1

กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานบ้าน
เนื้อหาครอบครัว
- ความหมายความสาคัญของสถาบันครอบครัว
- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
- ปัญหาของครอบครัวและแนวทางการแก้ไข
- การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัว
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
หน้าที่บทบาท หมายถึง การปฏิบัติสิ่งที่ควรทาหรือต้องทาตามสถานะของตนเองและตามที่กฎหมายกาหนด
ครอบครัว หมายถึง สถาบันพื้นฐานของสังคมที่เล็กที่สุดเริ่ม จากบุคคล 2 คน พ่อแม่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
สมาชิกทุกคนต้องปฏิบัติตนตามบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสมดังนี้
1. รู้จักเอาใจเขาใส่ใจเรา
2. ช่วยเหลือเสียสละ และดูแลกัน
3. ให้ความวางใจต่อกัน ไม่ควรมีความลับกับบุคคลในครอบครัว
4. เป็นคนมีเหตุผล มีความเป็นประชาธิปไตย
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัว มีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นผู้มีความประพฤติดีประกอบอาชีพสุจริต
2. เป็นผู้มีภาวะของอารมณ์มั่นคง มีความยุติธรรม มีเหตุผล อบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวด้วย
ความเมตตา
3. เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวอย่างเต็มกาลัง และความสามารถ
4. มีความรอบรู้เรื่องต่าง ๆ เพื่อพัฒนาครอบครัว เช่น ความก้าวหน้าโลกปัจจุบัน รู้กฎหมาย

บทบาทหน้าที่ของบุตรและสมาชิกในครอบครัว
1. มีความกตัญญู เคารพเชื่อฟังบิดามารดา
2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ
3. ช่วยเหลือบิดามารดาทุกโอกาสที่ทาได้ ไม่ต้องรอให้ท่านสั่ง
4. ประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุุมเฟือย
5. ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูล
6. ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน
7. รู้จักเสนอความคิดเห็น
ปัญหาครอบครัวและแนวทางการแก้ไข
1. ความยากจน
2. การแพร่ระบาดของสารเสพติด
3. การติดเชื้อเอดส์
4. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

เด็กถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 7. บิดามารดาต้องรู้จักวางแผนครอบครัว 6.หน้าที่ของนักเรียนต่อโรงเรียน ควรปฏิบัติดังนี้ ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ รับผิดชอบงานใน หน้าที่ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร ร่วมกิจกรรมโรงเรียนจัดให้ สมัครเป็นตัวแทนของ โรงเรียน เสียสละทรัพย์เพื่อส่วนรวม บารุงรักษาโรงเรียน . ทุกคนรักใคร่ปรองดองกัน 5.หน้าที่นักเรียนต่อครู นักเรียนต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม เช่น มีสัมมาคารวะ ทั้งกายวาจา ใจ เชื่อฟังครูอบรมสั่งสอน ตั้งใจเรียน .หน้าที่ และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชน นักเรียนเป็นส่วนหนึ่ง จึงต้องปฏิบัติตนให้ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดังนี้ รักษาสุขลักษณะของชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปูองกันภัยใน ชุมชน พัฒนาชุมชน - . สัมพันธภาพในครอบครัวเสื่อมถอยลง ละเลยการอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม รวมทั้ง สื่อมวลชนต่าง ๆ 6. หัวหน้าครอบครัวต้องเปิดเผยฐานะทางการเงิน ให้สมาชิกในครอบครัวช่วยกันวางแผน 2. 2 5. ทุกคนมีความสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้านและชุมชน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลในครอบครัวและสังคม สภาพสังคมไทยในปัจจุบันแตกต่างจากสังคมไทยในอดีต บิดาจะทาหน้าที่หารายได้เข้าบ้านเลี้ยงคนใน ครอบครัวแล้วมารดาต้องทางานนอกบ้านเพื่อหารายได้อีกทางหนึ่ง การทากิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและ กัน การมีน้าใจต่อกัน รู้จักการให้อภัยกัน พูดคุยกัน ด้วยถ้อยคาสุภาพไพเราะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว การอยู่ร่วมกันของคนจานวนมาก จาเป็นต้องมีข้อบังคับ กฎ ระเบียบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม และไม่ ต้องรับผิดโทษตามกฎหมาย บัญญัติ สรุปได้ดังนี้ กฎหมายการทะเบียนราษฎร์ การแจ้งเกิด แจ้งตาย ทุกคนต้องมีสูติบัตร แจ้งภายใน 15 วัน หลักฐานที่ใช้ สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนบิดามารดา หนังสือรับรองจากโรงพยาบาล การแจ้งตาย ภายใน 24 ชั่วโมง หน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียน . ปฏิสัมพันธ์ของครอบครัวที่มีต่อชุมชนและสังคมมีแนวโน้มลดลง(โดยเฉพาะเขตเมืองต่างคนต่างอยู่ มากขึ้นโอกาสสร้างพัฒนาสังคม และประเทศชาติเป็นไปด้วยความลาบาก แนวทางการแก้ปัญหาครอบครัว 1. หัวหน้าครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดี 4. ผู้สูงอายุถูกปล่อยให้อยู่ตามลาพัง 8.หน้าที่ของนักเรียนต่อนักเรียน เช่น รักใคร่ปองดอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน . สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องสานึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 7. บิดามารดาให้ความรักความอบอุ่น 3.

