie on teh Arkk van ent Mik din Ahv E 5 . TA M P E R E E N K A U P U N K I / I D I S D E S I G N OY nukseen satsataan 4. tänyt yrittäjämyönteisyyden kehittä- hennyksen avulla. Tarvitsemme lisää – Investoinneilla kaupunki pitää yl. että lännessä reitti Linnainmaalle Sammon valtatien tun. vaikutus yrityksille. ampereen raitiotien tetaan erikseen.4 miljoonalla Kanjonin sillalla eurolla. suunnitteluun ja rakentamiseen varataan ensi vuonna 39. set olla innostava näköalojen kaupun- laajennukseen kuluu 8. on suuri mii kehittyvä koneenrakennuksen Ko- joonaa euroa. kustan väliä 2018–2019. ret  yritykset ovat verkostovetureita. puistojen ja siltojen kunnossapitoon.ja keskisuu- kehitystä ja työllisyyttä. Tavoitteena on – Yrittäjämyönteisyys vahvistaa Tampereen vetovoimaa. säilytys. Jos kulkee Paasikiventien kautta. kainen kivi. Hallila ja Tur. Hankintatapo. en osapuolten eli tilaajan. Myös Hervantajärven aluetta. joista olemme saaneet yrityksiltä sa yritysten kanssa. ain yrittämällä saam- duttu priorisoimaan ja etusijalla ovat me Suomen ja Tampe- kasvua. urakoitsijan ja laitetoimittajien nen voisi alkaa 2016–2017. Inves. mus. Vuo. taarin määräalan Kaakkois-Hervannas- sä valtuusto päätti. taan oman tulorahoituksen ja Tampe. maanrakennustyöt. Lisäksi kaupunki edel. En.7 mil. kulkee Hervannassa pereen uintikeskuksen 2. tikka alkaisi kulkea Hervannan ja kes- sa. teutettaisiin kolmessa vaiheessa. taan allianssimallilla. Eteläpuisto. Talonrakennusinvestoin. sä yrityksissä syntyvät toinneilla halutaan myös edistää talous. Tesoman yhtenäiskoulun ja päi- väkodin perusparannukseen ja laajen- Havainne. suunnitelman kesäkuussa. kuva näyttää. on syytä kääntää jo- joonaa euroa. Mikko Närhi roa. Lainaa olla kaupunki.8 miljoonalla eurolla ja Tam. palvelujen kokonaisuuden kehittä.5 miljoonaa euroa. Yritysyh. Ratikkaa suunnitellaan allianssimallilla Asemakeskuksen ja Tullin alue. ympäristöön.

Toukoniemi toteaa.3 hehtaarin alueelle sijoittuu suunnitelmassa noin 180 000 uutta kerrosneliömetriä ranta-alue ja asuntoja 2 900 asukkaalle. ta ja kyselyitä on tullut. Aluetta halkovat keskustan tärkeät 6 . On mie. säilyvät elinvoimaisina. kuten alennuk. joka ratke. hankkeet vaativat usein kypsyttelyä ja sia. tai sen kehittämistä kaupunkimaisek. hankkeen neljä toimenpidettä kuudes. nusta tuovat toimenpiteet. voi vuokrasta saada määräaikai. kuten Koulukadun kent- tä. Elävä kaupunki Laukonhovin kaunis vanha kerrostalo Laukontorilla täydentyi ullakkohuoneistoilla. tos asuntorakentamiseen. ja tästä arvonnou. jonka avul. teilla on vastaava kannustusjärjestelmä. Montonen lisää. sen yhteishankkeet. Rakennus. luineen ja jossa rannat voitaisiin hyö. Täydennys- rakentamisesta saatiin taloudellista hyötyä. pohjoisessa asuinkerrostaloihin. nitelma kaupunginhallitukseen vertai- kokonaan kaupungin omistamaa. mi ja Hanna Montonen uskovat esimer- an esille erityisesti taloyhtiöiden kannal. yhdys- kuntasuunnittelupäällikkö Hanna Mon- tonen haastaa. että kaupunkimaisessa asuinaluevaih- kään ja etsitty alueelle parhaiten sovel. energiatehok- kuuden lisääminen sekä rakennuksen purku täydennysrakentamiseksi. Kuusi alennusta tuovaa toimenpidet. lai. susta voidaan enimmillään jättää 85 pro. Maankäyttösopimuskorvauksella Varastokerrokset ja omaisuus on kiinni juuri asunnossa. K aupunki kannustaa nyt litiikan linjaukset vuosille 2014–2017. rakennuksen sisäl. Py- kaupunkilaisten häjärveen. alueena. Energia- Taloyhtiöille tarjotaan porkkanoita tehokkuutta parannetaan esimerkiksi putkiremontilla tai ikkunoiden uusimi- sella. vuille www. koska useimmiten ihmisen tamisoikeutta ulkopuolisille. daan arvonnousua. Seelake ja Sunny Side of the City. kansainvälinen ideakilpailu. Toukoniemen mukaan talojen täy. pidettä.ja ullakot asunnoiksi? Taloyhtiöt ovat alkaneet pikku hil- mukaan täydennysrakentamiseen on kunnallistekniikan kuluihin. – Usean taloyhtiön yhteistoiminnas- ta saa kannustavan porkkanan. puistovaihtoehdosta valmisteltiin suun- mia ranta-alueita. va. Heli Toukoniemen mukaan porkkanoilla silla maankäyttösopimus. kun rakennus. asemakaavoituk.ja kustannus- putkiremontteja ja muita peruskorjauk. 85 prosenttia kymmenen vuoden ajaksi.tampere. puistoja ja lii- kuntapaikkoja. mikä pe. Jos täydennysrakentamishanke sisältää lä olevan tilan käyttötarkoituksen muu. Kilpailun ensimmäiselle nuksen sijoittuminen alueelle. dyntää kaikkien kaupunkilaisten vir. tospysäköintiratkaisut. Kaupungin vuokraton. Pyynikin ulkoilupuistoon ja virkistys.ja kunnostus- miseen rahallisilla pork. Valtuusto hyväksyi keväällä maapo. Heli Toukonie- Tampereen kaupunki on nostanut asi. sen alennuksen. Yksi esimerkki yhteishankkeista on Pohjolankadun kortteli. kun ne myyvät tai vuokraavat raken. Alueen suunnittelusta järjestettiin kistysalueena. Tavoitteena on ollut. julkisen rakennuksen sijaintipaikkana si viime toukokuussa. toehdossa oli tutkittu julkisen raken- tuvia maankäytön vaihtoehtoja. koska mään eri vaihtoehtoja kiinteistönsä pa- vat myös rahoittaa talojen senttia huomioimatta. Silloin tulee mietittyä paremmin lähiympäris- töä kokonaisuutena. Ete. – Maankäyttösopimuksessa arvioi. kaupunkimainen asuinalue palve. Kilpailulla haet. Suunnit- hyödynnetään telualue rajautuu Tammerkoskeen. jos ra- kennuksella ei ole suojeluarvoa. mutta nyt rustuu kaavamuutoksen tuomaan tontin tä ovat rakennusten korottaminen. arvonnousuun. Alueella on tällä hetkellä rakennet- tuja kortteleita. se lisää asuntojen arvoa ja asuinalueet rantamiseksi. lun pohjaksi. tiin alueelle suunnitelmaa. ta täyttyy. jaa kiinnostua täydennysrakentamises- kannustettu aiemminkin. Tonttipäällikkö Heli Toukoniemen maanomistaja osallistuu kaavoitus. on tarkoitus herätellä taloyhtiötä mietti- korvauksiin. Taloyhtiöt voi. puun mennessä mihin suuntaan aluet. kannattaisiko esi- merkiksi perustaa yksi monipuolinen leikkipaikka useamman sijaan. Lokakuussa kaupunki päätti.fi/taydennysraken- Eteläpuiston rantaan kaupunkimainen asuinalue PYHÄJÄRVEEN rantaan rajoittuva titty alueen käyttöä virkistysalueena. jaetulle sijalle valittiin kaksi ehdotusta Eteläpuisto on viimeisimpiä keskus. dennysrakentaminen kannattaa. Rakennus. Niissä on listattu asuinkortteleille alen. täydennysrakentamisesta – Miksei energiatehokkuutta voisi lisätä vaikka pyöräsuojan rakentamisel- la? Edistetäänhän siten pyöräilyä autoi- lun sijaan. Kaupungin si- ta. Sekä puistovaihtoehdossa läpuiston tulevaisuutta on pohdittu pit. kin ja tiedon voimaan. joka on enimmillään hankkeet vaativat kypsyttelyä kanoilla. jonka maapohja on si asuinalueeksi. jossa kah- delle tontille kehitetään yhteistä piha- ja pysäköintiratkaisua täydennysraken- tamisen yhteydessä. et- tä alueen suunnittelua viedään eteen- päin kaupunkimaisen asuinaluevaihto- ehdon ja jatkotyöstetyn Seelake-ehdo- tuksen pohjalta. ta aletaan kehittää. Suunnitelmassa Etelä- Eteläpuiston puiston 23. että kaupunki linjaa tämän vuoden lop. la voitaisiin toteuttaa maisemaan sopi. – Käyttötarkoituksen muutos raken- nuksen sisällä voi olla se. Myös tan tuntumassa olevia rakentamatto. pohdintaa. katuja. vähintään neljä kannustimien toimen- taloyhtiöitä lisärakenta. kun varasto- kerros muutetaan asumiseen. Toukoniemi kuvaillee.

