อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ด้ วยความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีและเป็ นยุค
สารสนเทศ ไม่วา่ เราจะทาอะไรก็สะดวกสบายไป
เสียหมด จะติดตามข่าวสารต่างๆ ก็สะดวกสบาย
ขึ ้น การติดต่อสื่อสารก็ง่ายขึ ้น ด้ วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ทาให้ ทกุ อย่างนันสะดวกขึ
้ ้นเป็ นอย่างมาก
แม้ กระทัง่ การทางานของเราก็สะดวกขึ ้น เพราะ
ปั จจุบนั นี ้ ในการทางานก็มีเทคโนโลยีเข้ ามา
เกี่ยวข้ อง ที่เห็นง่ายๆ เลย ก็คือ การนาคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ ในหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานเอกชนล้ วนแล้ วแต่นาคอมพิวเตอร์ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ในการทางานทังนั ้ น้ แล้ วรู้กนั หรื อไหม
ว่า คอมพิวเตอร์ ที่เราใช้ กนั อยูท่ กุ วันนันมี
้ สว่ นประกอบอะไรบ้ าง และมีความสาคัญอย่างไร

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ หลักๆ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มีอะไรบ้ าง คอมพิวเตอร์ นนมี
ั ้ สว่ นประกอบหลักๆ อยู่ 4 ส่วนด้ วยกัน
เริ่มจาก

1. โปรเซสเซอร์ (Processor) นัน่ ก็คือหน่วยประผลกลางหรื อที่ร้ ูจกั กันในนามของซีพียู (CPU) นัน่ เอง
หรื อเรี ยกว่าซิป ซึง่ ส่วนนี ้มีความสาคัญมากที่สดุ ของฮาร์ ดแวร์ เพราะว่ามีหน้ าที่ในการประมวลผลข้ อมูลที่
ผู้ใช้ ป้อนเข้ ามา ซึง่ ซีพียนู นมี
ั ้ รุ่นต่างๆ ออกมาวางขายตามท้ องตลาดมากมาย ซึง่ แต่ละรุ่นก็ราคาแตกต่าง
กันออกไป
2. หน่ วยความจา (Memory) หรื อ RAM นัน่ เอง ซึง่ RAM นันเป็ ้ นหน่วยความจาหลักที่จาเป็ นในการเก็บ
ข้ อมูลต่างๆ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึง่ ว่าหน่วยความจาสารองนัน่ เอง ก็คือจะเก็บข้ อมูลชัว่ คราว ซึง่
หน่วยความจาแรมจะทาหน้ าที่เก็บชุดคาสัง่ และข้ อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์ กาลังทางานอยู่ด้วย
3. ส่ วนอินพุต/เอาต์ พุต (Input/Output) ก็คืออุปกรณ์ที่ทาให้ คอมพิวเตอร์ สามารถสัมผัสและรับรู้สิ่งต่าง ๆ
เช่น เครื่ องอ่านบัตร คีย์บอร์ ด เมาส์ สแกนเนอร์ และอุปกรณ์ Output ก็ได้ แก่พวก เครื่ องพิมพ์ จอภาพ
4. สื่อจัดเก็บข้ อมูล (Storage) นัน่ ก็คือสื่อที่ใช้ ในการจัดเก็บข้ อมูล เช่น ฮาร์ ดดิสก์ ที่ใช้ ในการเก็ บข้ อมูล

อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ส่ วนอื่นๆ มารู้จกั อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กนั อย่างละเอียดดีกว่าว่ามีอะไรบ้ าง ซึง่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ก็จะ ประกอบไปด้ วยดังนี ้ จอภาพ หรื อ monitor จอภาพ หรือ monitor เป็ นอุปกรณ์การแสดงผลที่สาคัญที่สดุ จะเป็ น ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ โดยตรง เพราะเราสามารถมองเห็นข้ อมูลที่ที่แสดงผลได้ โดยผ่านจอภาพของเรา จอภาพของคอมพิวเตอร์ มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือจอ แบบซีอาร์ ที และจอแบบแอลซีดี ซึง่ จอภาพ 2 แบบนี ้มีลกั ษณะที่แตกต่างกันใน เรื่ องของรูปแบบ นันก็ ้ คือจอแบบซีอาร์ ที (CRT) ส่วนใหญ่เป็ นจอภาพที่นิยมใช้ สาหรับคอมพิวเตอร์ ตงโต๊ ั ้ ะ มีขนาดใหญ่คล้ ายโทรทัศน์ เมื่อก่อนได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก แต่เมื่อ จอภาพแบบแอลซีดี (LCD) เข้ ามาแทน จอภาพแบบซีอาร์ ทีก็เริ่มมีน้อยลงจนในปั จจุบนั นี ้เราแทบไม่เห็น ร้ านขายคอมพิวเตอร์ มีจอแบบนี ้วางขายอีกแล้ ว ส่วนจอภาพแบบแอลซีดีนนมี ั ้ ทงแบบที ั้ ่ใช้ กบั คอมพิวเตอร์ ตังโต๊ ้ ะและในแบบของโน๊ ตบุ๊ค เนื่องจากเป็ นจอภาพที่มีขนาดรูปร่างที่บางทาให้ สะดวกสาหรับการพกพาไป ไหนมาไหน แต่จอภาพแบบแอลซีดีนี ้ก็มีราคาที่แพงกว่าจอภาพแบบซีอาร์ ที เคส (case) เคส (case) คือ กล่องหรื อโครงสร้ างสาหรับเก็บประกอบอุปกรณ์ตา่ งๆ คอมพิวเตอร์ ไว้ ภายในนัน้ ซึง่ ขนาดของเคสก็จะแตกต่างกันออกไป แล้ วแต่การใช้ งานหรื อความเหมาะสมในการใช้ งานของแต่ละคนรวมทังสถานที ้ ่เก็บอุปกรณ์ เหล่านันด้้ วยว่ามีขนาดพื ้นที่มากน้ อยเพียงใด และในตัวเคสก็จะมีในส่วนของพาว เวอร์ ซพั พลายติดมาด้ วย .

พาวเวอร์ ซัพพลาย (Power Supply) พาวเวอร์ ซัพพลาย (Power Supply) เป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้ าที่ในการจ่าย กระแสไฟฟ้าให้ กบั ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซึง่ ถ้ าคอมพิวเตอร์ มีอปุ กรณ์ ต่อพวงเยอะๆ เช่น ฮาร์ ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ ดีวีดีไดรฟ์ก็ควรเลือกพาวเวอร์ ซพั พลายที่มีจานวนวัตต์สงู เพื่อให้ สามารถ จ่ายกระแสไฟได้ เพียงพอต่ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ ดหรื อแป้นพิมพ์ (Keyboard) คีย์บอร์ ดหรือแป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็ นอุปกรณ์พื ้นฐานที่ คอมพิวเตอร์ ทกุ เครื่ องจะต้ องมี เนื่องจากตัวคีย์บอร์ ดใช้ สาหรับ การพิมพ์หรื อป้อมข้ อมูลต่างลงไปในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในตัว คีย์บอร์ ดจะมีทงที ั ้ ่เป็ นตัวอักษรที่เป็ นภาษาหลักของแต่ละ ประเทศรวมทังภาษาหลั ้ กอย่างภาษาอังกฤษอยูด่ ้ วย และยังมี ข้ อมูลทังตั ้ วเลขและฟั งก์ชนั ต่างๆ ที่จาเป็ นสาหรับการใช้ งานและอื่นๆ อีก เพื่อใช้ สาหรับลงข้ อมูลใน ตัวเครื่ องของเรา โดยส่วนใหญ่แล้ วคีย์บอร์ ดมีลกั ษณะที่เป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ าหรื อมีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกัน แต่ ในปั จจุบนั ก็อาจมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไป แล้ วแต่ความคิดสร้ างสรรค์ของคนออกแบบนันเอง ้ ฮาร์ ดดิสก์ (Harddisk) ฮาร์ ดดิสก์ (Harddisk) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับบันทึกข้ อมูลหรื อเก็บข้ อมูลของ คอมพิวเตอร์ และเป็ นอุปกรณ์ที่ตดิ มาพร้ อมกันกับตัวเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึง่ ตัว ฮาร์ ดดิสก์จะมีลกั ษณะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมและมีแผงวงจรสาหรับควบคุมการทางานอยู่ ด้ านล่างและช่องสาหรับเสียบสายไฟเลี ้ยงและสายสัญญาณต่างๆ โดยที่ ส่วนประกอบภายในจะปิ ดไว้ อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ ้น .