3 การทาความสะอาดบ้านและการจัดตกแต่งบ้าน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบ้านหรือชุมชน จะเห็นผลภายหน้าก็ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อชุมชน และ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งสิ้นดังนั้น เราจึงไม่ควรละเลยการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม งานใด ๆ ก็ตามถ้ามีการวางแผนการ ทางานที่ดี และปฏิบัติตามขั้นตอนที่วางไว้ก็จะทาให้งานราบรื่น และเกิดปัญหาน้อยที่สุด การวางแผนการใช้ทรัพยากรในครอบครัว อย่างคุ้มค่า ทรัพยากรครอบครัว ได้แก่ เงิน แรงงาน เวลา สิ่ง ที่ต้องคานึงถึงในการจัดตกแต่งบ้าน คือเมื่อจัดตกแต่ง แล้วจะต้องมีความสวยงาม และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่ง ดูแลรักษา และต้องสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัว เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การเลือกเสื้อผ้าที่ช่วยเสริมจุดเด่นและบดบังจุดด้อย ควรคานึงถึงบุคลิกภาพถึงเพศ วัย รูปร่าง และ กาลเทศะ เพื่อให้ผู้สวมมีบุคลิกภาพดีขึ้นและมีความงามสมวัย นอกจากนี้ สมาชิกในบ้านควรนาหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้เสื้อผ้าสาหรับครอบครัว ซึ่งเป็นรายจ่ายค่อนข้างสูงให้สามารถ ใช้เสื้อผ้าได้อย่างคุ้มค่า ทนนาน เกิดประโยชน์สูงสุด สมาชิกในบ้านรู้จักนาเสื้อผ้าเก่า มาดัดแปลงให้ใช้ได้ใหม่ ย่อมเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แล้วยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือน การตัดเย็บ เสื้อผ้าอย่างง่าย ๆ ควรมีความรู้ เรื่องคุณสมบัติของเส้นใยผ้า การคานวณผ้า การเตรียมผ้า การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การตัดเย็บ การวัดตัว และความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บของสมาชิกในครอบครัว อาหารเพื่อสุขภาพ การประกอบอาหาร การถนอมอาหารและมารยาทในการรัปประทาน การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในแต่ละวันให้ได้คุณค่าครบ 5 หมู่ สมส่วนตรงตามความต้องการ ของเพศและวัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้สุขภาพดี คนที่มีสุขภาพดีย่อมมีสมรรถภาพในการทางานส่งผลถึง สภาพจิตใจให้ดีขึ้นด้วย อาหารดีไม่ใช่ราคาแพง แต่อยู่ที่คุณภาพของอาหาร ซึ่งมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดี การประกอบอาหารให้แก่สมาชิกให้กับครอบครัว ควรคานึงถึงความ สะอาด สด ประหยัด ความปลอดภัยของอาหาร และอุปกรณ์ที่ใช้ปรุงอาหาร เรียนรู้วิธีประหยัดค่าอาหาร โดย การจัดเก็บอย่างถูกวิธี หรือนามาดัดแปลง เป็นอาหารใหม่ ๆ ที่น่ารับประทาน การถนอมอาหารช่วยให้เราใช้ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยเพิ่มรายได้ ประหยัดรายจ่าย และมีอาหารไว้รับประทานนอกฤดูกาล การ ถนอมอาหารมีหลายแบบหลายวิธี เราควรเลือกใช้วิธีที่สามารถทาได้ในครัวเรือน และเหมาะสมกับวัตถุดิบเช่น การดอง การเชื่อม การกวน การฉาบ การแช่อิ่ม การตากแห้ง การฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร ควรเริ่มจากการฝึกมารยาทการรับประทานอาหารในครอบครัว โดยมี พ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ในบ้านเป็นผู้ให้คาแนะนา มีการศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนรู้จากตารา การสังเกตเมื่อมี สถานการณ์จริง แล้วนามาพัฒนาปรับปรุงตนเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง ตามแบบแผน ในฐานะผู้ให้บริการและผู้รับบริการ .