alaterassi. Siinä on otet- dionin toteutuminen ete. Rakennus- uusi kenttä tulee tarpeeseen. Sitä pidettiin myös voitteisiin. Tammelan jalkapallostadionin suunnittelua jatketaan kilpailun voittajatyön taminen on koottu tietoa ja esimerkkejä pohjalta. hallitsevalle Tornihotellille. • Eteläpuiston molemmat kaupunki. ja kokonaisuus soveltuu hyvin sesti. Kau- punki teettää kustannuksellaan suunni- telmia. Stadionille saadaan 6 500 paikan hankkeista. että kentän sivuille Sal. niteltu luontevasti pääkadun varteen.ja liiketiloja.tampere. ten ne istuvat hyvin 1950-luvulla ra- pitkään kova kysyntä uuden. • seen. venrantakaupunkina ja lisää keskustan kannustamaan suunnittelijoita Rakennuksen suunnitteluun ja vetovoimaisuutta ja elinvoimaa. Ehdokkaat valitaan vuo. lyttäminen. Hotellissa on 305 huonetta ja – Eteläpuistosta halutaan toteuttaa Tampereen kaupungin myön. Maamerkkinä on Klingendah. tu ympäristön lähtökohdat huomi- nee suunnitelmien mukai. Puistoja ja katu- jakin voidaan kohentaa samalla. sa. Tornihotelli on Suo- vaihtoehto ovat esillä Frenckellin palvelupisteessä jouluun asti. ten koloihin on sijoitettu viihtyisiä myös tukee kaupungin liikunta. Asuinraken- sojan moderni jalkapallosta. paikkaan. kaupungin taloudelle suurta rasitet. länsireunoille rakennetaan yhtiö Laukonhovin kokemuksista ullak. Osa alueesta on täl. Stadionin rakennuskustannuksia erittäin onnistuneena.ja teräs- lin entinen tehdasrakennus. Kilpailun voitti ehdotus Kilpailun tuomaristo ohjeisti jat- dostamaan uudenlaisen liikuntakei.• TEKSTI Aila Rajamäki hankkeen kautta. ton kanssa. ja Kari Kankaala sanoo. daan toteuttaa siten. Tammelan stadion ja Tampereen kaupunki ja Lemminkäi. Hattutemppua kiiteltiin kokonais. keskellä kaupunkia rannan tuntumassa. ei mahdollista uuden stadionin ra. Ramboll ja Trafix. Suunnittelukilpailun järjestivät myös kuultu tammelalaisia ja pyrit- saavutettaviksi. joilla kartoitetaan täydennysra- kentamisen potentiaalia. ettei siitä koidu taan raikkaaksi. kolme ravintolaa. asuntoja ja liike- korakentamisesta. joka nostaa Tampereen imagoa jär. ja 90 metriä korkea maiset vaihtoehdot sekä puisto. Hanke noo apulaispormestari Pekka Salmi.fi/etelapuisto TAMPERE-lehti 4 | 2014 7 . jota keventävät kontorille. Rantojen kautta on kevyen Uusi maamerkki men korkein asuinrakennus. aluetta nyt suunnitellaan eteenpäin. Tornihotelliin liittyy lisesti merkittävä. joista taloyhtiöt voivat hyötyä. Kaupunki auttaa yhtiöitä rahaporkkanoilla ja Ehyt. • TEKSTI Tarja Nikupaavo-Oksanen KUVAT Kerttu Liukkala Tammelan stadionin suunnittelu etenee os Tammelan jalkapallosta. – Vanhojen lähiöiden palvelut ja asuntojen arvo kannattaa turvata. oleskelupihoja ja liiketilat on suun- kulttuuriohjelman tavoitetta. että paikka sijaitsee lähes Tampereen keskustan maisemaa ravintola. kinto myönnettiin tänä vuonna on entisöity ja toimii hotellin en huomioon. Mon- tonen sanoo. katetaan sillä. Ylimmällä tasolla on näkö- puiston eteläosa on kulttuurihistorial. jonka pohjalta kotyötä muun muassa siten. Rakennuksen julkisivu on liikenteen kulkuyhteys Pyynikiltä Lau. kennusmassoja pienennetään ja ke- Hanna Montonen kannustavat Kaupungin tiukka taloustilanne Hattutempun tekijät ovat JKMM Ark. rakentaminen kuuluu jatkotyön ta- kunnostamistoimiin. HYVÄN RAKENTAMISEN pal. 140 vuotta vanha veturitalli. kitehdit. nimeltä Hattutemppu. jonka lusta järjestettiin arkkitehtikilpailu. jalkapalloilun mahdollisuuksia ilman nukset ovat vaaleaksi rapattuja. Hyvän rakentamisen kunnia- TEKSTI Aila Rajamäki den aikana valmistuneista maininnat annettiin Lielahtikes- kohteista. Myös päätykatsomoiden lähiympäristöä sekä saada varoja rakentamista hyödyntäen hanke voi.ja assa esite sekä artikkeli asunto-osake. jonka tulokset julkistettiin lokakuus. tämä palkinto on tarkoitettu tettu tamperelaiseen henkeen. Hämeen. taloyhtiötä täydennysrakentamiseen. Hankkeen suunnittelussa on hittää monipuolisiksi ja helpommin sa.ja kokoustiloina. oon. Stadionin itä. Suunnitelmat löytyvät myös internetistä osoitteesta J A LO V I R K K I www. hojankadun ja Kalevan puistotien var. litalojen naapurustoon. Sivuilta löytyy muun mu. tiloja. kukselle ja Asunto Oy Tampereen 25-kerroksinen Pohjolankatu 18–20:lle. katsomo. kennettujen Kalevan torni. jotka on sisus- alue. ty ottamaan huomioon heidän nä- sen lähettyville rakennettava Kalevan nen Oy yhteistyössä Suomen Pallolii. Kenttä on sijoitettu poh- lähivuosina noin 6 500 kat. Tavoitteena on nykyisen puurivin säi- Siten voi kohentaa kiinteistöä ja kentamista. Nyt aletaan jo monilla asuinalueilla herä- tä putkiremonttien tarpeeseen. tusta ja samalla tiivistetään kaupun. mutta alueen täydennys. rakentamisesta pinnat. liikuntapuisto tulevat yhdessä muo. Tampereella on ollut jo veronmaksajien merkittävää panos. joten kirakennetta keskustan alueella. joka lä hetkellä toisarvoisessa käytössä otta. – Hankkeen avulla siis parannetaan jois-eteläsuuntaisesti. ta. vennetään Salhojankadun puolella.ja Tammelan stadionin suunnitte. mukaan liikuntapalveluita pitää ke. että ra- Tonttipäällikkö Heli Toukoniemi ja yhdyskuntasuunnittelupäällikkö taan keskustan tuntumaan. idealtaan selkeäksi ja arkkitehtuuril. ja toteuttajia hyvään rakentami. Kaupunki voi tehdä korttelisuunnitelman yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa. toteuttamiseen kului 14 vuotta. kemyksiään. nykyaikaisena ja mittakaavallisesti liikenneväylät Tampereen valtatie ja Hä- meenpuisto. valoa heijastelevat lasi.ja lamel- aikaiselle jalkapallostadionille. johta. jo- dion. Hanna Montonen muistuttaa myös täydennysrakentamisen Ehyt-hankkeis- ta. Tammelaan saadaan relle rakennetaan asuin. palkittiin hyvästä mustaa betonia.

Au- Isokuuseen suunnitellaan arkkiteh. jolla on myös oikeus mainostaa katoksissa. Kalkkuun. . Se tamisvaiheella. asukkaan alakeskus palveluineen. Veisuun. Vuonna 2013 valmistuneessa en.ja takaseinällisiä. sa oli jaossa 19 pientalotonttia Isokuu- ANTTI LAKKA hallin katosta. Tamminen sanoo. Kaupunki omistaa uudet katok- set. Matkaa kertyy Alue on noin 19 hehtaaria ja arvi. • na saadaan loput katokset paikoilleen. liset harrastustilat iltaisin ja viikon- Tampereen keskustasta. niikan rakentaminen Vuores-projektin projektijohtaja Pertti kilowattituntia. la. Tampereen bussipysäkeistä on nyt katettu noin kolmannes. Vuores-talo rakennetaan vaiheit. vaikka eivät näy- tetaan muun muassa antamalla raken. Paneelit peittävät lä. Toteutuessaan alue on suurin nyky. Paneelit aikainen puukaupunkiympäristö Suo. liön liikuntahalli pukuhuoneineen ja katujen ja kunnallistek. Ylläpidon ja huol- lon kilpailutuksen voitti JCDecaux. päiväkoti. neet ilkivallasta. Talo tarjoaa asukkaille monipuo- lan ansiosta sujuvat ja nopeat yhteydet nos oli nähtävillä syys–lokakuussa. hemmin aloitettavalla toisella raken- sijoittuu Vuoreksen pohjoisosaan. puisia liike- rakennuksia ja puisia pientaloja. esiopetustiloja ja keskustakortteleiden ja een rakentamisessa on mahdollista to. Hal- lilaan. pui. Huoltoyritys korjaa rikkimenneet vievät kadusta enemmän tilaa. sillä sateella katoksen alla on huomatta- 130 uutta pysäkkikatosta. joka ei rikkoonnu hel- Sivuseinälliset katokset posti. vasti mukavampi odotella bussin tuloa. • Tampereelle toistasataa uutta pysäkkikatosta KOLMEN vuoden kuluessa Tampere saa katokset noin kahden vuorokauden ku. Raholaan ja Lamminpään koululle. myös katuverkon osalta. nen asuinalue. uusia lasikatoksia asennettiin 35. 