เมนบอร์ ด (Main board) เมนบอร์ ด (Main board) เป็ นแผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญๆ ไว้ ด้วยกัน ซึง่ เป็ นส่วนที่ควบคุม การทางานของ อุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในพีชีทงหมด ั้ ซีพียู (CPU) ซีพียู (CPU) มีหน้ าที่ในการประมวลผลหรื อเรี ยกว่าโปรเซสเซอร์ หรื อชิป เป็ น อุปกรณ์ที่มีความสาคัญมากเนื่องจากมีหน้ าที่ในการประมวลผลจากการป้อน ข้ อมูลลงไป การ์ ดแสดงผล (Display Card) การ์ ดแสดงผล (Display Card) หลักการทางานพื ้นฐานของการ์ ดแสดงผลจะ เริ่มต้ นขึ ้น เมื่อโปรแกรมต่างๆ ส่งข้ อมูลมาประมวลผลที่ ซีพียเู มื่อซีพียู ประมวลผล เสร็จแล้ ว ก็จะส่งข้ อมูลที่จะนามาแสดงผลบนจอภาพมาที่การ์ ด แสดงผล จากนัน้ การ์ ดแสดงผล ก็จะส่งข้ อมูลนี ้มาที่จอภาพ ตามข้ อมูลที่ได้ รับมา การ์ ดแสดงผลรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาส่วนใหญ่ ก็จะมีวงจร ในการเร่ง ความเร็วการแสดงผลภาพสามมิติ และมีหน่วยความจามาให้ มากพอสมควร โดยที่การ์ ดบางรุ่นสามารถประมวลผลได้ ในตัวการ์ ด ซึง่ จะช่วยแบ่งเบาภาระการประมวลผลให้ ซีพียู จึงทา ให้ การทางานของคอมพิวเตอร์ นนเร็ั ้ วขึ ้นด้ วย ซึง่ ตัวการ์ ดแสดงผลนันจะมี ้ หน่วยความจาในตัวของมันเอง ถ้ าตัวการ์ ดมีหน่วยความจามาก ก็จะรับข้ อมูลจากซีพียไู ด้ มากขึ ้น ซึง่ จะช่วยให้ การแสดงผลบนจอภาพมี ความเร็วสูงขึ ้นด้ วย .