K ไฮโดรเจน พืชได้รับจากอะตอม ง. การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและเลี้ยงปลาในกระชัง ควรระมัดระวังเรื่องใดบ้าง 9. ได้รับอย่างเพียงพอจากน้าและอากาศ ได้แก่ธาตุอาหารในข้อ H. ถ้านักเรียนต้องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์จะเลือกเลี้ยงสัตว์ชนิดใด เพราะอะไร . H. O จากน้าและอากาศอย่าง ใด เพียงพอ พืชชั้นสูงได้รับ ก. 4 งานเกษตร การปลูกพืช การขยายพันธุ์พืช การเลี้ยงสัตว์ สรุปเนื้อหา การปลูกพืชมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต ครอบครัวและอาชีพโดยก่อให้เกิดผลิตผลที่สามารถนาไปใช้ บริโภคภายในครัวเรือน ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ เมื่อนาไปจาหน่ายช่วยสร้างเสริมบรรยากาศและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างเสริมคุณธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม การขยายพันธุ์พืชเป็นการเพิ่มหรือทวีจานวนต้นพืชที่มีอยู่แล้วให้มีจานวนหรือปริมาณที่มากขึ้น โดย รักษาสภาพเดิมหรือทาให้ดีกว่าเดิม ก่อให้เกิดอาชีพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ เกิดพันธุ์ใหม่ๆ และมี แนวคิดในการพัฒนางานขยายพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยี การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์เป็นการเลี้ยงสัตว์ตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและ ครอบครัว ทาให้ครอบครัวมีอาหารรับประทานในชีวิตประจาวัน ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับ ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์แต่ละชนิด ทาให้เกิดความเพลิดเพลิน และส่งผลให้เกิดอาชีพในชุมชน ตัวอย่างข้อสอบ ธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณสูง แต่พืชไม่ขาดเพราะ ตอบ ข เพราะพืชได้รับธาตุ C. การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ มีความสาคัญอย่างไร 8. P. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีความสาคัญต่อพืชและธุรกิจการเกษตรอย่างไร 7. พืชชนิดใดบ้างที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแบ่งแยก 6. S ส่วนที่เป็นโมเลกุลของน้า เมื่อ น้าเข้าร่วมในกาสังเคราะห์ด้วน แสง ส่วนที่เหลืออี 13 ธาตุพืช ได้รับจากดิน ยกเว้นไนโตรเจน บางส่วนได้รับจากพืชตระกูลถั่ว แบบฝึก 1. ถ้าไม่มีการปลูกพืชจะส่งผลต่อนักเรียน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างไร 2. Mn. O อากาศโดยตรงทางปากใบ ส่วน ค. Ca. ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร 10. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการขยายพันธุ์พืช 5. C. N. Cu. พืชชนิดใดที่ควรปลูกมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะอะไร 3. นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการปลูกพืชแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยวิธีใด 4. Fe คาร์บอน และออกซิเจนจาก ข. Mg.

5 แนวคาตอบ 1. สภาพแวดล้อม อาหาร การปูองกันโรค และสุขาภิบาลที่ดี 9. มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจและรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้อง มีความอดทนและซื่อสัตว์สุจริต 10. เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต ได้พันธุ์ไม้ที่แปลกใหม่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น และเป็นแนวทางในการใช้ เทคโนโลยี 5. ปลูกพืช แบบไม่ใช้ดิน ใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ 4.ตามประสบการของผู้เรียน . ไม่มีอาหาร คนต้องอดอยากขาดวิตามิน อากาศเป็นพิษ และปะชาชนตกงานไม่มายได้ 2. เป็นการสร้างงานและรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 8. ควรปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพราะไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อสุขภาพคนและสิ่งแวดล้อม3. 3. พืชที่มีลาต้นใต้ดิน เช่น มันฝรั่ง มันเทศ ตะไคร้หอม กระเทียม บัวดิน 6. ทาให้ขยายพันธุ์ได้มากขึ้น ไม่กลายพันธุ์ ลาต้นสมบูรณ์และสะดวกในการผลิตเพื่อการค้า 7.

