Nama : Trisnawati

NIM : 20150350069
Program Studi : Farmasi
RESUME MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Pertemuan ke :1
Materi : Agama dan Agama Islam
Apa Itu Agama?
Agama, religi, din (dana-yadinu-dinan) adalah tatanan, sistem, kaidah, tata cara hidup, yang
meliputi ;
 Tata keimanan atau keyakinan (sistem credo) akan adanya sesuatu Yang Mutlak diluar
manusia.
 Tata Peribadatan (ritus)
 Tata kaidah (norma) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan alam
sesuai tata keimanan dan peribadatan
Definisi Agama
Agama : Apa yang telah disyari’atkan Allah dengan perantaraan Nabi-nabi-Nya
berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan
hamba-hambaNya di dunia dan akhirat.
Agama ALLAH
Islam (aslama); tunduk, patuh, berserah diri.
Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia. Ajaran dari seluruh nabi dan rasul yang
diutus oleh ALLAH pada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok manusia. Islam agama
bagi Adam a.s, Ibrahim.
Defenisi Agama Islam
Agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, ialah apa yang
diturunkan Allah di dalam al-Qur’an dan yang tersebut dalam Sunnah yang shahih
[maksudnya maqbulah], berupa perintah-perintah dan larangan-larangan berupa petunjuk
untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat [Putusan Tarjih 2000].
Ciri Agama Islam
Agama Islam difahami sebagai agama yang:
 Agama penyerahan diri kepada Allah (4: 125)
 Agama semua nabi (2: 136)
 Agama sesuai fitrah (30:30)
 Agama rahmat (21: 107)
 Agama petunjuk (2: 185)
 Ajarannya bersifat menyeluruh (39: 2; 32: 2)
Sumber Ajaran Islam
Ajaran Islam bersumber pada;
 Al-Qur’an
 As-Sunnah al-Maqbulah

Ma’rifat kepada para nabi dan rasul Allah yang telah dipilih untuk menjadi pembimbing dan pemimpin makhluk menuju kepada yang hak. Amal mencerminkan syari’ah dan cabang- cabang yang dianggap sebagai tindak lanjut dari iman dan aqidah. 3. dengan berpegang teguhpadanya itu ia akan hidup dalam keadaan yang baik danmenggembirakan. Ma’rifat terhadap qadar (takdir). tidak pula berganti-ganti karena perbedaan golongan atau masyarakat. 2.Iman dan amal. Defenisi. atau aqidah dan syari’ah kedua- duanya berkaitan satu sama lainnya seperti keterkaitan antara buah dan pohonnya. dan intinya adalah iman dan amal.ciri. . Ma’rifat kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan untuk menentukan rambu-rambu kebenaran dan kebathilan. Ma’rifat kepada alam yang ada dibalik alam semesta ini atau alam yangtidak dapat dilihat. Aqidah merupak ruh bagi setiap orang. sumber Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa sallam. Dan dari dasar-dasar ini keluarlah cabang-cabangnya. Ma’rifat kepada hari akhir dan hal-hal yang ada didalamnya. Kesatuan Aqidah : Aqidah merupakan kesatuan yang tidak akan berubah-ubah karena pergantian zaman atau tempat. 1. Alloh berfirman dalam surat As Syura ayat 13. 5. tetapi dengan meninggalkannya akan matilahsemangat kerohanian manusia. 4. 6. Ma’rifat kepada Alloh. bahkan tidak musthil orang tersebut akan terjerumus dalam lembah kesesatan yang amat dalam.Pertemuan ke :2 Materi : Islam. Aqidah bagaikan cahaya yang apabilaseseorang buta dari padanya maka pasti orang tersebut akan tersesat dalam liku-liku kehidupan. dan intinya adalah iman dan amal. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada & Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi wa sallam.Iman mencerminkan aqidah dan pokok-pokok yang menjadi landasan syari’at Islam.garis besar. Alloh berfirman dalam surat As al-An’am ayat 122. Pengertian keimanan Atau Aqidah itu tersusun atas 6 perkara yaitu:.