2015. Katosten asennus aloitettiin viime kesänä kaupungin itäosista. vaikka eivät näy alas pihalle. mut- ta nyt Tampereen kaupunki kilpailutti katosten hankinnan ja ylläpidon erik- seen. jonka kaikessa suun. Isokuusen asuinalue Isokuusesta tavoitellaan myös hiili. Kaupunginosan ja oppilasmääri- aloitettiin marraskuus. Talo on myös energiatehokas. tarvitsee noin kolmanneksen vähem. oitu asukasmäärä 450–600 henkeä. Viime vuonna luessa ilmoituksesta. rinkorinteen asemakaavaluonnoksesta tuuriltaan yhtenäistä puusta rakennettua tehtiin kaksi vaihtoehtoa. Särki. tämän – Uudet katokset eivät ole juuri kärsi. katiloja. ehto on omakotitalovaltaisempi ja toi. jossa on puukerrostaloja. seen. Tampereen joukkoliikenteestä toteaa. terveydenhuollon tiloja sekä 900 ne- länsiosan asuinalueen teuttaa laaja-alaisesti puun käyttämistä jotka ovat teholtaan 250 wattia. Valmiina talo tarjoaa Isokuusesta rakennetaan noin 4 000 nittelussa otetaan huomioon ekologisuus. ja py- KERTTU LIUKKALA pysäkkikatoksia säkkejä on yhteensä 1200. Alustavan aikataulun mukaan Iso. nen yhtiövaltaisempi. loppuisin. – Puurakentamisen tavoitetta toteu. kaistusta lasista. toisistaan asuntotyyppien ja sen vuoksi sia liikerakennuksia ja puisia pientalo. Katokset on on kahta eri mallia. kuusen asuinrakentaminen aloitetaan kään alas pihalle. joukkoliikennelogistikko Juha Kortteus vuoden kuluessa yhteensä 50 ja ensi vuon. la. joten kevyemmälle mallille 8 on ahtaissa paikoissa tilauksensa. tosta. Toinen vaihto- ja. si määräysten mukainen rakennus. en kasvamiseen on varauduttu myö- sa. Oma sähkö korvaa ostosähköä. Aurinkorinne-niminen pientalovaltai. kaikissa tavanomaisissa rakennusosissa. jossa on puukerrostaloja. Katolla on 160 aurinkopaneelia. peittävät lähes puolet messa. Aiemmin bussipysäkkien katokset on hankittu mainossopimuksin. jonka asemakaavaluon. U U S I P U U/A R K K I T E H T I TO I M I S TO E E RO L A H T I OY Isokuusesta tulee Suomen Vuores-talossa Tampereen suurin puukaupunki suurin aurinkovoimala VUORES-TALON katolla toimii simmäisessä osassa on koulun luok- V uoreksen Isokuusen jeissa ohjeita puun käyttämisestä. • noin 7 kilometriä. tain. tilat 1 200 oppilaalle. Kaupungissa Uusia on nelisensataa pysäkkikatosta. jotka eroavat aluetta. Kesällä katok- sia tuli muun muassa Hervantaan. neutraalia aluetta. malan vuosituotto-odotus on 37 000 kuntosaleineen. Toivottavasti tämä jatkuu. laistalona koulupäivien ulkopuolel- joittuvaan Isokuuseen on Särkijärven sil. Isokuuseen rakennetaan myös Tämän syksyn kaupungin tonttihaus- ison liikunta- puinen silta kesän 2015 aikana. Loppuvuon- na vuorossa ovat Lentävänniemi. Isokuusen itäosaan suunnitellaan män kaukolämpöä ja sähköä kuin uu. Tah- mela ja Nekalan koulu. hes puolet ison liikuntahallin ka. ja ne hankitaan kilpailun voittaneel- ta Clear Channelilta. Vuores-talo toimii alueen kansa- järven ja asuntomessualueen väliin si. valmistettu 8 millimetriä vahvasta kar- sivu. Tampereen suurin aurinkovoima. Alu. tamistapaohjeessa ja tontinluovutusoh. Vuoreksen Isokuuseen suunnitellaan arkkiteh- tuuriltaan yhtenäistä puusta rakennettua aluetta. Voi.

perusopetuksessa. laitoksen lavastajaopiskelijoiden joonaa vuotta sitten maailmaa kan. tusjärjestelmä ulkomailla kiinnostaa • Top School työtä. ker. Tamperelaishanke Hankkeen jatkona aloitetaan vuoden kiinnostaa maailmalla 2015 alusta toiminta. sillä näin laajaa oppimisen kehittämi- sen ja koordinaation hanketta ei muu- Konkreettisia kohennuksia alla Suomessa ole. Opin polkuja T Tampere op School -hanke on nel. klo 9–15 ennakkovarauksella Näyttelyn suunnitteluun Lapset otettiin mukaan suun. jossa oppilaat työskentelevät koulutuksen arjen toimintaa ja rakenta. Rulla too 9-vuotias Ilari Peurakoski. ammateissa. ta ja Kiinasta. mutta sen menestyk- sestä ei ole epäilystä. • kä näyttelyssä tarvitse hissutella. jo. – Aluksi lapsille piti selvittää. le suunnattu Yrityskylä on yhteiskun- että hankkeen päättyessä tehty työ ei nan. puolestaan Helsingin geologisesta telystä tekee se. ryhmille ma–ke kaikkeen saa koskea. että xin pääkallojäljitelmän. oppimisvälineitä ja yhteis. Oikeat fossiilit saapuivat soittanein liskoin. tanut.com yhteistyötä. koulumaailmaan Top Schoolin yhtenä tehtävänä oli Top School käynnistyi vuoden 2011 alus. alla kertomassa asioista. Myös yritystoimintaan Top School on sitonut vahvat siteet. KUVA Olli-Pekka Latvala on kehitetty siin. TEKSTI Tuija Heikkilä -hankkeessa tu merkittäviin koulurakennuskohtei. Erityisen näyt. Dino. Peruskoulun kuudesluokkalaisil- mallina – Erityisen onnellinen olen siitä. to Tredun.files. TAMPERE-lehti 4 | 2014 9 . lentää Rullan ka. kuten Vuorekseen. nallinen. too lastenkulttuurin johtava koor. Lapset haastettiin ideoimaan museosta. vään käsi. ja Top School -näkökulma on tuo. niin osaamisen kuin viennin alueilla. ristot. ta dinosauruksen luita. haettu mukaan toimijoita ja rahoittajia https://tampereenoppimisympa. sainvälistymismahdollisuuksia eteen- re kansallisesti ja kansainvälisesti alan päin tukemalla kiinan kielen opintoja merkittäväksi vertailukohteeksi. vaikka oma veli Rullaan kuvataiteilijoiden Jar. vaan se jalkautuu tukemaan ympäristö. tä siellä voi olla. tenkin päästää mielikuvitus valloil. mutta maailman suurin tunnettu 18. että suunnittelu. työssä olivat mukana 7–9-vuotiaat niin hurjia asioita.1. Kaikkeen saa koskea ei- – Kaikki täällä on ollut tosi ki. Monipuolisen hankkeen myötä on – Top School on todella avannut ovia saatu aikaan paljon. Avoinna to–pe 9–14. pirkanmaalaisten oppilaitos- ten ja yritysten kanssa. Näyttelystä haluttiin toimin- lapset. ke on herättänyt mielenkiintoa. koulutusviennin edistäminen ja kan- ta tavoitteenaan nykyaikaistaa Tampe. Useisiin hankkeen projekteihin on toimintatapoja. toimimaan kuluttajina ja kansalaisina. Meillä on käynyt ko- reella investoidaan vahvasti koulujen ja ko ajan tutustujia. masti pystytä toteuttamaan. mikä oikeastaan on näyttely ja mi. työelämän ja yrittäjyyden oppimis- unohdu. myös seudulli- sesti. lassa. tien välistä koulutuksellista yhteistyötä – Kyllä Tampere on taas edelläkävijä. Dinosau. dinosaurus eli argentinosaurus kä. ja kaikki näyttää juuri Lapset halusivat Rullaan elävän siltä kuin suunnitelmissakin. Dinolandia-näyttely Dinolandia. saavat palkkaa ja oppivat maan laajasti tulevaisuuden moderne. Tärkeintä oli kui. Menestysreseptil- lä rakennetaan kaupun- gin ja kaupunkilaisten tulevaisuutta. Lentosimulaattori lainattiin tuista puhinaa. dinosauruksen.wordpress. Hanke on reen kaupungin koulujen ja oppilaitosten myös sysännyt tamperelaislasten kan- oppimisympäristöjä ja nostaa Tampe. lenkiintoista. PAU L A H A L KO L A hienoa on. leen. ja mahdollisuuksia. jossa on tarkoitus Myös muualla maassa tamperelaishan- lisätä Tampereen kaupunkiseudun kun. ja näyt- on? No dinosaurus tietenkin. ettei niitä var. koulutiloja ja kaupungin organisaation ulkopuolelta. Hyvä esimerkki siitä toteutettiin Sampo- jä vuotta kehittänyt oppi. lempidinosaurus onkin triceratops.2015 saakka näyttelyssä kakseen suuren Tyrannosaurus Re. joka kertoo lempipai. oppimisvälineitä. Riitta Juusenaho iloitsee. etenkin Etelä-Koreas- oppilaitosten rakentamiseen ja saneera. Juuri nyt Tampe. Lapset suunnittelivat Rullaan Dinolandian KATONRAJASTA kuuluu omi.ja taideteollisuusoppi- kulttuurikeskus Rullan yli 65 mil. Hanke on suun- opetuksen ja Hankejohtaja Riitta Juusenaho hyri- see tyytyväisyyttä. Näyttelyn tekeminen oli mie. nitteluun jo ideointivaiheessa. ven projektioteoksessa. vaa. Finlaysoninkuja 6 Samaa mieltä on 9-vuotias Em. käsissä. la–su 11–16. ruksia ei saatu herätettyä henkiin. Mikä ihme siellä Suunnittelutyö yhdessä lasten kans. Top School -hankkeessa on tar. Juusenaho kertoo. no Vesalan ja Markku Laskujär. ja olen itse vieraillut muu- uksiin. dinaattori Marianna Lehtinen. sainvälisyyden tukeminen. jossa Työsuojelurahaston rahoi- misympäristöjä Tampe. ma Kiiveri. ker. Hanke on osoit- kasteltu koulutilojen ohella myös toi. ja oppimisympäristöjä. työväenopiston ja kirjaston toiminnat. tuksella ja Teknologian tutkimuskeskus reella. sa oli uutta myös henkilökunnalle. tossa lentoliskolla ja tutkia oikei- ka on ollut yksi suunnittelijoista. VTT:n avulla sovitettiin yhteen lukion. Suomen ilmailumuseosta. Hänen vetämänsä op- pimisympäristöjen kehittämistä koordi- nitellut maakunnallista yrittäjyysopin- tojen ja kasvatuksen ohjausmallia yh- dessä Tampereen seudun ammattiopis- koulutuksen noinut Top School -hanke päättyy vuo- den 2014 lopussa. telyn dinosaurukset syntyivät Tyr- landia-näyttely on täyttänyt Lasten. osallistunut Ilari Peurakoski ihastelee allosauruksen pesää. miten paljon suomalainen koulu- mintatapoja.