ถอดปลั๊ก เตารีด และเสียบปลั๊กใหม่ทุกครั้ง ข.กระดาษเพราะสามารถ ระบายสีได้สวยงาม 2 การตัดเย็บเสื้อผ้าให้ประหยัดพลังงานมีวิธีการอย่างไร ข ก.ใบมะพร้าว เพราะ เป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไป ง.พลาสติก เพราะลดการใช้วัสดุธรรมชาติ ค.วางแผนขั้นตอนการทางาน และจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อม 3 การเลือกซื้อเสื้อผ้าต้องใช้หลักการข้อใด ง .เก็บกวาดทาความสะอาด ให้เรียบร้อย หลังการตัดเย็บ ง.ประเภทเครื่องใช้ในงานพิธี วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ จะจัดแบ่งตามงานประดิษฐ์ทั้ง 4 ประเภท การออกแบบและการดัดแปลงงานประดิษฐ์ การออกแบบ หมายถึง การใช้ความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานให้สมบูรณ์ และสามารถนาความคิดขึ้นมามาปฏิบัติเป็น ชิ้นงานได้ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านการใช้สอยและด้านศิลปะความสวยงามหรือจิตใจ หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็น สื่อถึงความสาคัญ ประโยชน์ และชนิดของสินค้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมา เพือ่ จาหน่ายหรือเพื่อสร้างความสนใจให้กับบุคคลทั่วไป ให้เกิดแรงกระตุ้น สร้างลักษณะเด่นของสินค้าและเป็น การปูองกันผลิตภัณฑ์ได้ตามความเหมาะสม ธุรกิจเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ กระบวนการผลิตเพื่อธุรกิจ หลักการตลาด หลักการประกอบธุรกิจงานประดิษฐ์ 1. 6 งานประดิษฐ์ เนื้อหา งานประดิษฐ์ทั่วไป เป็นงานประดิษฐ์ที่ไม่มีความเป็นมาจากบรรพบุรุษหรือท้องถิ่น คือเป็นงานประดิษฐ์ บุคคลทั่วไปสามารถเรียนรู้และนาไปประดิษฐ์ได้โดยอาศัยการศึกษาจากตารา งานประดิษฐ์เป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นงานที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรือเป็นงานประดิษฐ์ที่มีเฉพาะใน ท้องถิ่นนั้นๆ โดยส่วนมากจะเป็นการสืบทอดจากผู้ใหญ่ในครอบครัวมาสู่ลูกหลาน ประเภทของงานประดิษฐ์ มี 4 ประเภท 1.แรงงาน คานึง แรงงานชานาญการ แรงงานทักษะ แรงงานทั่วไป 4.วัตถุดิบ คานึงถึง ชนิด แหล่งผลิต ราคา ปริมาณ คุณภาพ 2.ประเภทเครื่องใช้ 3.เงินทุน คานึงถึง เงินสด เงินกู้ยืม ปริมาณ 5.การจัดการบริหาร คานึงถึง ความรู้ ประสบการณ์ในการบริหาร ตัวอย่างข้อสอบ 1 วัสดุชนิดใดเหมาะสาหรับนามาสานเป็นโบบายปลาตะเพียน ก ก.ประเภทเครื่องเล่น 2.ทางานในบริเวณที่ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ ค.ใบลาน เพราะมีความคงทนไม่เหี่ยว ข.ประเภทเครื่องตกแต่ง 4.เครื่องมืออุปกรณ์ คานึงถึง ราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพ การดูแลรักษา 3.

ถ้าต้องการประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ นักเรียนควรมีความรู้เรื่องใดบ้าง (มีความรู้ความชานาญและทักษะเกี่ยวกับงานประดิษฐ์นั้นๆ มีความรู้ในการจัดการทางธุรกิจ และมีความคิด สร้างสรรค์) . เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้ใบตองตานีในการทาถาดใบตองกลีบกุหลาบ (มีความเหนียวนุ่ม ไม่ฉีกขาดง่าย มีความหนา บางพอเหมาะ) 4.พานพุ่ม มาลัยสองชาย โบบายหลอดพลาสติก แบบฝึก อธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 1.พานพุ่ม บายศรี บายศรีผ้า กระทง ง.มาลัยคล้องมือ งานถักไหม โครเชท์ กระเป๋าผ้าไทย ข. 7 ก. นักเรียนจะนาความรู้เรื่องการร้อยมาลัยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันอย่างไร (สามารถร้อยมาลัยบูชาพระ หรือใช้ในงานสาคัญ และนาไปจาหน่ายเพิ่มรายได้) 5. การใช้ผักตบชวามาสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร (เป็นการจากัดวัชพืชที่สร้างความเสียหายให้แก่แม่น้าลาคลอง) 3.เครื่องแขวนบายศรี มาลัยคล้องมือ ตุ๊กตาหมี ค.ทนทาน ค.วัตถุประสงค์ ในการใช้งาน 4 งานชนิดใดที่เป็นเอกลักษณ์ไทยทั้งหมด ค ก.ทันสมัย ข. งานประดิษฐ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยมีคุณค่าต่อนักเรียน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างไร (ฝึกจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยน ประณีตและอดทน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สามารถท้เป็นสินค้าส่งออก ต่างประเทศได้) 2.ตราสินค้า มีชื่อเสียง ง.