Ilahiyat. di samping diperoleh dengan menyaksikan langsung. Anda tidak berhak memungkiri wujudnya sesuatu. saya yakin adanya. 8. Ruang Lingkup Pembahasan Aqidah Meminjam sistimatika Hasaln al-Banna maka ruang lingkup pembahasan aqidah adalah: 1. ikatan. 6. juga bias melalui berita yang diyakini kejujuran si pembawa berita. Akal hanya bisa menjangkau hal-hal yang terikat dengan ruang dan waktu. tanda-tanda kiamat. Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. 3. Kepuasan materil di dunia sangat terbatas. aqidah berakar dari kata ‘aqada – ya’qidu – ‘aqdan yang berarti simpul. 5. kecuali bila akal saya mengatakan “tidak” berdasarkan pengalaman masa lalu. 2. 7.ruang lingkup. Delapan kaitan Aqidah 1. surga neraka dan lain sebagainya. nama-nama dan sifat-sifat Allah. Keyakinan. Seseorang hanya bisa menghayalkan sesuatu yang sudah pernah dijangkau oleh inderanya. Syetan. 4. Iblis. Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat Sam’i (dalil naqli berupa Al-Qur’an dan Sunnah) seperti alam barzakh. 3. af’al Allah dan lainnya. Sam’iyyat. fungsi Secara etimologi (lughatan). termasuk tentang Kitab-Kitab Allah. Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Ilah (Tuhan. hanya karena anda tidak bisa menjangkaunya dengan indera anda.Pertemuan ke :3 Materi : Aqidah. perjanjian dan kokoh. 4. akhirat. mu’jizat. Ruhaniyat. Yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti Malaikat. azab kubur. bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. istilah. 2. Keyakinan tentang hari akhir adalah konsekuensi logis dari keyakinan tentang adanya Allah. . Relevansi antara arti kata aqdan dan aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati. Allah) seperti wujud Allah. Nubuwat. Iman adalah fithrah setiap manusia. Apa yang saya dapat dengan indera saya. Jin. sumber. karamat dan lain sebagainya. Setelah terbentuk menjadi aqidah berarti keyakinan. Roh dan lain sebagainya.

Apabila manusia telah mengenal Tuhannya melalui akal dan hati maka ma’rifat ini akan menghasikan buah yang masak baginya dan meninggalkan dampak yang bagus dalam dirinya. Pengaruh dan dampak iman akan tampak dengan jelas dalam rasa takut kepada Allah. 3. Bukhari). yaitu: 1. dan manusia seluruhnya” (HR. keluhuran dan keindahan. perbuatan dan perilakunya. Jika di sana masih ada sesuatu yang lebih dicintainya dari pada Allah dan Rasul-Nya berarti imannanya tidak murni lagi. dan bahwasanya rezeki tidak dapat dipercepat karena kerakusan orang yang rakus. dan sesuatu yang ada di dalam diri manusia yang paling mulia adalah hatinya. 4. Hal ini dikarenakan makhluk yang paling mulia di muka bumi adalah manusia. Iman juga dapat mempererat hubungan antar sesame kaum mukminin atas dasar kasih sayang.” (Fathir :28) Bila ma’rifat seseorang kepada Allah semakikn sempurna maka sempurna pula rasa takutnya kepada Allah. Iman dapat menumbuhkan hubungan yang beraneka macam. 2. maka keimanan juga tercermin di dalam jihad meninggikan kalimat Allah dan berjuang meninggikan bendera kebenaran. 2. menganggap enteng kematiandan menggandrungi mati syahid demi membela kebenaran. Buah keimanan dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Ia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dilempar ke dalam neraka.Pertemuan ke :4 Materi : Iman Kepada Allah Iman kepada Allah mencermikan hubungan paling mulai antara manusia dengan Penciptanya. dan tidak pula dapat ditolak oleh kebencian orang yang benci. dan hal itu tampak dalam ucapan. Diantara manifestasi iman adalah ahwa Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai oleh orang yang beriman dari pada apapun juga. anaknya. dan akidahnya tergoncang. Sebagaimana iman tercermin dalam bentuk cinta (kepada Allah dan Rasul-Nya). Keimananmenetapkan keyakinan bahwa Allah-lah yang Maha Pemberi rezeki. sedangkan sesuatu yang ada di dalam hati yang paling mulia adalah keimanan. Ma’rifat ini juga akan mengarahkan perilakunya menuju kebaikan dan kebeneran. Iman dapat membangkitkan keberanian di dalam jiwa dan keinginan untuk terus maju. menghentikan kezaliman dan kerusakan di bumi. dirinya sendiri. 3. Rasa tenang dan tentram. Ia dapat mengikat hubungan antara orang-orang beriman dn Allah. . “Sesungguhnya yang taku kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Kemerdekaan jiwa dari kekuasaan orang lain. Allah dan Rasul-Nyalebih dicintai dari ada selain keduanya. dengan ikatan kasih saying dan cinta. Nabi Muhammad bersabda : “Ada tiga hal. barangsiapa dalam dirinya terdapat tiga hal tersebut maka ia benar-benar telah mendapatkan manisnya iman.” Nabi juga bersabda : “Tidaklah beriman salah seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai dari pada orang tuanya. Manifestasi keimanan yang paling besar adalah berpegang teguh kepada wahyu Allah.

