Capitolul 1

Introducere

Început ca un proiect militar s, i pătruns, ulterior, în spat, iul public, Internetul a avut o evolut, ie
semnificativă, atingând, în anul 2015, un număr estimativ de 3.17 miliarde de utilizatori. În con-
textul curent, evolut, ia tehnologică este evident, iată de 2 mari componente: viteze de procesare
mari s, i memorii compacte, rapide, cu capacităt, i de stocare de ordinul tera-octet, ilor.
Odată cu cres, terea performant, elor dispozitivelor terminale (eng: end-devices), accesul la resurse
poate fi, deseori, îngreunat de viteza conexiunii la Internet. În plină tendint, ă de migrare spre
tehnologii de cloud, ret, eaua globală trebuie să răspundă rapid unui flux imens de date. Toto-
dată, vendorii de servicii trebuie să ofere client, ilor resurse suficiente s, i optimizate pe cerint, ele
acestora. Tot mai multe companii oferă servicii de stocare, servicii destinate dezvoltatorilor sau
solut, ii de virtualizare s, i hosting. Google oferă fiecărui cont creat 15GB pe mediul de stocare,
unelte variate pentru dezvoltatori, solut, ii de office, mail s, i, în urma conferint, ei Google I/0 din
28 Mai 2015, spat, iu nelimitat pentru fotografii. La un număr de aproximativ 300 milioane
utilizatori activi/lună, sunt necesare resurse de stocare s, i de procesare foarte mari, pozit, ionate
în proximitatea zonelor active.
În acest context, proiectul vPersonna îs, i propune să aducă câteva din optimizările de distribut, ie
a cont, inutului către client, i, în site-ul ISP-urilor.. Întrucât tendint, a furnizorilor de servicii
merge spre virtualizare, atât ISP-urile cât s, i producătorii de echipamente de ret, ea propun un
nou curent tehnologic - virtualizarea funct, iilor echipamentelor de ret, ea - sau, cu alte cuvinte,
mutarea capacităt, ii de analiză s, i procesare a pachetelor în software, pe mas, ini virtuale. Un astfel
de sistem reduce costurile, elimină eroarea umană s, i oferă adaptabilitate rapidă la cerint, ele de
ret, ea. vPersonna va contura profilul dinamic al utilizatorului de Internet s, i va propune anumite
optimizări, personalizate, pe baza cărora echipamentele virtualizate vor lua decizii sau îs, i vor
schimba funct, ia de ret, ea.

1.1 Obiectivele proiectului
• Obt, inerea unui serviciu complet pentru analiza comportamentului utilizatorilor de Inter-
net în vederea îmbunătăt, irii experient, ei acestora în mediul online.
• Obt, inerea unui modul us, or integrabil în orice infrastructură NFV.
• Impunerea unui standard de comunicare între module NFV, în ideea interpretării mesa-
jelor decizionale generate pe baza profilului de utilizare
• Implicarea utilizatorului în optimizarea traficului relevant pentru el, prin posibilitatea de
a-s, i stabili proprile reguli în limita resurselor achizit, ionate

1

inilor bare-metal pe medii virtuale. a în domeniu este destul de mică. ea s. cercetarea fiind principalul aspect care primează. promovează tot mai frecvent ideea de virtualizare. concurent. vendori important. domeniul NFV este relativ nou în industria IT.CAPITOLUL 1. a spre virtualizare este din ce în ce mai evidentă în contextul evolut. i de echipamente de ret. precum Cisco sau HP. ie Întrucât tendint. Fiind o zonă neexploatată. i la necesitatea de software cât mai variat s. i cât mai flexibil pentru a fi integrat în noul model. Proiectul vPersonna devine astfel unul din proiectele pioniere ale acestui curent. iei teh- nologice actuale. Totodată. i datacenter. Acest fapt poate duce la o migrare rapidă a infrastructurii globale s. .2 Motivat. iar furnizorii de servicii iau în calcul migrarea mas. INTRODUCERE 2 1.