tö on ilmaista.  Kaupungin jääkenttien käyttäminen sitten jäädytämme kenttiä lisää. sille olisi ympäri vuoden tarjolla mah. miksei useampi ihminen jään laatua paremmaksi. Kahvila joutui muuttamaan kesällä na omat eväät. – Tavoitteemme on. Säällä Kenttien käyttäjät voivat myös itse on maksutonta. Kentät ovat niin suosittuja. jonne jäädytetään ko. pelaa. – Hyvin suosittuja luistelupaikkoja lemaan tai luistelemaan ovat myös yleisurheilukentän päälle jää- omalla ajallaan. loiden käyttöönotossa käytetään lisäk- ko urheilukentän kokoinen alue. kannustaa sille ja nuorille. 10 TAMPERE-lehti 4 | 2014 . toon. sin kahvila on auki kello 16. tote.30–21. joka on innostuneita lajin harrastajia. en mukana jäälle kulkeutuu hiekkaa ja kina aikoina kuntalaisten käytössä. Se nopeuttaa Sorsapuisto on yksi suosituimmista luis- käytä kenttää.30–23. lisää Pentti Ka- tajisto. pohtii Savisaari. jos sataa yli kol- laajapäällikkö Lauri Savisaari. Kauka. joten kentät ovat käytännössä kaik. Sorin aukion laidalla entisen Sorin maa tai osallistua siellä järjestettä. ja ensi talvena Pyy.  si laitetta nimeltä Jää-Matti. kojää. Sorsapuiston jäät – Pyynikin isolla jäällä luistellessa lätään jään pintaa tasaiseksi ja saadaan houkuttelevat luistimille olen miettinyt. 14–19-vuotiaille nuorille. jossa toi- on todella paljon votaan kaukaloiden määrän pitämistä jääkenttiä. sitä on tarpeeksi kentän pohjalle tam. taan jäädyttää pienempiä puistokenttiä. Lunta pitää vaikuttaa jään kuntoon. että saamme no. Lauri pattavaksi. Kenki- roja. Nuorisokahvila Uniikki oli kiin- Kahvilasta voi halutessaan ostaa ni heinäkuusta marraskuun alkuun. Ihmisten asialla Sirklaamaan ja höntsäilemään ulkokentille T ampereen kaupunki jää.  kaksi kaukaloa sekä avojää houkuttele- vat kentälle luistelijoita ja jääkiekonpe- laajia. Kun lumi on tiivistetty poh. Viikonloppuisin kenttiä aa sivistys. klubin tiloissa. Hyvä sijainti. että tamperelai. koska jää menisi huonoon kun- tinradat ovat helposti saavutettavia. Luis. Koulukadulla on kaupungin liikuntapalvelut. tapaamaan kavereita tai te. KERTTU LIUKKALA edullisia tuotteita tai tuoda muka. Kun suosituim. Pentti Katajisto. Nuorisokahvila Uniikki toimii kemään läksyjä. tytään kaikkein käytetyimpien kenttien. keskiviikkoisin ja torstaisin savuton kohtauspaikka. myös 9–13-vuotiaille. kun kaupunki myi Ester Halmari. Nuoret voivat myös katutasossa Vuolteenkatu 20:ssa suunnitella kahvilaan omaa ohjel. ja pyrimme pitämään työpäällikkö Pentti Katajisto. kaukaloiden määrän entisellään. Ostopakkoa ei ole. lähdetään auraamaan. ale. tehtaankadulta. Juho Räty. aloitetaan pohjan kastelu.ja elämänlaatupalvelujen ti. –Jääkiekkoseu- Sorsapuistossa on lisäksi luistele- rat eivät järjestä ulko- maan opettelevien lasten ja aikuisten jäillä juurikaan omaa toi- mintaansa. hyvä apuväline harjoittelussa.  Lauri Savisaari kertoo kaupunkilais- – Tampereella ten antaneen paljon palautetta.  jotka tykkäävät mennä pelai. • TEKSTI JA KUVAT Kerttu Liukkala Nuorisokahvila Uniikki muutti Vuolteenkadulle NUORISOKAHVILA Uniikki jatkaa 14. suolaa. että ole suositeltavaa mennä jäälle. Kahvila on avoinna tiistaisin. Ulkokengillä ei lenkaan urheiluseurojen varaamia vuo. jään saamista luistelukuntoon. viin tapahtumiin ja teemailtoihin.   sa lumet pois. jolla höy.  peasti osan kentistä luistelukuntoon ja me senttiä lunta. ma. kun siellä on tilaa ja käyt. kentän ympäri. Muut kaupungin luistinradat ovat Jäät kuntoon Jäiden käyttöönoton ja kunnossa- dyttää ja pitää kunnossa luonnonjäitä. sanoo dytetyt luistinradat Vehmaisissa ja Lie- tilaajapäällikkö Lauri lahdessa.30–16 kahvila on avoinna mennä viettämään aikaa. teenkadulla lähellä linja-autoasemaa Nuorisokahvila on tarkoitettu noin ja Koskikeskusta. Tällöin käydään vain auraamas- talan kynnyksen liikuntapaikkoja. Pyynikin kentällä. sataa ensin kymmenisen senttiä. mat kentät on saatu luistelukuntoon. Toivotta. että niitä huolletaan myös viikonloppuisin. jonne voi kello 14. dollisuuksia ulkona liikkumiseen.  Katajiston mukaan alkutalvena keski. Radoilla pääsee luistelemaan Savisaari. – Tavoitteena on. tämässä arkisin kerran päivässä. maan. kastella. Kentät käydään jäädyt- toistaiseksi ainoa tekojää. ja ne ovat etenkin retki- luistelijoiden suosiossa. ammattitaidolla pidon kannalta ihanteellisia ovat 5–15 noin 150 luistinrataa jo. mikä on sekä turvallisuusriski Savisaari käy itse talvisin luistelemassa jaksi. lan vaihteluita. osin Tampereen Infra -liikelaitos sekä Tampereen Infran työpäällikön Pentti asteen pakkaset. pois entisestä Matkailutalosta Verka. • Sofia Julin ja Heili Miettinen testasivat nuorisokahvila Uniikin biljardi- pöytää. kenttä. luistelijoille että heikentää jään kuntoa. mutta tiis- Nuorisokahvila on päihteetön ja taisin. on suuri vaikutus työhön. kertoo telupaikoista Tampereella. joita pitävät kunnossa pää. kenttien jäädyttämiseen. Kentillä ei ole juuri ol. ilman suuria lämpöti- ka talvi. keskiviikkoisin ja torstaisin kello kiinteistön. vaan niillä käy mahdollista lainata luistelutuki. Perjantaisin ja lauantai- toimintaansa uusissa tiloissa Vuol. entisellään. kuten koulujen läheisyydessä olevien Suojasäällä ja lumisateella kenttiä ei nikin kentälle saadaan te.  vasti kenttiä käytetään – Kaukalot ovat tärkeitä etenkin lap- aktiivisesti.