การดาเนินการทางธุรกิจ สรุป การดาเนินการทางธุรกิจเป็นการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้กาไรจาก การจาหน่าย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยม เพราะใช้เงินลงทุนไม่มากนัก และ ใช้แรงงานปฏิบัติงานจานวนน้อย การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ประสบความสาเร็จ ผู้ประกอบการต้องศึกษาการเขียนแผนธุรกิจ การใช้เงินลงทุน และการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เข้าใจอย่าง แท้จริง เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโต ไม่ขาดทุน การประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นธุรกิจที่ให้ความสะดวกต่อผู้ประกอบการและ ผู้บริโภค จึงเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะลงทุนน้อยและเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ง่าย ซึ่ง ผู้ประกอบการต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นอย่างดี ตัวอย่าง นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของชาอย่างไร จึงจะสู้ร้าน Supermarket ได้ ง ก. มีสถานที่จอดรถสะดวก ราคายุติธรรม ง. มีสินค้าให้เลือกมากมาย ร้านสะอาด ค. 8 งานธุรกิจ  ทักษะการจัดการ เป็นการจัดระบบงานและระบบคน เพื่อให้การทางานสาเร็จตามเปูาหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ . ขายราคาถูก มีสถานที่จอดรถสะดวก ข. ราคายุติธรรม จัดสินค้าสะดวกต่อการหยิบซื้อได้เอง เหตุผล จุดเด่นของซูเปอร์มาร์เก็ตเหนือร้านชา ได้แก่ สถานที่กว้างขวาง มีสินค้าปริมาณมาก มีการ จัดเรียงสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ ที่ทาให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามต้องการอย่างสะดวกสบาย มีการ บริหารจัดการที่ทันสมัย ทาให้สามารถส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจผู้ซื้อหลายรูปแบบ เช่น มีส่วนลด การสะสมแต้ม หรือของแถม ฯลฯ ข้อ ง ถูก การปรับปรุงร้านขายของชาสู้ซูเปอร์มาร์เก็ต จะต้องปรับปรุงในส่วนที่ทาได้ คือ ขายสินค้าใน ราคายุติธรรม (อาจมีราคาสูงกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กน้อย แต่ผู้บริโภคยอมรับได้ เพราะร้านชาอยู่ใกล้บ้าน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) และการจัดหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและจัดเรียง สินค้าให้สะดวกต่อการหยิบซื้อได้เอง (ผู้บริโภคทุกคนชอบเลือกสินค้าด้วยตนเอง) ข้ออื่น ๆ ทาได้ยาก เช่น การขายสินค้าราคาถูก (ถูกมาก ก็ไม่มีกาไร) สถานที่จอดรถสะดวก (ปรับปรุงได้ ยาก) มีสินค้าให้เลือกมากมาย (ต้นทุนสูง) .

การดาเนินการทางธุรกิจใด ๆ ผู้ประกอบการกาหนดเปูาหมายไว้ว่าอย่างไร 3. การขยายตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน พ. 9 แบบฝึก 1. ให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เพราะเหตุใดผู้ประกอบการจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ ดาเนินการทางธุรกิจ 7. ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า ธุรกิจการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อมนุษย์และสังคม 5. ธุรกิจมีความหมายว่าอย่างไร 2. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของธุรกิจออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นธุรกิจที่เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค ให้ ความสะดวกสบายและรวดเร็ว แต่ขาดกฎหมายรองรับในเรื่องของการดาเนินงาน และไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค ที่ไม่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ 6. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของธุรกิจออนไลน์หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 6. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใดธุรกิจ SMEs จึงได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวคาตอบ 1. รูปแบบของการดาเนินการทางธุรกิจที่แบ่งตามลักษณะของการดาเนินงาน มีทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 4. การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ประกอบการและประเทศชาติ 8. ธุรกิจมีความหมายว่าอย่างไร ธุรกิจ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับการนาทรัพยากรมาผ่านกระบวนการผลิต บริการ และจัดจาหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีผู้ประกอบการและองค์กรธุรกิจเป็นฝุาย ดาเนินการ และคาดหวังผลกาไรเป็นสิ่งตอบแทน 2. 2558 จะมีผลต่อการดาเนินธุรกิจ SMEs ของไทยอย่างไร 9. การดาเนินการทางธุรกิจใด ๆ ผู้ประกอบการกาหนดเปูาหมายไว้ว่าอย่างไร การดาเนินการทางธุรกิจเป็นกิจกรรมที่ผลิตสินค้า บริการ และจัดจาหน่าย เพื่อตอบสนองความต้องการ แก่ผู้บริโภค สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อต้องการผลตอบแทนเป็นกาไรจากการดาเนินการ 3. รูปแบบของการดาเนินการทางธุรกิจที่แบ่งตามลักษณะของการดาเนินงาน มีทั้งหมดกี่ประเภท อะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ การดาเนินการทางธุรกิจที่แบ่งตามลักษณะของการดาเนินงาน แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต วัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูป เช่น ธุรกิจการผลิตกระเป๋าและเสื้อผ้า ธุรกิจการบริการ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว และ ธุรกิจพาณิชยกรรม เช่น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 4.ศ. ให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เพราะเหตุใดผู้ประกอบการจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ ดาเนินการทางธุรกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการมีบทบาทสาคัญในการควบคุมดูแลพัฒนาบุคคล และองค์กร ตลอดจนมีส่วน รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ จึงควรดารงตนอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ร่วมงาน และมีทัศนคติในการบริหารงานไปในทิศทางที่ถูกต้องและดีงาม . ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า ธุรกิจการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่อมนุษย์และสังคม ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นธุรกิจที่มอบความสุข ความบันเทิงให้กับผู้บริโภค ช่วยเปิดโลกทัศน์ ผ่อนคลาย ความเครียด สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า และศิลปวัฒนธรรม ช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชน ทาให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ อย่าง รวดเร็ว 5.

