Proiect de parteneriat

,,Împreună vom forma lumea”

După cum se știe familia este factorul principal în educarea unui copil și educația începe
in familie , de aceea legătura dintre grădiniță și mediul familial va trebui să se întrepătrundă, iar
educatorul să cunoască foarte bine mediul de viță al copilului pentru a putea colabora .
Parteneriatul dintre grădiniță și familie , organizat corect, duce la o educație solidă, fără
pericolul de eșec școlar mai tîrziu . Preșcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalității
în formarea copilului, iar prezența familiei în cadrul grădiniței va fi liantul între copil și mediul
necunoscut initial.

SCOPUL PROIECTULUI
Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă în procesul de formare
a preșcolarului.
OBIECTIVE GENERALE

 Formarea unor deprinderi și bune practici de relaționare și comunicare între preșcolari,
părinți și educatoare.
 Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de problemele educative ale preșcolrilor, dar și
eliminarea discriminărilor de orice natură.
GRUP ȚINTĂ : preșcolarii din grupa mare și elevii de clasa a II-A
BENEFICIARI DIRECȚI ȘI INDIRECȚI :

 Preșcolari
 Elevi
 Cadre didactice
 Școala
 Părinții
 Comunitatea
DURATA : un an școlar 2016 -2017

LOCUL DESFĂȘURĂRII:

 Școala cu clasele I-VIII ….
 Grădinița ….

 Dezvoltarea unor abilități de a lucre în echipă.  Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare viitoare.  Prezentarea unorprograme de cântece și poezii.  Încondeierea ouălelor de Paște.  Familiarizarea părinţilor cu privire la metodele şi procedeele educative specifice învăţământului preşcolar.  Desen.  Confecționarea unorfelictări pentru mame. pictură lucrări practice.  Colorarea unor stegulețe. REZULTATE AȘTEPTATE :  Familiarizarea preșcolarilor cu activitățile școlare. .OBIECTIVE SPECIFICE PROIECTULUI  Antrenarea școlarilor și preșcolarilor în desfășurarea unor activități commune.  Informarea părinţilor cu privire la caracteristicile psiho-fizice ale copilului preşcolar.  Expoziție cu lucrările preșcolarilor și elevilor în holul grădinițeiși al școlii.  Stabilirea unor relaţii de colaborare între părinţi pentru crearea unei "comunităţi" a părinţilor.  Program artistic.  Consolidarea deprinderilor de comportare civilizată.  Motivarea părinţilor pentru implicarea cât mai activă în activitatea desfăşurată cu copiii în cadrul procesului instructiv-educativ din grădiniţă şi în cadrul activităţilor extracurriculare.  Asimilarea de cître preșcolari a unor reguli de conduit individuală și colectivă.  Stimularea creativității și inițiativei copiilor prin jocurile didactice propuse .