RESPONSABILIT|}ILE

INTEPRINZATORULUI

Relaţiile cu angajaţii firmei
În raporturile dintre întreprinzător şi angajaţii săi, acesta va acţiona
pentru:

evitarea practicilor discriminatorii în recrutarea, selecţionarea,
angajarea,aprecierea, promovarea şi plata drepturilor angajaţilor;

asigurarea unui climat propice de muncă prin evitarea oricărui tip de
discriminare;

asigurarea cadrului necesar unor servicii de calitate şi consultarea
angajaţilorasupra condiţiilor de muncă şi a problemelor lor specifice,
concomitent cuaplicarea strictă a normelor de protecţie şi securitatea
muncii;

susţinerea salariaţilor în vederea perfecţionării profesionale continue;

de acţiuni menite să diminueze gradul de neocupare a forţei de muncă. agenţiile de angajare a forţei de muncă şi autorităţile. • popularizarea recompenselor acordate celor merituoşi şi a măsurilor adoptate în cazurile de comportament inadecvat. în contractele colective de muncă. . • realizarea.• reflectarea în mod clar şi transparent. • acceptarea participării la negocieri cu reprezentanţii sindicatului sau ai salariaţilor. împreună cu sindicatele. a politicii firmei privind condiţiile generale de salarizare şi de muncă. • elaborarea regulamentelor şi a modalităţilor specifice de acţiune destinate soluţionării conflictelor de muncă şi informarea salariaţilor asupra acestora. reprezentanţii salariaţilor.

este eficient ca întreprinzătorii săacţioneze în următoarele direcţii: • eforturi constante pent u câştigarea reputaţiei de partener de afaceri de încredere. • cultivarea respectului faţă de toţi partenerii de afaceri.integru şi competent. • . de natura proprietăţii. în vederea atingerii unui nivel de performanţă şi satisfacerii intereselor şi exigenţelor partenerilor de afaceri. neutilizarea metodelor neloiale şi incorecte in raporturile cu aceştia. • desfăşurarea activităţii la cele mai înalte standarde de profesionalism şi moralitate. indiferent de dimensiunea afacerii.de profilul activităţii.Relaţiile cu partenerii de afaceri În îndeplinirea acestei exigenţe.

respectarea drepturilor de proprietate industrială şi intelectuală ale tuturo rpartenerilor de afaceri şi luarea de măsuri pentru protecţia drepturilor proprii. de instanţele judecătoreşti. • căutarea unor soluţii amiabile. Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângăCCIRB. prin negocieri. • utilizarea formelor corecte de reclamă şi publicitate şi abţinerea de la acţiuni care ar putea prejudicia imaginea. interesele sau produsele altor întreprinzători. comisiile de arbitraj de la camerele de comerţ şi industrie teritoriale. neîncurajarea formelorde concurenţă monopolistă sau neloială în afacerile proprii sau ale altor operatori economici. alte organisme jurisdicţionale interne şi internaţionale. • respectarea deciziilor definitive şi irevocabile. • abţinerea de la promovarea în contracte a unor clauze abuzive în relaţia cuconsumatorii sau clienţii care nu au furnizori alternativi. .promovarea concurenţei loiale în raporturile de afaceri. mediere şi compromisuri. date în litigiile contractuale. în cazul diferendelor apărute pe parcursul realizării raporturilor de afaceri.

prin punerea la dispoziţie. de rapoarte contabile şi financiare verificate şi validate potrivit reglementarilor în vigoare. în condiţiile legii. . întreprinzătorii sunt invitaţi săasigure: • înscrierea în actul constitutiv al firmei. în mod sistematic şi la cerere.de informaţii privind firma.În relaţiile cu asociaţii sau acţionarii firmei. • informarea asociaţilor sau acţionarilor firmei despre evoluţia economică şi operaţiunile acesteia. a unor prevederi clare privind rolul. inclusiv ale acţionarilor minoritari. drepturile şi obligaţiile asociaţilor sau acţionarilor. în condiţii de transparenţă. ale conducerii executive. ale Consiliului de Administraţie. responsabilităţile. • apărarea intereselor asociaţilor sau acţionarilor firmei în concordanţă cu legea. administratorului. • respectarea întocmai a drepturilor asociaţilor sau acţionarilor.

• respectarea normelor de fabricaţie. • crearea unui cadru de comunicare între asociaţii sau acţionarii firmei. pentru ca produsele şi serviciile oferite de firmă să nu dăuneze sănătăţii şi mediului.• respectarea regulilor de cvorum şi a drepturilor de vot în adunarea generalăpentru toate categoriile de asociaţi sau acţionari. Relaţiile cu partenerii comerciali Întreprinzătorii sunt îndrumaţi să acţioneze pentru: • protejarea drepturilor partenerilor comerciali prin produse şi servicii corespunzătoare exigenţelor calitative. a standardelor internaţionale. . • implementarea unui sistem de control al calităţii produselor sau serviciilor oferite. pentrurezolvarea pe cale amiabilă a oricăror eventuale diferende.

• asigurarea unor produse şi servicii competitive pe un fond concurenţial onest. realizarea raportărilor în condiţiile legii. • crearea unui sistem de asigurare a garanţiei calităţii bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă. • . Relaţiile cu autorităţile şi alte instituţii ale statului În relaţiile cu autorităţile şi instituţiile statului. prin respectarea termenelor şi nivelurilor obligaţiilor fiscale. întreprinzătorii vor asiguracondiţiile de: • menţinerea reputaţiei de bun contribuabil a firmei. • prezentarea corectă şi completă a indicaţiilor de utilizare a produselor şi serviciilor.

• promovarea colaborării cu instituţiile statului pentru definirea. pentru utilizarea unor programe sau fonduri destinate României de organisme ale Uniunii Europene. licenţelor.asigurarea transparenţei necesare la licitaţiile organizate pentrudiverse contracte. cu furnizarea tuturor informaţiilor despre firmă. avizelor şi aprobărilor cerute de lege. cerute de lege. elaborarea şi aplicarea de strategii şi politici vizând sectorul de activitate în care se încadrează firma. realizarea colaborările necesare pentru un parcurs optim al firmei prin îndeplinirea formalităţilor de obţinere a autorizaţiilor. .