10 7.ศ. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า เพราะเหตุใดธุรกิจ SMEs จึงได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะธุรกิจ SMEs ใช้เงินทุนไม่มาก แรงงานที่ใช้มักเป็นบุคคลในท้องถิ่น และวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่มา จากในชุมชน ทาให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตและการขนส่ง . 2558 จะมีผลต่อการดาเนินธุรกิจ SMEs ของไทยอย่างไร ธุรกิจ SMEs บางประเภท เช่น เครื่องจักสาน เฟอร์นิเจอร์ จะได้รับผลกระทบเนื่องจากบางประเทศมี ต้นทุนในการผลิตสินค้าต่ากว่า ซึ่งจะมีสินค้าเข้ามาตีตลาดสินค้าไทย ขณะที่ธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยวกับการแปรรูป อาหาร การทาอาหารสาเร็จรูป ก็จะขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพสินค้าไทยมีคุณภาพดีกว่าและตลาดที่เปิด กว้างมากขึ้น 9. การขยายตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน พ. การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีประโยชน์อย่างไรต่อผู้ประกอบการและประเทศชาติ การประกอบธุรกิจ SMEs ช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าใหม่ ๆ ภายใต้ เงินทุนที่มีจานวนจากัด จึงเป็นการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ มากขึ้น สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจของประเทศชาติ 8.

11 งานออกแบบและเทคโนโลยี งานออกแบบ เทคโนโลยีมีความสาคัญต่อมนุษย์ทั้งในด้านบวกและลบจึงควรใช้อย่างสร้างสรรค์ ระบบเทคโนโลยีเป็น กระบวนการแก้ปัญญาสนองความต้องการของมนุษย์ การสร้าง เครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีให้มี ประสิทธิภาพและได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่มีคุณภาพต้องทาตามลาดับขั้นตอนและนาความรู้ต่าง ๆมาประยุกต์ .

CPU.หน่วยประมวลผล 3. องค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์มีกี่หน่วย อะไรบ้าง 1. Output Unit. 5 หน่วย คือ Input Unit.หน่วยส่งออก 5. 1 2 3 4 .หน่วยรับเข้าข้อมูล 2. 3 หน่วย คือ Input Unit. Memory Unit. 12 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปเนื้อหา 1.ออกแบบ (Design) เป็นการสร้างแบบ หรือร่างแบบโดยมีอัตราส่วนแน่นอน มีระบบการทางานอย่างเป็น ระบบ ข้อมูลที่แน่นอน เพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างจริง อันได้แก่ ออกแบบสิ่งของ ออกแบบสิ่งก่อสร้าง อออก แบบโปรแกรม หรือออกแบบระบบการทางาน ตัวอย่าง ให้เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 1.สารสนเทศ (Information) ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการ ประมวลผลอย่างมีระบบ ซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ 3. Memory Unit. 4 หน่วย คือ Input Unit.เทคโนโลยี (Technology) การนาความรู้หรือวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ในการพัฒนา เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์เพื่อช่วยในการทางาน หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่บุคคลหรือองค์กร 2.เทคโนโลยีสารสนเทศ (information Technology) การนาความรู้หรือวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดการกับข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการทางาน หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่บุคคลหรือองค์กร 4.ระบบสารสนเทศ (Information System) เป็นระบบที่ช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ และจัดการกับข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วนสาคัญคือ ซอฟต์แวร์ (Software) ฮาร์ดแวร์ (Heardware) ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure) บุคลากร (People) ข้อมูล (Data) 5. Output Unit 3.หน่วยเก็บข้อมูล และเลือกระบาย ข้อ 4 ดังรูป 1. CPU. Output Unit 4. Output Unit 2.หน่วยความจา 4. Storage Unit คาตอบ คือ ข้อ 4 มี 5 หน่วยคือ 1. CPU. 2 หน่วย คือ Input Unit.