5. Kehidupan yang baik. Keimanan dapat meningkatkan kekuatan maknawiyah manusia dan menghubungkan dirinya dengan contoh taulan tertinggi. 6. .

sebagiaman firman Alloh dalam surat at-Tahrim ayat 6 dan al-Muddatsir ayat 27-31. Sedang keutaan yang dimiliki oleh Malaikat yaitu dalam hal ketaatannya kepda Alloh juga dalam hal meninggalkan maksiat. Malaikat memohon kerahmatan bagi kaum mikminin terutama para ahli ilmu. Malaikat hadir dalam Majlis-majlis dzikr. Malaikat membawa kabar gembira. Malaikat itu disucikan dari kesyahwatan-kesyahwatan hayawaniah. diraba. 2. Malaikat mencata segala amal perbuatan. Bertasbih ( memahasucikan ) serta patuh dan tunduk sepenuhnya kepada Alloh Ta’ala. Mamikul ‘Arasy. Karya Malaikat dalam alam Dunia dan yang berkaitan dengan Manusia: 1. Menyiksa para ahli neraka. Malaikat memberikan pengokohan kepada kaum mukminin. Malaikat turun diwaktu ada bacaan Al-Quran. Manusia dimuliakan oleh Alloh SWT dengan mengaruniakan ilmu pengetahuan yang tidak diberikan kepada malaikat. melaksanakan seua perintahnya dan mereka ikut mengatur hal-ihwal alam emsta ini. Hal ini dijelaskan dalam Q. dicium dan dirasakan. Yang mengetahui perihal keadaan mereka dan hakikat yang sebenarnya hanyala Alloh SWT. Karya Malaikat dalam alam ruh yaitu : 1. 8. 2. terhindar sama sekali dari keinginan hawa nafsu. 3. 4. 9. 11. yang wujud jasmaniahnya tidak dapat dilihat. 10. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat berdo’a kepada oarng-orang mukmin. sebagiaman firman Alloh dalam surat aR-Rad ayat 23-24. sebagiaman firman Alloh dalam surat al-Ghafir ayat 7 dan Al-Haqqah ayat 17. tunduk dan patuh pada kekuasaan dan keagunganNya. terjauh dari perbuatan-perbuatan dosa dan salah. Tabiat Malaikt adalah secara sempurna berbakti kepada Alloh. Malaikat hadir dalam sholat-sholat terutama sholat subuh dan asar. 6. Menggitkan kekuatan ruhani yang ada dalam diri manusia dengan mengilhamkan kebaikna dan kebenaran. . dengan mengikuti kehendak dan iradah Alloh SWT. Malaikat ikut membaca Ta’min bersama orang-orang yang sholat. 5. 3.surat Al-Baqarah ayat 31- 34. Malaikat bertugas mencabut nyawa. didengar. 7. Memberi salam kepada para ahli surga. Keutamaan Manusia Melebihi Malaikat.Pertemuan ke :5 Materi : Iman Pada Hal Ghaib (Malaikat dan Hari Akhir) Malaikat adalah suatu golongan makhluk yang ghaib. 4. sebagiaman firman Alloh dalam surat al-A’raf ayat 206 dan Az-Zumar ayat 75.

