PONOVITEV - FIZIKA 8. RAZRED - 06.09.

2012
Sestavljanje sil
1. Z dvemi vrvmi vlečemo voziček (skica). Kot med njima je 1,2 = 90. Prva vrv je napeta s silo 40 N,
druga pa s silo 50 N. Z risanjem določi kolikšna bi bila sila vrvi, ki bi lahko nadomestila obe prvotni sili
posameznih vrvi (F1 in F2) ?

60 
F1

F2
F1 =
F2 =

FR =

M: 1cm  N

2. Nina in Jana vlečeta leseni zaboj. Kot med njunima vrvema je 45. Nina vleče s silo 60 N in Jana s silo
80 N. Nariši in izmeri kolikšna je rezultanta teh dveh sil.
Podatki:
M: 1cm  N

3. Dane so tri sile, ki prijemljejo v isti točki: 400 N, 250 N in 350 N. Kot med prvo in drugo meri 45 (1,2),
med drugo in tretjo pa 60(2,3). Grafično določi rezultanto vseh treh sil.
Podatki:
M: 1cm  N

sila v desni vrvici pa F2. Konj vleče voz s silo 400 N. Nariši in izmeri kolikšni bi bili sili obeh vrvi. med smerjo konja in druge mule pa 30 ! Skica: Podatki: M: 1cm  N Fk = konj mula 2 mula 1 6. ki bi lahko nadomestili prvotno silo (R) ? 2 2 R 1 R R 1 F1 = 1 F2 = F1 = F1 = F2 = F2 = M: 1cm  200 N M: 1cm  8 N 2 M: 1cm  30 N 5. M: 1cm  N M: 1cm  N Fg = _____ Fg = _____ . Sila v levi vrvici naj bo F1. Grafično določi sile v obeh vrvicah. če je kot med smerjo gibanja konja in prve mule 45. s katerima naj bi namesto njega vlekli muli. Grafično določi sili. Razstavljanje sil 4. Dano rezultanto razstavi na dve komponenti.