เสียง . 4 → 8 4. แสง 2. 2 + 3 → 10 2. 2 + 4 → 8 3. 3 → 10 2. 13 แบบฝึก เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ข้อที่ แบบทดสอบ เฉลย 2 การต่อหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เข้ากับคอมพิวเตอร์นั้น ต้องต่ออุปกรณ์ใด เข้ากับส่วนไหนของ Main board 1. “วงจรสัญญาณกันขโมยทางานโดยมีตัวต้านทานไวแสง (LOR) ตรวจจับการเคลื่อนไหว แล้วส่งผล 2 ให้ทรานซิสเตอร์ทาหน้าที่ประมวลผล และบัซเซอร์ทางานเกิดเป็นสัญญาณเตือนภัย หรือสัญญาณ กันขโมย”การออกแบบสร้างวงจรสัญญาณกันขโมย ชุดหนึ่งเป็นดังนี้ จากวงจร แสดงผลของวงจร อยู่ในรูปแบบใด 1.

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงอะไร 3 1. กาหนดความต้องการของโปรแกรม 4. การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทางานหรือแก้ปัญหาด้านสารสนเทศ 4. การนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการทางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ 4. ความร้อน 4. Hub 3. การจัดการกับข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 2. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา 2. สิ่งสาคัญอันดับแรกในการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้งานคือข้อใด 1 1. ฮาร์ดแวร์ ข้อมูล บุคลากร องค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3. ปูอนข้อมูลต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ 9. การนาข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ 4. เตรียมข้อมูลที่พร้อมสมบูรณ์ 3. โครงงานประยุกต์ . ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 1 1. กระบวนการต่าง ๆ ที่นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลตอบกลับ 7. ความเร็วในการประมวลผล 4. 14 ข้อที่ แบบทดสอบ เฉลย 3. การจัดการกับข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 3. Wireless access point 8. โครงงานจาลองทฤษฎี 4. ลักษณะการนาไปใช้งาน 2. จัดทาเป็นรายงานหรือเอกสาร 2. กระบวนการต่าง ๆ ที่นามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. สร้างโปรแกรมบทเรียน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การสอนแทนครู คือโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทใด 1 1. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 3. ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ข้อมูล การจัดเก็บ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4. เทคโนโลยี (Technology) หมายถึงอะไร 4 1. อุปกรณ์ชนิดใดที่นิยมเชื่อมต่อแบบไร้สายภายในที่พัก 4 1. ประสิทธิภาพและขนาดหน้าจอ 3. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. การเคลื่อนไหว 3. Switch 4. Modem 2. การนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการทางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ 5. การปฏิบัติในข้อใดคือขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 3 1. ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ 6.

การขาย ได้แก่ การแสดงรายละเอียดสินค้าและการโฆษณา .การชาระเงิน มีข้อตกลงการชาระเงิน การสั่งโอนเงิน การให้ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ใช้ตัดบัญชีที่ผู้ขาย และผู้ซื้อสามารถตรวจสอบ และมีความมั่นใจซึ่งกันและกัน .การเสนอราคา สั่งซื้อ คานวณราคา โดยมีแบบฟอร์มให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าได้ . การค้าขายที่กระทาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เหตุผล การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce) หมายถึง การค้าขาย ติดต่อลูกค้าผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น การสร้างเว็บเพจขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นร้านค้าที่สามารถติดต่อซื้อ ขายผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมี . การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า ข.มีรายละเอียดบริการหลังการขายที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ .แจ้งรายละเอียดการส่งสินค้า วิธีการส่งมอบของ ค่าขนส่ง และสถานที่ติดต่อ และการติดตามสินค้าที่ ส่ง . 15 การอาชีพ แนวทางเข้าสู่อาชีพ  การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  ประสบการณ์ในอาชีพ  คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ สรุป การเข้าสู่อาชีพที่สนใจต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงาน ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของ งานที่จะสมัคร เตรียมตัวให้พร้อมในการหางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสมัครงาน การสัมภาษณ์ การทางาน และการเปลี่ยนงาน การประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ควรเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับอาชีพ เพื่อช่วยให้การประกอบ อาชีพมีประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และได้รับการยอมรับนับถือจาก บุคคลทั่วไปในสังคม การจาลองอาชีพด้วยการจัดแสดงนิทรรศการหรือแสดงบทบาทสมมติ เป็นการสร้างประสบการณ์ใน อาชีพที่สนใจก่อนที่จะประกอบอาชีพจริง ในการประกอบอาชีพ ทุกคนต้องเคารพและศรัทธาในอาชีพของตนเอง มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่ จะทาให้สังคมยอมรับและศรัทธา อันเป็นการสร้างเกียรติประวัติและวงศ์ตระกูลของตนเอง ด้วยการทาให้ได้มาใน สิ่งที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” ผู้ประกอบอาชีพที่ดีจะต้องมี “จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ” ทุกอาชีพย่อม เกี่ยวข้องกับบุคคลในสังคม ดังนั้น จาเป็นต้องใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่มีต่อการประกอบอาชีพ ตัวอย่าง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce) หมายถึงข้อใด ง ก. การใช้บัตรเครดิตชาระเงินค่าสินค้า ง. การส่งแฟกซ์ติดต่อการค้า ค.