s. Rasul Alloh SWT mewajibkan atas setiap oarng-orang beriman untuk percaya kepada rasul- rasulNya tanpa membedakan antara yang satu dengan yanglainnya. kita zabur kepada nabi Daud a. Setiap ummat mempunyai rasul.Pertemuan ke :6 Materi : Iman pada Kitab Allah dan Rasul Kitab Alloh SWT menurunkan wahyu kepada para nabi dan Rasulnya dan untuk disampaikan kepada ummat-ummatnya yang berupa kitab. Nuh As. dan Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW. .s. Mu’jizat adalah suatu luar biasa yang menyalahi kebiasaan-kebiasaan umat manusia yang diberikan oleh Alloh kepada para rasulNya. Tugas utam rasul adalah untuk mengajak ummatnya untuk beribadah kepada alloh SWT dan menegakkan agamaNya. Setiap rasul diberikan mu’jizat oleh Alloh SWT sebagai salah satu bukti dari kerasulannya.kitab Injil kepada Nabi Isa a. Ada beberapa rasul yang termasuk dalam golongan rasul ulul azmi yaitu Muhammad SAW.. yang bertugas mengajak mereka untuk berbakti kepada Alloh SWT menuju jalan yang benar sekaligus menjadipemimpin mereka. Ulul azmi maksudnya teguh sekali hatinya dan segala cita-citanya dikejar dengan segenap tenaga yang dimilikinya sehingga akhirnya tercapai. maka ia jelas menjadi orang kafir.s. tidak ada satu umat pun dalam suatu masa kecuali semuanya dikirimkan rasul oleh Alloh SWT. Kitab Al-Quran diturunkan kepada nabi terahir yaitu nabi muhammad SAW yang memiliki beberapa keistimewaan dari kitab-kitab yang lain yaitu Al-Qura’an kitab terahir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan ajaranya akan tetap berlaku sepanjang masa dan tetapt terjaga keasliannya oleh Alloh SWT. Janis mu’jizat yang diberikan oleh Alloh SWt kapada tiap rasulNya itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan kaumnya masing- masing. Apabila seseorang sudah beriman kepada sebagian rasul dan mengkari sebagian yang lain. Rasul adalah seorang manusia laki-laki dari ummat itu sendiri yang dipilih oleh Alloh untuk menerima wahyu dan untuk disampaiakan kepada ummatnya. Adapun kitab-kitab yang tercatat dan dapat kita ketahui yaitu ada 4 kitab diantaranya kitab Taurat diturunkan untuk nabi Musa a. Ibrahim AS. dan Isa AS.. Kitab-kitab tersebut berisi petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Musa As.

Makna yang gamblang dari Takdir yaitu bahwa ALLOH Ta’ala membuat beberapa ketentuan. Takdir itu sama sekali tidak boleh dianggap sebagai jalan untuk bertawakkal yang tidak sewajarnya. beredar dan berjalan tepat dan sesuai dengan apa-apa yang telah dipastikan dalam ketentuan. juga ketika tertimpa pertolongan dan keuntungan dia tidak bergembira sehingga lupa daratan. jika ia tertimpa musibah ia tidak akan menyesal. peraturan dan undang-undang yang diterapkan. dan segala sesuatu yang ada itu pasti akan berlaku. Kita wajib beriman kepada takdir. Alloh berfirman “ segala sesuatu itu disisi Alloh adalah dengan ketentuan Takdir ” (Q. Alloh berfirman dalam Q. Surat Yasiin ayat 37-40. aturan dan peraturan tsb. tetapi sebaliknya yaitu bahwa takdir haruslah dianggap sebagai jalan untuk mentahkikkan tujuan-tujuan atau cita-cita yang besar dari sekian banyak amal perbuatan yang besar pula. Oleh sebab itu. Adapun hikmah beriman kepada takdir yaitu memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini hanya akan berjalan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digarisakan oleh Dzat yang maha tinggi. tidak boleh pula dijadikan sebab untuk melakukan kemaksiatan.surat Ar_Rad ayat 8 ). . bahkan tidak boleh diartikan sebagai suatu paksaan Tuhan kepada seseorang hambaNya. peraturan dan undang-undang yang diterapkan untuk segala yang sesuatau yang ada. Dia mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan kehendakNya sendiri. Iman kepada takdir merupakan sebagian dari kepercayaan atau aqidah yang harus ditanamkan dengan sebenar-benarnya didalam hati setiap muslim.Pertemuan ke :7 Materi : Iman Kepada Takdir Alloh SWT adalah maha pencipta yang bebas. Dalam hal takdir tidak ada pengertian paksaan.