Tarjolla on luokkia. tonta. osal. Helena Rängman perusti nuori- jista oli Tampereen Nuorisoteatterin soteatterin Tampereelle vuonna 2009 – NUORISOTEATTERITYÖSSÄ on ohjaaja Helena Rängman. lisuutta kuin erityisnuorisotyötäkin. Nuoriso- minta on tarkoitettu 13–17-vuotiail.fi/luokkatila. Timmi-varausjärjestel. lun iltavalvoja ohjaa oikeaan luokkaan valituilta bändeiltä vaaditaan ditorioita ja ruokasaleja erilaisiin ti. on myös keikkoja. ettei kaupungissa ollut parasta se. den kanssa. sille yhdistyksille ja yhteisöille luokan vuokrata varausjärjestelmän akatemian ajan – kaikki veltuvat hyvin esitysten pitämiseen. lä 25. nyt pitkäjänteistä työtä nuorisoteatte. Alan ammatti- K oulutilojen vuokraaminen tilaan etukäteen.nuortentampere. haan malliin. • Tällä hetkellä kaan toimintaan aina alkusyksystä. Tarkoituksena on tukea nuorten bändien edellytyksiä kehittyä oman alansa osaajiksi ja mahdollisesti musiikin ammattilaisiksi. Auditoriot ja ruokasalit so. kun näkee ja kokee heikon. kehitystä päri Suomen. videoita ja studioaikaa. Auditorion tai ruokasalin vuokraa. Linnainmaa. Ennen koulutilojen vuokraus oli ta. Sisätilojen ilmaiset klinikat ovat kaikille ta. että hän toteuttaa työssään hankkeen apurahan turvin yhteis- Tampereen Nuorisoteatterin toi. toimijoille edullisia tiloja. avoimia. niksi ja hinnaksi tulee 40 euroa tun. helpotettiin Akatemialaiset osallistu- vat vähintään kerran kuussa järjestettäviin klinikoihin ja koulutuksiin. Vanha tapa on edel. TAMPERE-lehti 4 | 2014 11 . 13–17-vuotiaita. ta teatteriharrastusmahdollisuutta. pungin internetsivuilla ja suora link. haluavat studioon. Yksi tunnustuksen saa. ta käyttöönsä ulkolavan vaikkapa har. teatterissa näyttelee le. ei tarvitse kuin saapua paikalle. työssä kaupungin nuorisopalvelui. Teatteri tukee Suomen Nuorisoyhteistyö Alli. yksityishenkilöt tu uusi helpompi tapa. halua tehdä töitä unelmiensa – Kouluissa voi pitää vaikka talo. mutta myös kertoo sivistys. Iina Rock Academy on tarkoitettu ja yritykset voivat vuok. ka varassa he kestävät maailman kol- nuoren itsetunnon ja -tunnustuksia alan toimijoille ym. Nuoria teatterissa on tällä hetkel. Mo. vuokraaminen maksaa 5 euroa tunnil. että Helena Rängman on teh. ni teatteritaide. kuoroharjoituksia. Academy on bändeille maksu- shakin kerhossa Aleksan. ta. Hatanpää. Lielahti. joiden tiloja voi seurataan koko kahden vuoden toimintaa. nuorille matalan kynnyksen ilmais- ujon. Kämmenniemi. kautta: Annalan koulun Karo. misesta veloitetaan 14 euroa tunnil. • tuun on osallistuttava.nuortentampere. minta on jatkunut nuorisopalvelui. au. – Haluamme tarjota tamperelaisille laisten vetämät. Kou. Yksityishenkilöille ja yrityksille ti. Ideana on luoda pysyvä nuorisotyön muoto. Yleishyödylli. rockacademy löin allekirjoittaa sopimus ja tutustua nilta tilasta riippumatta. ja hoitaa käytännön järjestelyt. jon- anssi jakoi lokakuussa Nuori toimi. nähtiin se. jonka jäsenet ovat Kerttu Liukkala ki-iltaisin kahdeksasta tamperelaises. Nuorten itsetunnon den toimintana.fi/ teyttä rehtoriin. – Teen nuorisotyötä työvälineenä. heidän aikuisuutensa kivijalka.fi mukana on 25 nuorta. niin kulttuurista nuorisotyötä. – Varausjärjestelmän kautta kou. Tunnustuksen perusteluissa to. Kuvassa Kaisa musiikin tekemiseen ja esittä- Takala pelaa shakkia Aurora misen osa-alueisiin. sen koulutalo. joka parantaa kaupun- gin bänditoiminnan tasoa ja Koululuok. Nimestään huolimatta yhteisöt. Uusia teatterilaisia otetaan mu. kia voi vuokrata Rock Academy keskittyy vaikka shakkikerhon toimintaan. Iina Ojala. Rock Lapin kanssa Tammer. klinikoihin ja muuhun tarjot- lujen suunnittelupäällikkö Iina Ojala. män kautta yhdistykset. Joonas musiikkibisneksen koukerois- Seppälä ja Antti ta soitonopetukseen. rastajateatterin esityksiä varten. vahvistumisen teatteritaiteen kautta. Taustalla kaikessa mahdollisessa Toivo Salminen. Käyttäjän TEKSTI JA KUVA bändeille. lisäksi Vuoreksen koulusta voi vuokra. Hankkeen päätyttyä toi. Vuores. lutilan vuokraus on kätevää. yhtiön kokouksia. la vuokrataan vähintään kahdeksi tun. Hervanta. Bändien aktiivisuutta kirjallisuuspiirejä tai lasten harrastus. Koulujen tiloista on kuvat kau. Pohjois- mahdollista ainoastaan ottamalla yh. ja henkisen kehityksen tukeminen on www. Akatemiaan ta koulusta. www. yleisölle on nyt helppoa ja edullis. Lisäksi arvokkaana Suomen Kulttuurirahaston Myrsky- TA M P E R E E N N U O R I S OT E AT T E R I ohjaaja Helena Rängman. Vuokraajan täytyi täl. alle 29-vuotiaita. huja paremmin. Takahuhti ja www. vihaisen tai levottoman nuoren dettiin. Tampereen Nuorisoteatteri syntyi kertoo Tampereen Nuorisoteatterin rilaisten kanssa. Koulut. Rock Academy tulee Tampereelle ROCK ACADEMY -bändihanke laajenee Turusta Tampereelle. potentiaalia ja laisuuksiin.tampere. kertoo sitoutumista. Tiedossa Koulutilojen vuokrausta Salminen. havaittuaan. ki varausjärjestelmään. mahdollisuuksia. Ojala vinkkaa. net urheiluseurat vuokraavat tiloja van. ja ne saavat opastusta terin koulussa. leen käytössä muissa kouluissa. • minkä tahansa musiikkigenren rata tiloja käyttöönsä ar. mutta rinnalle on otet. varaukset eteen.ja elämänlaatupalve.

• kyytiä toivottuun aikaan. asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi. joihin tamperelaiset ikäih. Tammelassa ja keskustassa. mukaan Pali-autoja kia. kannattaa soit. 03 5656 5700 Teivaankatu 1 Itsenäisyydenkatu 21 B • Peipontuvan www. ja liikkuminen talven liukkailla keleil. palve.fi/palvelulii- • Peurankallion Lähitori. Rahatilanne ei vaikuta avun saa. sa Kaleva ja Järvensivu. jolloin vaihto- elämään. kaille enemmän vaihtoehtoja auto. Heinäkuussa pilottia laajennet- lä arveluttaa. ehtoja tulee tarjolle useita.P E K K A L AT VA L A ikääntyvän arkeen? E ri-ikäisille ikääntyville ih. kertoo jäädessä voi vapaaehtois. Juhlatalonkatu 4 ohjaajat alueittain puh. nassa tai ohjataan tarkempaan pal- jolla monenlaisia palvelu. • kälainen apu tukisi par. Orivedenkatu 28 www. Kuljettaja arjesta tai on huolissaan Palveluliikenne palvelee kaik- Pasi Salosen iäkkään omaisen jaksa. jos ensimmäinen ei pysty hoitamaan Kuljetuksenohjauskeskus vas- kasvaa. Ensimmäinen pilottilinja oli Pa- Jos bussipysäkille on pitkä matka Kotihoidon palvelut perustuvat jatku. Siellä suosittu. joka palvelee lan hoitotuen hakemiseen puolestaan miseen. Tarvittaessa asiakas.fi/ekstrat/sote/ • Nekalan palvelukeskus. peen sekä järjestää tarvittavat palvelut. Sen voi maksaa Tampe- mietitään yhdessä. jol. kuussa aloitti Pali 15. Normaalisti asiakkaat soittavat la. ten asiakkaan toiveeseen. lualueeseen kuuluvat muun muas- työntekijältä. • Tammelan palvelukeskus. • Kaukaharjun Seniori. tiin Pali 1. velutarpeen arviointiin oman alueen Pali-auto pyrkii tulemaan toiveaikana ja. tulojen mukaan. jossa tilauk. päivittäin. Mat- taa tai käydä Kotitoril. Palveluliikenne Pali Nuolialantie 46 keskus. Lomakkei. joka on keskustan länsi- luliikenteen Pali-busseja. Normaalisti palvelubussiin on voi- KERTTU LIUKKALA taa yhteyttä kaikissa kotona pärjäämi. Esimerkiksi kotihoidon asia. Marras- saa apua Lähitorilta. miset ja heidän omaisensa voivat ot. suoraan autoon tilatakseen kyydin. • Pappilanpuiston palvelu. joka arvioi yhdessä asi. korttelikerho. Etenkin linja 17 on kan hinta on sama kuin kaupungin la tai Lähitorilla. jonka aikataulu sopii parhai. joille tavallisen joukkoliiken- misesta. Apua arkeen saa Kotitorilta ja Lä. Kuljetustenohjauskeskus tekee asi.tampere. nut soittaa vain sen palveluaikana. Esimerkiksi eläkkeelle kotihoidon asiakasohjaajalle. ettei selviä tia päivässä. kenne Peurankallionkatu 10 remontin takia kiinni Sulkavuorenkatu 6 12 TAMPERE-lehti 4 | 2014 . • Lielahden palvelukeskus. Palveluliikenteessä aloitettiin myös Lähitoreilta ja palvelukeskuksis. Keskisenkatu 15 Peltolamminkatu 12 • Kuuselan Lähitori. TEKSTI Marika Haapala Keskustassa usean palvelubus. Seija Linnosaari busseissa. kyyteihin yhdellä puhelinsoitolla. Uusia ihmissuh. tiin keskustaan. Kotihoidon asiakas- Puutarhakatu 6. joka on Tesoman palvelubussi. min. aikaa voidaan muuttaa asiakkaan toi. taanottaa Pali-puheluita arkisin hitoreilta. Kourutaltankatu 2 keskus. voi asioiden hoitamiseen loin palveluita ja niihin suunniteltua tenohjauskeskukseen. jonka palve- lukeskuksista tai omalta kotihoidon nitellun ajan sekä asiakkaan brutto. kasmaksu määräytyy palveluun suun. teen käyttäminen on hankalaa. • Keinupuiston palvelu. mintakyvyn ja tarpeen mukaan. jotka ovat kaikille avoimia. seen liittyvissä ongelmissa. set tallennetaan ja välitetään autoon. ta tai kokonaan maksuvapautusta. puolella liikennöivä auto. piirissä jo olevalla asiakkaalla on oma lotissa on tavoitteena antaa asiak. viime vuonna pilotti yhdellä linjal- ta. akkaan toiveajan mukaisen tilauksen sa mukaan tuli Pali 2. Kotitorilta. mikä on linjan mukaan noin 6 tun- – Jos tuntuu. kello 8–16 numerossa 03 5653 4115. Iän karttuessa avun tarve usein maksuun voidaan myöntää alennus. Siel- lä myös tarvittaessa autetaan Kotitori Palvelukeskukset vuoden 2016 alkuun saakka.  li 9. haiten arkea kotona. käyttää Pali-autoa reen matkakorteilla tai käteisellä. vaan palveluntarpeen arviointiin. akkaan ja omaisten kanssa hoidon tar. sin alueet limittyvät.tampere. autolle. • Viola-koti. akkaan pitää soittaa useaan autoon. Pilotissa puhelut ohjataan kuljetus. teita ja mielekästä tekemistä löytyy asiakasohjaaja. Ihmisten asialla Mistä apua ja mielekkyyttä O L L I . itse ostettavien palveluiden hankin- misille on Tampereella tar. Vanhan käytännön mukaan asi. käytetään paljon. Silloin mukaan otet- ja ystävien tapaamiseen käyttää Palve. • Pispan palvelukeskus on • Taatalan palvelukoti. kotihoito Lähitorit Kuoppamäentie 24 keskus. työstä saada uutta sisältöä Jokaisella kotihoidon palvelujen PALI-PALVELULIIKENTEEN pi. Lokakuus- den täyttämiseen ja esimerkiksi Ke.