ถ้าต้องการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สัมภาษณ์ นักเรียนควรทาอย่างไร __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อย __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 6. การสมัครงานต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. การเข้าสู่อาชีพที่สนใจมีแนวทางอย่างไร สารวจความต้องการของตนเองและตลาดแรงงาน เตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ความรู้ ความสามารถให้พร้อม 2. ถ้านักเรียนทางานในสานักงาน ควรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือใดให้คล่องแคล่ว เพราะเหตุใด __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 8. การสมัครงานต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เอกสารในการสมัคร เตรียมข้อมูลของบริษัทและชื่อที่อยู่ของบุคคลอ้างอิง . การสร้างประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจทาได้อย่างไรบ้าง __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 9. การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีแนวทางอย่างไร __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 7. คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพที่สาคัญที่สุดคืออะไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ แนวคาตอบ 1. การเข้าสู่อาชีพที่สนใจมีแนวทางอย่างไร __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. ถ้านักเรียนต้องการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจควรทาอย่างไร __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 10. 16 แบบฝึก 1 1. การทางานให้เกิดประสิทธิภาพมีแนวทางอย่างไร __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5.

เปิดโอกาสให้นักเรียนคนอื่น ๆ ได้เสนอแนะแนวทางหรือข้อคิดเห็น เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้โดยมุ่งเน้น การนาไปประยุกต์ใช้อย่างแท้จริงในธุรกิจในปัจจุบัน แนวคาตอบ อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน . เพราะเหตุใดจึงไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อย ทาให้ขาดความน่าเชื่อถือในตัวผู้สมัคร เสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการหางานใหม่ 6. จัดทาเป็นเอกสารประกอบการนาเสนอและพร้อมส่งเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ โดยในการจัดทาให้ เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอน 4. การสร้างประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจทาได้อย่างไรบ้าง การจาลองอาชีพโดยจัดกิจกรรม อาชีพเสมือนจริงในโรงเรียนและการจัดนิทรรศการให้ความรู้ 9. คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพที่สาคัญที่สุดคืออะไร เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ เพราะเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นที่ ยอมรับและทาให้ประสบความสาเร็จในการทางาน แบบฝึก 2 คาชี้แจง : 1. 17 3. การทางานให้เกิดประสิทธิภาพมีแนวทางอย่างไร จัดการงานและจัดการคนให้มีประสิทธิภาพ 5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 8-10 คน เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกัน เพื่อจัดทากิจกรรมอาชีพ 2. ถ้านักเรียนต้องการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจควรทาอย่างไร มีการวางแผนดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์และมีการประเมินผลที่ดีตรงตามหลักการจัดนิทรรศการ 10. นาเสนอกิจกรรมอาชีพ พร้อมสื่อประกอบเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น โดยใช้เวลากลุ่มละ 20 นาที 5. แต่ละกลุ่มตัดสินใจเลือกกิจกรรมอาชีพกลุ่มละ 1 ชนิด โดยศึกษาองค์ประกอบในการจัดทาต่อไป 1) ปกหน้าและสารบัญ 6) แผนการจัดการ 2) บทสรุปผู้บริหาร 7) แผนการปฏิบัติการ 3) ประวัติกิจการ 8) แผนการผลิต 4) การวิเคราะห์สถานการณ์ 9) แผนการเงิน 5) แผนการตลาด 10) ภาคผนวก 3. ถ้านักเรียนทางานในสานักงาน ควรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือใดให้คล่องแคล่ว เพราะเหตุใด เครื่องถ่ายเอกสาร เพราะช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารเป็นจานวนมาก 8. ถ้าต้องการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สัมภาษณ์ นักเรียนควรทาอย่างไร ยกมือไหว้ ยิ้มแย้ม มีบุคลิกภาพดี ตอบคาถามด้วยน้าเสียงชัดเจน กล่าวขอบคุณแล้วยกมือไหว้ 4. การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีแนวทางอย่างไร ความเหมาะสมในการใช้งาน ความประหยัดและความปลอดภัย 7.