Jamaknya khuluq atau al-khuluq yang berarti budi pekerti. dilarang. 4. Akhlak bernegara (al-akhlaq ad-dauliyah) meliputi hubungan antara pemimpin dan rakyat. Akhlaq Mahmudah (terpuji) Yaitu sikap. perkataan dan gerak hati yang dapat menarik kecintaan Allah dan makhluknya. yaitu : 1. bagian Pengertian akhlak menurut bahasa Arab. perkataan dan gerak hati yang dapat menyebabkan kemarahan dan kemurkaan Allah dan makhluknya. yang diperintahkan. akhlāq. macam. tingkah laku perbuatan. 2. 2. Jadi ilmu akhlak ialah ilmu yang berusaha untuk mengenal tingkah laku manusia.Pertemuan ke :8 Materi : Akhlak. 5. Menurut Muhammad Abdullah Daraz dalam kitabnya dustur al-akhlaq fi al-Islami membagi ruang lingkup akhlak menjadi 5 bagian : 1. ilmu akhlak diartikan sebagai ilmu tata karma. tingkah laku atau tabiat. . Akhlaq secara umum terbagi kepada 2 bagian. kemudian memberi hukum / nilai kepada perbuatan itu bahwa ia baik atau buruk sesuai dengan norma-norma akhlak dan tata susila. Akhlak beragama (al-akhlaq ad-diniyyah) yang dimaksudkan adalah kewajiban manusia terhadap Allah. defenisi. suami dan isteri serta terhadap saudara kerabat. 3. Akhlak berkeluarga (al-akhlaq al-lisariyah) meliputi kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Akhlak bermasyarakat (al-akhlaq al-ijtamiyyah) meliputi sesuatu yang dilarang. diperbolehkan dan dalam keadaan darurat. Akhlaq madzmumah (tercela) Yaitu sikap. Akhlak pribadi (al-akhlaq al-fardiyyah) meliputi sesuatu yang diperintahkan. perangai. tingkah laku perbuatan.Menurut kamus Al-Kautsar. dan kaidah-kaidah adat.

Menjaga nama baik keluarga 5. zakat. Menurut pemaparan Darwis Marenda ada beberapa zina yang terlupakan seperti pamer body (modelling. 3. Mendoakan orang tua dan keluarga yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia 6. Manusia diperintah Allah untuk memperhatikan diri sendiri dan tidak melupakan bagian. Ahmad). Akhlak Terhadap Keluarga (QS: Al-Baqarah: 82) 1. Membina hubungan yang harmonis antar keluarga 4. maksudnya tidak menggunakan parfum secara berlebihan ketika hendak ke luar rumah. Jika orang tua/anggota keluarga melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Misalnya: Melaksanakan ibadah (sholat. Juga ada “parfum berjalan”. Contoh: Aturan makan jangan berlebihan. Memenuhi keperluan dan hak kepada diri sendiri telah diatur di dalam islam. dll) à QS: An-Nisa’:80) 2. anggota tubuh yang ditato. Berusaha memperbaiki diri. Mengikuti nasihat-nasihat orang tua selama tidak bertentangan dengan islam 3. hak dan keperluan diri sendiri. maka kita tidak boleh taat. foto model. ditindik. meneguhkan akhlak dengan menghindari beberapa perbuatan yang tergolong dosa besar seperti zina. 5.dan lain sebagainya. tetapi kita harus tetap menjaga baik dengan mereka. modern dance. Akhlak kepada Allah dan Rasul adalah akhlak kepada diri sendiri. Rasulullah SAW menyampaikan: “Perempuan manapun yang menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wanginya maka dia telah berzina. dan hormat kepada orang tua (QS: Al-Isra’:24) 2. fashion show yang membuka aurat. 4. atau aurat yang dibiarkan terbuka. Berbakti. makan makanan yang halal dan thayyib (baik/sehat). Dengan melakukan aturan-aturan islam sekecil apapun merupakan berakhlak kepada diri sendiri. . makan pada saat lapar. berbuat baik.” (HR.Pertemuan ke :9 Materi : Akhlaq pribadi dan berkeluarga Akhlak Pribadi 1. dilarang makan makanan yang diharamkan/dilarang.