se kiertää toimiston kautta. Toi- minnanohjausjärjestelmä taas tuo päi- Terveys- vita. Omakanta on osa Potilastiedon ar. hoito. potilaskertomustietoja. tuu. Tiedot myös mökki. koska kir- saatavana Aliisa Hulkon kotiovessa sähköinen kunnan työpäivän kulkua ja aiheutta. että tiedot aiemmista hoidoista tai lää. Näin kirjoitti minusta? don arkistoon viedyt laboratoriotulok. Po. kipaikkakunnan lääkärin saavilla. Hulkko kertoo. selkoesite ovenavaus on ollut muutaman viikon vat päällekkäistä työtä. Ovi too Lähde-Säteri. mitä lääkkeitä potilaal.-luokilla. kuka on avannut oven puheli. on vähintään neljä vastaanottohuo- don arkistoon. eikä niitä enää kastus sekä tarvittaessa hammas- 20. siin paikasta toiseen kuluu aikaa. ker. tiedot ovat käytettävissä Acutan ensi. varmenteella. sähköisellä henkilökortilla tai mobiili. mien terveyspalvelujen eroista ja ham- – Järjestelmä on rakennettu tieto. Lisäksi järjestelmään jää aina tie. Kaikkien näiden ikä- samat tiedot näkee myös netistä luokkien välillä lapset ja nuoret Omakanta-palvelusta.kanta. hoitosuunnitelma. Työ. kutsutaan tarkastukseen 1. jossa pyritään kuitenkin te- terveydenhuollon yksiköistä ottaa poti. detaan omalla terveysasemalla ja mil- tä turvallisuus kasvaa niin kotihoidon – Vaikka minulla ei loin Ensiapu Acutassa. rotaan myös kiireellisten ja kiireettö- kin näkökulmasta. Lisäksi siirtymi. Lähihoitaja la ja hammashoitoloissa sekä Ensiapu men avulla ja milloin. sillä Omakannan kautta heillä on Tavoitteena on saada samalla kistoa. sesi. lääkärin tutkimus ja yksilöllinen – Käydessäsi vastaanotolla esimer. Voit tarkistaa verkosta Potilastiedon arkisto mahdollistaa sen. mitä lääkä.fi. Vuoden 2015 alusta muuttuu la siirtymäaikaa on vuosi enemmän. Laboratoriotulokset ja potilastiedot Lasten ja nuorten näkee nyt netistä suun terveys- tarkastukset muuttuivat M itähän se lääkäri Samasta paikasta näet myös Potilastie. kertaluonteisia ja salat. vastaanotoilla ja 5-vuotiaat suuhy- ottokäynneillä gienisteillä. potilaan suostumus.- Muutaman päivän viiveellä ja 8. että hänen arkeen. TAMPEREEN kaupungin lasten ja Pitikö minun tul. pokäyttöisiä. taloyhtiön kuin työntekijän. Siksi kutsu saattaakin tulla Omakanta-palvelun kautta. Omakanta-palvelua voi käyttää jo. Ovi su- risee ja sitten aukeaa. on otettu syksyn aikana käyttöön seen vai ei? Oliko si. ajan. • Selkokeskus on tarkistanut esit- tään tietoja ja avausoikeudet ovat hen. selkokielisen esitteen siitä. • myös lasten ja nuorten kutsujär- TEKSTI Marika Haapala jestelmä. • Älypuhelin korvaa kotihoidossa avaimet ja vihon LÄHIHOITAJA Maija-Liisa Korhonen Sähköisen ovenavauksen ja uuden Sähköisen ovenavauspalvelun avul- kaivaa repustaan älypuhelimen ja näp. sissa sairaustapauksissa potilas hoi- Sähköisen ovenavauspalvelun myö. Esite löytyy myös interne- toaa tai anastetaan. kiksi Tampereen kaupungin terveysase. olen oppi. – Potilastiedon arkistossa olevien tarkastuksissa käytetään jatkossa vai 142? Vastauk. ns.tampere. vältytään turhilta tutkimuksilta ja esi. jaksojesi tiedot sekä sähköiset resepti. kertoo projektipäällikkö Päivi Hodg. Marika Haapala rivitykseen ja kuvitukseen. sähköisen ovenavauspalvelun että toi. Yksityisellä puolel. Esitettä tuja. TEKSTI teen tekstin ja antanut ohjeet tekstin kilökohtaisia. Suun terveys- hemoglobiini 124 son Tampereen kaupungilta. uusien käyntien tiedot. jonka voi antaa nisti-hammashoitaja-työparia ottaa myksiin löydät Omakanta-verkkopalve. tilaiden rooli tietojen omistajana muut. TAMPEREEN kaupunki on laatinut toimii normaalisti ja omaiset kulkevat minnanohjausjärjes. päivän päättyessäkään hänen ei tarvit- ovenavauspalvelu. joissa ri tallentaa käynnin tiedot potilastie. marraskuuta. älypuhelimellaan Aliisa Hulkon luona. jossa neljä suuhygie- sen näihin sekä moniin muihin kysy. Heitä kon- lusta osoitteesta www. toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta la Maija-Liisa Korhonen voi aloittaa ja päilee sitä hetken oven edessä. keaineallergioista ovat esimerkiksi mök. puhelinta. palveluista akkaan oveen on asennettu sähköinen hoitotyönkirjaaminen ja tilastointi ko. ole koskaan ollut äly. 1-. nut käyttämään näitä maslääkäripäivystyksestä. sillä jo yli sadan kotihoidon asi. Esitteessä ker- asiakkaan. Sen hyödyt tulevat esiin. Suurin osa julkisen laan. hyvin. Kuvassa kutsutaan hoitoon jokaisen oman Hervannan terveysasemalla KERTTU LIUKKALA hoitosuunnitelman mukaisesti. röntgenkuviesi lausunnot. Tä- Deeman Ahmed lääkäri Raija Ahosen vastaan. Potilastiedon arkistoon viedään vain Monihuonemalli on käytössä malla tai Hatanpään sairaalassa lääkä. avussa ja ensi vuonna myös Taysin vas.fi/terveyspalvelut/ensiapu projektipäällikkö Anne Lähde-Säteri. tarvitse erikseen pyytää hoitavista yksi. kunnan lääkärille kisto on tyhjä. vastaan 8–15-vuotiaita. lääkäri kirjaa tiedot Koululaisten koko ikäluokka Potilastiedon arkistoon. on jaossa kaupungin terveysasemil- KERTTU LIUKKALA to siitä. sellaisissa hammashoitoloissa. minkälai- yhä omilla avaimillaan. kertoo kotikäynnin tiedot www. vaikka heti Omakanta-palvelussa. nuorten suun terveydenhuollossa la jälkitarkastuk.-. kemään tarvittava korjaava ham- lastiedon arkiston käyttöön vuoden 2014 mashoito. kun kaikki terveydenhuollon toimijat netta. Maija-Liisa Acutassa. kainen täysi-ikäinen henkilö. turvalliseksi. vat kehotekirjeen varata aika vas- taanotolle. taanotoilla. köistä. joka otettiin käyttöön Tampe. karttua arkistoon. telmän olevan help. män lisäksi myös 17-vuotiaat saa- otolla. kaikki oikeudet sen Korhonen kirjaa tistä osoitteesta käyttöön suljetaan välittömästi. Avaimia ei tar- kotihoidon työntekijät voivat jatkossa olla pidempään asiakkaan luona. vän tehtävälistan älypuhelimeen. tihoidon työtiloissa ohjaavat henkilö. Potilastiedon arkistoon tallennetut tietojen käyttöön tarvitaan kuitenkin tätä mallia. Palveluun saatavissa ajasta ja paikasta riippumatta käynnillä tehtyä suun terveystar- reen ja Oriveden terveydenhuollossa kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. muistuttaa Päivi Hodgson. joten aluksi ar. 5. ovat ottaneet sen käyttöön ja tietoja alkaa muualle kuin tuttuun lähihoito- ri kirjoitti ja mihin kokeisiin määräsi. sultoi yksi hammaslääkäri. päättää työpäivän asiakkaan luona.ja 4-vuotiaat lapset käyvät hammashoitajien neuvola- Vastaan. Marja-Liisa Korhonen kertoo sekä sa sillä ei juuri ole ollut vaikutusta. Jos älypuhelin ka. asti tieto siitä. 2. kaan luona. jaukset voi tehdä älypuhelimella asiak. – Vielä nykyisin avainten käsittely. loppuun mennessä. TAMPERE-lehti 4 | 2014 13 . le ei saa antaa. monihuonemalli. merkiksi hätätilanteessa saadaan nope. Laitteet eivät säilytä mi.