เมาส์ (Mouse) เมาส์ (Mouse) จะเป็ นอุปกรณ์ที่ให้ ความรู้สกึ ที่ดีตอ่ การใช้ งาน ช่วยให้ การ ใช้ งานง่ายขึ ้นด้ วยการใช้ เมาส์เลื่อนตัวชี ้ไปยังตาแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพ หรื อเรี ยกง่ายๆ ว่าตัวชี ้ตาแหน่งนัน่ เอง ในขณะที่สายตาจับอยู่ที่จอภาพก็ สามารถใช้ มือลากเมาส์ไปมาได้ ระยะทางและทิศตจะสัมพันธ์และเป็ นไป ในแนวทางเดียวกับการเลื่อนเมาส์ เมาส์แบ่งได้ เป็ นสองแบบคือ แบบทางกลและแบบใช้ แสง แบบทางกลเป็ นแบบที่ใช้ ลกู กลิ ้งกลม ที่มีน ้าหนัก และแรงเสียดทานพอดี เมื่อเลื่อนเมาส์ไปในทิศทางใดจะทาให้ ลกู กลิ ้งเคลื่อนไปมาในทิศทางนัน้ แต่ใน ปั จจุบนั เมาส์แบบลูกกลิ ้งไม่คอ่ ยนิยมนามาใช้ กันแล้ ว แรม (RAM) แรม (RAM) เป็ นหน่วยความจาของระบบ มีหน้ าที่รับข้ อมูลเพื่อส่งไปให้ CPU ประมวลผล แรมเป็ นหน่วยความจาหลักของระบบคอมพิวเตอร์ ซึง่ จะเก็บ ข้ อมูลเมื่อมีกระแสไฟหล่อเลี ้ยงเท่านัน้ โดยถ้ าเกิดไฟฟ้ากระพริบหรื อดับ ข้ อมูล ที่ถกู บันทึกไว้ ในหน่วยความจาจะหายไปทันที CD Drive / DVD Drive / CD-RW Drive / DVD-RW Drive CD Drive / DVD Drive / CD-RW Drive / DVD-RW Drive เป็ นไดรฟ์ สาหรับอ่านข้ อมูลจากแผ่นซีดีรอม หรื อดีวีดีรอม ซึง่ ถ้ าหากต้ องการบันทึก ข้ อมูลลงบนแผ่นจะต้ องใช้ ไดรฟ์ที่สามารถเขียนแผ่นได้ เมื่อไดรฟ์ซีดีรอมเริ่มทางานมอเตอร์ จะเริ่มหมุนด้ วยความเร็ว หลายค่า ทังนี้ ้ เพื่อให้ อตั ราเร็วในการอ่านข้ อมูลจากซีดีรอมคงที่สม่าเสมอทุกเซ็กเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ นเซ็กเตอร์ ที่อยูร่ อบนอกหรื อวงในก็ตาม จากนันแสงเลเซอร์ ้ จะฉายลง ซีดีรอม โดยลาแสงจะถูกโฟกัสด้ วยเลนส์ที่เคลื่อนตาแหน่งได้ โดยการทางานของขดลวด ลาแสงเลเซอร์ จะ ทะลุผา่ นไปที่ซีดีรอมแล้ วถูกสะท้ อนกลับ .

CD-ROM / DVD-ROM การทางานของ CD-ROM / DVD-ROM ภายในซีดีรอม หรื อดีวีดีรอมจะแบ่งเป็ น แทร็กและเซ็กเตอร์ เหมือนกับแผ่นดิสก์ แต่เซ็กเตอร์ ในซีดีรอม หรื อดีวีดีรอมจะมี ขนาดเท่ากัน ทุกเซ็กเตอร์ ทาให้ สามารถเก็บข้ อมูลได้ มากขึ ้น สรุ ปเรื่ องอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ส่ วนประกอบของคอมพิวเตอร์ จะเห็นว่าส่วนประกอบหรื ออุปกรณ์หลักๆ ของคอมพิวเตอร์ นนแต่ ั ้ ละส่วนก็มีความแตกต่างกันไป และวิธีการดูแลรักษาก็แตกต่างกันออกไป ฉะนันเมื ้ ่อเราใช้ งานอุปกรณ์ตา่ งๆ เหล่านี ้ก็ควรศึกษา รายละเอียดต่างๆ ให้ รอบคอบ การใช้ งานอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ เหล่านี ้อยูก่ บั เราไปนานแสน นานเลยทีเดียว ส่วนใครที่พอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่ องคอมพิวเตอร์ อยู่บ้าง ก็ควรที่จะถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มา เช็ดถู เป็ นการทาความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของเราเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ งานมาก ยิ่งขึ ้น แต่ถ้าไม่มีความรู้ในเรื่ องนี ้ก็ไม่ควรทาเด็ดขาดเพราะอาจจะทาให้ เกิดอันตรายและเกิดความเสียหาย ได้ .