Bertamu dan menerima tamu a. b. Adab Pergaulan Dengan Lawan Jenis 4. Orang yang berakhlak baik biasanya senang dengan bertamu atau silaturahim karena ini dapat menguatkan hubungan sesama muslim. apabila tidak dibekali dengan pengetahuan tentang akhlak yang cukup. Hak seorang tetangga ini dapat diklasifikasikan menjadi 4. yang bertamu hendaklah meminta izin kepada penghuni rumah dan setelah itu mengucapkan salam. Kehidupan di masyarakat pastilah akan menjumpai kegiatan silaturahim. yaitu : 1) Berbuat Baik (Ihsan) Kepada Tetangga 2) Menjaga dan Memelihara Tetangga 3) Tidak Mengganggu Tetangga 3. Hubungan Baik Dengan Tetangga Memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga adalah perkara yang sangat ditentukan dalam syariat islam. Bukan hanya Hal ini didorong dengan kekhawatiran akan bobroknya generasi kita. Beberapa hal kegiatan dalam masyarakat yaitu: 1. An- Nisa:36) Sebagai seorang muslim yang baik maka hendaklah kita senantiasa memperlakukan tetangga kita dengan senantiasa memperhatikan dan memuliakan haknya. Bertamu Sebelum memasuki rumah. Menerima tamu Salah satu akhlak yang terpuji dalam Islam adalah menerima dan memuliakan tamu tanpa membedakan status sosial. untuk menjalani kehidupan kedepannya berikut merupakan akhlak dalam berbangsa: 1.Pertemuan ke : 10 Materi : Akhlaq bermasyarakat dan bernegara AKHLAK BERMASYARAKAT Akhlaq kepada masarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupaan. Ukhuwah Islamiyah AKHLAK BERNEGARA/BERBANGSA Akhlak dalam berbangsa perlu untuk disadari oleh kita agar kita dapat menjadi semakin sensitif terhadap persoalan yang terjadi pada bangsa dan negara kita. . 2. Musyawarah. hal ini juga telah diperintahkan Allah dalam Firman-Nya QS.

Menegakkan Keadilan Istilah keadilan berasal dari kata ‘adl (bahasa arab) → sama dan seimbang 3. pemimpin. ulil amri. Berasal dari bentuk mashdar dari kata kerjasyawara yang dari segi jenisnya termasuk kata kerja mufa’alah (perbuatan yang dilakukan timbal balik). Orang – orang yang dapat melanjutkan estafet kepemimpinan beliau secara mendasar harus memenuhi 4 kriteria :  Beriman kepada Allah SWT  Mendirikan Shalat  Menunaikan Zakat  Selalu Tunduk Patuh kepada Allah SWT . 4. 2.S. sebaliknya mukar adalah sesuatu yang tidak dikenal. An-Nisa’ 4 : 59) adalah penerus kepemimpinan Rasulullah SAW sepeninggal beliau. Sebagai Nabi dan Rasul. maka musyawarah haruslah bersifat dialogis. Nabi Muhammad SAW tidak dapat digantikan. bukan monologis. tugas beliau harus terus dilanjutkan. Amar Ma’ruf Nahi Mungkar Secara harfiah→ menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar Secara etimologis→ ma’ruf berarti yang dikenal. tetapi sebagai kepala negara. Hubungan Pemimpin dan yang dipimpin Pemimpin ummat atau pada ayat sebelumnya disebut dengan waliy dan pada ayat lain disebut ulil amri (Q.

Rasul. 4. Agama Salamullah Ajaran Lia Eden 3. Menghina. Ciri-ciri dari kesesatan atau aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Melakukan penafsiran Al Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. dan Haji). shalat fardlu tidak 5 waktu. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al Qur’an. 5. 6. seperti mengkafirkan seorang muslim hanya kelompoknya. 8. Berbagai Aliran Sesat Yang Berkembang Di Indonesia 1. sholat wajib 5 waktu. Nii ( Negara Islam Indonesia ) 5. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rosul terakhir. yaitu : 1. 10. Malaikat. 3. Ldii ( Lembaga Dakwah Islam Indonesia) 4. Kitab Suci. dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan maklumat tentang 10 ciri aliran sesat. 7. puasa. Agama Ahmadiyah 2. Merubah. Qadha dan Qadar) dan mengingkari rukun Islam (Mengucapkan 2 kalimat syahadah. Meyakini turunnya wahyu setelah Al Qur’an. menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari’ah. namun batasan ini menjadi rancu karena kriteria kesesatan bersifat multikriteria. Inkar Sunnah . seperti haji tidak ke Baitullah. Hari Akhir. Mengingkari rukun iman (Iman kepada Allah. Meingkari kedudukan hadits Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam.Pertemuan ke : 11 Materi : Aliran Sesat dalam Islam Aliran sesat dapat didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang menyimpang dari mainstream masyarakat. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar’i (Al-Quran dan As- Sunah). melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. 2. zakat. 9.

Related Interests