fi/ langattomasta terveysteknologiasta ja sosiaalinenmedia unitutkimuksesta sekä poliisityön stra- tegiasta. joulukuuta saak- ka. asukkaiden kuulemista. Alvari-postilainen saa kaikki Alvarei. talousarviokokous 16. Tampereen mittämät edustajat ja kaikki alueensa asioista kiinnostuneet asukkaat. maan Tamperetta.Ihmisten asialla Alue-Alvareihin haetaan jäseniä A KER T T U LI UKKA LA lue-Alvareihin eli alu- eellisiin työryhmiin haetaan jäseniä toimi. ja aineistot. nen tapaamisia. Toimintaan kuuluu se. Tarvittaessa pidetään kyselytunte- sa tai puhelimitse. • teuttamiseen. kello 9... 25. – Toiminta antaa mahdollisuuden valtuusto Etelä-.11.1. me mukana valmistelemassa asioita Alvari-kokouksissa jokainen saa internetissä: http://ktweb. Vuorovaikutussuunnittelijat reja ja iltakouluja. 19. www.6. Kokouksissa on aina tuuston kokoukset ja kyselytunti ovat toa aluejaosta. • kaikille. 16.5 MHz sekä internetistä. Tapahtuman teema.3. Alue-Alvarit voivat pyytäjälle. Kaupunki jatkoi kanavalta radiosta taajuuksilta 98. ettei asukas. fi/alvari. paikalla vuorovaikutussuunnittelija ja julkisia. Tapahtumassa on myös mah- 14 TAMPERE-lehti 4 | 2014 .. 9. • Tapaamisiin somessa! Valoa pimeyteen tammikuussa Seuraa uutisia ja VALOA PIMEYTEEN -tiedetapah. poihin. paitsi voi ilmoittautua Alvari-postilaiseksi. 14.1. ennalta teemoitettuja seminaa- Alvareiden kokoontumiset ovat käteen. tuoda mielipiteensä esille. tai sähköpostilistalaisena. kommentoi tuma järjestetään Tampere-talossa 17.5. tä. Voi ottaa kantaa vaikka vain tosalissa Aleksis Kiven katu 14–16 C. esiin erilaiset näkökulmat. tiedotteet selle sopii. Taina on siistitty ja vesi pääsee taas Kokoustaltionnit voi katsoa ja kuun- Tampereen kaupungin palvelu.10. iloitsee Taina Lampu. Alvari-toiminta ei ole päätök- tarjotaan myös mahdollisuutta osal. tulee hyvä tunne sii.2. 16. perehtyvät ja KER T T U LI UKKA LA Ilmoittautumisaikaa on 15. Facebookis. Alvari-toi. esimerkiksi polkupyöriä ja suorana lähetyksenä Radio Moreenin ja. Työryhmät ottavat kantaa val.12.fi/valoa median kanavilla: lusta. ta niin. Asukkaita kutsutaan – Alvari-toiminnassa ei voi olla mu.tampere. Kaakkois-. pereella. kaupungin siisteyspäivänä kautta www. Twitterissä ja kehitetään ja suunnitellaan entistä Kokouksissa käyty keskustelu tuo valtuustokeskustelua käydään tun- enemmän palveluja käyttävien asiak.ja Länsi-Tam. asiaa. Tapahtuma 2015 kello 10–15.. ja 14. lijoiden kautta tietoa joistakin tietyis- esimerkiksi avoimiin tilaisuuksiin. Kun näkee voivansa tämiseen. pulle Alvari-toiminnasta on tullut har. la käyttöömme paikallistuntemuksen jataan ylös ja toimitetaan lausunnon naisuuksia. muistiot. seä tai yhdistystä. palvelun ja avustamassa virkamiehiä antamal. lä tai tulossa. kaupungin sosiaalisen laan muun muassa kaupunkisuunnitte. tehdä myös aloitteita. suljettuna.8. jos yhdessä ko. lomakkeista.uta. liitteineen ovat luettavissa lijoiden ja asiakastyöntekijöiden kans.4. Alvareiden tapaamisissa olen tutustu- kokoontuu mistelussa oleviin palveluja koskeviin nut moniin ihmisiin ja oppinut tunte. jotka alustavat aihetta ja avaavat asioi..tampe- sa muotoillaan uudenlaisia. työtä ja nyt Vihiojan pensaikot MHz tai 101. 13. kaupungin talousarvion laadintaan. Jäseniksi voivat ilmoittautua yhdis. jonka parissa kuluu muutamia iltoja kuukaudessa. – Asioihin olisi hyvä perehtyä etu. ja niihin voivat osallistua toimittavat Alvareille materiaalia en.5. loin asioita käsitellään tapaamisissa. nisteella #trevaltuusto.9. Kaupunginhallitus vaikuttavat nimittää työryhmät kahdeksi vuodek. listua joko varsinaisena jäsenenä. ja.11. el- minnasta ja ilmoittautumisesta löytyy mahdollisesti kaupungin virkamiehiä. senet ovat vapaasti ilmoittautuneet. yleisölehterillä.tampere. Koillis. että olem.. talossa kaupunginvaltuuston istun- kokoontumisajat. että oudompikin asia selkenee. 19.. vaikuttamisessa ole politiikkaa. jolloin voi Kokoukset pidetään keskusvirasto- den toimintaan liittyvät tiedot. dollisuus tutustua raitiotie- tunnelmia. nella myös jälkikäteen. Val- muutkin kuin jäsenet.tampere. jotka kiinnostavat it- esimerkiksi sähköpostitse. asioihin si kerrallaan. Kyselytunti alkaa avoimia.. Pi.. Alvarit kaudelle 2015–2016. autonrenkaita. Lampu kertoo. mutta jäsenyys tuntuu liian sitovalta. jota edustaa.. pysyä perillä kotikaupungin asioista. lisäksi pyytää vuorovaikutussuunnitte. kuten osallistua netin kautta silloin kun it. Alue-Alvarin toimintaan voi osal.30 ja iltakoulu kello 15. nipuolisuus tuskin kärsii siitä. jol. Mikäli vaikuttaminen kiinnostaa. kana ajamassa vain jotain tiettyä omaa tä asioista. re. Esityslistat ja pöytäkirjat joissa yhdessä kaupungin suunnitte. vuilta löytyvällä e-lomakkeella. sentekoa vaan yhteistyötä virkamies- listua palvelujen tuottamiseen ja to. kaiden kanssa. on ilmainen ja avoin ja keskustele na on Tulevaisuus – nyt. hankkeeseen. kaikki kir. jotka ovat alueelle tekeil. TAATALASSA asuvalle Taina Lam- tysten ja muiden aluetoimijoiden ni.11.2015. Tarkempaa tie. Asukkaille ja yhteisöille sekä mielipiteitä. 16. että on ollut mukana. kello 15. Alvaritoiminnan aktiivisuus Kokousta voi seurata paikan päällä Tapa kuunnella asukkaita paransi Vihiojan kuntoa. Iltakoulut ovat julkisia. dän erittäin tärkeänä sitä. maanantaisin: asioihin ja kaupunkiympäristön kehit.. www. Luentoja kuul. YK:n roolista tulevaisuuden maa- ilmassa. emme jonkin asian tärkeäksi. jotka liittyvät käyttäjädemokrati.4 an ja palvelumuotoilun yhteistyöta. Asioita voi kommentoida niihin asioihin. kaupungin- Alvarit toimivat neljällä alueella. Lampu sanoo. 17.fi/ktweb/ käyttäjille sujuvampia palvelukoko. rastus. suorana videolähe- Uusia osallistumisen muotoja – Alvari-toiminta on hyvä tapa edistää – Olemme siivonneet Vihiojasta tyksenä kaupungin verkkosivujen Alvari-toiminnan rinnalle tulee ko. lei niitä erityisestä syystä järjestetä internetistä osoitteesta www. Työryhmät osallistuvat myös vaikuttaa asioihin. Käsittelyn mo. 15. 11. tulevaisuuden insinööreistä. että jä. Voimme ten ja valtuutettujen kanssa.fi tai kuunnella ko ajan uusia osallistumisen muoto. Jäseneksi ilmoittaudutaan si. virtaamaan. Kokoukset alkavat kello 17.

and the budget is still Increase in operating costs -1. ja.5 million education services.7 million euros is is reserved for the Tesoma ball games tampere. rakennus. construction investments of The infrastructure. Anna-Kaisa Ikonen. Paavo Korhonen.4. Alaverstaanraitti 5 museoamanuenssi Tomi Kumpulainen Museossa on jalo.4 per cent from this including the renovation and million. munia. Streets.vnt.tampere. The renovation of the Rauhaniemi challenges and reforms. eri puolella Suomea.ja koris- Vuoden nuori VUODEN nuoreksi taiteilijaksi 2015 va- littu Ville Andersson käyttää ilmaisun- Janne Laineen maisemateoksia taiteilija -tapahtuma sa välineinä erilaisia tekniikoita. health and Despite all the operations Total investments EUR .212. containing requirements to balance the municipal single investment is the Rantaväylä tunnel. KIRJASTOTALO Metsossa sijainnut sa on etusija annettu näyttäville.fi Janne Laine. go to reform and social and health care A total of 220. CEO Juha Yli-Rajala says. myös meteoriitteja ja fossiileja. Hyö- en ja mineraalien mielenkiintoista maa. Avoinna tiistai–perjantai klo 9–17 man esittelyn.8 million has been prepared in a period of Prioritisation and that of the Tampere swimming For further information difficult changes. ja lahjoittanut Tampereen kaupungille le paikalle ensimmäiseen kerrokseen.tampere.4% Tampere guarantees approximately 10 million euros in Annual margin EUR 78. routes.900 inhabitants euros. tekiviä sekä synteettisiä kiviä.fi/hallintojatalous/ reform. The City Council initiated in order to balance the Debt per citizen EUR 1.vnt. Janne Laineen maisemateoksia on Laine kuljettaa maisemiensa kautta nen teoksissaan voi myös nähdä kult. Silence – Janne Laine teluvideoita. malmeista ja metal- uutuus Vapriikkiin ilmaa. suus. Museokeskus Vapriikki kävijämäärien saavutettavissa. värik. Puutarhakatu 34 pereen taidemuseolle kerätyn kokoel. kuten Tampereen taidemuseoon juhlii 30-vuotista maalausta. the result for the financial on 17 November.2015 asti. Esille tuodaan daan koottu yli 80 maasta. taivaltaan   on leimallisesti nykytaiteilija.678 made decision on the next year budget budget.8 year’s forecasted financial statements.2 and the tramline project. • keskus Vapriikissa 12. samankaltaisuus ja erilai- mailla.  • lii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan.  Vuonna 1986 syntynyt Andersson TAMPERELAISEN kuvataiteilijan näkökulmista. vastaava vien esillepanosta. joulukuuta.2015 relta.fi/kivimuseo eo sanoo. näyttelyssä käsitellään maisemaa eri hänen taiteessaan ovat muun muassa telty laajasti sekä Suomessa että ulko.4 expenditure by 1.In English The budget for year 2015 Tampere facing major changes in difficult times T he budget for 2015 of This is exceptional and highly the City of Tampere challenging. avajaiskuvia vuosien var.4 million.fi/taidemuseo TAMPERE-lehti 4 | 2014 15 . myyt- tuurisia ja taidehistoriallisia viitteitä.fi. expansion of the international school. Muita teemoja temiasta 2012. Uudessakin näyttelyssä Kivimuseo jossa se on myös aiempaa suurempien halutaan säilyttää Korhosen näkemys ki. tapahtuman historiikin sekä Tam. markets The goal is to reduce the city’s net Tampere Real Estate Services. Näyttelyn noin 7 000 kohdetta on leista on näytteitä. www.1. year will next year still be clearly in – We are facing a year of major deficit. katsojan eri puolille maailmaa.4.75 difficult economic from any service reforms which would Budget total EUR 1. a total of 39. menneisyy- Andersson valmistui Kuvataideaka. tuina ja raakakivinä.–26. tammikuuta lähtien. käille kiville. ihmisyys.750 billion situation. the City of increase costs. Hänen teoksiaan on esi. muun muassa dinosaurusten n Tampereen Kivimuseo avautuu museo. million. The budget hospital continues with 3. 68. Hän saa Tampereen kaupungin myöntämän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä 20 000 euron stipendin. Kivimuseon kokoelman on kerännyt – Vapriikissa museo pääsee hyväl.7 million the availability of basic services and deficit. osallistunut usei- Tampereen taidemuseon järjestämä siin näyttelyihin ulkomailla ja opettaa Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma juh. the changes in population reserved for the city’s investments in centre. • ja lauantai–sunnuntai klo 10–18 www. talous/talousarvio/ growth and age structure and the the budget for next year. 1. • Kivenkova Tampereen Kivimuseo esittelee kivi. mutta hä. Vuonna 1970 tisten tunnelmien äärelle. esillä Tampereen taidemuseossa 17.4 million euros. The biggest In addition to the Rantaväylä talousarvio2015. syntyneen Laineen retrospektiivisessä teen ja tulevaisuuteen. Result EUR -9. The municipal of investments required centre with 2. Despite the forced to find savings and refrain Income tax percentage 19. Tapahtumalle on avattu omat nettisivut Tampereen taidemuseo osoitteessa www. Mayor of million is reserved for residential million is spent on city planning and This information is in Finnish. Ville Anderssonin töitä on esil. vuotta sitten valmistunut Laine käyttää Yksityisnäyttelyiden lisäksi Andersson vanhaa heliogravyyritekniikkaa. kuvataidetta Islannissa. lä Tampereen taidemuseossa kesällä Kuvataiteilijaksi kaksikymmentä 2015 ja myöhemmin syksyllä Turussa.ja korukiviä hiot. Näyttely on esillä 26. tussipiirtämistä ja valokuva- usta. Silence (2001) www.5 million concerning the budget.9 million the most relevant social.  Sivusto sisältää Vuoden nuorten taiteilijoiden haastat.75 billion – The lines of business have been Population 31 December 2015 224. regional construction projects the budget and visual materials economy all bring challenges with tunnel at 51. CITY OF TAMPERE BUDGET FOR 2015 IN NUMBERS stands at 1. tymineraaleista. and new ones built with 12. them. Kohteita valittaes. 17. and squares will be renovated with 5. the City of Tampere says.4 concerning the budget.

siellä pääsee näkemään.12. Hatanpään lukion musiikkiteatte.fi • teentorin tilaisuuden juontaa www. millainen on Vuolteentorilla Sähkölaitok- eläinten joulu. Joulutorilla Televisiolähetystä Tampere- talon ja Vuolteentorin juhla- on tunnelmaa humusta voi seurata uudenvuo- den aattoiltana kello 22 alkaen. tällä kertaa 60-luvun railakkaaseen Pyynikin uimahalli tävyyskaupungeista Essenistä ja tunnelmaan. jolla on myynnissä tavissa joulutorin pajalla. Lastenkult. Solisteina Diandra. Anssi Kela. Ilta tä löytyy myös joulupolku. mai. Internetlähetys on na 5. on joulun aikaan vanhan ajan puuha. Timo Kotipelto. Lisätietoja: klo 12–19. Lasten katedraa. Vuoden- muun muassa Verkarannan joulutalos. ilotulitusta ovat Laukontori. klo 17–20. Parhaat paikat seurata tilalla saattaa tavata myös itse joulupu. laisille. naan Santtu-Matias Rouvali sekä koisin kello 17–20 ja lauantaisin sekä Suomen eturivin muusikot astu- sunnuntaisin kello 15–19. Vuol- tyy nettisivuilta www. Tallipihan joulukylässä. JOULUNAJAN tunnelmaan pää. na torilla kävi noin 165 000 vierai. lentereita ja ensiaputuotteita.tampere-talo. Juontajina ovat Salla Paaja- sa asustaa osa Koiramäen eläimistä. kus.12. Juhla alkaa Tampere-talon Isossa salissa. ta juhlaelämyksiä kaikille suoma- seokeskus Vapriikissa. Hervannan uimahalli kieurooppalaista tunnelmaa toril. jossa tarjoillaan Koiramäessä vanhan huikaiseva musiikkielämys. 22. yle. TÄNÄ VUONNA tamperelais- seen www. huipentuu uudenvuoden lähtö- taa perinteisiin ja uskomuksiin. riesitys Vuosisatojen joulu hyppää 13. jossa • lijaa. kin. Lisätietoja Koiramäen joulusta löy. Lähetystä voi seurata myös inter- see mukavasti virittäytymään Kes. myös tarjolla ohjelmaa päivittäin. Maa. Uimahalleissa on kynttilävalaistus ja joululaulut soivat taustalla. Tesoman uimahalli Tredun Kangasalan toimipiste na seitsemättä kertaa. tuu esineitä sekä jouluisia makuja ja #vuosivaihtuu herkkuja. joiden tunnelman taivaisiin nos- niot mahdollisuudet siihen tarjoavat taa JVG.vuosivaihtuu.joulutampere. klo 6–9 lutorille kahvilarakennuksen. Työväenmuseo Werstaalla ja Mu. sävelissä. Vuosi vaihtuu kutsuu TAMPEREEN joulukausi avattiin näyt- tävin menoin Keskustorilla 16. Viime vuon. suosituimmista duoista. sen katolla vuodenvaihteen juhli- Koiramäessä voi myös leikkiä. pyöritetään oppilastyönä. 16 TAMPERE-lehti 4 | 2014 . joka on avoin. www. klo 15–17 le tuovat kauppiaat Tampereen ys. Tänä on avotuligrilli. laskentaan ja Ratinasta ammutta- O L L I . den vastaanottoon tuo Sorin Sir- kin Patruuna von Töttermanin tallis. lapasia.fi Valtteri Lehtinen ja se on kaikille avoin ja maksuton. Kahvilan toimintaa vuonna joulutorilla on mukana en. ja nen ja Peltsi Peltola. Tampere Tunnetuk- si ry on koonnut kaikki Joulu Tampe- reen tapahtumat internetiin osoittee. Koiramäes. men uudenvuoden juhlinnan tuurikeskus Rullassa.12.12. Taikuutta uudenvuo- teita ja koristelemaan pipareita.fi. simmäistä kertaa myös Suomen Joulupukki on joka päivä tavat- Punainen Risti. 19. Tampereelta.fi/areena. Kes. kun ajan puuhapajoja Tampere Filharmonia johtaja- Koiramäessä vietetään joulua keskiviik.12. ka. Sani Aartela ja pajoja. Tampereen joulutarjonnasta löytyy monenlaista tapahtumaa ja puu- Tampereella haa koko perheelle joulukuun ajan ai- na loppiaiseen asti. Ruu. päänäyttämönä ja tarjoaa upei- lissa.30 on valmistanut oppilastyönä jou.joulutampere.  ten uudenvuoden juhla on poik- Jouluisia tapahtumia on tarjolla keuksellisen näyttävä. julta.fi Joulutorilta löytyy pukinkont. joka on yksi suomiräpin Koiramäen talo ja Mummula. Torilla on Kynttiläuinnit sukkia. Yle lähettää uudenvuoden Keskustorille tuotiin tänä vuonna televisiolähetyksensä suoraan 20-metrinen joulukuusi Kalevanhar. Televisio- lähetys Tampereelta päättyy ilotulitukseen. Joulutori järjestetään tänä vuon. 16. joissa voi askarrella joulukoris. vaihteessa Tampere toimii Suo- sa. • lauantaihin klo 10–19 ja sunnun- taisin sekä itsenäisyyspäivänä 6. mar- juhlavasti tapahtumiin raskuuta. joulukortteja. Koiramäessä vat estradille. klo 17–20 Chemnitzistä.P E K K A L AT VA L A Käpälämäessä Tassuteatteri esittää vaan ilotulitukseen Finlandian jouluisia näytelmiä ja joululauluja. Lähes 60 kauppiasta esit- telee tuotteitaan havuköynnöksin koristelluissa puukojuissa. netistä Yle Areenassa osoitteessa kustorin joulutorilla. Vuolteentori ja Eteläpuisto. joka tutustut.fi/vuosivaih- tiin uniikkeja käsitöitä ja käyttö.–22. www. joulukuuta maanantaista katsottavissa myös ulkomailla.sarkanniemi.